teliko 6 ok

11-10-04 11:13

™ÂÏ›‰· 691

ŸÓÔÌ·:

∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ë ∞˚Û¤
ÛÙÔÓ ·Ô‡ Ù˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂȘ
ÛÙÔ ÌÏÔοÎÈ ;

EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2004
¶·Ô‡, ÁÂÈ·! Œ¯ˆ ̤Ú˜ Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„ˆ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÙfiÛÔ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô,
Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Óˆ. ∆ÂÏÈο, Ë ∞ã Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË fiÛÔ ÌÔ˘
¤ÏÂÁ·Ó, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿‚·ÛÌ·. ∆ÒÚ· È· ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ
ÌfiÓÔ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∂Ï›˙ˆ Ó· ›۷ÛÙ fiÏÔÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÈ
οÓÂÈ; ¡· Ù˘ ‰ÒÛÂȘ ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈ¿.
∏ ÂÁÁÔÓ‹ ÛÔ˘,
∞˚Û¤

691

teliko 6 ok

11-10-04 11:14

™ÂÏ›‰· 692

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ.

T¿ÍË:

ΤÈÎ

ª¿ÈÔ˜
ηË̤ÓÔ˜
ηÓÙ·˝ÊÈ
η˚Ì¿ÎÈ
ÚÔÏfiÈ
·Ë‰fiÓÈ
Ì·˚Ú¿ÎÈ
ηËÌfi˜
·ÓfiËÙÔ˜
·˚Ùfi˜

¿ÂÈ
‚fiÏÂ˚

ÛfiÈ
ÌfiÈ

692

teliko 6 ok

11-10-04 11:14

™ÂÏ›‰· 693

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

∞ÎÔ‡ˆ Î·È ‚¿˙ˆ ‰È·Ï˘ÙÈο
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
·È‰¿ÎÈ·

·È‰¿ÎÈ·
ª¿ÈÔ˜

Á·È‰Ô‡ÚÈ
∞ıËÓ·›Ô˜

Á¿È‰·ÚÔ˜

·ıËÓ·ÈÎfi˜

ÚÔÏfiÈ

ª·›Ô˘

¯·È‰Â‡ˆ

¯¿È‰Â„·

ÚfiÏÔÈ
693

teliko 6 ok

11-10-04 11:15

™ÂÏ›‰· 694

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

¶Ò˜ ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ;

ÙÔ ———————

ÙÔ ———————

ÙÔ ———————

ÙÔ ———————

EÁÒ...
∫¿ı ̤ڷ

ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜
ÙÔÓ «ÕÚ¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ¢·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ».

∫¿ı ̤ڷ
∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·

Ô¯ÙÒ ÔÙ‹ÚÈ· ÓÂÚfi.
ÙÔ º›·Ù ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘.

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÒÚ·;
_______________________________ / _______________________________

694

teliko 6 ok

11-10-04 11:15

™ÂÏ›‰· 695

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

µ¿˙ˆ Û ·ÎÏÔ ÙÔ ÛˆÛÙfi.

1.

∏ / √È Ê›ÏË ÌÔ˘ Ë / ÔÈ ª·Ú›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û¯ÔÏ›Ô.

2.

∏ / √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢Ú¿Ì·.

3.

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë / ÔÈ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋.

4.

∏ / √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜.

5.

∏ / √È Ê›Ï˜ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û›ÙÈ ÌÔ˘.

6.

¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë / ÔÈ Ô‰fi˜ ¡¤ÛÙÔ˘;

695

teliko 6 ok

11-10-04 11:15

™ÂÏ›‰· 696

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

∆ÒÚ· Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ÌÂ Ë / ÔÈ.

1.

¶fiÛ ___ ˙¿¯·ÚË ı¤ÏÂȘ ÛÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘;

2.

3.

ŸÏ ___ ÌÔ˘ ___ Ê›Ï ___ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙfi.

4.

5.

™Â fiÏ ___ ÙËÓ fiÏ ___ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ·ÓÔȯÙfi.

¶fiÛ ___ ı¤ÏÔ˘Ó Î·Ê¤;

√ ·Ô‡˜ ÌÔ˘ ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÙÛ¿È ÙÔ˘ Ì Ôχ Ï›Á ___ ˙¿¯·ÚË.

6.

§›Á ___ ¿ÓıÚˆ ___ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÛÔ Ô ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ.

696

teliko 6 ok

11-10-04 11:16

™ÂÏ›‰· 697

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ì ÙÔÓ ‹ ÙˆÓ .

1.

∆Ô Ì¿ıËÌ· _________ Á·ÏÏÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· µ7.

2.

3.

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ________ ηıËÁËÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ·ÂÚÁ›·.

4.

5.

§·ÙÚ‡ˆ _______ ηʤ.

Œ¯ÂȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ «ÕÚ¯ÔÓÙ· _____ ¢·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ»;

∏ ÂΉÚÔÌ‹ ________ Ì·ıËÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ _____ πÔ‡ÓÈÔ.

6.

_____ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì·˜ Û›ÙÈ.

697

teliko 6 ok

11-10-04 11:16

™ÂÏ›‰· 698

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢È·Ï¤Áˆ È ‹ ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

1.

∆Ô ‚Ú¿‰ ˘ ı· ¿Ì ÛÈÓÂÌ¿ Ì ٷ ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.

2.

√ ηگ·Ú›·˜ ÌϤ¯ÙËΠÛÙÔ ‰›¯Ù ___ , ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÛÎÈÛÂ Î·È Í¤Ê˘ÁÂ.

3.

ª¤ÓÔ˘Ì ے ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û›Ù ___ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹.

4.

ªÂ ÙË ¡›ÎË Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ·È‰È¿, ¤Ó· ·ÁfiÚ ___
ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛ ___ .

5.

ª‹ˆ˜ ͤÚÂȘ ÙÈ ¯ËÌÈÎfi Ù‡Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘‰ÚԯψÚÈÎfi ÔÍ ___ ;

6.

ÃÙ˜ ͷӷ›‰· ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛ ___ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

7.

∫·Ï¤, ÙÈ Â͈ÙÈÎfi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÌÔ˘ Ϙ; ŒÓ· ÛÙ¿¯ ___ ·fi ÛÈÙ¿ÚÈ Â›Ó·È!

8.

∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰ ___ ÙÔ ‚·ÚÈ¤Ì·È Ôχ. ¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ;

698

teliko 6 ok

11-10-04 11:16

™ÂÏ›‰· 699

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÌÂ Ô ‹ ˆ, fiˆ˜
ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
... ∂Á Ò Î·È Ù· ·È‰È¿ ͤÚÂÙ ÙÈ ‰ÒÚÔ ÙÔ‡ ‹Ú·ÌÂ; ŒÓ· ÙËÏÂÛÎfiÈ ____ , ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘

·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ› Ù· ¿ÛÙÚ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó ____ . ◊Ù·Ó Ï›ÁÔ ·ÎÚÈ‚ ____ , ·ÏÏ¿ ‚¿Ï·Ì fiÏÔÈ ÙÔ

¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÎÈ ·fi ‰¤Î· Â˘Ú ____ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜. ∆· ˘fiÏÔÈ· Ì·˜ Ù· ‰¿ÓÂÈÛÂ

Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞ϤÍË, Ë µ·ÁÁÂÏÈ ____ , Ì ÙfiÎ ____ Ô¯Ù ____ ÙÔȘ ÂηÙfi. ∆¤ÙÔÈ· ÙÛÈÁÎÔ‡Ó· ›ӷÈ!

∆Ô ˆÚ·› ____ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔ‡ ¤Î·Ó ‰ÒÚ ____ ¤Ó· ‚È‚Ï› ____ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜.

∆ÒÚ· Ô ¶¤ÙÚ ____ ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚ϤÂÈ Î¿ı ¿ÛÙÚ ____ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó ____ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ

fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. √ Í¿‰ÂÚÊ ____ ˜ ÙÔ˘ Ô µ·ÁÁ¤Ï˘ fï˜ ›¯Â ÌÈ· ·ÔÚ›·. «∂Á ____ ͤڈ ˆ˜, ÁÈ· Ó·

‰ÂȘ ηı·Ú¿ Ì ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û ̤ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ê ____ ˜. ∆fiÙ Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó·

‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï› ____ ;»

699

teliko 6 ok

11-10-04 11:17

™ÂÏ›‰· 700

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

1.

∫¿ÓÂÈ ÔÏ Ï‹ ˙¤ÛÙË.

2.

∫¿ÓÂÈ ÔÏ ____ ÌÂÁ¿ÏË ˙¤ÛÙË.

3.

◊Úı·Ó ÔÏ ____ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜.

4.

£¤Ïˆ ÔÏ ____ Ó· ¤ÚıÂȘ Ì·˙› Ì·˜ ÎÈ ÂÛ‡.

5.

ªË ÌÔ˘ ‚¿ÏÂȘ ÔÏ ____ ÁÏ˘Îfi, ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÔÏ ____ Ë ÌËÏfiÈÙ·.

6.

∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÔÏ ____ ˆÚ·›·, ·ÏÏ¿ ·˘ÛÙËÚ‹.

7.

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ ÔÏ ____ . ∏ ÌÂÚ›‰· Ô˘ ÌÔ˘ ¤‚·Ï˜ Â›Ó·È ÔÏ___ ÌÂÁ¿ÏË.

8.

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ ÔÏ ____ ÙÔ‡ÚÙ·, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÏ ____ Ù· ÁÏ˘Î¿.

9.

∆Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏ ____ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ÙÔ˘ οÓÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ù›ÚÈ·.

10.

∆ÔÓ ·Á·¿ÂÈ ÔÏ ____ Î·È ÙÔÓ Î·ÎÔÌ·ı·›ÓÂÈ.

700

teliko 6 ok

11-10-04 11:17

™ÂÏ›‰· 701

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÌÂ
ÔÈÔ / ÈÔ Î·È ÔÈ· / È· ,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
1.

___________
ÙÛ¿ÓÙ· ı¤ÏÂȘ; ∆ËÓ ÎfiÎÎÈÓË ‹ ÙËÓ ÌÏÂ;
¶ÔÈ·

2.
3.

___________ Ì¿ıËÌ· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÈÔ Ôχ;

√ ∆˙·Ì Â›Ó·È Ô ___________ „ËÏfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘.

4.

___________ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;

5.
6.
7.

™Â ·Á·¿ˆ Ôχ, ___________ Ôχ ‰Â Á›ÓÂÙ·È.

Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ___________ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔÓ Â›‰· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.

8.

∆ÒÚ· ÓÈÒıˆ ___________ ηϿ Ô˘ ›· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.

9.
10.

___________ ·È‰È¿ ı· ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹;

∂›Û·È ___________ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ ¤ÙÛÈ.

«∞fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ ‰Â Û ı¤Ïˆ ___________ , ‰Â Û ı¤Ïˆ ___________ …»

701

teliko 6 ok

11-10-04 11:17

™ÂÏ›‰· 702

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢È·Ï¤Áˆ ·È ‹ Â Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

[∂ÁÒ] ϤÓÔÌ·È Ì ÓÂÚfi Î·È Û·Ô‡ÓÈ.
[∂Ì›˜] ϤÓÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ.

1.

§¤ÁÔÌ ·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Â›Ì·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ µã Á˘ÌÓ·Û›Ô˘.

2.

∂ӉȷʤÚÔÌ ___ Ôχ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ∂Û‡;

3.

¶fiÙ ¤¯Ô˘Ì ___ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο;

4.

¶·Ô‡, ÂÚ›ÌÂÓ¤ ÌÂ! ŒÚ¯ÔÌ ___ Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿!

5.

¶fiÙ ı· ¿Ì ___ ÂΉÚÔÌ‹, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; µ·ÚÈ¤Ì ___ οı ̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

6.

∂Ì›˜ ʇÁÔ˘Ì ___ ÙÒÚ·. ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¤ÚıÂÙ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·.

7.

÷›ÚÔÌ ___ Ôχ Ô˘ Ù· ηٿÊÂÚ˜ Î·È ‹Úı˜, ¶¤ÙÚÔ.

8.

ª·Ì¿, ÌÔÚÔ‡Ì ___ Ó· ¿Ì ___ Ì·˙› ÁÈ· „ÒÓÈ·. ÃÙÂÓ›˙ÔÌ ___ , ÓÙ‡ÓÔÌ ___
Î·È ¤Ú¯ÔÌ ___ ·Ì¤Ûˆ˜!

702

teliko 6 ok

11-10-04 11:18

™ÂÏ›‰· 703

ŸÓÔÌ·:

¢È·Ï¤Áˆ  ‹ ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο.
∫·Ï¤, ÁÈ·Ù› ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜;

1.

∞˘Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË Ï‡ÓÂÙ ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜.

2.

°È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ·È‰È¿, ı· χÛÂÙ ___ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË;

3.

∏ Ì·Ì¿ Â›Ó·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È·Ù› ‰ÂÓ ϤÓÂÙ ___ Ù· È¿Ù· Ó· Ù˘ οÓÂÙ ¤ÎÏËÍË;

4.

∏ Á¿Ù· Ì·˜ ϤÓÂÙ ___ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘.

5.

∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ ___ ÌfiÓÔ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·›¯Ù˜.

6.

¶·È‰È¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ›ÓÂÙ ___ ÙËÓ ÔÚÙÔηϿ‰· Û·˜;

7.

¶·È‰È¿, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ·›˙ÂÙ ___ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ!

8.

∞˘Ùfi˜ Ô ¯˘Ìfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÍÈÓfi˜! ¢ÂÓ ›ÓÂÙ ___ .

9.

¶Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÙ ___ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË; ªÂ Ë ‹ Ì È;

10.

¶fiÙ ı· ÁÚ¿„ÂÙ ___ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜;

703

teliko 6 ok

11-10-04 11:18

™ÂÏ›‰· 704

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢ÈÔÚıÒÓˆ Ù· Ï¿ıË ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

1.

¶Ò˜ ϤÁÂÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ οıÂÙ·È Ì ÙËÓ ªÂÏ›˙;

2.

¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜.

3.

¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ·È Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜.

4.

√ ªÔ˙ ¤Û·Û·È ÙÔ Î·Ïfi ‚¿˙Ô Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜.

5.

¶Ò˜ ¤Û·ÛÂ ÙÔ ‚¿˙Ô;

6.

¢Â Û·˜ ·ÎÔ‡Û·Ì·È fiÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ù·È.

7.

¢È¿‚·Û·È ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ı· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ.

8.

£· ı˘Ì¿Ì ¿ÓÙ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜!

9.

¢Â ÊÔ‚¿Û ӷ Á˘Ú›˙ÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ Û›ÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘;

T¿ÍË:

ϤÁÂÙ·È

704

teliko 6 ok

11-10-04 11:18

™ÂÏ›‰· 705

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ì  ‹ ·È ÙȘ ηٷϋÍÂȘ
ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

1.

∆˙·Ì, ÎÏÂ›Û Â ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Û ·Ú·Î·ÏÒ, οÓÂÈ ÎÚ‡Ô.

2.

ÃÙ˜ ·ÁÔÚ¿Û·Ì __ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ.

3.

ªËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ __ fi,ÙÈ Û·˜ ϤÓÂ!

4.

ºÔ‚¿Ì __ Ôχ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.

5.

√ ªÂ¯Ì¤Ù ¤ÂÛ __ ·fi ÙË ÛοϷ Î·È ¤Û·Û__ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘.

6.

ªË ÛÙ¤ÎÂÛ __ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÙfiÛË ÒÚ·, ·‡ÚÈÔ ı· ¤¯ÂȘ ˘ÚÂÙfi.

7.

¶Ò˜ ÁÚ¿ÊÂÙ __ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË;

8.

¶Ò˜ ÙË ÁÚ¿ÊÂÙ __ ÂÛ›˜ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË;

705

teliko 6 ok

11-10-04 11:19

™ÂÏ›‰· 706

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

°Ú¿Êˆ ÙÔÓ AfiÚÈÛÙÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ,
fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

Á˘Ú›˙ˆ ➡ Á‡ÚÈÛ·

ÌÂÙÚ¿ˆ ➡ ̤ÙÚËÛ·

ÙËÏÂʈÓÒ ➡ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·

·Á·¿ˆ ➡ _________________

Ô‰ËÁÒ ➡ _________________

Á˘Ú›˙ˆ ➡ _________________

··ÓÙ¿ˆ ➡ ________________

ÌÈÏ¿ˆ ➡ _________________

ÂÚ·Ù¿ˆ ➡ ________________

¯ÙÂÓ›˙ˆ ➡ _________________

Ì˘Ú›˙ˆ ➡ _________________

͢ڛ˙ˆ ➡ _________________

706

teliko 6 ok

11-10-04 11:19

™ÂÏ›‰· 707

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ ÌÂ È ‹ Ì Ë, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
·Ú¯›˙ˆ

¿Ú¯ÈÛ·

ÌÈÏ¿ˆ

Ì›ÏËÛ·

ÙËÏÂʈÓÒ

ÙËÏÂÊÒÓËÛ·

1.

O °ÈÒÚÁÔ˜ ‹Á ¯Ù˜ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ Î·È ¿ÚÁ Ë Û Ôχ Ó· Á˘Ú ___ ÛÂÈ.

2.

∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ô‰‹Á ___ Û· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ù· ‹Á· Ôχ ηϿ!

3.

ªÂ ÚÒÙ ___ Û οÙÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ó· Ù˘ ··ÓÙ ___ Ûˆ.

4.

¶ÂÚ·Ù ___ Û·Ì ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÎÔÏ˘Ì ___ Û·Ì ÁÈ· ηÌÈ¿ ÒÚ· Î·È ÌÂÙ¿ Á˘Ú ___ Û·ÌÂ
ÛÙÔ Û›ÙÈ ¿ÏÈ Ì ٷ fi‰È·.

5.

∞ÓËÛ‡¯ ___ Û· Ôχ Ô˘ ‰Â ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓ ___ ÛÂ.

6.

ÃÙ˜ ‹Á· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ∞˚Û¤ Î·È ÁÓÒÚ ___ Û· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘.

7.

√ ·Ô‡˜ ÛÎ¿Ï ___ Û ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È fiÙ ___ Û ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.

8.

ÃÙ¤Ó ___ Û ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‹Ú ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Î·È ¤Ê˘ÁÂ.

9.

√ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ ÌÔ˘ ¯¿Ú ___ Û ÙÔ ·‰È¿‚ÚÔ¯fi ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ‹Ú ηÈÓÔ‡ÚÈÔ.

10.

£· ÂÚ¿Ûˆ ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ı· „ˆÓ ___ Ûˆ ¤Ó· ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¤Úıˆ Û›ÙÈ.

707

teliko 6 ok

11-10-04 11:19

™ÂÏ›‰· 708

ŸÓÔÌ·:

µÚ›ÛΈ Ù· Ï¿ıË ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‰ÈÔÚıÒÓˆ,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

1. ∆È ÓfiÌËÛ˜, fiÙÈ ¿ÓÙ· ı· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘;

ÓfiÌÈÛ˜

2. ¶ÚÔÛ¿ıÈÛ· Ôχ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, fï˜ ‰Â ı· ›̷È
ÔÙ¤ Û›ÁÔ˘ÚË.

3. ºÚfiÓÙËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ì ÙË ÛΤ„Ë ÛÔ˘ ¿ÓÙ·
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

4. √ ı›Ԙ ÌÔ˘ Á‡ÚËÛ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙÈÛÂ.
5. ŸÙ·Ó ›‰·Ì ÙÔÓ ∞Ï‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ‹Û·ÌÂ.
6. √ ·Ô‡˜ ÌÔ˘ Ô‡ÏÈÛ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘ÌÂ
ÙÒÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

7. ∑‹ÙÈÛ¤ ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· Û ‚ÔËı›Ûˆ.
8. ŸÙ·Ó Ë ªÂÏ›˙ Ì¿˜ Û˘Ó¿ÓÙÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, Ì·˜ ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È Ì·˜ Ê›ÏÈÛÂ.
708

teliko 6 ok

11-10-04 11:20

™ÂÏ›‰· 709

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

µÚ›ÛΈ Ù· Ï¿ıË ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‰ÈÔÚıÒÓˆ,
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

·˘ ‹ ·Ê;
¢ ‹ ÂÊ;

1.

∫¿ı fiÙ ÎÔ˘Ú¤‚ÂÛ·È, ∞¯Ì¤Ù;

∫¿ı fiÙ ÎÔ˘Ú‡ÂÛ·È, ∞¯Ì¤Ù;

2.

3.

¢ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ ÌÔ˘ ÔÓÂÈÚÂÊÙ› ¤Ó· ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ ‰ÒÚÔ.

™Î‡ÙËΘ ÔÙ¤ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ Û·ÙÂÛ·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘;

4.

5.

ªËÓ ÎχÂȘ fiÙ·Ó ÌÂÙÚ¿˜. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÙÔ ·›ÍÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ˙·‚ÔÏȤ˜.

6.

7.

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οıÔÌ·È Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, fiÙ·Ó Ú·‡ÂÈ, Î·È Ó· ÌÔ˘ ϤÂÈ ·Ú·Ì‡ıÈ·.

∞Ó·‡ÂȘ ÙÔ Êˆ˜, Û ·Ú·Î·ÏÒ;

√ ·Ô‡˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÔÏË̤ڷ ¤Ûη˘Â ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ.

8.

9.

¶fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ·‰¤‚Ô˘Ì ÙȘ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜;

Œ¯ˆ Ì·ÁÂÊÙ› ·fi ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÙÔ˘ ª·ÚÎ.

10.

√ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ‡ ϤÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· ·ÓÙÚÂÊÙ› ÔÙ¤.

709

teliko 6 ok

11-10-04 11:20

™ÂÏ›‰· 710

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

Ï ‹ ÏÏ;
ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

1.

¢Â ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ì ÔÙ¤ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì / ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜.

2.

ÃÙ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤‚·ÏÏ / ·Ó¤‚·Ï ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

3.

√ ¡Â›ÏÔ˜ Â΂¿ÏÏÂÈ / Â΂¿ÏÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ.

4.

ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ / Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.

5.

∆ÔÓ ¤·ÈÚÓ· οı ̤ڷ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÙÔ ·Ó¤‚·ÏÏ / ·Ó¤‚·ÏÂ.

6.

∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Úfi‚·ÏÏ / Úfi‚·Ï ‰‡Ô Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·
ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

7.

∞fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ / ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÏȤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜.

8.

∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ / ÚÔ‚¿ÏÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ «ª¿ÙÌ·Ó».

9.

∆ËÓ ·›ÙËÛ‹ Û·˜, ·ÚÈÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ / ˘Ô‚¿ÏÂÙ ÚÒÙ· ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË
·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙË Ê¤ÚÂÙ ے ÂÌ¿˜.

10.

∏ ¯ÙÂÛÈÓ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ Ì ÚÔÛ¤‚·ÏÏ / ÚÔÛ¤‚·ÏÂ.

710

teliko 6 ok

11-10-04 11:21

™ÂÏ›‰· 711

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢È·Ï¤Áˆ ÁÁ ‹ ÁÎ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ
Ù· ÎÂÓ¿, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

ÊÂ ÁÁ ¿ÚÈ

¯¿ÌÔ˘Ú ____ ÂÚ

____ ÚÈÓÈ¿Ú˘

¿ ____ ˘Ú·

¿ ____ ÂÏÔ˜
· ____ ·ÏÈ¿

____ ¤ÌÈ

Û˘ ____ ÂÓ‹˜

____ ÚÂÌ›˙ˆ

· ____ ÒÓ·˜
¤ ____ ˘Ô˜
____ ·Ú›˙ˆ

711

teliko 6 ok

11-10-04 11:21

™ÂÏ›‰· 712

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

Ú ‹ ÚÚ ; ¢È·Ï¤Áˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi ηÈ
Û˘ÌÏËÚÒÓˆ, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

T¿ÍË:

¿ÚÚˆÛÙÔ˜!!!
¿ÚˆÛÙÔ˜

¿ ÚÚ ˆÛÙÔ˜

Û˘ ____ ·Ê‹

ÛÈ ____ fiÈ
·Ô ____ ÔÊËÙ‹Ú·˜

‰È· ____ Ô‹

ηٷ ___¤ˆ

ÂÈ ____ Ô‹

Ò ____ ·
· ____ ¿ÓÔÌÔ˜

ÂË ____ ¿˙ˆ

Ò ____ ÈÌÔ˜
ÈÛÔ ____ Ô›·

¿ ____ ˆÌ·

 ____ ·ÛÙÈÎfi˜

712

teliko 6 ok

11-10-04 11:21

™ÂÏ›‰· 713

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

¢È·Ï¤Áˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿.
1.

_________ ·fi Ù· ‰‡Ô Ô˘Ïfi‚ÂÚ ÛÔ‡ ·Ú¤ÛÂÈ _________ Ôχ;
·. ÔÈÔ

2.

¶ÔÓ¿ÂÈ Ô __________ ÙÔ˘, ___________ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ‡ › fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi.
·. fï˜

3.

‚. fiÏË

¢Â Ì’ ·Á·¿˜ _______ , ·ÏÏ¿ _________ ·Á·¿˜;
·. ÔÈ·

6.

‚. ›ÛÔ˜

∏ ¢Ú¿Ì· Â›Ó·È ÌÈ· ________ ˆÚ·›· ___________ .
·. Ôχ

5.

‚. ÒÌÔ˜

__________ Ô fiÁÎÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·‚Ô˘ Â›Ó·È ___________ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
·. ›Ûˆ˜

4.

‚. ÈÔ

‚. È·

√ ·Ó·Ù‹Ú·˜ Ô˘ Ù˘ ·ÁfiÚ·Û· Â›Ó·È ______________ ,
·ÏÏ¿ Â›Ó·È _____________ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ.
·. ·ÎÚÈ‚Ò˜

‚. ·ÎÚÈ‚fi˜

713

teliko 6 ok

11-10-04 11:22

™ÂÏ›‰· 714

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

Ï ‹ ÏÏ ;
™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

§

ÏÏ

ÃÙ˜ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ οÏÂÛ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ̤ÓÂÈ Ô Ï ‡

Ì·ÎÚÈ¿, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì ÙÔ Ã·Û¿Ó Î·È ÙÔÓ ∞ϤÍË Î·È ‹Ú·Ì fi ____ ÔÈ Ì·˙› ¤Ó· Ù·Í›. ºÙ¿Û·ÌÂ

ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·’ fi ____ Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ ____ Ô˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ____ ‡˜ , ·ÏÏ¿

Â˘Ù˘¯Ò˜ ˘‹Ú¯Â Ô ____ ‡ Ê·ÁËÙfi ·ÎfiÌ·! ∂ÁÒ ¤Ê·Á· fi ____ Ë ÙËÓ ›ÙÛ· Ô˘ ›¯Â ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ

Î·È ‹È· Ô ____ ‹ Îfiη ÎfiÏ·. ¶ÂÚ¿Û·Ì Ô ____ ‡ ˆÚ·›·! √ ¶¤ÙÚÔ˜ ‹Ú Ô ____ ¿ ‰ÒÚ·,

Î·È fiÏ· ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Ô ____ ‡. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÍÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘. ∆Ô˘ ‹Ù·Ó

Ô ____ ‡ Ì·ÎÚ‡ Î·È Ê·Ú‰‡. ÈÚÔ‡Û ¿ ____ ÔÓ ¤Ó· ̤۷. √ ¶¤ÙÚÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â› ٛÔÙ·,

ÁÈ·Ù› ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Á·¿ÂÈ Ô ____ ‡ ...

714

teliko 6 ok

11-10-04 11:22

™ÂÏ›‰· 715

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:
T¿ÍË:

µÚ›ÛΈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó Û οı ‰¤ÓÙÚÔ, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
∞ƒÃπ∑ø

¶√Tπ∑ø

__________Û·

·Ú¯ÈÎfi˜

¿Ú¯ÈÛ·

______________Ì·

°Àƒπ∑ø

_______Ì·
________Û·
Ãøƒπ∑ø

________Ìfi˜
__________Û·

__________Ìfi˜

________Ì·
________̤ÓÔ˜
___________ÙÚ·

Ã∆π∑ø

___________Ù˘

__________Û·

_________ÈÌÔ

Ã∆∂¡π∑ø
_________Ì·

_________Û·
________̤ÓÔ˜

715

teliko 6 ok

11-10-04 11:23

™ÂÏ›‰· 716

ŸÓÔÌ·:
EÒÓ˘ÌÔ:

¢È·Ï¤Áˆ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ, fiˆ˜
ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

1.

T¿ÍË:

O ∞ÓÙÚ¤·˜ Ï Â› ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ª‹ˆ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘ ·Ê‹ÛÂÙÂ
οÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì·;

2.

∏ ∂ϤÓË ÙËÓ Â›¯Â Û ÌÂÁ¿ÏË ˘fiÏ ___ „Ë ÙË Ê›ÏË Ù˘ ÙË Ã·Ú¿, ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÁÂ
¿ÓÙ· ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ηӤӷÓ.

3.

∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ì·˜ ·Ú·‰ÒÛ·Ù ‹Ù·Ó ÂÏÏ ___ ‹˜. ∆· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ¤Ï ___ ·Ó.

4.

∫Ô›Ù·ÍÂ, ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ÙÒÚ· 300 ¢ÚÒ Î·È Ù· ˘fiÏ ___ · Û ¤Ó· Ì‹Ó·.

5.

°È· ηٷı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï ___ „ÂȘ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô 3, ·ÚÈÂ.

6.

∆Ô ˘fiÏ ___ Ô ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Û·˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË.

7.

√ ∞ÓÙÚ¤·˜ Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ ÛÙË Ï ___ „Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ªÂÙ¿ Ù· ¯·Ï¿ÂÈ.

8.

∆· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó Ì¿ÛÎÂÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÂÏÏ ___ Ò˜.

9.

£· Ï ___ „ˆ ÁÈ· ηӤӷ ‰ÂοÏÂÙÔ. ∞Ó Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜, ˜ fiÙÈ ‚Á‹Î·
ÁÈ· ÙÛÈÁ¿Ú·.

10.

¶ÔÈÔ˜ ı· Ê¿ÂÈ ÙËÓ ˘fiÏ ___ Ë ›ÙÛ·;

716

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful