Articolul 180.

Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale (1) Organizaţie necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decît obţinerea de venit. (2) Organizaţii necomerciale sînt: a) asociaţia; b) fundaţia; c) instituţia. Articolul 181. Asociaţia (1) Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de persoane fizice şi juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale. (2) Asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în condiţiile legii. (3) În asociaţie, calitatea de membru se consemnează. (4) Patrimoniul transmis asociaţiei de către fondatori (asociaţi) este proprietatea ei. Asociaţia utilizează acest patrimoniu în scopurile stabilite în statut. (5) Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra patrimoniului transmis asociaţiei în proprietate, nici asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi. (6) Particularităţile constituirii, ale activităţii, statutul juridic al diferitelor tipuri de asociaţii se stabilesc prin lege. Articolul 182. Fundaţia (1) Fundaţie este organizaţia necomercială, fără membri, înfiinţată de una sau mai multe persoane fizice şi juridice, dotată cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire. (2) Fundaţia poate fi constituită şi prin testament. Articolul 183. Instituţia (1) Instituţie este organizaţia necomercială constituită de fondator (fondatori) pentru exercitarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi altor funcţii cu caracter necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta (aceştia). (2) Patrimoniul se consideră transmis de fondator instituţiei cu drept de proprietate dacă actul de constituire nu prevede altfel. (3) Pot avea calitate de fondator persoanele fizice şi cele juridice, inclusiv persoanele juridice de drept public. (4) Fondatorul răspunde pentru obligaţiile instituţiei în măsura în care patrimoniul acesteia nu este suficient pentru stingerea lor. (5) Instituţia poate fi publică sau privată. Articolul 184. Instituţia publică (1) Instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă. (2) Instituţia publică nu este în drept să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunii de persoane juridice. Articolul 185. Instituţia privată

(1) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei fizice sau juridice de drept privat, care o dotează potrivit scopului preconizat. (2) Hotărîrea de constituire a instituţiei private se autentifică notarial. Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale (1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel. (2) Statutul trebuie să fie semnat de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel. (3) În statutul organizaţiei necomerciale trebuie să se indice: a) denumirea; b) scopul şi obiectul de activitate; c) sediul; d) numele, domiciliul, data naşterii, cetăţenia şi alte date din actele de identitate ale fondatorilor; e) condiţiile şi modul de admitere în organizaţia necomercială, modul de retragere şi de excludere a membrilor (pentru asociaţii); f) modul de formare a patrimoniului, contribuţiile fondatorilor şi cotizaţiile periodice ale membrilor; g) modul de desemnare şi de revocare a membrilor organelor; h) modul de constituire şi de lichidare a filialelor; i) modul şi condiţiile de reorganizare; j) modul de lichidare a organizaţiei; k) alte date stabilite de lege pentru tipul respectiv de organizaţie necomercială. (4) Statutul poate prevedea şi alte clauze care nu contravin legii. Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale (1) Organizaţiile necomerciale sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut. (2) Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii va fi practicată de organizaţiile necomerciale doar după obţinerea licenţei. Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale (1) Organizaţia necomercială este în drept să desfăşoare activitatea economică ce rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut. (2) Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, organizaţiile necomerciale pot fonda societăţi comerciale şi cooperative. (3) Dreptul unor anumite categorii de organizaţii necomerciale de a fonda societăţi comerciale şi cooperative poate fi limitat prin lege. Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale Normele de conducere, administrare şi reprezentare a organizaţiei necomerciale sînt stabilite prin lege şi statutul ei. Articolul 190. Conflictul de interese (1) Organizaţia necomercială trebuie să evite, în activitatea sa, conflictele de interese, iar în cazul apariţiei, le va soluţiona în conformitate cu art.191. (2) Se consideră că există conflict de interese în cazul încheierii unui act juridic referitor la patrimoniul organizaţiei necomerciale între aceasta şi persoana interesată. (3) În sensul prezentului articol, sînt consideraţi persoane interesate: conducătorul organizaţiei, membrii organelor ei de conducere şi control,

angajaţii, precum şi orice altă persoană care, datorită relaţiilor specifice cu organizaţia necomercială, poate condiţiona luarea de decizii privind încheierea de acte juridice în numele organizaţiei cu sine sau cu persoane cu care se află în raporturi de rudenie de pînă la gradul trei inclusiv, în relaţii de muncă, sau cu persoane al căror creditor este. Articolul 191. Soluţionarea conflictului de interese (1) Actele juridice cu conflict de interese trebuie să fie aprobate în prealabil de organul suprem al organizaţiei necomerciale dacă prin statut nu s-a stabilit competenţa unui alt organ colegial. (2) Persoana interesată este obligată să repare prejudiciul adus organizaţiei necomerciale prin încheierea unui act juridic cu conflict de interese dacă acesta nu a fost aprobat de organul competent. (3) Pe lîngă reparaţia prejudiciului, persoana interesată trebuie să restituie organizaţiei necomerciale tot venitul obţinut ca urmare a încheierii actului juridic cu conflict de interese. Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea mai multor persoane interesate, ele vor purta răspundere solidară faţă de organizaţia necomercială. REPUBLICA MOLDOVA GUVERNUL HOTARIRE despre Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice nr. 699 adoptat: 23.07.99 în vigoare: publicat în: Monitorul Oficial nr 083 din: 05.08.99 articolul: 737 cod de clasificare:01.06.01.00 Limba rusă MODIFICAT HG48/23.01.04, MO22-25/06.02.04 art.181 HG462/17.04.03, MO77/25.04.03 art.491 HG18/15.01.03, MO3/21.01.03 art.21 Întru îndeplinirea art.III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice nr.146XIV din 30 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102, art.613), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi organizaţiilor social-politice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.566 din 16 octombrie 1991, se expune în redacţie nouă (se anexează). PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Ion STURZA Contrasemnată: Ministrul justiţiei Ion Păduraru Chişinău, 23 iulie 1999. Nr. 699. Anexă la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 699 din 23 iulie 1999 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.566 din 16 octombrie 1991

REGULAMENTUL cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice (în continuare - Regulament) reglementează modul de înregistrare a partidelor şi altor organizaţii social-politice (în continuare - partide), constituite în baza legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice. 2. Partidele au dreptul să-şi desfăşoare activitatea numai după înregistrarea statutelor lor de către Ministerul Justiţiei. 3. Statutul partidului se înregistrează în cazul în care partidul: întruneşte cel puţin 5000 de membri domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, dar nu mai puţin de 150 în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate; [Pct.3 al.2 modificat prin HG48/23.01.04, MO22-25/06.02.04 art.181] are program şi organe de conducere alese; 4. Pentru înregistrarea statutului partidului se va prezenta cererea de înregistrare, însoţită de următoarele acte: statutul şi programul (în două exemplare); actul de constituire; listele membrilor; actul ce adevereşte sediul partidului; actele de constituire a organizaţiilor teritoriale ale partidului sau ale altei organizaţii social-politice; [Pct.4 al. introdus prin HG18/15.01.03, MO3/21.01.03 art.21] dovada deschiderii contului bancar; documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare; certificatul de aprobare a denumirii. 5. Cererea cu privire la înregistrarea statutului partidului (anexa nr.1), precum şi cererea cu privire la înregistrarea modificărilor şi completărilor în statutul partidului (anexa nr.2), se semnează de către membrii organului permanent de conducere, în care se va indica domiciliul fiecărui membru. 6. Statutul partidului trebuie să conţină: dispoziţiile stabilite în art. 5 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice; procedura de constituire a organizaţiilor teritoriale; alte dispoziţii care se referă la activitatea partidului şi nu contravin legislaţiei. [Pct.6 modificat prin HG18/15.01.03, MO3/21.01.03 art.21] 7. Actul de constituire va conţine următoarele: data şi locul convocării adunării generale constituante a membrilor sau a delegaţilor acestora; lista participanţilor la adunarea generală constituantă a membrilor sau a delegaţilor acestora cu indicarea numelui şi prenumelui; informaţii cu privire la componenţa nominală şi numerică a organelor de lucru (prezidiului, secretariatului, comisiei de validare etc.); informaţii cu privire la constituirea partidului, aprobarea statutului şi programului; informaţii despre persoanele alese în organele de conducere şi control

ale partidului; esenţa hotărîrilor adoptate şi rezultatul votării; numele, prenumele şi semnătura preşedintelui şi secretarului, responsabili pentru întocmirea procesului-verbal. 71. Actul de constituire a organizaţiei teritoriale a partidului sau a altei organizaţii social-politice va conţine următoarele: data şi locul convocării adunării generale de constituire a membrilor; lista participanţilor la adunarea generală de constituire a membrilor cu indicarea numelui şi prenumelui; alegerea organului de conducere şi control; informaţii despre persoanele alese în organele de conducere şi control al organizaţiei teritoriale; esenţa hotărîrilor adoptate şi rezultatul votării; numele, prenumele, semnătura preşedintelui şi secretarului, responsabili pentru întocmirea procesului-verbal. Actul de constituire va fi însoţit de: regulamentul organizaţiei teritoriale; cererile şi listele membrilor confirmate prin semnături. [Pct.71 modificat prin HG18/15.01.03, MO3/21.01.03 art.21] 8. Lista membrilor partidului, întocmită în baza cererilor, trebuie să conţină: numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, locul de muncă şi semnătura membrului respectiv al partidului. Listele membrilor partidului întocmite conform alineatului întîi vor fi dactilografiate şi autentificate prin semnătura conducătorului partidului. Listele membrilor partidului se vor prezenta şi în formă electronică. Listele membrilor partidului se vor întocmi separat pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi. Anual, partidele şi alte organizaţii social-politice prezintă Ministerului Justiţiei raportul statistic privind numărul de membri ai partidului sau ai altei organizaţii social-politice, cu indicarea unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost create organizaţii teritoriale. Ministerul Justiţiei, în termen de o lună de la data primirii raportului statistic, verifică materialele prezentate şi informează conducerea partidului sau altei organizaţii social-politice despre rezultatele verificării. [Pct.8 al.5-6 modificat prin HG48/23.01.04, MO22-25/06.02.04 art.181] Notă: În cazul prezentării paşaportului de model vechi, se indică suplimentar numărul de atribuire a cetăţeniei. În cazul lipsei actului de identitate, se anexează copia certificatului care confirmă pierderea actului respectiv. [Pct. 8 modificat prin HG462/17.04.03, MO77/25.04.03 art.491] 9. Actul ce adevereşte sediul partidului poate fi: contractul de arendă; scrisoarea de garanţie cu privire la atribuirea spaţiului pentru sediu. Se admite înregistrarea statutului partidului în cazul în care sediul acestuia este domiciliul unuia din membri. În acest caz se va prezenta copia certificatului de proprietate şi acordul în scris al proprietarului. 10. Actele specificate la punctul 4 al prezentului Regulament se înaintează în termen de o lună de la convocarea adunării generale constituante a membrilor partidului sau a delegaţilor acestora. 11. Actele pentru înregistrarea statutului partidului se prezintă la

Ministerul Justiţiei de către conducătorul partidului. 12. Actele pentru înregistrarea partidului se prezintă în limba de stat. 13. Ministerul Justiţiei este împuternicit să verifice autenticitatea actelor prezentate de către partid. II. Examinarea actelor pentru înregistrarea partidului 14. Actele prezentate pentru înregistrarea statutului partidului (statutul, programul şi alte acte de constituire) se examinează din punctul de vedere al: corespunderii Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice şi altor acte normative; corectitudinii întocmirii actelor; veridicităţii informaţiei care se conţine în ele; existenţei în Registrul partidelor şi altor organizaţii social-politice a unui partid cu denumirea similară; corespunderii denumirii partidului cu cerinţele stabilite de lege. 15. Ministerul Justiţiei, în cazurile necesare, este în drept să exercite controlul actelor de constituire prezentate pentru înregistrare. Un astfel de control presupune: solicitarea unor informaţii şi explicaţii de la reprezentanţii partidului, de la alte persoane şi organe interesate în problemele ce ţin de înregistrarea statutului partidului; prezentarea unor demersuri autorităţilor publice şi partidelor; solicitarea unor avize ale specialiştilor asupra problemelor ce ţin de înregistrarea partidelor; verificarea includerii persoanelor indicate în listele membrilor partidului respectiv; efectuarea altor acţiuni ce rezultă din prevederile legii. 16. Interesele partidului în probleme ce ţin de înregistrarea statutului pot fi reprezentate în Ministerul Justiţiei de conducătorii partidului, împuterniciţi în conformitate cu statutul să reprezinte partidul în relaţiile cu organele de stat. Alte persoane pot reprezenta partidul în baza mandatului, eliberat de organul competent al partidului. III. Decizia de înregistrare a statutului 17. În termen de o lună de la data prezentării cererii de înregistrare a statutului partidului, Ministerul Justiţiei va adopta decizia de înregistrare a statutului său, dacă nu sînt întrunite cerinţele Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice, decizia de refuz de a-l înregistra. 18. În cazul adoptării deciziei cu privire la înregistrarea statutului partidului, acestuia i se eliberează certificatul de înregistrare, conform modelului stabilit în anexa nr.3 a prezentului Regulament, precum şi două exemplare de statute şi programe, broşate şi numerotate. Statutele şi programele partidului se autentifică pe versoul ultimei foi a statutului prin semnătura funcţionarului responsabil pentru înregistrare şi ştampila Ministerului Justiţiei. 19. Datele cu privire la înregistrarea statutului partidului, precum şi încetarea activităţii partidului, sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 20. Decizia cu privire la refuzul înregistrării statutului partidului se adoptă în cazul în care:

scopurile partidului contravin Constituţiei, Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice şi altor acte normative; a fost deja înregistrat un partid cu denumire similară; partidul nu întruneşte condiţiile stipulate în alineatul trei al articolului 5 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social- politice. 21. Dacă listele membrilor partidului sînt prezentate cu încălcarea prevederilor articolului 13 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice sau dacă în cazul verificării se depistează erori în datele incluse în listele membrilor partidului, persoanele referitor la care au fost admise erori sau datele cărora sînt incomplete, nu se vor lua în considerare la calcularea numărului de membri ai partidului. Persoanele, a căror semnături au fost falsificate sau care şi-au declarat în procesul controlului neapartenenţa la partidul dat, vor fi exculse din listele membrilor partidului. Persoanele incluse în listele membrilor cu încălcarea prevederilor articolelor 2 şi 8 din Legea privind partidele şi alte organizaţii socialpolitice se exclud din listele membrilor partidului. Dacă la verificarea listelor membrilor partidului Ministerul Justiţiei depistează că una şi aceeaşi persoană figurează pe listele a două sau mai multor partide, persoana se va considera membru al acelui partid, la care a fost depusă ultima cerere de aderare. 22. Nu se admite refuzul înregistrării statutului partidului din motivul inoportunităţii. 23. Decizia cu privire la refuzul înregistrării statutului partidului se comunică solicitanţilor în scris, în termen de 3 zile de la adoptarea acesteia. Decizia de refuz va conţine dispoziţiile care au servit drept temei pentru a refuza înregistrarea statutului partidului. 24. Refuzul de a înregistra statutul partidului nu constituie un obstacol pentru prezentarea repetată a cererii de înregistrare, dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru adoptarea deciziei de refuz. Examinarea cererii repetate se efectuează în baze generale, percepîndu-se taxa de înregistrare. 25. În cazul în care au fost depuse cereri de înregistrare a statutului partidului de două sau mai multe partide cu aceiaşi denumire, prioritate are partidul care a depus primul cererea. 26. Decizia cu privire la refuzul de înregistrare a statutului partidului poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 10 zile. 27. Modificările şi completările în statutul partidului se înregistrează în modul şi în termenele stabilite pentru înregistrarea statutului. 28. În cazul înregistrării modificărilor şi completărilor în statutul partidului, care atrag după sine schimbarea denumirii, scopurilor, sediului şi altor date incluse în Registrul partidelor, partidului i se va substitui certificatul de înregistrare. Certificatul de înregistrare, percum şi statutele eliberate anterior, urmează a fi restituite Ministerului Justiţiei. IV. Examinarea cererilor de eliberare a duplicatelor documentelor 29. În cazul pierderii originalului certificatului de înregistrare şi a statutului partidului, Ministerul Justiţiei poate să elibereze duplicatul

acestora. 30. Pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare şi/sau statutului partidului se prezintă următoarele documente: cererea semnată de către conducătorul partidului; decizia organului de conducere asupra faptului pierderii originalelor documentelor; copia avizului privind pierderea originalului certificatului de înregistrare, publicată în Monitorul Oficial; materialele controlului, actele, certificatele şi alte documente, care confirmă faptul pierderii actelor menţionate. 31. Cererea cu privire la eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare şi/sau statutului partidului se examinează în termen de o lună. În caz de necesitate, se efectuează controlul privind veridicitatea faptului pierderii acestora. În baza rezultatelor examinării cererii de eliberare a duplicatului se întocmeşte un aviz. Refuzul eliberării duplicatului se va comunica solicitantului în scris. 32. La întocmirea duplicatelor actelor de înregistrare pe pagina din faţă se face menţiunea "duplicat". Copia duplicatului eliberat, precum şi materialele care au servit drept temei pentru eliberarea acestora, se anexează la dosarul de înregistrare. V. Păstrarea documentelor cu privire la înregistrarea partidelor 33. Materialele cu privire la înregistrarea statutelor partidelor se păstrează în dosare separate de înregistrare, în care se vor păstra şi toate documentele prezentate pentru înregistrare şi specificate la pct.4 al prezentului Regulament, precum şi copia certificatului de înregistrare. În dosarele de înregistrare se anexează, de asemenea, toată corespondenţa ulterioară a partidului în cauză, informaţii cu privire la controalele efectuate. 34. Actele despre înregistrarea partidelor se păstrează permanent în arhiva Ministerului Justiţiei. 35. Ministerul Justiţiei eliberează, la solicitare, informaţii şi copiile documentelor din dosarul de înregistrare. VI. Registrul partidelor 36. În baza deciziei cu privire la înregistrarea statutului partidului, acestuia i se atribuie un număr de înregistrare şi se include în Registrul partidelor. 37. Deţinător al Registrului partidelor este Ministerul Justiţiei. 38. În Registrul partidelor şi altor organizaţii social-politice se efectuează stocarea şi reînnoirea următoarelor date: denumirea partidului; numărul de înregistrare; data înregistrării; sediul, telefonul şi faxul partidului; numele, prenumele, domiciliul şi telefonul conducătorului partidului; codul fiscal; scopurile de bază ale partidului; data înregistrării modificărilor şi completărilor în statutul partidului; data lichidării partidului; cauza lichidării. 39. Registrul partidelor se ţine în limba de stat. Datele se înscriu în

Registrul partidelor în ordine cronologică. Înscrisurile în Registrul partidelor se efectuează în conformitate cu cerinţele prevăzute de Legea cu privire la registre. 40. Partidele sînt obligate să informeze Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, despre modificările sau completările datelor incluse în Registrul partidelor. VII. Înregistrarea simbolurilor partidelor 41. În conformitate cu articolul 14 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, partidele pot avea în calitate de simboluri embleme, drapele, fanioane, care urmează a fi înregistrate la Ministerul Justiţiei. 42. Simbolurile partidului nu trebuie să reproducă simbolica statului şi să fie folosite pentru propagarea scopurilor indicate în articolul 4 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice. 43. Pentru înregistrarea simbolului partidului se va prezenta: cererea cu privire la înregistrarea simbolului partidului, semnată de conducătorul partidului cu indicarea domiciliului acestuia; decizia organului de conducere al partidului cu privire la aprobarea simbolului; descrierea simbolului; reprezentarea grafică a simbolului. 44. Cererea cu privire la înregistrarea simbolului partidului se examinează în termen de o lună. În urma examinării cererii se adoptă decizia cu privire la înregistrarea simbolului partidului sau refuzul înregistrării acestuia. 45. În cazul adoptării deciziei cu privire la înregistrarea simbolului, partidului i se eliberează o adeverinţă de înregistrare a simbolului, conform modelului stabilit în anexa nr.4. 46. În baza deciziei cu privire la înregistrarea simbolului, acestuia i se atribuie un număr şi se include în Registrul simbolurilor. 47. Registrul simbolurilor este ţinut de Ministerul Justiţiei. În Registrul simbolurilor se includ următoarele date: denumirea partidului; data şi numărul de înregistrare a partidului; tipul simbolului; descrierea succintă; data şi numărul de înregistrare a simbolului. 48. Decizia cu privire la refuzul înregistrării simbolului partidului se adoptă în cazul în care acesta: este identic cu simbolul deja înregistrat; reprezintă stema de stat, drapele sau denumiri oficiale ale statelor, decoraţii, ştampile şi alte semne distinctive de acest gen; conţine nume, prenume, portrete ale unor persoane fără acordul acestora; contravine, prin conţinutul său, principiilor umanităţii şi moralităţii. 49. Decizia cu privire la refuzul înregistrării simbolului partidului se comunică solicitanţilor în scris şi poate fi contestată, în termen de 10 zile, în instanţa de judecată în modul stabilit. Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi

altor organizaţii social-politice Cerere cu privire la înregistrarea statutului partidului În conformitate cu articolul 13 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, prezentăm pentru înregistrare statutul _______________________________________________________________________,
(denumirea partidului)

aprobat ____________________________________________________________
(data, luna, anul aprobării statutului, organul care a aprobat statutul)

Scopurile principale ale partidului ________________________________
(se expun sumar)

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Denumirea, sediul şi telefonul organului permanent de conducere al partidullui ____________________________________________________________ _________________________________ _____________
(numele, prenumele, domiciliul (semnătura)

___________________________________________ membrilor organului permanent de conducere) " ___ " _____________ " ____" Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice Cerere cu privire la înregistrarea modificărilor şi completărilor în statutul partidului În conformitate cu Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, prezentăm pentru înregistrare modificările şi completările în statutul partidului ___________________________________,
(denumirea partidului)

aprobate ___________________________________________________________
(denumirea organului care a aprobat amendamentele, data aprobării)

Scopurile partidului _______________________________________________
(se expun sumar)

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Denumirea, sediul şi telefonul organului permanent de conducere ____ ________________________________________________________________________ ________________________________ _____________
(numele, prenumele, domiciliul (semnătura)

__________________________________
membrilor organului permanent de conducere a partidului)

" ___ " _____________ " ____" Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Certificat de înregistrare " ___ " ______________ 199

Nr. __________ Denumirea partidului ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Data constituirii ____________ Scopurile partidului ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Codul fiscal _________________ Denumirea şi sediul organului permanent de conducere ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Ministrul justiţiei _____________________
(semnătura)

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Adeverinţă de înregistrare a simbolului partidului " ___ " ______________ 199 Nr. __________ Denumirea organizaţiei ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Descrierea simbolului ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Ministrul justiţiei _____________________
(semnătura)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful