Guvernul României

Hotărâre nr. 766/1997
din 21/11/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcŃii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997

În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, Guvernul României h o t ă r ă ş t e: Art. 1. - Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcŃii; b) conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii; c) stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor; d) urmărirea comportării în exploatare, intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor; e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii; g) certificarea de conformitate a calităŃii produselor folosite în construcŃii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Actualizarea şi gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităŃii metrologice în construcŃii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcŃii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităŃii produselor folosite în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Nicolae Noica Ministru de stat, ministrul industriei si comertului, Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu, director general

Bucureşti, 21 noiembrie 1997. Nr. 766.

2/1994 in data de 10 decembrie 1997 .A se vedea articolul 35 din OrdonanŃă nr. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din OrdonanŃă nr.

5. Art. pentru utilizarea prevăzută. precum şi standardele şi alte reglementări oficiale aplicabile. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . instituit prin lege. . Art. . autorizate şi/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală şi.echipamentelor de măsurare. având în vedere domeniul de măsurare. principalele elemente de conŃinut.Activitatea de metrologie în construcŃii constituie o componentă a sistemului calităŃii în acest domeniu. 4.verificarea iniŃială. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcŃii. Partea I nr. metodologice şi de organizare privind activitatea de metrologie în construcŃii. de organismul naŃional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. manipularea. CAPITOLUL II Elemente principale de conŃinut ale activităŃii de metrologie în construcŃii Art. dacă este cazul. 6. 7. verificarea periodică şi/sau după reparare -. cu aprobare de model.identificarea. robusteŃea şi durabilitatea în condiŃiile specifice de mediu. Art. 8. folosiŃi în textul prezentului regulament. f) asigurarea evidenŃei documentelor şi înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. 1. confirmarea metrologică şi utilizarea echipamentelor de măsurare. care utilizează echipamente de măsurare. exactităŃii şi legalităŃii măsurărilor efectuate. prin care se asigură administrarea. c) recepŃia şi administrarea . b) selectarea şi achiziŃionarea echipamentelor de măsurare. Art. 2. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenŃi economici. depozitarea .DefiniŃiile termenilor specifici activităŃilor de metrologie. . justeŃea.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcŃii Publicat in Monitorul Oficial.Activitatea de metrologie. .Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice implicate în activitatea de construcŃii. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiŃii conforme cu specificaŃiile şi cu reglementările tehnice aplicabile. . are în vedere următoarele principii şi obiective principale: a) asigurarea uniformităŃii. conservarea. . c) implementarea sistemului de asigurare a calităŃii. Art. .La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere şi vor fi respectate normele şi instrucŃiunile de metrologie legală. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . fidelitatea.Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general. respectiv. 3. .Prin activitatea de metrologie desfăşurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităŃile de măsurare şi cu prevederile specificaŃiilor tehnice ale acestora. conform prezentului regulament. Art. b) asigurarea legalităŃii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic şi.

. prin metodele de măsurare şi prin alte reglementări tehnice aplicabile. securitate. 9. având în vedere complexitatea comenzii. după caz. .manipulare. 14. 13. 16.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaŃiei. Art. care utilizează în activitatea desfăşurată echipamente de măsurare . înlăturarea cauzelor neconformităŃilor şi reconfirmarea lor sau. 18.Persoanele juridice şi fizice implicate în activitatea de construcŃii. activitatea de metrologie şi să ia măsurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia. precum şi instruirea şi atestarea acestuia. categorie de lucrări de construcŃii sau de activitate desfăşurată. recepŃia şi administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. în conformitate cu instrucŃiunile furnizorului şi cu prevederile legale aplicabile. proiectanŃi. conform prezentului regulament. stabilite prin documentaŃia de execuŃie. c) să întocmească şi să Ńină la zi documentele şi înregistrările privind activitatea de metrologie. Art. privind identificarea. periodic. depozitare. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. conform instrucŃiunilor furnizorului. a spaŃiilor şi a condiŃiilor de mediu. Art.etalonări.AchiziŃionarea. executanŃi -.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale.În funcŃie de volum şi de complexitate. cât şi funcŃional. precum şi a personalului.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinŃele privind măsurările. precum şi în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor la care se aplică. Art. materialele de referinŃă. Art. b) să asigure personalul corespunzător. prin audit intern sau extern. . c) să asigure evidenŃa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. metodelor de măsurare şi reglementărilor aplicabile. casarea acestora. precum şi a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. b) să stabilească. . . d) efectuarea confirmării metrologice . prin organizarea adecvată şi asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare.investitori. 15. . pentru fiecare obiect. . au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament.proceduri. izolarea şi Ńinerea evidenŃei echipamentelor de măsurare neconforme.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunoştinŃele şi instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. reparări . experŃi tehnici. 17. 12.şi Ńinerea evidenŃei documentelor şi înregistrărilor respective. a procedurilor tehnice de execuŃie şi a reglementărilor tehnice aplicabile. prin contract. instrucŃiuni -. condiŃii de mediu. . instrucŃiunile de utilizare şi de întreŃinere. . CAPITOLUL IV ObligaŃii şi răspunderi Art. după caz. c) instituirea şi asigurarea funcŃionării unui sistem. Art. după caz. etaloanele. activitatea de metrologie se va organiza tehnic şi administrativ şi va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. în funcŃie de volumul şi de complexitatea acestei activităŃi.CAPITOLUL III Elemente metodologice şi de organizare a activităŃii de metrologie în construcŃii Art. 11. . Art. obligaŃiile şi răspunderile fiecărei părŃi privind toate condiŃiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . proprietari sau utilizatori. d) să evalueze. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. Art. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. . verificări. manipularea. potrivit sistemului propriu. e) retragerea din serviciu. b) recepŃia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ.Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică şi administrativă şi mijloacele necesare pentru realizarea activităŃilor. după caz. În cazurile specificate de legislaŃia metrologică în vigoare. inclusiv a documentelor . 10. accese. conservarea şi depozitarea.

care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. prin personal propriu împuternicit.CAPITOLUL V DispoziŃii finale Art. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcŃiilor. 19. lucrări publice. lucrări publice şi amenajarea teritoriului. conform legilor în vigoare. în conformitate cu atribuŃiile care le revin. . . 20. . după caz.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale sau penale.Biroul Român de Metrologie Legală şi organele sale teritoriale.Urmărirea aplicării şi controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul InspecŃiei de stat în construcŃii. Art. urbanism şi amenajarea teritoriului. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul InspecŃiei de stat în construcŃii. 21. . urbanism. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. la solicitare. Art.

se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. care sunt obligaŃi să asigure. prin activităŃi prestabilite şi sistematice. . (iii) construcŃii având categoria de importanŃă normală.Conducerea şi asigurarea calităŃii constituie o componentă principală a sistemului calităŃii în construcŃii şi reprezintă o parte semnificativă a funcŃiei generale de conducere dintr-o unitate. prin conducerea şi asigurarea calităŃii. în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor sau de complexitatea şi de importanŃa unor lucrări. Art. pentru: (i) construcŃii având categoria de importanŃă excepŃională sau deosebită. 5. dacă aceasta este cerută prin contract. atestat. principalele elemente de conŃinut şi metodologice pentru elaborarea. a unui nivel minim de calitate aferent cerinŃelor stabilite de legea privind calitatea în construcŃii. obŃinerea şi menŃinerea. în cazurile prevăzute la lit. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. destinate să prevină noncalitatea. finanŃate de la bugetul de stat.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. în aceste etape ale existenŃei construcŃiilor. 6.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii Publicat in Monitorul Oficial. pentru construcŃii având categoria de importanŃă redusă. în condiŃii raŃionale de cost şi termen. unităŃi de cercetare. astfel: a) prin sistemul calităŃii. Pentru celelalte cazuri. 7. . întocmit şi aplicat pentru anumite lucrări sau construcŃii având categoria de importanŃă normală.Pentru agenŃii economici implicaŃi în activitatea de realizare a construcŃiilor se recomandă ca aplicarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii să fie însoŃită şi de obŃinerea certificării profesionale. având în vedere standardele aplicabile. proprietari. Art. .Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general. de proiectare. 1. (ii) construcŃii având categoria de importanŃă normală. definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. Partea I nr. pentru etapele de exploatare şi postutilizare a construcŃiilor. atestarea şi garantarea calităŃii cerute prin reglementări tehnice şi clauze contractuale. executanŃi de lucrări de construcŃii şi utilizatori ai construcŃiilor. Art. 2. Categoriile de importanŃă a construcŃiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor. . b) prin planul calităŃii. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. Art. să asigure realizarea. adaptate la specificul construcŃiilor. . realizare. . c) prin îndeplinirea atribuŃiilor responsabilului tehnic cu execuŃia. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor. Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii se aplică de către proprietari şi/sau utilizatori. a)(i). pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor. adaptate specificului construcŃiilor. . finanŃate din alte surse. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităŃii executantului. Art.Termenii specifici utilizaŃi în prezentul regulament sunt definiŃi în Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii. Art. Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităŃii.Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii se aplică.AgenŃii economici şi persoanele juridice care aplică sistemul calităŃii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. exploatare şi postutilizare a construcŃiilor: investitori. precum şi beneficiarii contractelor încheiate cu aceştia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. fabricanŃi şi furnizori de produse şi servicii pentru construcŃii. 4. 3.

9. 13. aplicabile. 8.Datele de intrare pentru conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. precizând obiectivele. Planurile calităŃii se stabilesc în concordanŃă cu programele de asigurare a calităŃii ale beneficiarilor şi în corelare cu manualele şi cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanŃilor respectivi. .Programul de asigurare a calităŃii este concretizat prin următoarele documente principale: a) manualul calităŃii. organizarea şi resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. . 10. nu este certificat. se poate utiliza un calificativ. În funcŃie de obiectul manualului. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Elementele principale de conŃinut Art. . . documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialişti sau organisme .procedurile sistemului. pentru a corespunde necesităŃilor agentului economic sau ale persoanei juridice. b) proceduri. . care poate diferi în ceea ce priveşte gradul de detaliere şi formatul. care detaliază condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. documentaŃia tehnică de proiectare. strategie. . precum şi pentru evaluarea de către o secundă parte .politică.elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului. "manual de management al calităŃii". Detalierea şi explicitarea nivelului de calitate privind cerinŃele menŃionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. . precum şi cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .sau certificarea. .beneficiarii investitori pot solicita. Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenŃii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurării calităŃii . Aceste elemente se elaborează. printr-o terŃă parte organism de certificare -.Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii cuprind următoarele elemente principale de conŃinut: .CAPITOLUL II Elemente de conŃinut şi metodologice ale conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii Art. Art. ConŃinutul şi dezvoltarea elementelor menŃionate mai sus diferă în funcŃie de specificul activităŃilor din unităŃile implicate.condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii.lucrări de investiŃii-construcŃii importante. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. se aplică şi se actualizează continuu de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. . utilizare de produse noi sau procese şi procedee de execuŃie speciale . directoare pentru definirea şi obŃinerea calităŃii. regulile de operare. . 11. potrivit contractelor încheiate între părŃi. . a conducerii şi asigurării calităŃii. . pentru acele cazuri.organizarea aferentă sistemului. 12. resursele şi secvenŃele activităŃilor legate de calitate.În situaŃia în care sistemul calităŃii.procedurile tehnice de execuŃie sau de proces.datele de intrare. b) documentele privind cerinŃele de calitate ale clienŃilor. aplicate. spre exemplu "manual de asigurare a calităŃii". . În anumite cazuri mai deosebite . prin contract.documente contractuale.proceduri administrative.documente şi înregistrări.Programul de asigurare a calităŃii stabileşte dispoziŃiile specifice. care sunt: . care includ planuri de control al calităŃii. Datele de intrare Art.Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: .programul de asigurare a calităŃii. conducere. Art. . organizare -. cât şi pentru asigurarea externă a calităŃii.planul de control al calităŃii.client .elementele principale de conŃinut. Art. elaborarea şi aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanŃi de lucrări a unor planuri ale calităŃii.

CondiŃiile referitoare la sistemul calităŃii.sistemul calităŃii . conservarea şi livrarea.manipularea.controlul echipamentelor de inspecŃie.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. . . .documente.controlul proceselor.pentru construcŃii având categoria de importanŃă excepŃională sau deosebită. .auditurile interne ale calităŃii. după caz. 16. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. . . dintre condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii se selectează cele care corespund prevederilor şi reglementărilor aplicabile acestor etape.identificarea problemelor reale sau potenŃiale în materie de calitate. . .pentru participarea la licitaŃii. se efectuează în mod diferenŃiat.responsabilitatea managementului . .stadiul inspecŃiilor (controlului) şi al încercărilor. . .inspecŃii (control) şi încercări. .formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calităŃii. 15.analizarea periodică. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. trebuie să cuprindă: .pentru construcŃiile finanŃate din fondurile statului. proceduri administrative sau.controlul înregistrărilor calităŃii. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. elaborat şi aplicat de către agenŃii economici şi persoanele juridice. integrată în sistemul general de organizare şi funcŃionare a agentului economic sau a persoanei juridice. stabilirea de soluŃii pentru rezolvarea lor şi urmărirea aplicării acestora. execuŃie. .analiza sistemului. depozitarea. de către conducerea unităŃii. se reŃin acele condiŃii referitoare la sistemul calităŃii care corespund modelului de asigurare a calităŃii adoptat conform art. . învestirea cu autoritatea şi cu competenŃele necesare şi asigurarea independenŃei compartimentelor şi a personalului de asigurare a calităŃii şi de control al calităŃii.service şi urmărirea comportării lucrărilor.controlul produsului furnizat de client. .aprovizionarea. Art.organizarea. participante la activităŃile din cadrul diferitelor etape ale realizării şi exploatării construcŃiilor. Elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. în următoarele cazuri: . prevăzute la alin. . .acŃiunile corective şi preventive. 19 şi care sunt specifice etapei şi activităŃilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. fabricaŃie. şi dezvoltarea elementelor de conŃinut ale acestuia. În cazul etapelor de exploatare şi postutilizare. sunt următoarele: . . CondiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. faŃă de care se stabilesc cerinŃele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităŃii. . . . Art.controlul documentelor şi al datelor. prin proceduri de sistem.agreate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. . măsurare şi încercare.definirea politicii privind calitatea. 14. de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. ambalarea. 1.identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării).controlul produsului (lucrării) neconform. a obiectivelor. . . .analiza contractului.tehnicile statistice. vor fi adaptate specificului activităŃilor şi lucrărilor efectuate.Organizarea aferentă conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii.controlul proiectării. . În cadrul sistemului calităŃii. .instruirea.Aplicarea sistemului calităŃii. a conducerii şi asigurării calităŃii sub aspectul eficacităŃii şi satisfacerii cerinŃelor specificate.asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităŃii şi realizarea obiectivelor acesteia. . . a metodelor de conducere şi a responsabilităŃilor privind implementarea şi funcŃionarea conducerii şi asigurării calităŃii. . . proceduri/instrucŃiuni tehnice specifice.

precum şi pentru activităŃile de realizare şi. de exploatare.În domeniul construcŃiilor se aplică trei modele. Art. combinate în mod adecvat şi aplicate de către unităŃile implicate. 20. 21.Încadrarea într-o categorie de importanŃă a construcŃiilor. diferenŃiate între ele.DiferenŃierea în aplicarea sistemului calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Art. . . aferente. b) categoria de importanŃă a majorităŃii construcŃiilor ce formează obiectul de activitate al acestora şi factorii specifici care caracterizează acele construcŃii. . aferente majorităŃii obiectelor de construcŃii contractate în condiŃii avantajoase pentru părŃile contractante.Între categoria de importanŃă a construcŃiilor şi modelele de asigurare a calităŃii se recomandă respectarea corespondenŃei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------- Art. c) documente şi înregistrări privind calitatea: . care descresc de la modelul 1. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. 18. adoptate de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităŃii. . care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităŃi ale procesului de concepŃie-realizare-exploatare. Art. corespunzătoare organizării şi capacităŃii acestora de a cuprinde cât mai bine condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii.procese-verbale de control.Art.Modelele de asigurare a calităŃii constituie ansambluri selecŃionate de elemente şi condiŃii corelate ale sistemului calităŃii. luate în considerare. obiecte de construcŃii sau părŃi ale acestora. 19. pentru construcŃii noi. procese-verbale de recepŃie pentru produsele procurate. . Documente şi înregistrări Art. buletine de încercări. este evidenŃiată prin: a) cerinŃele de asigurare a calităŃii. . pentru construcŃii existente. Ńinute la zi şi revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. prin numărul şi conŃinutul cerinŃelor de asigurare a calităŃii faŃă de elementele şi condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. se stabilesc în etapa de proiectare. în principal. notate cu 1. . b) documente ale programului de asigurare a calităŃii. cel mai complex şi mai pretenŃios. spre modelul 3. . 2 şi 3. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. după caz. 17. care. care se reflectă în obiectivele şi organizarea acestui sistem.certificate de calitate. rapoarte de verificare şi analizare. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităŃii adecvat pentru produse. 22. mai simplu şi mai puŃin pretenŃios în ceea ce priveşte numărul şi nivelul cerinŃelor şi al condiŃiilor. procese-verbale de avizare pentru lucrări şi documentaŃiile tehnice de proiectare. sau la proiectarea lucrărilor de intervenŃie. le conferă acestora aptitudinea funcŃională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinŃelor de asigurare a calităŃii. întocmite.Elaborarea şi aplicarea sistemului calităŃii în construcŃii sunt fundamentate şi definite prin următoarele documente principale. certificate de conformitate a calităŃii produselor.

analizarea şi evaluarea sistemului. 26. d) diverse alte documente referitoare la calitate. proprietari. forma şi nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinŃele privind construcŃia respectivă. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuŃii privind calitatea cu personalul calificat necesar. b) elaborarea şi aplicarea diferenŃiată a conducerii şi asigurării calităŃii.Planul calităŃii se întocmeşte. Planul calităŃii trebuie să asigure interfeŃele dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea. după caz. după caz. suplimentate. documentele de constituire şi normele metodologice necesare pentru: . spre exemplu: rapoarte tehnice. Art. dări de seamă periodice. 25. în care caz se face referire la manualul calităŃii şi la procedurile documentate ale sistemului. în condiŃiile precizate la art.AgenŃii economici şi persoanele juridice participante la activităŃile de concepere. produse pentru construcŃii. investitori. . cu cele specifice lucrărilor respective. relevante pentru o anumită lucrare sau construcŃie. . utilizatori. evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităŃii în construcŃii.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuŃii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. b) ca document de sine stătător.rapoarte privind neconformităŃile şi rapoarte de acŃiuni corective şi preventive. lucrări publice. CAPITOLUL III AtribuŃii. în care caz vor fi elaborate şi procedurile necesare aplicării acestui plan. obligaŃii. punându-se accentul pe însuşirea motivaŃiei pentru calitate şi pe efectuarea autocontrolului. în următoarele situaŃii: a) ca parte a sistemului calităŃii. .acreditarea organismelor de certificare.Planul calităŃii este documentul care precizează practicile. instituit prin Legea nr. c) de a elabora. pentru obŃinerea obiectivelor privind calitatea. procese-verbale de recepŃie pentru lucrări de construcŃii executate. 10/1995 privind calitatea în construcŃii.puncte de oprire . calificare sau atestare.şi de recepŃii parŃiale. furnizori. a aproba şi a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii pentru uzul persoanelor juridice şi fizice interesate: producători.. urbanism şi amenajarea teritoriului. aplicabile. b) de a stabili şi a aproba structura de organizare. . prin: .asigurarea autorizării şefului compartimentului de control tehnic al calităŃii şi a diriginŃilor de şantier. referitoare la conducerea şi la asigurarea calităŃii: a) obŃinerea certificării privind calificarea agentului economic. agenŃi economici din construcŃii şi personal de specialitate. .planuri şi rapoarte de audit. în exploatarea construcŃiei respective. Art.procese-verbale de lucrări ascunse.pregătirea şi instruirea personalului. 15. CAPITOLUL IV DispoziŃii finale . consultanŃă. 4. Planuri ale calităŃii Art. Art. 24. resursele şi succesiunea activităŃilor specifice referitoare la calitate. după caz. realizarea şi. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităŃii. răspunderi Art.agrearea de persoane juridice şi fizice pentru proiectare. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcŃii.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităŃii. pentru sisteme de calitate. . informări. 27. ca şi pentru fazele determinante . după caz. . de către InspecŃia de stat în construcŃii. . potrivit specificului activităŃilor desfăşurate. complexitatea lucrărilor şi persoanele juridice şi fizice implicate. rapoarte de control şi verificare privind calitatea.Planul calităŃii are în vedere condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. precizate la art. categoriei de importanŃă şi naturii construcŃiilor. proiectanŃi. 23. . realizare. exploatare şi postutilizare a construcŃiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaŃii principale. pentru anumite lucrări sau construcŃii. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. .

28. conform legilor în vigoare. din fondurile curente aferente desfăşurării activităŃilor de bază. Art. sub aspectul existenŃei şi aplicării conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. Art. . 29. . lucrări publice.Art. .Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate.Încălcarea dispoziŃiilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale şi/sau penale. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin InspecŃia de stat în construcŃii. . urbanism şi amenajarea teritoriului.FinanŃarea activităŃilor legate de introducerea şi funcŃionarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii se face de către fiecare agent economic şi persoană juridică. 30.

după importanŃa lor. şi/sau de către expertul tehnic atestat.construcŃii de importanŃă deosebită (B). 5. care privesc întreaga construcŃie. pentru lucrări de intervenŃii sau în alte cazuri. 4. . b) de importanŃă specifice. b) implicarea funcŃională a construcŃiilor în domeniul socioeconomic. sau a proprietarului. 6. precum şi pentru delimitarea obligaŃiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate. pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinŃelor. cu durata mare de utilizare.Categoria de importanŃă se stabileşte de către proiectant. sub anumite aspecte. la construcŃiile existente. atunci când este necesar. denumite categorii de importanŃă. Pentru fiecare construcŃie se stabileşte o singură categorie de importanŃă şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcŃia: autorizaŃia de construire. . sub toate aspectele. . Art. . . Clase de importanŃă Art. Art.gradul de risc sub aspectul siguranŃei şi al sănătăŃii. Art.complexitatea şi considerentele economice. de regulă. 1.ConstrucŃiile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor funcŃii economico-sociale sau ecologice. în raport cu necesitatea de adaptare la condiŃiile locale de teren şi de mediu. . cartea tehnică a construcŃiei.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcŃiilor noi sau existente.Categoriile de importanŃă a construcŃiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Ele sunt caracterizate. . în condiŃiile legii. modul de utilizare etc. care privesc întreaga construcŃie sau părŃi ale acesteia. în mediul construit şi în natură destinaŃia. .Categoriile de importanŃă care se stabilesc pentru construcŃii sunt: .Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor Publicat in Monitorul Oficial. în scopul aplicării diferenŃiate a sistemului calităŃii.construcŃii de importanŃă redusă (D). în cazul construcŃiilor noi. 2. la cererea investitorului.Clasele de importanŃă se corelează cu categoriile de importanŃă de către proiectant. c) caracteristici proprii construcŃiilor . în scopul stabilirii condiŃiilor de aplicare a componentelor sistemului calităŃii. la construcŃiile noi. CAPITOLUL II Categorii de importanŃă Art. 3. conform legii. .Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanŃă a construcŃiilor.Clasele de importanŃă se stabilesc prin reglementări tehnice şi au la bază criterii specifice. în următoarele categorii: a) de importanŃă globală.ConstrucŃiile se încadrează. Partea I nr. Art. . documentele de asigurare. . Art. . Ńinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcŃiilor în societate şi în natură . Art. proiectul de execuŃie. . 8.construcŃii de importanŃă excepŃională (A). denumite clase de importanŃă. cu volumul important de muncă şi de materiale înglobate. 7.construcŃii de importanŃă normală (C). în cazul construcŃiilor existente. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art.. 9.

.CAPITOLUL III DispoziŃii finale Art. Art.Categoria şi clasa de importanŃă stabilite pentru o construcŃie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaŃiei sau în alte condiŃii care impun aceasta.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanŃii cerinŃe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanŃă a construcŃiei. 10. . . prin documentaŃii motivate. 11.

. şi rezultatele consemnate ale acestor activităŃi.urmărirea specială. de asemenea. care va cuprinde. metode. executanŃi. se aplică tuturor categoriilor de construcŃii şi este obligatoriu pentru toate persoanele juridice şi persoanele fizice implicate: investitori. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.Termenii specifici utilizaŃi în prezentul regulament sunt definiŃi în Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii.perioade. 3. conform legii. Art.Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor. 6. are scopul de a menŃine aptitudinea la exploatare a acestora. 7. Urmărirea curentă se efectuează.Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităŃilor privind urmărirea comportării în exploatare.urmărirea curentă. corelată cu activitatea de întreŃinere. în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnică a construcŃiilor. complementare. . utilizatori. . caracteristici şi parametri urmăriŃi . ActivităŃile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcŃii. .Urmărirea comportării în exploatare. pe toată durata de existenŃă. . administratori. pe categorii de lucrări şi de construcŃii. Art. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I DispoziŃii generale Art. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor sunt componente ale sistemului calităŃii în construcŃii.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. 4. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor reprezintă acŃiuni distincte. Toate aceste acŃiuni se realizează prin grija proprietarului. asupra tuturor construcŃiilor. proiectanŃi. c) postutilizarea construcŃiilor cuprinde activităŃile de desfiinŃare a construcŃiilor în condiŃii de siguranŃă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcŃiilor şi al intervenŃiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcŃiilor şi menŃinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenŃă a acestora. Partea I nr. b) intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor se fac pentru menŃinerea sau îmbunătăŃirea aptitudinii la exploatare. . CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor Art. Art.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcŃiilor. ModalităŃile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . cel puŃin de nivel mediu. care. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor.se stabilesc de către proiectant sau expert. . 1. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. 2. proprietari.Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face prin: . Art. 5. . Art. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor Publicat in Monitorul Oficial.

ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) stabilesc. ObligaŃii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor Art. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate. CAPITOLUL III IntervenŃiile în timp asupra construcŃiilor Art. urbanism şi amenajarea teritoriului. sub toate formele. 9. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora.Art. asupra unor parametri ce caracterizează construcŃia sau anumite părŃi ale ei. să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. împreună cu proiectantul. după care le vor preda proprietarului. a unor situaŃii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiŃii de siguranŃă a construcŃiei. . comandă proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la InspecŃia de stat în construcŃii. de către personal tehnic de specialitate atestat. Art. 8. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. .ExecutanŃii au obligaŃia să efectueze urmărirea curentă a construcŃiilor pe care le execută. în contracte. 10. Art. lucrări publice. lucrări publice. 11. urbanism şi amenajarea teritoriului. b) stipulează. 13. pe bază de contract cu proprietarul. comandă expertizarea construcŃiilor în cazurile prevăzute la art. Art. b) elaborează. . proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. Lucrările de intervenŃie sunt: a) lucrări de întreŃinere. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor.Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaŃiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcŃia şi să Ńină la zi cartea tehnică a construcŃiei. împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii. 14. după caz. Art.asigurarea funcŃiunilor construcŃiilor. personalul necesar. inclusiv jurnalul evenimentelor.menŃinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinŃelor. la înstrăinarea sau la închirierea construcŃiilor. acele construcŃii care se supun urmăririi speciale. în cursul activităŃilor de urmărire curentă sau specială. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. b) comunică proprietarilor care preiau construcŃiile obligaŃiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. . Art.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor.Investitorii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) stabilesc. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaŃiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. precum şi pentru construcŃii aflate în exploatare. 16.Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială.IntervenŃiile în timp asupra construcŃiilor au ca scop: . . . . 12. acele construcŃii care sunt supuse urmăririi speciale. Art. asigură. b) lucrări de refacere. . 10. . pe o perioadă stabilită. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcŃiunilor iniŃiale ca urmare a modernizării. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcŃiilor.Urmărirea specială cuprinde investigaŃii specifice regulate. .Urmărirea specială se realizează.La constatarea. determinate de uzura sau de degradarea normală şi care au ca scop menŃinerea stării tehnice a construcŃiilor. cu evoluŃie periculoasă sau care se află în situaŃii deosebite din punct de vedere al siguranŃei. . documentaŃiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. b) să efectueze urmărirea curentă. determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menŃinerea sau îmbunătăŃirea stării tehnice a construcŃiilor. periodice. Art. . înştiinŃând despre aceasta şi InspecŃia de stat în construcŃii. stabiliŃi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. până la recepŃia construcŃiilor. 17. 15.

În unele situaŃii. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcŃiilor Art.ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) elaborează. Art.Lucrările de întreŃinere constau în efectuarea. reparare sau consolidare. . b) soluŃiile vor avea în vedere interdependenŃa dintre construcŃie . . . de regulă. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. c) la cererea autorităŃilor administraŃiei publice locale.partea existentă . d) condiŃiile deosebite de lucru impun o atenŃie sporită privind asigurarea calităŃii lucrărilor. 20. pe bază de proiect.construcŃia nu prezintă siguranŃă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. inclusiv a cauzelor care au produs degradări.construcŃia a fost executată fără autorizaŃie de construire. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucŃiuni speciale pentru lucrările de intervenŃii. luând toate măsurile pentru asigurarea calităŃii lucrărilor. . cât şi local. pe baza comenzii proprietarului. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. pe baza unui proiect. în urma analizării situaŃiei. decizia de declanşare a activităŃilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. . pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. 25. . în care construcŃiile sunt grav afectate. . straturi de uzură. Art. de asemenea. direct sau prin diriginŃi de şantier autorizaŃi.Declanşarea activităŃilor din etapa de postutilizare a unei construcŃii începe o dată cu iniŃierea acŃiunii pentru desfiinŃarea acelei construcŃii.finisaje. 23. putând interveni şi reparări sau consolidări. Art. inclusiv extinderi. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenŃie.Lucrările de modernizare se realizează. . Art. ObligaŃii şi răspunderi privind intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor Art. în cazurile în care: .cerinŃele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinŃării construcŃiei.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreŃinere pentru a preveni apariŃia unor deteriorări importante. 19 şi verificat conform prevederilor legale. 18. în conformitate cu prevederile legale. cu acordul proprietarului. întocmit de către expert sau de către proiectant. proiecte pentru lucrări de intervenŃii asupra construcŃiilor. acestea vor fi executate. .Lucrările de refacere se realizează prin remediere. a unor remedieri sau reparări ale părŃilor vizibile ale elementelor de construcŃie . 24. calitatea acestora. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. b) la cererea administratorului construcŃiei. prin reconstrucŃie. 21. care se face: a) la cererea proprietarului.La construcŃiile proprietate publică. 26. Ńinându-se seama de cazurile prevăzute la art. . pe parcurs şi la recepŃie. 22. Art. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora. care se introduc în cartea tehnică a construcŃiei. ca rezultat al expertizării tehnice.ExecutanŃii lucrărilor de intervenŃii asupra construcŃiilor au obligaŃia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. Art. 19.Utilizatorii construcŃiilor au obligaŃia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităŃii de intervenŃii în timp asupra construcŃiilor. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. periodic. din care să rezulte necesitatea. c) aplicarea soluŃiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcŃiei.construcŃia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. 26. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică. determinate de schimbarea cerinŃelor faŃă de construcŃii sau a funcŃiunilor acestora şi care se pot realiza cu menŃinerea sau îmbunătăŃirea stării tehnice a construcŃiilor. Art. oportunitatea şi eficienŃa economică a acŃiunii.Lucrările de refacere şi de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluŃiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcŃiilor. dacă este cazul. .şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. straturi şi învelitori de protecŃie-sau ale instalaŃiilor şi echipamentelor. . Art.c) lucrări de modernizare. 27. . .

. reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor de construcŃie.planurile de asigurare şi refacere a continuităŃii utilităŃilor exterioare pentru vecinătăŃi. .RecondiŃionarea. Art. Art. recondiŃionare şi reciclare. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenŃei şi stabilităŃii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. . . prin verificarea calităŃii acestora şi prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcŃii.planuri sau relevee.detalierea şi precizarea fazelor activităŃilor şi lucrărilor.măsuri pentru protecŃia mediului înconjurător. din care să rezulte destinaŃia. energie termică. de finisaj şi izolaŃii.Desfăşurarea activităŃilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor se efectuează pe baza unei documentaŃii tehnice şi a unei autorizaŃii de desfiinŃare. . 32. .proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare. .privind modul de recondiŃionare a produselor şi a elementelor de construcŃie. . conform legii. 34. 29.apă. energie electrică.încetarea activităŃilor din interiorul construcŃiei. a tuturor operaŃiunilor necesare şi măsuri de protecŃie a muncii.recondiŃionarea produselor de construcŃie recuperate din demontare. rezultate din recuperare. canal. planurile instalaŃiilor interioare. telefon. .Elaborarea documentaŃiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinŃare şi executarea lucrărilor respective se efectuează de agenŃii economici cu activitate în construcŃii. . cuprind următoarele faze: . orientare. gaze.dezmembrarea părŃilor şi elementelor de construcŃie şi a instalaŃiilor demontate. inclusiv a fundaŃiei construcŃiei. .refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deşeurilor. vecinătăŃi -. executate în ateliere.reciclarea materialelor rezultate din demolare. recuperate cu ocazia demontării şi demolării. să fie întrerupte la demolarea construcŃiilor. echipamente. .Dezafectarea construcŃiei cuprinde următoarele faze: . . .recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. 28.pregătirea refolosirii produselor şi materialelor de construcŃii.Demontarea şi demolarea construcŃiei cuprind următoarele faze: . . .utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umpluturi. întocmite la o scară convenabilă. .Reintegrarea în natură a deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile cuprinde următoarele faze: . cuprinzând descrierea detaliată a soluŃiilor tehnice adoptate.Art. faŃade. . eliberată de autorităŃile competente. .zidării. .recomandări . .devizul lucrărilor de demolare. DocumentaŃia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcŃiilor trebuie verificată de specialiştii verificatori de proiecte atestaŃi. 33. . 30. De asemenea.DocumentaŃia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor va cuprinde: .poziŃie.planul de amplasare a construcŃiilor .transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. Art. Art.demontarea părŃilor şi a elementelor de construcŃie. de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate. alcătuirea construcŃiei şi funcŃiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. . prin operaŃiuni simple.condiŃii tehnice de calitate.asigurarea continuităŃii instalaŃiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăŃi.evacuarea din construcŃie a inventarului mobil: obiecte de inventar. . cu indicarea construcŃiei sau a părŃilor de construcŃie ce urmează a fi demolate. dimensiuni.planurile racordurilor la utilităŃile exterioare . . care ar trebui. în secŃii de producŃie specializate.dezechiparea construcŃiei prin desfacerea şi demontarea elementelor de instalaŃii funcŃionale. recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii. inclusiv refacerea stratului vegetal şi a plantaŃiilor. Art. Art. secŃiuni. structuri de rezistenŃă -. . în zona de demolare a construcŃiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor. 31. mobilier. ObligaŃii şi răspunderi privind postutilizarea construcŃiilor . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcŃii. în vederea refolosirii. .suspendarea utilităŃilor. prin taluzări adecvate şi lucrări de protecŃie aferente.la construcŃiile proprietate publică . rezultate din demontarea şi demolarea construcŃiilor proprietate publică. eventual.demolarea părŃilor de construcŃie nedemontabile .

. aparatură şi echipamente specifice. urbanism şi amenajarea teritoriului.ExecutanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaŃiei de desfiinŃare şi a documentaŃiei tehnice verificate. d) instrucŃiuni tehnice privind demolarea parŃială sau totală a construcŃiilor. 35. 38.Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către InspecŃia de stat în construcŃii. recomandate pentru activităŃile de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp asupra acestora. b) să asigure. . Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăŃirea reglementărilor existente privind: a) instrucŃiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor. .Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp şi cea privind postutilizarea construcŃiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. conform legilor în vigoare. c) să asigure asistenŃa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluŃiilor din proiect. respectarea prevederilor din avize şi din autorizaŃia de desfiinŃare. alcătuite din diferite materiale.Organele administraŃiei publice centrale vor lua măsuri ca unităŃile specializate de profil să revizuiască instrucŃiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. pentru categoriile de construcŃii şi lucrări de construcŃii specifice domeniului lor de activitate. 42.Art. procedee. Art. . Art. b) instrucŃiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenŃiile în timp privind diferite categorii de construcŃii. b) să obŃină avizele necesare şi autorizaŃia de desfiinŃare de la autorităŃile competente. Art. precum şi asupra măsurilor de protecŃie a muncii. precum şi recondiŃionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcŃiei. . c) să încredinŃeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcŃii. Art. c) îndrumătoare tehnice privind metode. . lucrări publice. c) să realizeze condiŃiile de calitate prevăzute în documentaŃia tehnică. d) să urmărească respectarea condiŃiilor de calitate stabilite. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. b) să respecte prevederile din documentaŃia tehnică aferentă şi din autorizaŃia de desfiinŃare.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor. 41. . a condiŃiilor tehnice de calitate corespunzătoare. precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăŃi. documentaŃia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. . 40. a degajărilor mari de praf. e) să ia măsurile de protecŃie a vecinătăŃilor.ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să elaboreze. precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare.Încălcarea dispoziŃiilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale şi/sau penale. 37. Art. prin soluŃiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate. reciclare şi utilizare a materialelor rezultate. 36. recondiŃionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare. 39. prin evitarea de transmitere a vibraŃiilor puternice sau a şocurilor. . asupra succesiunii fazelor şi operaŃiunilor. CAPITOLUL V DispoziŃii finale Art.FinanŃarea activităŃilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful