NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 1.4.2010 Č. j. 2010 / 2998 / 570 Ke spis.zn.

Sp/2008/56/573

ROZHODNUTÍ Česká národní banka jako orgán dohledu nad osobami působícími v oblasti pojišťovnictví podle § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dohledu nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů podle § 22 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s Lukášem Štorkem, bytem Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, t a k t o : A. Lukáš Štork, reg.č. 014922PPZ, bytem Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice, jako registrovaný pojišťovací zprostředkovatel, v období minimálně od 30.12.2003 do 20.11.2008 (i) zprostředkovával klientům v rozporu s jejich potřebami, a ekonomickými zájmy smlouvy o investičním životním pojištění; požadavky

(ii)

při zprostředkování uzavření smluv o investičním životním pojištění klientům zamlčoval podstatné informace o nákladovosti produktu investičního životního pojištění, konkrétně informace o principech stanovení počátečních poplatků souvisejících s pojištěním;

(iii) při zprostředkování smluv o investičním životním pojištění jednotlivým klientům uváděl nepravdivé informace, když tyto smlouvy prezentoval klientům jako formu spoření či přímou investici do fondů kolektivního investování; (iv) při zprostředkování smluv o investičním životním pojištění jednotlivým klientům nezaznamenal v dostatečně konkrétní podobě jejich potřeby a požadavky související se sjednávaným životním pojištěním, jakož i důvody, na kterých založil své doporučení pro výběr konkrétního pojistného produktu, tedy ad (i) - (iii) porušil povinnost vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a chránit zájmy spotřebitele;

ad (iv) porušil povinnost zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu, čímž se dopustil porušení ustanovení § 21 odst. 1 a 8 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, z a c o ž s e mu u k l á d á podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích opatření k nápravě, dle kterého je povinen I. zdržet se, počínaje okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jednání spočívajícího ve zprostředkovávání pojistných smluv životního pojištění klientům, pro které jsou takové smlouvy, s ohledem na jejich potřeby a požadavky nevhodné; počínaje okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí při zprostředkování uzavření smluv o investičním životním pojištění vždy prokazatelně informovat každého klienta jako potenciálního pojistníka o principech stanovení počátečních poplatků spojených s pojištěním; do 30 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v souladu ustanovením § 21 odst. 8 zákona pojišťovacích zprostředkovatelích zavést postup, na základě něhož budou při zprostředkovávání smluv životního pojištění ze strany účastníka řízení prokazatelným způsobem zaznamenány a) dostatečně konkrétní požadavky a potřeby klienta, na jejichž analýze zakládá své doporučení uzavřít konkrétní smlouvu o životním pojištění a b) konkrétní ekonomické důvody, na základě kterých založil své doporučení zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy o životním pojištění se zvolenými parametry a u zvoleného pojistitele; IV. ve lhůtě 60 dnů od okamžiku nabytí právní moci tohoto rozhodnutí písemně informovat Českou národní banku o způsobu, jakým přijal opatření k nápravě stanovené v bodě III tohoto rozhodnutí; počínaje II. čtvrtletím roku 2010 a II. čtvrtletím roku 2011 konče předkládat České národní bance vždy do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí v písemné podobě seznam osob, kterým zprostředkoval smlouvu o životním pojištění, a to minimálně v rozsahu následujících údajů: (i) (ii) (iii) (iv) jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště pojištěného jména pojistitelů, se kterými byly předmětné pojistné smlouvy uzavřeny čísla pojistných smluv nebo návrhů pojistných smluv a název příslušného pojistného produktu dle interní terminologie pojistitele sdělení, zda pojištěný měl k datu uzavření příslušné pojistné smlouvy prostřednictvím účastníka řízení uzavřenou i jinou smlouvu/jiné

II.

III.

V.

smlouvy životního pojištění (bez ohledu na skutečnosti, zda se účastník řízení na jejím/jejich zprostředkování podílel). B. Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, je Lukáš Štork, IČ 725 74 810, bytem Pokratická 448/52, 412 01 Litoměřice povinen uhradit náklady správního řízení, představující paušální částku nákladů správního řízení, v celkové výši 1 000 Kč (slovy tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je účastník řízení povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 72574810.