1.

1 Describe: Mô tả Impact: Tác động Role: Vai trò Identify: Xác định Component: Thành phần Opportunity: Cơ hội Challenge: Thách thức Converged: Tập trung Fault tolerance: Lỗi chấp nhận được Scalability: Khả năng mở rộng Creation: Sự sáng tạo Exchanging: Sự trao đổi

1.2 Necessary: Cần thiết

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful