Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima

Sarajevo, 2011.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima Naslov: Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima Autorice: Jasmina Čaušević Sandra Zlotrg Saradnice: Aida Spahić Ivana Dračo Klaudija Mlakić Vuković Lamija Kosović Merima Dervišić Nadina Grebović Sabina Bečić Recenzentice: Amela Šehović Đermana Šeta Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu Za izdavača: Sandra Zlotrg Grafičko uređenje: www.seti.ba Štampa: NIK Grafit, Lukavac
Ova publikacija je štampana uz podršku FIGAP programa. Ova publikacija je besplatna i neće biti predmet prodaje. Stavovi izneseni u ovoj publikaciji su mišljenja autorica i ne predstavljaju nužno stavove Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra Republike Srpske i Gender Centra Federacije BiH.

2

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima

Sadržaj
I dio - Diskriminacija u jeziku .......................................................................................................................................................5

3
II dio - Prijedlozi za korištenje rodno osjetljivog/gender senzitivnog jezika u javnom diskursu..................9 Uvod........................................................................................................................................................................................9 Gramatički razlozi ......................................................................................................................................................... 10 Opće preporuke .............................................................................................................................................................. 13 Upute za autore i autorice udžbenika................................................................................................................... 17 Obraćanje .......................................................................................................................................................................... 17 Davanje uputa ................................................................................................................................................................. 18 Oblici za titule, zvanja i zanimanja ......................................................................................................................... 20 Stereotipi ........................................................................................................................................................................... 24 Upute za medijsko izvještavanje............................................................................................................................. 27 Upute za usklađivanje pravnih dokumenata sa Zakonom .......................................................................... 31

III dio - Preporuke za korištenje politički korektnog jezika u odnosu na osobe sa invaliditetom .............. 33

IV dio - Prijedlozi za korištenje politički korektnog jezika u odnosu na LGBTTIQ populaciju ..................... 39

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima

V dio - Uvažavanje samoimenovanja ...................................................................................................................................... 43 Umjesto zaključka ......................................................................................................................................................... 47

4

VI dio - Rječnik ................................................................................................................................................................................. 49 Napomena za korištenje rječnika ........................................................................................................................... 49 Definicije pojmova koji su korišteni u priručniku .......................................................................................... 53

VII dio - Literatura .......................................................................................................................................................................... 99

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima

I dio Diskriminacija u jeziku
Priručnik koji imate pred sobom rezultat je polugodišnjeg rada na projektu Gender senzitivni jezik u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima koji je finansiran sredstvima Finansijskog mehanizma za provedbu Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini. Pravni okvir priručnika jeste Zakon o ravnopravnosti spolova BiH (2003) te Zakon o zabrani diskriminacije BiH (2009). Ovi normativni akti oslanjaju se na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Zakonom je, dakle, zabranjen svaki oblik diskriminacije. U članu 2. navodi se:
Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da

5

. uopćeno gledajući. zakonske odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. tj. strateški uređene institucionalne mehanizme koji bi eliminirali subordinacije i provodili ravnopravnost. U našem društvu postoji svijest o važnosti borbe protiv diskriminacija po svim osnovama. posjeduje sisteme za ravnopravnu vidljivost spolova. Stanje u jeziku još je teže jer niti postoji svijest o diskriminaciji u jeziku niti postoje strategije za prevladavanje tog stanja. boju. zakonski mehanizmi moraju ići ruku pod ruku sa razvijanjem svijesti ljudi o njihovim pravima. Sama struktura bosanskog. s druge strane. nalaže da se planovi i programi obrazovnog sistema uspostave tako da se eliminiraju sve stereotipne slike muškaraca i žena te da se u medijima osobe ne smiju prikazivati na uvredljiv ili omalovažavajući način. i 21.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. prava i sloboda u svim oblastima javnog života. ali nemamo. prije svega. medijima i pravnim dokumentima bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje. vjeru.. Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2009. spol. Naravno. Ovdje ponuđene smjernice imaju za cilj pomoći provođenje. ima nastavke za ženski rod i zahtijeva slaganje riječi u rečenici. godine (prečišćena verzija) u članovima 6. (Zakon o zabrani diskriminacije) 6 Prepoznale smo obrazovanje i medije kao ključne sfere društva koje imaju potencijal da šire ideju ravnopravnosti spolova te prava svake osobe bez obzira na rasu. jezik. uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi.. srpskog jezika. član 9 (e) da „diskriminacija u jeziku postoji kada se koristi isključivo jedan gramatički rod kao generički pojam“. . hrvatskog.

S ovim u vezi je i činjenica da danas čak i oni lingvisti koji ne prihvataju tezu o jeziku kao simboličkom kapitalu govore o pojačanom zanimanju za jezik i za ispitivanje njegove moći u ideološkim sferama (Katnić-Bakaršić. u pisanoj i usmenoj komunikaciji. društvenih. jezik prije konstruira naše identitete (Moranjak-Bamburać. LGBTTIQ osoba. socijalnog statusa ili kulture kojoj pripadamo. kao disciplina koja jezik ne tumači kao „ogledalo“ socijalnih relacija. a odbacivanje generičke upotrebe muškog roda. 2006). gdje se žene niti vide niti čuju. prvi je korak ka ravnopravnoj raspodjeli te moći. pripadnika etničkih manjina. Jezik nije odraz naše ličnosti. Društvena moć jasno se ogleda u jeziku. u kojoj se neprekidno vodi borba za nametanje legitimnog viđenja. već podrazumijevaju. i paradigma ideoloških. Kritička lingvistika. Jezik je. zakonskih i političkih odnosa koji vladaju u društvu. starijih osoba. Moć imenovanja učestvuje u simboličkom građenju stvarnosti. tj. širi je termin od rodno osjetljivog jezika. 1992). roda. insistira na ideji da upravo jezik konstruira realnost. marginalizirati ili uvrijediti osobe koje su socijalno ugrožene ili diskriminirane. jer u sebi uključuje i načine imenovanja osoba sa invaliditetom. pored ostalog. Politička korektnost (uz pridjevski oblik politički korektno) predstavlja izbjegavanje izraza ili postupaka koji mogu izgledati kao da se njima hoće isključiti. koje isključivo zavisi od toga koliko simboličkog kapitala imaju u svojim rukama agensi koji učestvuju u toj borbi (Bourdieu. normiranje. medijima i pravnim dokumentima Rodno osjetljiv jezik je važno društveno i ideološko pitanje koje doprinosi većoj vidljivosti žena i ženskog rada.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. 2006) i društvo uopće. pretvarajući svijet u strukturu. te drugih 7 . Dakle. ekonomskih.

Naš moto je da jezik „sam po sebi“ nije ni muškocentričan ni diskriminatoran nego ga takvim čine oni/e koji se njime služe. odnosno. za upotrebu jezika. delegatkinje i doktorice. ali mi ovim priručnikom želimo odgovoriti na pitanje šta je to sve diskriminacija u jeziku i koja je to korektna terminologija koja se treba koristiti u odnosu na pripadnike i pripadnice ovih grupa. treba da postoje i psihologinje. viceve ili vizuelno prikazivanje. Profesije. jeste da pomoću jezika uvijek nešto činimo1 i da čineći pravimo izbore shodno kontekstu i sagovorniku/ci. prateću literaturu. Naravno. Pružanjem praktičnih savjeta i prijedloga za uvođenje rodno osjetljivog i politički korektnog govora u nastavne udžbenike. U suprotnome. jasno je pokazano gdje je kome i kojoj mjesto u društvu. u nastavnička zvanja. politička korektnost podrazumijeva i izbjegavanje stereotipiziranja takvih osoba kroz neprimjerene komentare. domaćice. kuharice (koja nikome ne zvuče smiješno ili rogobatno). medije i pravne dokumente. 1 Teorija jezičke djelatnosti kaže da se jezikom uvijek nešto čini u društvu te da je svaki govornik/govornica odgovorna za jezik. . 8 Do sada su u našem društvu razne nevladine organizacije ukazivale na probleme stereotipnog prikazivanja marginaliziranih grupa. kojim smo se vodile sastavljajući ovaj priručnik. cilj nam je dati poticaj za uvođenje rodno osjetljivog jezika u javni diskurs uopće. jer sve dok postoje kategorije zanimanja poput spremačice. titule i zvanja u ženskom rodu jesu političko pitanje. dekanese. Polazište.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. stjuardese. medijima i pravnim dokumentima skupina ljudi za koje se vežu neki društveni stereotipi.

Dakle. bavi filozofijom kažu da je „filozof“ iako je ona i prema jezičkim pravilima i prema zakonima i prema logici – filozofkinja. medijima i pravnim dokumentima II dio Prijedlozi za korištenje rodno osjetljivog/gender senzitivnog jezika u javnom diskursu Uvod Javni diskurs podrazumijeva upotrebu jezika u službenoj (mediji.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. ženski i srednji rod i da se u govoru trebaju koristiti oni oblici koji će odražavati svijest o ravnopravnosti spolova. svaka situacija u kojoj se od govornika i govornica očekuje da koriste standardni jezik obavezuje nas da taj jezik ne sadrži izraze koji bi nekoga mogli diskriminirati po bilo kojem osnovu. Treba osvijestiti ideju da je jezik navika baš koliko i odvika. obrazovanje i administracija) i javnoj komunikaciji. S tim u vezi je i ideja da je prepoznavanje i suzbijanje diskriminatornih praksi u jeziku 9 . Rodno osjetljivi jezik odgovara angliciziranom terminu gender senzitivni jezik i podrazumijeva osvještavanje da u jeziku postoje muški. Mnoge osobe nalaze opravdanje što ne koriste rodno osjetljiv jezik u činjenici da su „navikle“ da govore na određen način – da su navikle da za ženu koja se. primjerice.

Gramatička struktura našeg jezika takva je da sve imenice imaju rod koji se određuje prema nastavcima i tipovima deklinacije. iako ima nastavak -a i mijenja se kao imenice ženskog roda na -a.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. uz obrazloženje da je upotreba muškog gramatičkog roda neutralna i da podrazumijeva i žene. slaganja riječi u rečenici postojanje mocijskih sufiksa Zakon o ravnopravnosti spolova BiH (2003). . narušava rodnu ravnopravnost. tj. itd. Imenice koje se odnose na ljude imaju tzv. medijima i pravnim dokumentima proces koji traje i na kojem je neophodno stalno raditi. kako na ličnoj tako i na društvenoj razini. Ako već postoje norme koje se odnose na žene (ženski gramatički rod. gramatički je muški rod jer se odnosi na osobu muškog spola. sufiksi.) nema razloga (osim ideoloških) da žene u jeziku budu nevidljive niti da se podrazumijevaju. prirodni rod tako da imenica sudija. Prijedlozi koje ovdje dajemo poštuju osnovne gramatičke i zakonske norme u Bosni i Hercegovini: 10 • • • gramatičko pravilo kongruencije. Gramatički razlozi Generička upotreba muškog gramatičkog roda.

dok je rod društvena. * Sekretar Akademije donijela je odluku. ne govori o rodu kao društvenom konstruktu. ili kada ne znamo o kojem spolu je riječ. nego kao o (isključivo) gramatičkom terminu. slažemo se da su naredne rečenice negramatične: * Maja i Ena su došli. medijima i pravnim dokumentima U feminističkoj literaturi razlikujemo termine rod i spol. hromozomi. Poštujući gramatički rod koji je izveden iz 'prirodnog' roda i poštujući pravilo kongruencije koji kaže da se subjekat i predikat moraju slagati u rodu i broju. U našem jeziku takve osobe mogu izabrati o sebi govoriti u srednjem rodu ili u neutralnim konstrukcijama. kulturalna i historijska kategorija (konstrukt) prema kojoj smo naučili/e razlikovati muškarce i žene. . žlijezde i anatomske karakteristike) prema kojoj razlikujemo osobu kao mušku ili žensku. Spol je biološka kategorija (spolni organi. a od naše kreativnosti zavisi i umješnost kako ćemo govoriti ili pisati u situacijama koje uključuju osobe oba spola. U gramatikama se. hormoni.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Ova razlika ima šire društvene implikacije prema kojima društvo treba priznati ljudska prava svim osobama koje se ne osjećaju 'muškarcima' ili 'ženama'. pak. 11 Naš jezik je takav da omogućava i korištenje rodno neutralnih reči.

„omalovažavajući“ prizvuk nekih oblika također je stvar navike govornika i govornica... Nastavak -ica gramatički je homonim jer se koristi i za tvorbu umanjenica i za tvorbu mocijskih parova. Ne znači da su ženski oblici umanjenice! 2 Svenka Savić predlaže da se i u srpskom jeziku ustaljeni oblik 'lice' zamijeni imenicom 'osoba'.)' a ne 'na svakom čovjeku je (. medijima i pravnim dokumentima Osnovna neutralna riječ na kojoj insistiramo jeste osoba2.) -> Reklo bi se (. Rečenica glasi: 'na svakoj osobi je (. srpski jezik bogat je mocijskim sufiksima (sufiksima za izvođenje imenica ženskog roda iz muškog i obratno)..)'. 2006) 3 Obratite pažnju na retorička sredstva u samom priručniku. hrvatski. treba kreativno izbjegavati situacije gdje je uobičajeno koristiti generičko čovjek (što odgovara njemačkom i engleskom 'man' koji se danas zamjenjuje neutralnim 'one' ili 'person') mijenjajući takve kosntrukcije u neutralne: Čovjek bi rekao da (. u značenju osoba muškog ili ženskog pola. 12 Osim toga. maloljetne osobe..) Bosanski. (Savić. „Neprikladni“ oblici imenica u ženskom rodu nisu lingvističke kategorije i ne mogu se uzimati kao valjan argument. treba reći: maloljetna osoba.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. „Familijarni“.. „pogrdni“... a na svakoj osobi je da odabere iz postojećeg inventara riječi (za zanimanja. .. titule i sve riječi kojima se upućuje na osobu) onu jezičku formu za ženski oblik koja odgovara njenom osjećaju za jezik3. Tako umjesto maloljetnik ili maloljetnici u kontekstu gdje se pod tim podrazumijevaju i maloljetnice.

medijima i pravnim dokumentima U slučaju homonima kao trenerice ili trenerke. 13 Opće preporuke 1. zvanja.. zanimanja. koristiti u ženskom gramatičkom rodu dosljedno. Poštovati gramatičko pravilo da se rod. Ako je žena nositeljica neke funkcije dosljedno koristiti ženski oblik u svim situacijama gdje se upućuje na nju: Ured premijerke Vlade. koristiti ženske oblike u glagolskom pridjevu radnom. U ovom konkretnom primjeru akcent je (dodatno) razlikovno svojstvo prema kojem znamo da li se radi o osobi ili o predmetu. bilježnice i sl. kontekst će razriješiti semantička ograničenja ženskog roda jer ne postoji kontekst u kojem bi moglo doći do zabune. ako je riječ o grupi žena ili ako su žene u većini. zamjenik/ca premijerke i sl. broj i padež pridjeva i imenica. Imenice ili sintagme koje označavaju nazive profesija. radnih mesta žena. . titula. Primjer 'Govornica je izašla za govornicu' može se izbjeći kreativnom upotrebom riječi: 'Govornica je preuzela riječ'. U množini. 3. poslanice. rod i broj imenica i glagola mora slagati. 2. odnosno. govornice.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

6. ili Poštovani/a. 7. razvedena ili udovica apsolutno je irelevantna4. Općenito koristiti paralelne forme ako se preporuka odnosi i na muškarce i na žene: 'Mole se sve pacijentice i pacijenti da predaju knjižice'. dok će se muškarac prvo obratiti kolegicama. radi preglednosti i čitljivosti može se koristiti isključivo muški rod. da se opredijeli da li je „gospođa ili gospođica“ ne samo da je nepotrebno. s tim da je neophodno prvi put upotrijebiti oba oblika uz objašnjenje: 'Smatra se da se svi izrazi upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu u ovom dokumentu odnose bez diskriminacije i na žene'. Tako će žena reći: 'Poštovane kolege i kolegice'. ako je nepoznat spol osobe kojoj se upućuje dopis. Društveni status nije (i ne treba biti) povezan sa bračnim statusom. Pitati ženu. U obraćanju grupi ljudi obraćati se i muškarcima i ženama. Kada se pišu službeni dopisi. posebno u službenoj komunikaciji. dok sa druge strane pretpostavlja da su sve žene heteroseksualne i „po prirodi stvari“ vezane za muškarce. u službenoj komunikaciji informacija da li je žena udata ili ne. ženu stavlja u ovisan položaj. Ukoliko se radi o dokumentima u kojima se često spominju imenice koje se odnose na ljude.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Ponavljamo. Ovome u prilog ide i činjenica da je riječ 'gospođica' u našem jeziku 4 Takvo vezivanje i asociranje žene uz muškarca (udata ili ne) podvrgnuto je kritici. nego se smatra neučtivošću. 14 5. ne koristiti generički muški rod 'Poštovani. Danas su žene i ministrice i doktorice i hadžinice i same stiču zvanja i titule. . jer.' nego navoditi – Poštovana/poštovani. sa jedne strane. medijima i pravnim dokumentima 4.

U slučaju da želimo reći da je u nekoj oblasti žena bila prva.. prezime ne mijenjati5. 'bolja/ljepša polovina'6.) c.“ (separat sa predavanja održanog 12. 9.. od Snežane Bilbija ili od Snežane Bilbije. medijima i pravnim dokumentima ispunjena raznim značenjima: ili je žena neudata ili je mlada ili je strategija dodvoravanja starijoj ženi. što je relikt tradicijskog običaja da se u javnosti ne pominje žena po imenu ili po supružničkom određenju..2011. 8. Mirjana Karanović je najbolja glumica od svih naših glumica i glumaca (. Pravopisi bi trebali riješiti pitanje pisanja ženskih prezimena koja završavaju na -a: Snežana Bilbija.3.) b. 15 10. Uvijek pisati ime i prezime žene: ime mijenjati po padežima. možda ima svoju profesiju ili neku titulu i treba je po tom kvalitetu u javnosti identifikovati.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. 6 Svenka Savić daje primjer iz novina: „Popodne ću otići u grad sa svojom lepšom polovinom. Jadranka Kosor je prva žena koja se našla na premijerskoj poziciji. ženom. Nika Nikić je prva olimpijka od svih koja je osvojila zlato u ovoj kategoriji (. Ona.. Izbjegavati stereotipe kao što je da se država 'maćehinski' ponaša prema nekome te seksizme 'slabij/nježnijii spol'. u Sarajevu) 5 . Ovakvim izborom on izbegava da upotrebi reč suprugom. reći ćemo to koristeći ženski oblik ali tako da je semantički jasno da li se radi o tome da je bila prva žena u toj oblasti ili općenito prva: a.

16 Trenutno u praksi postoje različiti načini pisanja uporednih oblika (što će pravopisni priručnici trebati ujednačiti): Molimo građane/ke da se odazovu pozivu. može se koristiti i kosa crta sa razmacima u značenju odnosno. Kosa crta u obilježavanju ovih oblika (bez razmaka) znači veznik i/ili te se tim veznikom može i zamijeniti.. Naravno.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. . medijima i pravnim dokumentima Koristiti paralelne oblike u rečenici. Raspisuje se konkrus za prijem u radni odnos radnika/radnice. Pitali smo analitičar(k)e o situaciji.. Kad dođe revizor/-ka morate pokazati kartu. kao što ne može: Direktor Marko Ilić je odlučila... ako se preporuka odnosi i na žene i na muškarce.. ne može ni: Sekretar Hilari Klinton je otvorila zgradu ambasade.

. Preporuka je da se obraćaju svima: Dragi učenici i učenice. od nastavnika/ca i autora/ica udžbenika očekuje se da koriste rodno osjetljive oblike kada se obraćaju učenicima/ama i studentima/cama direktno ili u vidu uputa te da koriste oblike za zanimanja i u ženskom rodu. Obraćanje U predgovorima udžbenika autori/ce obično se obraćaju 'učenicima' sa uvodnom riječju. U tom slučaju nastavnici/e trebaju im se obraćati u ženskom rodu: 'Jeste li uradile domaću zadaću?' 'Koja želi na tablu?' 17 . medijima i pravnim dokumentima Upute za autore i autorice udžbenika Rodna ravnopravnost u oblasti obrazovanja podrazumijeva jednako ophođenje prema učenicima i učenicama.) To trebaju prakticirati u nastavnici/e u školama: Svi učenici i učenice neka predaju svoje radove. dekonstruiranje stereotipa i razvijanje kritičkog mišljenja o rodnim ulogama u društvu. (..Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Posebno treba obratiti pažnju kada su u učionici samo učenice. Preneseno na jezik i jezičku praksu.

Teorija i metodika tjelesnog odgoja. kao u udžbeniku tjelesnog odgoja. i Mađarević. (1998).Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Kada je udžbenik tek posredno namijenjen učenicima i učenicama. (2009). p. otvori se! čitanka za 6. SVEZAME. opisne upute. Sarajevo: Sezam. Trbuh uvući. M. Opisne preporuke.) Размишљаш ли Ти о свемиру? Која питања постављаш себи и другима? (Begagić. osim što je rodno neutralno. daje udžbenicima interaktivni karakter. U direktnom obraćanju koristiti oblik Ti – uradi. razmisli. Zenica: Pedagoška akademija.. p. Ovaj oblik je neutralan i treba se preferirati. imperativu ili modalnim konstrukcijama. Шта пјесникиња закључује у првој строфи? Да ли је њен закључак исправан? (. Ti-oblici. Direktno obraćanje. razred devetogodišnje osnovne škole. upute se daju u bezličnom obliku: infinitivu. (Mehmedić.. bezlične konstrukcije. 117) 18 2.]. [et al. Прочитај још једном пјесму Млијечни пут Весне Парун. medijima i pravnim dokumentima Davanje uputa U udžbenicima autori/ce koriste tri vrste uputa: 1. napiši. U. L. treba izbjegavati: . 8) 3. kao u narednom primjeru. Opružene ruke što više povlačiti unazad i gore sa pripajanjem lopatica kičmenom stubu.

O. Tuzla: Bosanska riječ. u konačnici. 5) Udžbenik 'Mediji' koncipiran je tako da prije svake lekcije učenici/e igraju igru opuštanja kojoj je. Mediji: modul 2. Umjesto da propituje. Pretpostavljajući da se pod 'učenik' i 'učesnik' u uputama podrazumijevaju i učenice i učesnice. medijima i pravnim dokumentima 19 (Mitrović. D.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. da li me voliš?'. A. p. i Džibrić. cilj igre jeste napraviti situaciju u kojoj će dječak dječaka ili djevojčica dječaka pitati 'Draga. (2006). ovakva igra ustvari igra na kartu stereotipa i ideje da dječaci o sebi ne mogu i ne smiju pričati u ženskom rodu. Cijela poenta igre ostaje nejasna zbog generičke upotrebe muškog roda. cilj smijeh. .

Uključivanje pjesnikinja. ‘Svi studenti i studentice (u daljem tekstu: studenti). zvanja i zanimanja Preispitivanje kanona i stavljanje autorica u ravnopravan položaj u udžbenicima7 maternjeg jezika i književnosti jedan je od zadataka koji se stavlja pred autore i autorice udžbenika. a u napomenu staviti da će se radi preglednosti teksta u nastavku koristiti oblik muškog roda koji se bez diskriminacije odnosi i na žene i na muškarce. 178) . p. ukazuje na patrijarhalnost kao stajalište u pitanju vrijednosti. S05. 2010. medijima i pravnim dokumentima 'Igra je završena onda kada najozbiljniji/a od vas ostane sam/a. 7 O omjeru autorica i autora u čitankama vidjeti u doktorskoj disertaciji Nenada Veličkovića Ideološka instrumentalizacija književnosti u bosanskohercegovačkim udžbenicima bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti (na primjerima iz čitanki od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole): „činjenica da dvije trećine analiziranih čitanki (B05. Ovaj problem (a radi se o problemu. 20 U slučaju da se u tekstu stalno ponavlja 'učenici' ili 'nastavnik' prvi put obavezno koristiti oba oblika. jer podrazumijeva neravnopravnost svih ljudi) još je očitiji u omjeru zastupljenih autora i autorica” koji je u prosjeku 11:1 u korist autora. H07. S08) nemaju osviješteno to [rodno] pitanje. S06. (Veličković. B06.’ Oblici za titule.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.' Općenito je preporuka da se oblici kreativno koriste i da se učenicima/ama direktno obraća. H06. spisateljica i književnih kritičarki manjkavo je bez njihovog pravilnog imenovanja. S07.

Čitanka za četvrti razred gimnazije.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. V. medijima i pravnim dokumentima Dajemo primjer iz udžbenika gdje se jasno vidi da je autor nekonzistentno koristio načine imenovanja: 21 (Spahić. (2003).) . Sarajevo: Sarajevo Publishing.

dobitnica priznanja. Imela je pjesma Dare Sekulić.. I dok je Lukić po vokaciji prozaik. možemo izabrati i neutralne oblike: 'recenzija:' 'lektura:' 'korektura:' 8 Autorova intervencija 'žena Bošnjakinja' osim što je redundantna ideološki je obojena jer sužava značenje autoričinog teksta.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima Da ispravimo: Jasmina Musabegović je spisateljica. možemo reći 'bavi se prevođenjem' ili 'prevodi sa ruskog'. U fokusu njenih romana je žena8 na nepredvidivim (. romansijereka i autorica. 22 Dobar primjer iz ove čitanke jeste i to da se zanimanje može reći i opisno. Marina Katnić-Bakaršić je lingvistica.. urednica. D. profesorica stilistike te autorica brojnih radova. tako i navesti: 'recenzentice:' Također. 'korektorica:' Ako su sve žene recenzentice. Tako i na naslovnicama udžbenika može stajati: 'urednica:' ili 'uredila/priredila:' 'autorica:' 'lektorica:'. Sekulić se iskazala jedino u poeziji.) Dara Sekulić je pjesnikinja. Umjesto 'prevoditeljica je sa ruskog'. . urednica.

medijima i pravnim dokumentima Napomena je utoliko važnija što se u CIP zapisu prepisuju podaci sa korica knjige: 23 .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

Veličkovića potvrđuje zaključke ovih autora i podcrtava strategije (nacionalne) ideološke indoktrinacije učenika i učenica kroz nacionalno podijeljeni obrazovni sistem i čitanke.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. као да је заборавила да је и сама женско. medijima i pravnim dokumentima 24 Stereotipi Iako prema Zakonu o ravnopravnosti spolova nastavni programi i svi učesnici školskog sistema u Bosni i Hercegovini trebaju promovirati rodnu ravnopravnost. godine (Husremović et al. чим обуче котулу. a jedan od najvažnijih zaključaka jeste taj da udžbenici ne potiču kritičko mišljenje.9 U tom pravcu idu i primjeri gdje se žene prikazuju stereotipno bez ikakvog komentara autora udžbenika: Autor udžbenika se odlučuje da uvrsti tekst u kojem je naglašena diskriminacija prema ženi. Počevši od slikovnica za najmlađu djecu.. pa preko udžbenika za sve uzraste školovanja. . Analiza obiluje primjerima koji potiču stvaranje stereotipnih slika o drugima. Глава јој је храпава као 9 Analizirani su udžbenici nacionalne grupe predmeta. žene i muškarci se prikazuju isključivo kroz dominantne stereotipne uloge i ponašanja. a da pri tome u interpretaciji ne ponudi učenicima da problematiziraju stavove iznesene u tekstu. Spominjana doktorska disertacija N. udžbenička politika daleko je od ideala poštivanja ljudskih prava i tolerancije. To pokazuje i detaljna analiza udžbenika nacionalne grupe predmeta koja je urađena u sklopu programa podrške obrazovanju Fonda otvoreno društvo iz 2007. док се ђаво у њој не смири и не цркне!” виче Госпава. 2007). Треба сваку жену тући и јутром и увече.

onda Hercegovac nastavi: . medijima i pravnim dokumentima рељеф на карти Европе. Čitanka za 9. sastavljači svejedno zaključuju da je pjesmu napisao nepoznati hrvatski autor. Onda kadija reče: . Карановић: ПОРОДИЦА) Čitanka za 8. (preuzeto iz СВАЂА (одломци) Радослав Братић. p.. zna se da je Hrvat. 2007. razred osnovne škole. Zavod za udžbenike. Istočno Sarajevo. Šekara. Gaković i Stefanović. Б.. Zavod za udžbenike. Šekara. 71) 25 Česti su primjeri stereotipne binarnosti u jeziku – ljudi-žene – što učenike/ce navodi na zaključak da žene nisu ljudi. што јој главу не одсијече. није он човјек него јадо. Iako je autor nepoznat. (prema: Hrustemović et al.… Кукавица. Ličina. мушким срцем расуђује. a kadija mu odgovori da ne valja. Veličkovića: Iako je lirski subjekt u pjesmi djevojka. Као да је мушко. (prema: Hrustemović et al. Iako se bilješka daje pod .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. 2007.Dobro je ka'što i pametnu ženu poslušati. 2005. razred osnovne škole. p. 71) Kako autori/ce čitanki proizvoljno interpretiraju pjesme tako da odgovaraju njihovim idejama pokazuje i primjer N. јер мушким језиком говори. koja razvija stereotip o ženinoj "pameti": Nekakav Hercegovac zapita kadiju valja li ženu poslušati. Stefanović i Gaković. 2005. треба свако женско коњма на репове..Moja žena jutros bješe navalila da ti donesem jedan ćup masla. Што је не баци у безданицу или пред стрвине да је развуку.. Ličina. Istočno Sarajevo. Primjer iz "šaljive" priče. а што више цичи—знај да више лаже.

U udžbenicima se nalazi jako mali. medijima i pravnim dokumentima naslovom usmeno pjesništvo. U udžbenicima se nalazi značajan broj primjera kojima se krše osnovna individualna i grupna ljudska prava. U isto vrijeme. 141) Jedan od zaključaka analize Čemu učimo djecu? jeste i ovaj: 26 Udžbenici nedovoljno potiču razvoj kritičkog mišljenja kod učenika. 185). (Veličković. 2007. 2010. Jedna od preporuka ove analize koje preuzimamo jeste i ta da se u reviziju udžbenika uključi što više aktera. (Hrustemović et al. sastavljači upućuju na suprotno. jako malo primjera za promociju univerzalnih ljudskih prava. Interpretacije se uglavnom serviraju kao gotove istine bez mogućnosti njihovog propitivanja. sastavljači tvrde da je pjesma napisana.. skoro zanemarivi broj sadržaja koji učenicima omogućava dobivanje informacija iz više izvora ili sagledavanje problema iz različitih uglova. Cijeli ovaj niz proizvoljnosti ideološki je motivisan. godine i Sporazumom o zajedničkom jezgru za sva tri nacionalna plana i programa s ciljem uklanjanja svih oblika segregacije i diskriminacije. uključujući i ekspert(ic)e iz oblasti ljudskih prava kako bi se udžbenici uskladili sa Okvirnim zakonom o obrazovanju iz 2003. p.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Iako ikavski govor nije samo hrvatski govor. . p. Gotovo da nema sadržaja kojima se potiče razmišljanje o kontraverznim temama bez prosuđivanja drugih.

Pogledajmo primjer sa Hillary Clinton: 27 . medijima i pravnim dokumentima Upute za medijsko izvještavanje Polazna pretpostavka za ovaj dio priručnika jeste da je obraćanje pažnje na načine oslovljavanja žena samo jedan od aspekata općenite pismenosti. Cilj nam je da novinarke i novinari.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. ali i lektorice i lektori promisle zašto žene oslovljavaju u muškom rodu i kako složiti rečenicu kada je u funkciji subjekta samo prezime žene.

zvaničnici reći će Clinton. Miljković. stoljeća (Hraste. Clinton će još jednom naglasiti. Dodatnu zabunu predstavlja korištenje funkcije u muškom rodu. a onda koristiti skraćeno ime: S. Sofija Miljkovićeva bi bila neudata žena. medijima i pravnim dokumentima Problem sa prezimenima žena jeste u tome što se ona ne mijenjaju. 28 Historijski. Ako u poziciji subjekta prezime i funkcionira (Clinton će se sastati. i sl. . Sofija Miljkovićka udata. Prijedlog da pišemo uvijek ime i prezime opravdan je u našem primjeru sa sekretarkom Clinton jer bi se u protivnom u naslovu moglo pomisliti da se radi o Billu Clintonu. u bilo kojoj drugoj poziciji rečenica će biti negramatična: * Bh.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Preporuka jeste pisati dosljedno i ime i prezime. ovisno o stepenu formalnosti iskaza. 1953) ali je uvjetovano bračnim stanjem imenovane. U kosim padežima. a ako se radi o ograničenom prostoru prvi put navesti puno ime i prezime. Djevojka ima očevo prezime na koje dodaje nastavak -eva. Danas je neprihvatljivo 'pogađati' da li je žena udata ili ne te se ovi nastavci smatraju anahronim.). dodavanje nastavaka na ženska prezimena bilo je uobičajeno u našim jezicima do sredine 20. obavezno koristiti ili ime ili titulu odnosno funkciju ispred prezimena žene. a kada se uda. na muževo dodaje -ka.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima U nastavku pogledajte dobar primjer: 29 .

2. sekretarku (kako će se ispostaviti u tekstu vijesti). 5. I ove autorice naglašavaju 'moć jezika' koja se ogleda u imenovanju. 4. 2010). 3.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Tako na raspolaganju imamo varijante: 30 1. Clinton Clinton Primjer kako je 'direktor fizički nasrnuo na tehničkog sekretara'. . medijima i pravnim dokumentima Insistiranje na kreativnosti posebno se odnosi na novinare i novinarke koji/e moraju učiniti tekst što zanimljivijim. odnosno. kao i dodatne preporuke o tome kako izbjeći senzacionalizam i stereotipizaciju kada se govori o rodnoj dimenziji medijskog izvještavanja pogledajte u priručniku autorica Dragane Dardić i Milkice Milojević: Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama (Dardić i Milojević. američka državna tajnica Hillary Clinton tajnica Hillary Clinton H.

. U oglasima i konkursima za posao bez diskriminacije tražiti da se prijave i muškarci i žene: radnik/radnica. dr. asistent/asistentica. 4. U diplomama. sc. Hajrija Konjhodžić Raščić dekanica 31 . To podrazumijeva: 1..Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima Upute za usklađivanje pravnih dokumenata sa Zakonom Dodatak ovom priručniku u vidu rječnika trebao bi olakšati usklađivanje pravnih dokumenata sa Zakonom. 2. U klasifikaciju zanimanja uvrstiti i oblike za ženski rod. 3. certifikatima i drugim dokumentima koristiti oblike za ženski rod ako se odnose na ženu: prof. U pravilnike o akademskim zvanjima uključiti i oblike za ženski rod.

potpise na službenim dopisima. vizit-karte.“. neophodno je prvi put koristiti oba oblika a onda dodati objašnjenje: „Smatra se da se svi izrazi upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu u ovom dokumentu odnose bez diskriminacije i na žene. Usaglasiti signature zaposlenih osoba. .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. natpise na kancelarijama. medijima i pravnim dokumentima 5. Ukoliko se u dokumentima ipak koristi isključivo muški rod. itd. poštujući (dok se ove preporuke ne uključe u pravopise) kako osobe žele da se oslovljavaju. 32 6.

osobe sa invaliditetom nerijetko trpe diskriminatorno ili omalovažavajuće ponašanje okoline. neprohodnih ulica i nepostojanja zvučnih semafora za osobe koje su slijepe ili koriste kolica preko skupih lijekova i pomagala do fenomena da inkluzija djece sa teškoćama u razvoju postoji samo na papiru. U Priručniku za izvještavanje o marginalizovanim grupama (Dardić i Milojević. 2010) navode se primjeri izvještavanja o osobama sa invaliditetom koji pokazuju stepen neinformiranosti novinara/ki o prihvatljivoj terminologiji te stereotipno prikazivanje osoba sa invaliditetom kao osoba ovisnih o drugim ljudima i nesposobnih za samostalan život.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. 33 . S druge strane. Stanje u medijima samo odražava ovakav institucionalni poredak. a ne bolest. uslijed nelagode koja se može javiti u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. te da bi se zamaskiralo sažaljenje. pribjegava se „divljenju“ ukoliko osoba sa invaliditetom živi uobičajenim životom. medijima i pravnim dokumentima III dio Preporuke za korištenje politički korektnog jezika u odnosu na osobe sa invaliditetom Invaliditet osobe predstavlja njeno stanje. Da je ova populacija u našem društvu marginalizirana pokazuje se na svakom koraku: od neprilagođenih pločnika. Zbog svog stanja.

Pregledom naziva naših udruženja. Udruženje (. direktorom organizacije Sumero. medijima i pravnim dokumentima 34 U svojim preporukama autorice navode da je prvo potrebno koristiti politički korektan jezik a onda napisati priču koja će izbjeći teatralnost i patetiku. Naša država ratificirala je Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom prema kojoj se akcent prenosi sa medicinskog aspekta ovog problema na . ne podleći senzacionalizmu te iskazati jasan i korektan stav prema problemu. Tako smo.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju...od korektnih: Udruženje slijepih građana. . Udruženje za djecu sa višestrukim smetnjama.. Udruženje invalida. Udruženje (. Udruženje za uključivanje osoba sa onesposobljenjem u zajednici. Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama. koji nam je odgovorio na neka konkretna pitanja. Konkretna preporuka jeste pitati za savjet neke od organizacija koje se bave tim problemima. Pretpostavka je da se novinari/ke upoznaju sa zakonskim okvirom i međunarodnim konvencijama koje štite osobe o kojima izvještavaju.. Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine.. Udruženje za pomoć mentalno retardiranim osobama. itd. uvidjele smo da se koriste razni termini: .. Udruženje za za podršku osobama sa invaliditetom. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.do nekorektnih: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Udruženje oboljelih od epilepsije. razgovarale sa Harisom Haverićem. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica. za potrebe ovog priručnika.) i ostalih invalidnih lica.) i ostalih tjelesnih invalida.

distrofija.) senzornim teškoćama/invaliditetom (slijepi. direktor Haverić je odgovorio: UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Na pitanje da li je šarolikost naziva naših udruženja rezultat neinformiranosti o prihvatljivim terminima i činjenice da se politička korektnost tek uvodi u javni diskurs u BiH. teže i teške intelektualne teškoće/invaliditet. (usvojena od strane Generalne skupštine UN 2007. Iz gore navedenog trebali bi se definisati i nazivi organizacija koje se bave određenim vrstama .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Osobe sa invaliditetom uključuju osobe sa: • • • • fizičkim teškoćama/invaliditetom (paraplegija.) intelektualnim teškoćama/invaliditetom (lake. umjerene. Umjesto riječi teškoće može se koristiti i riječ invaliditet.. autizam. godine. već služe za lakše shvatanje pojedinih naziva. godine) definisala je termine koje bi zemlje potpisnice trebale primjenjivati. Daunov sindrom. potpisana i ratificirana od strane Vijeća ministara BiH 2009... medijima i pravnim dokumentima društveni plan: osobe sa invaliditetom trebaju se integrirati u zajednicu. šizofrenija.) mentalnim teškoćama/invaliditetom (psihoza. gluhi. osoba sa invaliditetom predstavlja generalni termin.) 35 Objašnjenja u zagradi nisu definisana u UN konvenciji. U skladu sa njom. To podrazumijeva da ih se ne omalovažava pogrdnim nazivima kao što su 'hendikepirani' ili 'invalid' jer ovi termini u sebi podrazumijevaju stereotipnu sliku da ove osobe nisu sposobne za samostalan život i za doprinos zajednici..

stare nazive (invalidi. Riječ 'pomoć' u nazivu organizacije treba mijenjati u riječ podrška. tako da „Udruženje za pomoć mentalno retardiranim osobama“ treba da glasi „Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama“. roditelji djece sa invaliditetom i drugi) trebaju usvojiti nazive i definicije iz UN Konvencije. daunovac. ali je neprihvatljiv za odrasle čiji je razvoj završen.) zamijeniti sa gore navedenim novim nazivima. Naravno. invalidne osobe. 36 U našem društvu odomaćio se termin 'djeca sa posebnim potrebama' koji se čak smatra korektnim. Svi koji se na bilo koji način bave pitanjima osoba sa invaliditetom ili o njima govore (pa i same osobe sa invaliditetom. mentalno retardirani. SUMERO je u skladu sa UN Konvencijom i novim principima pokreta osoba sa invaliditetom i članstva u Inclusion Europe izvršio sve promjene u nazivu i statutu. termin nije korektan jer i te osobe imaju iste potrebe kao svi. a kao konkretan potez u nastojanjima da se u našem društvu usvoji politički korektna terminologija navode i flajer Ja sam prije svega Marko u okviru šire kampanje 'Pozitivno o intelektualnim teškoćama'. te osobu staviti ispred invaliditeta. medijima i pravnim dokumentima invaliditeta.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Nikako ne koristiti termine koji potiču od dijagnoza – autističan. slijepac. ometeno dijete/osoba. samo imaju različite (otežane) načine zadovoljavanja tih potreba. hendikepirana djeca. mentalno nedovoljno razvijeni. cerebralac. Termin 'sa smetnjama u razvoju' i može se koristiti za djecu. posebne potrebe. . Također su inicirali da njihove članice i partnerske organizacije izvrše ove promjene. retardiran. paraplegičar. osoba sa smetnjama u razvoju i sl.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima 37 U Priručniku za izvještavanje o marginalizovanim grupama navodi se da je osnovni problem taj da su osobe sa invaliditetom i općenito marginalizirane grupe nevidljive u .

može se naći i u udžbenicima: Поред редовних постојале су бројне вечерње школе за одрасле. gubitnike. R.” (Dardić i Milojević. kao i izbjegavanje stereotipnih iskaza. nažalost. a na koncu i na mjesta odlučivanja. p. Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima medijima: „Naime. ne izdvajaju u posebne institucije nego da se intergriraju u postojeći školski sistem. 38 Preduvjet za korektno izvještavanje jeste korištenje ispravne terminologije.. 19). 2010. Neadekvatna i pogrdna terminologija. preduvjet je uključivanja osoba sa invaliditetom u društvo. ako ih ne ignorišu. mediji pripadnike tih grupa prikazuju kao jadnike. p. Istorija za 9. zatvorene u unaprijed zadate uloge. 108) Korištenje korektne terminologije. djeca sa oštećenjima sluha. vida i sl. stvaranje takvog okruženja da se djeca sa smetnjama u razvoju. Pejić. nebitne likove. Koristiti sintagme: osoba/dijete sa invaliditetom. (prema: Husremović et al. dijete sa smetnjama u razvoju . 2005. Отваране су и специјалне школе за ретардирану дјецу или дјецу са оштећеним слухом и видом. razred osnovne škole. To se treba osvještavati još od školskih dana. Jedan od izazova našeg društva jeste i inkluzivno obrazovanje. 2007. isključene iz društva.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. transeksualne. Treba istaći i razliku između transseksualnosti (pojam kojim se u medicini označava poremećaj identiteta) i transeksualnosti (pojam koji označava jedan od mnogobrojnih vrsta identiteta). medijima i pravnim dokumentima IV dio Prijedlozi za korištenje politički korektnog jezika u odnosu na LGBTTIQ populaciju LGBTTIQ predstavlja skraćenicu za lezbejke. biseksualne. gejeve. transrodne. Lezbejke su žene koje emotivno i/ili fizički privlače žene. Gej je pojam koji se koristi za muškarce koje emotivno i/ili fizički privlače muškarci. Biseksualce/biseksualke/biseksulane osobe emotivno i/ili fizički privlače osobe oba spola (Jarić i Radović. kao i osobe koje su djelomično ili potpuno modificirale (uključujući fizičku i/ili hormonalnu terapiju i operacije) svoje tijelo i svoj prezentaciju. interseksualne i queer osobe. Transeksualne osobe su one koje imaju jasnu želju i namjeru da promijene svoj spol. 2003). izražavajući svoj rodni i/ili spolni identitet i osjećaj sebe (Zaharijević. Transrodne osobe su one čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu sa uvaženim (nametnutim) tradicionalnim rodnim ulogama i normama. Interseksualne osobe su one koje su rođene sa spolnim organima koji nisu definirani 39 . 2010).

niti nameću svima svoj način života kada traže svoja prava ili ukazuju na diskriminaciju koju trpe. U članu 2. Queer (kvir) osobe su sve one koje se odupiru heteropatrijarhalnim normama življenja. diskriminacija i nasilje prema Drugačijem. Pojam je usko povezan sa rasizmom. što sve zajedno uzrokuje diskriminaciju. bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju. sociološka. Nema potrebe pretpostavljati da su svi ljudi iz našeg okruženja heteroseksualne orijentacije. kako pokazuju mnogobrojna antropološka.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Seksualnost neke osobe nije prva . mržnja. Homofobija se na najrazličitije načine iskazuje u društvu. Pojam ima raznolika značenja. medijima i pravnim dokumentima 40 izričito kao muški ili ženski. Oko nas rade i žive osobe različitih seksualnih identiteta. bez obzira na spol. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH piše: „Diskriminacija po osnovu spola i spolne orijentacije zabranjena je“. jednako i phóbos što znači strah) predstavlja izrazito negativan stav ili osjećanje prema homoseksualnim osobama. a samo zato što neko/a misli na ne poznaje nijednu LGBTTIQ osobu. institucijama i uopće u kulturi u kojoj živimo. ne znači da takve osobe nema u njegovoj/njenoj okolini. pa i strah. psihološka i ostala istraživanja. Istospolno orijentirane osobe ne ugrožavaju tradicionalno shvaćenu porodicu i društvene vrijednosti. neprijateljstvo. jer su u osnovi svih ovih pojava strah. jer njih oko 10 % to nije. fašizmom i seksizmom. Homofobija (od grčkih riječi: homós što znači isto. Prava LGBTTIQ osoba prepoznata su zakonskim regulativama demokratskih zemalja i garantovana antidiskriminacionim zakonima. ali se sva svode na mržnju prema homoseksualnosti. predrasude ili nasilje nad osobama homoseksualne orijentacije.

Istospolna orijentacija je urođeni modalitet ljudske seksualnosti. seksualno devijantni. 175).. ulice i vjere. itd. lezbača. Situacija u udžbenicima i medijima i u ovoj oblasti nije zadovoljavajuća. ženski petko. U udžbeniku katoličke vjeronauke homoseksualna orijentacija se. tetka. muškarača. perverzni. jer je istospolna orijentacija. također. 2007. Uvredljivo je govoriti „normalni i oni koji to nisu“. Nenad Veličković u svojoj analizi zaključuje kako je seksualnost općenito protjerana iz čitanki. žene koje mrze muškarce. stavlja u istu ravan sa silovanjem (Husremović et al. medijima i pravnim dokumentima stvar koju uzimamo u obzir u komunikaciji. naprimjer. 41 Uvredljivi su pojmovi: peder. normalan. Tabui . Seksualnost ugrožava ideju roda i nacije. čak i u interpretacijama djela kao što su Nečista krv ili Duga koje same po sebi pozivaju na ovakav vid čitanja: Seksualnost se protjeruje iz škole u nadležnost porodice. kako su to propisale Svjetska zdravstvena organizacija (1990) i Američko psihološko udruženje (1973). p. a posebno ne treba biti u službenoj komunikaciji. bolesni. nenormalni. ideološki zahtjev za nemiješanjem ili za kontrolisanim miješanjem.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. samo manjinski vid ljudske seksualnosti.

posebno kada je riječ o ovoj temi koja podrazumijeva dekonstrukciju patrijarhalnog. 2010. 2006.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. 2006. 179). medijima i pravnim dokumentima razotkrivaju patrijarhalne mehanizme kojima se nacionalizam služi u očuvanju moći. p. godine uradilo analizu terminologije koja se koristi u odnosu na LGBTTIQ populaciju u štampanim medijima.. 17). To je razlog da se ova tema ignoriše (Veličković. da se novinari/ke odlučuju pisati o ovim temama na senzacionalistički način ne poštujući univerzalna ljudska prava svih osoba. 42 Udruženje Q je 2006. p. p. Termini u muškom rodu kao homoseksualac ili homoseksualci nisu prihvatljivi jer (opet) osobe ženskog spola i roda čine nevidljivim što ima dublje političke implikacije kad se zna da je homofobija uglavnom usmjerena prema osobama muškog spola (Horozović et al. heteronormativnog i binarnog sistema vrijednosti u odnosu na spol i rod“ (Horozović et al.. kao što smo vidjeli i u slučaju osoba sa invaliditetom. i na ovom mjestu možemo naglasiti potencijal našeg jezika: „Muški rod nije jedini rod u kome se može pisati. 29). Homoseksualne osobe u sebi uključuje neutralno i muškarce i žene. . Naravno. Jedan od zaključaka jeste.

. Židov iz imena Jud. Naziv Švabo izveden je iz imena pokrajine. Срби. prema tome. Geografija 7.. Zavod za udžbenike. 2007. ciganština i sl.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima V dio Uvažavanje samoimenovanja 43 Jedno od pravila korištenja politički korektnog jezika jeste i to da određene grupe ljudi treba zvati onako kako one same sebe nazivaju a ne zvati ih onako kako oni smatraju da je pogrdno. (prema: Husremović et al. Цигани. 141) . Турци. tako da se treba koristiti samo taj termin. Nazivi Ciganin ili Firaun ne smiju se koristiti u javnoj upotrebi. Istočno Sarajevo. Romi sebe na svom jeziku nazivaju Romima. Porazno je kako su 'Cigani' ipak našli svoje mjesto u jednom udžbeniku: Primjer u kojem se za pripadnike Romske zajednice koristi pogrdan naziv: У њему живе Македонци. p. Албанци. 2005.. ali se koristio u pogrdnom smislu kao način marginaliziranja i stereotipiziranja tih grupa ljudi te je. Isto vrijedi i za izvedenice koje se koriste u pojedinim izrazima: cigančiti. neprihvatljiv. Marić. Grčić i Gnjato.

Мање познате ријечи и изрази: (. Pripadnici bh.. Oblike kao Židov ili Čifut. prema tome. turčin. Posebno je problematično kada se nađu u udžbenicima.влах — погрдан назив (од муслимана) за припаднике друге вјере (обично Србе). dijaspore pogrdno će biti nazvani dijasporcima. starije osobe garibima. .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Ovakvi termini doprinose podjelama te širenju straha od Drugih. Iako je oblik Šiptar izveden iz albanskog naziva naroda i države. medijima i pravnim dokumentima Jevreji u Bosni i Hercegovini sebe nazivaju Jevrejima a svoju vjeru judaizmom. godine u Jugoslaviji. Korištenjem starog naziva danas semantički se sužava pojam Bošnjaka.. hrvatskom. pripadnici selefijskog pokreta vehabijama. Ujedno predstavlja primjer kako stereotipi idu ruku pod ruku sa jezičkom praksom. ustaša za pripadnike hrvatskog te balija. ovisnici narkomanima.) . U bosanskom. 44 10 Iako je oblik Muslimani usvojen kao naziv za narod 1971. danas se pripadnici tog naroda nazivaju Bošnjacima. ovaj oblik vremenom je postao pogrdan te ga Albanci smatraju uvredom. srpskom jeziku u Bosni i Hercegovini još je primjera stereotipiziranja grupa ljudi. Rasprava o tome da nekome po njegovom jezičkom osjećaju ovaj ili onaj izraz 'ne zvuči pogrdno' ne bi trebale biti dio javnog diskursa. muslimani10 za pripadnike bošnjačkog naroda. Svjedoci/svjedokinje smo nacionalističke (zlo)upotrebe termina vlah i četnik za sve pripadnike srpskog naroda. ne treba koristiti. židovska vjera.

Zavod za udžbenike. kroatiziran je. nego prosto o nepriznavanju različitosti i poticanju stereotipnih predodžbi o drugima kao neprijateljima. Selo Jovana Dučića. i/ili iz Hercegovine. osobe sa invaliditetom. p. bosanskohercegovačkih. a autori/cama drugih naroda nacionalnost se prešućuje. 2007. medijima i pravnim dokumentima Čitanka za 8. razred osnovne škole. Na mjestu Njih mogu se naći: žene. (prema: Husremović et al. (Također i str. Stefanović i Gaković. drugih nacija.. Šekara. koja govori o pokušaju djevojčice da igrom i maštom prevlada usamljenost i tugu zbog smrti majke. 2010. (Veličković. Primjer iz hrvatske čitanke: Isidora Sekulić. p. 2005. srpskih. kako to autori(ca)ma udžbenika u datom trenutku odgovara. bošnjačkih. 79) 45 U ovom slučaju više ne govorimo o pogrdnim nazivima za narode i grupe ljudi. Na granama mašte Odlomak iz priče Bure. Nacionalne manjine ne smiju se marginalizirati ni prešućivati. Prešućivanje je jednako moćno sredstvo marginalizacije kao i pogrdno imenovanje. bosanskih.) Time se različitost poništava. U čitankama se tako manipulira imenovanjima autora i autorica kao hrvatskih. . posebno je važno isticati univerzalnost prava čovjeka. 55) Obje analize udžbenika pokazuju kako je jezik moćno sredstvo stvaranja razlika između nas i njih. U bosanskohercegovačkom društvu koje se bori da tronacionalni sistem uskladi sa ljudskim pravima i pomiri konstitutivne narode sa 'ostalima'. Istočno Sarajevo.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Ličina. kao što se to naglašava kad su pisci Hrvati. U bilješci se ne navodi da je Isidora Sekulić srpska spisateljica. osobe neheteroseksualne orijentacije. 148. osobe drugih vjera.

nedovoljno govori. 46 Bosanskohercegovački Jevreji masovno su se doseljavali u Bosnu sredinom 16. kritički i način prilagođen uzrastu učenika govori o naseljavanju Bosne i Hercegovine. sredstvima javnog informiranja a svoje mjesto. medijima i pravnim dokumentima Sljedeći primjer na jasan. Njihovo naseljavanje naših krajeva započinje od 15. Rusini i Slovaci.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. To su sefardski Jevreji koji su govorili španskim jezikom i po tome se razlikuju od aškenaskih Jevreja koji su u našu zemlju doseljavali mnogo kasnije u manjem broju. nažalost. (prema: Husremović et al. Tokom austrougarske vladavine Bosnom i Hercegovinom dolaze i druge narodne manjine. 2004.. . Mađari. Iz tog vremena datiraju: Nijemci. Spahić. 118) Pejorativni ili nekorektni nazivi samo su djelić govora mržnje koji se širi internetom. stoljeća. kada su prognani iz Španije. nalazi i u udžbenicima. 2007. nažalost. Svjetlost. Ukrajinci. Česi. Od današnjih narodnosti u Bosnu i Hercegovinu su se najprije doseljavali Romi. Govori se o nacionalnim manjinama kao neodvojivom dijelu stanovnika BiH zajedno sa konstitutivnim narodima. Geografija 8. stoljeća. Sarajevo. p. te se nadamo da će ovaj priručnik pokrenuti debatu u našem društvu o političkoj korektnosti koja je već decenijama sastavni dio modernih društava a o kojoj se kod nas. Ovih narodnosti najviše ima oko Prnjavora. M. Dervente i Srbca.

u kojoj moramo interpretirati svijet. p. Ako je sama sintagma banalizovana vremenom. medijima i pravnim dokumentima Umjesto zaključka Odgovor na pitanje Marine Katnić–Bakaršić u Izazovima feminizma „Da li je politička korektnost isto što i stvarno ulaženje u moć?“ (Katnić–Bakaršić. “zajednički jezik” – jezik šire zajednice. tj. posebno javnoj. kako objašnjava Rada Borić. objašnjavati šta mislimo i osjećamo. pojedinačnog naroda ili manjinske grupe – u mnogim je jezicima poznat kao “maternji/materinski jezik”. ali problem sa kojim se susrećemo je – koliko dugo možemo dopuštati da postojeći jezik nameće granice onome što je moguće misliti“ (Belsey. ali smatramo da je upotreba jezika koja neće omalovažavati ljude prema bilo kojoj osnovi nužna u komunikaciji.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. od 47 . tj. Jezik kojim se služimo kodiran je i zajednički. 2004. Jezik je sistem znakova u koji smo uronjeni/e samim tim što živimo u određenoj kulturi. uvjetno nazvan. ideja koju ona predstavlja ne može biti prevaziđena. Pojedinac/pojedinka može promijeniti svoj jezik (idiolekt) ukoliko i drugi usvoje te promjene. Taj. Drugo pitanje koje nam se nameće jesu mogući otpori govornika i govornica prema novim oblicima riječi. Napominjemo da jezik ni u kom smislu nije ličan ili privatan i da smo za sve što javno izgovorimo odgovorni/e. 85) ovim priručnikom nećemo dati. 5). Kako kaže Catherine Belsey: „novi rječnik uvijek izaziva otpor. ali je moć imenovanja u jeziku zadržana za očeve. 2003. pri čemu je uloga posrednika jezika nominalno dodijeljena majkama. p. muškarce. ženama. Diskriminacija u jeziku postoji na svim jezičnim razinama.

Razmišljanje o granicama privatnog i javnog tiče se ženske svakodnevice i učešća žena u političkom/javnom životu. 2007. riječima R. trivijalizacije i marginalizacije ženskog iskustva u sferi javnosti i politike. podjela rada na temelju spola/roda. posljedica je izostanak preuzimanja društvene odgovornosti za njih. p. a osobito iskustva žena u tzv. Da bismo razumjeli/e neprisutnost ili selektivnu prisutnost žena u jeziku. a privatni ženama. feminističke aktivistkinje označile su sloganom “lično je političko”. moramo razumjeti odnose moći unutar tradicionalnih. 34). a međusobno isključivanje privatne i javne sfere problematizira budući da se prema ustaljenom shvaćanju javni prostor i djelovanje posmatra kao prostor namijenjen muškarcima. kako bi se ukinula praksa. 20). Budući da se navedena pitanja nisu smatrala političkim pitanjima. 48 Podjela na na javnu i privatnu sferu djelovanja poznata je podjela kojom se prostor javnog opisuje kao politički prostor. medijima i pravnim dokumentima jezičnih seksizama koji prenose duboko ukorijenjene predrasude o ženama do potpune isključenosti žena iz jezika (Borić. primjerice. Borić (Borić. Ova podjela važna je tema feminizma. nepolitički prostor.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. reproduktivna prava i sl. Zahtjev za rekonceptualiziranjem tradicionalno shvaćene podjele između javnog i privatnog. patrijarhalnih i falocentričnih učitavanja značenja i asociranja u našoj kulturi. privatnoj sferi. koji propituje granice političkoga. p. problem nasilja nad ženama. . a privatni je intimni. 2007.

da se u službenoj komunikaciji više se ne koriste oblici Miss (gospođica) i Mrs (gospođa). U bosanskom. hrvatskom. -kinja. -ulj. liber Patient). U engleskom jeziku 'neutralno' se kaže salesperson (osoba koja prodaje). Isti napori doveli su do sličnih rezultata i u francuskom i njemačkom koji su orodnjeni jezici. te su date preporuke kako se u jeziku može izbjeći korištenje generičkog muškog roda. -ka.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. -uša. medijima i pravnim dokumentima VI dio Rječnik 49 Napomena za korištenje rječnika Vodič za rodno neutralni jezik koji je 1987. Naši jezici mogu samo pratiti prijedloge i načine iz njemačkog jezika. U njemačkom jeziku se insistira na dosljednoj upotrebi oblika i za muški i za ženski rod kada se uputa odnosi na sve (u receptu za lijek: Liebe Patientin. a kasnije usvojeno. nego neutralno Ms (kao što za muški rod postoji samo Mr – gospodin). - . jer ne postoji način da 'direktor' u sebi podrazumijeva i direktoricu. chairperson (predsjedavajuća osoba) kao zamjena za -man. godine prvi put objavljen na engleskom i francuskom jeziku imao je za cilj da skrene pažnju na rodnu ravnopravnost i u jeziku. -ača. -lja. Tada je predloženo. -ara. srpskom jeziku na raspolaganju su nam razni mocioni sufiksi za označavanje ženskog roda: -ica. -ja. -inja.

.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. a oblike u druga dva jezika i u dodatnoj koloni smatrajte alternativnima. A. -a. To što je sufiks za muški rod '-telj' češći u hrvatskom a '-lac' u srpskom i bosanskom ne znači da će ronilac u hrvatskom biti ronitelj ili da će snimatelj biti snimalac u srpskom i bosanskom. koja kaže da govornici i govornice iz fonda različitih oblika trebaju izabrati onaj oblik koji najviše odgovara njihovoj jezičkoj intuiciji. medijima i pravnim dokumentima (j)aka. -teljka a nešto manje: -kinja. Prema tome. -inja. nego da su govornici i govornice ti/e koji daju značenje pojedinim sufiksima tako da se neki osjećaju kao podrugljivi ili umanjujući. Također. -arka. distribucija ovih sufiksa po standardnim jezicima diskutabilna je te se ne može reći da je jedan sufiks isključivo 'bosanski'. smatrale smo da će podjela po jezicima biti olakšavajući faktor u snalaženju. Šehović upozorava da sufiksi nisu sami po sebi obilježeni. 2009). -ka. oblike za ženski rod trebate koristiti kao prvi izbor. gdje su lektori i lektorice primorani tekstove lektorisati na tri jezika. -esa (Šehović. U ovom priručniku vodimo se preporukama Svenke Savić (Savić. To je ujedno i naša preporuka za korištenje rječnika koji je dodatak ovom priručniku. S obzirom na jezičku i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini. u bosanskom jeziku najfrekventniji su: -ica. U istraživanjima koje je provodila Amela Šehović. 2003). -a. -teljica. 'hrvatski' ili 'srpski'. 50 Međutim.

predlažemo da se u slučaju administrativnih poslova koriste oblici poslovni sekretar/sekretarica. srpskog i srpskohrvatskog jezika. Korpus iz kojeg smo uzimale riječi (reference možete naći u popisu literature) su: rječnici bosanskoga. U hrvatskom jeziku istu dilemu rješavamo dodavanjem poslovni tajnik/tajnica ili državni tajnik/tajnica.lektorima i lektoricama bit će korisno da imaju ponuđene oblike koje mogu birati po vlastitom osjećaju . Nekoliko konkretnih napomena: . napravljen je novi oblik koji će to 51 .riječi nisu uzimane samo iz rječnika jer smatramo da ne znači da riječ ne postoji ako je nema u rječnicima. te internet i forumi koji su odličan primjer govorne prakse. a u slučaju funkcije koju osoba obavlja da se koriste parovi sekretar/sekretarka ili sekretar/tajnica. hrvatskoga.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. feministička literatura. rječnik iz knjige „Rod i jezik“.medicinska sestra – medicinski tehničar Ovaj supletivni par odličan je primjer kako se u jeziku razrješavaju društveni problemi.sekretar – sekretarica – sekretarka Budući da oblici sekretar – sekretarica nisu jednakovrijedni. . medijima i pravnim dokumentima U priređivanju rječnika vodile smo se dvjema tezama: . Kada su muškarci počeli obavljati ove poslove.

. alternativa je uvijek žena lovac. .gospodin – gospođa 52 Kao što smo već objasnile. medijima i pravnim dokumentima označavati (medicinski brat koristio se samo podrugljivo). kupkinja.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. . predlažemo da se počnu koristiti oblici medicinski tehničar – medicinska tehničarka. Naravno. 'hotelska domaćica'. žena kupac. smatramo da nema razloga ne koristiti je. Prema tome.borac – borkinja Kako je 'borkinja' osvojila nagradu za najbolju novu riječ Matice hrvatske i ušla u upotrebu prvo u feminističkim krugovima a onda i šire. 'brodska domaćica' riječ 'domaćica' izgubiti negativnu konotaciju. jer riječ nije nastala od riječi feminista. kao feministički ideološki signal da žena nije nastala od muškarčevog rebra. te se nadamo da će korištenjem u kontekstu 'domaćica restorana'. .feminist(a) – feminiskinja Neke teoretičarke i aktivistice predlažu da se riječ feminiskinja piše bez slova t. oblik 'gospođica' ne bi trebao nalaziti mjesta u službenoj i javnoj upotrebi. . Prema tome izvedeni su i ostali oblici: lovkinja.domaćin – domaćica Jedna od ideja kojom smo se vodile jeste i to da riječi u jeziku naporom govornika i govornica mijenjaju značenje.

. ograničavanje ili davanje prednosti prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba na osnovu njihove rase. boje kože..ba.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. Diskriminacija je svako različito postupanje. imovnog stanja. društvenog položaja i spola/roda. Rječnik treba dopunjavati tako da vas molimo da nam šaljete riječi koje ne nađete u rječniku na: jezicki. vjere. veze s nacionalnom manjinom. Diskriminacija u jeziku jeste korištenje isključivo jednog gramatičkog roda kao generičkog pojma ili korištenje izraza kojima se na bilo koji način neravnopravno tretiraju osobe na osnovu njihove rase. obrazovanja. članstva u sindikatu ili drugom udruženju. etničke pripadnosti. Interseksualne osobe su one koje su rođene sa spolnim organima koji nisu definirani izričito kao muški ili ženski. a cilj nam je olakšati usklađivanje klasifikacije zanimanja i akademskih zvanja. jezika. jezika. spolnog izražavanja ili orijentacije. kao i poslovnika o radu i sistematizacija radnih mjesta sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH. Gej je pojam koji se koristi za muškarce koje emotivno i/ili fizički privlače muškarci. isključivanje. nacionalnog ili socijalnog porijekla. 53 Definicije pojmova koji su korišteni u priručniku Biseksulana osoba je osoba koju emotivno i/ili fizički privlače osobe oba spola. boje kože. političkog ili drugog uvjerenja. .centar@lingvisti. medijima i pravnim dokumentima U rječnik su ušle riječi koje se koriste u službenoj i javnoj upotrebi.

LGBTTIQ predstavlja skraćenicu za lezbejke. Spol je biološka kategorija (spolni organi. žlijezde i anatomske karakteristike) prema kojoj razlikujemo osobu kao mušku ili žensku. Transrodne osobe su one čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu sa tradicionalnim rodnim ulogama i normama. transrodne. marginalizirati ili uvrijediti osobe koje su socijalno ugrožene ili diskriminirane. gejeve. obrazovanje i administracija) i javnoj komunikaciji. Queer (kvir) osobe su sve one koje se odupiru heteropatrijarhalnim normama življenja. Stereotip je generalizirana slika neke grupe na osnovu karakteristike jednog pripadnika te grupe. hormoni. interseksualne i queer osobe. bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju. Rod je društvena.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. transeksualne. biseksualne. medijima i pravnim dokumentima 54 Javni diskurs podrazumijeva upotrebu jezika u službenoj (mediji. ženski i srednji rod i da se u govoru trebaju koristiti oni oblici koji će odražavati svijest o ravnopravnosti spolova. Transeksualne osobe su one koje imaju jasnu želju i namjeru da promijene svoj spol. Rodno osjetljivi jezik odgovara angliciziranom terminu gender senzitivni jezik i podrazumijeva osvještavanje da u jeziku postoje muški. Lezbejke su žene koje emotivno i/ili fizički privlače žene. . hromozomi. kulturalna i historijska kategorija (konstrukt) prema kojoj smo naučili/e razlikovati muškarce i žene. Politička korektnost predstavlja izbjegavanje izraza ili postupaka koji mogu izgledati kao da se njima hoće isključiti.

medijima i pravnim dokumentima oblici za muški rod bosanski hrvatski srpski bosanski oblici za ženski rod hrvatski srpski dodatno A administrativni službenik administrator advokat agent agnostik agroekonomist(a) agronom aktivist(a) aktuar akviziter alatničar alpinistički vodič ambasador analitičar anatom andragog administrativni službenik administrator v. odvjetnica agentica agnostičarka administrativna službenica administratorka advokatkinja agentkinja agnostikinja agroekonomistkinja agronomka aktivistkinja aktuarka akviziterka alatničarka alpinistička vodičica ambasadorka analitičarka anatomka andragoškinja administrativka 55 agroekonomistica agroekonomistkinja agronomka aktivistica aktuarka akviziterka alatničarka alpinistička vodičica ambasadorica analitičarka anatomkinja andragoginja agronomka aktivistica aktuarka akviziterka alatničarka alpinistička vodičica v. veleposlanica analitičarka anatomkinja andragoginja . odvjetnik agent agnostičar agroekonomist agronom aktivist aktuar akviziter alatničar alpinistički vodič v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. veleposlanik analitičar anatom andragog administrativni službenik administrator advokat agent agnostik agroekonomista agronom aktivista aktuar akviziter alatničar alpinistički vodič ambasador analitičar anatom andragog administrativna službenica administratorica advokatica agentica agnostikinja administrativna službenica administratorica v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima anglist(a) animator anketar antifašist anglist animator anketar antifašist antikvar antropolog apsolvent aranžer arheolog arhitekt arhivar arhivist armirač artist asfalter asistent astrolog astronaut astronom ataše ateist atletičar anglista animator anketar antifašista antikvar antropolog apsolvent aranžer arheolog arhitekta arhivar arhivista armirač artista asfalter asistent astrolog astronaut astronom ataše ateista atletičar anglistica animatorica anketarka antifašistkinja antikvarka antropologinja apsolventica aranžerka arheologinja arhitektica arhivarka arhivistica armiračica artistkinja asfalterka asistentica astrologinja astronautkinja astronomkinja atašeica ateistica atletičarka anglistkinja animatorica anketarka antifašistkinja antikvarka antropologinja apsolventica aranžerka arheologinja arhitektica arhivarka arhivistica armiračica artistkinja asfalterka asistentica astrologinja astronautkinja astronomka atašeica ateistica atletičarka anglistkinja animatorka anketarka antifašistkinja antikvarka antropološkinja apsolventkinja aranžerka arheološkinja arhitektkinja arhivarka arhivistkinja armiračica artistkinja asfalterka asistentkinja astrološkinja astronautkinja astronomka atašeica ateistkinja atletičarka žena ataše 56 antikvar antropolog apsolvent aranžer arheolog arhitekt arhivar arhivist armirač artist(a) asfalter asistent astrolog astronaut astronom ataše ateist atletičar .

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima aukcionar autoelektričar autolakirer autolimar automehničar autor avijatičar aviolimar aviomehaničar aukcionar autoelektričar autolakirer autolimar automehničar autor avijatičar aviolimar aviomehaničar aukcionar autoelektričar autolakirer autolimar automehničar autor avijatičar aviolimar aviomehaničar aukcionarka autoelektričarka autolakirerka autolimarka automehničarka autorica avijatičarka aviolimarka aviomehaničarka aukcionarka autoelektričarka autolakirerka autolimarka automehničarka autorica avijatičarka aviolimarka aviomehaničarka aukcionarka autoelektričarka autolakirerka autolimarka automehničarka autorka avijatičarka aviolimarka aviomehaničarka 57 B babica bačvar bakalaureat bakroštamper bakteriolog baletni plesač balzamer bankar bankovni službenik barmen bačvar baccalaureat/prvostupnik bakrotiskar bakteriolog baletni plesač balzamar bankar bankovni službenik barmen bačvar bakalaureat bakroštamper bakteriolog baletni plesač balzamer bankar bankovni službenik barmen bačvarka bakalaureatkinja bakroštamperka bakteriologinja baletna plesačica balzamerka bankarka bankovna službenica barmenka primalja bačvarica bakccalaurea /prvostupnica bakrotiskarica bakteriologinja baletna plesačica balzamerka bankarka bankovna službenica barmenica babica bačvarka bakalaureatkinja bakroštamparka bakteriološkinja baletna plesačica balzamerka bankarka bankovna službenica barmenka baletan/balerina .

knjižničarka biciklistkinja biletarka bioenergetičarka biofizičarka biografkinja biokemičarka biologinja biznismenka bižuteristkinja blagajnica bojnica boksačica bolničarka borkinja botaničarka braniteljica bračna posrednica batlerka beračica ljekovitog bilja betonerka bibliotekarka biciklistkinja biletarka bioenergetičarka biofizičarka biografkinja biohemičarka biološkinja biznismenka bižuteristkinja blagajnica v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. majorka bokserka bolničarka borkinja botaničarka braniteljka bračna posrednica majorica biologica poslovna žena biciklistica 58 biciklist(a) biletar bioenergetičar biofizičar biograf biohemičar biolog biznismen bižuterist(a) blagajnik v. major bokser bolničar borac botaničar branilac bračni posrednik batlerka beračica ljekovitog bilja betonirka bibliotekarka biciklistkinja biletarka bioenergetičarka biofizičarka biografkinja biohemičarka biologinja biznismenka bižuteristkinja blagajnica v. medijima i pravnim dokumentima batler berač ljekovitog bilja betonirac bibliotekar batler berač ljekovitog bilja betonirac v. majorka bokserka bolničarka borkinja botaničarka braniteljica bračna batlerka beračica ljekovitog bilja betonirka v. knjižničar biciklist biletar bioenergetičar biofizičar biograf biokemičar biolog biznismen bižuterist blagajnik bojnik boksač bolničar borac botaničar branitelj bračni posrednik batler berač ljekovitog bilja betonirac bibliotekar biciklista biletar bioenergetičar biofizičar biograf biohemičar biolog biznismen bižuterista blagajnik v. major bokser bolničar borac botaničar branilac bračni posrednik .

medijima i pravnim dokumentima posrednica bravar brigadist(a) brijač brodobravar brodograđevinski inžinjer brodolimar brodomonter brodoskelar brodostolar brodostrojar brodotraser brodski mazač brojač novca brucoš brusač i moler konstrukcija bušač na površinskom kopu bravar brigadist brijač brodobravar brodograđevinski inženjer brodolimar brodomonter brodoskelar brodostolar brodostrojar brodotraser brodski mazatelj brojač novca brucoš brusač i ličilac konstrukcija bravar brigadista brijač brodobravar brodograđevinski inženjer brodolimar brodomonter brodoskelar brodostolar brodostrojar brodotraser brodski mazač brojač novca brucoš brusač i moler konstrukcija bravarka brigadistkinja brijačica brodobravarka bravarka brigadistica brijačica brodobravarka bravarka brigadistkinja brijačica brodobravarka brodograđevinska inženjerka brodolimarka brodomonterka brodoskelarka brodostolarka brodostrojarka brodotraserka brodska mazačica brojačica novca brucoškinja brusačica i molerka konstrukcija bušačica na površinskom kopu brusiteljica 59 brodograđevinska brodograđevinska inžinjerka inženjerka brodolimarka brodomonterka brodoskelarka brodostolarka brodostrojarka brodotraserka brodolimarica brodomonterka brodoskelarica brodostolarica brodostrojarka brodotraserka brodska mazačica brodska mazateljica brojačica novca brucoškinja brusačica i molerka konstrukcija brojačica novca brucošica brusačica i ličiteljica konstrukcija bušačica na površinskom kopu bušač na površinskom kopu bušačica na bušač na površinskom površinskom kopu kopu .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

oficir časovničar čelnik čipkar čistač član čuvar v. cvjećar cestarski radnik citolog crkveni glazbenik crtač dezena na staklu. cvjećarica carinica carinska inspektorica carinska službenica cestarska radnica citologinja crkvena glazbenica crtačica dezena na staklu. cvjećar Č v. keramici i sl. sahadžija čelnik čipkar čistač član čuvar časnik v. oficirka časovničarka čelnica čipkarka čistačica članica čuvarka . cvjećar carinica carinska inspektorica carinska službenica cestarska radnica citologinja crkvena muzičarka crtačica dezena na staklu. cvjećarka carinski inspektor carinski inspektor 60 carinski službenik carinski službenik cestarski radnik citolog crkveni muzičar crtač dezena na staklu. medijima i pravnim dokumentima C carinik carinik carinik carinski inspektor carinski službenik cestarski radnik citolog crkveni muzičar crtač dezena na staklu. urar čelnik čipkar čistač član čuvar v. keramici i sl. sahadžijka čelnica čipkarica čistačica članica čuvarka časnica v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. oficir v. cvjećarica carinica carinska inspektorka carinska službenica cestarska radnica citološkinja crkvena muzičarka crtačica dezena na staklu. oficirka v. keramici i sl. keramici i sl. keramici i sl. urarka čelnica čipkarica čistačica članica čuvarica v. keramici i sl.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. izaslanica demonstratorica detektivka dezinfektorica dezinsektorica dijagnostičarka dijetetičarka dijetna kuharica dimnjačarka direktorica dirigentica disko džokejka diskriminatorka diskutantica dispečerka daktilografkinja defektološkinja dekanka dekoraterka slikarka delegatkinja demonstratorka detektivka dezinfektorka dezinsektorka dijagnostičarka dijetetičarka dijetna kuvarica dimnjačarka direktorka dirigentkinja disko džokejka diskriminatorka diskutantkinja dispečarka delegatica 61 . izaslanik demonstrator detektiv dezinfektor dezinsektor dijagnostičar dijetetičar dijetni kuhar dimnjačar direktor dirigent disko džokej diskriminator diskutant dispečer daktilograf defektolog dekan dekorater dekorativni slikar delegat demonstrator detektiv dezinfektor dezinsektor dijagnostičar dijetetičar dijetni kuvar dimnjačar direktor dirigent disko džokej diskriminator diskutant dispečar daktilografkinja defektologinja dekanesa dekoraterka dekorativna slikarica delegatkinja demonstratorica detektivka dezinfektorica dezinsektorica dijagnostičarka dijetetičarka dijetna kuharica dimnjačarka direktorica dirigentica disko džokejka diskriminatorica diskutantica dispečerka daktilografkinja defektologinja dekanica dekoraterka dekorativna slikarica v. medijima i pravnim dokumentima D daktilograf defektolog dekan dekorater dekorativni slikar delegat demonstrator detektiv dezinfektor dezinsektor dijagnostičar dijetetičar dijetni kuhar dimnjačar direktor dirigent disko džokej diskriminator diskutant dispečer daktilograf defektolog dekan dekorater dekorativni slikar v.

medijima i pravnim dokumentima dizajner dobitnik docent v. podoficir doktor doktor nauka doktor umjetnosti dokumentarista domaćin kluba domar donator dopisnik dopredsjedavajući v. podoficirka doktorka doktorka nauka doktorka umjetnosti dokumentaristkinja domaćica kluba domarka donatorka dopisnica potpredsjedavajuća v. potpredsjednik dostavljač draguljar dramaturg dreser pasa drugi oficir drvodjelja drvogalanterista drvomodelar dizajnerica dobitnica docentica v. potpredsjednik dostavljač draguljar dramaturg dreser pasa drugi oficir drvodjelja drvogalanterist drvomodelar .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. podoficir dizajner dobitnik docent dočasnik doktor doktor znanosti doktor umjetnosti dokumentarist domaćin kluba domar donator dopisnik dopredsjedatelj dopredsjednik dostavljač draguljar dramaturg dreser pasa drugi časnik drvodjelja drvogalanter drvomodelar dizajner dobitnik docent v. podoficirka doktorica doktorica nauka doktorica umjetnosti dokumentaristica domaćica kluba domarka donatorica dopisnica dopredsjedavajuća v. potpredsjednica dostavljačica draguljarka dramaturginja dreserka pasa druga oficirka drvodjeljka drvogalanteristkinja drvomodelarka dizajnerica dobitnica docentica dočasnica doktorica doktorica znanosti doktorica umjetnosti dokumentaristica domaćica kluba domarka donatorica dopisnica dopredsjedateljica dopredsjednica dostavljačica draguljarka dramaturginja dreserka pasa druga časnica drvodjeljka drvogalanterka drvomodelarka dizajnerka dobitnica docentkinja v. potpredsjednica dostavljačica draguljarka dramaturškinja dreserka pasa druga oficirka drvodjeljka drvogalanteristkinja drvomodelarka 62 doktor doktor nauka doktor umjetnosti dokumentarist(a) domaćin kluba domar donator dopisnik dopredsjedavajući v.

funkcionerka drvorezbarka drvotokarica državljanka dužnosnica drvorezbarka drvotokarka državljanka v. medijima i pravnim dokumentima drvorezbar drvotokar državljanin v. funkcioner drvorezbarka drvotokarka državljanka v. funkcionerka Dž džudist(a) džudaš džudista džudistica džudašica džudistkinja 63 Đ đakon đakon đakon đakonica đakonica đakonica E eko higijeničar ekolog ekonom ekonomist(a) ekspert električar elektroinstalater elektroinžinjer elektromehaničar elektromonter elektrotehničar eko higijeničar ekolog ekonom ekonomist ekspert električar elektroinstalater elektroinženjer elektromehaničar elektromonter elektrotehničar eko higijeničar ekolog ekonom ekonomista ekspert električar elektroinstalater elektroinženjer elektromehaničar elektromonter elektrotehničar eko higijeničarka ekologinja ekonomkinja ekonomistica ekspertica električarka elektroinstalaterka elektroinžinjerka elektromehaničarka elektromonterka elektrotehničarka eko higijeničarka ekologinja ekonomkinja ekonomistica ekspertica električarka elektroinstalaterka elektroinženjerka elektromehaničarka elektromonterka elektrotehničarka eko higijeničarka ekološkinja ekonomka ekonomistkinja ekspertkinja električarka elektroinstalaterka elektroinženjerka elektromehaničarka elektromonterka elektrotehničarka stručnjak/ inja .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. funkcioner drvorezbar drvotokar državljanin dužnosnik drvorezbar drvotokar državljanin v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima elektrotiper elektrozavarivač embriolog endokrinolog elektrotiper elektrozavarivač embriolog endokrinolog epidemiolog esejist estetičar etnolog evidentičar elektrotiper elektrozavarivač embriolog endokrinolog epidemiolog esejista estetičar etnolog evidentičar elektrotiperica elektrozavarivačica embriologinja endokrinologinja epidemiologinja esejistica estetičarka etnologinja evidentičarka elektrotiperica elektrozavarivačica embriologinja endokrinologinja epidemiologinja esejistkinja estetičarka etnologinja evidentičarka elektrotiperka elektrozavarivačica embriološkinja endokrinološkinja epidemiološkinja esejistkinja estetičarka etnološkinja evidentičarka 64 epidemiolog esejist(a) estetičar etnolog evidentičar F facilitator fakturist(a) farmaceut farmakoinformatičar facilitator fakturist farmaceut farmakoinformatičar facilitator fakturista farmaceut farmakoinformatičar facilitatorica fakturistkinja farmaceutkinja farmakoinformatičarka facilitatorica fakturistkinja farmaceutkinja farmakoinformatičarka facilitatorka fakturistkinja farmaceutkinja farmakoinformatičarka fakturistica farmaceutica farmaceutski laborant farmaceutski tehničar farmakolog farmakološki tehničar fasader feminist(a) farmaceutski laborant farmaceutski tehničar farmakolog farmakološki tehničar fasader feminist farmaceutski laborant farmaceutski tehničar farmakolog farmakološki tehničar fasader feminista farmaceutska laborantica farmaceutska tehničarka farmakologinja farmakološka tehničarka fasaderka feministica farmaceutska laborantica farmaceutska tehničarka farmakologinja farmakološka tehničarka fasaderka feministica farmaceutska laborantkinja farmaceutska tehničarka farmakološkinja farmakološka tehničarka fasaderka feministkinja feminiskinja .

nogometašica figurantkinja filigranistkinja filološkinja filozofkinja finomehaničarka fizičarka fizijatarka fiziološkinja fizioterapeutkinja folklorna muzičarka fonetičarka fonotekarka forenzičarka fotografkinja fotogrametarka fotograverka fotolaborantkinja fotomodelka fotoreporterka frizerka fudbalerka 65 . nogometaš figurant filigranista filolog filozof finomehaničar fizičar fizijatar fiziolog fizioterapeut folklorni muzičar fonetičar fonotekar forenzičar fotograf fotogrametar fotograver fotolaborant fotomodel fotoreporter frizer fudbaler figurantica filigranistica filologinja filozofkinja finomehaničarka fizičarka fizijatrica fiziologinja fizioterapeutica folklorna muzičarka fonetičarka fonotekarka forenzičarka fotografkinja fotogrametarka fotograverka fotolaborantica fotomodelka fotoreporterka frizerka fudbalerka figuralistica filigranistica filologinja filozofkinja finomehaničarka fizičarka fizijatrica fiziologinja fizioterapeutkinja folklorna glazbenica fonetičarka fonotekarka forenzičarka fotografkinja fotogrametarka fotograverka fotolaborantica fotomodelka fotoreporterka frizerka v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima figurant filigranist(a) filolog filozof finomehaničar fizičar fizijatar fiziolog fizioterapeut folklorni muzičar fonetičar fonotekar forenzičar fotograf fotogrametar fotograver fotolaborant fotomodel fotoreporter frizer fudbaler figuralist filigranar filolog filozof finomehaničar fizičar fizijatar fiziolog fizioterapeut folklorni glazbenik fonetičar fonotekar forenzičar fotograf fotogrametar fotograver fotolaborant fotomodel fotoreporter frizer v.

dužnosnik funkcioner funkcionerka v. muzičarka glazerka keramike genetičarka geodetkinja geografkinja geologinja germanistkinja gimnastičarka gimnazijalka ginekologinja gipsarica gipsmodelarka glasnogovornica glazbenica glazerka keramike . muzičar glazer keramike generalna direktorica generalna direktorica genetičarka geodetkinja geografkinja geologinja germanistica gimnastičarka gimnazijalka ginekologinja gipsarica gipsmodelarka v. muzičarka glazerka keramike ginekologica generalica galanteristica 66 galvanizer garderober general generalni direktor genetičar geodet geograf geolog germanist(a) gimnastičar gimnazijalac ginekolog gipsar gipsmodelar v. portparolka v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima funkcioner v. muzičar glazer keramike galanteristkinja galerijska vodičica galvanizerka garderoberka generalka galanterka galerijska vodičica galvanizerka garderobijerka generalka galanteristkinja galerijska vodičica galvanizerka garderoberka generalka generalna direktorka genetičarka geodetkinja geografkinja geološkinja germanistkinja gimnastičarka gimnazijalka ginekološkinja gipsarka gipsmodelarka v. portparol v. portparolka v. dužnosnica funkcionerka G galanterist(a) galerijski vodič galanter galerijski vodič galvanizer garderobijer general generalni direktor genetičar geodet geograf geolog germanist gimnastičar gimnazijalac ginekolog gipsar gipsmodelar glasnogovornik glazbenik glazer keramike galanterista galerijski vodič galvanizer garderober general generalni direktor genetičar geodeta geograf geolog germanista gimnastičar gimnazijalac ginekolog gipsar gipsmodelar v. portparol v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima gledalac glumac gorski spasilac gospodin govornik graditelj gradonačelnik građanin građevinar grafičar grafički dizajner grafički urednik grafolog granični policajac graver grobar grupovođa elektromontera/ ki grupovođa stolara/ki guverner gledatelj glumac gorski spasilac gospodin govornik graditelj gradonačelnik građanin građevinar grafičar grafički dizajner grafički urednik grafolog granični policajac graver grobar gledalac glumac gorski spasilac gospodin govornik graditelj gradonačelnik građanin građevinar grafičar grafički dizajner grafički urednik grafolog granični policajac graver grobar gledateljica glumica gorska spasiteljica gospođa govornica graditeljica gradonačelnica građanka građevinarka grafičarka grafička dizajnerica grafička urednica grafologinja granična policajka graverka grobarica grupovotkinja elektromontera/ki grupovotkinja stolara/ki guvernerka gledateljica glumica gorska spasiteljica gospođa govornica graditeljica gradonačelnica građanka građevinarka grafičarka grafička dizajnerica grafička urednica grafologinja granična policajka graverka grobarica grupovotkinja elektromontera/ki grupovotkinja stolara/ki guvernerka gledateljka glumica gorska spasiteljka gospođa govornica graditeljka gradonačelnica građanka građevinarka grafičarka grafička dizajnerka grafička urednica grafološkinja granična policajka graverka grobarka grupovotkinja elektromontera/ki grupovotkinja stolara/ki guvernerka 67 grupovođa grupovođa elektromontera/ elektromontera/ ki ki grupovođa stolara/ki guverner grupovođa stolara/ki guverner .

kemičarka v. kemijska tehnologinja heroina hidrobiologinja hidroizolaterka hidrologinja higijeničarka v. medijima i pravnim dokumentima gvardijan gvardijan gvardijan gvardijanka gvardijanka gvardijanka H hadžija hemičar hadžija v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. kemijski tehnolog heroj hidrobiolog hidroizolater hidrolog higijeničar v. kemijska čistačica v. kemičar hadžija hemičar hadžinica hemičarka hemijska čistačica hemijska tehnologinja heroina hidrobiologinja hidroizolaterka hidrologinja higijeničarka hirurginja histologinja historičarka hodočasnica hostesa hotelska domaćica hotelska nosačica hotelska poslovotkinja hraniteljica hadžinica v. povjesničar hodočasnik host hotelski domaćin hotelski nosač hotelski poslovođa hranilac hemijski tehnolog heroj hidrobiolog hidroizolater hidrolog higijeničar hirurg histolog v. kirurginja histologinja v. povjesničarka hodočasnica hostesa hotelska domaćica hotelska nosačica hotelska poslovotkinja hraniteljica hadžinica hemičarka hemijska čistačica hemijska tehnološkinja heroina hidrobiološkinja hidroizolaterka hidrološkinja higijeničarka hirurškinja histološkinja v. kemijski čistač hemijski čistač v. istoričar hodočasnik host hotelski domaćin hotelski nosač hotelski poslovođa hranitelj . istoričarka hodočasnica hostesa hotelska domaćica hotelska nosačica hotelska poslovotkinja hraniteljka hirurgica tehnologica herojka hidrobiologica hadžíja 68 hemijski čistač hemijski tehnolog heroj hidrobiolog hidroizolater hidrolog higijeničar hirurg histolog historičar hodočasnik host hotelski domaćin hotelski nosač hotelski poslovođa hranitelj v. kirurg histolog v.

povjesničarka ilustratorka imitatorka impregnatorka impregniračica imunološkinja industrijska obrađivačica industrijska proizvođačica informatičarka inicijatorka inkasantkinja inovatorka inspektorka inspicijentkinja instruktorka instrumentalistkinja inženjerka ispitivačica istoričarka inkasantica inovatorica 69 .historičar ilustrator imitator impregnator impregnirač imunolog industrijski obrađivač industrijski proizvođač informatičar inicijator inkasant inovator inspektor inspicijent instruktor instrumentalist inženjer ispitivač v.historičarka ilustratorica imitatorica impregnatorica impregniračica imunologinja industrijska obrađivačica industrijska proizvođačica informatičarka inicijatorka inkasantkinja inovatorka inspektorica inspicijentica instruktorica instrumentalistica inženjerka ispitivačica v. rvač hrvačica (h)rvačica v. medijima i pravnim dokumentima hrvač (h)rvač v. povjesničar ilustrator imitator impregnator impregnirač imunolog industrijski obrađivač industrijski proizvođač informatičar inicijator inkasant inovator inspektor inspicijent instruktor instrumentalista inžinjer ispitivač istoričar ilustratorica imitatorica impregnatorica impregniračica imunologinja industrijska obrađivačica industrijska proizvođačica informatičarka inicijatorka inkasantkinja inovatorka inspektorica inspicijentica instruktorica instrumentalistkinja inžinjerka ispitivačica v. rvačica I ilustrator imitator impregnator impregnirač imunolog industrijski obrađivač industrijski proizvođač informatičar inicijator inkasant inovator inspektor inspicijent instruktor instrumentalist(a) inžinjer ispitivač v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

medijima i pravnim dokumentima istraživač v. delegat izbjeglica iznajmljivač istraživač izaslanik izbjeglica iznajmljivač izolater izrađivač izrezivač izvršni direktor istraživač v. delegatkinja izbjeglica iznajmljivačica izolaterka izrađivačica izrezivačica izvršna direktorka delegatica 70 izolater izrađivač izrezivač izvršni direktor J jamski spasilac javni notar javni pravobranilac javni tužilac jetkač stakla jezikoslovac jezgrar junak jamski spasilac javni bilježnik jamski spasilac javni notar jamska spasiteljica javna notarka javna pravobraniteljica javna tužiteljica jetkačica stakla jezikoslovka jezgrarica junakinja jamska spasiteljica javna bilježnica javna pravobraniteljica javna tužiteljica jetkačica stakla jezikoslovka jezgrarica junakinja jamska spasiteljka javna notarka javna pravobraniteljka javna tužiteljka jetkačica stakla jezikoslovka jezgrarka junakinja heroj/heroina javni pravobranitelj javni pravobranilac javni tužitelj jetkač stakla jezikoslovac jezgrar junak javni tužilac jetkač stakla jezikoslovac jezgrar junak K kalilac kalkulant kalitelj kalkulant kalilac kalkulant kaliteljica kalkulantkinja kaliteljica kalkulantica kaliteljka kalkulantkinja .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. delegatkinja izbjeglica iznajmljivačica izolaterka izrađivačica izrezivačica izvršna direktorica istraživačica izaslanica izbjeglica iznajmljivačica izolaterka izrađivačica izrezivačica izvršna direktorica istraživačica v. delegat izbjeglica iznajmljivač izolater izrađivač izrezivač izvršni direktor istraživačica v.

hemičarka kancelarka kandidatkinja kapetanica karatistica karikaturistica kartografkinja kaskaderka kemičarka kancelarka kandidatkinja kapetanka karatistkinja karikaturistkinja kartografkinja kaskaderka v. modistkinja klesarica klijentica kemijska tehnologica kemigrafkinja keramičarka kineziologinja kinooperatorka kiparica kirurginja kišobranarka kitničarka klesarica klijentica . hemičar v. hirurškinja kišobranarka v. medijima i pravnim dokumentima kancelar kandidat kapetan karatist karikaturist(a) kartograf kaskader v. modistkinja klesarka klijentkinja kirurgica kandidatica 71 v. hemičar v. hemijski čistač v. hemijska čistačica kemijska čistačica v. hirurg kišobrandžija v. hemijski tehnolog kemigraf keramičar kineziolog kinooperater v. hemijski tehnolog kemigraf keramičar kineziolog kinooperater kipar v. modista klesar klijent kancelarka kandidatkinja kapetanica karatistica karikaturistkinja kartografkinja kaskaderka v. hemijska tehnologinja kemigrafkinja keramičarka kineziologinja kinooperaterka kiparica v. vajar v. hemijski čistač v. hemičarka v. hirurginja kišobrandžijka v. modist klesar klijent kancelar kandidat kapetan karatist karikaturist kartograf kaskader kemičar kemijski čistač kemijski tehnolog kemigraf keramičar kineziolog kinooperator kipar kirurg kišobranar kitničar klesar klijent kancelar kandidat kapetan karatista karikaturista kartograf kaskader v. hemijska tehnološkinja kemigrafkinja keramičarka kineziološkinja kinooperaterka v. hemijska čistačica v. hirurg kišobrandžija v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. vajarka v.

šeširdžija ključar klovn knjigoštampar knjigovezac knjigovođa književni komparatista književnik v. bibliotekar kobasičar kočijaš kočničar kolar kolega komentator komercijalista klinašica klinička farmaceutkinja klinička psihologinja v. bibliotekarka kobasičarka kočijašica kočničarka kolarka kolegica komentatorica komercijalistkinja klinašica klinička farmaceutkinja klinička psihologinja klobučarka ključarica klaunica knjigotiskarica knjigovezačica knjigovotkinja književna komparatistkinja književnica knjižničarka kobasičarka kočijašica kočničarka kolarka kolegica komentatorica komercijalistkinja klinašica klinička farmaceutkinja klinička psihološkinja v. bibliotekar kobasičar kočijaš kočničar kolar kolega komentator komercijalist klobučar ključar klaun knjigotiskar knjigoveža knjigovođa književni komparatist književnik knjižničar kobasičar kočijaš kočničar kolar kolega komentator komercijalist .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. šeširdžija ključar klaun knjigoštampar knjigovezac knjigovođa književni komparatist(a) književnik v. šeširdžijka ključarka klaunica knjigoštamparka knjigovezačica knjigovotkinja književna komparatistkinja književnica v. knjigovežica klinička farmaceutica klinička psihologica klinički psiholog klinički psiholog 72 v. šeširdžijka ključarka klovnica knjigoštamparka knjigovezica knjigovotkinja književna komparatistkinja književnica bibliotekarka kobasičarka kočijašica kočničarka kolarka koleginica komentatorka komercijalistkinja komercijalistica književna komparatistica žena klaun knjigoštamparica knjigovezilja. medijima i pravnim dokumentima klinaš klinički farmaceut klinaš klinički farmaceut klinaš klinički farmaceut klinički psiholog v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima komesar komičar kompozitor komunalni redar komunikolog komunist(a) kondukter konferencijski prevodilac kongresmen konobar konstruktor konsultant konter kontrolor konzervator konzul koordinator kopač korektor koreograf komesar komičar kompozitor komunalni redar komunikolog komunist kondukter konferencijski prevoditelj kongresnik konobar konstruktor konzultant konter kontrolor konzervator konzul koordinator kopač korektor koreograf komesar komičar kompozitor komunalni redar komunikolog komunista kondukter konferencijski prevodilac kongresmen konobar konstruktor konsultant konter kontrolor konzervator konzul koordinator kopač korektor koreograf komesarka komičarka kompozitorica komunalna redarka komunikologinja komunistica kondukterka konferencijska prevoditeljica kongresmenka konobarica konstruktorka konsultantica konterka kontrolorka konzervatorica konzulica koordinatorica kopačica korektorica koreografkinja komesarka komičarka kompozitorica komunalna redarka komunikologinja komunistica kondukterka konferencijska prevoditeljica kongresnica konobarica konstruktorka konzultantica konterka kontrolorka konzervatorica konzulica koordinatorica kopačica korektorica koreografkinja komesarka komičarka kompozitorka komunalna redarka komunikološkinja komunistkinja kondukterka konferencijska prevoditeljka kongresmenka konobarica konstruktorka konsultantkinja konterka kontrolorka konzervatorka konzulka koordinatorka kopačica korektorka koreografkinja konstruktorica komesarica 73 .

medijima i pravnim dokumentima korepetitor korespondent korisnik kormilar korepetitor korespondent korisnik kormilar kostimograf košarkaš kotlar kovač kozmetičar kožar kriminalist kriminolog kritičar krojač krovopokrivač krupje krznar kućepazitelj kućni pomoćnik kuhar kupac kurir korepetitor korespondent korisnik kormilar kostimograf košarkaš kotlar kovač kozmetičar kožar kriminalista kriminolog kritičar krojač krovopokrivač krupije krznar kućepazitelj kućni pomoćnik kuvar kupac kurir krznarka kućepaziteljica kućna pomoćnica kuharica kupkinja kurirka krznarica kućepaziteljica kućna pomoćnica kuharica kupkinja kurirka krznarka kućepaziteljka kućna pomoćnica kuvarica kupkinja kurirka korepetitorica korespondentica korisnica kormilarka kostimografkinja košarkašica kotlarka kovačica kozmetičarka kožarka kriminalistkinja kriminologinja kritičarka krojačica krovopokrivačica korepetitorica korespondentica korisnica kormilarka kostimografkinja košarkašica kotlarka kovačica kozmetičarka kožarka kriminalistica kriminologica kritičarka krojačica krovopokrivačica korepetitorka korespondentkinja korisnica kormilarka kostimografkinja košarkašica kotlarka kovačica kozmetičarka kožarka kriminalistkinja kriminološkinja kritičarka krojačica krovopokrivačica žena krup(i)je 74 kostimograf košarkaš kotlar kovač kozmetičar kožar kriminalist kriminolog kritičar krojač krovopokrivač krupije krznar kućepazitelj kućni pomoćnik kuhar kupac kurir .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. litografkinja 75 . medijima i pravnim dokumentima kustos kušalac kustos kušač kustos kušalac kustosica kušateljica kustosica kušačica kustoskinja kušateljka L laborant lakirer leksikograf lektor lemitelj licitar likvidator limar lingvist(a) litografski crtač livac logoped lončar lovac lovočuvar ložač lučki kapetan lučki radnik laborant lakirer leksikograf lektor lemitelj licitar likvidator limar lingvist litografski crtač livac logoped lončar lovac lovočuvar ložač lučki kapetan lučki radnik laborant lakirer leksikograf lektor lemitelj licitar likvidator limar lingvista litografski crtač livac logoped lončar lovac lovočuvar ložač lučki kapetan lučki radnik laborantica lakirerka leksikografkinja lektorica lemiteljica licitarka likvidatorica limarka lingvistica litografska crtačica livačica logopedinja lončarka lovkinja lovočuvarica ložačica lučka kapetanica lučka radnica laborantica lakirerka leksikografkinja lektorica lemiteljica licitarka likvidatorica limarica lingvistica litografska crtačica livačica logopedinja lončarka lovkinja lovočuvarica ložačica lučka kapetanica lučka radnica laborantkinja lakirerka leksikografkinja lektorka lemiteljka licitarka likvidatorka limarka lingvistkinja litografska crtačica livačica logopedinja lončarka lovkinja lovočuvarka ložačica lučka kapetanica lučka radnica logopetkinja litograf.

manikerka magistra majorica . medijima i pravnim dokumentima lutkar lutkar lutkar lutkarica lutkarica lutkarka LJ ljevač ljevač ljubitelj ljevač ljubitelj ljevačica ljubiteljica ljevačica ljubiteljica ljevačica ljubiteljka ljubitelj 76 M mačevalac mađioničar magistar magistrant major majstor maketar maneken manevrist(a) manikir manipulant maser masker maslar mašinobravar mačevalac mađioničar magistar magistrant v. bojnica majstorica maketarka manekenka manevristkinja manikirka manipulantica maserka maskerka maslarka v. strojobravar mačevalac mađioničar magistar magistrant major majstor maketar maneken manevrista manikir manipulant maser masker maslar mašinobravar mačevalka mađioničarka magistrica magistrantica majorka majstorica maketarka manekenka manevristkinja manikirka manipulantica maserka maskerka maslarka mašinobravarka mačevalka mađioničarka magistrica magistrantica v. bojnik majstor maketar maneken manevrist manikir manipulant maser masker maslar v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. strojobravarka mačevalka mađioničarka magistarka magistrantica majorka majstorica maketarka manekenka manevristkinja manikirka manipulantkinja maserka maskerka maslarka mašinobravarka manevristica maniker.

strojovotkinja matematičarka matičarka maturantica medicinska sestra medicinska terapeutkinja mehaničarka menadžerica mentorica mesarka metalobrusačica metalobušačica metaloglodačica metalomodelarka metalopojasarka metalotokarica metalurginja meteorologinja metlarka migrantkinja mašinovotkinja matematičarka matičarka maturantkinja medicinska sestra medicinska terapeutkinja mehaničarka menadžerka mentorka mesarka metalobrusačica metalobušačica metaloglodačica metalomodelarka metalopojaserka metalotokarka metalurškinja meteorologinja metlarka migrantkinja meteorološkinja medicinska tehničarka 77 medicinska terapeutica .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima mašinovođa matematičar matičar maturant medicinski tehničar medicinski terapeut mehaničar menadžer mentor mesar metalobrusač metalobušač metaloglodač metalomodelar metalopojaser metalotokar metalurg meteorolog metlar migrant v. strojovođa matematičar matičar maturant medicinski tehničar medicinski terapeut mehaničar menadžer mentor mesar metalobrusač metalobušač metaloglodač metalomodelar metalopojasar metalotokar metalurg meteorolog metlar migrant mašinovođa matematičar matičar maturant medicinski tehničar medicinski terapeut mehaničar menadžer mentor mesar metalobrusač metalobušač metaloglodač metalomodelar metalopojaser metalotokar metalurg meteorolog metlar migrant mašinovotkinja matematičarka matičarka maturantica medicinska sestra medicinska terapeutkinja mehaničarka menadžerka mentorica mesarka metalobrusačica metalobušačica metaloglodačica metalomodelarka metalopojaserka metalotokarica metalurginja meteorologinja metlarka migrantica v.

kitničar modular molekularni botaničar v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima mikrobiolog mikrofotograf mikser slike miner mikrobiolog mikrofotograf mikser slike miner ministar mirotvorac mjenjač novca mjeritelj mljekar modelar moderator v. soboslikar monitor montažer monter mornar motorist mualim mikrobiolog mikrofotograf mikser slike miner ministar mirotvorac mjenjač novca mjeritelj mljekar modelar moderator modista modular molekularni botaničar moler monitor montažer monter mornar motorista mualim mikrobiologinja mikrofotografkinja mikserka slike minerka ministrica mirotvorka mjenjačica novca mjeriteljica mljekarica modelarka moderatorica modistkinja modularka molekularna botaničarka molerica monitorka montažerka monterka mornarka motoristica mualima mikrobiologinja mikrofotografkinja mikserka slike minerica ministrica mirotvorka mjenjačica novca mjeriteljica mljekarica modelarka moderatorica v. kitničarka modularka molekularna botaničarka v. soboslikarica monitorka montažerka monterka mornarka motoristica mualima mikrobiološkinja mikrofotografkinja mikserka slike minerka ministarka mirotvorka mjenjačica novca mjeriteljka mljekarka modelarka moderatorka modistkinja modularka molekularna botaničarka molerka monitorka montažerka monterka mornarka motoristkinja mualima monitorica mirkobiologica 78 ministar mirotvorac mjenjač novca mjeritelj mljekar modelar moderator modist modular molekularni botaničar moler monitor montažer monter mornar motorist(a) mualim .

znanstvenik nautičar navigator leta navijač nijanser nobelovac nabavni referent načelnik nadzornik naftni procesni tehnolog najavljivač programa naplaćivač narednik v. glazbenik muzikolog muzejski vodič muzeolog muzičar muzikolog muzejska vodičica muzeologinja muzičarka muzikologinja muzejska vodičica muzeologica v. takmičar nastavnik naučnik nautičar navigator leta navijač nijanser nobelovac nabavna referentica načelnica nadzornica naftna procesna tehnologinja najavljivačica programa naplaćivačica narednica v. glazbenica muzikologinja muzejska vodičica muzeološkinja muzičarka muzikološkinja N nabavni referent načelnik nadzornik naftni procesni tehnolog najavljivač programa naplaćivač narednik v. takmičarka nastavnica naučnica nautičarka navigatorka leta navijačica nijanserka nobelovka navigatorica natjecateljka 79 .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. znanstvenica nautičarka navigatorka leta navijačica nijanserka nobelovka nabavna referentkinja načelnica nadzornica naftna procesna tehnološkinja najavljivačica programa naplaćivačica narednica v. medijima i pravnim dokumentima muzejski vodič muzeolog muzičar muzikolog muzejski vodič muzeolog v. takmičar nastavnik naučnik nautičar navigator leta navijač nijanser nobelovac nabavni referent načelnik nadzornik naftni procesni tehnolog najavljivač programa naplaćivač narednik natjecatelj nastavnik v. takmičarka nastavnica naučnica nautičarka navigatorka leta navijačica nijanserka nobelovka nabavna referentica načelnica nadzornica naftna procesna tehnologinja najavljivačica programa naplaćivačica narednica natjecateljica nastavnica v.

fudbaler nomadski stočar nosač noćni stražar nogometaš nomadski stočar nosač nositelj notni arhivar novinar novinski fotograf numerolog nutricionist noćni stražar v. časnica obrađivačica obućarka ocjenjivačica očitačica odbornica v. vaspitačica v. fudbalerka nomadska stočarka nosačica nositeljica notna arhivarka novinarka noćna stražarica nogometašica nomadska stočarica nosačica nositeljica notna arhivarka novinarka noćna stražarka v. časnik obrađivač obućar ocjenjivač očitač odbornik v. advokatica oficirka obrađivačica obućarka ocjenjivačica očitačica odbornica odgojiteljica odvjetnica v. vaspitač v. medijima i pravnim dokumentima noćni stražar v. advokat oficir obrađivačica obućarka ocjenjivačica očitačica odbornica odgajateljica v. advokatkinja oficirka . fudbalerka nomadska stočarka nosačica nositeljica notna arhivarka novinarka 80 nosilac notni arhivar novinar novinski fotograf numerolog nutricionist(a) novinska fotografkinja novinska fotografkinja novinska fotografkinja numerologinja nutricionistica numerologinja nutricionistica numerologinja nutricionistkinja Nj njegovatelj njegovatelj njegovatelj njegovateljica njegovateljica njegovateljka O obrađivač obućar ocjenjivač očitač odbornik odgajatelj v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. advokat oficir obrađivač obućar ocjenjivač očitač odbornik odgojitelj odvjetnik v. fudbaler nomadski stočar nosač nosilac notni arhivar novinar novinski fotograf numerolog nutricionista noćna stražarka v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima
oglašivač ombudsmen operator optičar optometrist organizator ornitolog osmatrač oštrač alata otpravnik poslova ovlašteni revizor oglašivač ombudsman operator optičar optometrist organizator ornitolog osmatrač oštrač alata otpravnik poslova ovlašteni revizor oglašivač ombudsman operator optičar optometrista organizator ornitolog osmatrač oštrač alata otpravnik poslova ovlašteni revizor oglašivačica ombudsmenka operatorica optičarka optometristkinja organizatorica ornitologinja osmatračica oštračica alata otpravnica poslova ovlaštena revizorka oglašivačica ombudsmanka operatorka optičarka optometristica organizatorica ornitologinja osmatračica oštračica alata otpravnica poslova ovlaštena revizorica oglašivačica ombudsmanka operaterka optičarka optometristkinja organizatorka ornitologinja osmatračica oštračica alata otpravnica poslova ovlaštena revizorka ornitološkinja

81

P
padobranac palitelj parazitolog parketar partner pastir patofiziolog patolog padobranac palitelj parazitolog parketar partner pastir patofiziolog patolog padobranac palitelj parazitolog parketar partner pastir patofiziolog patolog padobranka paliteljica parazitologinja parketarka partnerica pastirica patofiziologinja patologinja padobranka paliteljica parazitologinja parketarka partnerica pastirica patofiziologinja patologinja padobranka paliteljka parazitologinja parketarka partnerka pastirka patofiziologinja patologinja

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima
pčelar pećar pedagog pedijatar pčelar pećar pedagog pedijatar pediker pekar v. umirovljenik perač pilot zrakoplova pipničar pirotehničar pisac/spisatelj pisar pismoslikar pjeskar pjesnik pješak pjevač plakater planer planinar pčelar pećar pedagog pedijatar pediker pekar penzioner perač pilot aviona v. točilac pića pirotehničar pisac pisar pismoslikar pjeskar pjesnik pješak pjevač plakatar planer planinar pčelarka pećarica pedagoginja pedijatrica pedikerka pekarka penzionerka peračica pilotkinja aviona v. točiteljica pića pirotehničarka spisateljica pisarica pismoslikarica pjeskarica pjesnikinja pješakinja pjevačica plakatarka planerica planinarka pčelarka pećarica pedagoginja pedijatrica pedikerka pekarica v. umirovljenica peračica pilotkinja zrakoplova pipničarka pirotehničarka spisateljica pisarica pismoslikarica pjeskarica pjesnikinja pješakinja pjevačica plakaterka planerka planinarka pčelarka pećarka pedagoškinja pedijatarka pedikerka pekarka penzionerka peračica pilotkinja aviona v. točiteljica pića pirotehničarka spisateljica pisarka pismoslikarka pjeskarka pjesnikinja pješakinja pjevačica plakatarka planerka planinarka vozačica aviona/zrakoplova pedagogica

82

pediker pekar penzioner perač pilot aviona v. točilac pića pirotehničar pisac pisar pismoslikar pjeskar pjesnik pješak pjevač plakatar planer planinar

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima
plesač plesni partner pletač plivač pobjednik podmazivač podoficir podrumar poduzetnik poglavar pogrebnik policajac političar politolog poljoprivrednik pomoćnik pomorski nautičar pomorski radiotelegrafist(a) poreski savjetnik poreski službenik plesač plesni partner pletač plivač pobjednik podmazivač v. dočasnik podrumar poduzetnik poglavar pogrebnik policajac političar politolog poljoprivrednik pomoćnik pomorski nautičar pomorski radiotelegrafist plesač plesni partner pletač plivač pobjednik podmazivač podoficir podrumar poduzetnik poglavar pogrebnik policajac političar politolog poljoprivrednik pomoćnik pomorski nautičar pomorski radiotelegrafista plesačica plesna partnerica pletilja plivačica pobjednica podmazivačica podoficirka podrumarka poduzetnica poglavarka pogrebnica policajka političarka politologinja poljoprivrednica pomoćnica pomorska nautičarka pomorska radiotelegrafistkinja poreska savjetnica plesačica plesna partnerica pletilja plivačica pobjednica podmazivačica v. dočasnica podrumarka poduzetnica poglavarica pogrebnica policajka političarka politologinja poljoprivrednica pomoćnica pomorska nautičarka pomorska radiotelegrafistica porezna savjetnica porezna službenica plesačica plesna partnerka pletilja plivačica pobjednica podmazivačica podoficirka podrumarka poduzetnica poglavarka pogrebnica policajka političarka politološkinja poljoprivrednica pomoćnica pomorska nautičarka pomorska radiotelegrafistkinja poreska savjetnica poreska službenica radiotelegrafistica pletačica

83

porezni savjetnik poreski savjetnik porezni

poreski službenik poreska službenica

dopredsjednica potpukovnica povjesničarka pratiteljica pravna savjetnica pravna zastupnica poreznica porotnica portirka portparolka poručnica poslanica poslodavka poslovna sekretarica poslovotkinja poslužiteljka posrebrivačica ogledala posrednica poštarka potkivačica potpredsjednica potpukovnica v. historičarka pratilja pravna savjetnica pravna zastupnica . dopredsjednik potpukovnik povjesničar pratitelj pravni savjetnik pravni zastupnik poručnik poslanik poslodavac poslovni sekretar poslovna sekretarica poslovođa poslužitelj posrebrivač ogledala posrednik poštar potkivač potpredsjednik potpukovnik v. istoričarka pratilja pravna savjetnica pravna zastupnica 84 portparol poručnik poslanik poslodavac poslovni sekretar poslovođa poslužitelj posrebrivač ogledala posrednik poštar potkivač potpredsjednik potpukovnik v. zastupnik poslodavac poslovni tajnik poslovođa poslužitelj posrebrivač ogledala posrednik poštar potkivač v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. glasnogovornik portparol poručnik v. historičar pratilac pravni savjetnik pravni zastupnik v. zastupnica poslodavka poslovna tajnica poslovotkinja poslužiteljica posrebrivačica ogledala posrednica poštarica potkivačica v. istoričar pratilac pravni savjetnik pravni zastupnik poslovotkinja poslužiteljica posrebrivačica ogledala posrednica poštarka potkivačica potpredsjednica potpukovnica v. medijima i pravnim dokumentima službenik poreznik porotnik portir poreznik porotnik portir poreznik porotnik portir poreznica porotnica portirka portparolka poručnica poslanica poslodavka poreznica porotnica portirka v. glasnogovornica poručnica v.

medijima i pravnim dokumentima pravnik predavač predradnik predsjedavajući predsjednik predstavnik preparator prerađivač mlijeka pretkazivač budućnosti prevodilac primalac pripremač privrednik procjenitelj prodajni referent prodavač prodekan producent profesor prognostičar pravnik predavač predradnik predsjedatelj predsjednik predstavnik preparator prerađivač mlijeka pretkazivač budućnosti prevoditelj primatelj pripremač privrednik procjenitelj pravnik predavač predradnik predsjedavajući predsjednik predstavnik preparator prerađivač mlijeka pretkazivač budućnosti prevodilac primalac pripremač privrednik procjenjivač pravnica predavačica predradnica predsjedavajuća predsjednica predstavnica preparatorica prerađivačica mlijeka pretkazivačica budućnosti prevoditeljica primateljica pripremačica privrednica procjeniteljka prodajna referentica prodavačica prodekanesa producentica profesorica prognostičarka pravnica predavačica predradnica predsjedateljica predsjednica predstavnica preparatorica prerađivačica mlijeka pretkazivačica budućnosti prevoditeljica primateljica pripremačica privrednica procjeniteljica prodajna referentica prodavačica prodekanica producentica profesorica prognostičarka pravnica predavačica predradnica predsjedavajuća predsjednica predstavnica preparatorka prerađivačica mlijeka pretkazivačica budućnosti prevoditeljka primateljka pripremačica privrednica procjenjivačica prodajna referentkinja prodavačica prodekanka producentkinja profesorka prognostičarka 85 prodajni referent prodajni referent prodavač prodekan producent profesor prognostičar prodavač prodekan producent profesor prognostičar .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

medijima i pravnim dokumentima vremena programer proizvođač projektant vremena programer proizvođač projektant propovjednik prorektor protivnik prozaist prvi časnik psihoanalitičar psiholog publicist pukovnik putar vremena programer proizvođač projektant propovjednik prorektor protivnik prozaista prvi oficir psihoanalitičar psiholog publicista pukovnik putar vremena programerka proizvođačica projektantica propovjednica prorektorica protivnica prozaistica prva oficirka psihoanalitičarka psihologinja publicistkinja pukovnica putarica vremena programerka proizvođačica projektantica propovjednica prorektorica protivnica prozaistica prva časnica psihoanalitičarka psihologinja publicistkinja pukovnica putarica vremena programerka proizvođačica projektantkinja propovjednica prorektorka protivnica prozaistkinja prva oficirka psihoanalitičarka psihološkinja publicistkinja pukovnikovica putarka publicistica 86 propovjednik prorektor protivnik prozaist(a) prvi oficir psihoanalitičar psiholog publicist pukovnik putar R računarski operator računovođa radiotelegrafist(a) radni terapeut radnik radoholičar računarski operator računovođa radiotelegrafist radni terapeut radnik radoholičar računarski operater računovođa radiotelegrafista radni terapeut radnik radoholičar računarska operatorka računovotkinja radiotelegrafistkinja radna terapeutkinja radnica radoholičarka računarska operatorka računovotkinja radiotelegrafistica radna terapeutkinja radnica radoholičarka računarska operaterka računovotkinja radiotelegrafistkinja radna terapeutkinja radnica radoholičarka terapeutica .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

direktor raznosilac razrednik razvodnik realizator recenzent recepcionar redaktor redar reditelj redovni profesor redovnik referent rektor rekviziter reporter reprezentativac reprofotograf restaurator rasadničar ratar ravnatelj raznositelj razrednik razvodnik realizator recenzent recepcionar redaktor redar redatelj redovni profesor redovnik referent rektor rekviziter reporter reprezentativac reprofotograf restaurator rasadničar ratar v. direktor raznosilac razrednik razvodnik realizator recenzent recepcionar redaktor redar režiser redovni profesor redovnik referent rektor rekviziter reporter reprezentativac reprofotograf restaurator rasadničarka ratarka v. redateljka 87 . medijima i pravnim dokumentima rasadničar ratar v. direktorica raznositeljica razrednica razvodnica realizatorica recenzentica recepcionarka redaktorica redarka rediteljka redovna profesorica redovnica referentica rektorica rekviziterka reporterka reprezentativka reprofotografkinja restauratorka rasadničarka ratarica ravnateljica raznositeljica razrednica razvodnica realizatorica recenzentica recepcionarka redaktorica redarka redateljica redovna profesorica redovnica referentica rektorica rekviziterka reporterka reprezentativka reprofotografkinja restauratorka rasadničarka ratarka v. direktorka raznositeljka razrednica razvodnica realizatorka recenzentkinja recepcionarka redaktorka redarka režiserka redovna profesorka redovnica referentkinja rektorka rekviziterka reporterka reprezentativka reprofotografkinja restauratorka restauratorica rediteljica.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

urarka saksofonistkinja samostalna istraživačica saobraćajna policajka suradnica v. trezorist romansijer ronilac rudar rukavičar rukovalac rukovodilac v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. hrvačica retušerka revizorica revolucionarka rezačica rezbarka ribarka rizničarka romansijerka roniteljica rudarka rukavičarka rukovateljica rukovoditeljica (h)rvačica retušerka revizorka revolucionarka rezačica rezbarka ribarka v. časovničarka saksofonistkinja samostalna istraživačica saobraćajna policajka saradnica . trezorist romansijer ronilac rudar rukavičar rukovalac rukovodilac rvač retušerka revizorka revolucionarka rezačica rezbarka ribarka v. časovničar saksofonista samostalni istraživač saobraćajni policajac saradnik sahadžijka saksofonistica samostalna istraživačica saobraćajna policajka saradnica v. trezoristica romansijerka roniteljka rudarka rukavičarka rukovateljica rukovoditeljica v. urar saksofonist samostalni istraživač saobraćajni policajac suradnik v. trezoristkinja romansijerka roniteljka rudarka rukavičarka rukovateljica rukovoditeljka rvačica 88 rezbar ribar v. hrvač S sahadžija saksofonist(a) samostalni istraživač saobraćajni policajac saradnik v. medijima i pravnim dokumentima retušer revizor revolucionar rezač retušer revizor revolucionar rezač rezbar ribar rizničar romansijer ronilac rudar rukavičar rukovatelj rukovoditelj (h)rvač retušer revizor revolucionar rezač rezbar ribar v.

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. staratelj skretničar skupljač priloga za dobrotvorne svrhe sladoledar sastavljač savjetnik scenarist scenograf seizmolog v. starateljica skretničarka skupljačica priloga za dobrotvorne svrhe sladoledarka sastavljačica savjetnica scenaristkinja scenografkinja seizmologinja v. staratelj skretničar skupljač priloga za dobrotvorne svrhe sladoledar sastavljačica savjetnica scenaristica scenografkinja seizmologinja sekretarka senatorka serviserka sirarka sitoštamparka sjemenarka skelarka skiperka skladišna manipulantica skladištarka v. starateljka skretničarka skupljačica priloga za dobrotvorne svrhe sladoledarka 89 . tajnica senatorica serviserka sirarka sitotiskarica sjemenarka skelarica skiperka skladišna manipulantica skladištarka skrbnica skretničarka skupljačica priloga za dobrotvorne svrhe sladoledarica sastavljačica savjetnica scenaristkinja scenografkinja seizmološkinja sekretarka senatorka serviserka sirarka sitoštamparka sjemenarka skelarka skiperka skladišna manipulantkinja skladištarka v. tajnik (neke ustanove) senator serviser sirar sitotiskar sjemenar skelar skiper skladišni manipulant skladištar skrbnik skretničar skupljač priloga za dobrotvorne svrhe sladoledar sastavljač savjetnik scenarista scenograf seizmolog sekretar (neke ustanove) senator serviser sirar sitoštampar sjemenar skelar skiper skladišni manipulant skladištar v. medijima i pravnim dokumentima sastavljač savjetnik scenarist(a) scenograf seizmolog sekretar (neke ustanove) senator serviser sirar sitoštampar sjemenar skelar skiper skladišni manipulant skladištar v.

solistkinja 90 slovoslagač slušalac službenik smjenovođa snimatelj sobar v. skrbnica slagačica poslastičarka slavistkinja slikarka slovoslagačica slušateljka službenica smjenovotkinja snimateljka sobarica v. moler socijalni radnik sociolog solo pjevač sopranista spajač slagačica slastičarka slavistica slikarica slovoslagačica slušateljica službenica smjenovotkinja snimačica sobarica v. moler socijalni radnik sociolog solo pjevač sopranist(a) spajač spasilac iz požara spiker sportista staklar staklorezac staratelj spasilac iz požara spasilac iz požara spasiteljica iz požara spiker sportaš staklar staklorezac v. molerica socijalna radnica sociologinja solo pjevačica sopranistica spajateljica slagarica slastičarka slavistkinja slikarica slovoslagarica slušateljica službenica smjenovotkinja snimateljica sobarica soboslikarica socijalna radnica sociologinja solo pjevačica sopranistica spajateljica spasiteljica iz požara spikerica sportašica staklarica staklorezačica v. skrbnik spiker sportista staklar staklorezac staratelj spikerka sportistica staklarka staklorezačica starateljica .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. medijima i pravnim dokumentima slagač slastičar slavist(a) slikar slagar slastičar slavist slikar slovoslagar slušatelj službenik smjenovođa snimatelj sobar soboslikar socijalni radnik sociolog solo pjevač sopranist spajač slagač slastičar slavista slikar slovoslagač slušalac službenik smjenovođa snimatelj sobar v. molerka socijalna radnica sociološkinja solo pjevačica sopranka spajateljka spasiteljka iz požara spikerka sportistkinja staklarka staklorezačica starateljka solist/ica.

medijima i pravnim dokumentima statističar stenodaktilograf stenograf stipendist(a) stjuard stočar stolar stomatolog stomatološki tehničar stražar v. mašinovođa stručni saradnik (asistent) stručnjak student stupičar sudija sudski tumač suvozač sveštenik statističarka stenodaktilografkinja stenografkinja stipendistica stjuardesa stočarka stolarka stomatologinja stomatološka sestra stražarka v. mašinobravarka v. mašinovotkinja stručna saradnica (asistentica) stručnjakinja studentica stupičarka sutkinja sudska tumačica suvozačica svećenica/ sveštenica statističarka stenodaktilografkinja stenografkinja stipendistkinja stjuardesa stočarica stolarica stomatologinja stomatološka sestra stražarica strojobravarka strojovotkinja stručna suradnica (asistentica) stručnjakinja studentica stupičarka sutkinja sudska tumačiteljica suvozačica svećenica statističarka stenodaktilografkinja stenografkinja stipendistkinja stjuardesa stočarka stolarka stomatološkinja stomatološka sestra stražarka v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. mašinovotkinja stručna saradnica (asistentkinja) stručnjakinja studentkinja stupičarka sutkinja sudska tumačiteljica suvozačica sveštenica sudinica ekspert/ica stomatološka tehničarka 91 . mašinobravarka v. mašinobravar v. mašinovođa stručni saradnik (asistent) stručnjak student stupičar sudija sudski tumač suvozač svećenik/ statističar stenodaktilograf stenograf stipendist stjuard stočar stolar stomatolog stomatološki tehničar stražar strojobravar strojovođa stručni suradnik (asistent) stručnjak student stupičar sudac sudski tumač suvozač svećenik statističar stenodaktilograf stenograf stipendista stjuard stočar stolar stomatolog stomatološki tehničar stražar v. mašinobravar v.

klobučar šifrant šivač šoumen špediter špediterski carinski deklarant v. medijima i pravnim dokumentima sveštenik svirač svjetioničar svirač svjetioničar svirač svjetioničar sviračica svjetioničarka sviračica svjetioničarka sviračica svjetioničarka Š 92 šahist(a) šalterski službenik šef šeširdžija šifrant šivač šoumen špediter špediterski carinski deklarant štampar štimer šumar šahist šalterski službenik šef v. sekretarka takmičarka tajnica v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. natjecateljica v. tiskarica štimerica šumarica šahistkinja šalterska službenica šefica šeširdžijka šifrantkinja šivačica šoumenka špediterka špediterska carinska deklarantkinja štamparka štimerka šumarka T v. sekretar takmičar tajnik v. sekretar takmičar v. natjecatelj v. tiskar štimer šumar šahista šalterski službenik šef šeširdžija šifrant šivač šoumen špediter špediterski carinski deklarant štampar štimer šumar šahistica šalterska službenica šefica šeširdžijka šifrantica šivačica šoumenka špediterka špediterska carinska deklarantkinja štamparka štimerka šumarka šahistkinja šalterska službenica šefica v. klobučarka šifrantica šivačica šoumenka špediterka špediterska carinska deklarantkinja v. sekretarka takmičarka .

medijima i pravnim dokumentima taksist(a) talilac tapetar tarifer tehničar tehnički crtač tehnički direktor tehnički kalkulant tehnički kontrolor tehnolog telefaksist(a) telefonist(a) telegrafist(a) teleprinterist(a) teniser teolog teoretičar terapeut termoizolater tesar taksist talilac tapetar tarifer tehničar tehnički crtač tehnički direktor tehnički kalkulant tehnički kontrolor tehnolog telefaksist telefonist telegrafist teleprinterist tenisač teolog teoretičar terapeut termoizolater tesar taksista talilac tapetar tarifer tehničar tehnički crtač tehnički direktor tehnički kalkulant tehnički kontrolor tehnolog telefaksista telefonista telegrafista teleprinterista teniser teolog teoretičar terapeut termoizolater tesar taksistkinja taliteljica tapetarka tariferka tehničarka tehnička crtačica tehnička direktorica tehnička kalkulantkinja tehnička kontrolorka tehnologinja telefaksistkinja telefonistkinja telegrafistkinja teleprinteristkinja teniserka teologinja teoretičarka terapeutkinja termoizolaterka tesarica taksistica taliteljica tapetarka tariferka tehničarka tehnička crtačica tehnička direktorica tehnička kalkulantica tehnička kontrolorka tehnologica telefaksistkinja telefonistkinja telegrafistkinja teleprinteristkinja tenisačica teologica teoretičarka terapeutkinja termoizolaterka tesarica taksistkinja taliteljka tapetarka tariferka tehničarka tehnička crtačica tehnička direktorka tehnička kalkulantkinja tehnička kontrolorka tehnološkinja telefaksistkinja telefonistkinja telegrafistkinja teleprinteristkinja teniserka teološkinja teoretičarka terapeutkinja termoizolaterka tesarka terapeutica telefonistica telegrafistica 93 .Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

pipničar tokar toksikolog torbar traktorist treći časnik palube trener v. rizničarka trgovačka putnica turistička animatorica turistička vodičica tutorica tužiteljica tetoviračica timariteljka tjelohraniteljka tjesteninarka tkalja točiteljica pića tokarka toksikološkinja torbarka traktoristkinja treća oficirka palube trenerka trezoristkinja trgovačka putnica turistička animatorka turistička vodičica tutorka tužiteljka 94 tkač točilac pića tokar toksikolog torbar traktorist(a) treći oficir palube trener trezorist(a) trgovački putnik turistički animator turistički vodič tutor tužilac treći oficir palube treća oficirka palube trener trezorista trgovački putnik turistički animator turistički vodič tutor tužilac trenerica trezoristica trgovačka putnica turistička animatorica turistička vodičica tutorica tužiteljica . rizničar trgovački putnik turistički animator turistički vodič tutor tužitelj tetovirač timaritelj tjelohranitelj tjesteninar tkač točilac pića tokar toksikolog torbar traktorista tetoviračica timariteljica tjelohraniteljica tjesteninarka tkalja točiteljica pića tokarka toksikologinja torbarka traktoristica tetoviračica timariteljica tjelohraniteljica tjesteninarka tkalja v. pipničarka tokarica toksikologica torbarica traktoristkinja treća časnica palube trenerka v. medijima i pravnim dokumentima tetovirač timaritelj tjelohranitelj tjesteninar tetovirač timaritelj tjelohranitelj tjesteninar tkalac v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

penzioner umjetnički stvaralac v. kipar valjaoničar vajar valjaoničar v. kipar valjaoničar v. zaposlenik upravitelj upravnik domaćinstva v. časovničar urbanista urednik utovarivač uzgajivač učenica učiteljica ugljarica ugostiteljka ulična prodavačica v. sahadžija urbanist urednik utovarivač uzgajivač učenik učitelj ugljar ugostitelj ulični prodavač umirovljenik umjetnički stvaratelj uposlenik upravitelj upravnik kućanstva urar urbanist urednik utovarivač uzgajivač učenik učitelj ugljar ugostitelj ulični prodavač v. kiparica valjaoničarka v. sahadžijka urbanistica urednica utovarivačica uzgajivačica učenica učiteljica ugljarica ugostiteljica ulična prodavačica umirovljenica umjetnička stvarateljica uposlenica upraviteljica upravnica kućanstva urarka urbanistkinja urednica utovarivačica uzgajivačica učenica učiteljica ugljarka ugostiteljka ulična prodavačica v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. penzionerka umjetnička stvarateljka zaposlenica upraviteljka upravnica domaćinstva v. penzionerka umjetnička stvarateljica v. kiparica valjaoničarka vajarka valjaoničarka . zaposlenik upravitelj upravnik domaćinstva v. zaposlenica upraviteljica upravnica domaćinstva v. medijima i pravnim dokumentima U učenik učitelj ugljar ugostitelj ulični prodavač v. časovničarka urbanistkinja urednica utovarivačica uzgajivačica 95 V v. penzioner umjetnički stvaralac v.

ambasador vegetarijanac veterinar veterinarski bolničar vezilac vicekonzul videotehničar videotekar vinogradar violinista violončelista virtuoz viši asistent viši upravni savjetnik vjernik vjeroučitelj vanredna profesorica v. medijima i pravnim dokumentima vanredni profesor v. odgajateljica vaterpolistica vatrogaskinja v. odgojiteljica vaterpolistica vatrogaskinja veleposlanica vegetarijanka veterinarka veterinarska bolničarka vezilja vicekonzulica videotehničarka videotekarka vinogradarka violinistkinja violončelistica virtuoskinja viša asistentica viša upravna savjetnica vjernica vjeroučiteljica vanredna profesorka vaspitačica vaterpolistkinja vatrogaskinja ambasadorka vegetarijanka veterinarka veterinarska bolničarka vezilja vicekonzulka videotehničarka videotekarka vinogradarka violinistkinja violončelistkinja virtuoskinja viša asistentkinja viša upravna savjetnica vjernica vjeroučiteljica vinogradarica 96 v. odgojitelj vaterpolist vatrogasac veleposlanik vegetarijanac veterinar veterinarski bolničar vezilac vicekonzul videotehničar videotekar vinogradar violinist violončelist virtuoz viši asistent viši upravni savjetnik vjernik vjeroučitelj vanredni profesor vaspitač vaterpolista vatrogasac v. ambasador vegetarijanac veterinar veterinarski bolničar vezilac vicekonzul videotehničar videotekar vinogradar violinist(a) violončelist virtuoz viši asistent viši upravni savjetnik vjernik vjeroučitelj . ambasadorica vegetarijanka veterinarka veterinarska bolničarka vezilja vicekonzulka videotehničarka videotekarka vinogradarka violinistica violončelistica virtuoskinja viša asistentica viša upravna savjetnica vjernica vjeroučiteljica vanredna profesorica v. odgajatelj vaterpolist(a) vatrogasac vanredni profesor v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

uposlenica zapovjednica zastupnica zakonodavka zamjenica zapisničarka zaposlenica zapovjednica v. poslanik zakonodavac zamjenik zapisničar v. poslanik zakonodavka zamjenica zapisničarka zaposlenica zapovjednica v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. uposlenik zapovjednik zastupnik zakonodavac zamjenik zapisničar zaposlenik zapovjednik v. poslanica zakonodavka zamjenica zapisničarka v. poslanica . medijima i pravnim dokumentima vlasuljar voćar vodič voditelj vodograditelj vođa vojnik volonter vozač vozački instruktor vozni manipulant vrtlar vulkanizer vlasuljar voćar vodič voditelj vodograditelj vođa vojnik volonter vozač vozački instruktor vlasuljar voćar vodič voditelj vodograditelj vođa vojnik volonter vozač vozački instruktor vlasuljarka voćarka vodičica voditeljica vodograditeljica votkinja vojnikinja volonterka vozačica vozačka instruktorica vlasuljarka voćarka vodičica voditeljica vodograditeljica votkinja vojnikinja volonterka vozačica vozačka instruktorica vozna manipulantica vrtlarica vulkanizerka vlasuljarka voćarka vodičica voditeljka vodograditeljka votkinja vojnikinja volonterka vozačica vozačka instruktorka vozna manipulantkinja vrtlarka vulkanizerka liderka 97 vozni manipulant vozni manipulant vozna manipulantica vrtlar vulkanizer vrtlar vulkanizer vrtlarica vulkanizerka Z zakonodavac zamjenik zapisničar zaposlenik zapovjednik v.

medijima i pravnim dokumentima zatvorenik zavarivač zidar zidar šamoter zatočenik zavarivač zidar zidar šamoter zlatar znanstvenik zoolog zoološki tehničar zubar zubotehničar zatvorenik zavarivač zidar zidar šamoter zlatar v. naučnik zoolog zoološki tehničar zubar zubotehničar Ž žarilac željezničar željeznički otpravnik željeznički blagajnik željeznički radnik žičar žongler župni asistent žarilac željezničar željeznički otpravnik željeznički blagajnik željeznički radnik žičar žongler župni asistent žarilac željezničar željeznički otpravnik željeznički blagajnik žariteljica željezničarka željeznička otpravnica željeznička blagajnica žariteljica željezničarka željeznička otpravnica željeznička blagajnica željeznička radnica žičarka žonglerica župna asistentica žariteljka željezničarka željeznička otpravnica željeznička blagajnica željeznička radnica žičarka žonglerka župna asistentkinja željeznički radnik željeznička radnica žičar žongler župni asistent žičarka žonglerka župna asistentica . naučnica zoologinja zoološka tehničarka zubarka zubotehničarka zatočenica zavarivačica zidarica zidarica šamoterka zlatarica znanstvenica zoologinja zoološka tehničarka zubarica zubotehničarka zatvorenica zavarivačica zidarka zidarka šamoterka zlatarka naučnica zoološkinja zoološka tehničarka zubarka zubotehničarka zoologica 98 zlatar v. naučnik zoolog zoološki tehničar zubar zubotehničar zatvorenica zavarivačica zidarica zidarica šamoterka zlatarka v.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju.

koordinatoricom Centra za ženske studije: Feminizam – izazov za 21. Rebeka Jadranka. jezikosl. Rodna ravnopravnost – Pravni okvir. Taida. Sarajevo: Šahinpašić. • Ćopić. Raspr. Zagreb: Klub studenata sociologije Diskrepancija. Amela (2010). Dostupno na http://www. Beograd. br. Senahid. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini: Čemu učimo djecu: Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta. Svetlana i Dekić. • Heffer.]. On je rekla: Upotreba rodno-senzitivnog jezika.]. Marina (2004). 165–175. U: Zaharijević. 2/5. Zilka i Anić. Zrinjka (2008). • Horozović. • Dardić. J. 41/09. Jezik.pdf. 33. Babić-Avdispahić. Žene i jezik. razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo: TPO fondacija i CIPS Univerziteta u Sarajevu. Palić. • Hrvatski jezični portal. Novi Sad: Art print.srce. Pierre (1992). Hrvoja (2007). • Bertoša. Ismail i Šehović.srce. • Begagić.hr/file/32359 • Dračo. Lamija [et al.zapravicnoobrazovanje. • Jarić. str. • Katnić-Bakaršić. 216–226. Bakšić-Mufić [et al. (2006). Izazovi feminizma. 99 . SVEZAME.. Žene u crnom. Zagreb: Alfa. U: Spahić Šiljak. Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama. str.ba/Istrazivanja//5. Mislava (2001). Sarajevo: Forum Bosnae. Dragana i Milojević. Dostupno na http:// hrcak. Rekonstrukcija ženskog fonda. Rada (1998). Stilističke skice. O ženskim prezimenima. Treća 1/1. Rada (2007). Rječnik bosanskoga jezika. Biološka i društvena kategorija roda u rodnoj teoriji i rodna teorija stereotipa. • Borić. Dženana et al.]. Podgorica: Kancelarija za ravnopravnost polova Vlade Republike Crne Gore.hr/ • Husremović. New York: Oxford University Press. Sarajevo: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Slobodanka (2006). identiteta i ljudskih prava queer osoba. str. • Halilović. Ivana i Čaušević. Sarajevo: Sezam. medijima i pravnim dokumentima VII dio Literatura • Belsey. knj. otvori se! čitanka za 6. U: Službeni glasnik BiH. U: J. Mate (1953). • Hraste. Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske Unije. • Diskusija s Biljanom Kašić. Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.%20FOD%20analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_grupe_predmeta. str. A. hrvat.queer. • Bourdieu. (2007). Nadežda (2010). jez. Deborah (2008). Inst. stoljeće. • Katnić-Bakaršić. Marina (2006). Nada (2006). • Glavacki–Bernardi. Vesna i Radović. Jezik i (de)konstrukcija roda. Catherine (2003). • Drobnjak. Što znači govoriti. Analiza terminologije koja se odnosi na LGBTIQ populaciju u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini. Dostupno na http://www. (2009). 37–44. Ženski identitet u jeziku. Poststrukturalizam. Sarajevo: Connectum. 136–140. Zagreb: Naprijed. [Po tonskom zapisu priredila Valerija Barada. Kad student zatrudni…: Rasprava o rodnoj perspektivi u jeziku. • Borić. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. Đurković. Sarajevo: Udruženje Q za promicanje i zaštitu kulture. Jezične promjene i feministička kritika jezika. Zagreb: Filozofski fakultet. • Cameron.ba/files/LGBTIQMedijska. Rečnik rodne ravnopravnosti. Banja Luka: Helsinški parlament građana.pdf • Gender akcioni plan BiH. Dostupno na: http://hjp.. Milkica (2010). Neko je rekao feminizam? Beograd: Centar za ženske studije. Hana (2007).Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. The Myth of Mars and Venus: Do Men and Women Really Speak Different Languages. Jasmina (2009). I vjernice i građanke.

32. Nenad (2010). M. Cambridge: Cambridge University Press. Peter (2000). Gordana (2009). • Lovrić–Jović. Svenka (2004). The unbearable lightness of stereotypes. U: Službeni glasnik BiH. Lassen. • Nacionalna klasifikacija zanimanja Republike Hrvatske. New York. Kruh i ruže 18. Hrestomatija. Sarajevo: Sarajevo Publishing. Nirman (2006).fzs. Uzeir i Mađarević.pdf 100 . New York: Harper. • Savić. • Mehmedić. Deborah (1994). • Moranjak-Bamburać. br. Mitro.pdf • United Nations.rs/01_o_nama/svenka_savic/svenka_savic. (2003). Upotreba mocionih sufiksa (u nomina agentis et professionis) u savremenom razgovornom bosanskom jeziku. (2006) Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost znači više od binarnosti. Uputstva za standardizaciju rodno osetljivog jezika. str. (2010). • Tannen.html • Savić. i Štrasni.org/images/0011/001149/114950mo. Dostupno na http://www. Living with Patriarchy . I/1.73–92. 1. Rod i jezik. Zagreb: Ženska soba.gov.). • Poštić. U: Službeni glasnik broj 18/03. br. • United Nations. Federalni zavod za statistiku.ba/images/documents/zors_32_10. U: Narodne novine br.hkdm. de Ferdinand (1996). U: Dajan Fas (ur. Vodič kroz studij roda.arsbih. Amra (2006). • Moranjak-Bamburać. Stereotyping: representation of women in print media in South East Europe. You Just Don’t Understand!: Women and Men in Conversation. Adrijana (2003). Vedad (2003).zenskestudije. (2010). Seksizam u jeziku: zamke i varke. Sarajevo: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.org. Ivana (2003). • Savić.inkluzija.Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju. XIV. 147/10. The Universal Declaration of Human Rights. Zenica: Pedagoška akademija. Moranjak Bamburać.shtml. Tuzla: Bosanska riječ. Svenka (2010). Jusić i A. Sremski Karlovci. i Džibrić. Oxford: Oxford University Press. Guidelines on Gender-Neutral Language (1999). Marijana. • Šehović. London: Penguin Books. • Savić. • Majstorović. Kratki pojmovnik queer teorije. Veronika. Ideološka instrumentalizacija književnosti u bosanskohercegovačkim udžbenicima bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti (na primjerima iz čitanki od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole). Unutra/Izvan. br. Novi Sad: Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije. Pismo.gov.analyzing women's talk between patriarchy and emancipation. Majstorović and I.rs/?p=2513&lang=cs • Veličković. (forthcoming) What it means to be a Bosnian woman . Jezik i pol: istraživanja u svetu. Dostupno na: http://www. medijima i pravnim dokumentima • Klasifikacija zanimanja Federacije Bosne i Hercegovine. Teorija i metodika tjelesnog odgoja. Danijela and Mandić. • Tannen. Čitanka za četvrti razred gimnazije. ideologije.hr/?page=news. • Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini: prečišćeni tekst. Amir (ur. (2011). • Zaharijević. Mediji: modul 2. kulture. Dostupno na http://unesdoc. Beograd: Centar za ženske studije. Jezik i pol: istraživanja kod nas.org/en/documents/udhr/index.htm • Klasifikacija zanimanja Republike Srpske. god. Dostupno na http://www. Ženske studije. (2009).Discursive Costructions of Gendered Subjects Across Cultures eds D.ba/zanimanja. Čanak. Ženske studije. Jelena i Hodžić. • Spahić. Dostupno na http://www. • Mitrović. Svenka (1995). 2. • Mills. Amstardam: John Benjamnis. Dostupno na http://www. Danka O. Nirman (2006). Dostupno na http://www. (Neobjavljena doktorska disertacija). Žena sakrivena jezikom medija: kodeks neseksističke upotrebe jezika. Svenka. Sara (2008). Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. • Uputstva za standardni i nediskriminativni govor i ponašanje Zaštitnika građana Republike Srbije.unesco. In: N. • Sosir. Svenka (1996). Isanović (eds). Gender and Discourse. • Savić.662 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Deborah (1990). Sarajevo: Mediacentar. • Trudgill. Amela (2003). Mirjana (1998). T.un. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Kurs opšte lingvistike.). U: Službeni glasnik 40/11. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. (2010). Language and Sexism. Novi Sad: Futura publikacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful