Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran“ Brăila PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasa a VIII-a B SEMESTRUL I An şcolar 2012

-2013 Diriginte:Prof. Dorobanţu Petruş

Modulul Organizarea şi educarea colectivului de elevi
1.AUTOCUNAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA

Obiective cadru

Obiective de referinta

Tema Clasa noastră – familia noastră Regulamentul nostru

Nr ore.
2

Săptămâna
S1- S2 17-21.09 24-28.09 S3 01-05.10

Strategii de lucru
-impărţirea responsabilităţilor in clasa; Cunoaşterea şi respectarea regulamentului de ordine interioară, - chestionare si fise de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari, a celor slabe si a intereselor;

2.COMUNICAR E ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere si a atitudinii pozitive faţă de sine Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare în contexte variate

1.1 să îşi autoevalueze punctele tari si pe cele slabe, în raport cu propriile interese privind evoluţia personală

1

Raportul meu cu mine

3. MANAGEMNTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII

Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor în procesul de învatare

2.1 sa explice importanta responsabilitatii individuale si sociale, în Eu aleg cum răspund diferite contexte 2.2 sa analizeze influenta stereotipurilor si a prejudecatilor asupra comunicării interpersonale 3.1 sa se documenteze în privinta optiunilor pentru clasa a IX-a, Computerul-instrument utilizând TIC(tehnologii didactic informatice si de comunicare 3.2 sa analizeze informatiile cu privire la ofertele educationale 1

1

S4 8-12.10

- exercitii de identificare a situatiilor în care este necesara asumarea responsabilitatii individuale si sociale; - exercitii de exprimare a opiniilor pro-/ contra, în contexte marcate de prejudecati/ stereotipuri; - monitorizarea unor stereotipuri/ prejudecati, în diferite tipuri de discurs

1

S5 15-19.10

- selectarea informatiilor utile pentru decizia privind traseul educational, accesând portalurile www.edu.ro, www.admitere.edu.ro; - discutii de grup privind avantajele si limitele utilizarii TIC, pentru informarea cu privire la optiunile pentru clasa a IX-a; - discutii de grup despre utilitatea

Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran“ Brăila PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasa a VIII-a B SEMESTRUL I An şcolar 2012-2013 Diriginte:Prof. Dorobanţu Petruş dupa finalizarea clasei a informatiilor cu privire la ofertele VIII-a educationale care pot fi alese dupa finalizarea clasei a VIII-a; - vizite de documentare, în vederea completarii informatiilor despre ofertele educationale dobândite din diverse surse. 4. Dobândirea 4.1 sa elaboreze 1 S6 - portofoliul personal pentru clasa a PLANIFICARE abilitatilor de portofoliul personal, 22-26.10 VIII-a; Stop cadru: democraţia A CARIEREI explorare si pentru conturarea unui - discutii de grup privind traseele în şcolaă planificare a traseu educational si educationale posibile dupa terminarea carierei profesional clasei a VIII-a; 5. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitivefata de sine Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare în contexte variate 5.1 sa îsi autoevalueze convingerile,atitudinile si comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personala 1.1 să îşi autoevalueze punctele tari si pe cele slabe, în raport cu propriile interese privind evoluţia personală 2.1 sa explice importanta responsabilitatii individuale si sociale, în diferite contexte 1 S7 29-02.11 - dezbateri, studii de caz, problematizari, pe tema optiunilor educationale si de viata; - exercitii de identificare a modalitatilor de adaptare în diverse situatii potential stresante - chestionare si fise de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari, a celor slabe si a intereselor; - portofoliul resurselor personale. - exercitii de identificare a situatiilor în care este necesara asumarea responsabilitatii individuale si sociale; - exercitii de exprimare a opiniilor pro-/

Sunt ceea ce mănânc

1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA 2. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

1

S8 05-09.10

Contractul personal

1

Mens sana in corpore sano

S9 12-16.11

2

Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran“ Brăila PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasa a VIII-a B SEMESTRUL I An şcolar 2012-2013 Diriginte:Prof. Dorobanţu Petruş 2.2 sa analizeze contra, în contexte marcate de influenta stereotipurilor prejudecati/ stereotipuri; si a prejudecatilor asupra comunicarii interpersonale 3. Dezvoltarea 3.1 sa se documenteze în 1 S10 MANAGEMENabilitatilor de privinta utilizând TIC 19-23.11 -să analizeze tipul de comunicare prin TUL utilizare a (tehnologii informatice intermediul compiuterului INFORMAŢIIinformatiilor în si de comunicare Mess-eriaşii LOR ŞI procesul de 3.2 sa analizeze -să identifice consecinţele folosirii INVĂŢĂRII învatare informatiile cu privire la mesajelor electronice consecinţele folosirii mesajelor,ofertele -să analizeze importanţa comunicării cu educationale dupa ceilalţi finalizarea clasei a VIII-a 4. Dobândirea 4.1 sa elaboreze 1 S11 - portofoliul personal pentru clasa PLANIFICARE abilitatilor de portofoliul personal, 26-30.11 a VIII-a; A CARIEREI explorare si pentru conturarea unui - discutii de grup privind traseele Democraţia în societate planificare a traseu educational si educationale posibile dupa terminarea carierei profesional clasei a VIII-a; 5. Exersarea 5.1 sa îsi autoevalueze 1 S12 - dezbateri, studii de caz, CALITATEA abilitatilor de convingerile,atitudinile 03-07.12 problematizari, pe tema optiunilor Struguri proaspeţi sau STILULUI DE management al si comportamentele educationale si de viata; fermentaţi VIAŢĂ unui stil de viata definitorii pentru - discutii de grup cu tema: „Cum facem de calitate dezvoltarea fata stresului?” personala - exercitii de identificare a modalitatilor 5.2 sa analizeze de adaptare în diverse situatii potenţial mecanismele eficiente stresante de adaptare în situatii - proiect de grup de promovare a de stres sau de criza sprijinului social, în situatii de criza (catastrofe naturale, violenta, accidente 3

Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran“ Brăila PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasa a VIII-a B SEMESTRUL I An şcolar 2012-2013 Diriginte:Prof. Dorobanţu Petruş etc) 1. Dezvoltarea 1.1 să îşi autoevalueze 1 S13 - chestionare si fise de autoevaluare AUTOCUNOA- capacitatii de punctele tari si pe 10-14.12 pentru identificarea Raportul meu cu ceilalţi ŞTERE ŞI autocunoastere cele slabe, în raport cu punctelor tari, a celor slabe si a Succesul-corolar al mai DEZVOLTARE si a atitudinii propriile interese privind intereselor; multor factori PERSONALA pozitive evoluţia personală - portofoliul resurselor personale. fata de sine 2. Dezvoltarea 2.1 sa explice 1 S14 Educarea în spiritul respectului faţă de Tradiţii şi obiceiuri în COMUNICARE abilitatilor de importanta 17-21.12 valorile tradiţionale ale poporului familia română ŞI ABILITĂŢI interrelationare responsabilitatii român şi a respectului faţă de familie SOCIALE în contexte individuale si sociale, în variate diferite contexte

Director, Prof. Dobrotă Daniela

Responsabil comisia diriginţilor, Prof. Teodoru Otilia

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful