P. 1
76531835 3 Mr Sergiu SITNIC Director of National Regulatory Agency for Electronic

76531835 3 Mr Sergiu SITNIC Director of National Regulatory Agency for Electronic

|Views: 1|Likes:
Published by Golovatic Vasile

More info:

Published by: Golovatic Vasile on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

AGENŢIA PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Săptămâna investişională Moldova Business Week 2010
22-25 iunie 2010, Chişinău, Republica Moldova

Oportunităţile sectorului TIC
Republica Moldova MD-2012, Chişinău Bd. Ştefan cel Mare, 134 Tel: +373 22 25 13 17 Fax: +373 22 22 28 85 E-mail: office@anrceti.md Web: www.anrceti.md

1

Reglementarea comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei

 Aprobarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007  Implementarea regimului de autorizare generală:
din 10.06.2008 au fost excluse din Legea 451 unele activităţi supuse licenţierii ce ţin de sectorul TIC; din 15.09.2008 a fost lansată autorizarea generală.

 Gestionarea resurselor limitate ale statului (Canale şi frecvenţe

radio, Resurse de numerotare)

 Licenţierea activităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei

 Promovarea concurenţei (Acces şi interconectare, Analiza pieţelor
şi puterea semnificativă a furnizorilor pe piaţă);

 Asigurarea drepturilor utilizatorilor finali;  Asigurarea transparenţei.
2

Aprecierea BERD acum 2 ani in estimarea dezvoltării sectorului
Regulatory independence Dispute resolution and appeal

Moldova-2008

Interconnection and special access

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

SMP and safeguards

Market access wired

Market access radio

Fixed network penetration
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Mobile network penetration

Broadband network penetration
25

120 100

20
15

80
60 40

10
5

20
0

0

3

Concluziile BERD privind dezvoltarea sectorului • • •
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Оперативная среда Доступ к рынку Институциональная структура

Moldova are un nivel mediu de corespundere. Reformele sunt determinate, insă nu sunt realizate. Este necesar realizarea garanţiilor de concurenţă.

4

Autorizarea generală – acte normative

Legislaţia europeană Directiva Parlamentului European şi Consiliului Europei 2002/20/EC din 07.03.2002 Directiva privind autorizarea
Legislaţia Republicii Moldova Legea comunicaţiilor electronice №. 241-XVI din 15.11.2007

Regulamentul privind autorizarea generală şi eliberarea licenţelor pentru utilizarea resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.
5

Sopurile si sarcinele trecerii la autorizarea generală Scopul: îmbunătăţirea indicatorilor de credibilitate în furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice şi crearea mediului comun celui uniunii europene. Sarcinile: • reducerea costurilor la iniţierea unei afaceri în acest sector; • stimularea dezvoltării rapide a sectorului; • dezvoltarea şi protecţia concurenţei; • stimularea cererii la serviciile de comunicaţii electronice; • asigurarea investiţiilor la nivelul necesar pentru îmbunătăţirea reţelelor de comunicaţii electronice şi dezvoltarea acestora; • asigurarea unei infrastructuri atractive pentru investitorii autohtoni şi străini.

6

Actele necesare notificării
 Notificarea  Fişa de descriere abstractă a reţelei şi/sau serviciului, care face parte integrantă din notificare.  În cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, Agenţia eliberează o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării de către persoană.

Reţelele şi serviciile care nu sunt supuse regimului de autorizare generală
Reţele şi servicii speciale de comunicaţii electronice; Reţele şi servicii de comunicaţii electronice utilizate exclusiv pentru nevoi proprii.
7

Condiţiile autorizării generale
interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor; disponibilitatea resurselor de numerotare pentru utilizatorii finali; cerinţe privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului; cerinţe şi condiţii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, de colocare şi utilizare partajată a infrastructurii; obligaţii privind retransmisia programelor audiovizuale prin reţelele de comunicaţii electronice; prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal; protecţia vieţii private; protecţia utilizatorilor; restricţii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vătămător; informaţii care trebuie prezentate Agenţiei în temeiul prezentei legi; obligaţii privind acordarea accesului la servicii şi reţele de comunicaţii electronice; măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificaţiilor tehnice;  criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor privind serviciul universal; contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal; plata de reglementare şi monitorizare.
8

Principalele activităţi ale Agenţiei

(i) continuarea procesului de elaborare şi adoptare a actelor normative, prevăzute de Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, în vigoare din 14.03.2008; (ii) asigurarea transparenţei în procesul decizional, implementarea mecanismului de consultare publică a proiectelor de acte de reglementare cu impact semnificativ asupra pieţelor şi furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice; (iii) promovarea intereselor legitime şi a drepturilor utilizatorilor de servicii publice de comunicaţii electronice.
9

Acte de reglementare aprobate în 2009-2010

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2009 privind Regulamentului cu privire la interconectare

aprobarea

Hotărârea nr. 85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice Hotărârea nr. 278 din parametrilor de calitate comunicaţii electronice 17.11.2009 privind stabilirea pentru serviciile publice de

Hotărârea nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare
10

Furnizorii autorizaţi de Agenţiei 2008-2009
2008 Total furnizori de reţele şi servicii
de comunicaţii electronice autorizaţi, dintre ei:

2009 166

Total 214

48

- furnizori de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi, inclusiv: - reţele publice fixe terestre - reţele mobile terestre - furnizori de servicii de comunicaţii electronice autorizaţi, inclusiv: - servicii de telefonie - servicii de linii închiriate - servicii de transmisiuni de date - servicii de acces la Internet

38 35 4 40 11 4 11 21

116 114 1 141 34 19 52 63

154 149 5 181 45 23 63 84

- difuzarea şi/sau retransmisia serviciilor de programe audiovizuale

13

42

55
11

Licenţe obţinute în condiţiile Legii telecomunicaţiilor
918 licenţe obţinute în condiţiile Legii telecomunicaţiilor includ: - 101 licenţe generale pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală; - 656 licenţe generale pentru prestarea serviciilor în domeniul informaticii; - 38 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio prin eter şi/sau prin cablu; - 123 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de televiziune prin eter şi/sau cablu. 8 licenţele individuale includ: - 1 licenţă individuală pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională („Moldtelecom” S.A.); - 4 licenţe individuale pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară („Orange Moldova” S.A., „Moldcell” S.A., „Eventis” S.R.L. şi „Moldtelecom” S.A.); - 3 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) („Orange Moldova” S.A., „Moldcell” S.A. şi „Moldtelecom” S.A.).
12

Proiecte de reglementări aprobate sau în derulare
- Proiectele privind identificarea pieţelor 2, 3, 4, 5, 7 şi 9 din lista pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice aprobată prin Hotărârea nr. 85 din 28.04.2009 - Proiectul cu privire la utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice - Proiectele cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive societăţilor pe acţiuni “Orange Moldova”, “Moldcell”, “Moldtelecom” în legătură cu puterea semnificativă a acestor companii pe piaţa terminării apelurilor în reţelele proprii de telefonie mobilă (bazate pe Deciziile ANPC) - Proiectul cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive societăţii pe acţiuni „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională (bazate pe Deciziile ANPC)

13

10 pieţe relevante de reţele şi servicii com.electronice
Pentru definirea pieţelor s-a ţinut cont de recomandările Comisiei Europene, luându-se, totodată, în considerare şi specificul naţional al pieţei comunicaţiilor electronice. Astfel: - pieţele 1-7 din hotărârea susmenţionată corespund pieţelor 1-7 din Recomandarea Comisiei Europene 2007/879/CE;
- pieţele 8 şi 9 se regăsesc în Recomandarea Comisiei Europene din 11/02/2003.; - definirea pieţei 10 (accesul (fizic) la infrastructura asociată reţelei proprii de comunicaţii electronice) reiese din necesitatea asigurării dezvoltării concurenţei la nivel de reţele de comunicaţii electronice.
(La realizarea lucrărilor de analiză a pieţelor relevante, determinarea furnizorilor cu putere semnificativa pe aceste pieţe, cît şi impunerea obligaţiunilor specifice se efectuiază cu suportul experţii internaţional din cadrul asistenţei tehnice oferită de proiectul BERD)
14

Reglementările in proiecte

• Reglementări privind acces şi interconectare, cu referinţă la infrastructura asociată;

• Reglementări noi privind analiza de piaţă şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;
• Reglementări privind accesul în bandă largă; • Obligaţii pentru furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante; • Modele de calculare a costurilor pentru interconectare şi acces; • Reglementări privind evidenţa contabilă separată; • Reglementări privind portabilitatea numerelor; • Reglementări privind televiziunea digitală; • Reglementări privind Serviciul Universal.

15

In 2009 volumul vînzărilor a constituit 9,4% din PIB

În 2009, volumul total al vânzărilor pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice monitorizate de Agenţie – de

telefonie fixă, telefonie mobilă, de acces la Internet, de difuzare şi retransmise a programelor audiovizuale – a

înregistrat, comparativ cu anul 2008, o scădere uşoară de 1,7% şi a constituit 5 630,1 mil. lei. _____________________________________________
Raportat la valoarea produsului intern brut al ţării din anul 2009, volumul vânzărilor a constituit circa 9,4%.

16

Investitii

Sectorul

Structura pieţei (%) 2,0 13,6

Valoare Comparativ cu 2008 Mil.lei (%) 34,2 238,6 - 41,3 + 56,2

TV cablu Internet

Telefonie fixă
Telefonie mobilă Total

19,5
64,9 100

340,8
1136,0 1749,6

- 29,8
- 10,3 - 10,9
17

Vănzări

Sectorul

Structura Valoare Comparativ pieţei cu 2008 Mil.lei (%) (%)

TV cablu Internet
Telefonie fixă Telelefonie mobilă

4,1 7,8
34,2 53,9

232,8 436,4
1927,3 3033,6

- 1,3 + 19,2
- 12,7 +4

Total

100

5630,1

- 1,7
18

Abonaţi. Rata de penetrare

Sectorul

Penetrare la 100 Locuitori (%)

Abonati Penetrarea comparativ (mii) cu 2008 (%)

TV cablu Internet Telefonia fixă
Telefonia mobilă

6,34 5,69 31,92
78,10

226,0 203,5 1138,7
2784,8

- 4,5 + 30,6 + 2,2
+ 14,9
19

Structura pieţii după numărul de abonaţi, TF (%) Furnizorul 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Moldtelecom
Arax-Impex

100,00
0,00

99,41 98,64
0,00 0,28

97,87 97,67 97,50
0,62 0,64 0,83

Sicres
Riscom Calea Ferată din Moldova Orange Moldova

0,00
0,00

0,00
0,01

0,30
0,24

0,58
0,28

0,56
0,29

0,42
0,30

0,00
0,00

0,57
0,00

0,43
0,08

0,44
0,10

0,36
0,33

0,29
0,26
20

Strucrura pieţei după cifra de afaceri, TM (%)

21

Structura pieţei după nr. utilizatori, TM (%)

22

Structura pieţei după cifra de afaceri, INT (%)

23

Structura pieţei după nr. de abonaţi, INT (%)

24

Rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet

25

Acces la servicii Internet în BL – abonaţi & tehnologii
Abonaţi TOTAL Unitatea Administrativ teritorială Abonaţi În BL Penetrarea serviciilor În BL la 100 menaje Tehnologiile de acces în BL

nr. De ordine

ADSL

FTTB

Cablu TV

Radio

ADSL

FTTB

Cablu TV

Radio

1 2

Mun. Chişinău Municipiul Bălţi

106.354 7.851

43,3 16,8

61.699 7.851

35.789 0

8.186 0

680 0

58,0% 100% 100% 100% 100% 78,8% 100% 100% 100% 100% 75,7%

33,7% 0% 0% 0% 0% 20,9% 0% 0% 0% 0% 19,6%

7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,4%

0,6% 0% 0% 0% 0% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0,4%

3
4 5 24 32 33 34 35

UTA Gagauz-Eri
Raionul Ialoveni R-l Basarabeasca Raionul Orhei Raionul Glodeni Raionul Făleşti Raionul Şoldaneşti Raionul Donduşeni TOTAL

6.627
3.821 1.211 3809 1.166 1.659 748 837 186.973

14,9
13,3 12,8 10.1

6.627
3.821 1.211 300 1.166 1.659 748 837 141.508

0
0 0 797 0 0 0 0 36.587

0
0 0 0 0 0 0 0 8.186

0
0 0 12 0 0 0 0 692

5,4
5,2 4,9 4,6 16,5

26

Concluzii pentru anul 2009
• Valoarea pieţei de comunicaţii electronice a înregistrat o scădere uşoară de 1,7%. • Volumul investiţiilor efectuate în dezvoltarea pieţelor de comunicaţii electronice s-a redus, faţă de 2008, cu 10,9%. Această evoluţie a fost cauzată, în temei, de diminuarea investiţiilor în telefonia fixă, mobilă şi serviciile de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale. • Numărul abonaţilor sa majorat aproape în toate pieţele. Cel mai dinamic se dezvoltă sectorul de acces la serviciile Internet în bandă largă care s-a majorat cu peste 62%.

27

Prognoze pentru anul 2010 • Vînzările pe piaţa de comunicaţii electronice vor creste cu 5-8%. Acest

trend va fi susţinut de majorarea volumul de vânzări pe pieţele de telefonie mobilă, de acces la Internet, de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale. • Numărul de utilizatori pe piaţa de telefonie mobilă se va majora cu circa 12% şi va depăşi cifra de trei milioane, iar rata de penetrare a acestor servicii va atinge 86-88%. • Pe piaţa telefoniei fixe se va înregistra o stabilizare. Penetrarea acestor servicii nu va depăşi 32%. • Cea mai dinamică evoluţie se va produce pe piaţa accesului în bandă largă. Numărul abonaţilor se va majora cu peste 45%. Cel mai rapid va creşte numărul de utilizatori în localităţile din afara mun. Chişinău, unde acesta ar putea să se dubleze.
28

AGENŢIA PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Mulţumim pentru atenţie

Republica Moldova MD-2012, Chişinău Bd. Ştefan cel Mare, 134

Tel: +373 22 25 13 17 Fax: +373 22 22 28 85

E-mail: office@anrceti.md Web: www.anrceti.md

29

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->