ELEMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM INSTRUMEN PENTAKSIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
1 Bagi meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa (e) merombak semula peperiksaan dan pentaksiran untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skills)

|

▪ Applying: Carrying out or using a procedure through executing or implementing ▪ Analyzing: Breaking material or concepts into parts.HOTS is defined as the potential to apply knowledge.Thinking Schools International Definition consistent with international standards (e.g. or producing . “ “ Fundamental cognitive processes for generating and organising information. PISA) Top four levels of the cognitive domain: applying. analyzing. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. membuat keputusan.Bloom’s Taxonomy | . OECD. berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. determining how the parts relate or interrelate to one another or to an overall structure or purpose ▪ Evaluating: Making judgments based on criteria and standards through checking and critiquing ▪ Creating: Putting elements together to form a coherent or functional whole. evaluating and creating. skills and values for reasoning and reflection Definisi KPM Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. reorganizing elements into a new pattern or structure through generating. skills of analysis and synthesis. planning. and processes of creativity and evaluation .

Back-up: Categories in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering Higher order thinking skills | 3 .

Main element To inject HOTS in students. we need to think about 7 different elements Supporting element Changing how students are taught II Pedagogy I Changing what students are learning Current initiatives Building common standard for HOTS Realigning curriculum to international standards Changing how students are tested III Assessment Curriculum VII IV Resource Providing resources specific to HOTS Involving the broader community specific to HOTS HOTS Capability building VI V Community support Cocurriculum Building capabilities of people involved on HOTS Embedding HOTS in co-curriculum Training teachers (i-THINK) | .

Kemahiran Berfikir Kemahiran intelek Berfikir proses mental Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Memerlukan pemikiran yang meluas dan mendalam | .

mengkategorikan dan memanipulasinya untuk membolehkan menemui makna dan kefahaman baru • Menggunakannya seperti mana kita sentiasa mahukan penyelesaian yang baru kepada setiap permasalahan / peristiwa baru 4 3 | . itu yang dinamakan robot. Dia melakukan apa yang telah diprogramkan. • Mesti memahaminya. • HOTS memerlukan kita melakukan sesuatu dengan maklumat / fakta / idea yang diterima dengan memberi makna yang berlainan dan implikasi yang berbeza daripada kebiasaan. menggabung dan menghubungkait antara satu sama lain. Menghafal sesuatu boleh dilakukan tanpa memahami perkara itu.3 Tiada siapa berfikir dengan sempurna atau berfikir terlalu lemah sepanjang masa Menghafal sesuatu perkara tidak sama dengan berfikir tentang sesuatu perkara itu. 3 Berfikir boleh dilakukan dalam bentuk perkataan / gambaran / renungan Apabila seseorang menghafal dan memberi maklumat itu semula tanpa perlu berfikir.

Perlukah kita mengajar pelajar untuk berfikir? KBAT Tidakkah proses berfikir itu berhasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran? Tidakkah manusia berfikir secara spontan walaupun tidak diajar kemahiran berfikir secara eksplisit? | .

CIRI ITEM HOTS Skop yang luas Fakta Pengetahuan asas sebagai keperluan • Tidak spesifik dan merentasi mata pelajaran • Kandungan bebas / hubungkait Bermakna Boleh ditaksir dan mencabar Stimulus • Situasi baru • Bukan lazim bagi murid • Memberi maklumat secukupnya kepada calon • Kepelbagaian • Boleh melibatkan lebih daripada satu jawapan | Respons murid .

1 Pemantapan Kefahaman Tentang Item KBAT 2 3 4 Kemahiran Abad ke 21 Program IB PROGRAM i-THINK | .

KEMAHIRAN ABAD KE-21 (21st CENTURY SKILLS) 1 • Thinking Skills • Life and Career Skills • Values 2 • Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) • Ways of Thinking • Ways of Working • Tools for Working • Skills for living in the world | .

2015 • 3 4 5 Persamaan yang ketara antara konsep pentaksiran PBS dan MYP IB – holistik | .PROGRAM INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) • Program antarabangsa untuk membangunkan generasi muda yang berpengetahuan. Middle Years Programme (MYP) dan Diploma Programme (DP) • KPM bercadang melaksanakan pendekatan MYP di 10 buah sekolah menengah pada tahun 2013 . projek berkumpulan serta proses pemikiran aras tinggi • Menawarkan 3 program : Primary Years Programme (PYP). penyayang serta berfikiran antarabangsa (international minded) 1 2 • Memberi penekanan kepada penglibatan dalam aktiviti sosial . bersifat ingin tahu.

Q-Matrix Charts • 10 buah sekolah yang dipilih • 4 SM. 1 SJKC • 1 2 3 4 5 Agensi Inovasi Malaysia (AIM) dipertanggungjawabkan memacu inovasi | .PROGRAM i-THINK • Pelancaran program disempurnakan oleh Perdana Menteri pada 13 Mac 2012 • Program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif • Alat berfikir yang diperkenalkan ialah Thinking Maps. 4 SR. Thinking Hats. 1 SJKT. Habits of Mind.

PRINSIP PEMBINAAN DAN PENILAIAN ITEM PENTAKSIRAN KETEPATAN KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi Peluang Calon Konstruk Konteks Jelas KESESUAIAN Aras Kesukaran Penting Adil Skor yang Sah dan Boleh dipercayai | .

• • • Siapa yang nampak orang tua di tepi jalan? Apakah yang hendak dibuat oleh orang tua itu? Siapakah dibantu oleh Ali untuk melintas jalan? | . Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta terlalu banyak. Ahmad terus melintas jalan sendirian. Ali membantu orang tua itu melintas jalan.Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di tepi jalan.

Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta terlalu banyak. • Bagaimanakah orang tua itu boleh melintas jalan sekiranya tiada Ali? | . • • Mengapakah orang tua itu tidak melintas jalan? Apakah akan terjadi sekiranya Ali tidak membantu orang tua itu? • • Apakah pendapat anda tentang tindakan Ahmad dan Ali? Bandingkan watak Ahmad dengan watak Ali. Ali membantu orang tua itu melintas jalan.Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di tepi jalan. Ahmad terus melintas jalan sendirian.

ISU DAN CABARAN 1 Kefahaman Guru 2 Kemahiran Guru 3 4 Kesediaan Murid Instrumen Pentaksiran | .

Guru kurang mahir membina item HOTS .Mesti sukar .Terhad kepada bentuk item respons terbuka .Guru kurang jelas dengan makna item HOTS .LP melatih ahli panel semasa mesyuarat panel .ISU DAN CADANGAN TINDAKAN ISU 1 Kefahaman Guru .LP membina manual pembinaan item HOTS .Menunjukkan contohcontoh item HOTS bagi pelbagai tahap umur murid ISU 2 Kemahiran Guru .Pementoran diberikan semasa melakukan proses penjaminan kualiti PBS | .Mempelbagaikan kaedah persembahan item HOTS .

Persembahan item HOTS mesti dalam bentuk yang menarik .ISU DAN CADANGAN TINDAKAN ISU 3 Kesediaan Murid .Berdasarkan skrip jawapan UPSR.LP akan menambahbaik reka bentuk instrumen pentaksiran .Peratusan item HOTS dinaikkan sedikit demi sedikit | . SPM. PMR.Item HOTS tidak memenuhi spesifikasi piawaian item semasa diprauji .Kurang mampu untuk menjawab item HOTS . hampir 30% tidak mencuba untuk menjawab apabila item itu tidak dalam bentuk lazim .Murid dibiasakan dengan pelbagai item HOTS semasa pentaksiran dilakukan di sekolah ISU 4 Instrumen Pentaksiran .

Mereka berkongsi wang dan membelikan ibunya hadiah yang berharga RM 47.Aida mempunyai RM35 dan adiknya mempunyai RM16. Berapakah jumlah baki wang mereka selepas membeli hadiah itu? A B C D RM4 RM6 RM12 RM14 | .

Antara A.Aida mempunyai RM35 dan adiknya mempunyai RM16. B. Mereka berkongsi wang untuk membelikan ibunya hadiah. C dan D. yang manakah mereka boleh beli untuk ibu? RM61 RM43 RM71 RM53 A B C D | .

Mereka berkongsi wang untuk membelikan ibunya hadiah. Ibunya ialah seorang guru.Aida mempunyai RM46 dan adiknya mempunyai RM28. Pasangan hadiah manakah paling sesuai mereka beli untuk ibu? Beg (RM50) Bunga (RM32) Tali pinggang (RM35) Kasut sukan (RM30) Pen (RM38) Beg dan pen Beg dan topi Tali pinggang dan pen Bunga dan kasut sukan Topi (RM16) A B C D | .

| 22 .

KESIMPULAN Expose learners to new twists on old patterns and invite looking at old patterns from new angles | .

TERIMA KASIH | 24 .