Compartimentul Patrimoniu - Administrativ

Obiective si activităţi specifice Compartimentului Patrimoniu Administrativ
I. Asigurarea aprovizionării curente cu bunuri (rechizite, piese de schimb, material utilitar - gospodaresti, etc.) si a derulării contractelor de servicii

Activităţi:
Urmarirea derulării contractelor pentru mijloacele fixe siobiectele de inventar din patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si a celor achiziţionate din fondurile alocate din bugetul local; Verificarea aprovizionării pentru evitarea creării de stocuri fara mişcare; Verificarea produselor achiziţionate din punct de vedere al calitatii si cantitatii ce rezulta din clauzele contractuale; Aprovizionarea cu materiale de intretinere si gospodaresti; Asigurarea pazei atat a imobilului in care isi desfasoara activitatea cat si a celei de la unitatile publice aflate in administrare; Organizarea efectuării si intretinerii curăţeniei in sediulA.U .I.P.U.S.P. Sector lsi la institutiile din subordine, pe caile de acces si pe spatiile verzi aferente, inclusive dezapezirea si asigurarea desfasurarii in bune condiţii a igienizării; Verificarea si obţinerea aprobarii pentru cererile unitatilor şcolare si sanitare privind achiziţionarea anumitor produse, mobilier, calculatoare, etc.; Coordonarea aplicarii prevederilor O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 si O.U.G. nr.24/2010 privind distributia fructelor, produselor lactate si de panificaţie; întocmirea si depunerea documentelor pentru obţinerea avizelor de toaletare si defrişare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant; Avizarea pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primate de la furnizori; întocmirea si transmiterea spre aprobare a necesarului de mijloace fixe siobiecte de inventar; II. Gestionarea patrimoniului A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si al unitatilor subordonate

Activităţi:
Evidenta fizica centralizata a mijloacelor fixe siobiectelor de inventar din patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector Isi a celor achiziţionate din fondurile alocate din bugetul local; Propuneri pentru casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral; 1

unitatilor sanitare publice. Sector 1. aparatelor din patrimonial institutiei. Obiective specifice I. Gestionarea defecţiunilor aparute la instalaţiile din doatarea imobilului in care isi desfasoara activitatea institutia precum si a unitatilor de invatamant preuniversitar. a operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor interioare si exterioare ale imobilelor din patrimoniu.P. Nr.P. întocmirea FAZ-urilor pentru autoturismele din dotare. maşinilor.U.P. Gestionarea sistemelor informatice. etc. 1. mijloacelor materiale. Sector Isi a obiectele de inventar celor achiziţionate din fondurile alocate din bugetul local Verificarea aprovizionării pentru evitarea Aprovizionarea fara consultarea gospodaresti. material utilitar Activitati Riscuri Urmarirea derulării contractelor pentru Nerespestarea condiţiilor prevăzute in mijloacele fixe si obiectele de inventar din contractele pentru mijloacele fixe si patrimonial A. Asigurarea aprovizionării curente cu bunuri (rechizite. Organizarea si supraveghere a modului de intretinere a bunurilor mobile si immobile aflate in patrimonial A.I. Intretinerea.) si creării de stocuri fara mişcare stocurilor din magazie in vederea evitării creării de stocuri fara mişcare a derulării contractelor de servicii Verificarea produselor achiziţionate din Neconcordanta calitatii si cantitatii punct de vedere al calitatii si cantitatii ce produselor prevăzute in clauzele rezulta din clauzele contractuale contractuale Aprovizionarea cu materiale de intretinere Stabilirea eronata a necesarului de si gospodaresti aprovizionare cu material de intretinere si gospodaresti Asigurarea pazeiatat a imobilului in care isi Neasigurarea pazei in conformitate cu desfasoara activitatea cat si a celei de la legislaţia in vigoare unitatile publice aflate in administrare 2 .P.U. Gestionarea depozitului propriu de material consumabile (achiziţionare.sociala.U. distribuire).U. piese de schimb. Intretinerea bunurilor. depozitare.S. Crt. Arhivarea documentelor conform legii. repararea si consolidarea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant.S.întocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar.I.unitatile sanitare publice si unitatile de asistenta medico . Colectarea de acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate.

U.U.S.70/2003 si O.P.G.U.U.P.24/2010 privind distributia produselor lactate si de panificaţie fructelor. nr.24/2010 privind distributia fructelor.70/2003 si nr. O.P.U. etc.Organizarea efectuării si intretinerii Organizarea necorespunzatoare a curăţeniei in sediul A.S. Sector curăţeniei pe caile de acces si pe lsi la institutiile din subordine. inclusiv acces si pe spatiile verzi aferente. mobilier.G.S. calculatoare.G. achiziţionarea anumitor produse. O. etc. Coordonarea aplicarii prevederilor O.U.96/2002.I. Sector lsi a centralizata a mijloacelor fixe si a celor achiziţionate din fondurile alocate din obiectelor de inventar bugetul local 2.G.P. Aplicareaeronata a prevederilor O.U.G. nr.I.U. nr.P.U. mobilier. II.U.96/2002. inclusiv dezapezirea si asigurarea desfasurarii in dezapezirea si asigurarea desfasurarii in bune condiţii a igienizării bune condiţii a igienizării Verificarea si obţinerea aprobarii pentru Nesolutionarea cererilor pentru cererile unitatilor şcolare si sanitare privind unitatilor şcolare si sanitare privind achiziţionarea anumitor produse. pe caile de spatiile verzi aferente.U. Sector 1 si al unitatilor subordonate 3 . nr.U. calculatoare.G. produselor lactate si de panificaţie întocmirea si depunerea documentelor Neintocmirea documentelor pentru pentru obţinerea avizelor de toaletare si obţinerea avizelor de toaletare si defrişare a arborilor din curtea unitatilor de defrişare a arborilor din curtea invatamant unitatilor de invatamant Nedepunerea documentelor pentru obţinerea avizelor de toaletare si defrişare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant Avizarea pentru realitate si "bun de plata" a Neavizarea pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primite de la facturilor primite de la furnizori furnizori Neconform itatea avizarii pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primite de la furnizori întocmirea si transmiterea spre aprobare a Neintocmirea necesarului de mijloace necesarului de mijloace fixe si obiecte de fixe si obiecte de inventar inventar Netransmiterea spre aprobare a necesarului de mijloace fixe si obiecte de inventar Evidenta fizica centralizata a mijloacelor Nerespectarea principiilor de fixe si a obiectelor de inventar din conformitate privind evident fizica patrimonial A. nr. O. Gestionarea patrimoniului A.I.P.

P.P.U. depozitare.U.S.I. Sector Gestionarea necorespunzatoare a depozitului propriu de material consumabile (achiziţionare. distribuire) Nesupravegherea modului de intretinere a bunurilor mobile si imobile întocmirea FAZ-urilor autoturismele din dotare pentru Neintocmirea FAZ-urilor pentru autoturismele din dotare întocmirea eronata a FAZ.Propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral Întocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar Neefectuarea propunerilor pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral întocmirea eronata a fiselor de magazine si a celor de inventar Neintocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar Gestionarea depozitului propriu de material consumabile (achiziţionare. depozitare.urilor pentru autoturismele din dotare Nearhivarea conform legii Arhivarea documentelor conform legii documentelor Gestionarea sistemelor informatice de Neintocmirea nomenclatorului arhivistic Nedesemnarea unei persoane cu atributii pentru preluarea documentelor la arhiva institutiei Inexistentaunuispatiuadecvat pentru arhivaproprie_________________ Dotarea insuficienta cu tehnica de calcul Lipsa unor echipamente calcul corespunzătoare 4 . distribuire) Organizarea si supravegherea modului de intretinere a bunurilor mobile si immobile aflate in patrimonial A.

mij loacelor materiale. maşinilor.Inexistenta unui sistem de prevenire/detectare a accesarilor si modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole. aparatelor din patrimonial institutiei Neintretinerea corespunzataore a bunurilor. programe antivirus. maşinilor. etc) ______________________________ Intretinereabunuri lor. mijloacelor materiale. aparatelor din patrimonial institutiei 5 .

aa asociat un număr de 35 de riscuri. repararea si consolidarea imobilelor in care isi desfasoara necorespunzatoare a imobilelor in care activitatea unitatile de invatamant. repararea si consolidarea Intretinerea.sociala Colectarea de acte normative care Necolectarea de acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor constituie cadrul juridic al de proprietate modificărilor de proprietate Lipsauneievidente cu acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate Nota: In cadrul Compartimentului Economic exista 2 Obiective specifice avand 23 activitati identificate carora li s.sociala unitatile de asistenta medico . unitatilor sanitare publice. unitatilor sanitare interioare si exterioare ale imobilelor din publice patrimoniu Neverificarea operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor interioare si exterioare ale imobilelor din patrimoniu Intretinerea.unitatile isidesfasoara activitatea unitatile de sanitare publice si unitatile de asistenta invatamant. precum si a unitatilor de invatamant a operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor preuniversitar. Coordonator Compartiment .unitatile sanitare publice si medico .Gestionarea defecţiunilor aparute la Gestionarea necorespunzatoare a instalaţiile din doatarea imobilului in care defecţiunilor aparute la instalaţiile din isi desfasoara activitatea institutia precum doatarea imobilului in care isi si a unitatilor de invatamant desfasoara activitatea institutia. preuniversitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful