You are on page 1of 16

10 padziernika 2013

iSSn: 2080-3664
nakad: 10 000 eGz.
rok Viii, nr 19 (147)
wiadomoci s. 3
powiat raciborski samorzd
Siedlaczek jak Tusk.
Nie do ruszenia w PO
edukacja s. 4
Ni omija SP 18.
Jaka jest recepta na suckes?
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
LAST MINUTE
na inwestycje w strefe
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
powiat wodzisawski komunikacja
portal regionalny
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Zarzuty zasadne,
ale czciowo
Byy nieprawidowoci w powoywaniu rady nadzorczej PKS i przy
wynagradzaniu dyrektora szpitala orzeka powiatowa komisja rewizyjna.
Wjazd na A1 za wski
Koszmar skoczy si wiosn?
p
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
Chodzi o gon skarg
Marka Labusa sprzed kilku
miesicy. Dopatrzy si on nie-
prawidowoci przy wyborze
Ryszarda Rudnika na czonka
rady nadzorczej PKS, a take
zakwestionowa wysoko je-
go pensji i zasad przyznawania
premii i nagrd, ktre pobiera
jako dyrektor szpitala.
Ponadto skarcy zarzuca,
i starosta i niektrzy czonko-
wie zarzdu podejmuj dziaa-
nia majce na celu utrudnienie
odzyskania przez szpital i PKS
w Raciborzu caoci szkody f-
nansowej powstaej w wyniku
tych nieprawidowoci.
Ostatecznie komisja rewi-
zyjna rady powiatu uznaa za-
sadno pierwszych zarzutw,
oddalajc przy okazji ostatni.
O tym, czy starosta utrudnia
zwrot niesusznie pobranych
apanay, zadecyduj prawnicy
wojewody, do ktrych skarga
zostaa przekazana w caoci.
Komisja gosowaa za ta-
kim brzmieniem uchway sto-
sunkiem gosw 3-1. Przeciwko
uznania skargi za bezzasadn w
par. 2 by Leon Fioka, za kt-
rego spraw opozycja w radzie
powiatu rwnie nie popara
uchway w takim ksztacie.
Komisja rewizyjna na
obecnym etapie i stanie praw-
nym, w kontekcie opisanych
powyej dziaa, nie dostrzega
w dziaaniach starosty celowe-
go naraania na straty fnan-
sowe ani szpitala, ani sp-
ki PKS. Kwestie wypaty bez
uchwa zarzdu premii regu-
laminowej dyrektorowi szpi-
tala oraz przyznawania kolej-
nych wynagrodze (angay)
w okresie do 1 sierpnia 2011 r.
dyrektorowi szpitala rwnie
bez uchwa zarzdu a zwasz-
cza skutki prawne tych dziaa
powinny by przedmiotem
rozstrzygni instytucji nad-
zorczych. Std wniosek o skie-
rowanie sprawy do Wojewody
lskiego - czytamy w uzasad-
nieniu uchway.
pawe strzelczyk
Prawnicy wojewody zdecyduj o dalszym losie starosty Adam Hajduka (na zdj.).
Perypetie zwizane z bu-
dow autostrady A1 spdza-
j sen z oczu mieszkacom i
samorzdowcom okolicznych
miejscowoci.
Obecnie, z uwagi na prob-
lemy z mostem w Mszanie,
objazd dla samochodw cia-
rowych prowadzi m. in. przez
Wodzisaw lski i Gorzyce.
Tona pojazdw powoduje
du dewastacj nawierzchni
uytkowanych drg, a zwik-
szone natenie ruchu nega-
tywnie wpywa na przepu-
stowo skrzyowa mwi
prezydent Wodzisawia, Mie-
czysaw Kieca. Prezydent skie-
rowa pismo do GDDKiA, w
ktrym prosi o wytyczenie in-
nego objazdu oraz informu-
je o planowanej przebudowie
skrzyowania ul. Targowej
z ul. Witosa, a co za tym idzie
dodatkowym utrudnieniu dla
kierowcw.
Zdaniem Generalnej Dy-
rekcji Drg Krajowych i Au-
tostrad wytyczenie innego ob-
jazdu jest niemoliwe, gdy
szeroko cznicy wza Msza-
na jest za wska, aby w sposb
bezpieczny mogy wymin si
tam dwa pojazdy o masie prze-
kraczajcej 3,5 tony.
Mimo tych wszystkich
problemw wydaje si jednak,
e wkrtce koszmar kierow-
cw, mieszkacw oraz wadz
samorzdowych si skoczy.
W GDDKiA dowiadujemy si,
e wszelkie prace budowlane
na odcinku autostrady Mszana
- granica pastwa z Republik
Czesk maj zakoczy si w
drugim kwartale 2014 roku.
W GazetaInformator.pl nr 146 opublikowalimy artyku Podejrzani radni zostali przewietle-
ni. Do artykuu zostao doczone zdjcie z podpisem, e przedstawia pozostaych radnych. Czy
zestawiajc tytu i zdjcie mona byo odnie wraenie, e przedstawia ono podejrzanych rad-
nych Izabel Kalinowsk oraz Rafaa Poednika ocen pozostawiamy Czytelnikom. Niemniej
pragniemy podkreli, e zdjcie przedstawiao radnych Eugeniusza Chapka oraz Teres Rybk
podczas obrad sesji, a nie osoby podejrzane.
Kierowcy samochodw ciarowych bd mogli korzysta
z wza w Mszanie dopiero od wiosny przyszego roku.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
sprostowanie
2 Wiadomoci
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
Wiadomo ju, e za za-
rzdzanie obiektem bdzie
odpowiedzialny Krzysztof
Borkowski, ktry do tej pory
by szefem Areny Rafako. Na
przygotowanie planu fukcjo-
nalno - uytkowego prezy-
dent daje mu 2 miesice. Plan
ma obejmowa m.in. wielko
zatrudnienia czy wysoko
wynagrodze. Pki co zwi-
zytowa on kilka okolicznych
aquaparkw celem porwna-
nia jak dziaaj i przeszcze-
pienia wzorcw na nasz grunt.
Rwnoczenie trwaj wylicze-
nia ile osb ma tam pracowa
i ile bd zarabia.
Mamy ambicje, by
obiekt nie przynosi strat -
zdradza prezydent. Czym po-
wodowany jest ten optymizm?
H2Ostrg nie jest tak duy ani
tak kosztowny w utrzymaniu
jak synna, generujca wielo-
milionowy dug pywalnia w
Rudzie lskiej. Z wylicze
wynika, e aby basen wyszed
na zero, musi go odwiedza
rednio 411 osb dziennie.
Tymczasem na basen w o-
rach, mniejszy jeli chodzi
o rozmiar i co za tym idzie -
liczb atrakcji - kadego dnia
przychodzi 1100 osb.
Prezydent wierzy, e tra-
dycyjne zamiowanie raci-
borzan do krytych basenw
cignie podan liczb ama-
torw kpieli do pywalni na
Ostrogu.
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
wodzisaw lski samorzd
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy na portalach i FB.
Na odpowiedzi czekamy do 17 padziernika
Polub nasz profl FB,
odpowiedz na proste pytanie i wygraj wartociowe ksiki!
Historyczne konkursy
z Domem Ksiki!
Prezydent liczy na
400 amatorw kpieli dziennie
Mamy ambicje, by pywalnia si bilansowaa i nie przynosia strat twierdzi
prezydent Mirosaw Lenk.
Mieszkacy czuj si dyskryminowani przez wadze
Wodzisawianie twierdz, e rnicowanie stawek
za wywz mieci jest niezgodne z Konstytucj.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska, Janusz
Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Agnieszka Subocz
racibrz gospodarka
pawe strzelczyk
Komentarz na gorco
Budowa aquaparku idzie pen par, tak aby cao bya gotowa na czas, czyli...w roku
wyborczym. Dlatego opnienia w oddaniu sztandarowej inwestycji prezydenta Mirosawa
Lenka nie wchodz w gr.
Radny Jan Zemo Ko-
mitet Wyborczy Wyborcw
Wodzisawianie Ku Przy-
szoci:
Owszem, ustawa dopusz-
cza rnicowanie stawek za
wywz odpadw. Jednak nale-
zy pamita o tym, e opata za
mieci uiszczana jest w formie
podatku, a podatkw przecie
nie powinno si rnicowa.
Wiadomo byo od pocztku, e
bd protesty. Uchwaa, ktr
podjlimy nierwno traktuje
mieszkacw, bo opieramy si
na wyliczeniach frmy, ktra
podaje transport jako czynnik
wpywajcy na wysoko opa-
ty. To jest krzywdzce. Protesty
pojawiaj si nie tylko ze stromy
mieszkacw domw jednoro-
dzinnych, ale take ze strony
mieszkacw budynkw wielo-
rodzinnych. Ci musz wysuchi-
wa od swoich znajomych czy
rodziny, e s przez miasto lepiej
traktowani. Powinnimy jeszcze
raz to przemyle i zastanowi
si nad tym, czy nie powinnimy
ujednolici tych stawek. wobec
kontytucji przecie wszyscy je-
stemy rwni i nie powinnimy
rnicowa tych stawek. Warto
take zadba o worki na odpa-
dy segregowane. Dochodz do
mnie gosy, e 25 procent ludzi
wiadomie nie chce segregowa
mieci i paci wysz stawk, bo
nie chce kupowa workw. Je-
stem za tym aby wprowadzi
jednolit opat.
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Redakcja nie utosamia si
z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw
na forum.raciborz.com.pl
110 tys. komentarzy
na
raciborz.com.pl
Komentarze Do artyKuu
~Pytanie za 100 punktw]
A o konkursach na funkcje kier-
ownicze w instytucjach public-
znych w magistracie syszeli?
~JaK
Jak bd chcia si wykompa
to sobie do wanny wody nalej.
A do aqua-szajsu chodzi nie
bd.
~brak sw
POgratulowa rachunkowe-
go optymizmu.. no,ale sko-
ro syncy z optymizmu Vin-
cent Sami Wiecie Ktry te
si POmyli w obliczeniach
budetowych...
~cyrk
Dziwne, e ju wiedz, kto bdzie
zarzdza, a gdzie konkurs?
Poniej bdzie gadanie, e nie
wiedzieli i konkurs powinien
by w placwce podlegej mi-
astu. Kiedy ta samowolka si
skoczy?
~Po co...
wydawa kas na fkcj. Kry-
teria mona odPOwiednio
przygotowa. I tak wygra ... nas-
zLEPSZY.
~My ...
,,to se mozemy,, ... przy urnach
stanc ... albo jako ,,utopcy,, PO
HA2O ,,skoczy,,.
~kinoman
kino pada bo ludzie nie chodz
a basen to bd szturmowa?!
~js
i ja te nie bed tam chodzi dop-
iero chyba gdy odejdzie Lenk
i Wojnar z ich grup to zaczn
chodzi. Taki protest przeci-
wko tej obecnej beznadziejnej i
podejrzanej wadzy.
~CHAHAHA!
Mamy ambicje, by obiekt nie
przynosi strat - nie no, c za
ambitny prezydent!
Po przegosowaniu przez
radnych uchway zapropono-
wanej przez prezydenta odno-
nie stawek za mieci obowizuje
stawka za mieci segregowane
8,30 z w zabudowie jednoro-
dzinnej i 7,60 z w zabudowie
wielorodzinnej. Od tamtego
gosowania cigle zgrzyta mi-
dzy radnymi oraz mieszkaca-
mi domw i blokw. Ostatnio
temat powrci. Mieszkacy
Gordziska i Wilchw zoyli w tej
sprawie skarg. Wedug miesz-
kacw uchwaa Rady Miasta
narusza konstytucj RP, a lu-
dzie s nierwno traktowani.
Wedug mieszkacw dzielnic
jest to jawna dyskryminacja.
Na ostatniej sesji rozgorzaa
dyskusja na ten temat, gdy rad-
ni zostali wezwani do usunicia
interesu prawnego mieszka-
cw. Gosy byy rne. W obro-
nie mieszkacw zabudowy
jednorodzinnej stanli midzy
innymi radni Jan Zemo, Ja-
nusz Wyleych czy Adam Kr-
liczek. Niektrzy mwili o tym,
e ustawa dopuszcza rnico-
wanie stawek, a inni przyczy-
li si do protestu mieszkacw.
- Uchwaa jest jak najbardziej
zgodna z ustaw. Chc zwrci
uwag na to, e wwczas gdy re-
alizowany by w naszej gminie
przetarg to frma ekspercka nad
wszystkim czuwaa - tumaczy
naczelnik wydziau ochrony
rodowiska i gospodarki komu-
nalnej, Tadeusz Dragon. Radni
poprosili naczelnika o informa-
cj na temat kosztw frmy zaj-
mujcej si wywozem mieci za
miesice lipiec i sierpie. Rad-
ni chc zastanowi si nad tym
czy nie mona byoby zmieni
uchway i wyrwna stawek.
Pocztkowo miasto bronio
si analiz ekonomiczn, z kt-
rej wynikao e koszty za wywz
mieci s inne w zabudowie jed-
norodzinnej i wielorodzinnej.
Teraz, kiedy od mieszkacw
zaczy dociera sygnay o tym,
e czuj si dyskryminowani,
wadza zmienia zdanie. Je-
stem za tym, aby jeszcze raz
wrci do tego tematu i zasta-
nowi si nad zmian uchway i
ujednoliceniem stawek mwi
zastpca przewodniczcego Ra-
dy Miasta, Rafa Poednik.
paulina krupiska
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
redakcja@raciborz.com.pl
( 502 21 31 22
Wiadomoci 3
>> GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
region
w skrcie
wodzisaw lski turystyka
SPACER PO MIECIE
Z AUDIOPRZEWODNIKIEM
powiat raciborski policja
RADNY POSKARY SI
NA POLICJ
powiat raciborski polityka
SIEDLACZEK JAK TUSK
NIE DO RUSZENIA
krzyanowice bezpieczestwo
Dyrekcja GDDKiA
unika dialogu
wodzisaw lski edukacja
Mniej zaj dodatkowych
w przedszkolach
Mniejsza opata za pobyt dziecka w przedszkolu to jedna strona medalu...
p
Ju po raz kolejny podczas
sesji rady gminy w Krzyano-
wicach powrci temat haasu
oraz braku chodnikw przy
Drodze Krajowej nr 45, ktra
przebiega przez ca gmin.
- W Zabekowie ruch cikich
pojazdw jest naprawd uci-
liwy. Poruszanie si wzdu
drogi wie si dla mieszka-
cw z ogromnym niebezpie-
czestwem, gdy chodnik pro-
wadzi tam tylko od targowiska
do kocioa. Dyrekcja General-
nej Dyrekcji Drg Krajowych
i Autostrad lekceway nasze
pisma - mwia radna Gabriela
Jendrzejczyk. GDDKiA zlekce-
waya take zaproszenie rady
gminy na sesj, ktra w cao-
ci powicona zostaa bez-
pieczestwu na terenie gmi-
ny. Wszyscy oburzeni byli tym
faktem, gdy wszystkie pozo-
stae suby i instytucje stawiy
si na spotkanie. Dziki temu
mona byo wprost zada py-
tania i porozmawia o proble-
mach mieszkacw.
Jeli chodzi o GDDKiA to
radni na wasn rk staraj si
znale odpowiedzi na nurtuj-
ce ich pytania. - Pisaem do Ka-
towic, aby przedstawili mi ich
plany zwizane z nasz gmin.
Budowa chodnika w Zabeko-
wie znajduje si na 558 pozy-
cji na licie zada do wykona-
nia. Powiedziano mi take, e
w 2013 roku nie zrealizowano
adnego ze wzgldu na brak
rodkw - mwi radny Adam
Machowski. - Nie mamy si co
udzi. Oni nie maj nam czego
zaoferowa. Jeli chcemy dba
o naszych mieszkacw to mu-
simy wzi sprawy w swoje r-
ce - doda radny Andrzej Li-
piec. Pierwsze kroki zostay ju
poczynione. Wkrtce na DK 45
stan tablice, ktre bd wy-
wietla prdko zbliajcych
si niej pojazdw. Warto wspo-
mnie, e take postawienie
tablic GDDKiA utrudniaa.
Na sesji, ktra powicona bya bezpieczestwu na terenie gminy, pojawili si przedstawiciele
policji i stray miejskiej. Zabrako przedstawicieli GDDKiA.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
p
We wrzeniu wesza w ycie
ustawa wprowadzajca m.in.
nowe zasady odpatnoci za po-
byt dziecka w placwce przed-
szkolnej. Z jednej strony zma-
lay opaty za pobyt dziecka w
przedszkolu, z drugiej za nowy
zapis nie przewiduje moliwoci
opacania przez rodzicw dodat-
kowych zaj w przedszkolach.
To w konsekwencji oznacza, e
od wrzenia tego roku dzieci nie
poszerzaj swoich umiejtnoci
w zakresie np. jzyka obcego czy
rytmiki.
W Wodzisawiu lskim, do
16 przedszkoli uczszcza obec-
nie 1427 dzieci. Prezydent Mie-
czysaw Kieca podj decyzj o
uruchomieniu dodatkowych
zaj. Bdzie ich zdecydowanie
mniej, jednak powrc do pla-
cwek. - Decyzj o tym jakiego
rodzaju to bd zajcia pozosta-
wiam dyrektorom i rodzicom.
Jednak wiem, e najbardziej
rodzice czekaj na uruchomie-
nie zaj z jzyka obcego i taka
bya moja sugestia tlumaczy
prezydent Kieca. Zajcia dodat-
kowe powinny ruszy jeszcze w
padzierniku. Kady przedszko-
lak bdzie mg uczestniczy
bezpatnie w dwch zajciach
tygodniowo.
p
Rodzice cieszyli si z mnie-
jszych opat za przedszkola,
teraz auj zmian.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Komisja Statutowa po-
woana zostaa w 2009 ro-
ku. Jeden z radnych roci
sobie prawa do diety oraz
nalenych odsetek.
Rada gminy Ndza w
2009 roku podja uchwa
w sprawie powoania komisji
doranej, ktra miaa zaj si
utworzeniem i przedstawie-
niem nowego projektu statutu
rady gminy. Komisja skadaa
si z kilku radnych. Ci spotkali
si zaledwie dwa razy, a p-
niej przedstawiono projekt
statutu pozostaym radnym.
Statut zosta przyjty i na tym
praca komisji dobiega koca.
Radny Julian Skwierczyski
domaga si teraz zapaty diety
za ostatnie trzy lata, gdy jego
zdaniem komisja nigdy nie zo-
staa odwoana, wic dieta mu
si naley. Wraz z odsetkami
rada gminy miaaby zapaci
radnemu 6136 zotych. - Za
co Pan chce te pienidze? Za
nicnierobienie? Ja te byem
w tej komisji. Obradowalimy
zaledwie dwa razy i pniej si
nie spotykalimy - oburzy si
przewodniczcy rady gminy,
Gerard Przybya. Radny pie-
nidze otrzyma, gdy jak si
okazao mia prawo domaga
si tej sumy. Na wszelki wypa-
dek jednak rada gminy podja
uchwa w sprawie odwoania
uchway o powoaniu komisji
do spraw zmiany statutu.
ndza samorzd
Radny otrzyma zapat za nicnierobienie
p
Bezpatny przewodnik
po Wodzisawiu.
Od 2010 roku wodzisaw-
skie Muzeum ma w swej ofer-
cie zwiedzanie z przewodni-
kiem najciekawszych zabytkw
Starego Miasta. Muzeum, Sy-
nagoga, Klasztor pofrancisz-
kaski, Rynek to tylko niektre
z zabytkw o ktrych zaintere-
sowanym opowiada przewod-
nik podczas zwiedzania miasta.
Oczywicie tras wycieczki do-
stosowuje si do wieku i zainte-
resowa zwiedzajcych. Koszt
takiego zwiedzania wynosi 25
zotych, niezalenie od tego czy
z usugi tej korzysta jedna oso-
ba czy grupa.
Ju niebawem ofert przy-
gotowan przez wodzisaw-
skie Muzeum zdecydowanie
wzbogaci wodzisawski Punkt
Informacji Turystycznej. Zu-
penie bezpatnie, jedynie za
umieszczeniem stosownej kau-
cji, skorzysta mona bdzie z
audioprzewodnikw. Jak tyl-
ko zostan dopenione wszel-
kie formalnoci, dziesi sztuk
urzdze czeka bdzie na tu-
rystw. - Trasa audiowyciecz-
ki prowadzi przez Stare Mia-
sto. Czas zwiedzania to okoo
40 minut. Korzystajcy otrzy-
maj interesujce informacje
na temat historii Wodzisawia
lskiego. Audioprzewodniki
testowali ju rycerze Gwardii
Miejskiej informuje Izabela
Halfar odpowiedzialna za in-
formacj turystyczn.
Czasy rwnych i rw-
niejszych ju miny.
Znany ze lskich audycji w
Radio Vanessa radny powiato-
wy Piotr Scholz nie jest miesz-
kacem Raciborza, ale bywajc
ostatnimi czasy czciej w mie-
cie poczyni kilka obserwacji
odnonie pracy policji. Zauwa-
y mianowicie, i policjanci
czsto lekcewa przepisy dro-
gowe, zwaszcza parkujc w nie-
dozwolonych miejscach. Sytu-
acje takie miay miejsce np. na
ulicach Batorego i Podwale. -
Hitem byo to, jak panowie po-
licjanci w czasie pracy zaatwiali
swoje sprawy u notariusza, p
godziny stali subowym autem
na Podwalu. Jakbym ja tam
stan, od razu by podjecha-
li wlepi mi mandat - twierdzi
Scholz.
Radny zaznaczy, i nie jest
to jego prywatna vendetta na
policji, gdy ostatni mandat do-
sta 2 lata temu, a na koncie nie
ma adnych punktw karnych.
Na poparcie swoich sw dyspo-
nuje dokumentacj zdjciow.
- Moe by tak zwrci komen-
dantowi policji uwag, e czasy
kiedy byli rwni i rwniejsi ju
dawno miny - podsumowa
swe wystpienie w trakcie po-
wiatowej sesji.
Starosta Adam Hajduk nie
zamierza interweniowa w tej
sprawie u komendanta racibor-
skiego policji insp. Pawa Zaj-
ca. To bya wolna wypowied,
a nie interpelacja, dlatego nie
bd komendantowi zwraca
uwagi. Jak spotkam si z ko-
mendantem, to go poinformuj,
e bya taka wypowied na se-
sji. Jakby to bya interpelacja, to
wystpibym w formie pisemnej
do komendanta w tej sprawie. Z
drugiej strony radny, jak kady
mieszkaniec, moe samodziel-
nie napisa do komendanta w
tej sprawie. Nie wszystko musi
si odbywa za porednictwem
sesji rady powiatu - mwi staro-
sta Adam Hajduk.
ps
Henryk Siedlaczek po
raz kolejny bdzie peni
funkcj przewodniczce-
go PO.
Podczas zjazdu Platformy
Obywatelskiej w powiecie ra-
ciborskim wyoniono przewod-
niczcego. Kolejny raz funkcj
t bdzie peni Henryk Siedla-
czek. Wybrano take czonkw
rady PO w powiecie.
Zjazd PO RP w powiecie
raciborskim wybra wanie
nowe wadze. Zostaem wy-
brany na kolejn kadencj ja-
ko Przewodniczcy - informu-
je pose Henryk Siedlaczek. Do
Rady PO RP w powiecie raci-
borskim wchodz rwnie:
Staro Jerzy, Gumieniak Wa-
dysaw, Kocur ukasz, Barba-
ra Halfar, Przycki Pawe, Mi-
ka Stanisaw, Lenk Mirosaw,
Lenartowicz Gabriela, wier-
czewski Piotr, Roman Skarupa,
Krystyna Weygand, Padewski
Maciej, Artur Wierzbicki oraz
Piotr Olender. Zjazd odby si
w poniedziaek 30 wrzenia.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Henryk Siedlaczek
(na zdj.) od 2005 roku
zasiada w Sejmie RP.
ps
ZgOSZ WieJSK dO
SCHetynWeK
Wadze powiatu raciborskie-
go chc wyremontowa ulic
Wiejsk w Babicach. Na ten cel
powiat chciaby uzyska dof-
nansowanie z tzw. Schetynwki.
W tym celu zawar porozumienie
z gmin Ndza. Remont drogi
miaby kosztowa 1,4 mln z.
Jeli uda si zdoby dofnanso-
wanie to gmina i powiat bd
musiay dooy do remontu z
wasnego budetu okoo 700
tys. z.
WyRnili ludZi O
ZOtyCH SeRCaCH
Podczas tegorocznej gali Czo-
wiek o Zotym Sercu wyr-
niono cztery panie Krystyn
Adamczyk i Helen atk z Go-
rzyc oraz Grayn Klon i Kry-
styn Dawiz z Czyowic. Celem
tego konkursu, ktry w gminie
odbywa si od 2000 roku, jest
ch wyrnienia i populary-
zacji osb, ktrych dziaalno
na rzecz innych w rodowisku
gminy.
PienidZe dla Klu-
BW i WietliC
Gmina Krzanowice otrzymaa
dofnansowanie w wysokoci
64 tys. z. z budetu Wojewdz-
twa lskiego. Dofnansowanie
zostao przeznaczone na dopo-
saenie klubw modzieowych
i wietlic wiejskich w sprzt, ma-
teriay do zaj oraz doywianie
dzieci. Ponadto rodki przekaza-
ne zostay take na organizowa-
nie wyjazdw rekreacyjnych dla
dzieci i modziey.
PienidZe na Wy-
CieCZKi dla dZieCi
Miasto Wodzisaw lski otrzy-
mao dofnansowanie z Naro-
dowego Funduszu Ochrony
rodowiska na realizacj pro-
gramu Eko styl. Koszt caego
przedsiewzicia to nieco ponad
400 tys. z. Dziki tej kwocie
dzieci z tutejszych szk bd
mogy uczestniczy w turnusach
zdrowotnych. Z programu mog
bowiem skorzysta dzieci, ktre
mieszkaj na terenach, w kt-
rych wystpuj przekroczenia
norm stenia pyu zawieszone-
go w powietrzu.
lZaCy i gRale B-
d Si integROWa
Tu, gdzie mj dom - to tytu
spotkania lzakw i Gra-
li, mieszkacw ziemi wodzi-
sawskiej, ktre odbdzie si 19
padziernika w sali LKS Unia
Turza lska. Spotkanie bdzie
miao miejsce w 65. rocznic
powicenia tutejszego kocioa
i wprowadzenia do niego obrazu
Marki Boej Fatimskiej.
Hemy i uBRania
dla StRaaKW
Urzd Miasta w Rydutowach
przekazao 4,7 tys z Ochotniczej
Stray Poarnej w Radoszowach
z siedzib w Rydutowach. Pie-
nidze maj zosta przeznaczone
na zakup wyposaenia ratow-
niczo-ganiczego, a dokadniej
hemw i specjalnej odziey
bojowej.
CHC WyBudOWa
CieKi dO JaZdy
konnej
Trzy gminy - Krzyanowice,
Godw i Gorzyce chc wytyczy
cieki dla wdrwek konnych
na swoim terenie. Gminy na
codzie tworz Lokaln Grup
Dziaania, std pomys wsplne-
go zoenia wniosku do Eurore-
gionu Silesia w tej sprawie. Czy
pomys znajdzie poparcie okae
si za kilka tygodni.
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad zignorowaa
zaprosznie radnych.
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
4 Edukacja
R E K L A M A
racibrz szkolnictwo podstawowe
SP 18: Szkoa, ktrej ni
demografczny niestraszny
Szkoa powinna by przyjazna dla dzieci.
wojciech oneczko
wodzisaw lski edukacja
Wodzisawskie szkoy
poczyy siy
p
Reprezentacja Pszowa
ze Szkoy Podstawowej nr 1
w skadzie: Kamil Wyrwa,
Wiktor Piejak, Marcin Laso-
ta, Oskar Okrutny, Artur Sko-
rupa, Olek Bojnicki, Maciej
Maka, Kacper Owczarczyk,
Jakub Oczady i Bartosz a-
piski reprezentowaa powiat
wodzisawski w fnaach woje-
wdzkich, ktre odbyy si w
Pszczynie. Na starcie po bi-
let do Warszawy stany 32
zespoy zwycizcy fnaw
powiatowych, w czterech ka-
tegoriach. Na pocztek na za-
wodnikw czekay eliminacje
grupowe.
Zesp z Pszowa wystarto-
wa w grupie C rewelacyjnie
pokonujc w sportowej wal-
ce SP Rudniki (4:3) i druyn
Diament Czaniec (5:2). Zwy-
cistwo w drugim meczu dao
wprawdzie awans do pfna-
u, ale zostao okupione gron
kontuzj czoowego napastni-
ka - Maka Maki. Potrzebna
bya pomoc medyczna i zao-
enie szyny ortopedycznej na
rk. Trzeci mecz w grupie,
bez penego ataku, zawodnicy
z Pszowa przegrali. Pokona
ich jednak nie byle kto, tylko
jak si na koniec turnieju oka-
zao, zwycizca fnau woje-
wdzkiego - SP 51 Katowice.
Wygrywajc dwa mecze
grupowe pszowska druyna
awansowaa do pfnau i z
drugiego miejsca w grupie
trafa na mocny zesp SP
16 z Jaworzna. Ulegajc im
pozostaa walka o 3 miejsce
i brzowy medal fnaw wo-
jewdzkich. To bya ogrom-
na motywacja dla modych
zawodnikw. Chopcy dali z
siebie wszystko i ostatecznie
wspierani przez kontuzjowa-
nego wczeniej napastnika
pokonali zdecydowanie, ale
w trudnej sportowej walce
UKS Toszek Pyskowice, tym
samym zdobywajc brzowy
medal.
pszw sport
Dobr pass
modych pikarzy
przerwaa kontuzja
Orliki z Szkoy Podstawowej nr 1
w Pszowie zagray o Puchar Premiera.
p
Druyna z Pszowa w eliminacjach powiatowych pokonaa
wszystkich swoich rywali (Skrzyszw, Paww, Czyowice)
i dziki temu trafa do fnaw wojewdzkich.
Pierwsze efekty wsp-
pracy s ju widoczne.
Porozumienie w sprawie
wsppracy II Liceum Oglno-
ksztaccego, Liceum Plastycz-
nego oraz Gimnazjum w Mar-
klowicach zostao podpisane
w obecnoci starosty Tadeusza
Skatuy oraz dyrektora Gmin-
nego Zespou Obsugi Plac-
wek Owiatowych w Marklo-
wicach, a zarazem czonka
zarzdu powiatu Jolanty To-
maszewskiej. Pierwsze efekty
wsppracy ju wida. Kilku-
nastoosobowa grupa modzie-
y z gimnazjum w Marklowi-
cach uczestniczya bowiem w
warsztatach rysunku, ktre
dla swoich modszych kolegw
i koleanek poprowadzili ucz-
niowie liceum plastycznego.
Takich zaj ma by wicej.
W ramach wsppracy wodzi-
sawski plastyk zorganizuje
dla gimnazjalistw wykady,
pokazy, zajcia plenerowe,
konkursy itp. Bdzie te mery-
torycznie i programowo wspo-
maga realizacj przedmiotw
artystycznych w gimnazjum.
Ponadto obie placwki bd
propagowa ide i dorobek
wzajemnej wsppracy.
W GazetaInformator.pl nr
146 opublikowalimy wywiad z
pierwszym dyrektorem Szkoy
Podstawowej nr 18 dr Norber-
tem Mik, w ktrym zabrali-
my Czytelnikw w podr w
czasie, wspominajc trudne
pocztki szkoy. W aktualnym
numerze GazetaInformator.pl
chcielibymy zaprezentowa
osiemnastk tak, jak jest
dzisiaj. Zachcamy do lektury
wywiadu z dyrektor mgr Da-
nut Skr.
Wojciech oneczko: Pani
dyrektor, jest Pani zwi-
zana z osiemnastk od
samego pocztku. Jak na
przestrzeni tych lat zmie-
nia si baza edukacyjna
szkoy? Pocztki byy trud-
ne, a jak jest dzisiaj?
dyrektor SP 18 mgr da-
nuta Skra: Gdy szkoa za-
czynaa swoje funkcjonowanie
w 1993r. do uytku oddany by
tylko jeden budynek, a wok
by plac budowy. W klasach nie
byo praktycznie niczego poza
podstawowym wyposaeniem -
awkami, krzesekami i tablica-
mi. W obecnej chwili szkoa jest
bardzo dobrze wyposaona.
Kada sala wyposaona jest
w sprzt multimedialny. Posia-
damy dwie pracownie kompu-
terowe, klaso-pracowni ma-
tematyczn i jzykow oraz
gabinet jzykowy z prawdziwe-
go zdarzenia, tzn. ze suchaw-
kami. Komputery znajduj si
rwnie w przepiknej, prze-
strzennej wietlicy, gabinecie
szkolnego pedagoga i logope-
dy. Szkoa posiada te salk do
gimnastyki korekcyjnej, gabinet
pielgniarki szkolnej i salk do
Radosnej szkoy. Na wyposa-
eniu wszystkich gabinetw
przedmiotowych i sal lekcyj-
nych znajduj si liczne pomo-
ce dydaktyczne, ktre uatrak-
cyjniaj lekcje. Baz sportow
szkoy stanowi sala gimnastycz-
na, bienia, boiska wielofunk-
cyjne i boisko do piki plao-
wej oraz kompleks boisk typu
Orlik, uytkowany wsplnie z
ssiadujcym ze szko G3. Po-
nadto w ostatnich dwch latach
dziki radzie szkoy i urzdowi
miasta zakupiam szafki ubra-
niowe dla uczniw, ktre w na-
szej szkole s pikne, kolorowe
i stanowi dodatkowy element
upikszajcy szko.
Przez te wszystkie lata
zmienio si te nie do poznania
otoczenie szkoy. Wok szkoy
zaoyam przyszkolne arbore-
tum, gdzie ronie ponad 100
gatunkw drzew i krzeww.
Jest to dodatkowa pomoc dy-
daktyczna dla uczniw.
Nasze wysiki zostay za-
koczone pozyskaniem przez
szko certyfkatu Szkoy z
klas.
Co sdzi Pani o dzisiej-
szym, penym multime-
diw, sposobie ksztace-
nia?
Dzisiaj, aby w peni zreali-
zowa podstaw programow,
sigamy po nowoczesne tech-
nologie. Szkoa idc z duchem
czasu, musiaa dostosowa
si do zmieniajcych si wa-
runkw ycia, do tego, e nasi
uczniowie niezwykle spraw-
nie uywaj komrek, ipodw,
komputerw oraz korzystaj z
internetu. Jestem przekonana,
e nasza szkoa si do tego na-
prawd dobrze przygotowaa.
Najlepszym dowodem na to
s nie tylko bardzo dobre wy-
niki ze sprawdzianw, ale rw-
nie sygnay jakie otrzymujemy
ze szk gimnazjalnych, do kt-
rych obecnie uczszczaj nasi
absolwenci. Chwal ich bardzo
dobre przygotowanie, wiedz i
poziom.
W swojej pracy kadziemy
bardzo duy nacisk na podmio-
towe traktowanie uczniw. Po-
magamy im w sferze naukowej,
dydaktycznej, opiekuczo-wy-
chowawczej; pomagamy roz-
wija uzdolnienia i kiedy maj
kopoty. Pomoc pedagogiczno-
psychologiczna bardzo dobrze
dziaaa w naszej szkole jeszcze
zanim ministerstwo wydao od-
powiednie rozporzdzenie. Aby
mc sprosta zadaniom, ktre
stoj przed nauczycielami, za-
trudniam szkolnego pedagoga,
psychologa i logoped. W razie
potrzeby zatrudniam specja-
listw takich jak tyfopedagog
czy surdopedagog. Nasze wysi-
ki s doceniane przez rodzicw
uczniw, o czym wiadcz bar-
dzo liczne podzikowania.
Jak ni demografczny
wpyn na dziaanie Szko-
y Podstawowej nr 18?
Wiem, e wiele szk ma
problemy ze znaczcym spad-
kiem liczby uczniw. Na razie
spadek uczniw w mojej szko-
le jest bardzo powolny. Jest to
dla nas najlepszym dowodem,
e szkoa zmierza we waci-
wym kierunku. Dodatkowym
wskanikiem, ktry mwi o
tym, e szkoa jest bardzo do-
bra to ilo uczniw spoza re-
jonu. Wychodzimy bowiem z
zaoenia, e rodzic dokonuje
wyboru najlepszej dla swojego
dziecka szkoy.
W 1999 roku mielimy
okoo 520 uczniw, ale ww-
czas, w momencie wprowa-
dzenia reformy, edukacj ko-
czyli jeszcze uczniowie dwch
klas smych. W obecnym ro-
ku szkolnym mamy 445 ucz-
niw, z czego 46,5 proc. stano-
wi uczniowie spoza rejonu. W
ubiegym roku w szkole uczyo
si 466 uczniw, z czego 45,5
proc. byo spoza rejonu.
Gwn przyczyn odejcia
uczniw ze szkoy jest przede
wszystkim emigracja rodzin
zagranic lub do innych miej-
scowoci.
Podsumowujc naley
stwierdzi, e dopki bdzie tak
jak teraz, oznacza to bdzie, e
szkoa waciwie pojmuje i wy-
konuje swoje zadania, e na-
uczycielom zaley na uczniach,
na bardzo dobrym przygoto-
waniu ich do dalszej edukacji
i ycia.
dzikuj za rozmow.
F
o
t
.
U
M
P
s
z

w
Danuta Skra (na zdj.) jest dyrektorem SP 18 od 14 lat.
Wczeniej penia funkcj wicedyrektora placwki. Jak sama
przyznaje, osiemnastka kiedy i dzi, to dwa rne wiaty.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
>> GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
Sylwetki S
R E K L A M A
racibrz sylwetki
F
o
t
.
A
d
v
e
n
t
u
r
e
M
e
d
i
a
Z baniowej krainy do spotka literackich
Amalia Haas - wieloletnia kierowniczka biblioteki w Brzeziu wspomnienia.
magorzata rother-burek
11 wrzenia 2013 roku na
cmentarzu Jeruzalem poegna-
no pani Amali Haas najmil-
sz bibliotekark Europy, jak
pisa o niej w latach szedzie-
sitych Andrzej Wydrzyski.
Poegnalimy bibliotekark,
ktra w latach 1961-1978 pro-
wadzia Bibliotek Gromadz-
k w Brzeziu nad Odr - dzi
dzielnica Raciborza. Poegnali-
my bibliotekark, dziki ktrej
brzeska biblioteka we wspza-
wodnictwie bibliotek uplasowa-
a si na I miejscu w powiecie
oraz drugim w wojewdztwie
katowickim otrzymujc nagro-
d Ministra Kultury i Sztuki.
Mwi, e skromno ce-
chuje ludzi o wielkim sercu.
Serce pani Amalii musi by chy-
ba ponadwymiarowe. Trudno z
pani cho swko wydusi o
niej samej. Jakby nie syszc do-
tyczcych jej osoby pyta - stale
wraca do tego samego - ksiki,
ksiki i jeszcze raz ksiki. To
jest jej pasja yciowa. Wpoi in-
nym mio do nich - to jej cel. A
cel ten osiga drogami dobrany-
mi sercem i rozumem. Takimi
sowami rozpoczyna si artyku
z okresu prosperity brzeskiej
biblioteki zatytuowany Bukiet
fokw dla pani Amalii.
A wszystko zaczo si tak
jako normalnie. Pani Amal-
ka, absolwentka Liceum Ur-
szulanek w Rybniku, ona oraz
matka , w pewnym okresie pra-
cujca jako higienistka szkol-
na, rozmiowana w ksikach,
pieszych wdrwkach po kraju
wraz z mem i synem, tak pi-
sze w swoich wspomnieniach:
Najpierw zawodowy teatr la-
lek z Opola, w Strzesze Sztuka
Marii Kownackiej O strasznym
smoku i dzielnym szewczyku.
Kry mia trzy lub cztery latka
[Kry - mowa o synu p. Amelii
- Krystianie Haas - przyp. red.].
Potem wpada mi w rce ksi-
eczka harcerska (...) z kukie-
k w plecaku - i byy pierwsze
kukieki wasnej roboty i pierw-
sze przedstawienia w domu dla
synka i jego urodzinowych goci
(...). Potem z kukiekami ycze-
nia dla kolejnych wychowawcw
synka z okazji Dnia Nauczyciela
(...). I tak pocztki lat szedzie-
sitych i rozmowa z nauczycie-
lem, pniejszym kierownikiem
szkoy p. Maksymilianem Paw-
liczkiem, ktry wwczas prowa-
dzi rwnie wietlic; rozmo-
wa mniej wicej tej treci: jest
szafa z ksikami a zamknita,
nikt nie czyta, a mogaby sta w
wietlicy. Czy podjaby si Pa-
ni...? I odpowied p. Haasowej:
Bardzo chtnie. I tak si zacz-
o - byy szafy - liczba mnoga bo
dwie, 418 woluminw ksiek
+ dopoyczenie przytaszczo-
ne z biblioteki powiatowej w
Raszczycach - i 15 marca 1961
otwarcie. Dziki penemu za-
angaowaniu i zdobyciu przy-
chylnoci miejscowych wadz,
poprzez wasne dopilnowanie
prac, doborze kadego naj-
mniejszego szczeglika biblio-
tecznego urzdzenia, a przede
wszystkim pozyskaniu sobie
dzieci - stworzya wzorcow
placwk. Za jej przedstawie-
nia kukiekowe - to ywe ksi-
ki, to przeniesienie na deski te-
atrzyku treci kolejnych ksiek
(...), potem np. Tydzie Pisania
Listw, ktry nie pozostaje bez
echa - to jedna z drg p. Ama-
lii: do wielu wanych wydarze.
I jest rok 1964 - do Brzezia n/
Odr przyjeda Alfred Szklar-
ski. Nieco si spni, nie mg
znale maego Brzezia. W na-
stpnym roku by Adam Bah-
daj. Potem przyjedali nastep-
ni - Andrzej Wydrzyski, Jan
Pierzchaa, Wacaw Czyewski,
Elbieta Jackiewiczowa, Niziur-
ski, Natalia Rolleczek, Zofa By-
strzycka, Stanisawa Fleszarowa
- Muskat, Baumgarten - byli ak-
torzy oraz innne ciekawe posta-
ci rodowisk kulturowych.
Wiemy jak trudno sprowa-
dzi znanego literata na tzw.
prowincj, chyba za wa-
ciwe pienidze - Pani Amalii
udawao si to jako, w naszym
odczuciu normalnie - kto po-
wie, e czasy byy inne i pewnie
ma troch racji, ale nikt nie za-
przeczy, e musiao by jeszcze
co, co sprawiao, e biblioteka
najmilszej bibliotekarki Euro-
py w latach 1961 - 1978 przey-
waa prawdziwy rozkwit. Jako
moda wwczas nauczycielka,
polonistka nieraz angaowana
byam przez p. Amali do wi-
tania goci, i w peni podpisuj
si pod licznymi ciepymi, wzru-
szajcymi wpisami autorw, go-
ci brzeskiej biblioteki - niechaj
one, wybrane fragmenty bd
podzikowaniem dla pani Ama-
lii Haas, ktra na stae wpisaa
si w histori ycia kulturalne-
go naszego Brzezia - dzielnicy
Raciborza. Nigdy nie zapomn
spotkania w Brzeziu. Zgotowa-
a mi Pani i Pani dzieci niezwy-
kle mi niespodziank. Byem
tak wzruszony, e pocztkowo
nie mogem wydusi sowa -
tak pisa w licie Adam Bahdaj.
To wielka satysfakcja dla auto-
ra (...) szczeglnie sprawio mi
przyjemno to, e bohaterzy
moich utworw s wam bliscy
i jakby podobni do was to z
listu Niziurskiego.
Przyja z pisarzami trwaa
czsto przez lata, np. A. Bahdaj
po otrzymaniu nagrody Orle
Piro pisze: Paragon (kukie-
ka), ktrego otrzymaem sta
si ju nieodczn maskotk i
teraz siedzi na biurku i patrzy
jak pisz. Jest niezwykle sym-
patyczny i bardzo go polubiem
(...). Byem z nim na kierma-
szach w Warszawie, kiedy pod-
pisywaem ksiki. Pokazywa-
em go warszawskim dzieciom
i wzbudza podziw (...).
Trudno przedstawi wie-
lorak dziaalno biblioteki
prowadzonej przez p. Haasow
- materiau byoby na ca ksi-
k - a moe kiedy powstanie?
Dzi wspomnienia o pani Amalii
Haas zakoczymy sowami Na-
talii Rolleczek - Gdyby wszyst-
kie biblioteki miay tyle ujmuj-
cego czaru i tak atmosfer jak
ta - prowadzona przez Amali
Haasow to - byoby wspania-
le.
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
XXXSPZBMSVEOJLQM
Wolne weekendy
2014
Wesela
Komunie
Catering
Domowa kuchnia, niezapomniana atmoslera
p. Amalia Haas
doprowadzia brzesk
bibliotek do rozkwitu.
4 padziernika zmara Bo-
ena Kawako, wieloletni dy-
rektor fnansowy Rafako S.A.,
ostatnio czonek zarzdu i dy-
rektor ELWO S.A. w Pszczynie.
p. Boena Kawako w Rafako
pracowaa od 1991 roku.
Zaczynaam od zwyke-
go stanowiska, cho nie byo
to moje pierwsze miejsce pra-
cy. Gdy otrzymaa propozy-
cj objcia funkcji kierownika
dziau fnansowego, znajomi
wrcz mi wspczuli. RAFAKO
znajdowao si wtedy w bardzo
trudnej sytuacji fnansowej, a
ja miaam zaj si efektyw-
nym regulowaniem wszelkich
zobowiza frmy - pisaa dla
Naszego RAFAKO w listopa-
dzie 2011 roku, gdy po latach
pracy w zakadzie zostaa po-
woana na stanowisko wice-
prezesa zarzdu RAFAKO S.A.
Z RAFAKO odesza w listopa-
dzie 2012 roku, wraz z W. R-
ackim i J. Dusio.
W chwili mierci miaa 54
lata. Uroczystoci pogrzebo-
we p. Boeny Kawako odb-
d si 11 padziernika w Kuni
Raciborskiej.
racibrz sylwetki
Zmara Boena Kawako
W RAFAKO przepracowaa 20 lat.
p. Boena Kawako
przesza w RAFAKO przez
wszystkie szczeble kariery
zawodowej.
et
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
6 Zapowiedzi
kultura rozrywka
Repertuar imprez
radlin mok 2 listopada
KABARETOWA NOC
wodzisaw laski wck 26 padziernika
KABARET
MORALNEGO NIEPOKOJU
racibrz arena rafako 12-13 pa.
III RACIBORSKI
FESTIWAL FITNESS
W sobot 26 padziernika
o godz. 17.00 i 20.00 w Wo-
dzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si wystp Kabaretu
Moralnego Niepokoju w abso-
lutnie nowym wydaniu. Pro-
gram Pogoda na suma bije
rekordy popularnoci. Skecze
nieemitowane w telewizji, pio-
senki wczeniej nie wykony-
wane, imponujca scenogra-
fa i wreszcie nowa posta w
skadzie kabaretu. Najnowsza
trasa Kabaretu ruszya w stycz-
niu 2013 r. Program o cieka-
wej nazwie Pogoda na suma
skada si z najnowszych, nie-
prezentowanych jeszcze w te-
lewizji utworw. Przeyjemy
m. in. prb generaln spek-
taklu, podczas ktrej aktorzy
zmczeni wystpami w rekla-
mach na potg myl kwestie,
przyjrzymy si Polsce oczami
powracajcego do kraju kibica
Euro 2012 i zwiedzimy miesz-
kanie nuworysza z nim w roli
przewodnika. Cao uzupeni
doskonae, jak zawsze piosenki
starannie zaaranowane przez
Orkiestr Moralnego Niepoko-
ju. Na koniec nie zabraknie bi-
sw a tam najwiksze prze-
boje. Bilety na wystp w WCK
w cenie 60 zotych.
patronat medialny:
F
o
t
.
M
a
t
.
p
r
o
m
o
c
y
j
n
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
a12 - 13 padziernika w Are-
nie Rafako przy ul. kowej 31
w Raciborzu odbdzie si III
Raciborski Festiwal Fitness. -
Nasz festiwal to impreza pro-
pagujca zdrowy i aktywny styl
ycia, dla tych ktrzy s cieka-
wi, jak i gdzie zadba o swj
wygld, zdrowie i samopoczu-
cie oraz dla tych, ktrzy szu-
kaj pomysw na aktywne i
przyjemne spdzanie wolnego
czasu - tumaczy organizator
imprezy, Krzysztof Pakulec.
Pierwszego dnia w godzinach
od 15.00 do 21.00 bdzie mo-
na wzi udzia w zajciach
ftness, dance, treningu funk-
cjonalnego, stepu oraz pilate-
su. Drugiego dnia od godziny
16.00 do 20.30 potrwa Ma-
raton Zumby. Jak co roku do
udziau w festiwalu zaproszo-
no najlepszych instruktorw.
Uczestnicy imprezy bd wi-
czy pod okiem Marty Niek-
carz, Patrycji Pakulec, Dariu-
sza Madeja, Wioletty Sabiny
oraz Krzysztofa Pakulca.
W sobot, 2 listopada w
Miejskim Orodku Kultury
w Radlinie odbdzie si ka-
baretowa noc. Jako pierwszy
na scenie zaprezentuje si ka-
baret Noc, ktory tworz Mate-
usz Pniak, Wojciech Kucjas i
Szymon Pniak. Zaprezentuj
si oni w swoim najnowszym
programie pt. Oczywista
oczywisto. Tu po nich na
scen wyjd artyci z kabare-
tu Kaasznikof. Grup tworz
ukasz Zaczek, Rafa Gorze-
lany, Beata Kabziska oraz
Adam Paszenda. Na swoim
koncie maj trzy programy
kabaretowe oraz kilkadziesit
nagrd. Ostatni wystpi ka-
baret No Nejm. Od poczt-
ku istnienia artystom udao
si stworzy sieden penych
programw. Oprcz tego po-
wstao wiele odrbnych ske-
czy. Kabaret No Nejm two-
rz Rafa Soliski oraz Marek
ya. Wszystkie trzy kabarety
pochodz z Rybnika. Bilety na
noc kabaretow w cenie 40 i
50 zotych.
patronat medialny:
11 padziernika rck racibrz
W pitek, 11 padziernika o godz. 18.30 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 wystpi Kabaret pod Wyrwigro-
szem. Bilety w cenie 40 i 50 zotych.
12 padziernika koniec wiata racibrz
W sobot, 12 padziernika o godz. 20.00 na Przystanku Kultu-
ralnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si i wiatowy
Zlot Sobowtrw mistrzw Sztuk Walki. So wygrania wie-
le nagrd, midzy innymi karnety na zajcia Aikido.
12 padziernika park rotH racibrz
W sobot, 12 padziernika o godz. 11.00 w Parku Roth w Racibo-
rzu odbdzie si Raciborsko-dalekowschodni Bieg w Ja-
ponkach. Zapisy o godz. 10.30 przy muszli koncertowej. Udzia
w biegu bezpatny.
12 padziernika ulice miasta racibrz
W sobot, 12 padziernika o godz. 11.00 z Rynku w Raciborzu
wyruszy XiV marsz nadziei. Organizatorem marszu jest Ra-
ciborskie Koo Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.
12 padziernika rck rydutowy
W sobot, 12 padziernika o godz. 18.00 w Rydutowskim Cen-
trum Kultury odbdzie si gala operetkowa, podczas ktrej
wystpi Jdrzej tomczyk, martyna tomczyk oraz Klau-
dyna Wsiewicz. Bilety w cenie 30 zotych.
13 padziernika koci wnmp wodzisaw
W niedziel, 13 padziernika o godz. 19.00 w kociele WNMP
w Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert So-Hymn Park
(Seul/Porea Poudniowa). Koncert obdzie si w ramach Wo-
dzisawskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Mu-
zykon.
13 padziernika mok pszw
Ogromny sukces pierwszej edycji koncertu lski Szlagier
Fest skoni organizatorw do powtrzenia tej imprezy - odb-
dzie si ona ju 13 padziernika o godzinie 16.00. Wystpi gru-
pa Fest, iRoxana, Claudia i Kasia Chwoek oraz Krzysztof Procek.
Bilety w cenie 25 i 30 z.
14 padziernika
biblioteka
racibrz
W poniedziaek, 14 padzier-
nika o godz. 16.00 w bibliotece
przy ulicy Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si impre-
za urodziny Kubusia Pu-
chatka.
18 padziernika
muzeum racibrz
W pitek, 18 padziernika
w Muzeum w Raciborzu odb-
dzie si wykad dr Stefanii
markowskiej-Skowron pt.
Cikie ycie samuraja,
czyli blaski i cienie drogi
Wojownika. Wykad odb-
dzie si w ramach II Budo Gali.
Wstp wolny.
18 padziernika rck racibrz
W pitek, 18 padziernika o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Wsp-
czesnej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie si wernisa
wystawy malarstwa Sauda Ramy artysty pochodzcego
z Kosowa.
18 padziernika rck rydutowy
W pitek, 18 padziernika o godz. 19.00 w Rydutowskim Cen-
trum Kultury bdzie mona obejrze widowisko touch of ir-
land. Zagra zesp Carrantuohill, a zataczy grupa Treglers.
Jako go specjalny na scenie pojawi si Pawe Kukiz. Bilety na
koncert w cenie 45 z.
R E K L A M A
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
M
a
t
.
p
r
o
m
o
c
y
j
n
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
a
orska Izba Gospodar-
cza przy wsparciu ING Banku
lskiego S.A. zorganizowaa
seminarium z udziaem prof.
Witolda Orowskiego. W se-
minariusz wzili udzia czon-
kowie powstaego w 2011 roku
lskiego Partnerstwa Gospo-
darczego (m. in. orska Izba
Gospodarcza, Raciborska Izba
Gospodarcza, Izba Gospodar-
cza w Wodziswiu lskim).
Blisko stu biznesmenw
wysuchao prelekcji Wicepre-
zesa Zarzdu Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. (KSSE) Andrzeja Zabie-
gliskiego pn. Jesie 2013 jako
dobry czas na decyzj o inwe-
stycji w KSSE S.A.. Zabiegli-
ski przypomnia, i rzdowym
instrumentem wspierajcym
dziaalno przemysow, two-
rzenie miejsc pracy oraz rozwj
regionalny s strefy ekonomicz-
ne. Daj one moliwo frmom
inwestujcym w strefach na wy-
sokie ulgi podatkowe. Rola KS-
SE nie ogranicza si jedynie do
wspfnansowania infrastruk-
tury strefy ale obejmuje szereg
dziaa wspomagajcych inwe-
storw (m.in. w zakresie sprze-
day nieruchomoci, udziela-
nia zezwole na dziaalno w
strefe itp.) usyszelimy na
wykadzie.
Obecnie KSSE dziaa na te-
renie 2000ha, obejmuje czte-
ry podstrefy (Gliwicka, Tyska,
Sosnowiecko-Dbrowska, Ja-
strzbsko-orska). Aktualnie
w strefe zainwestowao ju 54
frm, ktrzy poczynili nakady
na kwot 4,5 mld z. Jedno-
czenie prezes KSSE zwrci
uwag na zmieniajce si prze-
pisy wraz z nowym rozdziaem
rodkw unijnych. Porwnanie
do promocji powakacyjnych
LAST Minute -40 proc. miao
uzmysowi ostatni szans na
dopaty do inwestycji w wyso-
koci 40 proc. Ju za kilka mie-
sicy bowiem (od lipca 2014)
dopaty dla frm duych spad-
n do poziomu 25 proc. Prele-
gent apelowa zatem do tych,
ktrzy nosz si z zamiarem
inwestowania aby nie zwlekali
z decyzj.
Gociem specjalnym semi-
narium by prof. Witold Orow-
ski znany ekonomista, byy
doradca ekonomicznym Pre-
zydenta RP. Aktualnie dyrek-
tor Szkoy Biznesu Politechniki
Warszawskiej, wspzaoyciel
Niezalenego Orodka Bada
Ekonomicznych NOBE, gw-
ny doradca ekonomiczny Price-
waterhouseCoopers Polska. W
2011 prof. Orowski zosta po-
woany na stanowisko Specjal-
nego Doradcy Komisji Europej-
skiej ds. Budetu. Go wygosi
prelekcj pn.: Wielkie spowol-
nienie mino co dalej?.
Orowski prbuje posta-
wi tez: Dlaczego Polska znosi
kryzys lepiej od innych? Na tak
postawione pytanie odpowia-
da podajc kilka przyczyn: sto-
sunkowo dobry rezultat prze-
prowadzonych reform, niskie
zaduenie globalne frm i osb
w Polsce, czonkostwo w UE,
mniejsze bdy w zarzdzaniu
gospodark (ostrono i opie-
szao w inwestowaniu) oraz
wiele szczcia. Oto odpo-
wied na to pytanie - dodaje.
W nawizaniu do tema-
tu inwestowania go bardzo
chtnie rozwin gony w me-
diach temat OFE, ktry pojawi
si rwnie w pytaniach z sali.
Zdaniem prof. Orowskiego
przysze emerytury bd real-
nie coraz nisze, dlatego jedyn
sensown decyzj jest inwesto-
wanie w tzw. trzeci flar.
Gazeta Informator 10 padziernika 2013 nr 19 (147) Dodatek tematyczny 19/2013
PLUSY BIZNESU DLA
region
R E K L A M A
gospodarka
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
moliwo:
- prowadzenia magazynu
- programowania kasy fskalnej
Program
m
inikasa
tylko 120z netto
+ +
Minikasa
Promocja:
pakiet komputer + czytnik kodw + minikasa
tylko 999 z netto
rog Klasztornej i Ogrodowej
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
Jak przeprogramowa nazwy w kasach fskalnych?
nie zwlekaj!
nowe przepisy od
1 Pa
D
zIer
n
IK
a
Dlaczego Polska znosi kryzys lepiej od innych?
W orach odbyo si seminarium z udziaem prof. Witolda Orowskiego.
czne inwestycje
w KSSE osigny
warto
4,5 mld z
ireneusz burek
Jednoznaczna
nazwa na
paragonie fskalnym
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszo w ycie roz-
porzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 marca
2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. poz.
363). Zgodnie z 8 ust. 1 pkt 6 tego rozporzdze-
nia, paragon fskalny zawiera m.in. nazw towaru
lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich iden-
tyfkacj.
Wymg jednoznacznoci wyklucza moliwo
stosowania nazw grup towarw takich jak: nabia,
alkohol, podzesp zamienny, akcesoria, usuga
budowlana, usuga ciesielska, naprawa samocho-
du itp. Naley w kadym przypadku uy nazwy
towaru np. pomidory, jabka (w grupie dotychczas
stosowanej warzywa/owoce), chleb, buka (w gru-
pie pieczywo), piwo, wino, wdka (w grupie napoje
alkoholowe) lub usug tynkowanie, malowanie, (w
grupie usugi budowlane), cicie drewna, monta
wiby dachowej (w grupie usugi ciesielskie) itd.
Warto zwrci uwag na fakt, i wymg nie jest
czym nowym. Ju w wyroku NSA z 9 marca 2010
czytamy: Podatnik powinien wystawi paragony
zawierajce nazwy na tyle szczegowe, eby ()
zapewniay konsumentowi moliwo kontroli do-
konywanych zakupw () Stosowanie na parago-
nach nazw grupowa nie spenia tych wymogw,
skoro jedn z nadrzdnych funkcji paragonu jest
umoliwienie konsumentowi sprawdzenia tego, co
kupi i w jakiej cenie.
Wielu klientw obawia si, e musi wymieni
kas fskaln gdy posiada zbyt duy asortyment.
Jeli asortyment towarw u danego podatnika jest
wikszy ni liczba dostpnych pozycji w kasie re-
jestrujcej wwczas podatnik stosuje przepis do-
tyczcy jednoznacznego identyfkowania towarw
dostosowujc stosowane przez siebie nazewnictwo
do liczby dostpnych pozycji kasy.
Zatem, z jednej strony, podatnikom nie grozi
wymiana kas na nowe, jednak z drugiej strony mi-
nisterstwo nie zwalania podatnikw z obowizku
rozszerzenia nazewnictwa do maksymalnej iloci
towarw, ktre mona zaprogramowa w konkret-
nej kasie.
ireneusz burek
Na zdjciach: od lewej prof. W. Orowski; od prawej z gry wiceprezes KSSE Andrzej
Zabiegliski, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych ING Magorzata Madeja, prezes
orskiej Izby Gospodarczej Gabriela Krl. Obszerna fotorelacja na GazetaInformator.pl
patronat medialny:
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
S PLUSY BIZNESU DLA
racibrz Handel
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
R E K L A M A
region gospodarka
Ogromne zainteresowanie nowo otwartymi
salonami Sinsay i House w Raciborzu.
Ponad 500 osb na otwarciu
nowych salonw w Galerii Myskiej
lskie: mali dostan mniej
Zapowiada si ostra walka o unijne pienidze.
artyku sponsorowany
galeria myska
47-400 racibrz , ul. mickiewicza 12
czynne: pn-sb 9-21, nd 10-20
www.galeria-mlynska.pl
Ponad 500 osb w cigu
pierwszych 2 godzin odwie-
dzio Galeri Mysk i nowo
otwarte salony Sinsay i House.
Zainteresowanie nowymi ko-
lekcjami popularnych marek
LPP jest due.
Pierwsi klienci ju punk-
tualnie o 9 weszli do nowych,
nowoczenie urzdzonych sa-
lonw. Gwnie dominowa-
y Panie, szukajce dla siebie
nowinek modowych m-
wi Bogdan Jasiewicz z Gale-
rii Myskiej. Poniewa by to
pierwszy dzie otwarcia (2 pa-
dziernika), kady salon przygo-
towa niespodzianki dla swoich
klientw, dlatego warto byo
przyj do Galerii Myskiej.
Taka wspaniaa frekwencja ju
w pierwszych godzinach po ot-
warciu, potwierdza, e wpro-
wadzone do Galerii Myskiej
salony to strza w 10.
Ponadto przez kolejne dwa
dni, 3-4 padziernika, odwie-
dzajcy salony Sinsay i House
mogli skorzysta z bezpatnych
porad stylistki, ktra pomaga-
a w zakupach i podpowiadaa
jak najlepiej podkreli swj
wasny styl.
Przypomnijmy, e w pla-
nach Galerii Myskiej s jesz-
cze otwarcia trzech kolejnych
salonw Mohito, Cropp oraz
Reserved. Planowana data ot-
warcia II poowa padzier-
nika.
Zarzd Wojewdztwa l-
skiego zdecydowa o podziale
rodkw unijnych na poszcze-
glne subregiony. Z posta-
nowie wadz wojewdztwa
uciesz si mieszkacy subre-
gionu centralnego, natomiast
niezadowoleni mog by
wszyscy pozostali. Subregion
Zachodni (ory, Rybnik, Wo-
dzisaw l., Racibrz) otrzyma
w nowym rozdaniu unijnym w
sumie 54 mln z.
Gros tej kwoty powinno
zosta przeznaczone na tzw.
projekty twarde - 42 mln z.
Dla porwnania, w poprzed-
niej perspektywie fnansowej
bya to kwota 56 mln z. Z ko-
lei na projekty mikkie prze-
znaczonych zostao 12 mln z
(z zastrzeeniem, e ich rea-
lizacja musi towarzyszy pro-
jektom twardym).
Z takiego rozdania rod-
kw nie s zadowolone wa-
dze samorzdowe z mniej-
szych subregionw. O nowej
propozycji podziau rodkw
rozprawiali juz samorzdowcy
z gmin powiatu czstochow-
skiego. Jakikolwiek bdzie
wynik tych stara, zapowiada
si ostra walka o rodki unij-
ne.
Powiat raciborski zgosi
cztery projekty, z tym e ma-
my wiadomo, e uda si
nam zrealizowa jeden, gra
dwa - mwi starosta Adam
Hajduk. Priorytetowym pro-
jektem powiatu raciborskie-
go jest poprawa warunkw
ksztacenia zawodowego w ra-
ciborskich szkoach.
Kolejne pomysy wadz
powiatu na zagospodarowanie
rodkw unijnych to zakup ni-
skoemisyjnego transportu dla
PKS, monta solarw na tere-
nie szpitala i budowa nowej
kotowni (co pozwolioby na
sprzeda starej) oraz wymia-
na owietlenia w szkoach na
energooszczdne.
Od kiedy funkcj marszaka wojewdztwa lskiego peni
Mirosaw Sekua (na zdj.), daje si zauway wyran
tendencj komasacji rodkw fnansowych w aglomeracji
grnolskiej kosztem pozostaych regionw wojewdztwa.
et
Wszystko wskazuje na to, e
niezabudowana nieruchomo
przy kowej nie tak prdko
zostanie sprzedana. Wszyst-
kiemu winna zmiana w planie
zagospodarowania przestrzen-
nego Raciborza, ktra sprawi-
a, e dotychczasowa oferta na
sprzeda nieruchomoci staa
si nieaktualna.
Przypomnijmy, pierwotnie
nieruchomo zostaa wycenio-
na na 4 mln z. W przypadku
skutecznej sprzeday, 25 proc.
kwoty miao wpyn do bu-
detu powiatu raciborskiego.
Zmiana w planie zagospodaro-
wania przestrzennego dopu-
cia moliwo wprowadze-
nia w tym miejscu zabudowy
mieszkaniowej (z usugami na
parterze). Ta zmiana sprawia,
e na nowo trzeba przeprowa-
dzi procedur rzeczoznawcz
i przetargow. Jeli z powo-
du zmiany dziaka stracia na
wartoci, wwczas powiat raci-
borski, w imieniu Skarbu Pa-
stwa, bdzie musia wystpi
do gminy o pokrycie rnicy.
Zdaniem starosty Adama Haj-
duka tak si jednak nie stanie.
- Nabywca bdzie mia wiksze
moliwoci inwestycyjne. Mo-
im zdaniem to nie zmniejszyo
wartoci dziaki - mwi staro-
sta i dodaje, e wadze powia-
tu chc jeszcze w tym roku za-
koczy stosowne procedury i
sprzeda nieruchomo.
Obecna zwoka w sprzeday
dziaki wynika z nieuwagi sta-
rostwa. - Na pewno referat da
ogoszenie pniej, ni upra-
womocni si nowy plan zago-
spodarowania przestrzennego,
a u nas w referacie nie ledzili
tego - mwi starosta i dodaje,
e potencjalni nabywcy ju in-
teresowali si nieruchomoci
przy kowej.
racibrz nierucHomoci
Czy znajdzie si chtny na dziak
przy wizieniu?
Przetarg na nowo,
bo urzdnicy si nie dogadali
Pierwotnie
nieruchomo przy
ul. kowej zostaa
wyceniona na
4 mln z
et
F
o
t
.
g
a
l
e
r
i
a
-
m
l
y
n
s
k
a
.
p
l
F
o
t
.
m
f
.
g
o
v
.
p
l
ory, Rybnik,
Wodzisaw lski
i Racibrz dostan
12 mln z
mniej na
projekty twarde.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
>> GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
9 PLUSY BIZNESU DLA
Zapytaj o promocj w dodatku PluSydlaBiZneSu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla biznesu
prezentujemy gar porad
podatkowych dla przedsi-
biorcw.
Kiedy mona wystawi
faktur podsumowujc,
zawierajc wykonanie
kilku usug dokonanych
w rnym odstpie cza-
su?
Wystawienie faktury pod-
sumowujcej jest moliwe
przy odpowiednich ter-
minach. Bazujc na obo-
wizku wystawienia fak-
tury w cigu 7 dni od daty
wykonania usugi, faktur
podsumowujc (zbior-
cz) mona wystawi pod
warunkiem, e bdzie ona
wystawiona w przecigu
7 dni od dnia wykonania
pierwszej usugi i bdzie
okrelaa wykonanie kilku
usug nastpujcych wa-
nie w tym czasie. Faktury
zbiorcze s na og wysta-
wiane w sytuacji, gdy wy-
konywane s stae usugi,
bd gdy usugi wiadczo-
ne s przez jednego stae-
go podatnika.
Jak rozlicza podatek VAT
przy prowadzeniu sprze-
day wysykowej?
Podatek VAT jest uzalenio-
ny od wysokoci uzyskanej
sprzeday. Gdy podatnik
objty jest zwolnieniem
podatkowym, wynikajcym
z prowadzenia sprzeday
nie przekraczajcej ustalo-
nego w danym roku limitu,
to podatek VAT nie jest na-
liczany. Natomiast prowa-
dzenie ewidencji sprzeday
jest konieczne ze wzgldu
na potrzeb sprawdzania,
czy aby sprzeda w danym
roku nie przekroczya limi-
tu, ktry dotychczas po-
zwala na zwolnienie. Gdy
limit zostanie przekroczo-
ny zwolnienie podatkowe
przestaje obowizywa i
obowizkowa jest ewiden-
cja podatku VAT.
Kiedy naley wystawi
faktur VAT?
Faktura VAT zawierajca
dzie, miesic oraz rok po-
winna by wystawiona naj-
pniej w cigu 7 dni od
dnia wydania towaru lub
wykonania usugi. W przy-
padku otrzymania zaliczki,
zadatku, bd raty podat-
nik jest rwnie zobowi-
zany do wystawienia fak-
tury w przecigu 7 dni od
dnia, w ktrym nabdzie
cze lub cao naleno-
ci. W przypadku faktury
okrelonej tylko za pomo-
c miesica i roku, powinno
si j wystawi nie pniej
ni 7 dnia liczc od zako-
czenia miesica, w ktrym
miaa miejsce sprzeda.
Istniej rwnie czynnoci,
ktre mona fakturowa w
innym terminie.
powiat raciborski gospodarka
SOFT-ib
47-400 Racibrz
ul. Klasztorna 12
tel. 32 415 98 18
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
Strategia z dala od
politycznych sporw
Czy powstaje kolejny dokument
do szuady?
R E K L A M A
Komentarz na gorco
dr Krzysztof Wrana
ekspert z dziedziny plano-
wania strategicznego, pra-
cownik Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach,
gwny doradca strategiczny
prac na strategi rozwoju po-
wiatu raciborskiego, gwny
doradca strategiczny i meto-
dolog przy opracowywaniu
strategii Polski poudniowej,
wojewdztwa lskiego i sub-
regionu zachodniego.
Motywem, ktry skania
samorzdy do podjcia prac
nad strategi, jest dostepno
rodkw zewntrznych, unij-
nych. Nie ma si co oszuki-
wa: to jest gwny motyw,
ktry decyduje o rozpocz-
ciu prac nad lokaln strate-
gi. Kiedy bardzo czsto byo
tak, e powstawa dokument
i rzadko kiedy by wykorzy-
stywany; nie byo systemw
wdraania i monitorowania
sytuacji. Ostatnie lata poka-
zuj, e samorzdy coraz bar-
dziej wiadomie wykorzystuj
te narzdzia strategiczne i z
coraz wiksz detereminacj
staraj si realizowa te stra-
tegie. Nie powiem, e w 100
proc., bo strategii nie da si
zrealizowa w takim stopniu
zawsze pojawiaj si okolicz-
noci, ktre ka nam wery-
fkowa i ogranicza ambicje.
Bardzo wiele zaley od tego,
jakie s te uwarunkowania w
otoczeniu, bo samorzdy - nie
ma co ukrywa - borykaj si
na co dzie z trudnociami bu-
detowymi; te budety lokalne
s budetami ograniczonymi,
bardzo dua cz wydatkw
to wydatki sztywne i na rozwj
strategiczny niewiele zostaje.
Natomiast mi zawsze
przywiecaa taka idea: twrz-
my strategi, w ktrej bd
projekty realizowane nie tyl-
ko w oparciu o budet lokal-
ny, twrzmy strategie takie,
w ktrych budet lokalny jest
poczatkiem pewnej drogi, na-
tomiast podmioty prywatne,
czy to biznes, czy mieszkacy,
czy organizacje pozarzdowe,
swoimi dziaaniami i rodka-
mi te strategie realizuj i wno-
sz wasny wkad do tych stra-
tegi.
To e pracujemy w powie-
cie raciborskim jest nawi-
zaniem do tego, co dzieje si
ze strategiami na poziomie
regionalnym, bo jednak po-
wstaa strategia wojewdztwa
lskiego, powstaje Regional-
ny Program Operacyjny, wic
powiat raciborski, zreszt bar-
dzo rozsdnie, prbuje stwo-
rzy dokument, ktry bdzie
wpisywa si w ten nurt pla-
nowania.
Tu w powiecie racibor-
skim pracuje si wietnie, co
potwierdza frekwencja. Ci lu-
dzie s przepuszczeni przez
naprawd wyczerpujc ma-
chin pracy warsztatowej i
mimo, e jest to ostatnie spot-
kanie, s tutaj. Ich zaangao-
wanie jest bardzo wysokie.
Jakbym mia powiedzie, jak
si pracuje, to i warunki or-
ganizacyjne, ktre s tworzo-
ne przez starostwo powiato-
we, jak i osoby zaproszone
na warsztat... Naprawd nie
mam uwag krytycznych. Do
tego bardzo sympatyczna at-
mosfera, bez niepotrzebnych
sporw. i ludzie s nastawieni
na kompromis.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Prace nad strategi roz-
woju powiatu raciborskiego
do roku 2020 znalazy si na
fniszu. Cho ostateczna wer-
sja dokumentu jeszcze nie
powstaa, to wiadomo ju, e
zasadniczo nie bdzie si on
rni od innych dokumen-
tw tego typu. Powiat raci-
borski w roku 2020 to obszar
harmonijnego i wspzalene-
go rozwoju spoecznego, go-
spodarczego, przestrzennego
i przyrodniczego realizowany
w partnerstwie podmiotw
lokalnych z podmiotami spo-
ecznymi - czytamy we wstpie
do opracowywanej strategii.
Poziom oglnoci tego ty-
pu dokumentw rodzi pyta-
nia: czy strategie rozwoju po-
wiatw i gmin maj sens? czy
nie s to dokumenty robione
do szufady, po ktre si-
ga si jedynie przy skadaniu
wnioskw o unijne dofnanso-
wanie? Czy warto traci czas i
pienidze na ich przygotowa-
nie? Zachcamy do lektury ko-
mentarza dr. Krzysztofa Wra-
ny, gwnego konsultanta prac
nad strategi.
W pracach nad strategi uczestnicz przedstawiciele wadz
samorzdowych (na zdj. przewodniczcy rady powiatu A.
Wajda oraz wicestarosta J. Stukator), rodowisk gospodar-
czych, dyrektorzy szk i innych jednostek powiatowych.
wojciech oneczko
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
10 Reklama
R E K L A M A

FABRYKA MEBLI
Racibrz ul. Markowicka 1A kom. 661 949 561
ul. Opawska 49 kom. 661-949-360 Racibrz
ul. Marklowicka 38 tel. (32) 453-20-09 Wodzisaw lski
System Amadis
870,92
kolor: biao - czarny
1088,65
N
o
w
a

k
o
l
e
k
c
j
A

!
Zapraszamy do salonw meblowych:
R E K L A M A
>> GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
Zdrowie 11
racibrz zdrowie
R E K L A M A
R E K L A M A
Przyjemna forma odchudzania
podczas FIT-Camp
Zajcia ruchowe przy muzyce pozwol zrzuci nam kilka zbdnych kilogramw.
Poradnia dietetyczno
kosmetyczna w Raciborzu
zajmuje si propagowaniem
zdrowego i aktywnego try-
bu ycia. Poniewa do ycia
potrzebny jest nam rwnie
ruch, organizujemy poczw-
szy od miesica padzierni-
ka, FIT-Camp dla kobiet kt-
re ukoczyy 40-ty rok ycia.
Jest to rodzaj wicze dosto-
sowanych do wieku i moli-
woci. W jednym czasie wi-
czy kilka grup, przy muzyce.
Mona doczy do tej grupy,
w ktrej wiczenia nam naj-
bardziej odpowiadaj. Po za-
koczeniu wicze przewidu-
jemy przegryzk biakow aby
uczestniczki nie nabawiy si
zakwasw. Zapraszamy jak
najwiksz liczb Pa. Przed
nami wyzwanie POZBY SI
DO WIOSNY 400 kg. W gru-
pie jest to moliwe. Co mie-
sic analizy skadu ciaa, co
tydzie waenie. W listopa-
dzie pierwsze wyniki. Zapisy
pod numerem telefonu: 663
153 968.
artyku sponsorowany
poradnia dietetyczno-kosmetyczna
47-400 racibrz ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
R E K L A M A
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
12 Zdrowie
region zdrowie
Sezon na grzyby w peni. O czym naley pamita?
Sprawdzenie grzybw w PSSE w Raciborzu jest bezpatne.
R E K L A M A
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO wcho-
n si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e za-
wdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wo-
bec ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szu-
kamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa,
ale rwnie umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym
przychodz znane od lat metody stosowane przez flipi-
skiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela sto-
sowane s przez Filipiczykw, zwanych take wybraca-
mi dobrych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej
pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw po-
zostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s
uzdrowiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych
rodkw znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycz-
nym wzmocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu
systemu odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z tok-
syn. Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych ha-
elerw, znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo
Litawen, ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn
wiedz przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie.
Filipiczyk podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom
szukajcym pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci.
Jego metody opieraj si gwnie na intensywnej koncentra-
cji, przez co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok
jego rk. Chocia medycyna akademicka poczynia wiel-
kie postpy, to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s
niezbadane. Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje
rce podczas zabiegw zachowuj si jak bieguny elektrycz-
ne. Powoduj kontrolowany przepyw energii przez organizm
pacjenta podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, mod-
litwa oraz medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si
w stan religijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdra-
wiajca sia. Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo
pomocna w uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie
si ponadludzkich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - za-
wsze moe osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel
dziaa na cay organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pa-
cjenta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Nie-
spotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania,
a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymay u tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efek-
tywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy roz-
maitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel stosuje rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre
immunologicznie oddziaywaj na schorowane i wycieczo-
ne chorob ciao. Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, mo-
e si do niego zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si
na wizyt. Kady pacjent przyjmowany jest indywidualnie,
a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w
zalenoci od tego, jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi osigniciami. Wieloletni czonek
Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania
znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi
rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji krgosupa, miadycy,
paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz in-
nych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
przyjmujemy:
15 padziernik dbrowa grnicza
16 padziernik sosnowiec
17 padziernik katowice
18 padziernik racibrz i kdzierzyn kole
19 padziernik cieszyn
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
Tegoroczny sezon na grzy-
by jest wyjtkowo obftym.
O czym naley pamita zbie-
rajc grzyby, czy przebadanie
swoich zbiorw w sanepidzie
jest bezpatne, jakie s objawy
zatrucia grzybami? Zachcamy
do lektury wywiadu z mgr in.
Iwon Kowalsk, grzyboznaw-
c, pracownikiem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Raciborzu.
Wojciech oneczko: Kt-
rych grzybw lepiej nie
zbiera ze wzgldu na ich
podobiestwo do grzybw
trujcych?
iwona Kowalska: Najle-
piej nie zbiera grzybw, kt-
re maj na spodniej stronie
kapelusza blaszki. Szczeglnie
niebezpieczne s grzyby, kt-
re maj biae blaszki, bulwia-
sto zgrubia podstaw trzonu
oraz w grnej czci zwisaj-
cy piercie (do nich nale
wszystkie muchomory). Nie
zbieramy rwnie grzybw
maych, ukrytych w cice, u
ktrych nie mona dostrzec
charakterystycznych cech.
Jakie s sposoby rozpo-
znawania grzybw truj-
cych?
Nie ma oglnej reguy od-
rniania gatunkw trujcych
od jadalnych, dlatego te nale-
y zbiera gatunki dobrze nam
znane. W przypadku wtpli-
woci zebrane okazy odrzu-
ci lub skonsultowa to z do-
wiadczonym grzybiarzem lub
grzyboznawc.
Zbieranie ktrych grzy-
bw jest wzgldnie bez-
pieczne, gdy nie ma po-
dobnych do nich trujcych
odpowiednikw?
Gwn zasad bezpiecz-
nego grzybobrania jest zbie-
ranie wycznie tych grzybw,
co do ktrych nie mamy ja-
kichkolwiek wtpliwoci, e
s jadalne. Niedowiadcze-
ni grzybiarze powinni zbiera
wycznie grzyby rurkowe,
poniewa w tej grupie nie ma
grzybw miertelnie trujcych
i jest duo mniejsze ryzyko za-
trucia.
Czy zbieracze grzybw z
Raciborza i okolic czsto
zgaszaj si do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-epi-
O tym, e w okolicach Raciborza mona znale wspaniae grzyby przekona si pan Wadysaw z Kornowaca (na zdj.),
ktrego wnuki Andelika i Kacper - znalazy na spacerze wspaniaego, wacego niemale kilogram prawdziwka.
wojciech oneczko
demiologicznej w Racibo-
rzu celem upewnienia si,
czy zebrane przez nich
grzyby nie s trujce?
Bardzo duo osb przycho-
dzi z grzybami celem upewnie-
nia si czy nazbierane grzyby
nale do gatunkw jadalnych.
W porwnaniu z ubiegymi
latami ilo ta jest znacznie
wiksza, co jest prawdopodob-
nie spowodowane tegorocz-
nym wysypem grzybw. Czy s
to osoby z Raciborza czy okolic
nie jestem w stanie powiedzie
bo o to nie pytam.
Czy takie sprawdzenie
grzybw w PSSe w Raci-
borzu jest odpatne, a je-
li tak, to ile kosztuje?
Sprawdzenie grzybw w
PSSE w Raciborzu jest bez-
patne. Osoby zainteresowa-
ne mog ubiega si o wyda-
nie atestu na grzyby wiee,
wtedy pobierana jest opata
wedug cennika PSSE w Ra-
ciborzu.
Czym moe grozi zatru-
cie grzybami?
Zatrucie grzybami moe
prowadzi do zaburze od-
kowo - jelitowych, uszkodze
narzdw wewntrznych np.
wtroby, nerek, minia ser-
cowego lub w najgorszym wy-
padku nawet do mierci.
Czy w obecnym i zeszym
roku odnotowano przy-
padki zatrucia grzybami?
Nie odnotowano adnych
przypadkw zatru grzybami
w roku obecnym i ubiegym.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
>> GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
Reklama 13
R E K L A M A

smaalnia wdzarnia ywe ryby


Rybaczwka
44-284 Pstrna ul. Lena 21
tel. kom. 510 43 85 06
tel. 32-4408489
Poniedziaek: nieczynne
Wtorek - Czwartek: 12-20
Pitek - Niedziela: 12-21
Godziny otwarcia:
O G O S Z E N I E
OGOSZENIE
W dniu 13 wrzenia 2013 r. w Raciborzu
znaleziono pewn sumi pienidzy.
Pienidze zostay zdeponowane
w Biurze Rzeczy Znalezionych
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
Waciciel pilnie proszony o zgoszenie
si w starostwie. Odbir zguby moli-
wy po ustaleniu zgodnoci szczegw
(miejsce zgubienia, kwota, nominay, portfel).
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
14 Ogoszenia
Motorady
PROBLEMY Z ELEKTRONIK
W SAMOCHODZIE
zOMOWanie WSzelkich
pOJazdW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
Tel. 32-415-19-91, 691-960-146
R E K L A M A
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
wojciech gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
(ceny netto)
Wspczesne samochody
nafaszerowane s sterowni-
kami elektronicznymi i r-
nego rodzaju czujnikami.
Prawdopodobiestwo uster-
ki jednego z tych elementw
jest do due. W razie nie-
prawidowoci pierwszym
sygnaem jest zapalenie si
na desce rozdzielczej lamp-
ki sygnalizujce konieczno
jak najszybszego odwiedze-
nia warsztatu. Jednoczenie
w pamici jednostki central-
nej rejestrowany jest kod
niesprawnoci oraz dane
diagnostyczne pozwalajce
na ustalenie przyczyn awa-
rii. Wystarczy podpi urz-
dzenie diagnostyczne, kt-
re wskae nam uszkodzony
ukad.
Wikszo usterek wy-
maga ich naleytego zdiag-
nozowania. W przypadku
usterek elektronicznych bar-
dzo atwo jednak o nietrafn
diagnoz. Komputer diagno-
styczny niestety nie jest do-
bry na wszystko. Nie zastpi
on zdrowego rozsdku wy-
kwalifkowanego mechanika
ani jego dowiadczenia.
Jeeli na przykad te-
ster diagnostyczny nie po-
traf poczy si z gwnym
komputerem naszego pojaz-
du czasem moemy usysze
diagnoz, e konieczna b-
dzie jego wymiana. Dla wielu
kierowcw bdzie to zapewne
szokujce, gdy ten element
kosztuje zwykle kilka tysicy
zotych. Tak moe by rw-
nie z innymi podzespoami
elektronicznymi czy czujni-
kami. Metoda wymiany elek-
troniki na chybi traf moe
by zwykle bardzo kosztow-
na. Niczego pochopnie nie
wymieniajmy! Wikszo
dowiadczonych mechani-
kw bdzie potrafa trafnie
wytypowa uszkodzony ele-
ment i naprawi go samemu
lub wysa do naprawy do
wyspecjalizowanego punk-
tu, jednak moe to by cza-
sochonne i wyduy postj
auta w warsztacie. Naprawy
takie kosztuj z reguy kilka-
set zotych, mimo e wymie-
niane podzespoy mog mie
groszow warto ale pami-
tajmy, e w tym wypadku nie
pacimy tylko za usunicie
usterki ale za wiedz, doku-
mentacj i kosztowny sprzt
oraz czas mechanika.
Fachowcw naprawiaj-
cych elektronik jest na razie
niewielu i zwyky klient mo-
e mie problem by do nich
dotrze. Wikszo mecha-
nikw wsppracuje z eks-
pertami od trudnych napraw
najczciej wiedz oni na
kim mona polega, a komu
nie zleca skomplikowanej
naprawy.
>> GazetaInformator.pl
Ogoszenia 1S
10 padziernika 2013, nr 19 (147)
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
FRyZJeRStWO
Joanna Swoboda-Matysek
Racibrz, ul. Opawska 82A/1B
tel. 32 4179201
Kom. 507061632
praca
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
usugi finanse
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Wynajem, sprzeda hali
przemysowej 2200 m
2
oraz
obiektw warsztatowych,
magazynowych, garao-
wych, biurowych.
Ocicka 163, Racibrz
tel. 602106181
Janusz Tomczyk.
PRanie dyWanW
ORaZ taPiCeRKi meBlOWeJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gWaRantOWany eFeKt!
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu.
By moe jedno kliknicie
wystarczy, aby pozna swoje-
go partnera.
Sprbuj! Tel. 32 414 07 77,
500 776 920
rne zdrowie weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PORadnia ORtOPedyCZna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
Wynajm mieszkanie
w kamienicy przy rynku
w Raciborzu M3.
71m
2
po remoncie, mieszkanie
czciowo umeblowane.
Cena 1600z z CO, plus media.
Mile widziana frma.
Tel. 32 455 65 89, 691 78 90 15
PRaCa
SPeCJaliSta
dS. SPRZeday ReKlamy
Wymagania: dowiadczenie
w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo
rynku wodzisawskiego.
Kontakt:
CV prosimy wysa na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl
Wgiel
ORZeCH gRuBy 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci. Zapewnia-
my transport.
tel. 692 236 095
R E K L A M A
Kredyt dla ROlniKW! Kwo-
ta do 500 ty z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
JeSienna PROmOCJa!
Oprocentowanie 9,9%, dugi okres
kredytowania-150 m-cy, kredyty
gotwkowe do 250 tys z! Tel. 882
19 33 33 lub 882 19 34 34.
KOnSOlidaCJa!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopaso-
wan do Twoich moliwoci
fnansowych. Dugi okres kredyto-
wania, szybka decyzja kredytowa!
Zadzwo: 882 19 33 33,
882 19 34 34.
meCHaniKa OPOny
aluFelgi Felgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon
Run Flat. Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
FiRma StaCH-dReW
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
tel. 512 271 815
32 430 10 45
Wynajm mieszkanie 2 poko-
jowe z balkonem w centrum
Raciborza. Umeblowane (sprzt
AGD). Wysoki standard.
Kontakt: 509 212 720
SR2L0AM
wyposozenie so|onu
Iryz[erskiego
i so|orium
z moz|iwosciq
dzio|o|nosci
gospodorcze[ w Ndzy
[50 m
2
, niski czynsz,
centrum, porking)
tel. 786 186 389
Kredyt dla ROLNIKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez BIK
i zawiadcze.
tel: 533 253 653
GazetaInformator.pl 10 padziernika 2013, nr 19 (147)
<<
16 Reklama
R E K L A M A