II.

Asigurarea surselor de finanţare pentru aparatul propriu, si unitatile din subordine

Activităţi:
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii si supunerea spre aprobare de către Primaria Sector 1; Elaborarea proiectului de buget anual inclusive a rectificărilor de buget pentru unitatile sanitare publice in vederea aprobarii de către Consiliul Local Sector 1; Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe surse de finanţare pentru flecare unitate de invatamant preuniversitar pe baza propunerilor de buget primate de la flecare unitate de invatamant preuniversitar; Primirea si centralizarea referatelor de necesitate, privind suplimentarea sau modificarea bugetului de venituri si chelatuieli de la unitatile de invatatmant preuniversitar, in vederea solicitării de fonduri suplimentare si a intocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate; Analizarea lunara a necesarului de fonduri pe fiecare unitate de invatatmant preuniversitar, pe capitol bugetare si centralizarea datelor in vederea solicitării de credite bugetare lunare de la ordonatorul principal de credite; întocmirea, dupa caz, de retrageri de credite bugetare, in baza execuţiei bugetare si a bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor de invatamant preuniversitar; Verificarea conturilor de execuţie bugetara lunara, a tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, pe baza extraselor de cont emise de trezoreria sector 1, centralizarea datelor si întocmirea lunara, trimestriala si anuala a execuţiei bugetare centralizate;

III. Gestioneaza preoblemele de perfecţionare si pregătire profesionala profesională a salariaţilor din cadrul compartimentului economic;

Activităţi:
întocmirea si supunerea spre aprobare a planului anual de perfecţionare si pregătire profesională a salariaţilor din cadrul compartimentului economic; Realizare planului anual de perfecţionare si pregătire profesională prin participarea la cursuri de specialitate.

Nr. Crt. 1.

Obiective specifice

Activitati

Riscuri

I . Asigurarea organizarii, Organizarea înregistrării in înregistrări eronate in evidenta coordonării si controlului evidenta contabila a tuturor contabila operaţiunilor financiar contabile Neinregistrarea tuturor operaţiunilor activitatilor economice si care stau Ia baza intocmirii in contabilitate financiar contabile a balanţei de verificare sintetice si Preluarea eronată a datelor cuprinse în unitatilor din subordinea analitice fişele conturilor A.U.I.P.U.S.P. si a

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful