încheierea contractelor de încheierea eronata a contractelor de achiziţie publica cu castigatorii achiziţie publica cu castigatorii procedurilor de achiziţii procedurilor de achiziţii

organizate pentru organizate pentru bunuri, bunuri, servicii si lucrări servicii si lucrări Neincheierea la termen a contractelor de achiziţie publica cu castigatorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii si lucrări întocmirea dosarului achiziţiei Neintocmirea dosarului achiziţiei publice publice pentru fiecare contract pentru fiecare contract atribuit atribuit întocmirea incomplete a dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit Participarea la comisiile de Neparticiparea la comisiile de evaluare a evaluare a ofertelor ofertelor Participarea in cadrul Neparticiparea in cadrul comisiilor de comisiilor de recepţie a recepţie a lucrărilor executate lucrărilor executate Participarea la întocmirea Neparticiparea la întocmirea caietelor de caietelor de sarcini sarcini întocmirea si transmiterea către Directorul institutiei, trimestrial, a raportului contractelor de achiziţii publice efectuate si a altor contracte încheiate de institutie Nintocmirea trimestriala, a raportului contractelor de achiziţii publice efectuate si a altor contracte încheiate de institutie

Netransmiterea către Directorul institutiei, trimestrial, a raportului contractelor de achiziţii publice efectuate si a altor contracte încheiate de institutie

Elaborarea documentaţiei de Elaborarea eronata a documentaţiei de atribuire privind procedurile atribuire privind procedurile de achiziţie de achiziţie publica a publica a obiectelor de inventor obiectelor de inventor Neelaborarea documentaţiei de atribuire privind procedurile de achiziţie publica a obiectelor de inventor Participarea la elaborarea Neparticiparea la elaborarea documentaţiilor de atribuire documentaţiilor de atribuire privind privind procedurile de procedurile de achiziţie publica pentru achiziţie publica pentru aprovizionarea produselor de panificaţie si aprovizionarea produselor de lactate panificaţie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful