P. 1
Mihić - 77281/11 - Izlaganje o činjenicama

Mihić - 77281/11 - Izlaganje o činjenicama

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 77281/11 Elizabeta MIHIĆ protiv Hrvatske podnesen 25. studenog 2011. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA Podnositeljica zahtjeva, gđa Elizabeta Mihić je hrvatska državljanka rođena 1914. godine koja živi u Rijeci. Pred Sudom ju zastupa gđa J. Barić, odvjetnica iz Rijeke. A. Okolnosti predmeta Činjenično stanje predmeta, kako ga je iznijela podnositeljica, može se sažeti kako slijedi. 1. Pozadina predmeta podnositeljice Podnositeljica zahtjeva je umirovljenica. Do 1997. godine njezina mirovina je bila redovito usklađivana s povećanjem plaća u skladu sa člankom 30. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja („Narodne novine“, br. 53/1991 od 8. listopada 1991.). Dana 19. veljače 1997. godine stupio je na snagu Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja („Narodne novine“, br. 20/1997 od 19. veljače 1997. – „Zakon o usklađivanju mirovina“), kojim je, između ostalog, ukinut članak 30. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja iz 1991. godine. Člankom 3. novoga zakona bilo je propisano da će se mirovine usklađivati s povećanjem troškova života. Dana 12. svibnja 1998. godine Ustavni sud je ukinuo kao neustavne određene odredbe, uključujući i članak 3. navedenog zakona iz 1997. godine. Uslijed toga je područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podneseno 427.809 zahtjeva kojima se tražilo usklađivanje mirovina u skladu s odlukom Ustavnog suda, tj. u skladu s povećanjem plaća.

MIHIĆ protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama i pitanja

2

Dana 5. kolovoza 2004. godine stupio je na snagu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine („Narodne novine“, br. 105/2004 od 28. srpnja 2004. – „Zakon o provođenju“). Njime je propisano da umirovljenici čije su mirovine bile smanjene u razdoblju od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. godine („umirovljenici“) imaju pravo na naknadu („obeštećenje“) obračunatu kao razliku između mirovine na koju bi imali pravo na temelju prošlog sustava i mirovine koju su stvarno primili tijekom toga razdoblja. Iako je to obeštećenje trebao izračunati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ono se dobivalo kroz poseban fond koji je trebalo osnovati naknadno donesenim zakonom. Dana 29. srpnja 2005. godine stupio je na snagu Zakon o umirovljeničkom fondu („Narodne novine“, br. 93/2005 od 29. srpnja 2005.). Tim je zakonom propisano da svaki umirovljenik ima pravo na udio u Fondu ovisno o iznosu obeštećenja na koji ima pravo. Umirovljeničkim fondom upravlja privatno investicijsko društvo, HPB-Invest d.o.o. 2. Posebne okolnosti predmeta podnositeljice U travnju 2007. godine HPB-Invest d.o.o. je pismom obavijestio podnositeljicu zahtjeva da je iznos obeštećenja koji joj duguje 35.653,75 hrvatskih kuna. Pismom od 31. svibnja 2007. godine HPB-Invest d.o.o. je obavijestio podnositeljicu o njezinom odgovarajućem udjelu u Umirovljeničkom fondu. (a) Upravni postupak pred Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje Dana 4. i 16. svibnja 2007. godine podnositeljica zahtjeva je podnijela Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi u Rijeci zahtjeve da se provjeri je li iznos obeštećenja točno izračunat, te da ga se ponovno pravilno izračuna. Tvrdila je da je prema njezinom vlastitom izračunu, iznos obeštećenja koji joj se duguje 63.924,49 kuna, a ne 35.653,75 kuna. Pismom od 23. svibnja 2007. godine Područna služba joj je odgovorila da je provjerila obračun i da je utvrdila da je iznos točno izračunat. Dana 18. lipnja 2007. godine podnositeljica zahtjeva je zatražila od Područne službe da joj izda formalnu odluku o osnovanosti njezinog zahtjeva sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Dana 3. srpnja 2007. godine Područna služba je donijela zaključak kojim je utvrdila da je zahtjev podnositeljice nedopušten zbog nenadležnosti. Mjerodavni dio tog zaključka glasi kako slijedi:
“Prema članku 1. stavku 2. navedenog Zakona, propisano je da će se obeštećenje korisnika ostvariti preko posebnog fonda. Budući da se pravo na obeštećenje, prema navedenom Zakonu, ne ostvaruj e preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje već Umirovljeničkog fonda, ovo tijelo nije nadležno za rješavanje prema podnijetom zahtjevu.”

Protiv tog zaključka podnositeljica zahtjeva je 6. kolovoza 2007. godine uložila žalbu. Dana 13. studenog 2007. godine Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odbila je žalbu podnositeljice i potvrdila prvostupanjski zaključak, ponavljajući razloge koje su bile navedene i u zaključku. Dana 22. prosinca 2007. godine podnositeljica je protiv odluke Zavoda podnijela tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske. Dana 6. svibnja 2009. godine Upravni sud je odbio tužbu podnositeljice uz potvrđivanje razloga koje je dao Zavod. Podnositeljica je zatim podnijela ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Dana 27. travnja 2011. godine Ustavni sud je ustavnu tužbu podnositeljice proglasio nedopuštenom. Utvrdio je da, iako se podnositeljica u svojoj ustavnoj tužbi pozvala na

MIHIĆ protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama i pitanja

3

mjerodavne članke Ustava, ona nije obrazložila svoju tužbu bilo kakvim ustavnopravnim argumentima, nego je samo ponovila argumente koje je iznijela u postupku pred Upravnim sudom. Stoga Ustavni sud nije mogao ispitati meritum njezine ustavne tužbe. Odluka Ustavnog suda je uručena punomoćnici podnositeljice 27. svibnja 2011. godine.
(b) Dopisivanje podnositeljice sa HPB-Investom d.o.o.

U međuvremenu, pismom od 10. svibnja 2007. godine podnositeljica je obavijestila HPBInvest d.o.o. da je iznos obeštećenja koji se navodi u njihovom pismu iz travnja 2007. godine pogrešno izračunat i da je ona zatražila od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Rijeci da joj da točan iznos. Točno neutvrđenog dana HPB-Invest d.o.o. je odgovorio da nema ništa sa izračunom obeštećenja, te da se svi prigovori ili zahtjevi koji se tiču izračuna trebaju uputiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. B. Mjerodavno domaće pravo i praksa 1. Mjerodavno zakonodavstvo (a) Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine Mjerodavne odredbe Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine („Narodne novine“, broj 105/2004 i 19/2007 - „Zakon o provođenju“), koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2004. godine, glase kako slijedi: Člankom 2. je propisano da umirovljenici čije su mirovine bile smanjene u razdoblju od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. godine („umirovljenici“) imaju pravo na naknadu (dalje „obeštećenje“) obračunatu kao razliku između mirovine na koju bi imali pravo na temelju prošlog sustava i mirovine koju su stvarno primili tijekom tog razdoblja. Tu naknadu je trebalo ostvariti putem posebnog fonda osnovanog posebnim zakonom. Člankom 3. stavkom 1. je propisano da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje radi obeštećenja umirovljenika utvrditi razliku između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske i obiteljske mirovine koja pripada korisnicima mirovina od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. godine i stvarno isplaćenih mirovinskih primanja u tom razdoblju. (b) Zakon o Umirovljeničkom fondu Mjerodavna odredba Zakona o Umirovljeničkom fondu („Narodne novine“, br. 93/2005 i 41/2007), koji je stupio na snagu dana 29. srpnja 2005. godine glasi kako slijedi: Članak 18. propisuje da osnovu za stjecanje prava na članstvo u Fondu korisnika mirovine čini obračun razlike (tj. obračun iznosa obeštećenja) prema članku 3. Zakona o provođenju. (c) Zakon o upravnim sporovima Zakon o upravnim sporovima („Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije“, br. 4/1977 i „Narodne novine“ Republike Hrvatske, br. 53/1991, 9/1992 i 77/1992) u svom mjerodavnom dijelu propisuje kako slijedi: Članak 6. stavak 1. propisuje da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta. Članak 6. stavak 2. propisuje da je upravni akt, prema tom zakonu, akt kojim državni organ, u vršenju javnih ovlaštenja, rješava o određenom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije u kakvoj upravnoj stvari.

MIHIĆ protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama i pitanja

4

Članak 23. propisuje da se upravni spor pokreće tužbom. Članak 30. propisuje da će Upravni sud odbaciti tužbu ako, između ostalog, akt koji se tužbom osporava nije upravni akt u smislu članka 6. toga Zakona. 2. Mjerodavna praksa U odluci br. Us-3529/2006 od 06. srpnja 2006. godine Upravni sud je presudio da HPBInvest d.o.o. nije tijelo javne vlasti te da stoga obavijest o iznosu obeštećenja i udjela u Umirovljeničkom fondu koju je izdalo to trgovačko društvo nije upravni akt u smislu članka 6. Zakona o upravnim sporovima.

PRIGOVORI
1. Podnositeljica prigovara temeljem članka 6. stavka 1. i članka 13. Konvencije da prema domaćem pravu nije imala mogućnost osporavati obračun iznosa obeštećenja temeljem Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda. 2. Na osnovi istih činjenica, podnositeljica zahtjeva prigovara i temeljem članka 5. i članka 14. Konvencije, te članka 1. Protokola br. 1., bez daljnjeg specificiranja ovih prigovora.

PITANJA UPUĆENA STRANKAMA 1. Je li podnositeljica zahtjeva mogla pred domaćim sudovima pobijati izračun obeštećenja koji joj je dugovan temeljem Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda? 2. Ako nije, je li došlo do povrede prava podnositeljice zahtjeva na pristup sudu, protivno članku 6. stavku 1. Konvencije, i/ili njezinog prava na djelotvorno pravno sredstvo temeljem članka 13.?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->