Wanda Dănăilă Alina Anghel Ion Antonescu

Liviu Prună Camelia Romanescu Andrei Slonovschi

INFOGRAFICĂ
Aplicaţii în Desenul Tehnic Industrial

editura pim

Camelia Romanescu. Andrei Slonovschi INFOGRAFICĂ Aplicaţii în Desenul Tehnic Industrial Editura PIM Iaºi. 2008 . Liviu Prună. Alina Anghel.Wanda Dănăilă. Ion Antonescu.

11 Iasi -700498 Tel. Alina Angelica III..92:744 .05.pimcopy. Anghel. .Referent ştiinŃific: Prof. ISBN 978-973-716-945-7 I. Ion 004. GraŃiela Hîncu EDITURA PIM Soseaua Stefan cel Mare nr. dr. Alina Anghel..2006 Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României Infografică : aplicaŃii în desenul tehnic industrial / Wanda Dănăilă. Ion Antonescu. Wanda Ligia II. ing. .ro EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS BUCUREŞTI 66/01. Antonescu. Dănăilă.Iaşi : PIM. 2008 Bibliogr.. / fax: 0232-212740 e-mail:editurapim@pimcopy.ro www.

punând la dispoziţia studentului [i specialistului un instrument racordat normelor europene [i foarte util în activitatea inginerească. atât pentru proiectare cât [i pentru execuţie. Sunt prezentate noţiunile de grafică asistată de calculator. Cunoa[terea noţiunilor de grafică asistată de calculator de către viitorul specialist este esenţială [i constituie fundamentul sistemelor de proiectare cu care acesta va opera în activitatea profesională curentă. În acest mod. cu ajutorul computerului. AUTORII . Capitolele dedicate reprezentărilor plane ortogonale sunt completate cu cele care tratează reprezentările axonometrice izometrice [i desenele parametrice. de la cele simple spre cele de complexitate medie [i ridicată. tratează în acest material utilizarea celor mai recente versiuni ale sistemului grafic AutoCAD în realizarea desenelor tehnice. Conţinutul cărţii tratează conceptele fundamentale ale sistemului grafic AutoCAD din perspectiva utilizării lor în grafica inginerească [i oferă un suport complet pentru realizarea. Considerăm ca această carte este foarte actuală [i se înscrie în cerinţele unui învăţământ modern. Cartea se înscrie în categoria apariţiilor editoriale ale speciali[tilor care predau disciplinele grafice inginere[ti. a desenelor tehnice pentru piese [i a desenelor de ansamblu de diferite complexităţi.CUVÂNT ~NAINTE Cartea se adresează studenţilor facultăţilor cu profil tehnic [i speciali[tilor în domeniul mecanic. Aplicaţiile propuse în cadrul acestui material sunt în strânsă legătură cu noţiunile studiate în cadrul disciplinelor grafice tradiţionale. altele fiind propuse spre rezolvare. cuno[tinţele referitoare la desenul tehnic sunt aprofundate [i îmbogăţite. Noţiunile teoretice sunt completate cu numeroase exemple. multe dintre acestea fiind rezolvate. cu o experienţă de cincisprezece ani în predarea graficii asistate de calculator. Autorii. Completarea noţiunilor de desen tehnic tradiţional cu noţiunile referitoare la utilizarea graficii asistate de calculator conferă viitorului specialist o formaţie [tiinţifică completă `n privin]a comunic\rii grafice.

....... Linii utilizate `n desenul tehnic industrial..........................3 CUPRINS INSTRUC}IUNI PENTRU UTILIZAREA DE C|TRE STUDEN}I A LABORATOARELOR DE INFOGRAFIC| ..................................................... Utilizarea sistemului triplei proiec]ii ortogonale 81 LUCRAREA 6 ... Construc]ii geometrice LUCRAREA 3 .................................................................................................................................................. No]iuni introductive de desen tehnic 5 7 23 LUCRAREA 2 ........................................... Utilizarea sistemului dublei proiec]ii ortogonale LUCRAREA 5 .......... Reprezentarea vederilor pieselor complexe.................................................................................................. Reprezentarea sec]iunilor [i rupturilor pieselor simple 145 ................................................................. LUCRAREA 1 ........ Cotarea `n desenul tehnic industrial 39 63 LUCRAREA 4 .............. Reprezentarea vederilor.................. Reprezentarea vederilor...... Utilizarea sistemului triplei proiec]ii ortogonale 109 LUCRAREA 7 .

............................................... ..............................4 LUCRAREA 8 ........................................................................................... Reprezentarea sec]iunilor [i rupturilor pieselor complexe 179 203 225 LUCRAREA 10 ............. Reprezentarea axonometric\ izometric\ BIBLIOGRAFIE ................................... Reprezentarea sec]iunilor [i rupturilor pieselor de complexitate medie 157 LUCRAREA 9 ...........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful