ИНОВАЦИИТЕ –

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС
ДОКЛАД ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ
СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ЮГОИЗТОЧНИЯ
ПЛАНОВО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН В БЪЛГАРИЯ
(ОБЩИНА БУРГАС) ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2008 Г.

доц. д-р инж. Маруся Любчева,
депутат в Европейския парламент - Брюксел
инж. Цанко Иванов,
председател на Бургаската търговско-промишлена палата
д-р инж. Дончо Керемидчиев,
преподавател в Университет„Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
Цветелин Панчев,
студент в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Бургас
2008

2
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................3
2. ИЗБОР НА ТЕМА И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО .................................................................3
3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ...............................................................................4
4. УПРАВЛЕНСКИ ОБОБЩЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ .............................................4
4.1. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ ............................5
4.2. ИЗВОДИ, НАПРАВЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО
ПРОУЧВАНЕ ..............................................................................................................................14
4.3. ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО
ПРОУЧВАНЕ ..............................................................................................................................15
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................16
ПРИЛОЖЕНИЯ ..........................................................................................................................17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ...................................................................................................................17
ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 ...................................................................................................................19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ...................................................................................................................21

Без да се отрича това. Икономиката на света се движи от иновационни процеси и напредналите страни добре разбират това. Различни са тълкуванията за „иновация”. постави амбициозната цел през следващото десетилетие Европа да стане „най-конкурентната и динамична икономика. базирана на знанието” в света. че от 2000 година в ЕС упорито се развива тезата и се усъвършенстват документите. Според аналитичната рамка. които биха я обслужили. но тези дискусии остават без продължение. / това със сигурност е обект на многобройните и разнообразни лекционни академични или практически по икономика/ а да имаме разбирането.3 ВЪВЕДЕНИЕ ИНОВАЦИИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА ИЛИ НАУКАТА Говорим много за иновации.развиващ се. а на широкото й съдържание. икономиката на знанието се състои от четири опорни „стълба”: I Стълб: Благоприятна икономическа. а купената от него технология след няколко години вече ще е остаряла в този динамичен технократски век. Това е и част от програмата на българското правителство. Разбира се и бизнесът и науката имат нужда от съответната среда. Сложните неща винаги имат елементарно обяснение. за „икономика на знанието”. иновацията е процес. И много поважно е в този процес да се определят носителите на иновации. Когато говорим за наука трябва да я разгледаме в разнообразните й форми. пък и поради отсъствието на ясно разбиране какво всъщност означава „научна организация” и има ли такива у нас. От друга страна. II Стълб: Добре развита информационна инфраструктура. разработена от екип на Световната банка. Продължаваме да делим територии без да сме определили ясно приоритетите за икономическо развитие на държавата. Ако държавата подкрепи този процес. за да се подготви „технологичността” на процеса и да му се даде ход. а бизнесът . когато едно предприятие си купи нова технология и я възпроизведе – той плаща на продавача на технология всичко. които се появяват към тях и които нямат изолиран вид. Срещата на европейските лидери в Лисабон през 2000 г. вместо да се разчита само на предприемчивост. че иновацията е не еднократно действие или събитие. той ще има сериозна възвращаемост за икономическия растеж. без развитие. институционална среда и управление за развитие на предприемачеството. този процес е непрекъсваем науката става конкурентоспособна. така и да развиваме изследователския сектор. поради сложните взаимоотношения между научните структури в България . които образованието и науката могат да следват. те провеждат ясна политика на подкрепа на иновационните идеи и една част от тях реализират именно в резултат на успешна политика. която обхваща много фактори. Защото наш изследователски потенциал по всеизвестни причини носи иновационни дивиденти на много страни в света и много малко на България. У нас във висока степен се налага мнението. Икономиката на знанието стана ключова дума. и това е свързано с различия на схващанията за същността не толкова на думата. Когато се свържат науката и бизнеса. трябва непременно да се подчертае мястото на науката и учените в целия процес. че иновациите са обект и дело на бизнеса. инициативност или ентусиазъм на една от страните на иновационния процес. Не е важно да имаме точно определение на термина. Иновация е. В отговор на предизвикателствата. които обезпечават икономиката. . така че да участва в иновационния процес в страната ни. за да имаме адекватност както в подготовката на кадри. за да се развиват и за да постигнат синхрона на иновационния процес. Много пъти е дискутиран въпросът за връзката „бизнес – образование”. не можем да не отбележим. в това число и „ноу – хауто” и с това му дава възможност да прави нова иновация.

52 на сто. Предмет на изследването е проучване нагласите на бизнеса от Югоизточния планово икономически регион /Община Бургас/ (по-конкретно мнението на членовете на Бургаската търговско-промишлена палата /БТПП/) по отношение на иновациите.0.9 процента. но разпилени възможности на ЕС в областта на науката и иновациите. а през 2007 г. българската икономика стана част от европейската и световната икономика.48 процента от БВП. които да развиват иновационни дейности. През 2000 г.51 %. способна да реализира продукти с високо съдържание на знание. защитава. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО . както и на потенциала на европейския бизнес за прилагането им. че няма кадри.4 III Стълб: Съзидателен и добре обучен човешки капитал. Този дял в Белгия е 7. Като дял в Брутния вътрешен продукт (БВП) инвестициите в иновации в България имат спадаща тенденция. 1. а в Германия – 2. .01. е необходимо да възприемем езика на глобалната икономика и да настроим развитието си спрямо най-новите световни предизвикателства – изграждане на национална икономика. което е бавна смърт за тях. като по този показател страната ни се нарежда на последно място от страните членки на Европейския съюз. IV Стълб: Национална иновационна система. разпространението и използването на полезно знание за постигане на ускорени темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособност.2007 г. че нямаме право да губим време в излишни спорове. запазването. Основна характеристика на икономиката на знанието е създаването. 2. че ЕС вече създаде Европейски технологичен институт. Той трябва да се превърне в символ на успешно съчетание между огромните. способна да реализира продукти с високо съдържание на знание. Българските фирми се конкурират по предлагане на продукция на ниска цена.82 на сто. споделя и продава знание на международните пазари. да се направят изводи въз основа на резултатите от проучването и набележат препоръки във връзка с общоевропейските процеси на икономически растеж и реализирането на целите на обновената Лисабонска стратегия.” Само 16 процента от предприятията в България развиват иновационна дейност. Друг голям проблем е. както и с разбирането. Целта на изследването е като се анализира мнението на анкетираните относно иновациите. Предлагаме анализ на резултатите от това изследване. Включвайки се в глобалната конкурентна борба. С това разбиране. ИЗБОР НА ТЕМА И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО С извършеното на 01. Делът на учените и инженерите на пазара на труда в България е 3 на сто от човешкия ресурс в страната ни. За сравнение този показател в Швеция е 3. а не по иновации. България има най-ниския брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европейския съюз и най-ниският дял на инвестиции в иновации. За сравнение в Европа 40 на сто от предприятията инвестират в иновациите. Обект на настоящото изследване са иновациите като предизвикателство пред българския бизнес в условията на пълноправното ни членство в Европейския съюз. способна да произвежда. направихме едно кратко изследване сред бизнеса в Бургас. присъединяване на Република България към Европейския съюз. Никак не е случайно. Какво е състоянието в Република България на така наречения от екип на Световната банка IV-ти стълб «Национална иновационна система. процентът е бил 0.

5 Аналитичния модел на извадката. Използван е извадковия подход. сред 81 представители на бизнеса от Югоизточния планово икономически регион в България /Община Бургас/ (по-конкретно мнението на членовете на Бургаската търговско-промишлена палата) (Приложение № 1) през месец май 2008 г. специалности «Стопанско управление». 3. Равнището на измерване е извършено с ординална скала. (Приложение № 1). ЕООД. «Маркетинг» и «Туризъм» от Факултета по обществени науки при Университет «Проф.Бургас с ръководител д-р инж. включващо 18 въпроса (Приложение № 3) сред 81 различни видове търговци. който е използван е графичният. по инициатива и ръководството на доц. по смисъла на Търговския закон . УПРАВЛЕНСКИ ОБОБЩЕНИЯ. Приложен е методът за допитване – анкета /писмено допитване/. Проучването беше проведено от екип от 78 студента от II-ри. АД и ЕАД). ООД. III-ти и IV-ти курс. проведено чрез персонални анкети. д-р инж. Целевата съвкупност включва 81 различни видове търговци. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ Какви са нагласите на бизнеса в България по отношение на т. . Дончо Керемидчиев. д-р Асен Златаров» . извършихме писмено допитване. Резултатите са обработени на Excel 2007. по смисъла на Търговския закон. (Приложение № 2) Изследвайки нагласите на бизнеса по проблемите на иновациите. от екип на Световната банка IV-ти стълб «Национална иновационна система.н. способна да реализира продукти с високо съдържание на знание? Даваме отговор на този въпрос като предоставяме на Вашето внимание резултатите от допитване. Методът за събиране на данните е дескриптивен.(ЕТ. Маруся Любчева – депутат в Европейския парламент – Брюксел. работещи основно на територията на община Бургас за периода от 1 до 31 май 2008 г. СД.

1.1. но една трета са дали отрицателен отговор. че сами могат да реализират своята иновационна политика. 11% 5% 22% 17% 45% Да.1. че се интересуват от иновации „само в изключителен случай”. нито не По-скоро не Определено не . На въпроса „В състояние ли е Вашата организация самостоятелно да реализира иновационна политика?” две трети от анкетираните (67%) са на мнение. напълно По-скоро да Нито да.1. На въпроса „Какво е мястото на иновациите в развитието на Вашата организация?” повече от половината (57%) от анкетираните членове на Бургаската търговско-промишлена палата /юридически и физически лица/ са посочили. че иновациите са „целева политика в развитието на организацията. които посочват. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 3. 1% 42% 57% Не се интересувам от иновации Интересувам се от иновации само в изключителен случай Иновациите са целева политика на организацията 3.2.6 3.” Притеснително е мнението на 42 % от анкетираните. което е обезпокоително.

На въпроса „Интересува ли се българският бизнес от иновации?” 92% от анкетираните посочват. че бизнесът в Бургас се интересува от иновации. за да стигнат до коопериране с друга организация при реализацията на планираната иновация. 15% от запитаните не смятат да приемат кооперирането като начин за постигане на иновация. които са безразлични към иновативното мислене.7 3. Тревожно е мнението на 8 % от анкетираните.4.3. а 19 % декларират. 9% 19% 57% 15% Ще направя всичко възможно да договоря подходящи условия Не съм привърженик на кооперирането Ще реализирам иновацията самостоятелно Друго 3. че ще реализират замислената иновация самостоятелно.1. На въпроса „Готови ли сте на коопериране с друга организация за внедряване на иновации?” 57% от анкетираните са изразили готовност да направят всичко възможно. безусловно Само при гарантирана печалба Безразличен съм към проблемите на иновациите По-скоро не Определено не Друго .1. 1% 0% 2% 5% 35% 57% Да.

от браншовата организация. 22% . 5% 39% 32% 24% Разработка на собствен продукт Чуждестранна разработка Българска разработка Друго 3.от Internet и 9 % . На въпроса „Откъде се информирате за иновационни продукти във Вашата област?” 26 % от анкетираните се информират от специализирана литература за иновационните продукти в областта.5.от познати специалисти. ще се ориентирате към:” 63% от анкетираните организации в Бургаският регион искат да реализират родна иновация (собствен продукт или българска разработка). 32 % са склонни да внедрят чуждестранна иновационна разработка. 18% 2% 26% 9% 23% 22% От специализирана литература От медиите От браншовата организация От познати специалисти От Интернет Друго . На въпроса „Ако сте готов да внедрите иновация.от медиите. 23 % . в която работят.6.1. 18 % .8 3.1.

11 % са посочили други източници. 10% 41% 49% Не Ще направя анализ на предложението Да. 11% 41% 48% Собствени средства Банков кредит Друго 3. На въпроса „Ако внедрявате иновации ще разчитате на:” почти по равно – 48% от анкетираните организации са посочили.8. че ще разчитат на собствени средства.1. Само 10 % не биха се възползвали от академична помощ. На въпроса „Бихте ли подкрепили университетски колектив за разработка на иновационен продукт?” 90% от анкетираните са положително настроени за използване на университетски колектив при разработка на иновационен продукт.на банкови кредити при внедряване на иновации. че имам финансови възможности .9 3. а 41% .7. при условие.1.

10 3. 19% 4% 5% 42% 30% Не съм склонен да отделям пари за иновации До 10% До 20% До 50% Друго за да от от . че отделят регулярно средства за внедряване на иновации. 6% 4% 27% 19% 44% Да.1. а 30% запитаните .до 10% от печалбата си. че не намират това за необходимо и само 4% са тези. които заявяват. че са готови отделят до 50% от печалбата си за внедряване на иновации. 42% . На въпроса „Какъв % от печалбата сте склонни да отделяте внедряване на иновации?” 5% от анкетираните организации са заявили.9.10. че категорично не заделят средства за иновации. 19 % не изразяват определено становище.до 20%. На въпроса „Отделяте ли регулярно средства за внедряване на иновации?” 71% от анкетираните членове на Бургаската търговско-промишлена палата посочват.1. Определено мнение не са изразили 19 % запитаните и само 4 % не са склонни да отделят пари за иновации. 6 % са посочили. нито не По-скоро да Не намирам за необходимо Категорично не 3. определено Нито да.

но 42 % са отразили. подпомагащи иновационната политика. 6% 12% 23% 39% 20% Да. 9% 10% 33% 36% 12% Да. че са запознати с българските програми. нито не По-скоро не Определено не 3.11 3. подпомагащи иновационната политика?” 46% от проучените бизнес организации са посочили. определено По-скоро да Нито да. На въпроса „Познавате ли български програми. нито не По-скоро не Определено не . че не познават такива програми. Тревожно е. че са запознати с европейски програми.11.1. че не са наясно с възможностите на родни програми за иновационно развитие. 20 % не дават конкретен отговор. че 29% от запитаните отговарят.12. 9 % от анкетираните не са изразили определено мнение. подпомагащи иновационната политика?” едва 51% от анкетираните посочват. определено По-скоро да Нито да.1. подпомагащи иновационната политика. На въпроса „Познавате ли европейски програми.

28 % не дават конкретен отговор. нито не По-скоро не Определено не . определено По-скоро да Нито да.13. че биха взели кредит в зависимост от условията му. независимо от условията 3. нито не По-скоро да Зависи от условията Не. 1% 11% 28% 32% 28% Да. 5% нямат такова намерение независимо от условията.14. 5% 23% 37% 31% 4% Да. 4 % не са посочили конкретен отговор. 29 % дават негативен отговор. 37% са споделили.1. На въпроса „Склонен ли сте да ползвате кредит за внедряване на иновация?” положителен отговор са дали 54% от запитаните. определено Нито да. На въпроса „Бихте ли участвали във формирането на фонд за иновации?” 43% от проучените организации биха участвали във формирането на фонд за иновации.1.12 3.

4% 15% 34% 24% 23% Да. определено . които да кредитират иновации. На въпроса „Считате ли за необходимо да поддържате собствена група за иновации във Вашата организация?” 39 % от анкетираните членове на Бургаската търговско-промишлена палата посочват.13 3. които кредитират иновации?” за съжаление повечето от анкетираните (43 %) са посочили. определено По-скоро да Нито да.15. нито не Категорично не Не намирам за необходимо 3. нито не По-скоро не Не. 10% 14% 26% 33% 17% Да. 40 % са дали положителен отговор и 17 % не са изразили определено мнение.16. че имат нужда от собствена група за иновации. На въпроса „Познавате ли банки у нас. 23 % не посочват конкретен отговор. че не познават банки.1. но почти толкова (38 %) дават отрицателен отговор. определено По-скоро да Нито да.1.

18 На въпроса „Познавате ли европейската програма "Конкурентноспособност и иновации"?” малко повече – 48 % са тези. а 6 % не са изразили конкретно мнение.14 3. определено 3. нито не По-скоро не Не. 16% 17% 30% 31% 6% Да. които познават европейската програма.1. но факт е. че 58% от анкетираните членове на Бургаската търговскопромишлена палата не са запознати със Седма рамкова програма на Европейския съюз. 7% 23% 26% 9% 35% Да.17. определено По-скоро да Нито да. нито не По-скоро не Не. 46% не са запознати с нея.1. На въпроса „Познавате ли Седма рамкова програма на Европейския съюз?” тревожно. Положителен отговор са дали 33 %. а 9 % не са изразили конкретно становище. определено . определено По-скоро да Нито да.

” Притеснително е мнението на 42% от анкетираните. а 6 % не са изразили конкретно мнение. Наполовина са разделени мненията на бизнесмените за необходимостта да поддържат собствена група за иновации в организацията си 39 % от анкетираните членове на Бургаската търговско-промишлена палата посочват. в което живеем в началото на 21 век в рамките на Европейския съюз Повече от половината (57%) от анкетираните членове на Бургаската търговскопромишлена палата /юридически и физически лица/ са посочили.2. Притеснително висок процент от запитаните членове на Бургаската търговско-промишлена палата не познават „Седма рамкова програма” на Европейския съюз 58 % от анкетираните членове на Бургаската търговско-промишлена палата не са запознати със Седма рамкова програма на Европейския съюз. който са дали на първия въпрос. В противоречие с отговора.8 Непознаване на европейската програма „Конкурентноспособност и иновации” са посочили почти половината от анкетираните 48 % са тези. че са запознати с европейски програми. 3. 3. Отношението. че са запознати с българските програми.3.2.2. които кредитират иновации 43 % са посочили отрицателен отговор. които посочват. че не са наясно с възможностите на родни програми за иновационно развитие.2.2.7. . Тревожно е мнението на 8 % от анкетираните. 40 % са дали положителен отговор и 17 % не са изразили определено мнение.2. че се интересуват от иновации „само в изключителен случай”. 20 % не дават конкретен отговор. че 29 % от запитаните отговарят. но почти толкова (38 %) дават отрицателен отговор. 3.2.5. НАПРАВЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 3. 46 % не са запознати с нея. че познават европейски програми. но 42 % са отразили. което посочват към иновациите проучените организации е смущаващо в условията на икономика и общество на знанието. а 9 % не са изразили конкретно становище. Български програми. преобладаващата част от анкетираните са посочили. подпомагащи иновационната политика. че имат нужда от собствена група за иновации.6. че бизнесът в Бургас се интересува от иновации.2. които са безразлични към иновативното мислене. 3.2. 3. че българският бизнес се интересува от иновации 92% от анкетираните посочват.4. Повечето от анкетираните бизнесмени посочват. подпомагащи иновационната политика 51 % от анкетираните посочват. Положителен отговор са дали 33 %. които познават европейската програма.1. 3. че не познават такива програми. Едва половината от запитаните представители на бизнеса са посочили. Тревожно е. 3. че иновациите са „целева политика в развитието на организацията. ИЗВОДИ. подпомагащи иновационната политика. 9 % от анкетираните не са изразили определено мнение. 23 % не посочват конкретен отговор. че не познават банки у нас.15 3.2. подпомагащи иновационната политика не са познати на почти половината от анкетираните организации 46 % от проучените бизнес организации в Бургас са посочили.

„Конкурентноспособност и иновации” и др. ПРЕПОРЪКИ.2.16 3.1.3. подпомагащи иновационната политика в страната . Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и произтичащите от това последици за бизнеса. НАПРАВЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 3. с цел запознаване с българските и европейски програми („Седма рамкова програма”.).3. Да се предприеме широка информационна кампания сред българския бизнес.3. да се приеме Национална програма по иновации в Република България 3.

www. 5.econ. Котлър. 2003. В.government.bg 11. Управление на маркетинга (Нов подход към печалбата. Ф. 2002. www.government. София.bg 6.nsi. 4. София.bg 7.bg .bg 10. www. 2. Джайн. Д. www. Желев. София. 3.mlsp. Котлър. Маркетингови изследвания. 2002. www. www. Благоев.mi.bg 8. Месинси.mrrb.bg 12.government.minfin. София. Управление на маркетинга (Структура на управлението на пазарното предлагане).17 ЛИТЕРАТУРА 1. Маркетинг. www.bg 9.government.. С.stat. International University. С. www.government. Ф. Тракия-М. Класика и стил. ръста и обновяването). Класика и стил. 2003.

Явлена . ГАЛДИ Бургас ООД 31. Шинон Бургас ЕТ 23. Титан .18 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 СПИСЪК НА АНКЕТИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1. Чанко Чанков Бургас ЕТ 14. Дарс Ауто Бургас ЕООД 7. Фрапорт Бургас ТСЕМ АД 3. Информ-Консулт 2000 Бургас ЕООД 27. Качика Бургас ЕООД 32. ТПК ВАЯ Бургас 9. Елкабел Бургас АД 39. ЗСК Лозово АД 20. Спартак Бургас АД 35.Бургас ООД 2. Вено Холдинг Бургас АД 12. Дженерали Застраховане Бургас АД 33. Стеса Бургас ЕООД 21. Куш Груп Бургас ЕООД 15. Бургасцвет . Трансвагон Бургас АД 26. БТА Бургас 10. Карина Карнобат АД 19. Лукойл Нефтохим Бургас АД 25. Елитстрой Бургас ООД 41. Екотермал Бургас ООД 8. Сюрвейанс Бургас ЕТ 24. Киров Бургас ЕТ 18. Стомар 97 Бургас ЕООД 6. Райфайзенбанк България Бургас ЕАД 5. Бургасстрой-2 ООД 40. Промет Стил Бургас АД 13. Бургас Винекс Славянци АД 17. Снежа Лимонова Бургас ЕТ 38.90 ЕООД 29. Тангра Принт Бургас ООД 30.Недвижими имоти Бургас ООД 22. Пристанище Бургас ЕАД 34. Шато Росеново АД 43. Спектър Консулт Бургас ЕООД 44. Черноморски Фар Бургас ООД 4. Кемко Бургас ООД 42. Джаймекс Бургас ООД 11. Димета-91 Н. Кроношпан Бургас ЕООД 36. Бултед Бургас АД 28. Бошнаков Бургас ЕООД 37. Комплекс 2000 Бургас ООД 16. Булджак Бургас АД .

Емко-С Бургас ЕООД 67. Металспед Бургас 76. Вестник Местен 24 часа . Странджа МП ООД 57. Металспед Бургас ООД 59. Севан Бургас ООД 52. Бусофт Инженеринг Бургас АД 60.19 45. Вестник Бургас Днес и Утре 62. Рибекс груп Бургас АД 78.Бургас 61. Комсул Бургас ООД 80. Ремонтстрой Бургас АД 54. Билдинг Зах Бургас ЕООД 68. СИБанк Бургас АД 63. Хляб и хлебни изделия Бургас ЕООД 46. Яхтинг БГ Бургас ООД 71. Ключ България Бургас ЕООД 48. БТЕКС Бургас ЕАД 64. БМА НЕПО Бургас 81. Информационно обслужване Бургас АД 50. БсТПП Бургас 69. ЕТ Живко Панайотов 56. Бургас Пласт АД 75. Джейелпи Бургас ЕООД 66. Делта Мебел Груп Бургас . Летище Бургас Бургас АД 51. Интернешънъл Груп Бургас ООД 65. Топлофикация Бургас ЕАД 73. Интерхотел България Бургас ЕООД 55. Астра Шипинг Бургас ЕТ 53. София Франс Ауто Бургас ООД 47. Вестник Пари Бургас 70. Черноморски Фар ООД 58. Сияна Бургас ЕТ 74. Кораборемонтен завод Бургас АД 77. Нов търговски център Бургас. Дамянов Клима Бургас ЕООД 72. Черноморски Риболов Бургас АД 79. Мото Пфое Бургас ЕООД 49.

20 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .

.... нито не. на председателя на Бургаската търговско-промишлена палата инж. ще се ориентирате към: □ Разработка на собствен продукт.... □ Определено не □ Друго . В състояние ли е Вашата организация самостоятелно да реализира иновационна политика? □ Да.......... □ Категорично не.... Бихте ли участвали във формирането на фонд за иновации? □ Да... □ По-скоро да.. □ До 50 %. □ Друго . Какъв % от печалбата сте склонни да отделяте за внедряване на иновации? □ Не съм склонен да отделям пари за иновации. □ Друго ..... нито не.... 12. □ От медиите. подпомагащи иновационната политика? □ Да.... Изследването има за цел да проучи нагласите на членовете на Бургаската търговскопромишлена палата относно тяхното участие в общоевропейските процеси на икономически растеж и реализирането на целите на обновената Лисабонска стратегия... определено.. □ От Internet □ Друго . определено... □ По-скоро не........... нито не. □ По-скоро да... определено... Интересува ли се българският бизнес от иновации? □ Да........ □ От познати специалисти. Бихте ли подкрепили университетски колектив за разработка на иновационен продукт? □ Не. при условие.......... □ По-скоро не.... д-р Асен Златаров” – Бургас д-р инж. □ По-скоро да... □ По-скоро не. □ По-скоро да...... нито не.. □ Банков кредит. □ По-скоро да.... □ Нито да.. определено....... □Определено не.. □Ще направя анализ на предложението.. 13.. □ Не..... □ Определено не... Дончо Керемидчиев с екип от над сто студента. 11. □ Безразличен е към проблемите на иновациите.. □ Категорично не. □Да. Цанко Иванов и на преподавателя от Университет „Проф. ще разчитате на: □ Собствени средства.. напълно. Готови ли сте на коопериране с друга организация за внедряване на иновации? □ Ще направя всичко възможно да договоря подходящи условия. □ Не намирам за необходимо........... Отделяте ли регулярно средства за внедряване на иновации? □ Да..... ........ 2... 16........ Познавате ли български програми. □ Не...... □ Нито да.. □ Нито да. 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 7... □ Не съм привърженик на кооперирането... 14..... че имам финансови възможности. □ Чуждестранна разработка..... □ По-скоро не..... Ако внедрявате иновации...... 15. □ До 20 %.. безусловно.... □ Само при гарантирана печалба.... □ По-скоро не.. Откъде се информирате за иновационни продукти във Вашата област? □ От специализирана литература.. определено.. 10.......... Ако сте готов да внедрите иновация. определено.... □ По-скоро да.. □ Безразличен съм към проблемите на иновациите. определено.. □ Иновациите са целева политика на организацията..... □ Нито да. □ Друго 6.......... Какво е мястото на иновациите в развитието на Вашата организация? □ Не се интересувам от иновации. □ По-скоро не.............. □ Друго ....... □ Българска разработка............ независимо от условията. □ Нито да...21 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ИНОВАЦИИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС Настоящото проучване се провежда по инициатива на члена на Европейския парламент доц.. □ Зависи от условията........ 3. определено. □ По-скоро да... □ Ще реализирам иновацията самостоятелно. д-р инж.... които кредитират иновации? □ Да.... □ Нито да. нито не. □ Нито да.. нито не.. подпомагащи иновационната политика? □ Да... □Интересувам се от иновации само в изключителен случай.. □ До 10%. □ От браншовата организация.. □ Определено не.. 8. □ Не намирам за необходимо. □ Нито да.. Познавате ли европейски програми.... 4....... нито не. 5.. Познавате ли банки у нас. □ По-скоро да.... Склонен ли сте да ползвате кредит за внедряване на иновация? □ Да. Считате ли за необходимо да поддържате собствена група за иновации във Вашата организация? □ Да..... □ Определено не..... нито не.. Маруся Любчева.

... □ ООД...... □ Нито да......... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Организация /име/: ……………………... □ Нито да.. □ Друго........тел:……. № ....................... □ До 250 човека /средно предприятие/ □ Над 250 човека............... определено............. □ ЕАД.............. □ КД... Тел:……………................ определено..... презиме и фамилия на студента: . Познавате ли европейската програма „Конкурентноспособност и иновации”? □ Да.. група......…….................. □ КДА........................... □ По-скоро не... определено.. 18....... ................. специалност ... определено...... Персонал: □ До 10 човека /микропредприятие/........................ □ СД.. фак....….... □ АД.. □ До 50 човека/малко/.....…..... Име и фамилия : …………………………………...... □ ЕТ............….................... нито не........ □ По-скоро не.... Име................................................... □ По-скоро да........................ □ Не..... курс ..……………........……………….............Е-mail: …………................ нито не. □ ЕООД. □ Не...... Познавате ли Седма рамкова програма на Европейския съюз? □ Да.........Е-mail: ……....... □ По-скоро да....................22 17..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful