Verovatnoća greške

U prethodnim odeljcima, uz određene pretpostavke, došlo se do struktura odgovarajućih optimalnih prijemnika. Sada je došlo vr eme da se generalno analiziraju performanse tih prijemnika - tačnije rečeno, odgovarajuće verovatnoce greške. U posebnom kraćem odeljku biće kasnije dotaknut i problem spektralne efikasnosti. Budući da se posmatra M -arni prenos, to će se izvedeni izrazi odnositi na verovatnoću greške po simbolu, dok će biti ukratko razmotrene, u zavisnosti od tipa prenosa, i ekvivalentne verovatnoce greške po bitu. Očigledno da se prethodno uvedene pretpostavke neće menjati, jer se u ovome odeljku samo daje opšti pogled na već usvojene optimalne prijemni ke. U pojedinim izrazima figurisaće srednja energija signala. Pri analizi binarnih postupaka u uvodnom primeru - odeljak 8.1 - ona je jednostavno obeležavana sa E i predstavljala je srednju energiju po bitu. Međutim, ta oznaka će ovde biti korišćena za srednju energiju po signalu, dok će ekvivalentna srednja energija po bitu biti obeležavana sa Eb. Ova ekvivalentna srednja energija za M-arni prenos se izračunava i iznosi Eb=EI\AM, odnosno Eb=Elk, ako je M=2 k , što najčešće i jeste slučaj u praksi, tj. sekvence od k bita se predstavljaju jednim od M elementarnih signala. Treba naglasiti da izrazi za verovatnoću greške neće uvek biti dobijeni u zatvorenom analitičkom obliku, već je za neke slučajeve potrebno numeričko izračunavanje, ukoliko odgovarajuće funkcije nisu već defmisane, kao što je to slučaj sa Q-funkcijom. Uzgred budi rečeno, strože gledano, pitanje je i da li se za funkciju siru - može smatrati da je data u "zatvorenom" obliku, jer se za njeno izračunavanje koristi odgovarajući red.

8.4.1 Ekvivalentni skupovi signala Kao što je u prethodnim odeljcima pokazano, M signala koje emituje predajnik (tačnije rečeno, koji stižu u prijemnik) mogu se posmatrati kao tačke (vektori) u prostom od N dimenzija, gde deluje i relevantni deo aditivnog Gausovog šuma. Projekcije ovoga šuma na ostale eventualne ose, koje nisu potrebne za predstavljan je signala, čine irelevantne podatke. Slučajni vektor šuma n čije su komponente nezavisne Gausove slučajne promenljive nulte srednje vrednosti i varijanse a2=No/2 superponira se na vektor odgovarajućeg signala s,. Na taj način vrh ovoga vektora postaje "centar" združene gustine verovatnoće vektora x=Si+n. Očigledno je (bar u dvo- i tro-dimenzionalnom prostoru!) da ova gustina verovatnoće ima odgovarajuću "sfernu simetriju" u odnosu na s, (tj. krugove u dvodimenzionalnom i s fere u trodimenzionalnom prostoru kao skupove tačaka kojima odgovara ista vrednost gustine verovatnoće)
FORMULA

Takođe je već napomenuto (odeljak 8.2.1) da u ovome prostoru vredi euklidska metrika na osnovu koje se upravo i mogu direktno donositi odluke (kada su signali jednakoverovatni, ili uz odgovarajuće korekcije u protivnom slučaju). Dakle, za verovatnoću greške važna je odgovarajuća konstelacija signala u prostoru signala, a ne konkretan vremenski oblik signala. Prema tome, dva skupa signala s u ekvivalentni u pogledu verovatnoće greške ukoliko im odgovara identična konstelacija signala. Korak dalje, i transformacije konstelacije koje ne menjaju euklidska rastojanja neće promeniti verovatnoću greške. Očigledno da u takve transformacije spadaju rotacija i translacija ko ordinatnog početka. Međutim, translacija svakako utiče na srednju energiju signala. Da bi se dobila konstelacija s najmanjom mogućom srednjom energijom treba naći težište konstelacije
FORMULA

i translirati koordinatni početak u tu tačku (ovo odgovara minimalnom momentu inercije u Mehanici!). Sada će srednja energija biti
FORMULA

Naravno, moguće je defmisati ograničenje i u pogledu vršne energije signala (Emax), tada sve tačke konstelacije moraju biti u sferi poluprečnika FORMULA

8.4.2 Pravougaone konstelacije signala Kada je konstelacija signala "pravougaona" i kada su signali podjednako verovatni, proračun verovatnoće greške može da bude veoma lak. Pokazuje se da su tada i oblasti odlučivanja pravougaonog oblika [6]. Na slici 8.17 prikazani su jedna bin arna konstelacija (8.17a) i zatim odgovarajuće oblasti odlučivanja za međusobno ravne (8.17b) i različite (8.17c) apriorne verovatnoće, p o izvršenoj translaciji i rotaciji.

SLIKA

SLIKA Slika 8. Međutim. ako su apriorne verovatnoce signala podjednake. Za veće odnose "signal-šum" vredi aproksimacija Io(y)≈ex. slika 8. Budući d a j e ovde (tamo je M =2). samo što u tome odeljku nije istaknuto da bi granama trebalo da budu prilagođeni filtri . interesantno je razmatranje slučaja binarnog prenosa pri čemu se koriste sledeći signali [4] FORMULA Uobičajen engleski naziv za ovakav tip rada je "on-off signalling". Moguće vrednosti elemenata vektora su samo ±d!2 po svakoj osi. pokazuje se da se optimalni prag. vektori) koriste temena N-dimenzionalne kocke (tada je broj signala M=2 N ). Ako bi položaji (koordinate) tačaka si i S 1 u ravni bili potpuno poznati (na primer. pa kružna granica oblasti R1 predstavlja logičan rezultat. oblast odlučivanja R1 (za signal s1(t) je krug datog poluprečnika opisan oko koordinatnog početka (tačke S|). kao što je već napomenuto. Smatrajući da su svi simboli podjednako verovatni i uvodeći oznaku FORMULA pokazuje se da je tada verovatnoća greške po simbolu [6] FORMULA gde je P c verovatnoća tačnog prijema. .6) granica oblasti odlučivanja bi bila simetrala duži koja spaja ove tačke. Budući d a j e energija signala S1(t) jednaka nuli. čiji je centar u koordinatnom početku. tj. Budući da se ne zna vrednost Ɵ. više kao "misaona vežba". kao što je to dobro poznato za antipodalne signale (odeljak 8. tako da se kao rešenje dobija opt FORMULA Kružni oblik oblasti odlučivanja u ovome slučaju nije paradoksalan.Slika 8.16.15 Optimalni nekoherentn. prijemnik s prilagođenim filtrima propusnici opsega (ostala objašnjenja u tekstu) Na kraju. već je naznačeno da su to propusnici opsega. tačka s2 može da bude bilo gde na krugu odgovarajućeg poluprečnika (FORMULA). FORMULA Interesantan je slučaj kada se kao signali (tj. po izvršenoj translaciji i rotaciji Za slučaj nejednakih verovatnoća granica oblasti odlučivanja se translira za veličinu [6] FORMULA Verovatnoća greške u slučaju međusobno ravnih apriornih verovatnoća je. Ovaj rezultat je prikazan na slici 8.1). bila bi dovoljna jedna funkcija baze. vektor (tačka) s2 može da zaklapa bilo koji ugao sa apscisnom osom. Da je signal S 2 (t) potpuno poznat.17 Binarna konstelacija signala (a) i oblasti odlučivanja za međusobno ravne (b) i različite (c) apriorne verovatnoće (d=\si-s2\). One su potpuno ekvavalentne. dobija kao rešenje jednacine FORMULA Ovde je |r| definisano u ravni čiji su ortovi f\(t) \fi(t).

tj. 8. u osnovnom opsegu. Interesantno je i u ovome slučaju izračunati srednji broj najbližih suseda. Kod QPSK signala. broj najbližih signala pomnožen verovatnoćom greške koja odgovara binarnom prenosu). U QPSK slučaju bila su. Jedan specijalni slučaj je QPSK (ili 4-PSK). pa je ( 1 . Kao što je kod QPSK (a i ranije) definisano. svaka tačka je imala upravo po dva "najbliža suseda". dok je vrednost signala u svim ostalim podintervalima ravna nuli (slika 8. kada je rastojanje signala ravno d. Ovo je potpuno ekvivalentno binarnom prenosu sa N-tostrukim ponavljanjem (odeljak 7. koje se i očekuju.19).2. lako se dolazi do sledećih izraza [4] FORMULA tako da se posle sređivanja dobija FORMULA I ovde se za male vrednosti p(<<l=>p2<<p) dobija Pe≈3p. Postoje po dva signala po svakoj koordinatnoj osi. koriste različite varijante QAM. svakom od posmatranih signala. daju najbliže tačke u konstelaciji signala. Danas se često.4.q3.18 prikazana je 16-QAM konstelacija signala. ova verovatnoća iznosi (1-p)N .18 Konstelacija 16-QAM signala.impulsna položajna modulacija (PPM Pulse Position Modulation). a verovatnoća greške po simbolu je "komplement" ove vrednosti. dobija Pe≈2p. gde konstelacija signala predstavlja "kvadrat" kada se kao ose uzmu komponente nosioca u fazi i kvadraturi. SLIKA Slika 8. veličina p odgovara verovatnoći greške u binarnom prenosu.Tačke s podudarnim oblastima odlučivanja oznaćene su na isti način Neka je verovatnoća tačnog prijema za signale označene kružićima q1. Svakako da se za relativno male vrednosti p(<<l=>p2<<p). najbliža po dva signala (na rastojanju d ) i približna vrednost verovatnoće greške je bila 2p (tj. Na slici 8. Očigledno daje on FORMULA što znači da se prethodni približni rezultat za 16 -QAM može i tako tumačiti da najveći doprinos verovatnoći greške.6 gde je N=3) Veličina p je upravo verovatnoća greške za svaku komponentu (bit).FORMULA Prethodni izraz za verovatnoću greške može se i elegantnije protumačiti.3 Ortogonalni signali i iz njih izvedene konstelacije U praksi postoji više tipova signala koji su ortogonalni. Najpre. tu se mogu podvesti signali gde je perio d trajanja simbola T podeljen na M podintervala i gde se signali međusobno razlikuju po tome u kojem se podintervalu nalazi (recimo pravougaoni) impuls. kada je ona relativno mala. za signale označene punim kružićima q2 i za signale označene kvadratićima . Znači da se odluka po svakoj osi može doneti nezavisno od ostalih odluka. Tada je N=2 (M=2N=4). odnosno njihov broj. pa je verovatnoća greške (po simbolu) Pe=l-(1-P)2 =2p-p2.p ) verovatnoća tačnog prijema toga bita i poruka će biti primljena tačno ako svaki bit (nezavisno) bude primljen bez greške. Srednja verovatnoća greške je FORMULA Uz prethodno uvedenu oznaku p. naročito pri prenosu podataka po telefonskim linijama. K omponente šuma po osama su međusobno nezavisne. .

imajući u vidu mogućnost poređenja performansi različitih sistema. Treba imati u vidu da je zbog "kompletne simetrije" dovoljno naći verovatnoću greške proizvoljnog kodovanog bita. Neka je pri prenosu ortogonalnim signalima učinjena greška.Si. uobičajeno je da se sve krive vezane za verovatnoću greške prikazuju u funkciji odnosa Eb/No. kako broj signala ( M ) raste. zanemari slučaj kada je pogrešno detektovan kao –si (obično se bira da su odgovarajuće kombinacije bita kojima odgovaraju ovakvi signali komplementarne a distanca si i –si je veća od ostalih rastojanja u skupu) i veza verovatnoće greške po bitu i po simbolu je ista kao i kod ortogonalnih signala [9].3. Takođe.14]. odeljak 8. Drugačije rečeno. tada pri povećanju broja signala ( M ) treba uložiti dodatnu snagu za održanje iste verovatnoće greške [14].. 3 . Oblasti odlučivanja sada neće biti jednostavne (pravouga one) i nije ih lako zamisliti. ovu uslovnu verovatnoću treba dalje usrednjiti po svim vrednostima x1 [6] FO RM UL A Nažalost. povećanje broja simbola ovde podrazumeva i povećanje broja dimenzija (M=N). Na taj način broj signala se dvostruko povećava uz zadržavanje prvobitne dimenzionalnosti (M=2N). tj.1.. Ona se dobija tako što se svakome ortogonalnom signalu Si pridruži signal . detekcija (pogrešna) svih ostalih M-l signala je podjednako verovatna. što može da zahteva drastično povećanje potrebnog propusnog opsega (bilo kod PPM.M). do greške po bitu će doći ako dođe do greške po simbolu. danas značajniji u praksi. lako se može izvesti konstelacija biortogonalnih (biorthogonal) signala. Imajući u vidu statističku nezavisnost promenljivih ni.SLIKA Slika 8. bilo kod MFSK). Slično. Dobijanje ortogonalnih signala se može ostvariti i korišćenjem osnovnih binarnih signala i Adamarovih matrica (odeljak 5.10 ). U svakom slučaju. Takođe se smatra da su svi signali podjednako verovatni. bilo međusobno. pokazuj e se da se. ako bude detektovan bilo koji simbol i ako je na toj poz iciji u detektovanom simbolu komplementarni bit. dok će sve ostale slučajne promenljive (xi. k Što se tiče određivanja ekvivalentne verovatnoće greške po bitu. tj.1).3. ista verovatnoće greške (po simbolu. Zbog toga treba biti veoma pažljiv kada se porede rezultati iz više izvora. U konstelaciji signala sada su svi signali razmešteni po koordinatnim osama (po jedan) i svi imaju istu energiju (EB). imajući u vidu podjednake apriorne verovatnoće i činjenicu da se na svakoj osi sada nalaze po dva "antipodalna" signala.11. Za bilo koju poziciju bita postoji tačno M/ 2 signala koji imaju komplementarni bit na tome mestu. ovo ima svoju granicu o kojoj će kasnije biti više govora. Na taj način je verovatnoća greške po bitu FO RM UL A gde je Pe verovatnoća greške po simbolu. Budući da je i x 1 slučajna promenljiva. neka svaki elementarni signal predstavlja po k bita.1 ) . i=2. Prema tome. Međutim. Neka je emitovan signal koji odgovara vektoru s 1 ... dovoljno je izračunati verovatnoću greške za jedan slučaj i to će istovremeno biti i srednja verovatnoća greške. bilo sa sopstvenim rezultatima.12) će doneti odluku na osnovu najveće vrednosti dobijene na izlazu korelatora. pa je njihovo rastojanje od koordinatnog početka FO RM UL A .. Treba skrenuti pažnju da ako se verovatnoća greške prikazuje u funkciji odnosa signal-šum. ako se pod istim uslovima. dolazi se do sledećeg izraza za verovatnoću greške po simbolu [6] Za veće vrednosti M i Eb/N0 praktično je zanemarljiva numerička razlika u odnosu na ortogonalne signale [6].M) imati srednju vrednost ravnu nuli i varijansu N 0 / 2 . Međutim. Koristeći konstelaciju ortogonalnih signala. I ovde je zgodno doći do rezultata preko verovatnoće tačnog prijema.2. ovaj integral se ne može izraziti u konačnom obliku. gde su (i=l. je Af-arna frekvencijska modulacija (MFSK) gde su nosioci međusobno ortgonalni (tada je minimalno "rastojanje" nosilaca po osi učestanosti 1/2T. može se lako izračunati numerički [16] i dijagrami se nalaze u skoro svakom savremenom udžbeniku telekomunikacija [4. Prema tome. Korelacioni prijemnik (slika 8. očigledno Pb teži ka Pe/2. Pri tome neki autori daju verovatnoću greške po simbolu a neki po bitu.. Uobičajeno je da se ovi dijagrami prikazuju u funkciji Eb/N0 (a neki i u funkciji odnosa E/N0).M). No. pod uslovom da je primljeno x1.. a ne u funkciji odnosa signal-šum.2„M) nezavisne Gausove slučajne promenljive nultih srednjih vrednosti i međusobno ravnih varijansi. neka je M=2 .9. Olakšavajuća je okolnost što svaki signal (tačka) ima kao "najbliže" svih ostalih M-1 signala na rastojanju FO RM ULA i što je sve u tome smislu simetrično.19 Jedan skup M(=N) ortogonalnih signala trajanja T u osnovnom opsegu Drugi primer... Tačna odluka će biti doneta ako je x1 veće pojedinačno od svih vrednosti ( i =2. pa i po bitu) može postići i s manjim odnosom Eb/N0.. Razmišljajući potpuno analogno kao i u slučaju ortogonalnih signala. . Kada se M neograničeno povećava.. Tada slučajna promenljiva x1 (komponenta slučajnog vektora x duž ose f1) ima Gausovu raspodelu sa srednjom vrednošću FO RM UL A i varijansom No/ 2 . Vredi FO RM UL A To znači da se u ovome slučaju krive za verovatnoću greške po bitu ne razlikuju značajno od krivih za verovatnoću greške po simbolu. FO RM ULA ( i = 2 . dovoljno je naći uslovnu verovatnoću za jednu promenljivu (recimo n2) i zatim je dići na odgovarajući stepen ( M .

U tome slučaju dodatna pretpostavka o podjednakim apriornim verovatnoćama dovodi do podudarnih oblasti odlučivanja (geometrijski uniformni skupovi signala [4]). Dakle.2. pri povećanju broja signala (M). Dalje se pokazuje da ako su oblasti odlučivanja podudarne.Interesantno je primetiti da i QPSK signal spada u biortogonalne signale (tačnije rečeno. što se lako uočava ako se konstelacija signala "klasične" QPSK modulacije rotira za 45°. Neka ortogonalni skup ima M podjednako verovatnih signala. ali uz izuzetak da je je "najgora" (tj. tako se i biortogonalni signali mogu prikazati tako što se polaznoj matrici udvostruči broj vrsta (signala) i kao donji blok doda komplement gornjeg bloka (prvobitne Adamarove matrice za ortogonalne signale) [14].2. Ovaj rezultat treba uporediti sa autokorelacijom m sekvenci (odeljci 5. To znači da je broj dimenzija (signala baze) manji za jedinicu i sada iznosi N-1(=M-1). propusni opseg je u oba slučaja isti.. da im je ekvivalentan). kod QPSK postoje dva ortogonalna antipodalna signala. Koeficijent korelacije je [9. specificira očekivanu (maksimalnu) verovatnoću greške. da bi se posle išlo "normalnim redosledom".M).odeljak 8. tada. Naime. . Interesantna je još jedna osobina simpleksne konstelacije (neki autori [9] je zovu i transortogonalna (tmnsortliogonal)). zahteva najveći odnos Eb/No )kriva koja odgovara M=4.2.11] FORMULA Ovo je istovremeno najmanja algebarska vrednost koja se može postići u okviru celokupnog skupa (a da pri tome bude ista za bilo koja dva signala skupa) od M bilo kakvih signala [9]. dobija se da je srednja verovatnoća greške po bitu kod QPSK ravna srednjoj verovatnoći greške (po bitu) kod bina rne PSK (za isti odnos Eb/No).. Lako se pokazu je da je nova srednja energija (a to je istovremeno i energija svakog signala) (M-1)/M=(1-1/M) puta manja od prethodne.1 i 5. Takođe je napomenuto da se konstelacija signala najmanje srednje energije može dobiti ako se nađe težište posmatrane konstelacije i ono translira u koordinatni početak.2 kao specijalan slučaj pravougaone konstelacije i tamo je izračunata i verovatnoća greške po simbolu. ovde se radi o ML prijemniku. ista kao i kod ortogonalnih signala. srednja verovatnoća tačne odluke (a to znači i srednja verovatnoće greške) ostaje ista kao i da su signa li podjednako verovatni. U odeljku 8.1 napomenuto je da se iz jedne konstelacije signala može dobiti ekvivalentna konstelacija signala u pogledu verovatnoće greške translacijama i rota cijama (transformacijama koje ne menjaju euklidsko rastojanje). ako su signali potpuno simetrični. I ovde postoji granica za velike vrednosti M. FO RM UL A S druge strane. i ako signali nisu podjednako verovatni. rotacijom koordinatnog sistema i eventualnom inverzijom osa.odakle dolazi i naziv ovakve konstelacije. smanjuje se potreban odnos Eb/No..M) posmatra skup Si'=Si-a (i=\. Kao što se ortogonalni signali mogu prikazati koristeći Adamarove matrice. da verovatnoće greške "po simbolu" nisu ravne kod ova dva postupka [14]. Jedini nedostatak je veća osetljivost sistema na grešk e u fazi rekonstruisanog nosioca na prijemu (ovde je pretpostavljeno idealno poznavanje faze nosioca). za M=3 dobija se (u dvodimenzionalnom prostoru) jednakostranični trougao a za M=4 dobija se (u trodimenzionalnom prostoru) pravilni tetraedar... tj. ovaj skup je sada linearno zavisan. Polazeći od ortogonalne konstelacije. brzina prenosa je dvostruko veća pri istom opsegu uz istu verovatnoću greške po bitu. suština je d a j e ovaj prostor signala dimenzije 2. Dalja a naliza verovatnoće greške kod Marnih PSK sistema biće izvršena posebno. U prostorima viših dimenzija se takođe dobijaju pravilna tela . može se doći i do simpleksne (simplex) konstelacije. te je ovo skoro jedinstveni slučaj gde se postižu značajni dobici (dva puta veća spektralna efikasnost . nezavisno od emitovanog signala.. ako se smatra da je mala verovatnoća pogrešne detekcija signala kao njima antipodalnih signala (tj.4. pod ograničenjem da svi signali imaju međusobno ravnu energiju. Interesantan je još jedan "mali" paradoks. Uz konstantnu anvelopu. Očigledno da vredi FORMULA drugim rečima.4. Zatim (veoma "blizu" na dijagramu) dolazi kriva za M=2. Naravno. Jedna konstelacija je potpuno simetrična ako se bilo kakvo prenumerisanje signala (tačaka) može poništiti translaeijom. Međutim. To znači da je pri proceni verovatnoće greške dovoljno posmatrati samo jedan od signala. Odgovarajuće "težište" je FORMULA Sada se umesto signala Si (i=1.uz isto ulaganje energije po bitu) [9].2. Na ovaj način verovatnoća greške ostaje nepromenjena. što treba uzeti u obzir pri određivanju verovatnoće greške. Ovaj signal je pomenut i u odeljku 8. Imajući u vidu da je srednja energija po bitu dva puta manja od srednje energije po simbolu (E= 2 E B ) . Ovaj način razmišljanja omogućava konstruktoru da. tj. i dalje se pretpostavlja da simpleks konstelacija. kao i kod ortogonalnih postupaka. Moglo bi se očekivati da će ovakva konstelacija dati minimalnu verovatnoću greške uz ograničenu srednju energiju. Treba priznati da ovaj dobitak nije značajan za veće vrednosti M. Može se uvesti pojam potpune (complete) simetrije [6]. Za M=2 sada se dobijaju antipodalni signali. pri istom odnosu No. i kada ne poznaje statistiku predajnika. Kada se kod biortogonalnih signala prikazuje verovatnoća greške po simbolu u funkc iji odsnosa Eb/No za konstantnu verovatnoću greške po simbolu.2). daje minimalnu verovatnoću greške pri svakom odnosu signal-šum [9].simpleksi . ako je odnos "signal-šum" relativno veliki) i ako seprimeni Grejov kod (gde je Hemirgovo rastojanje "susednih" kodnih kombinacija samo 1 bit).. S povećanjem broja signala (faza) stvari nisu tako povoljne kao kod poređ enja binarne PSK i QPSK. ovo je svakako jedan od dobrih razloga za "omiljenost" i veliku rasprostranjenost QPSK i ostalih srodnih postupaka modulacije u praksi.4. Opisno rečeno. Imajući u vidu ortogonalnost pokazuje se da su odgovarajući skalarni proizvodi signala [6] FORMULA gde je Es energija pojedinih signala prvobitne konstelacije. Celokupno prethodno razmatranje pokazuje da je određivanje verovatnoće greške znatno olakšano ako postoji neka vrsta simetrij e u konstelaciji signala. postoje samo dve ortogonalne ose (komponente nosioca u fazi kvadraturi) i to QPSK koristi u potpunosti.. Pokazalo se da to ipak nije tačno [17]. Kao što će se čitalac setiti. dok se srednja energija smanjuje.6 .

očigledno FORMULA Neka je.4 Nekoherentna detekcija ortogonalnih signala U ovome slučaju na izlazu korelatora koji odgovara cmitovanom signalu slučajna promenljiva će imati Rajsovu raspodelu. Zbog simetrije (i jednako verovatnih signala). Ukoliko od ovih M podjednako verovatnih signala njih Mmin ima minimalno rastojanje dmin (očigledno Mmin>2).M) imaju Rejlijeve raspodele. tada vredi sledeće [4] FORMULA Što se tiče gornje granice. Veza verovatnoće greške po bitu i verovatnoće greške po simbolu je. u njihovu uniju. kao što je već rečeno. Do greške po prijemu određenog signala S i doći će ako primljeni vektor x ne padne u oblast odlučivanja Di već u neku drugu od preostalih M-l oblasti.4. Takođe je poželjno da granice budu dobre ("tight").11] FORMULA gde je. Za veće vrednosti M i "bolje" odnose "signal-šum" (manje verovatnoće greške) razlika preformansi koherentne i nekoherentne detekcije je vrlo mala (nekoliko desetih delova decibela). prethodni izraz se može dobiti u konačnom obliku (što ne treba da začudi čitaoca imajući u vidu izvođenje u odeljku 7. može se odmah pisati izraz za verovatnoću greške po simbolu [4 . 8. naravno.5 Granice verovatnoće greške U okviru prethodnog izlaganja moglo se uočiti da određivanje tačne vrednosti za verovatnoću greške ne predstavlja problem u slučaju binarnog prenosa kao i prenosa sa M novoa ukoliko postoji određena vrsta simetrije u konstelaciji signala. U takvim slučajevima pogodno je imati dobre apro ksimacije (pogotovu za male vrednosti verovatnoće greške) i granice na osnovu kojih su izračunavanja relativno jednostavna. tj. Tada je verovatnoća greške po simbolu FORMULA Imajući u vidu način detekcije svakako da svaki član ovoga zbira ne može biti manji od verovatnoće da se emitovani simbol Si pogrešno detektuje kao njemu najbliži simbol u prostoru signala sj. is ta kao i kod koherentne detekcije ortogonalnih signala. dalje.Korak dalje. Dizanjem bi noma pod integralom na stepen M-1 i integraljenjem svakog člana posebno dobija se kao krajnji izraz [9] FORMULA dok za prelazak na energiju po bitu vredi E=ldM-Eb. ima Rajsovu raspodelu. neki rezultati nisu dobijeni u zatvorenom obliku. 8.kada su apriorne verovatnoće signala međusobno ravne [6]. na primer. odeljak 7. Međutim. Tada je. Neka su ova euklidska rastojanja dmin i. Za razliku od koherentne detekcije.Tada vredi sledeće [9] FORMULA Neki autori [9| ovu granicu nazivaju "two-signal lower bound". binarna FSK.5. ako je statistika predajnika poznata. dok će na izlazima ostalih korelatora slučajne promenljive imati Rejlijeve raspodele.. Izvođenje izraza za donju granicu najčešće je zasnovano na minimalnim rastojanjima tačaka koje predstavljaju signale. kao što je već napomenuto.3).. w1(x1) Rajsova raspodela sa odgovarajućim parametrima. To znači da x1. do voljno je posmatrati samo slučaj gde je na ulazu prvog korelatora koristan signal.3. ona se dalje može pisati i kao FORMULA .. dok ostale slučajne promenljive x1 (z=2. verovatnoća tačne odluke se može povećati izborom odgovarajućih optimalnih nepodudarnih oblasti odlučivanja. konstelacija takva da su sva minimalna rastojanja međusobno ravna (veoma često kod simetričnih konstelacija) i da iznose dmin . da razlika gornje i donje granice bude dovoljno mala da bi odgovarajuća procena bila razumna [4]. Razmišljanje pri njenom izvođenju može da teče na sledeći način [9]. Imajući u vidu izraz za verovatnoću greške pri nekoherentnoj detekciji binarnog ortogonalnog signala (kao što je to. Ponašanje krivih je analogno kao i za slučaj koherentne detekcije ortogonalnih signala. kao komplement oblasti Di). može se smatrati da je ovde primenjen minimaksni princip.9. tj. Neka su svih M signala podjednako verovatni i neka P(e/si ) predstavlja verovatnoću da će do greške doći ako je emitovan signal Si.5. pa se mora vršiti numerčko integraljenje.. Ako se unija ovih oblasti obeleži sa Di c (tj.4. tu se najčešće koristi združena gornja granica (union upper bound).3) kao i generalnu formulu iz odeljka posvećenog koherentnoj detekciji ortgonalnih signala (prethodni odeljak). Naravno. jer su oblasti odlučivanja određene tako da garantuju da verovatnoća greške neće biti veća od neke fiksne vrednosti i u najnepovoljnijem slučaju .

ako ne i najvažniju. gornja i donja granica razlikuju se samo za multiplikativnu konstantu. tada su i najverovatnije greške pri kojima se signali pogrešno detektuju kao "najbliži" signali. Tada je FORMULA gde je dij odgovarajuće euklidsko rastojanje Si i Sj. dobija se [4] FORMULA Može se zaključiti da poznavanje vrednosti d omogućava određivanje donje i gornje granice verovatnoće greške za skup od M signala.gde je Dij ' oblast odlučivanja za Sj ukoliko bi se posmatrale samo tačke si i Sj. Ovo je i prirodno.18) prikazana je konstelacija 16-QAM signala i izračunata tačno verovatnoća greške. Tom prilikom je morao biti određivan i srednji broj najbližih suseda (FORMULA ). ali i manje tačna. maksimiranje dmin samo po sebi ne mora da bude ekvivalentno minimizovanju verovatnoće greške. U opštem slučaju (Mmin= 2). može se dobiti ako se pretpostavi da su sva minimalna rastojanja (dmin) međusobno ravna (ovo će i biti tačno u slučaju postojanja odgovarajuće simetrije). pokazano je [ 18] da je bolja gornja granica za ortgonalne signale FORMULA Ova granica ostaje manja od jedinice i pri vrlo malim odnosima signal-šum. Na kraju. tako da izgleda da minimalno rastojanje predstav lja izuzetno važnu. kada se verovatnoća greške smanjuje) i tada predstavlja vrlo dobru aproksimaciju. Treba istaći da združena granica postaje sve bolja što se spektralna gustina snage aditivnog belog Gausovog šuma smanjuje (tj. . Za međusobno ravne apriorne veravatnoće je FORMULA Dalja majorizacija za signal si se može izvršiti ako se za sve ostale signale Sj (kojih ima M-1) uzme ono rasiojanje dij(=dmin) koje je minimalno (tada Q-funkcija ima veću vrednost) FORMULA Još jednostavnija granica. ako se i sama Q-funkcija majorira (odeljak 2. jer kada se snaga šuma smanju je.2) FORMULA Na taj način je svaki član prethodne sume verovatnoća greške pri binarnom odlučivanju (neki autori [4] kažu “ pairwise error probability"). karakteristiku konstelacije. odnos Eb/No) i tada se može očekivati da pri istoj srednjoj energiji konstelacije s većim minimalnim rastojanjem imaju manju verovatnoću greške. Međutim. U odeljku 8. Uvodeći uslovnu verovatnoću FORMULA. verovatnoća greške je (na osnovu odeljka A.4. Tada je Kod ortogonalne konstelacije je d m i n FORMULA dok je za biortogonalne signale FORMULA gde poslednji član očigledno predstavlja rastojanje od antipodalnog signala. Ovo je posebno tačno za dobar odnos signal-šum (tj. vredi [4] min FORMULA Inače. Šta više. Pokazuje se da asimptotski.2. vraćajući se na minimalno rastojanje. pri dobrim odnosima signal-šum (kada N0 teži nuli).2 (slika 8.1) FORMULA dobija se izraz FORMULA Ova granica se naziva združena Batačerija granica (union-Bhattacharyya bound) i veoma je korisna pri razmatranju verovatnoće greške kod konvolucionih kodova i trelis kodovane modulacije [4].

zbog velikog broja tačaka (sekvenci) ne može se uvek zanemariti uticaj "udaljenijih" sekvenci. Naime. koji odgovaraju "rastojanjima" od s2 i s4 (oblast R2 čine prvi i četvrti kvadrant a R4 .20 QPSK i oblasti odlučivanja U odeljku 8. ostati neko vreme na toj putanji. dobija se FORMULA dok je stvarna vrijednost FORMULA tako da je gornja granica samo za oko 6% veća. Međutim. Ovo je posebno zgodan primer.treći i četvrti kvadrant). jer i njihov presek (četvrti kvadrant. Istini za volju. situacija je ipak složenija. združenu gornju granicu i stvarnu vrednost verovatnoće greške za QPSK.Primer: Uporediti donju granicu. U ovome slučaju. zasnovan na pr incipu maksimalnih izgleda. Egzaktno određivanje verovatnoće greške u opštem slučaju kod M -arne PSK (MPSK) nije jednostavno.6 Verovatnoća greške kod Af-arne PSK i QAM Ova problematika je detaljno obrađena u nizu fundamentalnih udžbenika iz digitalnih telekomunikacija i ovde je uključena više "iz pedagoških razloga".3. treba priznati da je prethodna aproksimacija u većini slučajeva veoma dobra. Međutim. ili bar zadovoljavajuća. Napomenuto je da se formalno i sekvence mogu smatrati kao tačke u nekom prostoru većih dimenzija. kao i da su elementi za njegovo razumevanje izloženi u komplementarnom udžbeniku [1]. Još detaljnija analiza Viterbijevog algoritma biće izložena u posebnom udžbeniku koji će biti posvećen samo kodovima za kontrolu grešaka. Ovde se. očigledno. 8. kao uvežbavanje primene izloženog pristupa. Vrlo približna gornja granica (koja se pri relativno "naivnom" razmatranju. kako je to istaknuto u [19] poklapa i s približnom donjom granicom) verovatnoće greške za prvi simbol u sekvenci je gde je sada dmin najmanje rastojanje sekvenci i Nmin broj sekvenci koje imaju to minimalno rastojanje. dok se ne vr ati na pravu putanju. što je veoma često potvrđivano simulacijom.2) je takođe naglašeno da se u praksi za detekciju najčešće koristi Viterbijev algoritam. jer njihov broj može da bude veoma veliki i tako znatno doprinese povećanju stvarne verovatnoće grešk e [19]. ovaj prostor može biti izuzetno velikih dimenzija i "snalaženje" u njemu može biti veoma teško. gde se nalazi S3) nije prazan skup. SLIKA Slika 8. koji odgovara "rastojanju po dijagonali" od tačke s3 (tj. Zato se u ovakvim slučajevima najčešće kor iste granice. na raspolaganju stoje dve ortogonalne ose -komponente nosioca u fazi i kvadraturi.4. oblasti R3 ispod prave koja prolazi kroz s2 i s4). suvišno. Na slici 8. kada "skrene na pogrešnu putanju". jer je za QPSK poznat tačan izraz za verovatnoću greške po simbolu izveden u odeljku 8.3.2.20 prikazana je konstelacija signala uz odgovarajuće oblasti odlučivanja. a treba "umanjiti" i doprinose iskazane sa 2Q(2). Treba zapaziti da će detektor.T)) FORMULA . Međutim.4. zanemaruje uticaj sekvenci na većim rastojanjima (već je napomenuto da su to euklidska rastojanja kod mekog odlučivanja ili Hemingova rastojanj a kod tvrdog odlučivanja). U istom odeljku (8.2 razmatran je ukratko problem detekcije sekvenci kada u nizu simbola već postoji (ili je namerno uneta) statistička zavisnost. nisu svi simboli na pogrešnoj putanji pogrešni. Jasno vidi da je dodavanje člana Q(FORMULA ). Taj izraz je FORMULA gdje je FORMULA Primenjujući donju i združenu gornju granicu za biortogonalne signale dobija se (M=4) FORMULA Uzimajući za primjer FORMULA . tako da se odgovarajući vektori mogu napisati u obliku (i dalje se posmatraju samo signali u toku intervala (0.

zbog potpune simetrije.2). gornja granica je dosta bliska stvarnoj vredn osti (videti primer sa QPSK u prethodnom odeljku) i kako broj signala (M) raste. to se primljeni vektor x (X1 X2) (suvišni indeksi su izostavljeni) koreliše sa ortovima osa i bira prema euklidskom rastojanju odgovarajući signal. već se mora integraliti numerički (izuzev za M=2 i M=4). umesto k bita prenosi se k+1 bit) mora se zadržati isto minimalno rastojanje. dok je za dalje povećanje broja signala potreb no uložiti dodatnu energiju po simbolu. uz primenjen Grejov kod i pretpostavku da najverovatnije greške rezultuju u prijemu "susednih" signala FORMULA FORMULA Da bi se zadržala ista verovatnoća greške po simbolu. Međutim.4. što znači da energiju treba uvećati za odgovarajući iznos.21) sve manja.3. U odel jku 7. Za uvođenje energije po bitu treba primeniti formulu E=Eb-ldM. Uključujući i donju granicu. dok za prelazak sa jednog bita (M=2) na dva bita (M=4) dovoljno povećati energiju samo za 3 dB (2 puta). jer udvostručavanje broja signala povećava broj prenošenih bita samo za jedan. U ovome slučaju na raspolaganju stoje samo dve ortogonaln e ose. dovoljno odrediti verovatnoću greš ke za proizvoljno izabranu tačku (signal) i da to istovremeno predstavlja i (srednju) verovatnoću greške po signalu. Korak dalje. Neka je emitovan signal FORMULA tada će primljeni vektor imati komponente FORMULA gdje su n1 i n2 nezavisne Gausove slučajne promjenljive ( pa su to i X1 i X2). na raspolaganju ostaju i dalje samo dve ortogonalne ose (dimenzija raspoloživog prostora je ravna 2) i mora se ulagati veća dodatna energija. pa kada se umesto vrednosti M u formulu zameni vrednost 2M. jer je površina odgovarajućeg preseka (slika 8. do greške će doći ako za ovaj ugao F O R M U L A vredi F O R M U L A . srednja energija je . samo se dodaje još jedan par antipodalnih signala. Prema tome. pa i po bitu. Oblasti odlučivanja su podudarne. Može se postaviti pitanje zašto je QPSK praktično ekvivalentna s binarnom PSK. I ovde se koriste komponente nosioca u fazi i kvadraturi (prostor signala ima dimenziju ravnu dva). Međutim. dobija se sledeći rezulta t Treba zapaziti da se donja i gornja granica razlikuju samo za faktor 2.21 prikazana je konstelacija signala za slučaj M=8. "dopuštene" su različite amplitude signala po svakoj osi što može da dovede do "kvadratnih" konstelacija (slika 8. isti zaključak o tome da je gornja granica veoma dobra može se izvući i ako se uoči činjenica d a je kod MPSK broj najbližih suseda F O R M U L A ravan 2 i d a j e odgovarajuće minimalno rastojanje te da se primenom odgovarajuće formule iz prethodnog odeljka opet dobija isti rezultat.7 dat je obrazac za verovatnoću greške po simbolu pri M-amom prenosu u osnovnom opsegu (znači prostor je jednodimenzionalan!). Signali se nalaze na krugu poluprečnika FORMULA . Drugi interesantan primer je M-ama kvadraturna amplitudska modulacija (16-QAM je razmatrana u odeljku 8. rj. vidi se da je. Takođe. kada se dalje povećava broj signala.5. oblasti R 1). pažljivi čitalac će se setiti da se ovde ustvari radi o Rajsovoj raspodeli (odeljak 2. Pod pretpostavkom da su apriorne verovatnoće signala međusobno ravne. Na taj način izgleda da je problem pojednostavljen. da bi rastojanje ostalo nepromenjeno. Pri prelasku s binarne PSK na QPSK. dok je verovatnoća greške po bitu. naravno. o njenoj fazi čija je gustina takvog analitičkog oblika da se rezultati integraljenja ne mogu izrazi u konačnom obliku. Smatrajući da su rastojanja među signalima d=2a. tj. Naravno da je 4QAM ekvivalentna sa QPSK. Međutim. Sa slike je očigledno da je za odluku dovoljno odrediti upravo ovaj fazni ugao da bi se donela odluka. Budući da je prostor dimenzije N=2. to će i greška biti sve manja.18). FORMULA Prelaskom na polarne koordinate i odgovarajućim integraljenjem može se dobiti raspodela faznog ugla ovoga vektora. kada se broj signala (faza) M udvostručava (tj. Isti zaključak vredi i za M-ami prenos u osnovnom opsegu [20]. nezavisno od već postojećeg. Odgovor je jednostavan (i već nagovešten u prethodnom odeljku). Za veće vrednosti M može se primeniti aproksimacija sinxsa-. (to su signali S2 i S8 – nisu eksplicitno obeleženi na slici) jer unija oblasti odlučivanja za ova dva signala obuhvata sav preostali prostor signala (izuzev. SLIKA Upravo ovi problemi su doveli da toga da se za MPSK u opštem slučaju koristi združena gornja granica. uz jednakoverovatne signale. Očigledno da je dovoljn o posmatrati samo dva susedna signala signalu s.Na slici 8.2). treba energiju povećati 4 puta (6 dB).

može se samo napomenuti da u trodimenzionalnom prostoru postoji rešetka sa 12 najbližih susjeda („kissing number“) u četvrtodimenzionalnom sa 24 itd. vrši se "zaobljavanje" uglova kvadrata). Ne ulazeći dalje u matematičke suptilnosti. svaki signal (izuzev onih s ruba konstelacije) imao je po 4 najbliža suseda (Voronojeve oblasti bile su kvadrati). kod nekih autora [10. U svakom slučaju pokazuje se da će odgovarajuća srednja energija biti oko 15% manja nego kod kvadratne konstelacije.odeljak 8.4. U tome slučaju često se biraju konstelacije koje imaju. tada će Voronojeve oblasti postati pravilni šestougaonici (saće!). postoje brze procedure za nalaženje najbližih tačaka u rešetci u prostoru sa euklidskom metricom [22]. Međutim. Za utjehu onima kojima nije lako da „ razmišljaju višedimenzionalno“ treba reći da se ekvivalnetni ( i možda njima razumljiviji!) postupci primjenjuju kod zaštitnih blok kodova [6]. o čemu treba voditi računa. Obično je M=2k. Za prostor sa 24 dimenzije ( Ličova ( Leech) rešetka) normalni dovici idu do 6 dB uz 196. pa je M2=22k. ali će se i broj najbližih suseda popeti na šest. 512-QAM). Ovakvim konstelacijama mogu ostvariti mali dobici (delovi decibela) [21]. očigledno se ne može ni ostvariti kvadratna konstelacija (na primer 32 -QAM. Problem „pakovanja“ signala u višedimenzionalnim prostorima pruža veće mogućnosti (takođe i samim matematičarima!). u daljem izlaganju će ipak biti korišten isti termin – rešetka). Uvodeći i kvadraturnu komponentu na isti način. koja se mora uvesti. ukupna energija postaje E=2E1.2) FORMULA Uz dalje majorizacije dobija se [9. značajna je. 128-QAM. Budući da se radi o nezavisnim signalima srednja verovatnoća greške po simbolu je (kao kod QPSK .što rezultuje u sledećem izrazu za verovatnoću greške FORMULA FORMULA Umesto E1 može se pisati i Eb·ldM . dodatna kompleksnost. srednja verovatnoća greške po bitu za veće vrednosti M(koristi se i M=1024 pa i veće!) iznosi približno [9] FORMULA Treba imati u vidu da je pretpostavljen M-arni prenos i po fazi i po kvadraturi tako da postoji M 2 tačaka u konstelaciji signala (pa bi se moglo govoriti o M2-QAM). prenose se k bita "po fazi" i k bita "po kvadraturi". Međutim. I ovdje s e može govoriti o rešetkama( međutim. tako da ovdje ostaje problem pogodnog prevoda. Naime. tj. umesto M u odgovarajućim izrazima stoj FORMULA. za dati broj signala. ako se signali postave u temena jednakostraničnih trouglova.560 najbližih susjeda [23].11]. Do sada razmatrane dvodimenzionalne konstelacije odgovarale su jednoj vrsti "rešetke" gde su u presecima pravih paralelnih koordinatnim osama postavljane odgovarajuće tačke (signali). o čemu treba voditi računa pri izračunavanju konkretnih vrednosti. ali se veoma lako generiše kvadratumim modulatorom.11] FORMULA Uz sve ranije pretpostavke i upotrebljen Grejov kod. Kvadratna konstelacija ima nešto veću srednju energiju od drugih konstelacija sa istim brojem signala. Konstelacije bazirane na ovakvim rešetkama su pogodne naročito pri velikom broju signala ( tačaka). Zbog toga. Ukoliko dužina bloka bita koji se predstavlja jednim signalom nije ravna 2k. engleski naziv je „lattice“ a ne „ grid“. . što manju srednju energiju (tj. Na taj način.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful