Giáo trình thực hành BCMSN

Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing

Chương 4 -

Thực thi Inter-VLAN Routing

Bài 4.1 Cấu hình cơ bản inter-vlan routing sử dụng router 4.1.1 Sơ đồ luận lý

Hình 4.1.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý

4.1.2

Mục tiêu của bài thực hành Cấu hình Router1 routing cho các VLAN 10 và 20.

4.1.3

Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho các Switch và Router1

Cấu hình cơ bản cho Router2811 Router(config)#hostname Router2811 Router2811 (config)#enable password cisco Router2811 (config)#no ip domain-lookup Router2811 (config)#banner motd ^C Router2811^C Router2811 (config)#line console 0 Router2811 (config-line)# logging synchronous Router2811 (config-line)# password cisco Router2811 (config-line)# login Router2811 (config)#line vty 0 4 Router2811 (config-line)# password cisco Router2811 (config-line)# login

Cấu hình cơ bản cho SW2950_01

72

1Q trên SW1_2950 SW1_2950(config)#interface range fastEthernet 0/1 .1Q trên SW2_2950 SW2_2950(config)#interface range fastEthernet 0/1 .1.2 SW2_2950(config-if-range)#switchport mode trunk 73 .3 SW1_2950(config-if-range)#switchport mode trunk Hình 4.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Switch(config)#hostname SW2950_01 SW2950_01 (config)#enable password cisco SW2950_01 (config)#no ip domain-lookup SW2950_01 (config)#banner motd ^CSwitch 2950_01^C SW2950_01 (config)#line console 0 SW2950_01 (config-line)# logging synchronous SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login SW2950_01 (config)#line vty 0 4 SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login Cấu hình cơ bản cho SW2950_02 Switch(config)#hostname SW2950_02 SW2950_02 (config)#enable password cisco SW2950_02 (config)#no ip domain-lookup SW2950_02 (config)#banner motd ^CSwitch 2950_02^C SW2950_02 (config)#line console 0 SW2950_02 (config-line)# logging synchronous SW2950_02 (config-line)# password cisco SW2950_02 (config-line)# login SW2950_02 (config)#line vty 0 4 SW2950_02 (config-line)# password cisco SW2950_02 (config-line)# login Bước 2: Cấu hình trunk cho các interface Fa0/1. Fa0/2 và Fa0/3 cho các Switch1 và Switch2 Cấu hình Trunk 802.3-1: Show interface trunk trên Switch2950_01 Cấu hình Trunk 802.

16.1 255.10.16.10 Router2811(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 Router2811(config-subif)#ip address 172.255.10.255.1.1 255.3-2: Show interface trunk trên Switch2950_02 Bước 3: Cấu hình sub-interface trên Router1 cho phép routing cho các VLAN.255. VLAN 10 sử dụng địa chỉ mạng 172.20 Router2811(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 Router2811(config-subif)#ip address 172.20. VLAN 20 sử dụng địa chỉ mạng 172.20.0/24 Cấu hình sub-interface trên Router2811 Router2811(config)#interface gigabitEthernet 0/0 Router2811(config-if)#no shutdown Router2811(config)#interface gigabitEthernet 0/0.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Hình 4.16.255.0/24.16.0 Router2811(config-subif)#exit Cấu hình VLAN cho SW2950_01 Switch2950_01(config)#vlan 10 Switch2950_01(config-vlan)#name VLAN10 Switch2950_01(config-vlan)#exit Switch2950_01(config)#vlan 20 Switch2950_01(config-vlan)#name VLAN20 Switch2950_01(config-vlan)#exit Cấu hình VLAN cho SW2950_02 Switch2950_01(config)#vlan 10 Switch2950_01(config-vlan)#name VLAN10 Switch2950_01(config-vlan)#exit Switch2950_01(config)#vlan 20 Switch2950_01(config-vlan)#name VLAN20 Switch2950_01(config-vlan)#exit 74 .0 Router2811(config-subif)#exit Router2811(config)#interface gigabitEthernet 0/0.

20 và đặt địa chỉ IP cho các PC để kiểm tra.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Bước 4: Cấu hình cổng trên switch cho các PC1 và PC2 thuộc về VLAN 10. Cấu hình port switch trên SW2950_01 Switch2950_01(config)#interface fastEthernet 0/18 Switch2950_01(config-if)#switchport mode access Switch2950_01(config-if)#switchport access vlan 10 Hình 4.1.3-3: Show vlan trên Switch2950_01 Cấu hình port switch trên SW2950_02 Switch2950_02(config)#interface fastEthernet 0/18 Switch2950_02(config-if)#switchport mode access Switch2950_02(config-if)#switchport access vlan 20 75 .

76 .Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Hình 4. khởi động lại thiết bị.3-4: Show vlan trên Switch2950_02 Bước 5: Xóa cấu hình.1. hoàn trả lại thiết bị và hoàn tất bài lab.

Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Bài 4.1 Sơ đồ luận lý Hình 4.2.2 Mục tiêu của bài thực hành Cấu hình Switch2 routing cho các VLAN 10.2.2.2 Cấu hình Inter-Vlan routing trên Switch layer 3 sử dụng cổng SVI 4. 20 và 30 sử dụng cổng SVI 4.2.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho các Switch Cấu hình cơ bản cho SW2950_01 Switch(config)#hostname SW2950_01 SW2950_01 (config)#enable password cisco SW2950_01 (config)#no ip domain-lookup SW2950_01 (config)#banner motd ^CSwitch 2950^C SW2950_01 (config)#line console 0 SW2950_01 (config-line)# logging synchronous SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login SW2950_01 (config)#line vty 0 4 SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login Cấu hình cơ bản cho SW3560_02 Switch(config)#hostname SW3560_02 SW3560_02 (config)#enable password cisco 77 .1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý 4.

Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing SW3560_02 (config)#no ip domain-lookup SW3560_02 (config)#banner motd ^CSwitch 3560^C SW3560_02 (config)#line console 0 SW3560_02 (config-line)# logging synchronous SW3560_02 (config-line)# password cisco SW3560_02 (config-line)# login SW3560_02 (config)#line vty 0 4 SW3560_02 (config-line)# password cisco SW3560_02 (config-line)# login Cấu hình cơ bản cho SW2950_03 Switch(config)#hostname SW2950_03 SW2950_03 (config)#enable password cisco SW2950_03 (config)#no ip domain-lookup SW2950_03 (config)#banner motd ^CSwitch 2950^C SW2950_03 (config)#line console 0 SW2950_03 (config-line)# logging synchronous SW2950_03 (config-line)# password cisco SW2950_03 (config-line)# login SW2950_03 (config)#line vty 0 4 SW2950_03 (config-line)# password cisco SW2950_03 (config-line)# login Bước 2: Cấu hình trunnk cho các interface Fa0/1 và Fa0/2 trên các Switch Cấu hình interface trunk trên SW2950_01 SW2950_01(config)#interface fastEthernet 0/1 SW2950_01(config-if)#switchport mode trunk SW2950_01(config-if)#no shutdown Cấu hình interface trunk trên SW3560_02 SW3560_02(config)#interface range gigabitEthernet 0/1 .2 SW3560_02(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q SW3560_02(config-if-range)#switchport mode trunk SW3560_02(config-if-range)#exit 78 .

20.16.16. SW2950_03 (config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco Cấu hình VLAN trên SW3560_02 SW3560_02(config)#vlan 10 SW3560_02(config-vlan)#name VLAN10 SW3560_02(config-vlan)#exit SW3560_02(config)#vlan 20 SW3560_02(config-vlan)#name VLAN20 SW3560_02(config-vlan)#exit SW3560_02(config)#vlan 30 79 . VLAN 20 sử dụng địa chỉ mạng 172.0/24. SW2950_01 (config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco Cấu hình VTP trên SW2950_03 SW2950_03 (config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.0/24 Cấu hình VTP trên SW3560_02 SW3560_02(config)#vtp mode server Setting device to VTP SERVER mode SW3560_02(config)#vtp domain pronet.edu.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Cấu hình interface trunk trên SW2950_03 SW2950_03(config)#interface fastEthernet 0/2 SW2950_03(config-if)#switchport mode trunk SW2950_03(config-if)#no shutdown Bước 3: Cấu hình các cổng SVI trên Switch2 cho phép routing cho các VLAN.vn Changing VTP domain name from NULL to pronet.16.0/24. VLAN 30 sử dụng địa chỉ mạng 172.edu.vn SW3560_02(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW3560_02(config)#vtp version 2 Cấu hình VTP trên SW2950_01 SW2950_01 (config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.10.30. VLAN 10 sử dụng địa chỉ mạng 172.

Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing SW3560_02(config-vlan)#name VLAN30 SW3560_02(config-vlan)#exit Hình 4.3-1: Show vtp status trên SW2950_01 Hình 4.2.10.2.0 SW3560_02(config-if)#exit 80 .3-3: Show vtp stautus trên SW2950_03 Cấu hình SVI trên SW3560_02 SW3560_02(config)#ip routing SW3560_02(config)#interface vlan 10 03:28:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172.2.16.1 255.255.3-2: Show vtp status trên SW3560_02 Hình 4.255.

1 255.16.255.255.30.16. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172.255.20.1 255.3-4: Show ip route trên SW3560_02 Bước 4: Cấu hình cổng trên các switch cho các PC1.2. 20 và 30 và gán địa chỉ IP cho các máy PC để kiểm tra.255. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing SW3560_02(config)#interface vlan 20 03:29:02: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20. PC2 và PC2 thuộc về các VLAN 10. Cấu hình port switch trên SW2950_01 SW2950_01(config)#interface fastEthernet 0/18 SW2950_01(config-if)#switchport mode access SW2950_01(config-if)#switchport access vlan 10 81 .0 SW3560_02(config-if)#exit SW3560_02(config)#interface vlan 30 03:29:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30.0 SW3560_02(config-if)#exit Hình 4.

2.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Hình 4.2.3-5: Show vlan trên SW2950_01 Cấu hình port switch trên SW3560_02 SW3560_02(config)#interface gigabitEthernet 0/10 SW3560_02(config-if)#switchport mode access SW3560_02(config-if)#switchport access vlan 20 Hình 4.3-6: Show vlan trên SW3560_02 Cấu hình port switch trên SW2950_03 SW2950_03(config)#interface fastEthernet 0/15 SW2950_03(config-if)#switchport mode access SW2950_03(config-if)#switchport access vlan 30 82 .

2. 83 . khởi động lại thiết bị.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Hình 4.3-7: Show vlan trên SW2950_03 Bước 5: Xóa cấu hình. hoàn trả lại thiết bị và hoàn tất bài lab.

Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Bài 4.2 Mục tiêu của bài thực hành Cấu hình Switch2 routing cho các VLAN 10. 30 sử dụng cổng SVI và cấu hình giao thức định tuyến OSPF giữa Switch2 và Router1 để định tuyến cho tất cả mọi mạng con.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý 4.3 Cấu hình Inter-vlan routing và giao thức định tuyến trên Swich layer3 với Router ngoài 4.1 Sơ đồ luận lý Hình 4.3.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho các Switch Cấu hình cơ bản cho R2811_01 Router(config)#hostname Router2811_01 Router2811_01 (config)#enable password cisco Router2811_01 (config)#no ip domain-lookup Router2811_01 (config)#banner motd ^C Router2811_01^C Router2811_01 (config)#line console 0 Router2811_01 (config-line)# logging synchronous Router2811_01 (config-line)# password cisco Router2811_01 (config-line)# login Router2811_01 (config)#line vty 0 4 Router2811_01 (config-line)# password cisco Router2811_01 (config-line)# login 84 .3.3. 4.3. 20.

Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Cấu hình cơ bản cho SW2950_01 Switch(config)#hostname SW2950_01 SW2950_01 (config)#enable password cisco SW2950_01 (config)#no ip domain-lookup SW2950_01 (config)#banner motd ^CSwitch 2950_01^C SW2950_01 (config)#line console 0 SW2950_01 (config-line)# logging synchronous SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login SW2950_01 (config)#line vty 0 4 SW2950_01 (config-line)# password cisco SW2950_01 (config-line)# login Cấu hình cơ bản cho SW3560_02 Switch(config)#hostname SW3560_02 SW3560_02 (config)#enable password cisco SW3560_02 (config)#no ip domain-lookup SW3560_02 (config)#banner motd ^CSwitch 3560^C SW3560_02 (config)#line console 0 SW3560_02 (config-line)# logging synchronous SW3560_02 (config-line)# password cisco SW3560_02 (config-line)# login SW3560_02 (config)#line vty 0 4 SW3560_02 (config-line)# password cisco SW3560_02 (config-line)# login Cấu hình cơ bản cho SW2950_03 Switch(config)#hostname SW2950_03 SW2950_03 (config)#enable password cisco SW2950_03 (config)#no ip domain-lookup SW2950_03 (config)#banner motd ^CSwitch 2950^C SW2950_03 (config)#line console 0 SW2950_03 (config-line)# logging synchronous SW2950_03 (config-line)# password cisco SW2950_03 (config-line)# login SW2950_03 (config)#line vty 0 4 SW2950_03 (config-line)# password cisco SW2950_03 (config-line)# login 85 .

VLAN 20 sử dụng địa chỉ mạng 172.0/24.16.edu.vn Changing VTP domain name from NULL to pronet.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Bước 2: Cấu hình trunnk cho các interface Fa0/1 và Fa0/2 trên các Switch Cấu hình interface trunk trên SW2950_01 SW2950_01(config)#interface fastEthernet 0/1 SW2950_01(config-if)#switchport mode trunk SW2950_01(config-if)#no shutdown Cấu hình interface trunk trên SW3560_02 SW3560_02(config)#interface range gigabitEthernet 0/1 . VLAN 30 sử dụng địa chỉ mạng 172.20.16. SW2950_01 (config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco 86 . 20 và 30. Cấu hình VTP trên SW3560_02 SW3560_02(config)#vtp mode server Setting device to VTP SERVER mode SW3560_02(config)#vtp domain pronet.0/24.16.edu.0/24.10.vn SW3560_02(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW3560_02(config)#vtp version 2 Cấu hình VTP trên SW2950_01 SW2950_01 (config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.30. VLAN 10 sử dụng địa chỉ mạng 172.3 SW3560_02(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q SW3560_02(config-if-range)#switchport mode trunk SW3560_02(config-if-range)#exit Cấu hình interface trunk trên SW2950_03 SW2950_03(config)#interface fastEthernet 0/2 SW2950_03(config-if)#switchport mode trunk SW2950_03(config-if)#no shutdown Bước 3: Cấu hình các cổng SVI trên Switch2 cho phép routing cho các VLAN 10.

SW2950_03 (config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco Cấu hình VLAN trên SW3560_02 SW3560_02(config)#vlan 10 SW3560_02(config-vlan)#name VLAN10 SW3560_02(config-vlan)#exit SW3560_02(config)#vlan 20 SW3560_02(config-vlan)#name VLAN20 SW3560_02(config-vlan)#exit SW3560_02(config)#vlan 30 SW3560_02(config-vlan)#name VLAN30 SW3560_02(config-vlan)#exit Hình 4.3-1: Show vtp status trên SW2950_01 Hình 4.3.3-2: Show vtp status trên SW3560_02 87 .3.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Cấu hình VTP trên SW2950_03 SW2950_03 (config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.

1 255. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172.0/30 và mạng kết nối giữa PC4 và và Router1 sử dụng địa chỉ 192.255.252 88 .1.255.0 SW3560_02(config-if)#exit SW3560_02(config)#interface vlan 30 03:29:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30.1 255.0 SW3560_02(config-if)#exit Bước 4: Cấu hình kết nối giữa Switch2 và Router1.168.30.168.1.255. Cấu hình kết nối trên R2811_01 R2811_01(config)#interface gigabitEthernet 0/0 R2811_01(config-if)#ip address 192.255.1 255.128/25.2 255.1.3-3: Show vtp stautus trên SW2950_03 Cấu hình interface SVI trên SW3560_02 SW3560_02(config)#ip routing SW3560_02(config)#interface vlan 10 03:28:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10.255.255.3.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing Hình 4.255.10. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172. changed state to up SW3560_02(config-if)#ip address 172.255.20.16.16.0 SW3560_02(config-if)#exit SW3560_02(config)#interface vlan 20 03:29:02: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20.16.168. Kết nối giữa Switch2 và Router1 sử dụng địa chỉ mạng 192. Lưu ý cổng Fa0/3 trên Switch2 là cổng sử dụng ở lớp 3 (noswitching port).

0.391: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 192.1.168.1 255.0 SW3560_02(config-router)#network 172.20.2 0.10.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing R2811_01(config-if)#no shutdown R2811_01(config-if)#exit R2811_01(config)#interface loopback 0 R2811_01(config-if)#ip add 192.168.1.255.0 SW3560_02(config-router)#network 172.0.168.0 89 .0.0.252 SW3560_02(config-if)#no shutdown Bước 5: Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP trên Switch2 và Router1 để định tuyến cho các mạng.168.255.0.1 0.1 (GigabitEthernet0/0) is up: new adjacency Hình 4.0.0 *Sep 24 11:30:47.16.0 R2811_01(config-router)#network 192.255.1 0.3.1.129 0.1.1 0.0.16.0.128 R2811_01(config-if)#exit Cấu hình kết nối trên SW3560_02 SW3560_02(config)#interface gigabitEthernet 0/3 SW3560_02(config-if)#no switchport SW3560_02(config-if)#ip add 192.168. Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP trên R2811 R2811_01(config)#router eigrp 1 R2811_01(config-router)#network 192.0.1.0.3-4: Show ip route trên R2811 Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP trên SW3560_02 SW3560_02(config)#router eigrp 1 SW3560_02(config-router)#network 192.168.129 255.255.1.

đặt địa chỉ IP cho các máy PC1. khởi động lại thiết bị.0.168.30. PC2 và PC3 thuộc về các VLAN 10. PC3 và PC4 để kiểm tra kết nối.3-5: Show ip route trên SW3560_02 Bước 6: Cấu hình cổng trên các switch cho các PC1.Giáo trình thực hành BCMSN Chương 4 – Thực thi Inter-VLAN Routing SW3560_02(config-router)#network 172. 90 . Bước 7: Xóa cấu hình. hoàn trả lại thiết bị và hoàn tất bài lab.2 (GigabitEthernet0/3) is up: new adjacency Hình 4.16.3. 20 và 30. PC2.0.1.1 0.0 01:16:47: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 192.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful