Entitatea publică .......... Departamentul (Direcţia) ..........

Procedura operaţională .......... Cod: P.O. ..........

Ediţia .......... Nr. de ex. .......... Revizia .......... Nr. de ex. .......... Pagina .......... din .......... Exemplar nr. ..........

ORDIN nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control – PUBLICAT PE CFNET - codfiscal.net ANEXA Nr. 2 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ MODEL Entitatea publică .......... Departamentul (Direcţia) .......... .......... .......... COD: P.O. .......... Ediţia .......... Revizia .......... 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind Numele şi responsabilii/operaţiu prenumele nea 1 2 1.1. Elaborat 1.2. Verificat 1.3. Aprobat Funcţia 3 Data 4 Semnătura 5

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 2.1. 2.2. 2.3. ......... . ......... . ......... . 2.n. 1 Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .......... Ediţia a II-a Revizia 1 .......... x x Componenta revizuită 2 x Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4

..... Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau...2....... arhivare . . 3.... Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată.. Pagina . alte scopuri ... 4....... Ediţia .. ...... Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control..... în luarea deciziei......... Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5.2. 4...3. 5..n....... Nr...1. .. ... Exemplar Compartime Funcţia nr..........3.. evidenţă ...1..... compartimentele şi persoanele implicate... Asigură continuitatea activităţii. nt 2 3 4 Nume şi prenume 5 Data primirii 6 Semnătur a 7 3. 3....... iar pe manager......... 5.. .... 3................ 4........... ... ..... de ex...2.. ... .. Stabileşte modul de realizare a activităţii... Cod: P.n.......... 4... . Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică... Scopul procedurii operaţionale 4. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. Departamentul (Direcţia) .. informare . revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul difuzării 1 aplicare aplicare ... 5. .... .... Procedura operaţională .... inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului............ ... Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii. . din . ... Revizia . ..Entitatea publică . ....1..........4. . 4. .... de ex.O....... Alte scopuri specifice procedurii operaţionale............ Nr..... după caz.. Exemplar nr... ...... ..

.. ... Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată..... .. din .. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate... Departamentul (Direcţia) ..... listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.... Alte documente. Ediţia ...... de ex.3...... Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6. Nr. acţiuni care au fost aprobate şi difuzate ... Definiţii ale termenilor Nr.. ...O...... Reglementări internaţionale – – – 6.... Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7. crt. ... cu privire la aspectul procesual 2.. Exemplar nr....2.... suprimare sau altele asemenea.. Procedura operaţională ... Nr. Cod: P.......... .... Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare... ...... după caz.......... după caz. în scris.. de ex. Definiţia şi/sau. ...... inclusiv reglementări interne ale entităţii publice – – – 7. 6.. 5... Termenul 7.. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale. Pagina .1..2. Legislaţie secundară – – – 6..Entitatea publică ............. Revizia .....1.... adăugare... Legislaţie primară – – – 6.. Abrevierea Termenul abreviat . aprobată şi difuzată 3.....4...... a unei proceduri operaţionale operaţionale. Abrevieri ale termenilor Nr. n . . actul care defineşte termenul Procedura operaţională Prezentarea formalizată........... a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii..4..... dacă este cazul.. 1...

......... E V A Ap. 4. 1....... Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8......... Generalităţi 8. Modul de lucru 8... Conţinutul şi rolul documentelor 8......2.. Procedura operaţională ......4.... ....... 3. Resurse umane 8.. Descrierea procedurii operaţionale 8. de ex..2. . 5..2......3...................4...1... Nr..3..O.. .....3.. Ah... 3. Ah... .... Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 0 a b c d e f I 1 E II 2 V A Ap... ... . crt.. ......3.O..1.. Circuitul documentelor 8. crt.Entitatea publică ... Ap...2.... ... 1.3...... Cod: P.... 4. Valorificarea rezultatelor activităţii 9.2. ...... Resurse materiale 8.. n P..... 2....... Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .. 6.. Revizia . . Departamentul (Direcţia) ... Documente utilizate 8.. Lista şi provenienţa documentelor 8... de ex..3.2. 6..... . .. Pagina ...... 2.4... III 3 IV 4 V 5 VI 6 . . Exemplar nr...... 5...1.......... Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8. 8...1... n z .2.. Resurse necesare 8. din ....... .3...... Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Nr..... . Resurse financiare 8.... Nr. Ediţia ..4..

. înregistrări. înregistrări. Revizia . Anexe.. procedurate Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 7......... arhivări 11.. de ex.... Cod: P. Scopul procedurii operaţionale 5.... Anexe.. Nr.... Descrierea procedurii operaţionale 9..... .. Procedura operaţională .. Nr.......... 2.....O.. din .... 3.. operaţională 8. Pagina .... ediţiei sau. Cuprins PRECIZĂRI cu privire la modelul de procedură operaţională – codfiscal......net 2 3 Număr Arhivare Alte de Difuzare element exemplar Loc Perioadă e e 4 5 6 7 8 .......... Ediţia ........... .. operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau..... a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 2... .. după caz...... 10..... Cuprins Numărul componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii în cadrul Pagina operaţionale procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.....Entitatea publică . Departamentul (Direcţia) . de ex.. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 10.. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 6. ....... Denumire Elaborat anex Aprobă a anexei or ă 0 1 1... . Exemplar nr. arhivări Nr... revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 4.. verificarea şi aprobarea 1. n 11... după caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful