ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

11-10-2013
147650/Γ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
• Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου
και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 139609/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
Σχετικά με την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην

Α΄ τάξη του Ημερήσιου και του

Εσπερινού Γυμνασίου διευκρινίζονται τα εξής:
Σε περίπτωση που η εφαρμογή της ζώνης είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους (π.χ. έλλειψη
αιθουσών), μετά την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης, επιτρέπεται η
υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων στο πλαίσιο των αλφαβητικών τμημάτων, οπότε ο αριθμός των
μαθητών του τμήματος της Βιωματικής Δράσης είναι ο αριθμός των μαθητών του τμήματος.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Βιωματικών
Δράσεων.
Για τη συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και καθοδήγηση των Βιωματικών Δράσεων
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06-09-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2350).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 139609/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Ο.Ε.Δ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτ. Τμήμα Α΄ • Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης • Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης • Δ/νση Π. • Δ/νση Ειδικής Αγωγής • ΣΕΠΕΔ .Ε.. Διανομή • Δ/νση Σπουδών Δ.