D EM

CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

VĂ IE ATI CŢ R LE NST O

INTRODUCERE
Vă doriţi ca într-un timp scurt să dobândiţi cunoştinţele necesare pentru operarea softurilor unui calculator? Vă puteţi specializa şi perfecţiona mulţumită cursului Eurocor – Calculatoare pentru Certificare Europeană. Cursul se adresează persoanelor care nu au o pregătire anterioară în domeniu şi care doresc să dobândească competenţele digitale utile elevilor, actualilor şi viitorilor angajaţi pentru aplicaţii de birou, cât şi pensionarilor.

Toate acestea sunt posibile mulţumită structurii pas cu pas a acestui curs. Parcurgându-l:  Vă veţi familiariza cu toate componentele calculatorului.  În cel mai scurt timp, veţi reuşi să procesaţi texte cu ajutorul editorului Word.  Veţi învăţa să utilizaţi foile de calcul tabelar cu ajutorul Excel.  Veţi studia şi aplicaţia Access pentru utilizarea bazelor de date.  Veţi utiliza programul PowerPoint şi veţi realiza prezentări de invidiat.  Veţi învăţa să menţineţi în mod eficient legătura cu partenerii de afaceri şi colaboratorii sau cu cei dragi atunci când sunteţi departe, graţie lecţiilor despre Internet şi E-mail. Învăţaţi comod! Primiţi acasă, la oficiul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în pauza de masă, în weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Puteţi pune rapid în practică noile cunoştinţe, atrăgând un binemeritat succes! Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care vă va fi alături pe toată durata cursului. Construiţi-vă un viitor mai bun, investind în educaţia dumneavoastră! Mult succes! LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse module, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele.
2

Acasă. iar accentul este pus pe partea practică.  Conţinutul caietelor de curs este clar structurat prin explicarea detaliată a informaţiilor noi şi mulţumită numeroaselor capturi de ecran reprezentative. ABSOLVIREA Odată cu expedierea ultimului pachet de curs. iar procesul de memorare devine simplu şi rapid!  Modulele se parcurg uşor. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm. 3 . 3. ce alegeţi? 1. cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. bine şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Calificativele obţinute pot fi: foarte bine.  PRIMIREA CURSULUI La Eurocor. obiectiv. veţi primi şi testul de evaluare finală. La serviciu. datorită semnelor grafice special concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor. veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor. Odată promovat acest test.).eurocor.ro. într-un mod relaxat. @ CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.  Limbajul este accesibil. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin).  Pentru consolidarea cunoştinţelor vă vin în întâmpinare întrebările de verificare. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline. exerciţiile şi temele pentru acasă.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ  STRUCTURA LECŢIILOR Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 14 module. 2.  Informaţiile sunt prezentate într-un mod atractiv.

CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Programa cursului Calculatoare pentru Certificare Europeană Modulul 1 Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei – I Modulul 8 Calcul tabelar – Microsoft Excel – II Modulul 2 Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei – II Modulul 9 Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – I Modulul 3 Utilizarea calculatorului şi gestiunea de fişiere – sistemul de operare Windows – I Modulul 10 Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – II Modulul 4 Utilizarea calculatorului şi gestiunea de fişiere – sistemul de operare Windows – II Modulul 11 Prezentări – Microsoft PowerPoint – I Modulul 5 Procesare de text – Microsoft Word – I Modulul 12 Prezentări – Microsoft PowerPoint – II Modulul 6 Procesare de text – Microsoft Word – II Modulul 13 Informare şi comunicare – Internet Explorer şi Outlook Express – I Modulul 7 Calcul tabelar – Microsoft Excel – I Modulul 14 Informare şi comunicare – Internet Explorer şi Outlook Express – II 4 .

diferitele modalit\]i de numerotare a listelor. cum se lucreaz\ cu tabelele. Atributul indentare arat\ distan]a dintre marginile paragrafului [i marginile stânga [i dreapta ale textului `n cadrul paginii. Se poate alege de asemenea indentarea Special\ (Special) doar pentru Prima linie (First line) a unui paragraf sau o indentare Ag\]at\ (Hanging). Tot din aceast\ fereastr\ se poate alege distan]a dintre paragrafe Înainte (Before) [i Dup\ (After) sau Spa]iere (Line spacing) dintre rândurile unui paragraf. în afar\ de prima linie. pagina 1) 5 . s\ v\ adresa]i pentru eventualele nel\muriri sau explica]ii suplimentare profesorului în care sunt dumneavoastr\.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ MODUL 6 MODULUL 6 Procesare de text – Microsoft Word (II) Introducere Fiecare modul V\ propunem ca la finalul acestui modul s\ trece]i în revist\ exerci]iile legate de procesarea începe cu o de text pe care vi le-am propus în cele dou\ module în care a]i înv\]at cum s\ utiliza]i introducere programul Microsoft Word [i. care indenteaz\ toate liniile unui paragraf. se poate alege indentarea paragrafelor la marginea din stânga. 1 Curs de calculatoare pentru certificare european\ 1 (selecţie din Modul 6. Indentarea paragrafelor studiate. cum se insereaz\ într-un text figuri grafice etc. prezentate pe Spor la înv\]at! scurt principalele aspecte ce vor fi I. 1) În fereastra deschis\. dreapta sau la ambele margini ale paginii. Stabilirea distan]elor fa]\ de marginile documentului se realizeaz\: cu ajutorul op]iunilor de indentare din fereastra deschis\ la activarea op]iunilor Format Paragraf. la activarea op]iunilor Format  Paragraf din listele ascunse La stânga (Left) [i La dreapta (Right) . Fig. În acest modul ve]i înv\]a modul de utilizare a tabulatorilor. dac\ ve]i avea întreb\ri cu privire la aceste exerci]ii.

Un sistem de calcul (computer) se compune din dou\ elemente principale: componentele fizice (componente hardware) [i componentele logice sau programele (componente software). un sistem de calcul neputând func]iona f\r\ una dintre ele. precum [i de cantitatea datelor gestionate de c\tre ele. mecanice. dirijate prin programe.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei – I Modulul 1 II. programe de aplica]ii) care dirijeaz\. No]iunea de calculator Calculatoarele automate universale. suporturile de memorare a datelor. pagina 13) 6 .) care fac posibil\ func]ionarea calculatorului. Aceste dou\ componente sunt indisolubil legate. altfel spus automatele Neumann. Software (pe scurt soft) înseamn\ totalitatea acelor programe (sisteme de operare. precum [i echipamentele de redare a rezultatelor). atât de componentele hardware. prin urmare. cât [i de cele software. respectiv pentru toate elementele sale palpabile (cu ajutorul c\rora datele se pot culege. verifica. – capacitatea/dimensiunea hard disk-ului. în func]ie de m\rimea [i viteza lor de operare. – viteza de transmitere a datelor pe magistrala de date. respectiv fac s\ func]ioneze componentele hardware. transmite. Un calculator este alc\tuit din: unitatea central\ a calculatorului [i dispozitivele de intrare/ie[ire (Input/Output). 2. Performan]ele `n func]ionarea calculatorului sunt date. To]i ace[ti termeni vor fi explica]i pe larg pe parcursul acestui modul. În capitolele urm\toare vom cunoa[te în detaliu elementele componente ale calculatorului. Ca urmare a evolu]iei elementelor componente ale calculatoarelor [i a sc\derii continue a pre]urilor acestora. – dimensiunea memoriei cache. se poate observa o schimbare constant\ între categorii. Putem folosi no]iunea de hardware pentru calculatorul în sine. Tipuri de calculatoare Calculatoarele pot fi clasificate în mai multe categorii. stoca [i prelucra. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 13 (selecţie din Modul 1. Definiţiile şi informaţiile importante au fost marcate special pentru a facilita identificarea lor. magnetice. Cei mai importan]i factori care pot influen]a performan]ele computerului sunt: – viteza procesorului. se numesc computere. – dimensiunea memoriei RAM. Calculatorul În acest capitol vom face cuno[tin]\ cu no]iunea de calculator. Hardware înseamn\ totalitatea elementelor fizice [i tehnice (electrice. precum [i cu diversele tipuri de calculatoare. 1. optice etc.

este ADEV|RAT|. atunci în ziua aceea familia are mere. Într-o foaie de calcul a registrului Agenda.. Acest lucru s\ fie confirmat prin vizualizarea cuvântului TRUE în linia zilei respective. cel pu]in una este FALS|.) returneaz\. în dreptul fiec\rui modul trece]i o cifr\ între 0 [i 10 (nota la examen). Y. pe care o ve]i redenumi Examene (dac\ nu mai este niciuna nefolosit\. dac\ cel pu]in una dintre expresiile logice X.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Calcul tabelar – Microsoft Excel – II Modulul 8 2. prin drag and drop.Y. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 33 (selecţie din Modul 8. tr\gând de col]ul din dreapta jos  al celulei J2 (drag and drop). Z etc.  con]inutul celulei C1. Fig. sunt toate ADEV|RATE. În rândurile 2 [i 3. În celula J1 tasta]i „Promovabilitate”.I2>5)”. Y.3 Func]ia OR (SAU) Func]ia OR(X. Exerci]iul 27 Folosi]i func]ia OR pentru a afi[a dac\ o familie are mere. În celula J2 introduce]i urm\toarea func]ie  prin tastare sau folosind fereastra Insert Function [i apoi fereastra de ajutor a func]iei AND: „=AND(C2>5. Copia]i `n domeniul D1:I1. 44. dintre expresiile logice X. sunt FALSE.. dac\ expresiile logice X. începând cu celula A1. Y.. dac\. Z etc.Z.Y. pagina 33) 7 .E2>5. Introduce]i „Modul 1” – în C1.. V\ pute]i orienta dup\ figura 44. în func]ie de rezultatul evalu\rii expresiilor logice X.. dac\ toate expresiile logice X.  Crea]i o nou\ foaie de calcul în registrul Agenda [i redenumi]i-o Cump\r\turi. Y..H2>5. – valoarea FALSE. crea]i una nou\) copia]i.F2>5. în func]ie de rezultatul evalu\rii expresiilor logice X. Rezultatul exerci]iului 2..) returneaz\. – valoarea FALSE.G2>5. Z etc.. una dintre urm\toarele valori: – valoarea TRUE. Z etc. Z etc. Copia]i func]ia AND din celula J2 în celula J3. domeniul A1:B3 din foaia de calcul Vârsta.. una dintre urm\toarele valori: – valoarea TRUE. Z etc. Y. Dac\ cel pu]in unul dintre membrii familiei a cump\rat mere într-o zi.Z. Y. Exerci]iul 26 Afi[a]i dac\ o persoan\ a promovat toate modulele de examen.2 Func]ia AND ({I) Func]ia AND(X.D2>5.

putem alege [i efectele de umplere. eventual. Se va deschide fereastra Fill Effects (figura 16). trebuie s\ execut\m un clic pe op]iunea Fill Effects. pentru a le modifica. Fereastra Colors Pentru fundal. Programul PowerPoint ne ofer\ o gam\ larg\ de modele pentru fundal.. 10. Pentru a le vizualiza [i. pagina 10) 8 . Fig. Fereastra Fill Effects Curs de calculatoare pentru certificare european\ 10 (selecţie din Modul 11.. în afar\ de culorile simple. care se g\se[te `n lista ascuns\ a câmpului din fereastra Background pe care am prezentat-o anterior. 11. Numeroasele print screen-uri reprezintă un suport util în însuşirea teoriei.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Prezentări – Microsoft PowerPoint – I Modulul 11 Fig.

18 Submeniul Toolbars din meniul View Dac\ execut\m un clic pe op]iunea Customize (Particularizare) sau dac\ activ\m op]iunea Customize din meniul Tools (Instrumente) al barei de meniu. Sec]iunea Commands (Comenzi): [i în care Fig.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Procesare de text – Microsoft Word – II Modulul 6 Fig. {i `n sec]iunea Toolbars (Bare de instrumente) a ferestrei Customize (Particularizare) putem activa sau dezactiva barele de instrumente. 19 Sec]iunea Commands (Comenzi) Curs de calculatoare pentru certificare european\ 14 (selecţie din Modul 6. pe care o putem denumi noi putem include ce comenzi (pictograme) dorim sau o putem [terge. pagina 14) 9 . apare fereastra de dialog din Fig. 18. personalizat\. putem crea o nou\ bar\ de instrumente.

pentru func]ionare este nevoie [i de a[a-numite elemente de comand\ [i de ajustaj. Cea mai important\ component\ a calculatorului este. diverse scheme şi tabele vă ghidează învăţarea. de aceea se mai nume[te [i interfa]\ de extensie. placa de baz\. diferitele circuite de comand\ [i de ajustaj. Placa de baz\ [i dispozitivele periferice primesc curent de la blocul de alimentare prin intermediul cablului de conectare. Fig. plac\ ce va con]ine circuitele necesare func]ion\rii echipamentului respectiv. deci. ceasul sistemului (clock) sau metronomul calculatorului – un circuit electronic ce stabile[te ritmul de lucru al procesorului. memorie [i echipamentele periferice de comand\. a[a-numitele slot-uri. supratensiunea. lâng\ placa de baz\. precum [i interfe]ele circuitelor periferice de comand\. care transform\ curentul alternativ în curentul continuu utilizat de c\tre calculator. memoria). Îndepline[te [i func]ii de securitate. Structura calculatorului Slot-ul este acea interfa]\ la care putem conecta pl\cile (cardurile) de extensie. amplasat\ într-un slot. r\spunz\tor pentru func]ionarea întregului sistem. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 20 (selecţie din Modul 1.2 Placa de baz\ În afar\ de leg\turile dintre pl\ci. Acestea sunt mijloacele prin intermediul c\rora utilizatorul ]ine leg\tura cu calculatorul. Pe placa de baz\ se afl\ elementele indispensabile din punctul de vedere al func]ion\rii (procesorul. Sarcina pl\cii de baz\ este asigurarea leg\turii dintre procesor. Principalele elemente ale pl\cii de baz\ sunt: procesorul (CPU – unitatea central\ de prelucrare). Plac\ de baz\ de memorie intern\. interfe]ele în care se pot introduce pl\cile Fig. De asemenea. 8. Tot în interiorul unit\]ii centrale. care sunt con]inute de placa de baz\. Elementele de hardware care nu se afl\ în unitatea central\ se numesc dispozitive periferice.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Noţiuni fundamentale de tehnologia informaţiei – I Modulul 1 1. Un echipament periferic trebuie conectat la placa specific\ lui. 7. Slot-urile sunt conectoare care asigur\ leg\tura cu o magistral\ sau cu microprocesorul. pagina 20) 10 . deoarece monitorizeaz\ suprasolicitarea. respectiv semnaleaz\ defec]iunile re]elei. se g\se[te blocul de alimentare.

III. care seam\n\ la prima vedere cu cablurile telefonice. Re]eaua Ethernet este realizat\. În locul unui HUB poate fi folosit [i un SWITCH (comutator). Fig. Vitez\ Distan]\ Num\r maximum de calculatoare Fig. numite [i NIC (Network Interface Card). în majoritatea cazurilor.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Informare şi comunicare – Internet Explorer şi Outlook Express – I Modulul 13 S\ vedem câteva caracteristici mai importante ale acestor tipuri de re]ele. ajungând pân\ la o vitez\ de 622 Mbit/s. Fig. repeater [i Ethernet Hub. deoarece dirijeaz\ într-o manier\ mai inteligent\ traficul de date. de exemplu 10kbit/s (= 0. Printre acestea amintim de: pl\ci de re]ea. 8 0. fiind mai scumpe decât acestea. SWITCH-urile func]ioneaz\ în mod asem\n\tor HUB-urilor. cu ajutorul cablurilor UTP. 10 Hub Ethernet Curs de calculatoare pentru certificare european\ 9 (selecţie din Modul 13. adic\ mai multe echipamente pentru realizarea unei re]ele. pagina 9) 11 . putem utiliza a[a-numitele HUB -uri. Condi]ia necesar\ interconect\rii calculatoarelor prin intermediul cablurilor UTP este ca acestea s\ fie dotate cu pl\ci Ethernet prev\zute cu un port (interfa]\) UTP adecvat (figura 9). Calculatoarele se vor conecta direct la HUB prin intermediul cablurilor UTP. Cel mai r\spândit tip de re]ea local\ de calculatoare din zilele noastre este a[a-numita re]ea de tip Ethernet. Pentru a realiza o astfel de conectare a calculatoarelor dintr-o re]ea.01 Mbit/s). 9 Interconectarea mai multor calculatoare în a[a fel încât fiecare calculator s\ „le vad\” pe celelalte este mai eficient\ dac\ realiz\m o re]ea tip stea (star).01-1000 Mb/s la alegere nelimitat Viteza de transfer a informa]iilor în cadrul re]elelor WAN variaz\ în func]ie de tehnica utilizat\. Calculatorul clientului se poate conecta la re]eaua de telecomunica]ie începând cu o vitez\ foarte mic\. Conectarea re]elelor Exist\ numeroase modalit\]i de interconectare a calculatoarelor în cadrul unei re]ele.

ro din figura 13. Adresa DNS Adresa DNS a unui calculator trebuie citit\ de la dreapta la stânga. de exemplu. dac\ analiz\m urm\torul exemplu: Sfer\ geografic\ (România) Denumirea firmei care asigur\ func]ionarea serverului (Institutul EUROCOR) Denumirea din cadrul firmei a serverului Fig. Vom în]elege imediat cauza acestei condi]ii. În adresa www. dintr-o pereche de litere specifice ]\rii (sau zonei geografice) în care se g\se[te calculatorul respectiv. în adresele calculatoarelor din re]elele de]inute de astfel de firme (organiza]ii) nu se va indica în partea de adres\ rezervat\ domeniului superior codul de ]ar\.eurocor. 13 În general. 14 Excep]iile de la regula de formare a unei adrese DNS prezentate anterior sunt firmele [i organiza]iile care î[i desf\[oar\ activitatea în SUA.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Informare şi comunicare – Internet Explorer şi Outlook Express – I Modulul 13 2. Fig. La finalul unei adrese DNS figureaz\ denumirea domeniului (domain) superior. în general. pagina 12) 12 . termina]ia ro înseamn\ c\ este vorba de o adres\ a unui calculator din România. adic\ de la sfâr[itul spre începutul ei. o adres\ DNS este compus\ din trei (sau chiar mai multe) denumiri separate între ele de câte un punct. ci un simbol corespunz\tor sferei de aplica]ie care este specific\ activit\]ii firmei (organiza]iei). respectiv cele care au o activitate derulat\ pe plan interna]ional. 15 Curs de calculatoare pentru certificare european\ 12 (selecţie din Modul 13. acestea definind cu exactitate loca]ia calculatorului la care se refer\. În tabelul de mai jos prezent\m câteva termina]ii de adrese DNS specifice [i altor ]\ri: Fig. aceasta fiind compus\.

Mutarea o ve]i face ap\sând butonul dup\ ce a]i selectat în prealabil câmpul dorit din lista Available Fields:. Fig. folosind ferestrele de asisten]\.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – II Modulul 10 Pentru a crea o interogare. respectiv op]iunea Query (Interogare) din meniul Insert (Inserare). Vom înv\]a acum s\ elabor\m o interogare cu ajutorul ferestrelor de asisten]\. Executa]i un clic pe butonul din bara de instrumente a ferestrei bazei  de date. 37 Curs de calculatoare pentru certificare european\ 26 (selecţie din Modul 10. o interogare simpl\ care s\ con]in\ numele [i prenumele pacien]ilor interna]i. dup\ deschiderea unei baze de date. respectiv Create query in Design view (Crearea unei interog\ri în modul de vizualizare proiectare) sau s\ activ\m butonul New (Nou) din bara de instrumente a ferestrei bazei de date. Exerci]iul 13 Elabora]i. apoi un clic pe butonul OK.  din lista de sub eticheta Available Fields: în lista de sub eticheta Selected Fields: – conform figurii 37 – cele patru câmpuri ale tabelei Date personale care dori]i s\ apar\ în interogare. respectiv data intern\rii [i data extern\rii lor. Fig. în fereastra acesteia trebuie s\ activ\m op]iunea Queries (Interog\ri) din zona de fereastr\ de sub eticheta Objects (Obiecte). Exerciţiile din acest curs sunt speciale deoarece oferă soluţia descrisă pas cu pas şi ilustrată cu imagini. 36 Se va deschide în continuare o fereastr\ de asisten]\ în care va trebui s\ muta]i. apoi executa]i un clic pe butonul Next. Se va deschide fereastra New Query (Interogare nou\) – figura 36 – în care trebuie s\ executa]i un clic pe op]iunea Simple Query Wizard (Asisten]\ pentru o interogare simpl\). apoi s\ activ\m una din op]iunile: Create query by using wizard (Crearea unui formular folosind ferestrele de asisten]\). pagina 26) 13 . Deschide]i baza de date Eurocor [i selecta]i op]iunea Query din lista de sub  eticheta Objects.

din care provin câmpurile ce figureaz\ în interogare (în cazul nostru doar tabela Date personale (figura 40). 38 efectuarea exerci]iului. nu corespunde întotdeauna cerin]elor utilizatorului. Ca [i în cazul unui formular. pe ecran ve]i vizualiza fereastra de mai jos  (Dup\ figura 39): Fig. 39 3. creat\ cu ajutorul ferestrelor de asisten]\. pagina 27) 14 . activa]i butonul radio Open the query to view information (Deschiderea interog\rii în scopul consult\rii datelor) – figura 38. Fig. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 27 (selecţie din Modul 10.2 Proiectarea [i modificarea unei interog\ri O interogare de tipul celei prezentate în exerci]iul anterior. Dac\ dorim s\ personaliz\m o interogare creat\ cu ajutorul ferestrelor de asisten]\. folosind set\ri implicite ale programului. sunt vizibile sursele de date. programul propune pentru  noua interogare numele Date personale Query (Interogarea Date personale). ad\ugarea altor criterii de sortare a datelor. În acest mod de vizualizare. sortarea datelor conform unui criteriu de filtrare stabilit anterior. modificarea unei interog\ri poate fi efectuat\ folosind modul de vizualizare Design View. Nu modifica]i aceast\ denumire. avem posibilitatea de a efectua urm\toarele modific\ri: • • • ad\ugarea unui câmp provenit dintr-o alt\ baz\ de date. apoi executa]i un clic pe butonul Finish.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – II Modulul 10 În ultima fereastr\ de asisten]\ care se deschide. în partea superioar\ a ferestrei interog\rii.

Din lista ascuns\ a câmpului  Total: al coloanei Sex selecta]i func]ia Group By.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – II Modulul 10 Exerci]iul 19 Elabora]i o interogare cu denumirea Numar pacien]i. Bifa]i în ambele coloane men]io nate mai sus comutatorul Show: (figura 49). Fig. care s\ indice num\rul de pacien]i interna]i. Din lista ascuns\ a câmpului  Total: al coloanei Pacient ID selecta]i func]ia Count. Deschide]i interogarea în modul de  vizualizare Design View [i activa]i butonul Totals. pagina 33) 15 . Deschide]i interogarea Numar  pacien]i în modul de vizualizare Design View [i executa]i un clic pe butonul (Totals). Rezultatul interog\rii va fi 4. Fig. Pentru aceasta: Crea]i o interogare nou\. Verifica]i dac\ este bifat comutatorul Show:. Fig. Din lista ascuns\ a câmpului To tal: din coloana Pacient ID selecta]i func]ia Count. Crea]i o interogare nou\. 49  Rula]i interogarea Femei_barbati – figura 50. care  s\ con]in\ câmpurile Pacient ID [i Sex din tabela Date personale . 50 Curs de calculatoare pentru certificare european\ 33 (selecţie din Modul 10. Rula]i interogarea ap\sând butonul  (Run). Denumi]i interogarea Femei_barbati. care s\  con]in\ doar câmpul Pacient ID din tabela Date personale. care s\ indice num\rul de femei. respectiv num\rul de b\rba]i interna]i în spital. Numi]i aceast\ interogare Numar pacien]i. Închide]i interogarea Num\r pacien]i salvând modific\rile. 48 Exerci]iul 20 Elabora]i o interogare cu denumirea Femei_barbati.

CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Procesare de text – Microsoft Word – II Modulul 2 1. în cazul c\rora serviciile de re]ea sunt asigurate de servere destinate anterior. Sistemul de operare UNIX era difuzat sub form\ de surs\ de cod. Dintre variantele acestui sistem. conectate în re]ea [i echipate cu mijloace necesare efectu\rii unei sarcini de un anumit tip.7 Novell NetWare se leagă de Sistemele de operare Novell NetWare permit realizarea unor re]ele locale pe baz\ idei prezentate de server. pagina 15. pagina 8) 16 . cu mai mul]i utilizatori. nu are doar sarcini multiple. le regăsim şi Utilizatorii re]elei se conecteaz\ la re]ea ca simpli clien]i. acestea sunt cuplate la un server. Linux este un sistem de operare adecvat atât pentru îndeplinirea func]iei de server. cea denumit\ Linux a devenit foarte cunoscut\. Linux UNIX este un sistem de operare popular. oferind acestora atât interfa]a necesar\ pentru a lucra cu sistemul de calcul. Curs de calculatoare pentru certificare european\ (selecţie din Modul 2. care pot folosi concomitent acela[i sistem. Cu ajutorul s\u pot fi lansate în execu]ie [i aplica]ii pe 32 bi]i. cât [i pentru îndeplinirea func]iei de client.6 UNIX. caz. de la gestiunea fi[ierelor [i printare. fiecare dintre ei având posibilitatea lans\rii în execu]ie simultan a mai multor aplica]ii. Prin sta]ii de lucru în]elegem calculatoarele independente. 1 (15) Un simbol special arată că anumite teme 1. UNIX a devenit liderul sistemelor de operare utilizate pe sta]iile de lucru [i pe calculatoarele server de mare performan]\. pân\ la salvarea de date [i coresponden]a electronic\. Pentru utilizarea re]elei este nevoie de un software de client. În acest acestui scop. astfel încât to]i cei care au primit o copie a lui l-au putut transforma conform ideilor [i concep]iilor proprii. Conlucreaz\ în mod eficient în re]ea cu alte sisteme de operare. Prin sistem de operare în]elegem acel program de baz\ sau pachet de programe care administreaz\ resursele sistemului de calcul. Acest lucru înseamn\ c\ poate fi lansat în execu]ie pe orice platform\ care include un translator de C. cu propriile sisteme de operare. To]i în Modulul 1. la utilizatorii lucreaz\ pe calculatoarele personale (client). NetWare ofer\ servicii complexe. ci [i mai mul]i utilizatori. 8 2. în general. LINUX. UNIX este un sistem scris în limbajul de programare C. respectiv face posibil\ folosirea acestora de c\tre utilizatori. cât [i asisten]\ în utilizarea programelor de aplica]ii. Datorit\ flexibilit\]ii [i puterii sale. care a fost realizat la începutul anilor 1970 de c\tre firma Bell Labs. Prin software în]elegem totalitatea programelor de comand\ (sisteme de operare) [i a programelor de aplica]ii (respectiv documenta]iile acestora) care asigur\ func]ionarea componentelor hardware ale calculatorului. spre deosebire de alte sisteme de operare care ruleaz\ pe PC-uri. Rezumat 1. prin calculatoarele proprii.

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Procesare de text – Microsoft Word – I Modulul 5 Rezumat 1. 4. a meniului Format din bara de meniu. a culorii acestora etc. pentru a selecta un paragraf.. execut\m dublu clic pe el. ap\s\m combina]ia de taste Ctrl + A. acesta trebuie mai întâi selectat.. folosind fereastra Paragraph. fie începând din punctul în care se g\se[te cursorul. pe urm\ amplas\m cursorul în locul în care dorim s\ apar\ textul respectiv (dac\ e vorba de alt document. putem schimba distan]a acestora fa]\ de marginile documentului. Pentru a copia/muta fragmente de text. Pentru a efectua rapid anumite modific\ri legate de formatarea textului. 3. 10. ap\s\m combina]ia de taste Shift + Ctrl + Home etc. Pentru selectarea textului se poate folosi mouse-ul sau tastatura. Putem modifica tipul de caracter (font) executând un clic pe s\geata butonului din bara de instrumente pentru formatare [i alegând fontul dorit din lista ascuns\ care apare astfel. putem scoate în eviden]\ un text cu ajutorul culorilor. pentru a selecta un rând. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 41 (selecţie din Modul 5. putem folosi toate sec]iunile ferestrei Font. De exemplu. pe butonul dac\ dorim s\ scriem înclinat [i pe butonul dac\ dorim ca textul selectat s\ fie subliniat. care se deschide activând op]iunea Paragraph. pentru a selecta un cuvânt. Putem modifica stilul caracterelor executând un clic pe butonul dac\ dorim s\ îngro[\m textul. deoarece efectul unei comenzi se aplic\ fie pe un obiect selectat. 5.. activ\m mai întâi acest document) [i în final activ\m comanda Paste. indentarea. ap\sând s\geata butonului din bara de instrumente pentru formatare [i alegând culoarea cu care dorim s\ subliniem textul din lista ascuns\ care apare astfel. trebuie s\ activ\m unele comenzi de formatare. Putem schimba culoarea caracterelor ap\sând s\geata butonului din bara de instrumente pentru formatare [i alegând culoarea dorit\ din lista ascuns\ care apare astfel. execut\m triplu clic pe el. 8. Pentru a formata paragrafe.. care se deschide activând op]iunea Font. 9. La finalul fiecărui capitol aveţi o secţiune de rezumat şi una de întrebări de verificare pentru a vă consolida cunoştinţele. 2. Dac\ dorim s\ format\m un text. execut\m clic în stânga lui etc. În cazul în care exist\ deja textul pe care dorim s\-l format\m. Putem modifica rapid m\rimea caracterelor executând un clic pe s\geata butonului din bara de instrumente pentru formatare [i alegând valoarea dorit\ din lista ascuns\ care apare astfel. Pentru a selecta întregul document. Pentru sublinierea unui text cu diferite tipuri de linii. din meniul Format al barei de meniu. trebuie s\ select\m mai întâi fragmentul de text pe care dorim s\-l copiem/mut\m. pagina 41) 17 . folosim bara de instrumente Formatting. 6. 7. aplicarea unor efecte speciale de eviden]iere a textului sau pentru alte modalit\]i de formatare a caracterelor. spa]ierea între rânduri etc. pentru a selecta textul aflat `ntre punctul în care se g\se[te cursorul [i începutul documentului. apoi s\ activ\m comanda Copy/Cut. cum ar fi: modificarea m\rimii literelor.

.. înclinat [i subliniat? Cum putem schimba în ro[u culoarea caracterelor dintr-o fraz\? Dar pentru a Cum putem schimba în ro[u culoarea caracterelor dintr-o fraz\? Dar pentru a eviden]ia un cuvânt cum proced\m? eviden]ia un cuvânt cum proced\m? Explica]i cum proceda]i pentru a copia la începutul unui document nou un rând Explica]i cum proceda]i pentru a copia la începutul unui document nou un rând aflat la sfâr[itul altui document.. aflat la sfâr[itul altui document. valoarea de 3. m\rimea spa]iului alocat antetului (Header) stânga – Left. dreapta – Right). paginilor. 6. 5. vom vom activa activa op]iunea op]iunea Page Page Numbers. Paste = Ctrl + V. Curs de calculatoare pentru certificare european\ 42 (selecţie din Modul 5. stânga – Left. 8. deschidem fereastra Print activând op]iunea Print Preview din meniul File al barei de meniu. jos aceast\ jos – – Bottom.. 2. Setup. 4. din din meniul meniul File File al al barei barei de de meniu. set\rile dorite. Pentru Pentru a a introduce introduce informa]ii informa]ii (text. pagina 42) 18 . pagina 5 a unui document.CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Procesare de text – Microsoft Word – I Modulul 5 11. Paste sau Copy = = Ctrl Ctrl + C. Cum select\m un cuvânt cu mouse-ul? Dar întregul text din tastatur\? Cum select\m un cuvânt cu mouse-ul? Dar întregul text din tastatur\? Cum schimb\m m\rimea literelor unui paragraf? Cum schimb\m m\rimea literelor unui paragraf? Cum modific\m tipul caracterelor dintr-un rând? Cum modific\m tipul caracterelor dintr-un rând? Cum putem scrie un cuvânt îngro[at. Din Din aceast\ fereastr\ fereastr\ putem putem modifica modifica marginile marginile documentului documentului (sus (sus – – Top. imagini. deschide meniu. Comenzile Comenzile Cut/Copy/Paste Cut/Copy/Paste pot pot fi fi activate activate din din meniul meniul Edit Edit al al barei barei de 11. imagini.. trebuie trebuie s\ s\ activ\m activ\m op]iunea op]iunea Header Header and and Footer Footer din din meniul ale meniul View View al barei de meniu. + C.. numerele numerele paginilor 13.) etc.. 3. dimensiunile dimensiunile (recomand\m (recomand\m setarea setarea dimensiunii dimensiunii foii subsolului foii pe pe A4) A4) [i [i modul de de a[ezare a[ezare (pe (pe vertical\ vertical\ – – Portrait Portrait sau sau pe pe orizontal\ orizontal\ – – Landscape) Landscape) al modul al foii foii de de hârtie pe pe care care va va fi fi scos scos documentul documentul la la imprimant\. 1. Pentru Pentru aranjarea aranjarea textului textului în în pagin\ pagin\ putem putem folosi folosi fereastra fereastra Page Page Setup 12. curent\. din bara de instrumente: meniul de context al obiectului selectat (clic dreapta). 14. Copy . imprimant\. Numbers. Copy Cut . 8.. paginilor etc. al barei de meniu. Pentru a scoate un document la imprimant\. X. din meniul Insert al barei de meniu. documentului. m\rimea spa]iului alocat antetului (Header) sau sau subsolului (Footer). 10. 7. `n care trebuie s\ facem set\rile dorite. `n care trebuie s\ facem op]iunea Print Preview din meniul File al barei de meniu. de meniu. Explica]i cum proceda]i pentru a modifica marginea de sus a documentului la Explica]i cum proceda]i pentru a modifica marginea de sus a documentului la valoarea de 3. 7. (Footer). Pentru a scoate un document la imprimant\. 6. 9. Pentru Pentru numerotarea numerotarea automat\ automat\ a a paginilor. 4. (text. din bara de instrumente: Cut= = Copy = = Paste = = sau din din tastatur\: tastatur\: Cut Cut = = Ctrl Ctrl + + X. din meniul Insert al barei de meniu. Întreb\ri de de verificare verificare Întreb\ri 1.. hârtie 13. meniu. 14.5 cm. dreapta – Right). Paste = Ctrl + V.) sau pentru a modifica informa]iile existente în antetul sau în subsolul sau pentru a modifica informa]iile existente în antetul sau în subsolul unor unor pagini pagini ale documentului. 10.5 cm. 12. înclinat [i subliniat? Cum putem scrie un cuvânt îngro[at. din din meniul de context al obiectului selectat (clic dreapta). Top. 2. Setup care care se se deschide activând activând op]iunea op]iunea Page Page Setup. Cum putem introduce în antetul unei pagini ora exact\? Cum putem introduce în antetul unei pagini ora exact\? Cum proced\m pentru a numerota automat un document? Cum proced\m pentru a numerota automat un document? Explica]i ce set\ri trebuie f\cute pentru a scoate la imprimant\ 3 exemplare din Explica]i set\ri trebuie f\cute pentru a scoate la imprimant\ 3 exemplare din pagina 5 ce a unui document. Bottom. data data curent\. deschidem fereastra Print activând 15. 5.. 15. 3. 9.

....................... 36 VII................... etichete de scrisoare ............... Tabulatorii ...... Desp\r]irea `n silabe .. Elaborarea de tabele ......................................................................................................................................................................................... 9 3.......... adresarea plicurilor.......................................................................................................................................................................................... unificarea [i divizarea celulelor .................... 44 Tema pentru acas\ ..................... Setarea l\]imii coloanelor [i a `n\l]imii rândurilor ............................... 47 Curs de calculatoare pentru certificare european\ 48 2 (selecţie din Modul 6................................................................................................... Numerotarea listelor pe mai multe niveluri .......................1 Inserarea celulelor .................. 26 1............................... Numerotarea ...... 27 2............................................................................... Formatarea imaginilor inserate `ntr-un document ....................... 43 XII.................................................... 42 XI.... Majuscul\ `ncorporat\ ............................... 33 VI...................................... 29 4.......2 {tergerea celulelor ........ 28 3....................... Inserarea imaginilor din ClipArt `n documente ......... 25 5..... 6 1.... Elemente de grafic\ `n Microsoft Word ............................................. 30 6...... 17 1..................... Bara de instrumente Picture (Imagine) ............. ~mbinarea coresponden]ei........................... Elaborarea unor obiecte grafice noi – bara de instrumente Drawing (Desenare) ........... Barele de instrumente .............................. 7 2............ Marcatorii . Aranjarea textului pe coloane ............................ 40 IX. pagina 48) 19 ........................... Ad\ugarea......................................................................................................................... 25 5.............. 26 5....... Inserarea pozelor ............................................................................. Folosirea listelor .......................................... 36 1..... 13 IV...... 1..................... 41 X...... Verificarea ortografiei .... 17 2..............................3 Completarea spa]iilor libere cu ajutorul tabulatorilor .............................................. Inserarea unui tabel ..........................................2 {tergerea tabulatorilor . Importarea unor obiecte grafice din alte programe ............................... 1 3 4 4 6 II............... 26 V. [tergerea........................................................................................................ Func]iile de c\utare [i `nlocuire ............................................ 29 5....................................................................................................................................................................................................... 1..................... 19 4...............................3 Unificarea [i divizarea celulelor ...........................LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ Procesare de text – Microsoft Word – II Modulul 6 Sumarul modulului 6 La finalul caietelor de curs regăsiţi un sumar al fiecărui modul... 10 III........................ Indentarea paragrafelor ............................................. Inserarea simbolurilor ............................................1 Fixarea tabulatorilor ........................ Procesare de text – Microsoft Word (II) I................ 1........................................... 1........ 19 3. ~mbinarea coresponden]ei ....... Margini (borduri) .................................................................................................................... Moduri de selectare `ntr-un tabel ............................................................................ 39 VIII......................................................................................................... 23 5..........................................................................

tabela Carti. În baza de date Tema9. Indexa]i câmpul Nume astfel încât s\ nu admit\ duplicate. Explica]i pe formularul de tem\ cum a]i f\cut acest lucru. Înc\rca]i tabela cu datele asociate unui num\r de cel pu]in 5 c\r]i. • • 2. ve]i bifa c\su]a care apare în câmpul Imprumutata (pentru c\r]ile împrumutate apare valoarea TRUE).CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Gestiunea bazelor de date – Microsoft Access – I Modulul 9 Tema pentru acas\ 9 1. • • • Defini]i câmpul Carte ID ca fiind cheie primar\. care s\ aib\ structura prezentat\ în figura de mai jos: • • • • Defini]i câmpul ID ca fiind cheie primar\ a acestei tabele. Crea]i în subdirectorul Access din directorul Eurocor de pe hard diskul (C:) o baz\ de date cu denumirea Tema9. Salva]i tabela cu denumirea Carti. Indexa]i câmpul Autor astfel încât s\ admit\ duplicate. Aranja]i înregistr\rile din tabel în ordine cresc\toare dup\ câmpul Nume. Explica]i pe formularul de tem\ cum a]i procedat în cazul ultimelor dou\ cerin]e. În ceea ce prive[te tematica lor. pagina 38) 20 . 38 Pentru a introduce date în tabela Colegi: Curs de calculatoare pentru certificare european\ (selecţie din Modul 9. Aranja]i în ordine cresc\toare. pentru o carte pe care a]i împrumutat-o cuiva. în a[a fel încât anii achizi]ion\rii acestora s\ fie în intervalul 2001-2008. Elabora]i în baza de date Tema9 o tabel\ cu numele Colegi. în modul Datasheet View. Înc\rca]i tabela cu datele asociate unui num\r de cel pu]in 7 persoane. între c\r]ile selectate trebuie s\ figureze mai multe genuri literare: roman poli]ist. Observa]ie: Când introduce]i datele în tabela Carti. dup\ numele autorilor. elabora]i o tabel\ în care s\ fie stocate datele referitoare la c\r]ile din biblioteca dumneavoastr\ personal\. poezie etc. Aceast\ tabel\ va avea structura prezentat\ mai jos: Temele pentru acasă vă ajută să vă evaluaţi cunoştinţele dobândite din fiecare modul.

21 EM www. Începeţi chiar astăzi cursul Eurocor CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ! Este un curs care se adresează atât celor care doresc să se iniţieze în acest domeniu.eurocor.ro.eurocor. cât şi celor care lucrează deja cu aplicaţiile prezentate în cadrul cursului. 021 33 225 33.ro PL Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online. utilizarea calculatorului a devenit o necesitate. Spor la studiu! EX Tel. Un profesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului. în contul de cursant de pe site-ul www. dar au nevoie de sistematizarea şi extinderea cunoştinţelor. acum aveţi şansa de a urca încă o treaptă pe scara succesului. Indiferent de domeniul în care profesaţi. U .LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CALCULATOARE PENTRU CERTIFICARE EUROPEANĂ În societatea tot mai dinamică de astăzi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful