Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Profesional

)

Nama Kursus

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Leadership and Teacher Professional Development) EDU 3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah. 6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics accountability and teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. Kandungan Jam Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion 4

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Tajuk 1.

4 4. 4 5. 6 6. Konsep profesion dan profesionalisme  Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 2. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan  Konsep etika  Kod Etika Keguruan Malaysia  Akauntabiliti Keguruan  Integriti guru Isu-isu Etika Guru  Kesantunan guru  Kepedulian guru  Penampilan guru  Berniaga di sekolah  Kerjaya sambilan  Pengurusan masa  Pengurusan kewangan Peringkat Perkembangan Guru  Guru permulaan (novice)  Guru cekap (competent)  Guru berkesan (effective)  Guru mahir (expert)  Guru pakar (master) Peranan Guru Sekolah Rendah  Pengamal ilmu dan kemahiran  Pembimbing  Pengamal reflektif  Penyelidik  Agen sosial  Agen perubahan  Pengganti ibu bapa  Pembentuk tingkah laku  Pengurus pembelajaran Kepemimpinan Guru  Asas kepemimpinan  Jenis-jenis kepemimpinan  Teori kepemimpinan guru 5 3. 6 .

Juzzar.(3rd ed.).R.G.W.penulisan jurnal reflektif . Educational leadership:A problem-based approach. Hurst.A. & Algozzine.M.Critical issues in .Professionalism in teaching.B. 10 45 (50%) (50%) Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Rujukan Asas Cunningham. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. & Cordeiro.G. & Reding.pengurusan portfolio  Budaya musyawarah/berbincang  Budaya kolaborasi dan koperatif  Pembelajaran autentik (hands-on)  Latihan dalam perkhidmatan  Akses maklumat pelbagai sumber JUMLAH 8.P.(2005). Kepemimpinan sekolah Cabaran kepemimpinan 6 Struktur Organisasi Pendidikan  Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia  Struktur organisasi sekolah-sekolah  Tugas dan tanggungjawab guru  Jangkaan guru Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat  Pelan pembelajaran peribadi  Budaya membaca  Budaya menyelidik  Budaya berfikir/reflektif . (2006).  7. London: Allyn & Bacon.(2005). (2nd ed).

U. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon.(2000).(2002). C.K. Universiti Kebangsaan Malaysia.educational leadership.(1987).Reflective readers:Primary professional studies.D. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London:Basics Books.Inc. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.A.(2005).(2004).). London: Falmer Press.Educational leadership. Kendall-Seatler.Exeter. Schon.:Learning Matters.(2nd ed.(1983). .A. Johns. San Francisco: Jossey Bass Ltd.The reflective practitioner:How professionals think in action. Fullan.S.Becoming a reflective practioner.C.D. Rujukan Tambahan Day.M. Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini.Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions.San Francisco:John Wiley & Sons.London: Allyn & Bacon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful