2.2.

1

Banding Beza KBSR Dan KSSR Setelah meneliti keseluruhan latar belakang KBSR dan KSSR, terdapat

persamaan dan perbezaan antara KBSR dan KSSR. Antara persamaan KBSR dan KSSR ialah KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip KBSR, maka empat prinsip di dalam KBSR iaitu pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup juga masih diterapkan dalam KSSR. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kedua-dua kurikulum ini adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya, kedua-dua standard kandungan ini merupakan teras panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di semua sekolah. Antara perbezaan KSSR dan KBSR ialah matlamat bagi KBSR dan KSSR berbeza. Secara ringkasnya, KBSR bermatlamat untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Manakala, KSSR mensasarkan pencapaian jangka panjang bagi memastikan pelajar mempunyai semangat kecintaan negara di samping menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta melahirkan modal insan yang boleh menangani cabaran pada masa depan. Malah, matlamat KSSR lebih menumpukan ke arah skop yang luas bagi melahirkan insan yang seimbang dari segala aspek supaya mereka dapat bersedia menangani dan menghadapi cabaran dunia globalisasi kini berbanding KBSR yang hanya menjurus ke arah perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Oleh itu transformasi pendidikan yang berubah daripada sistem KBSR kepada KSSR telah mengubah matlamat pendidikan rendah dan membuka skop yang lebih luas lagi releven dengan keadaan semasa. Seterusnya, selaras dengan matlamat masing-masing, terdapat banyak perbezaaan objektif di antara KBSR dan KSSR. Perbezaannya ialah KBSR lebih memberi penekanan dalam penguasaan Bahasa Melayu. Berbeza dengan KSSR yang menumpukan dalam penguasaan dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Selain itu, objektif KBSR lebih berfokuskan ke arah kemahiran-kemahiran seperti mengira, berfikir, belajar, saintifik dan teknikal. Jika dibandingkan dengan KSSR, kemahiran yang ingin dikuasai meliputi skop yang lebih luas seperti kemahiran dalam teknologi dan maklumat serta kemahiran-kemahiran yang diperlukan bagi menyiapkan diri untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan

berkemahiran tinggi serta berkeperibadian yang mulia. dengan penambahan satu fokus di antara KBSR dan KSSR. Yang menariknya. terdapat beberapa penambahan elemen di dalam objektif KSSR. berkemahiran dalam komunikasi dan mempunyai jati diri. KSSR dilaksanakan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. menulis dan mengira. berpengetahuan. Justeru itu. Perubahan ini berlaku kerana walaupun KBSR telah mengaplikasikan elemen kreatif dan kritis dalam proses pembelajaran dan pengajaran. di dalam ciri-ciri KSSR. Penambahan tiga kemahiran di dalam KSSR bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik. Selain itu. Di samping itu juga. berfikiran kreatif. terdapat beberapa perbezaan serta perubahan yang telah dilakukan. mengira. ini akan dapat melahirkan murid yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir mereka dalam pembelajaran. Selain itu juga. objektif-objektif KSSR telah disasarkan selaras dengan perkembangan semasa dan juga bagi mengatasi isu-isu pendidikan yang hangat diperkatakan. KSSR juga turut mewujudkan ‘Global Player’ iaitu murid yang berdaya saing. Perbezaan tersebut jelas dilihat dalam kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar. ia juga dapat melahirkan murid yang mempunyai skop pemikiran yang tinggi seperti mengkaji masa depan bagi mencipta sesuatu ciptaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua. Oleh itu. Sebaliknya KSSR telah ditambah dengan satu lagi kemahiran asas yang baru iaitu menaakul dan ini menjadikan KSSR menekankan kemahiran asas 4M (membaca. kritis dan berinovasi.dan mempertungaktkan lagi jati diri. namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar modal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat global. Justeru itu. Penambahan tersebut ialah KSSR ingin melahirkan murid yang berpotensi untuk menjadi usahawan bagi menyumbang perkembangan ekonomi negara. menulis dan menaakul). Tambahan lagi. . Asas menaakul itu sendiri membolehkan murid mampu untuk memahami proses mendapat sesuatu ilmu itu daripada menerima sesuatu ilmu itu seadanya. Tidak seperti KBSR yang hanya menerapkan di dalam diri pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran asas semasa pelaksanaan KBSR terdiri daripada 3M sahaja iaitu membaca. Selain itu. KSSR mempunyai tiga elemen tambahan iaitu kemahiran kreatif dan inovatif. berdaya tahan. keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).

penambahan elemen ini juga selaras dengan arus semasa permodenan dan globalisasi dunia pada hari ini. manusia dan alam keliling dan perkembangan diri individu. Justeru itu. Dengan penambahbaikan yang telah dilakukan di dalam reka bentuk ini. Di samping itu. Berbeza dengan bentuk modular yang diguna pakai dalam KSSR yang merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan sebagai modul. ia juga membawa perubahan kepada organisasi kurikulum itu sendiri. ia dapat meluaskan lagi skop pembelajaran murid-murid di peringkat sekolah rendah dan sekaligus mendidik mereka dalam independent learning. Berbeza pula dengan KBSR yang hanya terdiri daripada tiga bidang iaitu komunikasi. ia telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berasaskan mata pelajaran berkenaan yang merangkumi mata pelajaran teras. sikap serta nilai. wajib dan tambahan. struktur KBSR dan KSSR merangkumi reka bentuk kurikulum dan organisasi kurikulum. Manakala bagi kurikulum yang berbentuk modular pula iaitu KSSR. Selain itu. kerohanian. Sebagai contoh pelajar di tahap pertama hanya menggunakan tiga modul sahaja iaitu modul teras asas. manakala KSSR pula telah berlaku perubahan penambahan menjadikannya enam tunjang utama sebagai komponennya. modul teras tema dan modul elektif dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajarannya. hasil pembelajaran dan seterusnya cadangan atau aktiviti. perkembangan fizikal dan estetik dan yang keenam ialah sains dan teknologi. modul yang diorganisasikan mempunyai kandungan pembelajaran yang disediakan dalam bentuk unit kendiri yang lengkap. setiap tahap mempunyai modul yang berbeza. keterampilan diri. Oleh itu. Bentuk linear bermaksud kurikulum yang disampaikan adalah mengikut turutan misalnya bermula dari kandungan. dengan perubahan yang berlaku dalam bentuk kurikulum. Perubahan ini memperlihatkan bahawa KSSR ini lebih bergerak kehadapan berbanding dengan KBSR. Bagi KBSR yang merupakan satu kurikulum yang berbentuk linear. Enam tunjang tersebut adalah komunikasi. perubahan bentuk kurikulum daripada linear kepada modular juga merupakan salah satu aspek yang berbeza di antara KBSR dan KSSR. perubahan yang berlaku ini menjadikan murid di sekolah rendah mampu melangkah setapak lebih jauh jika hendak dibandingkan dengan KBSR. Ini sekaligus mendidik para pelajar dalam pembelajaran . Dari segi aspek reka bentuk kurikulumnya. KBSR yang hanya mempunyai tiga bidang utama sebagai komponennya. Malah. kemanusiaan.

mengambil kira faktor perbezaan individu dan berasaskan kebolehan murid yang berbeza-beza. Kaedah-kaedah KSSR ini telah ditambah baik daripada kaedah KBSR dan ia memberi kesan yang lebih mendalam terhadap pembelajaran pelajar. Sebaliknya. kaedah KSSR turut diperkenalkan dan ianya menggunakan kaedah-kaedah hands-on learning. perbezaan mengenai aspek bahan kurikulum telah dinyatakan. di dalam KSSR. pembelajaran luar bilik darjah serta pembelajaran kendiri. pembelajaran secara kontekstual. pembelajaran masteri. Perbezaan yang seterusnya pula ialah dari segi penambahbaikan kaedah antara KBSR dan KSSR. kaedah penyampaian yang berkesan serta pendekatan selepas pengajaran. Bukan itu . Di dalam pengenalan proses pelaksanaan kedua-dua kurikulum ini. perancangan pengajaran. aktiviti yang sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran. Bukan setakat itu sahaja.kendiri mereka. Tambahan pula. perubahan yang berlaku ini turut menyumbang ke arah pembelajaran yang lebih sistematik dan meluas walaupun pada peringkat sekolah rendah. Antara pendekatan tersebut ialah stretegi menterjemahkan dokumen standard kurikulum. kini transformasi kurikulum yang baru iaitu KSSR telah merangka dokumen Standard Kurikulum yang merangkumi Standard Pembelajaran dan Standard Kandungan. Oleh itu. penyampaian pengajaran. di dalam pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. simulasi. guru lebih menfokuskan pendekatan dan strategi sebelum. Berbanding KBSR yang telah mengesyorkan pelbagai kaedah seperti tunjuk ajar guru. Selain itu. buku teks bagi mata pelajaran KSSR turut diperkenalkan. Ini berdasarkan strategi yang berpusatkan murid. pembelajaran konstuktivisme. lakonan. Jika dahulu KBSR mengguna Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran sebagai panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. projek dan lawatan yang memberikan kesan dalam pembelajaran. KBSR amat menfokuskan peranan guru dalam mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif dan meransang pembelajaran serta mengamalkan prinsip tertentu. struktur pembelajaran kooperatif. Perbezaan ini menunjukkan bahawa KSSR mempunyai skop yang luas di dalam pemantapan proses pengajaran dan pembelajaran. strategi serta teknik mengajar dan penyampaian berasaskan Standard Kurikulum ini. pembelajaran berasaskan projek. Antara kaedah di dalam KSSR ialah inkuiri penemuan. setiap warga pendidik perlu mengubah kaedah.

3 ) Modul Teras Asas. kaedah pentaksiran KSSR juga bersifat autentik dan holistik yang bermaksud pentaksiran yang dijalankan boleh dipercayai dan menyeluruh.5.linear Organisasi -Mata kurikulum teras. Penilaian sumatif ini ialah penilaian yang dilakukan pada akhir satu-satu pembelajaran contohnya peperiksaan awam seperti UPSR.6 ) . Semasa KBSR masih dijalankan. Justeru itu. guru-guru di sekolah perlu menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai bagi memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami pembelajaran yang menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid-murid tersebut.3 ) Pelajaran Tambahan Tahap 2 ( Tahun 4. Teras tema dan elektif Tahap 2 ( Tahun 4. Selain itu. Secara ringkasnya perbandingan antara KBSR dan juga KSSR dapat dilihat berdasarkan jadual dibawah . kaedah hands-on learning ini membolehkan murid-murid tidak bergantung sepenuhnya kepada guru dalam pemberian informasi pelajaran. Bukan setakat itu sahaja. Berbeza pula dengan KSSR yang menekankan penilaian formatif di mana penilaian ini dijalankan secara berterusan bagi mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. dengan pertukaran yang berlaku dalam kaedah pentaksiran ini membolehkan para pelajar belajar untuk menambahkan lebih banyak pengetahuan dan mengurangkan tekanan pelajar dalam peperiksaan. kaedah pentaksiran di antara kedua-dua kurikulum ini juga mengalami perubahan.2. kaedah pentaksirannya amat menekankan kepada penilaian sumatif. tahap Wajib -Keterampilan Diri Bahan kurikulum -Dokumen Standard Kurikulum Reka Bentuk Kurikulum -modular Satu Organisasi dan kurikulum tahap Satu ( Tahun 1. sikap dan nilai -Kemanusiaan -Perkembangn fizikl dan estetika -Sains dan Teknologi Bahan kurikulum -sukatan pelajaran Reka bentuk kurikulum .2.sahaja.5. KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang : komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembangan diri individu KSSR Berasaskan enam tunjang utama : -Komunikasi -Kerohanian.6 ) ( Tahun 1. Tambahan lagi.

Mengira. menaakul) .Mata Pelajaran teras. Wajib dan Tambahan Berfokuskan 3M ( Membaca. Mengira) .Mata Pelajaran teras. Menulis. Wajib dan Tambahan Berfokuskan 4M ( Membaca.. Menulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful