ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

145, SECTOR 2, BUCUREŞTI

PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ AN ŞCOLAR 2013-2014

1

Nr. crt. 1.

Obiective generale
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145, SECTOR 2, BUCUREŞTI

(propuse prin foaia de parcurs) 1. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului

Obiective specifice

Direcţii de acţiune ‚ măsuri 1.1.1. Predarea într-o manieră activă şi interactivă menită să dezvolte priceperile, deprinderile şi competenţele elevilor. 1.1.2. Cadrele didactice vor participa la activităţi de perfecţionare desfăşurate de CCD.

Responsabili

Termene

Modalităţi de evaluare Înscrierea la cursurile de perfecţionare Cercurile pedagogice Lecţiile demonstrative din cadrul comisiei Atestate, diplome

1.1. Centrarea activităţii didactice pe elev

Cadrele didactice

Permanent

1.2. Elaborarea personalizată a documentelor de planificare-proiectare, având ca reper modelele de planificări puse la dispoziţie de MECTS 1.3. Monitorizarea sistematică a pregătirii cadrelor didactice pentru oră

1.2.1. Proiectarea calendaristică în conformitate cu cerinţele programei şi specificul fiecărei clase de elevi.

Cadrele didactice

Sept. 2013

Copii ale planificărilor la Com. metodică/Director

1.3.1.Întocmirea schiţei lecţiei este obligatorie Cadrele didactice pentru profesorii aflaţi în debutante primii 3 ani de activitate; 1.3.2.Proiectarea secvenţelor nou introduse Cadrele didactice (lectura, momentul ortografic) este obligatorie pentru cei care au depăşit examenul de definitivat; 1.3.3.Constatarea, în urma asistenţei la clasă, a unor 2 deficienţe în predare va conduce automat la instituirea obligativităţii întocmirii schiţei lecţiei Director Responsabil Comisie metodică

Permanent

Fișe de asistență Permanent

Când e necesar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145, SECTOR 2, BUCUREŞTI

Director, Profesor Sbârcea Cristina Întocmit, Prof. drd. Neagoe Livia-Elena

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful