ธิเบต

วันแรก

กรุงเทพ – คุนหมิง

17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร U 15 สายการบินไชนาอีสเทริน แอร
ไลน (MU) เจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
19.05 น. เหิรฟาสูคุนหมิงโดยสายการบินไชนาอีสเทรินแอรไลน เที่ยวบินที่ MU 712
22.35 น. ถึงทาอากาศยาน อูเจียปา เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงไดชื่อวา
เปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหมี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดสมญา
นามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และสิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือ
ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมือง.....จากนัน้ เดินทางเขาสู
ที่พัก
Å พักที่ GEENLAND HOTEL หรือเทียบเทา 5*

ธิเบต

1

วันที่สอง คุนหมิง - ลาซา
07.00น.
10.35น.

นําทานเหิรฟาสู.....นครลาซา (ทิเบต)โดยเที่ยวบิน MU 5837
ถึงสนามบินเมืองลาซา สนามบินที่สูงที่สุดในโลก เมืองหลวงของทิเบต ซึ่งเปนดินแดนที่สมญานามวา ดินแดน
หลังคาโลก ซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล 3,650 เมตร หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองแลว

เที่ยง

Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง ลาซา ระหวางการเดินทางจาก
สนามบินสูที่พักเมืองลาซาทานจะไดชมบรรยากาศอันเปนธรรมชาติ เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม ยอดเขาตลอดทั้งป
และทิวทัศนแมน้ํายารหลุงจางปอนครลาซา เปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิข์ องทิเบต ซึ่งตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 3,660 เมตร นับเปนเมืองที่อยูสูงที่สุดในโลก และเปนดินแดนที่มีแสงตะวัน สาดสองทั้งสี่ฤดูกาล
ทองฟางดงามที่สุดในโลก ชาวธิเบตมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณอันโดดเดนนําคณะเดินทางสูที่พัก(เพื่อ
ปรับสภาพรางกาย) และพักผอนตามอัธยาศัย เพื่อเก็บพละกําลังไวลุยวันตอ ๆ ไป เนื่องจากเมืองลาซาตั้งอยูที่
สูงมากทําใหในอากาศมีปริมาณออกซิเจนนอย
ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศทีช่ าวทิเบตแตงกายแบบพื้นเมือง
ตกแตงดวยอัญมณีตาง ๆ และผูคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ตางก็มีกงลอมนตในมือแลวเดินหมุนกงลอมนต
ไปตลอด เปนเสนหและเอกลักษณของทิเบต

ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารÅ พักที่ SHENTAIYUAN HOTEL หรือเทียบเทา 4 *

วันที่สาม ลาซา-พระราชวังโปตาลา– วัดโจคังใหญ- ชอปปงสินคาบนถนนแปดเหลี่ยม - วัดเชลา
เชา

Æ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม หลังอาหาร นําชม..พระราชวังโปตาลา เปนอาคารสูง 13 ชั้น ยาว
400 เมตร กวาง 350 เมตร มีหองตางๆเกือบ 1,000
หอง สรางเมื่อ ค.ศ.700 โดยกษัตริยชงเซิน กัมโป
(Songtsen Gampo) แรกเพียงจะสรางเปนตําหนัก
ใหแกมเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองคเอง
ตอมา ทรงใชปอมแหงนี้เปนสถานที่ในการศึกษา
พระธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา อาคารที่
ตอเติมสวน หลักๆ ในสมัยของดาไลลามะที่ 5
ประมาณป ค.ศ.1645-1693 (องคดาไลลามะองค
ปจจุบันคือ องคที่ 14) เพื่อใหเปนพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบงเปน 3 สวนคือสวนของพระราชวัง
สีขาว, สีแดงและสวนทีเ่ ชื่อมที่เปนสีเหลือง พระราชวังสีขาวเปนสวนของสังฆาวาสพระราชวังสีแดงเปนสวน
พุทธาวาสสําหรับใชทํากิจของสงฆ และบรรจุพระศพขององคดาไลลามะองคที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13) และ
หองสมุดที่ใชสําหรับเก็บ พระไตรปฎกทั้งสิ้น

ธิเบต

2

เที่ยง

Æรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..... นําชม...วัดโจคังใหญ (ภาษาจีนเรียก วัดตาเจาซื่อ (Jokhang
Temple) เปนวัดทีถ่ ือวาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธถี ือศีลกัน พระลามะจํานวนมากก็
จะเดินทางมารวมกันทําพิธีทนี่ ี่ สรางในสมัยของกษัตริยซองเซิน กัมโป (อยูในปค.ศ.620-649 ไดรับการยกยอง
วาเปนผูทรี่ วมอาณาจักรทิเบตใหเปนปกแผน) เชนกัน เพื่อไวเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสี
ชาวตางชาติสององคของพระองค คือ ชาติจีน และเนปาล นําเขามายังทิเบต ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงที่
นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร นอกจากนี้ยังเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่พระนางเหวิน เฉิง นํามาจากประเทศจีนเมื่อ 1300 ปกอ น ซึ่งไดรับการกราบไหวและยอมรับกัน
อยางมากวาศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แมแตพวกขบวนการเรดการด หรือกองทัพแดงที่ทําลายทุกอยางตอนที่มีการปฏิวัติ
วัฒนธรรมจีนในประเทศจีน ยังไมกลาแตะตองพระพุทธรูปองคนี้เลย จากนัน้ นําทานออกมาเดินชมวิถีชวี ิตความ
เปนอยูของชาวทิเบตที่ ถนนฆอรหรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ลอมรอบวัดโจคัง และอิสระใหทานไดชอปปง ชื้อ
สินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย...นําชม วัดเซรา (ภาษาจีนเรียก ซึราซื่อ (Sera Monastery)) ซึ่งอยูหางไปทางเหนือ
5 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาตาติปู และสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนทีต่ ั้งของกระทอมที่พระชองฆาปาศึกษาธรรม
และปฎิบัติกรรมฐาน ทางเหนือของเมืองลาซาขึ้นไป สรางโดยศิษยรูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป
ค.ศ. 1419 อารามแหงนี้เคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ 5,000 รูป เปนอารามทีร่ ูจักกันดีทั่วทิเบต เนื่องจากมีสํานัก
สงฆที่มีคุณภาพ ปจจุบันมีพระจําวัดอยูประมาณ 300 รูป

Å พักที่ SHENTAIYUAN HOTEL หรือเทียบเทา 4 *
วันที่สี่

พระราชวังฤดูรอ นนอรปูหลินขา - วัดเตอปุง

เชา

Æ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม...นําทานไปชม....พระราชวังฤดูรอน นอรปูหลินขา สรางในป ค.ศ.
1750 (ตรงกับป พ.ศ. 2298 กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ป)โดยองคดาไลลามะที่ 7 สมัยตอๆ มา ดะไลลามะองค
อื่นๆ ไดสรางตอเติมสวนของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ แมแตดาไล ลามะ องคที่ 14 ก็ยงั ไดตอเติมพระราชวังของ
ตนเองกอนทีจ่ ะหนีออกจากทิเบต...จนกลายเปนพระราชวังฤดูรอนทีส่ วยงามสมบูรณ พระราชวังแหงนี้สรางติด
กับแมน้ําลาซาเพื่อเปนที่ประทับในฤดูรอนขององคดาไลลามะผูนําทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต นอรปูหลิงขา
แปลวา “สวนอัญมณี” ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังกเทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณ
ชีวิตในแงมุมตางๆโดยมีกรอบเปนภาพเขียนพุทธชาดก

เที่ยง

Æรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร......เดินทางสู วัดเตอปุง ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองลาซา วัดเต
อปุง (ภาษาจีนเรียก ชื่อปงซื่อ (Drepung Monastery) คําวา Drepung นั้นมาจากคําวา “Juekang” ในภาษาทิเบต
แปลวา “พระพุทธเจา” (Sakyam-Uni Buddha) อารามแหงนี้สรางในค.ศ.1416 โดยลูกศิษยของซองฆาปาเชนกัน

ธิเบต

3

ในอดีตอารามนี้เปนศูนยกลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนเวลานาน ที่นี่เปนพระตําหนักขององคดาไลลามะ
กอนที่ตําหนักโปตาลาสรางเสร็จ สถูปบรรจุพระศพของดาไลลามะองคที่ 2,3,4 ตั้งอยูในอารามแหงนี้ดวย
ค่ํา
วันที่หา
เชา

Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารÅ พักที่ SHENTAIYUAN HOTEL หรือเทียบเทา 4 *
ลาซา ( นั่งรถไฟ .....ไตหลังคาโลก )

Æ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม...**กระเปาใบเล็กใหจดั เตรียมเสือ้ ผาเทาที่จําเปนสําหรับ 1 คืน เพื่อ
คางบนรถไฟ 1 คืน.....นําทานขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเขาสูเมือง...ซีหนิง ระหวางทางผานชมวิวทิวทัศนอัน
งดงามแปลกตาทั้งหมูบานธิเบต ทุงหญา และภูเขางดงามที่ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน.... รถไฟขบวนที่ K918
นําทานเดินทางสูเมืองหลานโจวทางรถไฟธิเบต-ชิงไห เปนงานกอสรางที่มีชื่อเสียงเหมือนเขื่อนซานเสียเปนทาง
รถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะกับแตละมณฑลของจีนโดยใชเวลา 5 ปสรางเสร็จ ผานสะพานแมน้ําลาซากับ
พระราชวังโปตาลาที่ยนื ตระงานอยูในเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยุเชิงเขา ลอดอุโมงคหลิวอู อุโมงค
แหงแรกของกําแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุง นาลาซา ลอดออกจากอุโมงคหยั๋งปาจิ๋ง (ยาว 42.5 กม.)

เที่ยง

Æ รับประทานอาหาร บนรถไฟ

บาย

รถไฟสูอําเภอ นาจวี่ ผานทุง หญาเซียงถัง(4,600 ม.) พืน้ ที่กวา 6 แสน ตร.กม. ดูเหมือนผาหาตา สีเขียวผืนหนึ่งปู
ไวบนทีร่ าบสูง รถไฟวิ่งทามกลางทะเลดอกหญา เหมือนไขมุขที่เคลือบไวบนพรมไหม สีสรรสวยงสม ขอบฟา
สุดสายตา เปนภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเสนรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาปเทวดา และน้ําพุรอ นอีกมากมาย
กระจายอยุใ นทุงหญา

15.30 น.

รถไฟจอดใหชมวิวใน ทะเลสาปชัว่ นา ( สูงจากน้ําทะเล 4,800 ม. พื้นน้ํา 400 ตร.กม.) เปนทะเลสาปน้ําจืดทีม่ ี
ระดับน้ําทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําสาละวิน
ทะเลสาปตั้งอยูในใจกลางทุงหญาเซียง
ถัง มักจะมีสัตวปาหลากหลายชนิดวิ่งอยูบริเวณทะเลสาป เชนจามรี ลา แอนธิโลพ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ
สีของน้ําเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นนําทานชมเขาถังกู อันยิ่งใหญมโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยูบนเขา
เกอราตันตุง ยาว 14 กม. กวาง 2 กม. ในชองเขาถังกูร ะ กาเซียสายนีเ้ ปนธารน้ําแข็งใหญที่สุดของเอเชีย เปนตน
กําเนิดแยงซีเกียงโดยแท ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางธิเบต กับมณฑลชิงไห.....รถไฟชลอใหทานชมวิวชองเขาถัง
กูระ (5,072 ม.) ซึ่งเปนประตูสูดินแดนลึกลับธิเบตและเปนจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผานในโลกจากนั้นลงเขาถังกู
ระ

17.50 น.

ผานแมน้ําธงเทียน (4,500 ม.) ซึ่งเปนแมน้ําลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว เปนแมน้ําสายแรกตอนบนแยงซีเกียง รถไฟ
ลงถึงจุดต่ําสุดในระหวางทางเขาถังกูร ะและเขาคุนลุน ผานแมน้ําโถโถ ซึ่งเปนแมน้ําแยงซีเกียงยาว 346 กม.

20.10 น.

รอดอุโมงคลมไฟ เปนอุโมงคที่มีระดับน้ําทะเลสูงสุดของโลก 5010 ม.ยาว 1338 ม. พื้นดินของอุโมงค 80 เปอ
เซนต เปนดินน้ําแข็ง เปนอุโมงคที่สรางดวยนิวไฮเทคใชเวลาสรางเพียง 10 เดือนเทานัน้ ...จากนัน้ รถไฟวิ่งผาน

ธิเบต

4

สวนอนุรกั ษสตั ยเขอ เขอซีลี่ เปนศูนยอนุรกั ษสัตวปาที่มีพื้นที่กวางที่สุด เปนสวนอนุรกั ษสัตวปาที่มีพื้นที่กวาง
สุด มีระดับน้ําทะเลสูงสุด และมีจํานวนสัตวปามากที่สดุ ของจีน
22.00 น.

จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุน ซึ่งเปนกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เปนภูเขาเทวดาแหงแรกของจีน
ยาว 2,500 กม. กวาง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5600 เมตร ยอดเขาคุนลุนสูงสุด 7719 เมตรจากระดับน้ําทะเล
เปนบรรพบุรษุ ของภูเขาหมื่นๆลูก ผานสถานี เขาหิมะยูจู เปนยอดเขาคุนลุนระดับน้ําทะเล 6178 เมตร

ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่ํา ( อาหารดีที่สุดบนรถไฟ โตะละ 4 ทาน )
( พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเสนทางที่งดงามที่สุด พักตูน อน หองละ 4 คน หองน้ําในตูนอน...ไมมีหองเดี่ยวบนรถไฟ
... * บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนใหเหมือนกับอากาศปกติทวั่ ไป มีหมอและหองพยาบาลบริการ* )

วันที่หก

เมืองเกอเออมู –เมืองซีหนิง - อารามถาเออร

เชา

Æ รับประทานอาหาร บนรถไฟ...... เดินทางสู เมืองเกอเออมู เปนไขมกุ ดวงใหมแหงหลังคาโลก หางจากเมือง
ซีหนิง 800 กม. อยูบนที่ราบสูงธิเบต – ชิงไห และเชิงเขาคุนลุน เปนเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก มี
ประวัตยิ าวนานมากกวา 2800กวาป ตัวเมืองสรางขึ้นในป 1953 ตอนที่ทหารเหมา เจอ ตุง สรางทางหลวงเพื่อ
ขนสงสิงคาให เขาทิเบตไดงายขึ้นเปนเมืองใหญอันดับ 3 ของหลังคาโลก รองลงจากลาซาและซีหนิง

11.00 น.

เดินทางถึงเมืองซีหนิง...เมืองหลวงของมณฑลชิงไห เปนเมืองใหญอันดับ 2 บนหลังคาโลก มีรถโคชคอยรับทาน

เที่ยง

Æรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานไปชมอารามถาเออรซอื่ (25 กม.จากตัวเมือง) อารามแบบ

ค่ํา

ทิเบตที่สรางทับสถานที่เกิดของพระสังกัปปะ พระผูก อตั้งนิกายหมวกเหลืองขึน้ ในทิเบต วัดนี้เคยถูกทําลาย
ในชวงปฏิวัติวฒ
ั นธรรมแตในภายหลังไดมีการบูรณะขึน้ มาใหมในป ค.ศ. 1980
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน

20.50 น.

เหิรนฟาสู คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU8868

00.10 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืงคุนหมิง นําทานเขาสูที่พกั GEENLAND HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว

วันที่เจ็ด

เขาซีซาน - ประตูมังกร – ช็อปปง – กรุงเทพ

เชา

Æ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม...**เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญทสี่ ุดในมณฑลยูน
นาน คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหมี ทัศนียภาพสวยงาม
มากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูก วา 26 กลุม และสิ่งที่มีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป....นําทานเดินทางตอสู เขาซีซาน
ซึ่งมีรูปรางเหมือนหญิงสาวนอนอยูจึงเรียกกันวาเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันวาเปนประตู
แหงโชคลาภและความมั่งคั่ง

ธิเบต

5

เที่ยง
ค่ํา
23.30 น.
01.00 น.

Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระใหทานชอปปงสินคายานใจกลางเมือง สินคาที่
นิยมซื้อฝากคือ เห็ดหอมแหง, บวยรสตาง, สาหราย,ทอดอง หรือทอแหง ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูส นามบินคุณหมิง
เหินฟาสูกรุงเทพ โดยสารการบิน MU 741
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
************************คุนหมิง – ลาซา - ซีหนิง**************************

ทานที่มีโรคความดัน หรือโรคหัวใจ หรือสุขภาพไมแข็งแรงไมสามารถเดินทางได หรือ ตองไดรบั การตรวจ และยืนยันจาก
เนื่องจากสถานที่บางแหง คอนขางเดินทางลําบาก...... การทานขาวบางครั้งอาจไมตรงเวลานัก ควรมีขนมปง
หรือ ช็อคโกแลต ของทานเลนพกไวทานรองทองกอนตลอดเวลา - ควรพกยาพืน้ ฐานติดตัว เชน ยาแกปวด
ยาแกเมารถ ยาทาแมลงกัดตอย ยาดม ยาแกหวัด แกอกั เสบ เปนตน - ควรนําครีมกันแดด ลิปมัน แวนกันแดด
ไปดวย – ทางบริษัทฯเรามีออกซิเจน ผลไม เสื้อกันฝนไวใหยามฉุกเฉิน - กอนเดินทางควรพักผอนอยาง
เต็มที่ นอนใหเต็มอิ่ม

แพทยกอ น

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
12 – 18 ส.ค.

ผูใหญ
48,999

เด็ก (มีเตียง)

เด็ก (ไมมีเตียง)

47,999

46,999

พักเดี่ยว
9,500.-

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไมอาจแกไขได แตยังคง
จะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มกี ารขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ทาน
มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่ กิดขึน้ จากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

ธิเบต

6

สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับ
ประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดือน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จายเพิ่ม 3,400 บาท
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คอื
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดเู ปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
2. นํารูปเกาทีถ่ ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
• ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใชจา ยทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย
การบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําทีพ่ ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได / ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย
50% ของราคาทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึง่ ไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชาหรือจากอุบัตเิ หตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ

ธิเบต

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful