You are on page 1of 23

RESULTAT DE L’ENQUESTA CIUTADANA (DESEMBRE-GENER 2008)

AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS

Amb la col.laboració de:


L’ajuntament de Mas de Barberans està elaborant el Pla Municipal de

Participació Ciutadana, amb la col.laboració del Departament

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Els objectius

d’aquest pla són:

1. Millorar l’organització municipal per tal que la participació

ciutadana sigui una realitat.

2. Augmentar la cultura de la participació a nivell local.

Com a primer pas per portar a terme aquests objectius es va


dissenyar una enquesta ciutadana com a instrument de participació.
L’enquesta és una bona eina per al plantejament de criteris generals i
línies estratègiques i permet una anàlisi sistemática de les dades i
copsar l’opinió de la gent. Els resultats de l’enquesta són els
següents.
Es van repartir 250 enquestes, una per cada unitat familiar, es va
acompanyar amb una carta de l’alcalde en què explicava a la població
els motius de l’enquesta i informava d’on es podien aconseguir més
enquestes en blanc. Es van fer diferents pregons que explicaven la
realització de l’enquesta i la possibilitat d’obtenir més exemplars en
blanc. Per al col.lectiu romanès i amb el suport del Consell Comarcal
del Montsià es va traduir tant la carta com l’enquesta. Seguint les
recomanacions del Consell Comarcal es va creure convenient adjuntar
també un exemplar en cátala, tant de la carta com de l’enquesta per
tal de fer immersió lingüística.
Els resultats de l’enquesta ha estat de 25 enquestes contestades és a
dir un 10% de les repartides. De les enquestes repartides en romanès
no se n’ha contestat cap, tot i que no es pot afirmar que cap persona
d’aquesta nacionalitat no les hagi contestades ja que pot ser que
hagin entregat la còpia en cátala.
ENQUESTES CONTESTADES
10%

90%

ENQUESTES NO CONTESTADES ENQUESTES CONTESTADES

Quant al sexe han contestat 12 homes i 12 dones i 1 persona que no


ha identificat el seu sexe.
Per grups d’edat i amb un conjunt de 23 persones perquè hi ha dos
que no han posat l’edat els resultats són els següents:
10-19 anys: 2
20-29 anys: 3
30-39 anys: 8
40-49 anys: 3
50-59 anys: 3
60-69 anys: 4
70 I més :0

ENQUESTES CONTESTADES PER GRUPS D'EDAT

8
7
6
5
ENQUESTES
4
CONTESTADES
3
2
1
0
1
GRUPS D'EDAT
10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys
50-59 anys 60-69 anys 70 I MÉS DESCONEGUDA
Quant a la pregunta genérica de: com es viu a Mas de Barberans?
Els resultats són els següents:
Molt bé: 6
Bé: 19
Malament: 0
Molt malament: 0

COM ES VIU AL MAS DE BARBERANS

24%

76%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


Quant a: les accions que es creu que s’haurien de dur a terme
al municipi amb més urgencia (s’ha respectat al màxim la
informació només s’ha intervingut en l’ortografia):
‰ Millorar la carretera de Roquetes a la Sénia.
‰ Senyalitzar i indicar per on s’ha d’anar al Mas de Barberans
‰ Comunicacions, Internet per cable, tecnologia.
‰ Aparcar correctament als llocs indicats i no deixar el cotxe a
qualsevol lloc.
‰ Apagades de llum sense motiu, fer alguna cosa al respecte.
‰ Netejar carrers.
‰ Aparcament.
‰ Tema vivenda i respostes adients: “Esteu passant del tema
olímpicament:”Dóna aquesta sensació.””.
‰ Tecnologies.
‰ Espais verds.
‰ Excrements al mig del carrer.
‰ Horari d’oficina d l’ajuntament de 9 a 1.
‰ Plens muncipals a Internet ja no al cap de tres mesos.
‰ Donar facilitats per edificar..
‰ Falten dos estufes al consultori per a la gent que espera.
‰ Millorar la política d’habitatge per tal que els joves tinguessin
accés a vivendes i no se n’anessin del poble.
‰ Facilitar espais i activitats per als joves.
‰ Les cases deshabitades i els patis no haurien de pagar l’import
de la brossa.
‰ Els menjars populars haurien de ser gratuïts.
‰ El ball que sigui gratuït per a tothom.
‰ L’arranjament i manteniment dels camins veïnals.
‰ La rotulació del nom del poble als indicadors comarcals.
‰ La promoció turística del poble amb el Parc Natural.
‰ Iniciatives per la conservació del patrimoni urbanístic.
‰ Potenciar l’economia local, perquè el poble creixi.
‰ Ajudar els joves perquè es quedin a viure al poble.
‰ La posta en marxa del pla urbanístic.
‰ Fer d’una vegada per totes la depuradora d’aigües.
‰ Més presència policial al municipi.
‰ Habitatges.
‰ Habitatges.
‰ Piscina coberta.
‰ Conservació del Patrimoni urbanístic antic i rural.
‰ Infraestructures noves en la mateixa línia rústica.
‰ Vivenda nova a un lloc gran.
‰ Alguna indústria per a treballar.
‰ Algun equipament de lleure.
‰ Il.luminació i aigua al cementiri.
‰ Arreglar jardineres i “pedrissos” del centre.
‰ Millorar la seguretat del poble i les finques rurals.
‰ Pavelló poliesportiu cobert.
‰ Habilitar guals per evitar problemes d’aparcament.
‰ Vehicles, aparcaments, guals.
‰ Falten papereres.
‰ Animals solts pel poble.
‰ Fer el poliesportiu nou.
‰ Fer unes instal.lacions esportives en condicions aviat.
La primera pregunta de l’apartat d’aspectes socials i econòmics que
és:
‰ Oferta laboral al municipi
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 2
Malament:19
Molt malament:4

OFERTA LABORAL AL MUNICIPI

16% 8%

76%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

Obté un resultat de
Molt bé: 0
Bé: 2
Malament:15
Molt malament:8

OFERTA D'HABITATGES

8%
32%

60%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


‰ Preus dels habitatges
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 6
Malament:14
Molt malament:2
No valoren: 3

PREUS DELS HABITATGES

12% 24%
8%

56%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Oferta de comerços
Obté un resultat de:

Molt bé: 0
Bé: 16
Malament:9
Molt malament:0

OFERTA DE COMERÇOS

36%

64%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


‰ Serveis sanitaris
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 15
Malament:5
Molt malament:04

SERVEIS SANITARIS

4%
16%

20% 60%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Serveis d’assistència social


Obté un resultat de:
Molt bé: 2
Bé: 16
Malament:5
Molt malament:0
No valoren: 2

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA SOCIAL

8% 8%
20%

64%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Escoles i centres educatius
Obté un resultat de:
Molt bé: 2
Bé: 16
Malament:5
Molt malament:2

ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS

8% 8%
20%

64%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Formació
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 11
Malament:10
Molt malament:2
No valoren: 2

FORMACIÓ

9%

48%

43%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


‰ Activitats i serveis culturals
Obté un resultat de:
Molt bé: 3
Bé: 17
Malament:4
Molt malament:1

ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS

4% 12%
16%

68%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Activitats i equipaments esportius


Obté un resultat de:
Molt bé: 1
Bé: 3
Malament:13
Molt malament:8

ACTIVITATS I EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
4% 12%
32%

52%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

¡
‰ Seguretat ciutadana
Obté un resultat de:
Molt bé: 1
Bé: 6
Malament:14
Molt malament:4
No valoren: 1

SEGURETAT CIUTADANA

0%
16% 24%

56%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Integració dels immigrants al municipi


Obté un resultat de:
Molt bé: 5
Bé: 18
Malament:2
Molt malament:0

INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS


AL MUNICIPI
8% 20%

72%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Acceptació dels immigrants per part dels masovers
Obté un resultat de:
Molt bé: 5
Bé: 19
Malament:1
Molt malament:0

INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS


AL MUNICIPI
4% 20%

76%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Identificació de la gent amb el municipi


Obté un resultat de:
Molt bé: 4
Bé: 17
Malament: 4
Molt malament:0

IDENTIFICACIÓ DE LA GENT AMB


EL MUNICIPI

16% 16%

68%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Participació de la gent en activitats lúdiques, culturals,
socials...que es fan al poble?
Obté un resultat de:
Molt bé: 4
Bé: 16
Malament: 5
Molt malament:0

PARTICIPACIÓ ACTIVITATS QUE


ES FAN AL POBLE

20% 16%

64%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Oportunitats de participar en la planificació local i la


presa de decisions municipals?
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 8
Malament: 11
Molt malament:6

OPORTUNITATS DE PARTICIPAR
EN LA PRESA DE DECICIONS
MUNICIPALS

24%
32%

44%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
MEDI AMBIENT I TERRITORI
‰ Gestió dels residus (recollida selective, deixalleria,

abocador,…)
Obté un resultat de:
Molt bé: 6
Bé: 15
Malament: 3
Molt malament:1

GESTIÓ DELS RESIDUS

12% 4%
24%

60%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Soroll
Obté un resultat de:
Molt bé: 3
Bé: 19
Malament: 3
Molt malament:0

SOROLL

12% 12%

76%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Entorn natural del municipi (zones verdes, zones de lleure,…)

Obté un resultat de:

Molt bé: 2
Bé: 12
Malament: 7
Molt malament: 4

ENTORN NATURAL DEL MUNICIPI

16% 8%

28% 48%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Qualitat de l’espai urbà (neteja dels carrers, mobiliari urbà,..)

Obté un resultat de:

Molt bé: 1
Bé: 15
Malament: 5
Molt malament: 3
No valoren: 1

QUALITAT DE L'ESPAI URBÀ

12% 4% 4%

20%
60%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


‰ Estat dels camins del terme municipal
Obté un resultat de:
Molt bé: 2
Bé: 16
Malament: 5
Molt malament: 1
No valoren: 1

ESTAT DELS CAMINS DEL TERME


MUNICIPAL

4% 4% 8%
20%

64%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Estat de les carreteres d’accés municipal


Obté un resultat de:
Molt bé: 1
Bé: 14
Malament: 7
Molt malament: 1
No valoren: 2

ESTAT DE LES CARRETERES


D'ACCÉS AL MUNICIPI

4% 8% 4%

28%
56%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


‰ Trànsit de vehicles dins del municipi
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 13
Malament: 10
Molt malament: 2

TRÀNSIT DE VEHICLES DINS DEL


MUNICIPI

8%

40% 52%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Transport public
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 7
Malament: 9
Molt malament: 9

TRANSPORT PÚBLIC

28%
36%

36%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Senyalització dels carrers
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 16
Malament: 8
Molt malament: 1

SENYALITZACIÓ DE CARRERS

4%

32%

64%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN

‰ Zones de vianants?
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 8
Malament: 11
Molt malament: 1
No valoren: 5

ZONES DE VIANANTS

32%
4%

44%
MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN
‰ Aparcaments
Obté un resultat de:
Molt bé: 0
Bé: 3
Malament: 12
Molt malament: 8
No valoren: 2

APARCAMENTS

12%

32%

48%

MOLT BÉ BÉ MALAMENT MOLT MALAMENT NO VALOREN


Quant a als principals problemes que es creu que té el
municipi, (s’ha respectat al màxim la informació només s’ha
intervingut en l’ortografia):
‰ Els animals que van solts.
‰ El tracte del metge
‰ Poques activitats d’oci
‰ Més implicació de les persones en les diferents associacions.
‰ Millorar l’estat de les carreteres i la seva senyalitzacio per poder
accedir al municipi.
‰ La gent aparca on vol i com vol.
‰ No poder construir una casa perquè no hi ha sòl per fer-ho.
‰ Els animals que viuen dins el poble i que ho deixen fer i els
excrements al mig del carrer.
‰ Aparcament, la gent aparca on vol sense importar ni respectar
les vivendes. És una vergonya.
‰ El carrer Montsià i el carrer Clavell pitjor que mai la gent aparca
inclús en doble fila: increïble però cert.
‰ L’habitatge.
‰ La llum.
‰ Poc accés a formació diversa.
‰ Falta vivenda.
‰ La gent jove marxa.
‰ Feina si no vols o no pots trebllar de pagès.
‰ Vivenda.
‰ Carreteres d’accés al poble.
‰ No s’hauria de permetre esquarterar i netejar els senglars al
local on es fa, ja que no és legal. Als carnissers Sanitat no els
permet matar els corders. A més hi ha un escorxdor al
Paumeral que no s’ha fet anar mai.
‰ Els gossos fan les necessitats descontroladament pels carrers.
S’hauria de sancionar els propietaris que no ho recolleixen.
‰ No s’hauria de donar menjar als gats sense amo perquè es
reprodueixen sense control i s’orinen a les portes de les cases.
(És una autèntica porqueria). Les persones que els volen
alimentar els haurien d’adoptar i tenir-los a casa amb les
degudes condicions d’higiene que es mereixen aquests animals.
‰ La falta d’oferta de treball al municipi, no seria factible la
instal.lació d’un parc eòlic?
‰ La brutícia del poble que hi ha quan fa vent, per la deixadesa
dels habitants.
‰ Que no hi ha clavegueram a tot el poble.
‰ La quantitat de construccions de totxo que hi ha al poble, fan
molt lleig.
‰ La mala olor que desprenen les granges properes.
‰ La neteja dels carrers interiors, amb una màquina més petita.
‰ La posada en marxa del pla urbanístic.
‰ Neteja dels carrers.
‰ Velocitat de la circulació pels carrers.
‰ Pudor de purins i pollastres.
‰ Festes populars que s’ha de pagar no són populars.
‰ Carreteres perilloses al no tenir tanques.
‰ Habitatge
‰ Treball.
‰ Millores per als pagesos i ramaders.
‰ Els robatoris a les finques.
‰ No sabem explotar la imatge del poble.
‰ Falta d’harmonia entre l’entorn rural i l’arquitectura del poble
(baranes, fonts, bancs,...) .
‰ Falta d’oferta laboral per a la joventut.
‰ Accés a noves teconologies, oferta mediocre i molt més cara
que als altres pobles.
‰ Falten aparcaments públics.
‰ Aparcaments no hi ha guals.
‰ Animals solts.

I ja per finalitzar l’anàlisi de l’enquesta: propostes que li semblin


interessants per millorar el municipi, (s’ha respectat al màxim la
informació només s’ha intervingut en l’ortografia):
9 Més transparència per part de l’ajuntament, p.exemple en
l’oferta d’ocupació pública.
9 Potenciar el turisme rural.
9 Fer alguna cosa pels aparcaments.
9 La potenciació del Parc Natural, tal com està concebit ara ens
serveix de ben poc.
9 Fomentar l’esport amb noves instal.lacions i l’oferta de poder
practicar-ne algun amb mestres diplomats.
9 Fer un poliesportiu nou.
9 Zones per fer esport en condicions.

Amb la col.laboració de: