@,**ortnr'A

DD srATDrN'MoLDova '' '

Cot dru Teoio ,i Istoia Drcpt.Iui

Istoria

ui romflnesc
Aprobat , de Consiliulmetodico-gtiinlific 9i editoriat8l USM

4700€95

SLN,

ChiginIu - 20Ol cEPUSM

-: .

ear 340(498X091)

.I'EMA 1.

STATUI, SI DREPTUL GETO-DAC

c tp

SchemaL Organizarca statali in statul geto dac

Orsanizareastatali
Yalettina COPTILET, doctor in drept Culegere dc scheme la Istolia dleptalui Chi$1llau: CEP USM,2004. 87 p. rcmAnescRegcle olgancle centrak dz Orgunek locale de

Atribu(ii Atrib0tii militarc Atributii legislative
Yiftr€g€le

Rccomandat de Consiliul ttiintrifical Facultdtiide drept. R.ccnzent- Elena 1]L4Ml: doctor habilital in drept, profesorunive$itar

ai treburilor agncolc

de ob$ti

Siatul oatuenilorbuni ri bdffani

Descrierea CIP s CarnereiNationalca Ci4ii Coprilef, Valeniira Culegerc dc schcrre la Jsaoria drcptului rominesc / V: enfina Contilel{hiv. deStat dirrMoldova. - Ch.:CEPUSM,2004. 87p. ISBN997570-379,8 50 cxr40 (498X091)

At ibufii j udecirore$ti Preotsuprenl JudecAtor

Sfatul nolrililor (co siliul regal)

dreEiilori civili

dregAtori milildri

judecatori

O CoptilelValentiru, 2004

rsBN9975,70-379-8

4!!od.ttr

o usM,2004

sftangitori deimpozite

Schema2. Organizarea socialdin statul geto-dac

Schcma4. Dreptul civil in statulgeto,dac

Categoriisocialc: Aveaudrepturi poiiticeti cjvile depline

Institulii juri.lice ale drcptului cfil l.t geto-dttci

lnstit ulia cdsdtor iei Si fan il ie i

Aveau capacltate juridici restransd
Mari proprietili

CAsitoria se incheiap.in cumpArarea miresei;ea fiind inz-€strati cu zestfe

Nu aveau j uridici capacitate

Schema J. Izvoarele drcptului gerodac Izrloqreledreptului geto -dac Roadele erauliberc, aparliandcelorce le oultivau
Averea se transmlt€a in cadrul famil;ei prin dispozitii orale

Cutuma (obiceiul) - "prima $i ceamai importantdlbmtd de manifestarca regulilor de drcpt in societated getodacd" - Vl.Hanga

Legea (bellagines) iffegistrareaoficiald a obiceiurilorjuridjce

t,
Schema 5. Dreptulpenai in statulgeto-dac

TEMA 2. INSTITUTII JUR.IDICEIN DACTA ROMANi
Schemat,. Rcorganizdri tcritoial-admi istrative ale Daciei romane

Dreplul penal Infractiunt | | Pedepse lzgonirea din ob$te Pedeapsa capitalA

Reorganizdri teritorial"administrative ale Dacieiromane Scnpul lor:o mdihLrna Jdminislrarc a provtncici ti aparare

_i:r__l
-'.--

t

1061i9

Adultend

On roml -'-l
l

,t^r"
fa lsc

Provincia Dacia caa condusd dc catrelegatus pro Augusti pfctore

- legatus
AUgUStl

prefect, iar
apol - de procuralol

Julementul fals

Dacia r\pulensislcgatus Augusti plo prclore

Dncia Malvensisproculator

DaciaPorolisesnsis
coma[dant!l legiunii V-a Macedonicd

J'Jitai administrative dependente de paSl Putea inaintapbngerj impArahlui.ezdri \lIUI rlcrprr Col Consiliul Atributii legjslativc Atributii militare activitatea fiscale Atribulii judecetoregti Md''*'I Atribulii judecetoregti 9rexecuuv€ A.41tzdri rurale [rsa-]* l::---Sateor8 f A"tb"tlt Lrs!@e{i E--. aducea multumiriguvematorului la ie$irea lui din funclie Condusc de un consiliu Sidoi magrstra!l Canabe-agezdri lconcitiabule I formatein jurul cu I I tersun I Lp'Tll l maeistrali I .Schema 7.Orgarele de conducere iocald din Dacia romani Orgahizerea locald a Duciei romane Organizarea centrall a Dacieiromrn€ A. Organele de conduccrc centralc din Daciaromani Scheme8.td] rnanler€ l @ _:::1_ Susinea rntercsclc oragelor ingrijeade cultul imparatului dupamod€lul .lunarea proinciald (Consiliul celor trei Dacii) .-1 Tinuturi-l.

L. Impozitulpc mo$1enir€ Vanznria altor mnrftri.I o/.s-a aplicat in raporturilc juridicadintrecetdlenii romani Dreptul p Poarelor s-aaphcar in raportudlejuridi() dintrecetAlenii rcnI r ti celelaltecateg(ii delocuitod ai Da ei romane lmp.'ziIc d irc( te Dreptul autohton s a aplicat in raporturilejuridicedintre bittina$i lrnpozite iodirecte lmpozitul L'apitatia \1.l Dacia rcmand Sistemelede drept din Dacia romand Cheltuielilc Donlenriipublice MoDopoluri $i drepturi regaliene Taxe vamalc Nevoilecultului publice LucrArile I)reptul roman . Fiind folosite in paralel ele s-au inlluentat reciprocrelizandu-se o sintezi -iuridici daco"romanl Pevanzfui a sclavilor47./ sclavie-57. Scherna 9. Organizarea financiard aprovincieircmane Dacia Schema Sistemele de &ept di. r0 t1 .

nu Cdsdtoriagifamilia De a facetestamentconfonn dreptuluiromanfactio tesllmenti Cetitenilorromani li se aplicauregulilc drcptuluiroman (iusconubi) CAsIbria ti fhmilia la peregriniiobignuigi era reglcmentatir de dreptul autohton Instituliil']: adoptiunii.SchcmaI I .tiunea l.'.Instituliaproprietitii t Daciaromane I nsti I ulia p rop r ietdl ii Propri(-tatea funciard De a v o t a -iu s De a fi ales. iar in relaliileior cu lalrnii iusgenlium inlerioari. Statutuljuridic al categoriilor socialedin Dacia romani ctora sociali a Daci€i romane Schema 12.infrilirii la tieto-daci emu reglemcnlate de obiceiurile locale Colonii Sclavii . tutolei. JxridicA cetnpnia ronranr.ius honorum Proprietatea peregrlna MUioaceledc dobiindirea propnetdtii: Drepturile lor politice suntdiscuile in literatu dc specialitate Puteauinchcia acre juridice dc drept ir il ius eommcreri De a slujila oaste-ius militae De a se cAsStod dupdlegca rcmand .ius conubi De a deveni creditor $i debi Propfiefate provinciald(posesli| tl uzuliuctul) Proprjetate quiritare(pentru cei din asezlrile crr irre italicum) tmdi.uputiun"u Prcscriplia de lungl dura6 fl99) cel ce posedase I0 ani rnLre prezenli 5i 20 de rni intre absenliputca respinge acliunea dc revendicare SchemaI l. Clsitoria $i familia in Dacia romand De a intent:r Peregrini deditici ln relaliiledintreei (xrtumiar plopr'iu.

de dreplal ginljlor fi de dr€pt local. rczul din implelirea olemenlelorde Proceduratle .lvloftcnirea in Daciaromani $i obligatiile 15.print-o fic1iune.peregrjnul era socotit cctilean rcman. In materie penali guvematonrl avea ius gladii (dreptul de a condamna la moartc)pe locuito(ii provinciei. care. Dovadaa acesui lapl scrvcsctriplicelc din Transilvrnia care continear contracledc: inliactiuni Peregrinii eraujudecali dupi procedum formulard dc cdtre guvematorul provinciei sau dc reprczentantul siu.puteahansmite cauza unui sau mai multor judecdtori.Schema 14. t5 . Dreplul penalli procedun dejudecati in Dacia romani Inr IIIui | | s ucccs i uni i P er eginiiit i Cetatcnii romani Obligatiile e. in litigiilc dintre un cetitean loman ii un peregdn.judecatd civit. dLrpi formularca de judecatd.ausupuse unui illt juridic conplex.

Proprietatea $i obligaliile in Irgea 15rii Legea ldrii .ststem normadv elementar. proprietate. familic.'rbalA Condiliilede valabilitate a Adunarea_juzilor Cele mai rispandite conlracteerau: Voievodul.ii obltii rcferitoarc la conducere. cneazul.nrreInemb.Organele deconduccre a Tirilor Schema1?.denumire aplicabili tuturor celorlalte formafiuni care purtau alte denumiri Forma de incheierea v. munca. jupanul Obligaliilegrevau num. care reglementa relafiile d.TENTA3. crcdinlei si demnittlii rnernbrilorobptii Iltstitulii ale drcptului civil Obligaliile TarA . TORMAREA VECHIULUI DRF]PT ROMANESC (Legea {irii sauIus Valachicum) Schema 16.ri averea debitorului. asigurarea ljni$tii publice prin apdrarea victii. aparare. darnu $i lui Penoana l6 \l .

Virsta minime 12ani -fetele.nepofll de la frate Condiliile de valabilitatea tesmmentulul: prezenla preotului $ia m a o rilor II gr.fcciorii Gradelede suocesori lcgali I IIl gr.imantul nevlciat in lipsatestamentului ti a succesorilor legaliaverea era tlansmisiin foodui de rezervia ob$tii. a sotiei o zi $i o noapte Adulterul solrei Cilugirirea lll r9 .fratii Acordul pArintilor Crodrnla creqtina comund Acordul tinerilor con$tiinla tteazd a testalorului conslmf.prin la bisericd cununic Condiliile de itucheierea cAsAturiei: Forma teslamentulur verbali l g r.Cdsitoria$i familiain Legea Scherna fdrii incheierea cisitoriei . perintii IV g. i4 ani-bdietii Si nu fie rude pandla a patra generalie Motirele divorlului: Boala incurabiii Lipsasolului 5 ani. Legald. t 19.lnstitutiasuccesiunii in Legea tarii Succesiunea Testamentar..rSchema 18.

morale. Instantele de iudecati Sfatul oamenilor' buni 5i bitrini Probele Jurito i (nartoii dc btmdcredinti) Ordaliile amendajudiciari Instarn. Scopulpedepsei .I Schema 20.pricinujrea dc daltne rnrleriale. Dreptuipenalln Legea lirii Schcrna 21.ta oamenilor vrednici Ceatadc fldodi pedcpsecanonice tdlhdria Martoriioculaxi Jurimantul ne cnrce Si Evanghelie Nu existau:pedeapsa capitali.edura in Legea tarii Infractiune.despigubirea pelima$ului. educarea inf ractonllui. prevcnirca infracliun i1or.de mutilare corporale ti pedepse furtul nasterea unui avenidin copil de cdtre biserici necasfuorita Ceiemai graveinftacrjuni crauconsrderalc: Jurirneutul Corpurile delicte Fonne specificede proces Prindefea urmei Svodul (ciutarea lucrului dispirut) 20 )l .Dreprul de pro(. tizice.

C)rganiziuea sociald TroIul emocupat dupa rinsrDiuleleciiv-ereditar de conducere in Moldova $i Schema 23. sec.ROMANESC (pani la instaurareadominafieiotomane) Schema22. ORCANIZARAA SOCIALA.ii Componerla l5-:J3 membfi i l i e ti fbi Oameniicare triiau conform l.XI\Lmij. J itanii t'eudaiilorlaici Targove{ii ii ieudalil Lliselicetti Adunareatlrii CompeT€nta Era convocati Oameniicare triiau conform dreptului holop Sisremul dc dregitorii 2l . pacil .XVI) Pretendenlul la trontrcbuiasa irlruneasciiurm.I/ioiului. DE STA'I'SI DREPTUI. care prerogativelor coicspundeau alegcrca donnului donlnitorului.I TEMA 4.egii 15rii Aveamultipleatribuli. Organeleccrrtrale Valohia (sec.toa{clc corditii: s]' fie din legislative exercila functiiextemc Si nu aiba insemne 9i Izvoar-ele dc provenicntd din lbsta anstocr alte Rcgenla la dornnie roriului tl.

ul I vamepl I C^n\iliuloregen (un Soltuz $i 12 |)argan) @ Nedelimitare strictd a atdbuliilor Caracteristic pentru sistemul de dregdtorii era: Reprezentantul domnitorului ureadnicul sau vomiculde Adunarca tufuror orelienilor Dregitorii emunumifi ti revocatide domn Sfatuloamenilor buni $i bitrari .XVD Schcma25. Organelelocale de conducere in Moldova $i Valahia (sec. sec.XIV .Scbema 24.mij. sec. Sistemui de diegitorii in Moldovati Valahia (sec.mij.XVD Atnbuiii I I I '{ stolnicul sulgo.XIV.

Schema 26. Rec.XIv. Izvoarelc dreptului in Moldovaqi Valahia (sec.. Graficulsistemului de &ept medieval Val. dreptboieresc. 1-6 Tratatelc internationalc 3 ^r.nf-Sintagma lui Matei VizNtares Hrisoave domne$ti * 4 j. sec.Al.irdmitere.XVI) (dupi Sohema 27. dreptord$enesc.7 Abrevieri: Ap. . lf.inftrmare.reccptare. .uriL. . s juridice.cenz. 6. . 26 2'.aplicare.1. L obiceiud 2. 7. 3. Ad. dreptbisericesc.mij. . dreptul ttuanilordependenli.confirmare.Georgescu) d' tf.dreptdomnescl 5. Cz. . dreptulrobilor. Cl .

mij. lnstitulia proprietifii ln dreptul civil al Moldovei 9i Valahiei(sec. Georgescu) Schema 29. Al. Structura ierarhicia sistemului de Dreptmedieval (dupi Val.Schema 28.SC __l DREPTUL T-dRANILOR \ ] F'"'Np^nl Termenulde rdscumpdmre 28 29 . sec.XIV.4PANESC Proprietatea feudalilor laici Proprietatea feudalilor biserice$ti DREPT ORA$ENf.XVI) odurilede dobAndire a proprietdtii: DREPT DOMNESC DREPT BOIERESC SAU ST.

XIV-mij. sori in valahia semenline privilegiul masculinititii la de implumut '?ridalici si nu fie" .Schema 30. sec.fta1ii 5i suronle fV . ObligaJiile in drcptulcivil al Moldoveiqi Valahiei (sec.XVD irl dreptulcivil al Moldovei9i Valahiei Schema 31.sec.nepolii de ftate.Mo$tenirea (sec.tii Fomele mo$tenidi: foima de gradelede succesori oral5| conhactul de vanzarecumpamrca holopilor | scdse contractul de venzarecurnpirare a pamantului de lonafie semenlme principiul rcsponsabilit5lii pnn avefea debitorului Tipuri de contracte: de schimb sotul supravrelultor &ept de folosinF folma testamentului verbald II .mij.xvl) Obligaliile Izvoarele obligatiilor: legea delictele In stitu li a suceesiu.XIV.

ai n.lai. judiciare ca: dugegubina gloaba osluh naulm 3l .mij.XIV .mjj. tnorale . pe riculoasd pentnt stctt.lizict .XVD Sistemul de pedepse Infracliuni contra ststului Infractiuni contrajustitiei $i poruncilor falsul (vicleSug) jurdmantul mincinos Penhuinfrac{iuni de: tddare a domnitorului talhArie rccidivdin tuft ti jaf uzulparea tronului Pedepse privalivede libeftate lblosirea fird r. domnilor Si societate Sohema 33.i.XIV.Schema i2. Sistemul de infractiuni in Moldovati Valahia (sec.. sec.l uc p.'rcriai.Sistemuldc pedepse in \. inuirea.XVD Into.ie a hranittri Pedepse complementare ca: Confiscarea mo$iilor Infra€tiuni contra persoanei rnsulta Infractiuni contm iv€rii tatiba lurtnl rijaful incilcarea tblosirea ffrA voie Infrqc{iuni contra moralei.{oldova qi Valahia (sec. scc.

XV! TEMA 5.mij.JURIDICE iN TIMPUL DOMINATIEI OTOMANE juridical piturilorsociale Schema 35.1 I . Organizareajudecitoreascd in Motdovagi Valabia (sec.IUSTITIA ()RA$ENI]ASCA JUSTITIA SATEASCA oriienii minasdreqliSti holopii: boiereiti domnetti 3. INSTITUTII POLITICO.Schema 34.Evolulia statutului Cqtegolii sociale pnrikgiate JUSTITIA DOMNEASCA boierii JUSI TIjA STA?ANTJLUI FEUDAL clerul nemetii curtenii JUSTrIIA BISERICEASCA ciliratii $i dorobanii Categorii sociole neprivilegiate Categoriide tdrani: Tdrani din sate sub regimul sloboziei liranii serbi litura$ii poslu$dcii . sec.XlV.

pravilade la Bisericani.UI Refbrma iudiciad de . .pravilade la Putna. . C)rganele centralede conducere ln Moklova gi Valahia in timpul dominaliei otomane Schema J7. Izvo.10de :uri Cartea romeneasci de invi{ituri ( 1646) loi . .Schema36. militarc 37 .E DREPTUI.pravilade la aleasA etc.Lrclc drcptuluiin MoldovaSiValahia in timpul dominatiei otomane Legislqlia bizafttihd IZVOAREI. .pravilade la Neaml.canonarul IoanPornicul. l)regitori de stat cu atributi.

I I gr .lII gr .'r dus unl vri l cl U li I Lm F I s-aulesatde religiacreqtine lipsa de respect 313 39 .30 arri nepolr Motivele de dezmogtenire a copiilor: atentarea la viala testato lot dacenu ingfijeau de testatot j nuJcr u. lnstilulia mo$teniriiin dreptul civil al Moldovei qi Valahiei in timpul dominatieiotomanc domneascd F'ormele mogtenirii legali Gradeledc succesori legali: coplrl feudala condi!ionati { TNSTITTITIA PROPRIET4' I bisericeascd achizilionate donate { Condi{iilc de valabilitate: lialii 0i surc le pdrintii patrimoniale .coproprietadi .Schema 38.I Dleplrluepeli!]rsL -l g ra d -ru d e l e Protimitarir .megiegii Temcnul de riscumpirare . Institufia proprictdtii in &cptul civil al Moldoveisi Valahici in tjntpul domlnaUei oromatre Schema 39.

horul. L aniendi rauft.10 4t {****'** C0 n ttu [ot. Obligatiile in dreptul civil al Moldovci Valahiei ti in timpul dominaliei otomane Schcma4l . Nddatsacapil tipuri de contracte: forme de aslgutarel \ iinzare-cumpZrarc de arendda locului bun de moare I -fllal'un.. i : i : I SaJul lchczagia raspunderea pentruobligafiigreva persoana $i averea l . corpom. Obligafiile t.depsc deftnnatoafc I amcida rudaiarr Oahln) p. agr ^' ant c: conlractele izvoarcle obligafiilor: delictele r!'rlb\un fi /ie (ort.ffii corronte.gti $i laice.dcrpsa capitalaiilri legea ...p. aniendi judiciar."d.Schcma40. mulilare.ea moncdck{ de doraliccu condilia ingrijirii pe viata de imprumut til. c6rrc o . ili ei.i waen*..diMii d. judiciar.adclibennre I L p.a9r:i fiisinca. mul) ii!aqiM 0. surl. Dreptul penal in Moldova Si Valahia in timpul dominaliei otomane Infrclione . nrcnlcare a legilordumnczc. i I i .| r cuhtst onl e atenuonI e: va^u mol lpini la I 5 16di) Ci I cunr tat*.flm rc''divr r^-'LlLFr JemurLlec uu pqlcu$. Tpeiru raufi.ilor al.priciruirca daunei.itori: I pentru . I p4epsr '1'peder$: pedet$: de de mulilare.

!::i1 ..i € ! j i :: 5 c o c aa< -> i ?1 f i? . cT . :_: : ziii e a= ZI' I . I ? iijj i 1:4.a* € E..r r 6 .' da t!! aa .f5 !i3 { E 3 €! F .a F. e E *E t g i € . E . ' =. . 3i .z Ef F 1- .i.9 Ei = i i e ..: i.=..i c( l'D F> ! ! + . !: a . .! I 2 :. . : a J € l e d I - a { Fl< 6- . z .+ li. : ! a : t E . : E a E.= Y a e. A ? E J:. & !€ ^' a --i )/. . - E E t .€ =z a€ €.. = E. 2 d E A .. -- : F I IF a Y ].

fiscah judiciarA (hrisoavele ri lui C. . .Mavrocordat) Hrisovulde Sobor (178s) ORA'E EPITROPTA OB$TII ORASULUI . lzvoarele dreptului in MoldovagrVaJahia in timpul regimuluiturco-fanariot Domnia (dormitoridin rendurile grecilor falrarioti) Sfatul de obtte Legislalia domnexsci totalhatea de suntsalarizali.Schema 44. Organizarea de stat in Moldova !i Valahia in timpul regimului turco-fanariot Schema 45.se un.aparnoi dr€gAtorii.dregdlorii surt numitiin fiecare an areloc dublarea dregetoriilor. .ficd dregAtoriile di varial: Hexabiblul lui Armcnopol Hrisoavece Pravilniceascs condicl(1775) r€glementau juridic al categoiilor Manualul de legi a lui Mihail Fotino (r'766) Manualul de legi a lui Andronache Donici Hrisoavelece rcglementau sfe(a administrativd.

moralei $i bbericii: subiectal adulterului dcvine qi solul na ereaunui copil de o femeie recisitorili nu se mai considerh inliacfiune 4l .i tennencle -prescriplie in !edereatransfbrmeriistipanirii in p.nr 1 carirah t nedoaps! r-- carc infiptria judecala duhovniceasci udecdtoride prof'esie Tsprawricul qi lJ Inova(ii in maleria intractiunilor contm familiei. sepedepscaucu: il l:: I ) care decurgea srraogerea din tranzaclii l0 ani prinrre cerprezenfr 20 de ani prrntre cei aDsenlt l0 dc ani in caz dc stdpenirc cu r.pnvaiiune f mddd iudici.'-. Schema47_OrgiLr:rizarca j udecetoreasci in Moldova $i Valahia in timpul regiinului turco-frinariot I r''r.nl! tur1a 1rci.a-credjnfd 40 de ani pentrtravfi bisericeascd l-. Dreptul penalin Moldova 6i Valalia in timpul regimului turco-lanariot t I ---t Infracfiuni administratiei ri justifi€i Infrac{iuni contra persoanei -c*p" d" -1 ':!y!!!.. Depafiamentuj pcntrupricini penale Dcpartamentul pentru examinarea dosarelor striinilor Inlracfiuni conlra averii pedepscxu cu: peoeDsc corporure Ildierea (p.op"i"tut" conformmanualului a lui Andronache _jLrridic Dollici Modurilc de dobandirea propriern{i: Termehelc dc prescriptie iD vcdereatratrsformirii stipioirii in propriet{te Schema 48. odi) naiflii (p.amende iuorci deI .t. Scll:la a propnetdlii 16 Moduritede dobandire de .

ruRrDtcE ROItrANESTI iN EPOCA DD TRANZITTE SPREPERTOADA MODERNA Schema 49. Organizarea sociali in perioadadc tranzili€ spre epocamodema Categorii sociale Propnetarii (boierii) Clerul rcgulamcntar r E58 ob$t€sci oxtraordinarA TAranii cl.ea figanilorin Moklova Schema51.18 49 .caqi C)165enii desfiinfarea rangunlor boieregi Holopri 1856 ...de Divanul apcla(iepentru Divanul de apelafiepentru Orale libere Sfatul odtencsc $l prlmar Tribunalul del Tdbunalul polifienesc Tarade sus Tcrade jos l ribunale dejudel (pentru pricinicivile Si comerciale) .TEMA 7. INSTTTUTIT. Organelepute i centralc$i locale in regimul politic Schema50.---'.dezrobirea lrgdnilor in Valahia 185-5 .dezrobi. Instanleledejudecati in Moldova Valahia in 5i perioadade tranzilie spre epocamodemd Divanul de apel Tinuturi Ispravnici administntori Divanul (r 845) ----.

e .a I-€giuirea Carages (i8t8) .cod generalde legi Codul comercial (r8 3 6 ) Codul Calimach ( r 816.laopt""".{ (Moldova) (1832) Condica criminaliceasctr (1820-1826) codpenal Regulamentul temnifelor (Valahia) (1831) Atez{mantul despre temnila capitalei (Valahia) (1833) A obiceiuljuridic B lege C .ul XIX-l.t817) codcivil Z-. Rcgulamentile Organice reSlementau organizarca statald Atezimintul ostiterc (Valahia) (1832) Condica milit r. xIX Schema 53. Codificarea izvoarclor de dreDt ln Principatele Romane in primajurDdrate a sec. Evolulia raportului dintre obiceiuljuridic.-\ Codurilor {" ""-o.Schema 52.con$tiinlajuridici . lege9i co$tiinta juridicd in PrincipateleRomanein primajumdtatea sec.

telnnit B. ".. infarnante sauacceiorii < 3. pierderea drepturilor I civile caionisir€a bisericeasca L4. pecuniare I 2. pierderea j 2. dernnialii l'1 .bftai. ocna / 2.r. Sistemul pedepselor ln Condica criminaliceasci a Moldovei (dupi Maria Dvoracek) Schema 55.oo. 2. Dreptul civil (institulia propriet4ii ) in Motdova $i Valahiain perioadade tranzilie spreepocamodemi A. C. 52 53 . corporale f L t. -onn"* (t. surghiunul ] expulzarea L4.I Schema 54.u desplgubirea lipsirea de scurelnici L3. privative de libertate 3. batjocorirea ln public D. Pedepset l-.

Dreptulcivil (institulia mostcnirii) in Moldovaqi Valahia in perioada de tranziliespreepoca modemi Schema57. o. Dreptul civil (obligafiile')in Moldov3 $i Valahia in perioadade tranzilie spreepocamoderni lnstituf ia obligaliilor Motivele de delictul de depozit Calintach): DacA nu credincio$i Daceau duqminitviala perintilor Daci nu s-austreduit si-i scoate din robic Condiliile pentru I alubi li tatea .ura d ului Lucrul si fie in comcri Daci nu i-au ingrijit cand erau bolnavi Consim!6mantulPmprietatea asupra lucrului Daca i-au paratpenuu inlractiuni 54 55 .Schema 56.

administrarea proprieliii de stat Colegiulcivil litiaiitor civile II.l8 I 8) Rezidentul imperial Guvematorul civil Comitetul provizoriu Guvemul rcgional Depa(amentulexecutiv Problemeexecutive. ordineapublica Secretaruld€ Slat pe problemelcBasarabenc (contclc Capodistria) Guvematorul civil (1813) (Hadng) Guvernul regional Vicc guvernatorul Departamentul Il Departamenlul judiciar Statislica.ARABIEI(1812. sec.XIX) Scl. Orgarele administrative$i instanleledejudecati ale (1812 l8l6) Basarabiei Comandantulmilitar al almrtei dulrirene (pand in mai 1813) ()uvernatorul civil (S. Administlalia Basarabiei (l 8l 6. ORGANIZAREA SOCIALA.Slurza) Guvernutorul militar (Harting) Departamenlul I Schema 59.ema58.TEMA 8. Industrie ti Organelede polilie Administra{ia jnde(eann 51 . Statistica Finenp pra organelorde polilie I ldepartamcnt€lor IT l.conlc4ul. AD rltNIS TR A I t\ A S l LE G| L T L O CA L EA L E BAS. Ild-*:"* comuna r I.mii. Anchetareapenalii |ii cazurilepeDale III.

I c c? zg i .+ eEc !LJ v. a E.a .< J. * Fo .F* =3 s ag! 0ci o s' 6ia z F s E! = .\ P c 2 '= flr 3e ='e3 b'... . 3g r9 a' 6- q-q.

Organizarea administrativi centald $i Schenrr..ryls1rl natorul Cuvernul regional Judectrtoria jud€teand Epitropia Judecetoria de z€mstvA Judecatorii pentrutfuani Serviciu aslstenFr Agrimensorol Judelean regionah Secfia g€neraII deputalilor nobilimii Biroul [iganiior coroanei Procurorul regionai Comisariatul de polifie 60 .:--.62._=:___ | guvernaI General | Schema 63. Organizarea administrativi locale SijudecAtor€asc6 a Basarabiei conform"Regulamentului pentruocamluirea oblastei Basarabia" din 29 februarie 1828 ADMINISTRATIA LOCALA Minist€r€le Oficiul po$tal regronal Direclia Dirccliavamilor Directialacurilor sArate lsprnvnicia iudetului I torul Novorusiei I ti Basarabiei I I ADMINISRATIA JUDfTEANA Procurorul jude{ean Serviciul medical r:-. --. "Regulamentuluipentnt a Basarabiei cooform ludccitoreasci ocermuirea oblasteiBasarabia"din 29 fcbruarie 1828 lmpdralul TARLGIONALA Ar)Nlr^-TSTRAI I I ____.Lonslnur rcg|onar I I judef€ana I ql1"{lgt.

Biute Uslav blagocinia dtn l'1a2 tdrnnii rupta9n A$ezdmantul d in 1 8 1 8 VolumulXV al Codului general de legl al Imperiului Rus( 1835) Decrelele dfu 8 martie 1t-23.)lerl :ler I Manualul Iui Donici m zllti colon 9t1r negustorii si taxgovelii Evte11 Hrisovul deSobor (1 7 7 5 ) SL.|hrlul ( 1 7t 6 ) militar (1716\ tIt4'7 . Categoriilesocialedin Basarabia conlbrm privind infiinlaxearegiunii Basarabia"(l lil8) "Regulamentului Schema65.Schema64.23 februaric 1823 depcndenlide proprielar de stat liganii Codulde pedeps() Pcnaleti corectionale (184s) 62 . al XIX-lea Cat€gorii sociale LcgilclocaLe Pi nal a 1818 Dupal8i3: b. Izvoarclc dreptului in Basarabia in prima jumitate a scc.

a sec.Organizarea destata Romaniei conform Statutului dezvoltatoral Convenliei de la Paris Schemu 67. FORMAREA STATULUI NATIONAL UNTTARRONTANIA$I A SISTEMULUI DE DREPT MODERN (a douajum.inceputul sec.Xx) Schema 66.Organizarea de stata Romaniej conforn Constituliei din 1866 PUTERRA ] I LEGISLATN Ir Puterealegislativi: Dreptul de a emite decretelegi siliul coroaDd Initiativalegislativd Consiliul de Stat Rcprezentanla naFonale Deputali ale$i conibrm legii electorale Deputa!i numili de citrc domnitor Put€reaexecutivi: 65 .TENIA 9.XIX .

li oete{enr ronianl conform a cetAteniei dc dobarldire Conditiile din 1866: Constituliei A locui zeceaniin lari fi a dovedica esteutil lirii unei Posedarea sauprofesii Contractulse d$fiin(a prin: anumil capilal careau adusln Pcrsoanelc lard invenlii.. ObligaliileconformCoduluicivil din 1865 rcsortisanti shdini in general ------"1 I n. Berceanu) Schema 69. cErArENr emancipare ----r RoMANI . indusrrii.:l.":::'jl'' ".'"-----.Ror^rANr I f_-reoatntre ? I delictele cvazidelictele Modudle de stingere a ohliga{iilor: Capacintea juridid a pi(ilor resortisanlistreini li. Modalit[tile do incetdlenircin sislemuldrepllrlui roman rnodem (duPdB.B.-__"'u_F__.rtur"tlzare SUPUSI ''.$*" .:.au tbndar stabilinrente mari de come sau industrie sub Ceicarcau servrt drapsl in timpul rezboiuluide indepeDdcnli .' Schenla68.**.

Schc a 70.. Instanlele dejudecata iD Romania modeme (conform Coduluide proceduri penali din 1864) Se(tia penala a Cu4ii ontraConstitufei Seclia penala a De inalta trtdare mpotriva Detenlie de la 2 ani intereselor Dublice rnlercselor particulare Privatiune de libertate de la 15zile pAnn Ia 2 ani Instan!e de lond Tribunalul dejudet Judecito.insfanfd dc fond: l-5fazeobligatorii: 6 9 fazcneobligatorii: 68 69 .bateri: S = sentinF. R = reclanunt.Marcu ) Schcma 73. I__-------------l apelLrl 7 ' @+@>+@+@6'@e'@ Pr = adninistrareaprobelor: Dz = dez. Cuqilecujuri Tribunalul de Judecetoria de plasd opozifia recursul p = parari I .Instanlele dejudecatiin Romania modeml (confbnnCoduluideprccedure civile din 1864) inaltaCurtede Casa{ie gi Jusdlie CAilede atac \ @.ii inchisoare pena Ia 15zile Schcma7l . Dreptul penal iilRomAniei moderne (confbrm Codului penal din 1864) Schema 72. Graficul dcshquririi procesuluicivil in sistemul Codului de procedurecivile din 1865(dupi L.

XlX) I Preledintc UpraYazemstvei era numit narelalul Adunarii zensrvei gubcrniale Pre$edintele gubemial I. Jnstitutii tutelaredin Basarabia (IIjutn. CCCP. INS ITUTIT JURTDICEiN BASARABIA (a douajum.ma din lg69 Judecdtoreasci guberniale Institutiile zemstvei * Pretedinte Adunarea zemstveigubernial€ Sectia civili Curtea cu JUIAF Cuftea de Apel din Odesa i Pregedinte Uprava zemstvei guberniale Congresul de JudecAtorilor Institutiile zemstvei iud€fenc PreEedint€* Judecitorii locale(de judetene . a sec.TEMA IO.\dunareazemstvei Schema76. a sec.re$edi tele Adun:tdi zemswei judefene era numil lTlalc$al0l judelcan al nobilimii 'Iribunaiul orlanilor 7A 1l .Instanlele dejudecatd din Basarabia dupdrefo.XIX) de zemstvi 74. Sfucturainstitutiilor Schema l98l) (sursi:I'Icropaa N{ocxBa. Schema 75.

Organizarea administativllocalda Rornlniei interbelice ADMIN]STRATIAJUDETEANA ADM]NISI'RATIA'IINTITA ADM]NISTRA'1'IA'IINTITALA Inspectorate ADMINISTIdATIA CENTRA..IEMA I t.edintele iliului de Curli de Consiliulde miDittri Ministere S ! r r : ! ii ! ent r dl e Contcnciosul administrati\ SeNicii Consiliul de exterioare prefectura Consiliul Judelean r-. :---. Orsanizarea de statcentralia Romaniei interbelice Schema 78.I-A Directorate ministeriale locale ConslliuldeI coroanll | / Pre.-r nnu4atc I Otganiza[ia permanenti a consiliului judelean I ADMtNISt-RATtA coMUNALA Stabilimente publice ti regii publicecomerciale Consiliulcomuoal sau municipal Delegalia consiliului saumunicipal 12 13 . tNsrrruTlrJURTDICE iN noNrANrl rr. Sclrc a 77.{tunstLtc.

____-. linvalidirare I I I lncapacitatea juridicd a femeir mdritate r----.unificarea legislativdin domeniul drcptuluipenal Cotlul penal din I865 Codul penal LeiEea nnttuctului de na LAU929 Reglementa: colectiv de muncA.i..i""r6ri i".---------- Schema 81.l t!l soci!!"t(tet lLt\iqwn'itor .u1ca I1crimeFi delictc '74 '75 .s""P"^t..ar._____*l Legeudin 1932 Ao". I "'..rcoob""I..ij.lti. conhactul - dtut9.rfrr -l -l*-]E"'p. I r:v::4ll22t Dreptulla grevacu revendicfuieconomice in Basarabia ln I ransllvanta I92E tinificarca izvoatelor dreptuluj civil J-egislaqia civil6 aushlacd Legeaclin I929 l)esfiinfarea lnalienabilitilii lolurilor provenitedin Legea mite [t>t Favoliza capitalul autohton L__..lzvoarele dreptului civilin Romania interbelici (lttlul civil din I 865 Legilelocrlc l-1.Legislalia Schcma 80.Izvoarele dreptului penalin Romania interbelici l9l9 ...interbelici munciiin Romania Schema 79. T A.1:'."ii .t7 Prevedca infiinlarca d€ munci udecatoriilor Legi penale P. '..".hl.

organcle de justilie A fost aprobatd la 23 aprilie 1925 la Congesul I al Sovietelor din Moldova 9i intdriti definiliv la l0 rnai 1925de cdtre Congresul IX gcneralal Sovietelordin Ucraina Organele locale de conduc€rc Congresele raionaleale Sovietelor Prezidiul Sovietului setesc Prezidiul Comitetului execufuv raional CapitoluM .) Sovietul Comisarilor Norodnici Prezidiul C.c.E. Organelecenfale $i locale de cooducere in RASSM Organelecentralede conducere legislative: Congresul generalal Sovietelordin toatdMoldova CapilolulI dispozilii generale C-apitolul ll organele supreme alc puterii de stat Capitolul lll Sovietul Comisarilor Norodnici Comitetui ExecutivCentral (c.C CapitolulIV .Constitulia RASSMdin 1925 Constitutia RASSM dir 1925 Proiectul Constitufi€ia tbst intocmit de cAle Comisariatul Norodn.TEMA l2: INSTITUTTI PoLITICO-JURIDICIJ iN RASSI\4 Schena82.organele puteriilocale Capitolul V ..c al Justiliei din UcraioaSi €xaminatd€ citre Revcomul5i Moldobcomul din RASSM Schcma83.bugetui RASSM Capitolul VII .E.stema$i steagul 16 '77 .

Ddihn6 ia asi$tenlisocialatla invd. I Central cE din ' Ptczidiul | L Mokiora So!ic1ul conisarilor Sovietulcomisarilol l-- Sistemul or6qenegti $i s6tetti 6 | orgaDere . drcptrl la munc6. al" suircme I Sufrern Executiv puicrii desrat I Comiietut (CEC).esei.i 19 io Drcplurile ir oblisa{iile {.Judectrlorii ' Judecaioriispeciale orate din raioane ii .S componenta Ilcraineiti Oranduirea sociah Republicaautonomd socialist. ObIiealii Ie cedtenil or: Respectarea Constitulicj URSS. satistaccrca serviciulri milila'l apirarea oatdei Dreptuldc vo1urrversnl. lirea gianifelor mioane. dar cr rprobarea lor ullc noarn de cAtreSovietul I oficiaia Celclnai raspandite linbi pe tcriroriulRASSM: tinlbamoldoveneascl.Sovierul Oreanele . egal.etulu iupren.Jude€atoile populare .RASSNti pastar€aii ioitrirea prop riciilii obitegtisociaiisre. cr votul a dou? reimj din deprlatiti cu ap.Congresulraional al Comitetul exeuutiv .Congresul Sovietului Prezidiu) din Moldova. mi tingurilor ii dcmonstaliilor libertaterasocjerii:rnvio Iahilitatea locuinlei etc.in soviedca R. ofa$elor de lilre organsrcsupremealc Pu lerii de stardin RASSM. p. Sovictelo. iflstitulici sau <Vr Cons.l i ilglsul Constitutiei .Prezentarea Sch€ma din 1925 $i 1938 Nr. siabi. intrunirilor.. Suprer: gencral at . Fturai libcrtateaconsliinlei cullelori libenaleacuvAntului.ia ice norodnice .RASSM a Coostitufiilor comparativa 84.Sovictelc d€ depuiali ai oancnrlor Constitu{i! din 1925 Slabilirea frortierelo. 13 Capnala S|ema$i isgllrv-lgi rL.itutia din 1938 I I liiluri. 114articole Rcpublicrautonoma in guvernanr6nt sovieticAsocialista R.S.Prezidiulcomilctului t). Raza politicA .l 18 .S componenla Ucrainelti llaza economici . diviTareaadmirisr ativteritoriall se el'ectla de cAtreCongresulgeneral al Sorietelordin Moldo. abareaulterioarade catft nrvicrul Suprem al Ucmin.sislemul de gospodirie 91Propd€tateasocialisltr.Judecato. Orgi.cie dc iuslilic suPremA Judecaroria pinciPah . Drcpiwile cetiilenibr. va ti ComitctulEx€cutiv Cenrralai RASSM Divizarea raionaiA. lor.directfi secret RASSMareslema Si OrasrlTiDasDol Stema fi steagulRASSM sunt stema si sleasul RSSIJ Frin honrarea Sov. RSSLI.S.

90% so1ur.t (admisa legala dupn .qSSUfi URSI "Despredrepturile esentiale de proprietate" privali Proprietatea imobih . stat I Se inferzicea inficaea 1926) E Mo$tenitorii legali: Rezerva (3/4) succesorald I Privrra lmpozitul pe mo$tenire 50/o .setransmitea prin moqtenire numaio avere de pinn la l0 mii deruble avereace depiseaaceasta limiti setransmit€a statului EO 8l .exclusidin circuitulcivil C.Schema85.Dreptulcilil (proprietatea in $i mostenirea) Schcma 86.luLcivil ( t923) Structura (435afiicolc)l Dispozilii generale I)reptul obligalional Dreptul feal Dreptul d/" .Dreptulfamilieiin RASSM RASSM Izvoarele dreptului civil Co.dul lamiliei SFSR din 1918 Codulfamiliei RSSU din 1926 Regimul separalet bunurilor casitoriei . I Descendenfii supruvrclurrcrI Persoanele incapabile sau neavuteaflate la intretincre nu mai putinde un an Pene in 1926.de cetre organete de stare civild Se pcrmitea incheerea cdsAtoriei printrun act unilatera! dc vointS Formelede proprietate: Succesiunea Testamenta-rd J_.

Dreptulmunciiin RASSM 88. Legislafiamuncii Codulmunciidin 19l8 al RSFSR l\'cstalia de muncd obligaloflc pentru pdturile expropriate Codulmunciidin 1922al RSSU ontractul colerti de munca Statutul modcl al Eospodirieiagricole(1930) Statutul model al artelului agricol(1935) 192'l.75ha 0.Schema 87. Legislalra Schcma agrard in RASSM C rear ea colho zuril or p r itl colectivizare lo46td.25ha S-aslabilitsistemul livrdrii obligatorii citre stat din venitudle colhoarrilor Sistemulde rcnrunerare a muncii . de din resuisctinaociare de stat socialil Asigurarea fondurile din 1929 saptamana createde citre de munci de MIsuri de minori $i femei ziua de munca de 6 ore Pcrsoaneie pdvatede drepturi electorale .rliditatD. inv. Nu era prevazut dreptulla greva Se permiteatinereaunei vaci ti panah l0 oi Remunerarca muncii in conformitatecu cantitatea Si calitatea munoiil Unitaft dc mu ci (trudodeni) "zi-mun06" MArimea lotuluide langz casd.zira. prescdinteie 2. rilot L adunarea general. Litigiile de munca de cltre camerele impicare ti Nu se socializau:caselede locuil.0.in canfornitatc cu rur arul de persoancin Iamilie ll2 i 83 .de de ? ore muncd de 8 orc Ziuade munca Pensii in cal dc boala.nu Sichiaburii crauprimiti in coihoz Orydnek de condrccre a colho. uncltclc agricole.

S.peocaps! cu moaftea dc dutman al .oop"rdliej (legeacelorcinci spicc) Judecitorii ob$tc$ti gcadin 1934 " Despre tredarea Patriei" spionaj ' coinunicarea secretuluimilitar sau de stal lrercrca dc parteadutmanului neaulorizati a liontierei de stat .Schemd89. Dreptul penal in RASSM judecdtoreasci Schcma 90.c.arcd in 24 de ore a cetslenilor care aflanduscpeste hoiareau trccutdc partea "dusmaniior . iiale .:lasei muncitoare ' (N.lesprc o(tutirea awtiiintreprinderiLor de stdt. .S.K.K) DirecliaPolitici Principaln (G.fiscarcltav€rii ridare: 84 85 j .U din 19 2 2 tnstanfele de judecati: JudecitoriaSupremda RSSU Judecdtoda principali din RASSM Inftacliuni impotriva oranduirii sovielice.gea din 7 auSust1932 .R.v.rl R.P.D) Consfituirea Sprecialidepe langd MinistcrulSecu tdlii (osoboe sovesceanie) Organelocale cx lrajudiciare Hotntailea SC.S-S-tl din 1 9 2 7 Tribunale revoturonare inftacfiuni sestabilea doarlimitade susa Comisia Exbaordinard din toati Rusia (v.N al IIASSMdespreocrctirea nlnicirea prislcilor ti sacrificarea r//dii.declamr€a expulzarea din rara privaiunea de libenate LeE.S S.epublicilor unionale din 1924 Codul ponal . Organizarea in RASSM Izyoareledreptului penal: C. pentru cdc sestabilea Ilazele penaLe lesislaliei alcU./o/ vilelor crau calificate ca sabotaj L. d colho. r dulpc .U) omisariatulNorodnic al afacerilorinlemc Judecetorii populare: c: .trecerea anc(runj: pedeapsa cu moa(er eo.udlar ri a.dd]t 1929 i'npw. r ln l R .

_t I r ai onal e j i beni in t941\ Ior i Ec neEti Comitelulexecutiv IJ7 .INSTITUTIt J[JRrDlcii in nsslr in PERIOADAPOSTBET. demonstratiilor. cuvanluiui.. presei.Orgenele adminislratieide stal . 125de articole Baza politica .la odihnh.i localc ale pulcrii de stat li alc administraticiRSSN{ Organele centrale de conducerel SovictuiSuprcm Capilolui I O.91.Sovietelede deputafiai oamcnilor muncii TFTMA 13.Sistemul electoral Supreme . egal.Judecatoria judetene ' Judecitoriile populare Judecatorii Judecato. lude!ene f . Capitolul capitala sleagul.eptulde vot universal.ICA Schema92. Organclesuprcme. unrrilor.anduirea sociali sulrn:ne ale pulcrii de st^t Capitdul IV. sistemul Baria economica socialisl de gospodarire proprietatea socialis{a $i mijloaceior de produclie asupra .Judec]iloria fr procurirlum Capilolul VIII Drepiurile fi obligaliile cetaknilor (lapitolul IX.directcu scrutinsccrel al cctdlenilor de la versla de l8 ani De cntre Sovietul Suprernal RSSM cu 2/3 din voturi Particularititi: se permitea temporar existenlaproprietalilprivatemicir nimicirsa erploatirii omuluj de cAtreom fi const ruirea socialismului eraucnunFtcca scop X .Sovietul Supremal RSSM PrczidiulSovietuluiSuDrem rl RSSM Sovietul Conuslrilor Norodnici Sovietelelocalc Comitele executive I'rezidiulSovietului Suprem Sovaetul Minisrrilor Ministere unional rcpublicane Minisfere republicanc Capiloh V Orgarele crpiblul vl Bugetul CapitolulV[. drepnrl la n\n- Organele locale de conducere: So\ietelelocalei D.la invdliturii ibertateacontliinlei.iisDeciale I la munca.Srerna.Constitulia Schcma RSSM din l94l (jonstitu$a RSSM din 10 februarie 1941 SlrLlctura: I I capilole.

Chigi4r!t. Coli €d*. e.di.x. Ti.tipsr 25..60. centrylEditori.-l'D2009 .inradr.l:Iirulrlftc d UsM stsA.04rs4. Fo.Mtch€ta@ d. Co[ de dprr 5i5.I4rteevici.rble 5{. CoDaoda58.rjrd so.u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful