I t I t , t y ) - ) t

L i

1 4 1 1 1 M I N I M

www.dacoromanica.ro
T E O D O R V . P A C A T I A N ,

V O L U M U L V .

4 7 - - - - - - i
S I B I I U .www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

_
.
,
_
_ , . . . _ _ _ _ _ _ _ _ , _
.
_ _ _ _
. _ _ _ ,
, _
.
. . _
s l i
.
.
_
. . . _ _ _
_
-
_ _ _
.
_
www.dacoromanica.ro
P a c t .


_ _ _

_ _
_ _
_ _ _
-
_
_
_ _
_
_
_
_ _
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

1 8 6 9 1 8 7 2 .
D
www.dacoromanica.ro
n
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


I a s i ,d e l i
$ i


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
a l e s i
5 t
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


v i v aR o m a n i l o r

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
S c r i s o a r e a I u i A l e x a n d r u M o c s o n y i .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S a s i i

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roS r i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
n a t i o n a l i ?

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

F V . x

4 1 0 1 - 4 4 , 9 - - ' 4 4 6 9 4 4 1 9 - 1 4 , 9 - 1 0
A p e l u l i n d e p e n d i O l o r .

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
N a S e S e " S e S e e
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roR o m a n i l o r
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
a p p a p e m p a a n a p t v a p a p p p g 6 , , _


N a r o i m m u r m a r . o V W I I W C Y C I P M U M E r e
f I c t e l e c o n f e r e n t e i d e l a M e r c u r e a .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ros a - s i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rog i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roo .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
t o
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro.
p i
s t
s i
p i
www.dacoromanica.ro
a l e a g ad e c ka c e s t a , .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roR o m a n i l o r

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro- -

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


g i
s i
g i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roA l i s i
i n 1 e l ,
s i
1 i
s i
www.dacoromanica.ro
c a s a I
p i
p i
p i
a - p i
p i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

- -
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


i n s a s ?


m a j o r i t a t i i
a s t a z i

d i r e c t i v e ,
( A p r o b a r i ) .


a l b a

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roI
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
- -
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

p i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
f i i n d c ac e i
www.dacoromanica.ro
o b i e c t I )
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
p a m a n t u l u i ?
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


p r o p e l s - oa s awww.dacoromanica.rop i
p i
p i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
*


www.dacoromanica.ro

5 i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
l o rc a t r a
P e n t r u c awww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

M a r a .
d a c a
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

c a s a I


m e t e ,
e i I
v o t e a z awww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro1 i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
I
l e g i l a .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roo p e r a ,www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

s c r i e Iwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


p i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ros i
s i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


p i
p i
p i p i p i
p i
p i
p i
p i
p i
i n l a -
p i
p i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
c a s a I

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

J o s e fwww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

I n s a ,


I n s a
www.dacoromanica.ro