You are on page 1of 12

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Khuddaka nikaya ---\\ Kontekst Khuddakapathe

Khuddakapatha
Kratki odlomci

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Khuddakapatha, prva knjiga Khuddaka nikaye, jeste zbirka od devet kratkih odlomaka i moguće je da je bila
sačinjena kao podsetnik za novozaređene monahe i monahinje. U njoj se nalazi nekoliko ključnih tekstova koje do
dana današnjeg pevaju nezaređeni i zaređeni Budini sledbenici širom theravadskog budističkog sveta.

Sadržaj:

Uvod
1. Saranagamana -- Priklanjanje utočištu
2. Dasa sikkhapada -- Deset pravila vežbanja
3. Dvattimsakara -- 32 dela tela
4. Samanera panha -- Iskušenikova pitanja
5. Mangala sutta -- Zaštita
6. Ratana sutta -- Blaga
7. Tirokudda kanda -- Gladne senke s one strane zidova
8. Nidhi kanda -- Rezervna zaliha
9. Karaniya metta sutta -- Blagonaklonost

Uvod

Thanissaro Bhikkhu

Za ovu, prvu knjigu u Khuddaka nikayi (Zbirci kratkih govora), čini se da je bila sačinjena kao podsetnik za
novozaređene monahe i monahinje. U devet kratkih odlomaka ona pokriva osnovne principe koje bi svako trebalo
da zna započinjući život budističkog monaha; mnogi od odlomaka takođe služe kao korisni uvodi u budističku
praksu uopšte. Odlomci 1 i 2 pokrivaju ceremoniju primanja iskušenika u red. Odlomak 3 daje osnovna uputstva
za kontemplaciju tela, meditativnu vežbu predviđenu da služi za prevladavanje požude. Odlomak 4 uvodi mnoge
od osnovnih kategorija analize kroz koju je moguće razviti razumevanje, počevši od kratkih formulacija principa
uzročnosti, toliko bitnog za Budino učenje. Odlomak 5 daje pregled prakse u celini -- počev od potrebe druženja sa
mudrim ljudima i završavajući sa postizanjem oslobođenja (nibbana/nirvana). Ovaj pregled dat je u kontekstu
zaštitnih rituala s porukom da -- imajući u vidu ljudske postupke i njihove rezultate -- najbolja zaštita ne dolazi od
tiruala, već od postupaka zasnovanih na velikodušnosti, moralu i promišljenosti. Odlomak 6 dalje razrađuje i
odlomak 1 i odlomak 5, dajući detalje o nekim od vrlina Bude, dhamme i sanghe, dok u isto vreme razrađuje i
praksu meditacije i dostizanja stupnja "ulaska u struju" -- tačke na kojoj meditant primećuje prve nagoveštaje
oslobođenja. Odlomak 7 razvija temu velikodušnosti, pokazujući kako darovi sanghi mogu biti posvećeni dobrobiti
sopstvenih preminulih rođaka. Odlomak 8 predstavlja moralno delo uopšte kao investiciju pouzdaniju i
dugotrajniju od materijalne investicije. Odlomak 9 se vraća meditaciji, fokusirajući se na razvijanje
dobronamernosti i blagonaklone ljubavi.

Ovih devet odlomaka, u različitim kontekstima, često se pevaju u theravadskim zemljama čak i danas. Laici i
zaređeni pevaju odlomak 1 svakoga dana, kao potvrdu njihovog pronalaženja utočišta u Trostrukom dragulju.
Monasi će često pevati poglavlja 5-9 kao blagoslov ljudima koji ih daruju, a stihove iz poglavlja 5 često koriste kao
temu svojih govora.

Poštovanje Blaženom,
Pročišćenome
potpuno Probuđenome

1. Saranagamana -- Priklanjanje utočištu

Priklanjam se Budi kao utočištu,


Priklanjam se Dhammi kao utočištu,
Priklanjam se Sanghi kao utočištu.

Drugi put, priklanjam se Budi kao utočištu,


Drugi put, priklanjam se Dhammi kao utočištu,
Drugi put, priklanjam se Sanghi kao utočištu.

Treći put, priklanjam se Budi kao utočištu,


Treći put, priklanjam se Dhammi kao utočištu,
Treći put, priklanjam se Sanghi kao utočištu.

2. Dasa Sikkhapada -- Deset zaveta vežbanja

Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od ubijanja.


Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od krađe.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od preljube.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od laganja.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od alkoholnih pića koja vode do nepromišljenosti.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od uzimanja hrane u pogrešno vreme [posle podneva i pre zore].
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od plesa, pevanja, muzike i prisustvovanja takvim predstavama.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od nošenja ukrasa na sebi i korišćenja parfema i druge kozmetike.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od korišćenja visokih i luksuznih sedišta i ležaja.
Preuzimam zavet da ću se uzdržavati od primanja zlata i novca.

3. Dvattimsakara -- 32 dela tela

Ovo telo čine:

kosa,
malje po telu,
nokti,
zubi,
koža,
mišići,
tetive,
kosti,
koštana srž,
slezina,
srce,
jetra,
opne,
bubrezi,
pluća,
debelo crevo,
tanko crevo,
jednjak,
izmet,
žuč,
sluz,
limfa,
krv,
znoj,
salo,
suze,
masnoća,
pljuvačka,
sluz,
tečnost u kolenima
urin,
mozak.

4. Samanera Pañha -- Iskušenikova pitanja

Čega je jedno?

Sve životinje žive zahvaljujući hrani. [Postoje četiri hraniva za održavanje bića koja su rođena ili kao
potpora onima u traganju za mestom gde će se roditi. Koja četiri? Fizička hrana, gruba ili rafinirana,
kontakt kao drugo, svest kao treće i voljna namera kao četvrto. -- SN XII.64.]

Čega je dva?

Ime i oblik [mentalni i fizički fenomen].

Čega je tri?

Tri vrste osećanja [prijatna, bolna, ni prijatna ni bolna].

Čega je četiri?

Četiri plemenite istine [patnja, nastanak patnje, prestanak patnje, put vežbanja koji vodi do
prestanka patnje].

Čega je pet?

Pet sastojaka [oblik, osećaj, opažaj, mentalni sadržaji, svest].

Čega je šest?

Šest čula [oko, uho, nos, jezik, telo, razum].

Čega je sedam?
Sedam faktora probuđenja [sabranost, analiza kvaliteta, istrajnost, ushićenje, vedrina, koncentracija,
ravnodušnost].

Čega je osam?

Plemeniti osmostruki put [ispravno razumevanje, ispravna odluka, ispravan govor, ispravno
delovanje, ispravan život, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija]

Čega je devet?

Devet je boravišta bića [sedam stupnjeva svesti i dve sfere:

Postoje bića raznolikog tela i raznolikog opažanja, kao što su ljudska bića, neka božanstva i neka bića
u nižim svetovima. To je prvi stupanj svesti

Postoje bića raznolikog tela i jedinstvenog opažanja, kao što su božanstva Braminog sveta stvorenog
prvim [zadubljenjem]. To je drugi stupanj svesti.

Postoje bića jedinstvenog tela i raznolikog opažanja, kao što su Blistava božanstva. To je treći
stupanj svesti.

Postoje bića jedinstvenog tela i jedinstvenog opažanja, kao što su Divno svetlucava božanstva. To je
četvrti stupanj svesti.

Postoje bića koja, potpuno prevazišavši opažanja [fizičkog] oblika, sa nestankom opažanja otpora i
ne obazirući se na opažanja raznolikosti, pomislivši ’Beskrajan prostor’, stižu u sferu beskrajnosti
prostora. To je peti stupanj svesti.

Postoje bića koja, potpuno prevazišavši sferu beskrajnosti prostora, pomislivši ’Beskrajna svest’, stižu
u sferu beskrajnosti svesti. To je šesti stupanj svesti.

Postoje bića koja, potpuno prevazišavši sferu beskrajnosti svesti, pomislivši ’Ne postoji bilo šta’, stižu
u sferu ništavila. To je sedmi stupanj svesti.

Sfera bića bez percepcije i, druga, sfera ni percepcije ni ne-percepcije. To su dve sfere. {Maha nidana
suttanta, DN 15}]

Čega je deset?

Ko je opremljen sa deset kvaliteta, taj se naziva arahantom (do kraja usavršeno ispravno
razumevanje, do kraja usavršena ispravna odluka, do kraja usavršen ispravan govor, do kraja
usavršeno ispravno delanje, do kraja usavršen ispravan život, do kraja usavršen ispravan napor, do
kraja usavršena ispravna sabranost, do kraja usavršena ispravna koncentracija, do kraja usavršeno
ispravno znanje, do kraja usavršeno ispravno izbavljenje {Maha-cattarisaka sutta, MN 117)].

5. Mangala sutta -- Najveća zaštita (Blagoslov)

[Napomena: Ova se sutta pojavljuje i u Sn II.4.]

Ovako sam čuo. Jednom prilikom je Blaženi boravio u Savatiju, u Đetinom gaju, u parku mastira Anatapindike.
Tada izvesna boginja, u sred noći, obasjavši svojim izuzetnim sjajem čitav Đetin gaj, dođe do Blaženog. Stigavši,
poklonivši se Blaženom, ona stade sa strane. Dok je tako stajala, obrati mu se stihovima.

Mnoga božanstva i ljudska bića


razmišljaju o zaštiti,
priželjkujući sigurnost.
Kaži mi, onda, šta je najveća zaštita.
[Buda:]

Ne družiti se sa budalama,
družiti se sa mudrima,
iskazivati poštovanje onima koji su vredni poštovanja:
To je najveća zaštita.

Živeti u povoljnom okruženju,


sakupivši zasluge u prošlosti,
usmeravati sebe na pravi put:
To je najveća zaštita.

Široko znanje, veština,


dobro savladana disciplina,
s dobrom namerom izgovorene reči:
To je najveća zaštita.

Pomagati svoje roditelje,


pomagati sopstvenu ženu i decu,
svojim zanimanjem ne ugrožavati nikog:
To je najveća zaštita.

Velikodušnost, život u čestitosti,


pomagati sopstvene rođake,
dela na koja ne pada žig srama:
To je najveća zaštita.

Izbegavanje, uzdržavanje od zla;


uzdržavanje od opojnih sredstava,
čuvati bistrinu i kvalitete uma:
To je najveća zaštita.

Poštovanje, poniznost,
skromnost, zahvalnost,
slušanje o dhammi u prigodnim prilikama:
To je najveća zaštita.

Strpljenje, spokojnost,
susret sa asketama,
razgovor o dhammi u prigodnim prilikama:
To je najveća zaštita.

Jednostavnost, celibat,
uviđanje plemenitih istina,
dostizanje oslobođenja:
To je najveća zaštita.

Um koji, kada ga okrznu


načini ovoga sveta,
ostaje neuzdrman, ne jadikuje, neuprljan, siguran:
To je najveća zaštita.

Svagde neporaženi
kad postupaju na taj način,
ljudi žive na svoju dobrobit:
To je najveća zaštita.
6. Ratana sutta -- Blaga

[Napomena: Ova se sutta pojavljuje i u Sn II.1.]

Koji god se duhovi okupili ovde,


-- na zemlji, na nebu --
neka svi budu sretni
i pažljivo saslušaju šta govorim.

Tako, duhovi, pažljivi bi svi trebali biti.


Pokazujte prijaznost prema ljudskoj rasi.
Danju i noću ljudi prinose ponude,
zato, vodeći o tome računa, zaštitite ih.

Bilo kakvo blago -- ovde ili drugde --


kakvo god probrano blago na nebesima da je,
ono nije, za nas, ravno Tathagati.
Jer još je probranije blago u samom Budi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Izuzetna Besmrtnost -- utrnuće, obestrašćenost --


koju u koncentraciji otkri mudrs iz plemena Sakya:
Ničeg ravnog toj dhammi nema.
Jer još je probranije blago i u toj dhammi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Ono što izvrsni Probuđeni pohvali kao čisto


i nazva koncentracijom
znanja što svako sam za sebe steći mora:
Ničeg ravnog toj koncentraciji nema.
To je još jedno probrano blago u ovoj dhammi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Osam osoba -- četiri para --


što ih pohvališe oni smireni:
Oni, učenici Takodošavšeg, zaslužuju ponude.
Ono njima što je dato veliki plod donosi.
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Oni koji se, predani, spokojnog uma,


posvete poruci Gotame,
stigavši na cilj, uranjaju u Besmrtnost,
slobodno uživajući u Oslobođenju što ga zadobiše.
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Jedan stub Indre,[1] poboden u zemlju,


koji ni sva četiri vetra pomeriti ne mogu:
on je, kažem vam, poput čoveka besprekornog,
koji -- razumevši potpuno
ove plemenite istine -- vidi.
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Oni koji jasno vide ove plemenite istine


što ih dobro izloži onaj sa potpunim uvidom --
bez obzira što ih [kasnije] nešto može učiniti nepažljivim
osmi put se neće roditi. [2]
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

U trenutku dostizanja uvida,


odbacuju se tri stvari:
ideja o sopstvu, neizvesnost
i svaka vezanost za pravila i rituale. [3]
To je potpuno oslobođenje
od četiri stanja uskraćenosti, [4]
i nesposobni smo da počinimo
nijednu od šest velikih grešaka. [5]
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Šta god loše da je možda uradio


-- telom, govorom ili mišlju --
ne može ga sakriti:
nesposobnost što se pripisuje
onome ko je sagledao Put.
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Poput šumovitog gaja, olistalog i procvalog


k’o u prvom mesecu leta,
takva je neprevaziđena dhamma što ju je podučavao,
za najveću blagodet, blagodet izbavljenja.
To je još jedno probrano blago u Budi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Neprevaziđen,
neprevaziđen u razumevanju,
neprevaziđen u davanju,
neprevaziđen izlaganju,
nenadmašen, podučavao je
neprevaziđenu dhammu.
To je još jedno probrano blago u Budi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Završeno je staro i nema novog rođenja.


Ohlađeni njihovi umovi za novo nastajanje,
takvi, bez nove klice, bez želje za rođenjem,
smotreni, gase se poput plamena ovog.
To je još jedno probrano blago u sanghi.
Neka svima ova istina donese blagodet.

Koji god se duhovi okupili ovde,


-- na zemlji, na nebu --
odajmo poštovanje prema Budi,
Tathagati što ga slave bića
ljudska i božanska.
Neka sva budu
srećna.
Koji god se duhovi okupili ovde,
-- na zemlji, na nebu --
odajmo poštovanje prema dhammi
i Tathagati što ga slave bića
ljudska i božanska.
Neka sva budu
srećna.

Koji god se duhovi okupili ovde,


-- na zemlji, na nebu --
odajmo poštovanje prema sanghi
i Tathagati što ga slave bića
ljudska i božanska.
Neka sva budu
srećna.

Napomene:

1. Indrin stub: Visoki stub od čvrstog drveta postavljen na ulazu u selo. [Natrag]

2. Osoba koja je dostigla ovaj stupanj u praksi još će se najviše sedam puta ponovo roditi. [Natrag]

3. Ove tri osobine su okovi što ih odbacujemo kada nazremo nagoveštaj Oslobođenja na stupnju "ulaska u struju"
(u trenutku kada kročimo u tok što nosi ka potpunom probuđenju). [Natrag]

4. Četiri stupnja uskraćenosti: preporađanje kao životinja, gladni demon, ljuti demon ili stanovnik pakla. U
budističkoj kosmologiji, nijedno od ovih stanja nije večno. [Natrag]

5. Četiri velike greške: ubiti sopstvenu majku, ubiti arahanta (potpuno probuđenog čoveka), raniti Budu, izazvati
šizmu u sanghi ili odabrati nekog drugog za svog učitelja umesto Bude. [Natrag]

7. Tirokudda kanda -- Gladne senke s one strane zidova

Na otvorenome oni stoje


i na raskršćima.
Kraj vrata oni stoje,
vraćajući se svojim starim domovima.
Ali kad se obrok s mnogo hrane i pića služi,
niko ih se ne seti:
Takva je kamma živih bića.

Tako oni što osete toplinu za svoje mrtve rođake


daju povremeno dar valjane hrane i pića
-- vrli, čisti --
[pomislivši:] "Neka ovo bude za naše rođake.
Neka naši rođaci budu srećni!"

I oni što su se okupili tu,


okupljene senke rođaka,
sa zahvalnošću daju svoj blagoslov
za obilje hrane i pića:
"Neka dugo požive naši rođaci
od kojih dobismo [ovaj poklon].
Mi smo počašćeni,
a i darodavci ne ostadoše bez nagrade!"
Jer tamo [u njihovom svetu] zaista
nema njiva,
ni uzgoja stoke,
nema trgovine,
ni kupovine i prodaje.
Oni žive od onoga što se ovde da,
gladne senke
čije je vreme ovde isteklo.

K’o voda pavši na vrh brda


teče dole u dolinu,
isto tako ono dato ovde
donosi dobrobit za mrtvog.
K’o što reke pune vode
napune čitav okean,
isto tako ono dato ovde
donosi dobrobit za mrtvog.

"I on je meni davalo, ona se trudila oko mene,


to moji su rođaci, prijatelji, drugovi":
Ponude činiti treba za mrtve
kad ovako pomislimo
na stvari u prošlosti učinjene.
Jer nikakvim plakanjem,
nikakvim tugovanjem
niti kakvim jadikovanjem
ne donose korist mrtvima
rođaci koji uporno tako čine.
Već kada je ponuda data, na pravo mesto, u sanghu,
ona im dugovečnu korist donosi
i korist koju osetiće odmah.

Na taj način, valjano ispunjena je dužnost za rodbinu,


velika počast odata je za mrtve
a monasima učinje veliki podstrek:

A zasluga što je stekoste


mala nije.

8. Nidhi kanda -- Rezervna zaliha

Čovek blago stavlja na stranu,


duboko pod zemlju, na mesto skrovito:
"Kad potreba ili obaveza dođe,
to će mi tada od pomoći biti,
za izbavljenje ako me potkažu kralju,
orobe lopovi,
za slučaj dugovanja, gladi ili nesreće."
Sa tim naumom se
na ovome svetu
rezervna zaliha stavlja na stranu.

Al’ bez obzira koliko dobro je skrivena,


duboko pod zemlju, na skrovito mesto,
on neće uvek svrsi posluživi svojoj.
Blago promeni mesto
il’ nas sećanje izda;
ili -- neopaženo --
vodene zmije umaknu s njime,
duhovi ga ukradu
ili ga se mrziteljni naslednici dokopaju.
Kada se zasluge istroše,
ono je potpuno uništeno.

Ali kada muškarac il’ žena


na stranu stave dobro čuvano blago
velikodušnosti, vrline,
uzdržanosti i samokontrole,
u pogledu svetilišta,
sanghe,
dobrih pojedinaca,
gostiju,
majke, oca
ili starijih braće i sestara:
To je dobro čuvano blago.
Njega nije moguće oteti.
Ono te svuda prati.
I kada, moraš ovaj svet da napustiš,
gde god da moraš da kreneš,
sa sobom ga nosiš.
To blago ne stoji zajedno sa tuđim
i lopovi ga odneti ne mogu.

Zato, razborit, treba da stvaraš zasluge,


blago što te svuda u stopu prati.
To jeste blago što
daje sve što požele,
bićima ljudskim, božanskim.

Čemu god da božanstva teže,


sve to im je njime dato.
Prijatan izgled, prijatan glas,
telo lepo građeno, lepo oblikovano,
gospodstvo, pristaše:
sve to im je njime dato.
Zemaljsko vladarstvo, gospodarstvo,
blaženstvo cara,
Kraljevanje nad bogovina na nebu:
sve to im je njime dato.
Rađanje u ljudskom obliku,
svako uživanje na nebu,
dostizanje Izbavljenja:
sve to im je njime dato.
Izuzetni prijatelji,
ispravna praksa, [1]
ovladavanje jasnim znanjem i izbavljenjem: [2]
sve to im je njime dato.
Oštroumnost, [3] oslobađanja, [4]
savršenstvo ponašanja:
sve to im je njime dato.
Utihnulo probuđenje[5]
Budinstvo:
sve to im je njime dato.

Toliko moćno je to,


prikupljanje zasluga.
Tako mudri, razboriti,
hvale blago zasluga
već skupljeno.

Napomene:

1. Ispravno praktikovanje dhamme. [Natrag]

2. Jasno znanje = znanje o prethodnim životima, znanje o mestu umiranja i preporađanja bića, znanje o
prestanku mentalnih izliva: čulna strast, nastanak, stanovišta, neznanje. Izbavljenje = izbavljenje iz kruga
preporađanja. [Natrag]

3. Oštroumnost = oštroumnost u pogledu dhamme, njenog značenja, jezika i svedočenja o njoj. Te četiri
sposobnosti se nalaze u nekim, ali ne u svim, arahantima. [Natrag]

4. Oslobađanja. Maha nidana suttanta [DN 15] opisuje osam oslobađanja na ovaj način:

"Zaokupljeni oblicima, vidimo oblike. To je prvo oslobađanje.

Ne opažajući oblik u sebi, vidimo oblike spolja. To je drugo oslobađanje.

Poptpuno smo okrenuti lepom. To je treće oslobađanje. Potpunim prevazilaženjem opažanja [filičkog]
oblika, s nestankom opažaja otpora i bez opažanja raznolikosti, pomišljajući: ’Beskrajan prostor’,
ulazimo i ostajemo u sferi beskrajnog prostora. To je četvrto oslobađanje. Potpunim prevazilaženjem
sfere beskrajnog prostora, pomišljajući: ’Beskrajna svest’, ulazimo i ostajemo u sferi beskrajnosti
svesti. To je peto oslobađanje.

Potpunim prevazilaženjem sfere beskrajnosti svesti, pomišljajući: ’Ništa ne postoji’, ulazimo i


ostajemo u sferi ništavila. To je šesta emancipacija.

Potpunim prevazilaženjem sfere ništavila, ulazimo i ostajemo u sferi ni opažanja ni ne-opažanja. To


je sedmo oslobađanje.

Potpunim prevazilaženjem sfere ni opažanja ni ne-opažanja, ulazimo i ostajemo u prestanak


opažanja i osećanja. To je osmo oslobađanje.

Sada, kada monah dostigne ovih osam oslobađanja ovim redom, obrnutim redom, ovim i obrnutim
redom, kada ih postiže i izlazi iz njih kad god poželi, kako god želi, ili ostaje u njima dugo koliko god
želi, kada okončavanjem mentalnih vrenja ulazi i ostaje u od njih oslobođenoj svesti, direktno je
upoznavši i ostvarivši je ovde i sada, za njega se kaže da je monah oslobođen na oba načina. I drugo
oslobađanje na oba načina, više i sublimnije od toga, ne postoji." [Natrag]

5. Utihnulo probuđenje: probuđenje "usamljenog" Bude, onoga koji se na putu do probuđenja nije oslanjao na
učenje drugih, ali koji isto tako ne može formulisati dhammu onako kako to može potpuno probuđeni Buda, dakle
nema veštinu podučavanja drugih. [Natrag]

9. Karaniya metta sutta -- Blagonaklonost


[Napomena: Ova sutta se takođe pojavljuje u Sn I.8.]

Ovo treba da učine oni vešti u svojim ciljevima


koji žele da stignu do smirenja:
biti vešt, čestit i iskren,
prijemčiv za pouku, blag i neobmanut,
zadovoljan i bez velikih prohteva,
sa malo obaveza, jednostavnog života,
smirenog srca, obuzdan,
skroman i ne žudeći za sledbenicima.

Ne učini ni najmanju stvar


koju bi mudri kasnije prekoreli.

Pomisli: Srećna, u miru,


neka sva bića budu srećna u srcu.
Kakvo god da je biće,
slabo ili jako, bez izuzetka,
dugo, široko,
srednje, kratko,
tanano, razmetljivo,
vidljivi i nevidljivo,
blisko ili daleko,
rođeno i još nerođeno:
neka sva bića budu srećna u srcu.

Nek niko nikoga ne obmanjuje,


niti vređa bilo koga bilo gde,
niti u ljutnji i nervozi
poželi drugome da pati.

Kao što bi majka rizikovala svoj život


da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete,
isto tako treba negovati bezgranično srce
ljubavi za sva bića.
Sa blagonaklonošću prema čitavom kosmosu,
negulj bezgraničnu ljubav:
iznad, ispod i svuda unaokolo,
neometen. bez neprijateljstva il’ mržnje.
Bilo da stojiš, hodaš,
sediš ili ležiš,
sve dok si budan,
treba da boraviš u toj sabranosti.
To ze zove uzvišenim boravištem
ovde i sada.

Nezaveden stanovištima,
već pun vrline i usavršen u znanju,
nadvladavši želju za čulnim zadovoljstvima,
nikada više u matericu
leći nećeš.

Rev. 14/6/2004

www.geocities.com/budizam/canon/khuddaka/indexkp.html

Rate