P. 1
13 Octu Bre 2013

13 Octu Bre 2013

|Views: 575|Likes:
Published by LCMDP

More info:

Published by: LCMDP on Oct 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

■ MAR DEL PLATA ■ SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2013

Página 2 / Cl asi fi cados / LA CAPITAL Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3
-------------------------------------------------
1 1/2 AMB c/Bcon centro,
v /s ol u $ s 5 2 . 0 0 0 e l .
4941103 Reg. 3352
V:14/10/2013 T: 309334 A: 1890580
-------------------------------------------------
1 1/2 AMB. Col ón 2200 al
fte. u$s 52.000 Tel . 491-
2230.
V:13/10/2013 T: 309275 A: 1890235
-------------------------------------------------
1 A. dñ o. Tu c.-Raws on
u$s 29.000 T. 155-200205
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890473
-------------------------------------------------
1 AMB. chi co l umi noso
vta. l ateral cal l e coc. sepa-
r a d a 3 0 0 m. d e l ma r
oport. 35.000 u$s Z/Pl aza
Col ón 472-8880 /0223
156803085 /155-511916
V:12/10/2013 T: 309364 A: 1890559
-------------------------------------------------
1 AMB. Corri entes - Luro
u$s 45.900 a l a cal l e 155-
290661.
V:12/10/2013 T: 26308 A: 1882399
-------------------------------------------------
1 AMB. Cór doba - San
Martí n Gal erí a Eves u$s
4 5 . 0 0 0 D u e ñ o 1 5 5 -
290661.
V:12/10/2013 T: 27277 A: 1882403
-------------------------------------------------
1 AMB. G ü e me s u $ s
42.000 a l a cal l e c/bal cón
Te . 4 7 5 - 2 8 6 3 / 1 5 6 -
893697 R. 3532
V:12/10/2013 T: 309220 A: 1890236
-------------------------------------------------
1 A M B . L a m a d r i d -
/B r o w n , c o c . s e p . $
337.000 /156-862357 (R.
2708)
V:12/10/2013 T: 309350 A: 1890528
-------------------------------------------------
1 AMB.u$s29.000
11 SEPT.-S. J UAN
PH a reci cl ar pati o oportuni -
dad. Toma pe$o$ "Navarro"
451-1930 /154-548904 R.
2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887995
-------------------------------------------------
1 AMB. reci cl ado m/l umi n.
ampl i o Al ber ti - S. Ester o
u$s 50.000 (Apto crédi to) *
1 Amb. 33 mts. c/bcón. es-
pac. cocher a, baul er a z/A-
l em-Azcuénaga u$s 68.000
Toma vehí cul o * PH Pta.
al ta m/l umi noso I tal i a-3
Febr er o u$s 65.000 Toma
pesos. "Del Val l e" Sta. Fe
3161 /496-3434 /3131.
Reg. 2886
V:25/10/2013 T: 3666 A: 1812401
-------------------------------------------------
1 AMB. Z/La Ri oja y Bal -
car ce 30 m2, Anti ci po y
cuotas.TE: 154-001897
V:12/10/2013 T: 24626 A: 1889569
-------------------------------------------------
1 AMB. z/Luro y Ri oja u$s
40.000 Super l umi noso.
I nm. Di az R 1811 Col ón
1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890192
-------------------------------------------------
1 A. Per l a 31 m2 11 Set.
3100 c/vtas. MB D. 45 M.
495-7594 Reg. 2916
V:12/10/2013 T: 27521 A: 1890300
-------------------------------------------------
1 A. vi sta Pza. Col ón, San
Ma r t í n - B s . A s . u $ s
61.500 /493-2043 /155-
773607 (R. 3472)
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890450
-------------------------------------------------
2 A. 50 m. + qcho. + pati o
60 m. 3 Febr .-I tal . D. 57
M. 475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889216
-------------------------------------------------
2 A. c/dep. S. Lui s-Ri vad.
v/sol v/mar ¡ur gte.! 475-
6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889218
-------------------------------------------------
2 AMB. 9 de Jul i o - Perú
Pi so al to u$s 42.000 /155-
290661.
V:12/10/2013 T: 27277 A: 1882400
-------------------------------------------------
2 AMB. a estrenar Z/San
José-La Perl a u$s 60.000 /
495-9584 /154-475377
Reg. 2828
V:12/10/2013 T: 4060 A: 1890516
-------------------------------------------------
2 AMB. a l a cal l e 40 mts.
Sta. Fe-Brown oport.! u$s
64.000 /493-2043 /155-
773607 (R. 3472)
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890438
-------------------------------------------------
2 AMB. a l a cal l e z/Col ón y E.
Rí os u$s 85.000 I nm. Di az R
1811 Col ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890196
-------------------------------------------------
2 AMB. a l a cal l e Z/Güemes
todo nvo. u$s 68.900 /493-
2043 /155-773607 (R. 3472)
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890440
-------------------------------------------------
2 AMB. C/COCHERA
A ESTRENAR
u$s 68.000 57 m2 cub. La Per-
l a, baño cpto. toi l ette m/buen
edi f. toma pe$o$ "Navar r o"
451-1930 /155-214472 R. 2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887993
-------------------------------------------------
2 AMB. Centro a l a cal l e
con bal cón 156-027901
V:13/10/2013 T: 309354 A: 1890536
-------------------------------------------------
2 AMB. CHAUVIN
50 m2 escri tori o pati o estado
ori gi nal u$s 58.000. Escucha
oferta. "Navarro"451-1930 /
155-214472 R. 2492
V:07/11/2013 T: 27460 A: 1890064
-------------------------------------------------
2 AMB. CHICO PH
U$S 34.000
Pompeya a reci cl ar Toma pe-
sos Escucha propuestas "Na-
v a r r o" 451- 1930 7 154-
548904 R. 2492.
V:01/11/2013 T: 4002 A: 1888857
-------------------------------------------------
2 AMB. l ateral muy l um.
Lamadr i d-Al ber ti (011)
154-4342408 y (011) 155-
9621947
V:13/10/2013 T: 309322 A: 1890396
-------------------------------------------------
2 AMB., p/centro z/Sta Fe y Bo-
l i var u$s 45.000 I nm. Di az R
1811 Col ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890194
-------------------------------------------------
2 AMB. total amob. bj a
exp. z/Güemes Dña Dl s.
50.000 /4941844
V:12/10/2013 T: 309335 A: 1890579
-------------------------------------------------
2 AMB.u$s56.000
PH A ESTRENAR
Es pañ a - Li ber tad 55 m2
cub. + pati o moderno di seño
y buena cal i dad toma pe$o$
"Navar r o" 451-1930 /154-
548904 R. 2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887994
-------------------------------------------------
3 A. 1 c./Pl aza Mi tre v/sol ,
pati o D. 68 m. ¡Ur gte.!
475-6694 R. 2413.
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1888989
-------------------------------------------------
Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3 LA CAPITAL Clasificados / Página 3
Página 4 / Cl asi fi cados / LA CAPITAL Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3
2 A. VISTA MAR
Col ón-Al si na i mpecab. reci -
cl ado por dño. r adi ador es.
Excel ente u$s 89.000 "Na-
v a r r o" 4 5 1 - 1 9 3 0 / 1 5 4 -
548904 R. 2492
V:07/11/2013 T: 27460 A: 1890067
-------------------------------------------------
2 C/COCH. a l a cal l e 40
mts. Sta. Fe-Fal ucho u$s
79.500 /493-2043 /155-
773607 (R. 3472)
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890439
-------------------------------------------------
3 A 2 b. 90 m. + 70 m2 tza.
v/sol . Mi tr.-3 Febr. D. 119
M. 475-6694 R. 2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1889116
-------------------------------------------------
3 A. ext. c/coch. L. per l a
ori g. i mpec.! u$s 120.000 /
155-890556
V:12/10/2013 T: 26864 A: 1886296
-------------------------------------------------
3 AMB. Córdoba - 9 de Ju-
l i o a l a cal l e Pta. baja u$s
75.900 /155-290661.
V:12/10/2013 T: 27277 A: 1882398
-------------------------------------------------
3 AMB. La Perl a v/al mar,
I ndep. - Bal carce, reci cl . A
n u e v o. Op or t . ! ! u $ s
110.000 /4941103 Reg.
3352
V:14/10/2013 T: 309334 A: 1890582
-------------------------------------------------
3 AMB. Vta mar Pque Lu-
ro Ant. $ 214.600 Sal do 84
cuotas Poses. 11/2015 /
155409569
V:16/10/2013 T: 27468 A: 1890277
-------------------------------------------------
4 AMB. COCHERA
PLAYA GRANDE
Gol Cl ub exter. c/bcón. 4 ba-
ños, coc-com. "Navarro" Te.
451-1930 /155-278311 R.
2492.
V:23/10/2013 T: 27029 A: 1887299
-------------------------------------------------
Bº SOI P depto. 3 dor m.
TE: 154-000957
V:12/10/2013 T: 3582 A: 1873300
-------------------------------------------------
BUSCO casa o dpto. Mi -
ramar o Mardel ofrezco 8
has. de ni ña en pr oduc-
ci ón en Men doza faci l .
manejo T. 0221 4803213
oport.
V:13/10/2013 T: 141184 A: 1890593
-------------------------------------------------
3 AMB. 2 bños. bal cón
ater r azado pl ena vi s-
ta mar y pza. Pi so 11
Bs . As .-Col ón d ñ o.
vde. u$s 130.000 t/ve-
hí cul o al ta gama (011)
154-9928389 i d. 128 *
1967
V:15/10/2013 T: 39362 A: 1890555
-------------------------------------------------
3 AMB. ESTRENAR
LAPRIDA-J UJ UY
Si n gtos. 60 m2. cub. 2 bños.
todo ex ter . esqui na 1 u$s
68.000 Toma pesos Entrega
60 dí as "Navar r o" Te. 451-
1930 /155-214442 R. 2492.
V:01/11/2013 T: 4002 A: 1888856
-------------------------------------------------
CHALET
CONSTITUCION
4 Dorm. a mts. de Av. Oportuni -
dad!! Per muta "Navar r o" Te.
451-1930 /155-278311 R. 2492.
V:23/10/2013 T: 27029 A: 1887298
-------------------------------------------------
CHALET en "Parque Lu-
ro" 4 dorm., muy buen es-
tado. Tel . 156805055
V:14/10/2013 T: 27485 A: 1890137
-------------------------------------------------
CHALET Los Tr oncos-
/Gü emes i mpor .!! 320
mts. pque. 155-890556
V:12/10/2013 T: 27561 A: 1890444
-------------------------------------------------
CHALET PH apto pr of.
Di v i n o R o s t r o 1 5 6 -
331857
V:12/10/2013 T: 308916 A: 1890560
-------------------------------------------------
CHALET Si erras 3 amb.
gran l ote u$s 90.000 /156-
862357 (R. 2708)
V:12/10/2013 T: 309350 A: 1890529
-------------------------------------------------
CHALET 4 AMB.
BQUE. P. RAMOS
Excel . estado, gr an par que,
opor tuni d. Escycg ofer ta.
"Navar r o" 451-1930 /155-
214472 R. 2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887992
-------------------------------------------------
CHALET 4 amb. Cai sa-
mar l ote 15 x 40. Pi l eta,
garage dobl e, parque. TE:
154-245400 (Reg. 3428)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890589
-------------------------------------------------
CHALET 4 AMB.
SAAVEDRA-S. FE
Lote 13x43,30 /210 m2. cub.
gran pque. Oportuni dad escu-
cha propuesta "Navarro"451-
1930 ó 154-548904. R. 2492.
V:02/11/2013 T: 4007 A: 1889130
-------------------------------------------------
CHALET 500 m2
LOS TRONCOS
Lote 1800 m2 posi bi l . de su-
bi di vi r . Toma men. val or .
Opor tuni d. "Navar r o" TE:
451-1930 /155-214472 R.
2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887991
-------------------------------------------------
CHALET Antár ti da Ar -
genti na - Gutember g, 3
dor m. gar age + dto. 600
m. l ote u$s 59.900 /155-
290661.
V:12/10/2013 T: 27277 A: 1882402
-------------------------------------------------
CHAL. 2 Ptas. Pl az. Ro-
cha v/sol 2 gge. par que
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889215
-------------------------------------------------
CHAL. 3 d. 2 b. gge. Bol í -
var - Chi l e pati o D. 79 M.
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889214
-------------------------------------------------
CHALET 3 amb. b/est. pto.
cami oneta casi l l a rod. Mal -
v i n as Ar u $s 33.000 o $
300.000 /155120009
V:12/10/2013 T: 27389 A: 1889643
-------------------------------------------------
CAI SA. dúpl ex 4 amb. l i v.
coc. com. 3 hab. 1 sui te
vesti dor 3 bños. gge. cal . x
r . par r . g. pque. a estr .
156-029368
V:14/10/2013 T: 27508 A: 1890359
-------------------------------------------------
CALAFATE
Compl ejo fte. Lago Arg. 6 dú-
p l e x 3 A. c/u coch . u $ s
400.000 /493-3221 /155-
411082 (R. 3408)
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890449
-------------------------------------------------
CASA esti l o ex Peti t Ho-
tel 14 - 9 Jul i o 475-6694 R.
2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889220
-------------------------------------------------
CASA i deal Fl i a. numero-
sa Dño. BºLas Aveni das
Urgente 156-170290.
V:17/10/2013 T: 309247 A: 1889987
-------------------------------------------------
CEABE PH 2 amb. $ 315.000
Z/D. Bosco * 2 casas pque. $
155.000 Dor r ego * Casa 3
amb. gge. $ 297.000 Cerri to-
39 * 3 A. coch. $ 230.000 Et-
chepare * Chal . 5 A. gge. (3)
pque. $ 350.000 L. Dal i as *
Dt o. 3 A. v t a . p a n or . $
495.000 Méji co-9 de Jul i o *
Casa 4 A. pque. $ 550.000
Magal l anes-M. de Hoz * Hay
otr os Ri v a d. 4702 /156-
844530 /472-5034 (R. 2344)
V:12/10/2013 T: 27187 A: 1888244
-------------------------------------------------
EXCELENTES PISOS
- Pque. S. Martín.
- Plaza Mitre.
- Alem y Quintana.
Departamentos
1, 2, 3 y 4 amb. en
excelentes zonas.
0223-155251082
Corrientes 3605
FERRARINI
Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3 LA CAPITAL Clasificados / Página 5
Página 6 / Cl asi fi cados / LA CAPITAL Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3
- Chalet Luna Roja.
- Chalet Los Troncos.
- Chalets Sierra de los Padres.
-Chalet Olazabal 152
(p/reciclar)
- Chalet San Carlos.
Consulteotraspropiedades
0223-155251082
Corrientes 3605
FERRARINI
DUEÑOVENDE
CHALET LA FLORIDA
Terreno:
10,50 x 46 mts.
Sup. cubierta:
150 m2
Para reciclar.
Constitución y Plus Ultra.
u$s 98.000
¡OPORTUNIDAD!
155-357500
1 AMB amplio
u$s 48.000
Sgo. Estero - Brown
33 Mts.2
cocina separada, baño
c/bañera Ala calle.
Mucho sol
3 AMB. c/coch
u$s 125.000
Catamarca - 11 Set.
80 Mts.2
L. com. 9x3,20 Coc. y
com. diario. Lavadero.
Ala calle c/balcón
3 AMB. c/coch
u$s 145.000
Brown - H. Yrigoyen
Aestrenar
Amts. Plaza Mitre Am-
plias comodidades.
Const. de primera Ala
calle c/balcón
OPORTUNIDADES
471-1770 156-194703
CHALETu$s69.000
SAN CARLOS
Pr óx i mo Av . Pas o 3 amb.
gge. + trotadora pati o m/bue-
no toma pe$o$ "Navar r o"
TE: 451-1930 /154-548904
R. 2492
V:20/10/2013 T: 26986 A: 1887099
-------------------------------------------------
COCH E RA (1) L u r o y
Santa Fe 156-158610
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890441
-------------------------------------------------
COCHERA fi ja E. Rí os-Ri -
vad. u$s 18.000 /493-2043 /
155-773607 (R. 3472)
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890431
-------------------------------------------------
COCHERAS 2 fi jas vendo
hoy Mi tre 1800 en el mi s-
mi gi en bl ock a/val or es.
Bal carce 2977 /491-3226
Reg. 3278
V:13/10/2013 T: 309319 A: 1890400
-------------------------------------------------
COLON-Al s i na 4 amb.
c/dep. cocher a opor tuni -
d a d . S u á r e z Gü e me s
2397 TE: 451-5493 Reg.
2697
V:20/10/2013 T: 27497 A: 1890287
-------------------------------------------------
CORRI ENTES-Moreno 3
amb. estrenar cal efacci ón
radi adores oport. Suárez.
Güemes 2397 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890290
-------------------------------------------------
DEPTO. Var ese 52 mts.
edi f. c/s ol ar i u m, gy m,
qui ncho, etc. a metros del
mar 155-928871
V:13/10/2013 T: 27524 A: 1890493
-------------------------------------------------
DÑO. 3 amb. a estrenar
z o n a G ü e m e s 1 5 5 -
520283
V:14/10/2013 T: 309352 A: 1890531
-------------------------------------------------
DÑO. a parti c. 2 1/2 amb.
cal l e. Ri vad.-Ctes. 156-
010210
V:12/10/2013 T: 309334 A: 1890344
-------------------------------------------------
DÑO. chal et Perl a Norte
4 amb. c/dep. fondo y gge.
Sta. Cr uz al 3700 (011)
154-8704196
V:14/10/2013 T: 27561 A: 1890442
-------------------------------------------------
DÑO. dto. 2 amb. gdes. 2
pti os. rec. a nvo. Z/P. Col ón
494-5621 y 155-513769
V:13/10/2013 T: 309361 A: 1890547
-------------------------------------------------
DÑO. VDE. 2 amb. ext. am-
pl . l um. o pta. x casa 2 dor.
gge. ent. auto 155-923212
V:13/10/2013 T: 4058 A: 1890524
-------------------------------------------------
DÑO. VENDE EN $
Ch al et 4 amb. c/depto. 2
amb. u$s 140.000 Z/Qui nta
Bronzi ni Tr. 011-44644228
V:12/10/2013 T: 17267 A: 1890297
-------------------------------------------------
DPTO. 2 amb. amp. La-
ma dr i d-Ga s cón l u m. /
475-2026
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890432
-------------------------------------------------
DUEÑO 2 amb. cocher a
vi sta al mar 155-520283
V:14/10/2013 T: 309352 A: 1890532
-------------------------------------------------
DUEÑO Depto 2 amb.
ce n t r o s ol e a d o Ca l l e
op or t . T 4 9 1 2 2 8 1 T.
4747927
V:12/10/2013 T: 309240 A: 1890591
-------------------------------------------------
DU E Ñ O, Sa n Ca r l os ,
Propi edad, 5 dormi tori os,
3 baños, l i v. l i v. com., com.
di ar i o, l av. cubi er to. Pa-
ti o, par r i l l a, gar aj e pa-
sante tr es autos. Acepto
propi edad 2 dorm. y dep. o
tr es dor mi tor i os Di f. a
conveni r. Cel . 154392742
V:25/10/2013 T: 27364 A: 1889299
-------------------------------------------------
DUPLEX 4 amb. escri to.
gj e. y par que c/par r i l l a
Z/Li ber tad-Mi si ones u$s
125.000 /495-9584 /154-
475377 Reg. 2828
V:12/10/2013 T: 4067 A: 1890515
-------------------------------------------------
DUPLEX a estr . S. José
e/aut. cal ef. x r. D 110 m.
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889217
-------------------------------------------------
DUPLEX Cai s. 3 amb. l i v.
coc. com. 2 hab. 2 bños.
cal . x r. parr. g. pque. a es-
tr. 156-029368
V:14/10/2013 T: 27508 A: 1890388
-------------------------------------------------
ESTRENAR Chauvi n 2
amb. c/coch. 60 mts. qui n-
cho. Lochocki 451-0259
Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889817
-------------------------------------------------
ESTRENAR vi sta mar 3
amb. c/cochera 2 sui te ne-
goci ón. Suár ez Güemes
2397 TE: 451-5493 Reg.
2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890286
-------------------------------------------------
ESTRENAR Z/Güemes 2
y 3 amb. Lochock i 486-
0651 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889816
-------------------------------------------------
ESTRNAR 2 y 3 amb. Co-
l ón y Pampa u$s 60.000
Lochocki 486-0651 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889711
-------------------------------------------------
GUEMES 3 amb. a estre-
nar cochera. De categ. Lo-
ch ock i 451-0249 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889818
-------------------------------------------------
GUEMES 3 amb. estr e-
nar semi pi so con cochera.
Suárez Güemes 2397 TE:
451-5493
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890285
-------------------------------------------------
GUEMES 3 amb. nego-
ci ón. Acepto val ores. Suá-
r ez Gü emes 2397 TE :
451-5493 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890284
-------------------------------------------------
GUEMES-Al berti 2 amb.
ampl i o opor t. a. val or es.
Suárez Güemes 2397 TE:
451-5493 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890283
-------------------------------------------------
LOZA Mar i o Br avo esq.
Fl or en ci o San ch ez u $s
1 7 . 9 0 0 ¡ R e g a l o !
155290661
V:12/10/2013 T: 27277 A: 1886379
-------------------------------------------------
MIAMI-OPORT.!!
u $ s 6 5 . 0 0 0 Dp t o. 1 5 6 -
192163.
V:18/10/2013 T: 27339 A: 1889210
-------------------------------------------------
OFI CI NA nueva c/baño y
antebaño y offi ce Fal ucho
- Ri oja I mpec. u$s 60.000
* PH ti po Dpto. 3 Amb.
c/bcón. terraza, l av. 1ºpi -
s o I mpec. u$s 85.000 3
Febr .-Dor r ego * PH ti po
casa al fte. 2 dor. coc. com.
l a v ., pa ti o u $s 85.000
Saavedr a-Mi tr e * Dto. 3
Amb. a cal l e c/bcón. reci -
cl ado, cochera I mpec. Bel -
gr ano-I ndep. "Tr ogl i o &
Cí a." I ndependenci a 2320
Tel . 492-0992 R. 1584.
V:20/10/2013 T: 25374 A: 1876697
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD
Chal et 4 A. 2 pl antas, gge. x 3
terr. 1.000 mts2. /220 mts2.
const. z/Aer opuer to i mpec.
Fi n an ci o $ 740 mi l . 155-
537193.
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1888328
-------------------------------------------------
PART. Vende oport. Cha-
l et 4 Amb. + Dto. 2 Amb.
parque Z/35 y Edi son u$s
85.000 Fac. Tomo Dto.
223155-407509.
V:12/10/2013 T: 309262 A: 1890242
-------------------------------------------------
PH 1 Amb. c/pati o z/Jujuy
y L i ber ta d I mpeca bl e
s/gastos u$s 55.000 I nm.
Di az R 1811 Col ón 1475 T
4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890191
-------------------------------------------------
PH estrenar Z/Facul tad 2
amb. cocher a desde u$s
69.000 /451-0259 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889824
-------------------------------------------------
PQUE. S/Mar tí n 3 amb.
c/dep. y coch. fte. al mar.
Lochocki 451-0259 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889810
-------------------------------------------------
PYA. Grande chal et 4 dor.
gge jardí n. Lochocki 451-
0259 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889809
-------------------------------------------------
RESI DENCI A Los Tron-
cos 4 dorm. (sui te) estre-
nar 450 mts.2 categor í a.
Suárez Güemes 2397 TE:
451-5493 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890282
-------------------------------------------------
S/MARI S 3 amb. c/coche-
ra 80 mts. de pati o. Buen
edi f. Lochocki 451-0259
Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889805
-------------------------------------------------
SOLO hoy 2 amb. c/fte. 70
mts. muy bueno. Gascón
1800 u$ 58.900 Bal car e
2977 Reg. 3278
V:13/10/2013 T: 309319 A: 1890399
-------------------------------------------------
STA. El ena chal et 3 amb.
gar age apto cr édi to u$s
35.000 /460.2761 /155-
116059 Reg. 3373
V:12/10/2013 T: 27296 A: 1889088
-------------------------------------------------
TRONCOS medi terráneo
200 mts. gge. toma depto.
Lochocki 451-0259 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889808
-------------------------------------------------
UL TI MA opor tu n i dad
p/i nversi ón chal et 4 amb.
a r eci cl ar s/l ote 13 x 35
mts. con l osa dobl e fdo. 11
Septi embre y Gui do a/va-
l or . Bal car ce 2977 Reg.
3278
V:13/10/2013 T: 309319 A: 1890401
-------------------------------------------------
¡URGENTE!
SANTA CLARA
5 cabañas ti po dúpl ex, orden
de vender. "Rodol fo Latorre"
469-0320 /155901529 (R.
3411)
V:12/10/2013 T: 27561 A: 1890443
-------------------------------------------------
VARESE Fte. al mar 2
amb. c/bal c. u$s 125.000
Lochocki 486-0651 Reg.
2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889806
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
CONSULTORI OS ofr ez-
co p/psi co-fono-to-médi co
154-238308
V:12/10/2013 T: 27487 A: 1890320
-------------------------------------------------
FDO. com. bouti que cal l e
San Juan 155-649797 R.
2379
V:12/10/2013 T: 27459 A: 1890008
-------------------------------------------------
FDO. Com. decor aci ón
i nt. di seño muebl erí a exc-
te. trayectori a z/Termi nal
Nueva s/Av. Luro I mpec.
155-537193.
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1887358
-------------------------------------------------
FDO. comerci o ki osco ju-
g u e t e r í a p a g o s e r v .
155950810
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890116
-------------------------------------------------
FDO. comer ci o r estau-
r ant cafeter í a y comi das
p/l l evar exte. ubi caci ón
todo nuevo al q. bajo (con
vi vi enda) di gno de ver TE:
0223 - 156884273
V:12/10/2013 T: 24626 A: 1889568
-------------------------------------------------
FDO. Com. l avadero ropa
Ctr o. 4 l av . 6 s ec. 154-
470884.
V:25/10/2013 T: 27094 A: 1844709
-------------------------------------------------
FDO. com. prendas ori ne-
tal es sobre Al em bajo al q.
155-258248
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890554
-------------------------------------------------
FDO. COM. r opa hi ndú y
acc. m/Centro 154-429514
V:14/10/2013 T: 309333 A: 1890332
-------------------------------------------------
FDO. com. verdul erí a 23
añ os an ti g. fu n c. Z/L a
Perl a 155-910769
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890448
-------------------------------------------------
FDO. conc. restaurant ex-
cel . negoci o 486-1879
V:15/10/2013 T: 4052 A: 1890479
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE 1-2-3 A. pi sos
ef ecti v o pa go y a ! 475-
6694 R. 2413
V:16/10/2013 T: 26864 A: 1886293
-------------------------------------------------
BESSONE casas, chal et
P.H. Revi samos hoy 475-
6694 R. 2413
V:16/10/2013 T: 26864 A: 1886292
-------------------------------------------------
COMPRO pr opi edad en
buena ubi caci ón, deci do
en el dí a 155-110761
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890351
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE Hotel compro,
v en do 475-6694 /155-
194533 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889205
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
1 HA. s/Aveni da compl ej.
depor ti v. + r estaur . 475-
6694 R. 2413
V:02/11/2013 T: 17 A: 1888998
-------------------------------------------------
APTO CREDITO
¡OPORTUNIDAD!
Local 108 ms2 depto. gal pón
60 ms.2 y vi vi enda p. al ta 3
dorm. com. coc. garage, qui n-
cho, l av. l toe 467 ms.2 edi f.
356 ms2 t/ser v. sobr e Av.
Al i ó 3169 Del ta ma r Sa n
Juan 967 TE: 473-4738 Reg.
1506
V:12/10/2013 T: 4031 A: 1889954
-------------------------------------------------
DÑO. gal pón c/vi vi enda
Z/Ayol as 9700, a 200 mts.
Av. Champagnat /155-
922579
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890447
-------------------------------------------------
DUEÑO VENDE
Depósi to en Juncal a mts. de
J.B. Justo, 168 mts2 s/l ote de
12x 25 mts t/des ti n o 477-
1126 /011-155139-1599
V:14/10/2013 T: 17265 A: 1890276
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE l ocal , gal pón,
coch er a, depós i to 475-
6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889207
-------------------------------------------------
FABRI CAMOS ti ngl ados
gal pones a medi da. Apro-
beche su terraza o l osa en
20 dí as i nstal . su ti ngl ado
en todo l a Provi nci a 155-
798996.
V:01/11/2013 T: 27295 A: 1888915
-------------------------------------------------
GALPON Juncal -Col ón
250 m2 c/of. D. 250 mi l T.
156-811352 "Bour gui g-
ne" Reg. 3437
V:13/10/2013 T: 27451 A: 1890083
-------------------------------------------------
GUEMES-Al berti ofi ci na
opor tu n i da d. Su á r ez.
Güemes 2397 TE: 451-
5493 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890288
-------------------------------------------------
LOCAL 115 m. Z/S. Juan
y R a w s on d ñ o. 1 5 5 -
276001
V:12/10/2013 T: 14759 A: 1889449
-------------------------------------------------
LOCAL 50 m2. 2 baños
Moreno 2141 /0223 155-
609218.
V:13/10/2013 T: 309117 A: 1889121
-------------------------------------------------
PL AZA MI TRE dñ o.
l i q. "hoy" l oc. c/dpto. 2
amb. 90 m2 c/si n i nst.
c o m e r c i a l e s 1 5 5 -
357134
V:12/10/2013 T: 1864 A: 1890510
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
10x50 BºSOI P 50% anti -
ci po y 36 ctas. $ 100.000
Ze l a s ch i Pr op . 1 5 5 -
255796 (R. 3277).
V:14/10/2013 T: A: 1890426
-------------------------------------------------
21 HAS. Batán 380 m.
s/Ruta 88. I deal l oteo 475-
6694 R. 2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1889002
-------------------------------------------------
21 HAS. s/Aveni d. J.B.
Ju s to p/bar r i os , l oteos
475-6694 R. 2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1888997
-------------------------------------------------
300 MTS. Ser ena ti tul ar
u $ s 1 5 . 5 0 0 TE : 1 5 5 -
258248
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890553
-------------------------------------------------
3750 M2 Z/CEMA
Opor tundi ad. Escucha pr o-
puestas "Navarro"451-1930
/155-214472 R. 2492
V:26/10/2013 T: 27127 A: 1887996
-------------------------------------------------
3 LOTES (2) 4.100 m2 c/u-
no s/Ruta 88-Rosal es otro
10.000 m2 s/cal l e Rosal es
a 100 mts. Ruta 88 /155-
307066 /154-561425
V:14/10/2013 T: 27209 A: 1888482
-------------------------------------------------
4 LOTES en bl ock o sep.
600 mts. c/uno z/S. de l os
Padr es I deal empr end.
turí sti co u$s 30.000 c/uno
* Dapr oti s y Car bal l o l o-
tes 600 a 950 mts. Consul -
te * Ron deau y El can o
8, 66x 34 u $s 55. 000 *
1.032 mts. barri o Arenas
del Sur Toma parte pago
u $s 35. 000. * 2 L ot e s
10x30 c/uno z/España -
Al ber ti di str i to R2 I deal
empr en di mi en to. "Del
Val l e" Sta. Fe 3161 /496-
3434 /3131 R. 2886
V:01/11/2013 T: 4002 A: 1863027
-------------------------------------------------
AL FAR 525 m2 dñ o. 7
cu a d. ma r c/mej . 491-
5208 /156-177914
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890552
-------------------------------------------------
BARRIOPARQUEPE-
ÑA
Los Granados-Houssay-Los
Cer ezos 22 l otes di ver sas
medi as col ecti vos. Desde $
25.000 y cuotas fi jas. Del ta-
mar San Juan 967 TE: 473-
4738 Reg. 1506
V:12/10/2013 T: 4031 A: 1889948
-------------------------------------------------
BOS QU E l ot e 6 4 0
mts.2 u$s 30.000. Tomo
auto. Suár ez Güemes
2397 TE : 451- 5493
Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890289
-------------------------------------------------
CAI SA: Unamuno y Aragón
l ote 11 x 13,30, pl anos aprob.
130 mts. cub. u$s
43.000VALENCI A 7100 l ote
8,66 x 43,30 u$s 48.000 Tel .
155-945945 y
156-333383 Reg. 2218
V:12/10/2013 T: 27562 A: 1890464
-------------------------------------------------
CHAPADMALAL l otes $
5.000 y cuotas. Tel . 155-
417466
V:14/10/2013 T: 27562 A: 1890475
-------------------------------------------------
DUEÑO vende l ote 298
mt. F. Acosta esq. Una-
mu n o Ce l . 0223-155-
135513
V:13/10/2013 T: 309114 A: 1890407
-------------------------------------------------
FDO. de com. vi noteca y
fi amb. e/esq. Z/La Per l a
155-293975
V:13/10/2013 T: 17 A: 1888204
-------------------------------------------------
FONDO comer ci o fi am-
br er í a y despensa muy
buena zona y cl i entel a to-
do el año u$s 30.000 Tel .
(154) 568256
V:13/10/2013 T: 27512 A: 1890374
-------------------------------------------------
OPORTU N I DAD F /C
Restaurant cafe z/mi cro-
centr o. Tr ab. M/B todo
año 155932299
V:12/10/2013 T: 27485 A: 1890132
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD!
Locutor i o excel . ubi cac. Po-
si b. anexar otro rubro. Recu-
per o i nv er si ón en 1 año $
120.000 t/val ores. FI nanci a
486-9039.
V:15/10/2013 T: 309260 A: 1889937
-------------------------------------------------
PANADERI A fdo. com.
v en do o al qu i l o M/B T.
155-637878 Reg. 1689
V:12/10/2013 T: 309320 A: 1890398
-------------------------------------------------
PASTELERI A confi terí a
café exc. caj a dño. 155-
391901
V:15/10/2013 T: 4052 A: 1890480
-------------------------------------------------
PI ZZERI A r estaur ante
trabajando 155-263742
V:17/10/2013 T: 309305 A: 1890333
-------------------------------------------------
PI ZZERI A Restaur ante
café z/Mi cr octr o. buenas
i nstal . Acep. vehí c. 156-
820100.
V:13/10/2013 T: 27453 A: 1884127
-------------------------------------------------
SAN Juan y Ri vadavi a
1 5 4 - 0 0 1 0 0 8 / 1 5 4 -
429512.
V:14/10/2013 T: 309268 A: 1890238
-------------------------------------------------
URGENTE!!
Fdo. com. i ndum. femeni na
Hosp. Comuni dad, m/comer-
ci al funci onando hoy /496-
2923
V:16/10/2013 T: 26957 A: 1885724
-------------------------------------------------
VDO Pto Fdo com. Ferre-
terí a - Cerrajerí a Bel gra-
no 2347
V:12/10/2013 T: 4041 A: 1890130
-------------------------------------------------
VENDO fondo de comer-
ci o zapater í a cal l e Güe-
mes pr i mer a mar ca 156-
014414
V:12/10/2013 T: 27491 A: 1890296
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE al ojami entos
x hs. cons. pers. 475-6694
R. 2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1889120
-------------------------------------------------
BESSONE geri átri cos vs.
consul t. pers. 475-6694 R.
2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1889122
-------------------------------------------------
BESSONE hotel es ex-
per tos compr a v en ta
permut. M.d.Pl ata y zo-
n a 25 de May o 3765 /
475-6694 /155-194533
R. 2413
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1889118
-------------------------------------------------
BESSONE hotel mi cr o-
macr o Cen tr o v s . 475-
6694 R. 2413
V:02/11/2013 T: 17 A: 1888995
-------------------------------------------------
BESSONE Sta. Cl ara 36
h. + 16 l ocal c/renta. 475-
6694 R. 2413.
V:02/11/2013 T: 27315 A: 1888988
-------------------------------------------------
ALQUILO
CHIRINGO
de PLAYA
X TEMPORADA
(0223)
155-420549
Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3 LA CAPITAL Clasificados / Página 7
* 1 AMB. chal et Col . Per.
Ramos c/entr ada auto $
1.800 /2.250 * 3-4 Amb.
z/Chauvi n P. al ta, a cal l e
m/ampl i o $ 3.400 /4.300 *
3 Amb. Chauvi n chal et
m/ampl i o c/gge. al ti l l o,
pati o $ 4.500 /5.500 * 3
Amb. Nva. Pompeya, cha-
l et gge. pati o parr. $ 4.700
/5.650 * 4 amb. ch al et
Z/Ter mi n al gge. pati o
par r . r eci cl ado desde $
5.000 "Del Val l e" Sta. Fe
3161 /TE: 496-3434 /3131
R. 2886
V:13/10/2013 T: 23 A: 1868381
-------------------------------------------------
1 AMB. ctafte. m/l umi no-
so Bol í var -Catamar ca $
1.800 * 2 amb. exter. c/vi s-
ta panorám. M/B estado
Sal ta-Ri vadavi a $ 2.400 *
1 Amb. l umi n. l ateral , coc.
s e p a r . C a t a m a r c a -
Br own $ 1.900 * 3 amb.
exter . vi sta panor ám. al
mar Tej edor -Estr ada $
2.800 "Trogl i o & Cí a." I n-
dependenci a 2320 /492-
0992 R. 1584.
V:13/10/2013 T: 25251 A: 1875967
-------------------------------------------------
1 AMB. estrenar 36 mts.
Bel gr ano - I ndepen. por -
cel anato radi adores exce-
l ente! desde $ 2.400 * 2
amb. Luro-Corri ent. vi sta
a Peaton al $ 2.300 * 3
amb. bcón. l av. cochera 25
Mayo-I ri goyen $ 4.500 * 4
amb. Lur o-Cór doba ext.
bcón. 2 bños. cocher a $
4.300 "Paul a R. Ramos"
495-8298 /154-975300. R.
2838.
V:20/10/2013 T: 26194 A: 1881606
-------------------------------------------------
1 AMB. Perl a 4 P. v/mar.
I n d e p . - I t u z . 0 2 2 3 -
4793204
V:13/10/2013 T: 27562 A: 1890472
-------------------------------------------------
1 AMB. z/San Jos é PH
m/l umi n. c/l avad. $ 1.500
/2000 * 2 Amb. Peatonal a
cal l e amobl . m/ampl i o i m-
pec. $ 3.200 /3.400 * Dpto.
ex ter . m/l umi noso San
José $ 2.500 /3.150 * 2
Amb. Macrocentro a cal l e
c/bcón. $ 2.200 /2.600 * 2
Amb. S. José externo, so-
l eado $ 2.200 /2.750 * 3
Amb. chal et L. Pi nar es
en tr a da a u to j a r dí n $
3.800 /4.600 "Del Val l e"
Sta. Fe 3161 /496-3434 o
496-3131 R. 2886
V:13/10/2013 T: 23 A: 1865736
-------------------------------------------------
24 M. , 1 a mb. l a t e r a l
z/Vi amonte y Mor eno $
1.700 I nm. Di az R 1811
Col ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890175
-------------------------------------------------
24 M. 1 amb. l ateral z/Lu-
r o y Ri oj a $ 1.600 I nm.
Di az R 1811 Col ón 1475 T
4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890189
-------------------------------------------------
DUEÑO vende l ote 454
m2. Bº 2 de Abri l i mpues-
tos al dí a $ 30.000 y ctas.
155-353773 /155-350616.
V:13/10/2013 T: 309285 A: 1890227
-------------------------------------------------
FRENTE Mar, 2 l ot. al tos
r u t a S . C l a r a J u n
154475953
V:31/10/2013 T: 27238 A: 1888609
-------------------------------------------------
LOTE c/medi anera y con-
str. techada dueño t/serv.
$ 180.000 BºAeroparque
155015102
V:14/10/2013 T: 27463 A: 1890200
-------------------------------------------------
L O TE e s q . ( F a r o )
156048776
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890117
-------------------------------------------------
L OTE Ru me n co L os
Al amos Nº 96 Sup. 605
m2 u$s 48.000 ML Per -
ni ce Cel . 155821741 R.
3407
V:14/10/2013 T: 4827 A: 1889644
-------------------------------------------------
LOTES "Mari sol " 506 m2
$ 60.000 opor tu n i dad.
Tel . 154-228643 y 155-
016778
V:14/10/2013 T: 27562 A: 1890474
-------------------------------------------------
MAR DE COBO
Fr ente al mar , L. 280 m2.
vendo hoy c/escr i tur a u$s
2 9 . 5 0 0 Te l . 0 1 1 1 5 5 -
0177092.
V:12/10/2013 T: 309237 A: 1890245
-------------------------------------------------
LOTE La Ar moní a 876
mts. 155-897943
V:15/10/2013 T: 309351 A: 1890530
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD
Lote 350 m2 R. 2 50 m. av
chal et a demol er es cucho
ofertas o permuto x dtos. Cel .
223 155030297
V:12/10/2013 T: 309280 A: 1890565
-------------------------------------------------
SAN CARLOS Sher aton
l ote 011154-4774633
V:23/10/2013 T: 17266 A: 1890491
-------------------------------------------------
STA. CLARA "Atl ánti da"
l ote 450 m2 opor tuni dad
460-2761 /155-116059
Reg. 3373
V:12/10/2013 T: 27296 A: 1889096
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE casa anti gua
l ote. Bi en ubi cad. 475-
6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889200
-------------------------------------------------
¡COMPRO LOTES!
Con escri tura, para i nversi o-
ni stas, pago contado, resuel -
vo ene el acto: Barri o Los PI -
nares, L. Gomara, V. Pri me-
r a, Punta Mogotes, Los Ti -
l os, F.U. Camet T. de Or o,
Emp. Comer ci o, etc. Del ta-
mar San Juan 967 TE: 473-
4738 Reg. 1506
V:15/10/2013 T: 4031 A: 1889965
-------------------------------------------------
COMPRO l otes en buena
ubi caci ón pago contado
155-110761
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890352
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
1 1/2 AMB Hosp. Regi onal
PH P. al ta, reci cl ado m/l u-
mi n . $ 1.600 /2.000 * 3
amb., S. José M/l umi n. co-
cher a $ 3.500 /4.400 * 3
Amb. Pza. Mi tr e exter no
c/v i s ta l u mi n . Amobl . $
3.600 /4.500 * 3 amb. Cen-
tr o exter ., c/bal cón semi a-
mobl . $ 3.500 /4.400 * 4
amb. Macroctro. a cal l e c/b-
cón. terraza amobl . $ 4.000
/5.000 "Del Val l e" Sta. Fe
3161 /496-3434 /3131
V:20/10/2013 T: 26227 A: 1881907
-------------------------------------------------
1 1/2 amb. todo exter . coc.
separ . S. Ester o-Br own $
1.800 + expen. * 2 amb. ex-
ter. coc. com. España-3 Fe-
ber o $ 1.900 * 1 1/2 amb.
coc. comedor a cal l e. Al ma-
fuer te-I tal i a $ 1.600 * 2
Amb. ctafte. 1º pi s o l i v .
com. dor m. coc. 14 Jul i o-
Av el l a n eda $ 2.200 * 3
Amb. ctafte. l umi n. c/am-
pl i o bal cón Cór doba - Al -
ber ti m/b. estado $ 3.200
"Trogl i o & Cí a." I ndepend.
2320 TE. 492-0992 R. 1584
V:25/10/2013 T: 3666 A: 1867716
-------------------------------------------------
1-2 AMB Hosp. Regi onal
PH reci cl ado $ 1.800 /2.250
* 3 Amb. San Juan exter .
c/bcón. coch. l avad. amobl .
$ 3.100 /3.750 * 3 Amb.
Champagnat-Her nanda-
ri as chal et c/pati o y gge. $
3.400 /4.200 * 3 Amb. San
José exter. c/bcon m/l umi n
$ 3.000 /3.750 * Dpto. Li -
bertad - Perú exter. l avad.
coch. I mpec. $ 3.600 /4.500
"Del Val l e" Sta. Fe 3161 /
496-3434 /3131
V:13/10/2013 T: 23642 A: 1865737
-------------------------------------------------
1-2 AMB. vta. al mar Va-
r es e tempor a da /154-
360749
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890457
-------------------------------------------------
1 AMB. $ 1.000 Z/Li ber -
tad 9000 t/serv. coci na ca-
bl e s/gtí a. 487-6363 /156-
841596
V:12/10/2013 T: 27560 A: 1890434
-------------------------------------------------
1 AMB. 24 M. exter . c/b-
cón. Güemes-Col ón al gu-
nos muebl . $ 1.800 * Cha-
l et 3 Amb. BºLas Améri -
cas (I ral a al 9800) c/gara-
ge. I mpec.!! $ 2.600 "Fon-
tana Pr op." San Lor enzo
3054 Tel . 476-1318 /156-
201414 Reg. 3179.
V:30/10/2013 T: 26480 A: 1883799
-------------------------------------------------
24 M. 3 ambi entes con de-
pendenci as 223 4485519
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890347
-------------------------------------------------
24 M. 3 A..PH 39 y Besto-
so c/pati o $ 2.800 /155-
537193.
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1888109
-------------------------------------------------
24 M., Bº Cons ti tuci ón
Dp t o c /t e r r . 3 a m b .
m/amp. $ 2.300 /4794327
R. 2707
V:13/10/2013 T: 27483 A: 1890150
-------------------------------------------------
24 M., Bº Cons ti tuci ón
Mon oa mb. m/a mp l . $
1.900 /4794327 R. 2707
V:13/10/2013 T: 27488 A: 1890152
-------------------------------------------------
24 M. BºEl Marti l l o cha-
l et 3 amb., c/gje (2) $ 2.200
/4794327 R 2707
V:13/10/2013 T: 27483 A: 1890156
-------------------------------------------------
24 M BºPi nares chal et 2
amb., c/coch pti o $ 2.500 //
4794327 R 2707
V:13/10/2013 T: 27483 A: 1890155
-------------------------------------------------
24 M BºPi nares pequeño
chal eci to c/pque y coch $
1.700 /4794327 R 2707
V:13/10/2013 T: 27483 A: 1890154
-------------------------------------------------
24 M. Chal et 4 A Gje z/Ca-
r r e f o u r $ 3 . 8 0 0 /
155537193
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1886216
-------------------------------------------------
24 M. chal et Pel l egr i ni -
Qui ntana 5 dor . 4 bños.
pati o jdí n. gge. trotadora
$ 7.500 * Chal et Peña-La-
val l e 4 dor. (3 sui te) reci -
cl ado gge. (2) gr an pque.
s/mueb. $ 10.000 * Chal et
Chauvi n 400 mts. 2 pl an-
tas 3 dor. en sui te gge. (3)
pi l eta qui ncho categorí a $
16.000 * Chal et L. Tr on-
cos a estrenar 300 mts. 4
dor. en sui te gge. (4) qcho.
c/mu e b. gr a n p qu e . $
18.000 "Paul a P. Ramos"
495-8298 /154-975300
Buscanos en face R. 2838
V:20/10/2013 T: 26986 A: 1887097
-------------------------------------------------
24 M. chal et P.H. Z/Güe-
me s 155-604365 (R.
3456)
V:12/10/2013 T: 27561 A: 1890446
-------------------------------------------------
24 M. dño. 2 amb. $ 1.600
1-2 pers. Z/Perú-11 Sept.
223 5652957
V:14/10/2013 T: 27548 A: 1890499
-------------------------------------------------
24 M. dño. al q. depto. 2
amb. a l a cal l e c/muebl es.
Col ón y Lamadri d T. 155-
217417
V:13/10/2013 T: 27451 A: 1890058
-------------------------------------------------
24 M. dño. dto. 2 amb. a l a
cal l e s/mueb. Brown y La-
madri d T. 155-217417
V:13/10/2013 T: 27451 A: 1890055
-------------------------------------------------
24 M. dpto. 1 amb. e/auto
p/pers. sol a 479-6806
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890383
-------------------------------------------------
24 M. Dupl ex 3 amb. entr.
auto z/O'Hi ggi ns y Las
Heras $ 3.800 I nm. Di az R
1 8 1 1 C o l ó n 1 4 7 5 T
4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890184
-------------------------------------------------
24 M. Dupl ex 3 amb. ext
z/Chi l e e I tuzai ngo 2 ba-
ñ os , en t. a u to L u ga r
p/l avarropas $ 3.200 1er
año Cel . 155602090 R
3223
V:12/10/2013 T: 4040 A: 1890253
-------------------------------------------------
24 MESES!!
3 AMB. P.H. al fondo pati o
l avad. Peña-Franci a $ 2.400
* 3 amb. casa ameri c. entra-
da auto par r i l l a, l avad. Pe-
ña-Marconi $ 2.500 * 3 amb.
chal et en P.H. al frente pati o
l av. par r i l l a Neuquén-Ave-
l l aneda $ 2.850 * Casa en P.
baja 3 amb. 2 bños. gge. reci -
cl ada 14 Jul i o 300 $ 3.500
"Trogl i o & Cí a"I ndependen-
ci a 2320 /492-0992 R. 1584
V:13/10/2013 T: 21903 A: 1771029
-------------------------------------------------
24 MESES 3 amb. v/mar
Ol avar r í a-Costa. Suár ez
Güemes 2397 TE: 451-
5493 Reg. 2697
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890384
-------------------------------------------------
24 MESES Arenal es 2400
2 amb. $ 2.800 amobl ado
154-379233 M. 2781
V:12/10/2013 T: 309318 A: 1890414
-------------------------------------------------
24 MESES dúpl ex 3 amb.
I tuzai ngó 7000 $ 2.500 /
470-2307 (R. 3123)
V:12/10/2013 T: 27560 A: 1890437
-------------------------------------------------
24 M., Excel . semi pi so 3
dorm. (1 en sui te) gran l i v
com., coc. com., coch. bcón
v/mar z/San Lui s y 3 de
Febr er o Tel . 4790532 /
154268441 y 156859970
Reg. 2888
V:13/10/2013 T: 27485 A: 1890134
-------------------------------------------------
2 AMB. 11 Spbr e.-Sal ta,
ext. bcón. l avad. $ 3.500 *
2 Amb. Cór doba - Ri vad.
l a t e r . c/b cón . l a v a d .
amobl . $ 2.800 * 2 amb. La
Ri oja-3 de Febr er o, ext.
dobl e bcón. l avad. coch. $
4.000. "Franco Trogl i o" 11
de Septi embr e 3287 Tel .
491-8357 R. 2927.
V:27/10/2013 T: 26382 A: 1878078
-------------------------------------------------
2 AMB. ampl i o Pza. Co-
l ón c/coch. i mpec. p/dí a
o qui nc. Tel . 0223-471-
3 7 0 7 / 0 2 2 3 - 1 5 5 -
414654
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890470
-------------------------------------------------
2 AMB. Dumbl edor exter.
c/b cón . 67 mt s . coch .
s/mueb. $ 6.500 * 3 amb.
estr enar 90 mts. c/bcón.
ter r aza baño cpto. + toi -
l ette coch. Lamadr i d-Al -
berti $ 4.800 * 3 amb. Gas-
cón-Ar enal es estr enar 2
bños. cocher a qcho. gym
vi gi l anci a s/mueb. $ 6.000
* 4 amb. pi so Cór doba-
Gascón 140 mts. 3 dor. (1
s u i te) coch er a qch o. $
8.500 "Paul a P. Ramos"
TE : 4 9 5 - 8 2 9 8 / 1 5 4 -
975300 R. 2838 Encontra-
nos en face!
V:20/10/2013 T: 26986 A: 1887098
-------------------------------------------------
24 M, 2 amb. a l a cal l e
z/Col ón y Ol a v a r r í a $
2.200 I nm. Di az R 1811
Col ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890178
-------------------------------------------------
24 M. 2 amb. c/muebl es E.
Rí os-Col ón /155-029667
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890454
-------------------------------------------------
24 M. 2 AMBIENT.
Lamadri d 2544 al fte. ampl i o
l i i vng. Consul te * 24 24. 2 1/2
amb. I ndepend. 3800, muy
l umi n. buen estado "Güemes
I n mob." 486-3852 /154-
398817 Reg. 2669
V:06/11/2013 T: 4029 A: 1889632
-------------------------------------------------
24 M., 2 amb., i nterno z/Bv.
Mar í ti mo y Lamadr i d $
2.000 I nm. Di az R 1811 Co-
l ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890176
-------------------------------------------------
24 M. 2 amb. parr. vta. mar
Open Beach $ 4.800 Edi f.
c/pi sc. seg. /476-5390 /155-
498861 (R. 2919)
V:12/10/2013 T: 27561 A: 1890458
-------------------------------------------------
24 M. 2 amb. sol , al l ado C.
Col ón-Bol í var-14 de Jul i o $
2 . 6 0 0 / 4 9 5 - 7 9 6 7 / 1 5 6 -
813707 "Vi tul l o"(Reg. 1250)
V:13/10/2013 T: 27519 A: 1890380
-------------------------------------------------
24 M. 2 amb. t/dúpl ex bal .
c/deck Z/Mater. 494-3916
R. 2642
V:12/10/2013 T: 309332 A: 1890334
-------------------------------------------------
24 M. 3 A. casa c/pati o Ja-
r a - I tuzai ngo $ 3.500 /
155-537193.
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1889259
-------------------------------------------------
24 M., 3 amb. a l a cal l e
z/Col ón y Güemes $ 2.700
I nm. Di az R 1811 Col ón
1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890180
-------------------------------------------------
24 M., 3 amb. a l a cal l e
z/La Ri oj a y Li ber tad $
3.000 I nm. Di az R 1811
Col ón 1475 T 4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890182
-------------------------------------------------
STA. Cl ar a fte. al mar 3
l otes juntos o separ ados
1250 m2 l os u$s 63.000 /
460-2761 /155-116059
Reg. 3373
V:12/10/2013 T: 27296 A: 1889094
-------------------------------------------------
STA. Cl ar a l ote 200
m t s . d e l m a r $
120.000 /460.2761
(0223) 155-116059
Reg. 3373
V:12/10/2013 T: 27296 A: 1889086
-------------------------------------------------
ULTI MOS 5 l otes Col ón y
228 /300 m2. y 447 m2.
Todos l os ser v. Desde $
200.000 Consul te fi nan-
ci aci ón escr. i nmed. Apto
pr o.cr e.ar . Gonnet Pr o-
p i e d a d e s . Cor r i e n t e s
1987 Tel . 494-7625 /495-
2171 R. 1572.
V:26/10/2013 T: A: 1888074
-------------------------------------------------
ULTI MOS 6 l otes Vi dal
y Puán 330 m2. posesi ón
y escr . i nmedi ata. Apto
p r o. c r e . a r De s d e $
200.000 Consul te fi nan-
ci aci ón. Gonet Propi eda-
des Corri entes 1987 Tel .
494-7625 /495-2171. R.
1572.
V:26/10/2013 T: A: 1888073
-------------------------------------------------
24 MESES
- Dpto. 3 amb. 96 m2 Av.
Colón y Alsina.
- Dpto. 2 amb. Gascón y
Entre Ríos.
- P.H. 2 amb.
Punta Mogotes.
0223-155251082
Corrientes 3605
FERRARINI
DUEÑO
24 M. 2 amb. todo a la
calle. Z/Alberti 1400
1er. año $ 2.400
Garantía Propietaria
156-810143 / 451-6672
$ 2.400.
24 MESES
DEPARTAMENTO
Semipiso 3 amb. am-
plios coc. com.
Funes y Moreno.
todo externo s/gas-
tos. $ 3.500.
LURO 4450 476-4038
154-556670
EXCELENTES LOTES
- Arenas del Sur.
- Luna Roja frente al mar.
- San Benito.
- Los Troncos.
- Los Lobos.
- Acantilados.
- Barrio SOIP.
- Antártida Arg. 3 has.
0223-155251082
Corrientes 3605
FERRARINI
Página 8 / Cl asi fi cados / LA CAPITAL Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3
2 AMB. moderno l umi no-
so P.A. B. Gaucho 477-
2521 $ 1.600
V:13/10/2013 T: 27537 A: 1890484
-------------------------------------------------
3 AMB. Z/GUEMES
C/COCHERA DÑO.
155-240792 - 24 M.
V:12/10/2013 T: 309317 A: 1890561
-------------------------------------------------
4 AMB. temp. $ 500 /155-
457419
V:12/10/2013 T: 309356 A: 1890541
-------------------------------------------------
ALFAR dúpl ex (011) 156-
5236401
V:14/10/2013 T: 27561 A: 1890456
-------------------------------------------------
AMB. amob. E. Rí os - Bel -
grano $ 1.700 /476-2700 /
156-846129 (R. 2891).
V:12/10/2013 T: 27453 A: 1889876
-------------------------------------------------
A TURI STA 2 A. ext. Cen-
tr o 1 c. mar muy bueno
dña. 478-8047 (0223) 15-
5713987
V:13/10/2013 T: 27510 A: 1890387
-------------------------------------------------
CHALET 2 dorm. coc. co-
me d or ba ñ o p a t i o s i n
mascotas ¡i mpecabl e! $
3.000 Z/Fal ucho y Chaco.
Del tamar San Juan 967
TE: 473-4738 Reg. 1506
V:13/10/2013 T: 4031 A: 1889959
-------------------------------------------------
CHALET 3 dor. c/dep. coc.
com. gge. fondo c/par r .
p/8-10 per s. temp. mes
qui nc. o sem. Ver de 15 a
18 h s . Sta . Cr u z 3753
Z/Per l a Nor te 3 cdr as .
pl ay (011) 154-8704196
V:14/10/2013 T: 2551 A: 1890445
-------------------------------------------------
CHALET dño. 3 amb. Bº
Consti tuci ón 5 pers. coch.
5 cd. pya. p/temp. T. 0223-
4 7 9 3 2 0 4 / 0 2 2 3 -
156852467
V:13/10/2013 T: 2551 A: 1890468
-------------------------------------------------
CHALET verano 1 c. pya.
6 per s. qcho. wi -fi 155-
061887
V:14/10/2013 T: 27519 A: 1890382
-------------------------------------------------
CHAUVI N chal et l i v. co-
med. 3 dor. Lochocki 486-
0651 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889811
-------------------------------------------------
COCHERA edi f. Ri oj a
2 0 4 0 e n P. B . ! ! ! 2 2 3
6865892
V:15/10/2013 T: 27564 A: 1890477
-------------------------------------------------
COMPRO depósi tos, gal -
pones, l ocal es, cochera en
buena ubi caci ón a dueño
155-110761
V:09/11/2013 T: A: 1887568
-------------------------------------------------
COMPRO ter r enos o ca-
sas par a r eci l car par que
Lur o-Vi l l a Pr i mer a-Cai -
samar - San Ger óni mo -
Ch au v i n - La Fl or i da -
Pompeya - La Perl a deci -
do hoy 156-157445
V:18/10/2013 T: A: 1887569
-------------------------------------------------
CONSULTORI OS ofi ci -
na Z/Güemes 155-242509
Reg. 1298
V:13/10/2013 T: 309354 A: 1890534
-------------------------------------------------
DÑA. al q. monoam. enero
febrero 156-889763 /496-
0127
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890455
-------------------------------------------------
DEPTO. dotm. l i vi ng coc.
baño, bal cón a l a cal l e 2º
pi so, excel ente, amobl ado
$ 2.800 Z/San ta Fe-La
Cos t a De l t a ma r S a n
Juan 967 TE: 473-4738
Reg. 1506
V:13/10/2013 T: 4031 A: 1889957
-------------------------------------------------
DEPTOS 1 y 2 amb. Todos
al frente z/Puerto Acceso
x escal era Tel . 155979373
/155782446 Reg. 2838
V:13/10/2013 T: 26022 A: 1882180
-------------------------------------------------
DÑO. 2 1/2 amb. cal l e
p/tempor . Ri vad.-Ctes.
156-010210
V:12/10/2013 T: 309334 A: 1890345
-------------------------------------------------
DÑO. al q. 3 amb. f/al mar
Z/Var ese m/bueno 155-
130320
V:13/10/2013 T: 27526 A: 1890494
-------------------------------------------------
DÑO. al q. dto. 24 M. 2
amb. Z: Lur o y Al i ó. TE:
154-227172
V:14/10/2013 T: 309301 A: 1890412
-------------------------------------------------
DÑO al qui l a 24 meses 3
amb. Op. cochera E. Rí os -
Bel grano $ 3.000 + coche-
ra T. 154236772
V:13/10/2013 T: 309245 A: 1890592
-------------------------------------------------
DÑO. al qui l a x dí a Z/Ca-
si no 155-749824
V:12/10/2013 T: 27561 A: 1890453
-------------------------------------------------
DPTOS. 1 a mb. y 1 1/2
amb. a estr enar . Moder -
nos. Z/Bel grano e I ndepen-
denci a s/muebl es. Sól o con
reci bo de suel do $ 2.300 /$
2.600. TE: 155-138033
V:21/10/2013 T: 26022 A: 1883353
-------------------------------------------------
DÑO al qui l a cocher a 24
meses Ri v. - Corri entes $
500 T. 154236772
V:13/10/2013 T: 309246 A: 1890595
-------------------------------------------------
DTO. 1 amb. fte. mar 3ºP.
x escal . dño. 24 M. T. 156-
013088
V:14/10/2013 T: 27558 A: 1890517
-------------------------------------------------
DTOS. equi pados a turi s-
ta s 475-5705 Fa l u ch o
4537
V:15/10/2013 T: 27544 A: 1890498
-------------------------------------------------
DUEÑA al qui l a chal et B. La
Perl a 1 c. pya. Pto. Cardi el x
fi n sem. sem. o
qui ncena 3 dor m. 2 baños,
gar age cub. pati o, par r i l l a
T V c a b l e e x c . T e l .
0 2 3 2 0 4 7 7 7 7 7 o
0 1 1 1 5 5 2 4 9 6 6 7 7 m a i l -
:nor myfr ass308@hotmai l -
.com.ar
V:13/10/2013 T: 17270 A: 1890492
-------------------------------------------------
DUPLEX CATEG.
Dña. 24 M. 3 Amb. coch. (2) $
4.800 (223) 5-279724.
V:13/10/2013 T: 27288 A: 1888919
-------------------------------------------------
FTE. Materno 3 amb. ext-
no $ 3.000 apto prof. 451-
0259 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889821
-------------------------------------------------
GARANTI AS 495-5525 /
154-392529 Sra. Laura
V:14/10/2013 T: 309229 A: 1872295
-------------------------------------------------
HABI T. C/BAÑO TODO
SERV. 156159090
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890122
-------------------------------------------------
PH 12 amb. tempor. c/te-
r r aza cer ca Centr o (011)
154-4449014
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890546
-------------------------------------------------
PYA. GDE. dpto. 8 jóve-
nes 1ª qui nc. ener o 0223
154470885
V:12/10/2013 T: 4060 A: 1890511
-------------------------------------------------
SIN GARANTIA
VIGILADOS
Dptos. 2 amb. T. 487--9342 /
487-7278 y 474-2576
V:19/10/2013 T: 27394 A: 1889575
-------------------------------------------------
S/MARI S 2 amb. a estrenar
de 1ºti po casa $ 3.800 Lo-
chocki 451-0259 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889820
-------------------------------------------------
TEMP. dpto nvo c/pi sci na
portón aut. 156364656
V:12/10/2013 T: 4769 A: 1889638
-------------------------------------------------
TRONCOS 2/3 dor . 200
mts. gge. $ 7.500. Lochoc-
ki 451-0259 Reg. 2307
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889819
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
2 7 M2 . l oca l G a l e r í a
Br own-I ndepend. di vi do
i mpec. $ 2.000 * 32 m2. l o-
cal c/baño y antebaño Ja-
ra - Roca $ 1.500 * 40 m2.
l ocal c/subsuel o y entrepi -
so Gal er í a Tor r eón m/b.
estado $ 1.500 * 120 m2.
l ocal c/subsuel o, coc. baño
+ pri vado + pati o Brown-
I ndep. $ 3.000 * 350 m2.
l ocal c/sal on + depósi to +
pati o I ndepen.-Gascón $
18.000 + I Va "Tr ogl i o &
Cí a." Te. 492-0992 I nde-
pend. 2320 R. 1584.
V:01/11/2013 T: 4002 A: 1883798
-------------------------------------------------
36 M. Gal pón 200 m2. e/cami o-
nes A estrenar Champagnat -
Necochea. 155-537193.
V:12/10/2013 T: 309160 A: 1887362
-------------------------------------------------
36 M. Local a l a cal l e z/Al -
var ado y España offi ce y
baño entr ada I ndep. Muy
buen estado $ 2.000 1er año
Cel . 155602090 R 3223
V:12/10/2013 T: 4040 A: 1890254
-------------------------------------------------
36 M. l ocal armado p/gas-
tr on omí a a mts . py a. /
155-278636
V:12/10/2013 T: 26651 A: 1884956
-------------------------------------------------
36 M. Local Dorrego-For-
mosa 24 m2. baño y ante-
baño desde $ 2.000 * ofi ci -
n as es tr en ar Raws on -
Lamadri d 85 mts. coc. ba-
ño, cocher a $ 4.500 + ex-
pen. * Bel gr ano-20 Sep-
ti emb. 700 mts . cu b. 2
ptas. 10 pri v. ofi ci na hal l
$ 12.000 + I VA * Local ex-
Termi nal 30 m2 c/sótano
desde $ 2.500 + exp. * Lo-
cal Consti tuci ón-Pasteur
530 m2. /2 ptas. c/2 pri va-
dos + depósi to I mpec. $
18.000 * Local Bel grano -
S. Juan 45 m2. c/rejas ba-
ñ o y an tebañ o $ 3.500.
"Del Val l e" Sta. Fe 3161 /
496-3434 /3131 R. 2886
V:25/10/2013 T: 3666 A: 1800060
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE Country "Cos-
ta del Sol " Cpra. Vta. 475-
6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889198
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ALQ. hab. bño TV coc. $
60 x dí a 9 Jul i o 3446
V:15/10/2013 T: 2550 A: 1884374
-------------------------------------------------
ALQ. hab. bño TV coc. $
60 x dí a Sal ta 1055
V:16/10/2013 T: 26550 A: 1884373
-------------------------------------------------
ALQ. hab. c/b. pr i vado,
d./coci n. de mañana Uru-
guay 1334.
V:24/10/2013 T: 27057 A: 1887531
-------------------------------------------------
HAB. bño. pri v. 474-8177.
V:18/10/2013 T: 27339 A: 1853519
-------------------------------------------------
HOT. 1100 p/m L. Heras
2524
V:01/11/2013 T: 27316 A: 1879073
-------------------------------------------------
HOTEL fl i ar . l i mpi o, TV
segur o, mensual es. Cór -
doba 2337
V:06/11/2013 T: 4029 A: 1889633
-------------------------------------------------
HOTEL Habi t años pri v.,
cal ef. TV x semana $ 300 /
4736791
V:18/10/2013 T: 307880 A: 1881267
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
10 HEC. Batán 180
m2 cub. casa apto ga-
r aj e t/ser vi ci os Pozo
u $ s 1 4 0 . 0 0 0 /
156879926
V:13/10/2013 T: 27387 A: 1889650
-------------------------------------------------
BESSONE "agr opecua-
ri a" expertos compra ven-
ta campos M.d.P. y zona
25 de Mayo 3765 /475-
6694 / 154-482800 R.
2413
V:02/11/2013 T: 17 A: 1889010
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ANTIGUEDADES
MATUSALEN
GRANDES
DESCUENTOS
Compr a-venta de muebl es,
peti t muebl es, adornos, ara-
ñas de br once, vaji l l a anti -
gua, pi ntur as, escr i tor i os.
Saavedra 2939 de 14,30 a 19
horas 155-767217
V:14/10/2013 T: 845 A: 1837806
-------------------------------------------------
"EL VIEJ O"
ARTESANO
Col ecci ón ver ano. Acr í l i cos
pi edr as mader as metal es.
495-0628 Fal ucho esq. Espa-
ña.
V:30/10/2013 T: A: 1825551
-------------------------------------------------
ENVASES
VIDRIO-PLASTICO
Conservas - Souveni rs - Cos-
méti ca. Por mayor y menor.
Ti e r r a d e l F u e go 2345 /
4741904
V:13/10/2013 T: 308045 A: 1883694
-------------------------------------------------
FABRICA DE
PLACARES
Pl acar es del Mar , fr entes
pl ac. compl . cajoneras Gabo-
to 5354 /4831897
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820467
-------------------------------------------------
FCA. DE PINTURA
H u metop 20 p r od u c.
con t r a l a h u me d a d ,
membr ana. Li q. l atex
s i n téti cos 14 de Ju l i o
1761 /472-5707.
V:30/10/2013 T: A: 1770482
-------------------------------------------------
LA CASA DEL
HELADERO
prov. i ntegral de prod. art.
y mat. pri mas para hel ade-
rí as 25 de Mayo 3872 /472-
5339.
V:30/10/2013 T: A: 1756226
-------------------------------------------------
RESTAURADOR
Arañas, l ámparas, pl aterí a,
pocel anas, marcos, cuadros,
páti nas, studi o.
ALBERTI 2986
495-1050
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820342
-------------------------------------------------
REZAGOS
MILITARES
Nuevos y usados camperas,
borcegos, capotes, ara. Bol i -
var 3038 /4942629
V:30/10/2013 T: 11321 A: 1780265
-------------------------------------------------
SEX SHOP VENUS
Vi br ador es, pr ótesi s, cr e-
mas, muñecas, etc. (0223)
495-5691. www.sexshopve-
nus.com.ar
V:23/10/2013 T: 27020 A: 1820148
-------------------------------------------------
VENDO x vi aje ar ena
granza tosca escombro
t i e r r a n e g r a
155258707
V:07/11/2013 T: 26574 A: 1884402
-------------------------------------------------
36 M. Local z/Bol i var y
Ri oja 3x5, baño y anteba-
ño $ 1.600 I nm. Di az R
1 8 1 1 C o l ó n 1 4 7 5 T
4861449
V:12/10/2013 T: 27465 A: 1890187
-------------------------------------------------
ACANTI L ADOS l oca l
frente al mar Ruta 11 en-
tr ada al Bar r i o 140 m2
parque i nterno y externo,
terraza al mar 467-2135 /
155-358353
V:12/10/2013 T: 309251 A: 1890406
-------------------------------------------------
ALQ. 36 M. Juan B. Justo
y Fernández l ote 400 m2.
en esq. c/ofi ci na de 4x3
fr ente al Hosp. Regi onal
apto vs. r ubr os 1º año $
2.000 sól o c/gar ant. pr o-
pi et. Gonnet Pr opi eda-
des. Corri entes 1987 Tel .
494-7625 /495-2171.
V:26/10/2013 T: A: 1888068
-------------------------------------------------
ALQ. ofi ci na. Br own-I n-
dependenci a 155-038277
V:12/10/2013 T: 1934 A: 1890526
-------------------------------------------------
DÑA. al q. l ocal s/Al ber ti
ex-Termi nal 60 mt.2 + 30
mt2 (P.A.) c/val or l l ave
494-3722 /155-350108
V:12/10/2013 T: 1934 A: 1890523
-------------------------------------------------
DÑO. l ocal Ctro. tot. i ns-
tal . café. Apto t. desti no
470-3653
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890372
-------------------------------------------------
GALPON 500 ms.2 3 ofi c.
s/Ruta 88 a/pasos M.d.
Pl ata e/cami ones, baños,
8000 ms2 pl aya estaci o-
nami ento. Del tamar San
Juan 967 TE: 473-4738
Reg. 1506
V:12/10/2013 T: 4031 A: 1889950
-------------------------------------------------
LOCAL en Bal neari o cén-
tr i co p/i ndumentar i a o
hel aderí a 155-717734
V:12/10/2013 T: 2035 A: 1889772
-------------------------------------------------
LOCALES bal neari os 22
y 23 ki osco, par r i l l a, ju-
guerí a, sandwi cherí a he-
l aderí a 155-213105
V:16/10/2013 T: 4053 A: 1890483
-------------------------------------------------
LOCALES Z/Centro-Cos-
ta-Al em-Shoppi ng 155-
242509 R. 1298
V:13/10/2013 T: 309354 A: 1890535
-------------------------------------------------
OFICINA 35 M2
Ri oja-Moreno. Edi fi ci o nue-
vo. Baño y antebaño m/l umi -
noso "Navar r o" 451-1930 /
155-214472 R. 2492
V:07/11/2013 T: 27460 A: 1890063
-------------------------------------------------
PART. Vende fac. o al q.
l ocal esq. fte. al mar Mo-
gotes 105 m2 /3 baños,
o p o r t . g r a n v e r e d a
223155-407509.
V:12/10/2013 T: 309262 A: 1890243
-------------------------------------------------
ALQ. 36 M. Qui nta de 5 hect.
Chacabuco y Col ombi a con vi -
vi enda precari a, tri fási ca y po-
zo de agua I deal qui nter os 1º
año $ 1.500 sól o c/garant. pro-
pi et. Gonnet Propi edades Co-
r r i entes 1987 Tel . 494-7625 /
495-2171. R. 1572.
V:26/10/2013 T: A: 1888072
-------------------------------------------------
BESSONE 240 h. s/Ruta
226 /100% A. gran casco!
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889196
-------------------------------------------------
BESSONE 30 Km. M.d.P.
s/asf. 8 h. gr anj a gal l i n.
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889193
-------------------------------------------------
BESSONE 3 Km. Ota-
mendi 9 h. todo l omada!!
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889195
-------------------------------------------------
BESSONE Batán 21 h.
380 m. s/Rta. 88 p/l oteos
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889192
-------------------------------------------------
BESSONE v en do + de
200 ca mpo h /300 Km.
M.d.P. 475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889194
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
BESSONE Compro, Ven-
do Admi n i s tr o campo.
475-6694 R. 2413.
V:03/11/2013 T: 27339 A: 1889229
-------------------------------------------------
ALQUILO
CHIRINGO
de PLAYA
X TEMPORADA
(0223)
155-420549
Mar del Plata, sábado 1 2 de octubre de 2 0 1 3 LA CAPITAL Clasificados / Página 9
-------------------------------------------------
206 /01 XRD Di esel AA
DH I mp e ca b l e Col ón
3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889559
-------------------------------------------------
206 /07 XLi ne 3 ptas. naf-
ta I mpecabl e Col ón 3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889515
-------------------------------------------------
206 /11 /36.000 Km. 155-
790776.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889800
-------------------------------------------------
206/2004 gas ol er o fu l l
156-048170
V:14/10/2013 T: 1934 A: 1890429
-------------------------------------------------
206 SW Rur al nafta ful l
2008 46.000 Km. de fábri -
ca tomo ptas. Col ón 7075
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841596
-------------------------------------------------
206 XR 1.6 /04
Pr emi um 5 pt. ful l 16V Do-
rrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890202
-------------------------------------------------
206 XT 5 P vdo. o pmto.
Tel . 154-473405.
V:13/10/2013 T: 27521 A: 1889033
-------------------------------------------------
207 2012 XT Prem ti t. jo-
ya 156-353536
V:13/10/2013 T: 309360 A: 1890543
-------------------------------------------------
207 COMPACT XS 1.9
Di esel , 5 ptas Mod 2009
Pocos km. Muy bueno To-
mo permutas Col ón 7073
V:18/10/2013 T: 2551 A: 1886786
-------------------------------------------------
2 0 7 XT COMPACT 5
ptas. 1.6 techo nafta 2011
pocos km. úni ca mano to-
mo ptas. Col ón 7095
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890356
-------------------------------------------------
306 XT nafta techo con
ba ú l VTV a l dí a 199,8
muy bueno tomo ptas. Co-
l ón 7091
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841501
-------------------------------------------------
307 08 Di e. fu l l u /dñ o.
154-231561
V:13/10/2013 T: 27519 A: 1890376
-------------------------------------------------
307 XS Pr emi u m con baú l
2008 nafta 2.0 techo cuero úni -
ca mano 73.000 Km. de fábri ca
dño. tomo ptas. Col ón 7073
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841503
-------------------------------------------------
408/12 naf. cuer o na. te-
cho 6200 km. ti tul ar i mp.
223 5281622
V:13/10/2013 T: 14784 A: 1890549
-------------------------------------------------
408 ALLURE + con cuero
2011 i mpecabl e $ 129.000
a ce p t o p e r mu t a 154-
976826
V:14/10/2013 T: 27497 A: 1890386
-------------------------------------------------
504 Mod. 1990 di esel VTV
mu y bu en o Tomo moto
Uni co ver Col ón 7091
V:18/10/2013 T: 21477 A: 1850293
-------------------------------------------------
ASTRA 2008 u /ma n o
8 2 . 0 0 0 k m. m/b u e n o
155241352
V:13/10/2013 T: 309340 A: 1890590
-------------------------------------------------
ASTRA GL 2.0 Mod. 2005
nafta 5 ptas. VTV al dí a,
dña. pto. Col ón 7073
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841600
-------------------------------------------------
AUDI A 4 1.8 T 09 /156-
201692
V:14/10/2013 T: 27519 A: 1890377
-------------------------------------------------
AUDI A4 Quattr o (tr ac-
ci ón i ntegral ) techo, cuero
2007 - 66.000 Km. 156-
804201
V:14/10/2013 T: 309355 A: 1890537
-------------------------------------------------
BLAZER 4x4 /06
2.8 TDI MWM ful l 150.000
km. i mpec. Dorrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890203
-------------------------------------------------
B OR A 1 1 K m . 2 1 M
154467013
V:12/10/2013 T: 309346 A: 1890571
-------------------------------------------------
BORA 1.9 TDi 2010 /156-
201692
V:14/10/2013 T: 27501 A: 1890452
-------------------------------------------------
BORA 2.0 Trendl i ne 1320
Mk e gtí a. 223 4543120
V:17/10/2013 T: 27506 A: 1890364
-------------------------------------------------
BORA Tr en dl i n e 2009
TDI pocos km. tomo ptas.
Col ón 7075
V:18/10/2013 T: 3261 A: 1859408
-------------------------------------------------
C-3 /04 HDI M/b. 154-
009472.
V:17/10/2013 T: 27288 A: 1887833
-------------------------------------------------
C-3 /1.4 HDi Excl usi ve 5
P 65.000 Km. Urgente! $
55.000 /155-311456.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889837
-------------------------------------------------
C4 2012 14.000 Km. ex-
cl usi ve 5 puertas pto. me-
nor 154-000697
V:19/10/2013 T: 26593 A: 1884559
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
LO DEL CIRUJ A
Compra venta anti güedades
y todo esti l o. Av. Paso 3565 /
475-5108 - Face
V:31/10/2013 T: 2551 A: 1845957
-------------------------------------------------
AUDI A3, 2007
Motor 1,6. Gris plata,
5 puertas.
$ 125.000.
Factura A.
Cel. 223 527 5152
Página 10 / Clasificados/ LA CAPITAL Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013
ALEJANDRO
AUTOS
Usados garantizados - Amplia financiación - Tomamos permuta
www.alejandroautos.com.ar
COLON 4221 - T: 475-7570
Cel 154-004190. Horario corrido
C-4 SX TDI 2009 Ptas. 5 Pto.
Facil. 154007770 La Rioja 2164
V:14/10/2013 T: 3951 A: 1881200
—————————————-
CARROCERIA de colectivo
11,50 ms. largo. Ideal para
obrador o casilla de campaña
rural TE: 155-500566
V:12/10/2013 T: 4031 A: 1889942
—————————————-
CHEVROLET Agile LTZ
2010 titular al día exce-
lente 155-392089
V:12/10/2013 T: 309303 A: 1890411
—————————————-
CHEVROLET C-10/97
dobl e cabi na Di esel $
53.000. Alió 1469
V:14/10/2013 T: 2551 A: 1890518
—————————————-
CHEVROLET Corsa
2009 con baúl GNC full
urgente $ 40.000 VTV
al día. Colón 7073
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890353
—————————————-
CLIO 1997 Diesel X28 /
489-0418 / 155-773520
V:13/10/2013 T: 4058 A: 1890430
—————————————-
CLIO 04 4 ptas. GNC fca. 44
mil kms. impec. Avellaneda
5338 T. 156-820871
V:12/10/2013 T: 4029 A: 1889590
—————————————-
CLIO 07 1.2 naf. AA DH
111.000 Km. $ 49.000 TE:
155-402464
V:13/10/2013 T: 27552 A: 1890502
—————————————-
CLIO 2 / 3 Ptas. pack 1.2 /
08 / 90. 000 Km. 155-
897495.
V:14/10/2013 T: 27257 A: 1888869
—————————————-
CLIO/99/3 P. GNC $ 34 /
156-801987
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889604
—————————————-
COMBO Diesel 2000
c/dir. impecable 484-
4015
V:13/10/2013 T: 27540 A: 1890489
—————————————-
COROLLA 07 XLI 1.6
I mpec abl e. Col ón
3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889516
—————————————-
CORSA 02 4 ptas 16 nafta
Base, no remi s Col ón
3741
V:14/10/2013 T: 4625 A: 1889560
—————————————-
CORSA 06 3 P. full 154-
564474 $ 44.000
V:13/10/2013 T: 27502 A: 1890292
—————————————-
CORSA 2009 con baúl
GNC $ 40.000 contado o
pto. Colón 7073
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890354
—————————————-
CORSA 2010 SWagon full 1.4
N pto. fcio. San Juan 2340
V:13/10/2013 T: 27535 A: 1890481
—————————————-
CORSA Bas e 1. 4 2010
c/GNC 200 mil km. ex remis.
Impecable. 156-045780
V:12/10/2013 T: 26421 A: 1883405
—————————————-
CORSA II Diesel 2006
1.7 full VTV al día po-
cos km. muy bueno
Colón 7073
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841599
—————————————-
DUSTER 2012 Luxe 2.0
155-779406
V:12/10/2013 T: 27539 A: 1890486
—————————————-
CORSA Classic 2009 con
baul full, GNC ex remis
muy bueno $ 42.000 con-
tado Colón 7073
V:18/10/2013 T: 2551 A: 1886789
—————————————-
CORSA con baúl 2009
GNC full VTV $ 39.999
hoy Colón 7075
V:09/11/2013 T: 27490 A: 1890358
—————————————-
CORTADOR/depostador
completo Vértiz y Don
Orione
V:17/10/2013 T: 27506 A: 1890365
—————————————-
CROSSFOX 1.6 /10
Highline 40.000 km. 5 pt.
Impec. Dorrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890204
—————————————-
CROSSFOX Hi ghl i ne
2013 2.600 Km. $ 132.000
/ 155-033363
V:12/10/2013 T: 309353 A: 1890539
—————————————-
CRUZE 1.8 2012
LTZ 5 Ptas. 16. 000
km. blanco Dorrego
2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890211
—————————————-
DUNA Week Diesel 93
m/buena $ 26 mil 156-
879750
V:12/10/2013 T: 27548 A: 1890500
—————————————-
ECOSP/08/gnc $ 88 pto.
156-801987
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889598
—————————————-
Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013 LA CAPITAL Clasificados / Página 11
ECOSP/ 1 0 n g r $ 9 5
L/Andes 2675
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889603
—————————————-
ECOSPORT 04 1. 7 N
imp. fcio. pto. San Juan
2340
V:13/10/2013 T: 27535 A: 1890482
—————————————-
ECOSPORT 07 XL Plus pack
1.6 nueva 1º dño. 155-355018
V:12/10/2013 T: 27539 A: 1890488
—————————————-
ECOSPORT 1.6 /10
X L P l u s 3 7 . 0 0 0 k m.
Impecable. Dorrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890206
—————————————-
ECOSPORT 2010 XLS
1.6 full accesorios perfec-
ta 87 mil 155-512506
V:13/10/2013 T: 309307 A: 1890408
—————————————-
ECOSPORT XLS 2011 /
154-972743
V:14/10/2013 T: 309315 A: 1890417
—————————————-
F100 /84 Perkins y toda
restaurada Unica Colón
3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889558
—————————————-
FIAT 147 Mod. 96 tit. VTV
GNC 21.500 / 155-778678
V:14/10/2013 T: 27557 A: 1890508
—————————————-
FIAT Plan nuevo Palio
1 2 c u o t a s p a g a s
2235800187
V:12/10/2013 T: 27505 A: 1890298
—————————————-
FIAT PUNTO/09 impec.
154-546451
V:14/10/2013 T: 27541 A: 1890496
—————————————-
FIESTA 96 exc. est. $
21.800 Tel. 154-425052
V:13/10/2013 T: 27562 A: 1890471
—————————————-
“FLUENCE” 2012 1.6 $
110.000 c/trasferencia in-
cluida. 223 - 156-874510
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890350
—————————————-
FOCUS 01 1.8 LX A/A
D/H alarm. llantas 17’ /
155-049628
V:14/10/2013 T: 27026 A: 1886264
—————————————-
FOCUS Trend 2011 nafta
5 ptas. financiación 70%
pto. La Rioja 2164 / 154-
007770
V:14/10/2013 T: 1864 A: 1890521
—————————————-
FORD Currier Pick Up
VTV 97 m/bna.!!! (0223)
5419304
V:14/10/2013 T: 27209 A: 1888472
—————————————-Página 12 / Clasificados / LA CAPITAL Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013
FORD “K” adj $ 27.000
con 25 c/pagas Restan 59
c . $ 1 . 0 0 0 c / u T e l .
155211442
V:14/10/2013 T: 309120 A: 1890596
—————————————-
FUEGO/81 GNC $ 10 pto.
L/Andes 2675
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889605
—————————————-
GOL 0 8 Pmt o . 1 5 5 -
790776.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889798
—————————————-
GOL 2000 joya 1.6 pto. fa-
cil. Alió 1469
V:14/10/2013 T: 4057 A: 1890522
—————————————-
GOL Die 06 u/dña. 1.9, 5
P. A/ A D/ H ( 2 2 3 ) 5 -
764180
V:14/10/2013 T: 27483 A: 1890159
—————————————-
GOL Diesel 3 ptas. 09 a/ac
y d/asist. pocos km. muy
bueno ver Colón 7073
V:18/10/2013 T: 20092 A: 1841597
—————————————-
GOL Trend/11 Pack/II
GNC excel.! est. 43.000
Km. / 155-445609
V:13/10/2013 T: 27519 A: 1890375
—————————————-
GOL Trend 2011 - 47.000
K m. ( n o p e r mu t a )
Escucho oferta!!! 155-
129183 m/bueno al día
V:12/10/2013 T: 17 A: 1890451
—————————————-
GOL Trend M/Bueno Nov
2 0 1 0 / 4 3 . 0 0 0 k m.
154368709
V:13/10/2013 T: 309337 A: 1890588
—————————————-
HONDA CITY 1.5 full 09
cuero único 155-765779
V:13/10/2013 T: 27553 A: 1890503
—————————————-
HONDA City, particular
2011 full aut. $ 125.000 /
155-585950
V:14/10/2013 T: 17 A: 1890311
—————————————-
HONDA CRV 09 au-
tomat. 46 Km. per-
mut o. Corri ent es
1 9 1 0 2 º C / 1 5 5 -
3 1 1 5 6 5 / 0 1 1 -
8422393
V:13/10/2013 T: 309359 A: 1890542
—————————————-
HONDA CRV 4 x 4 09
aut. c/techo u/dueño
60.000 Km. impec.
223 5281622
V:13/10/2013 T: 14784 A: 1890548
—————————————-
HONDA CRV 4 x 4 auto-
máti ca 2009 TE: 155-
209650
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890551
—————————————-
HONDA Fit 05 aut. único
dño. 154-002144.
V:17/10/2013 T: 27288 A: 1888926
—————————————-
IVECO Daily 4.9 12
f urgón 2000 esc.
o f e r t a s ( 2 2 3 ) 6 -
144991
V:14/10/2013 T: 27209 A: 1888476
—————————————-
KA/10 full llant. $ 61 /
156-801987
V:13/10/2013 T: 27462 A: 1890360
—————————————-
KA 10 Pmto. 155-790776.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889823
—————————————-
k a 2 0 0 3 j OY A d ÑO
156048776
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890124
—————————————-
KANGOO/08/D v/as. $ 67
156-801987
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889599
—————————————-
KANGOO/99 GNC $ 49
Libertad 5092
V:12/10/2013 T: 27375 A: 1889601
—————————————-
KA VIRAL 07 / 10 Nafta
AA muy bueno Col ón
3741
V:14/10/2013 T: 4075 A: 1889521
—————————————-
KIA SORENTO 11
4x4 2.4 EX full cuero 50.000
km. Dorrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890210
—————————————-
LICENCIA de taxi Vendo
155129327
V:13/10/2013 T: 309270 A: 1890597
—————————————-
M. BENZ 2007 C 200
Kompr. full 80 M. Km.
serv. M. Benz pint. fab. $
165.000 part. 155-416643
/ 154-173999
V:20/10/2013 T: 27507 A: 1890362
—————————————-
M. BENZ C 200 copressor
sprint pto. men. dño. 156-
013088
V:14/10/2013 T: 27558 A: 1890433
—————————————-
M. BENZ E 240 99 único
dueño i mpecabl e 223
4543120
V:17/10/2013 T: 27506 A: 1890363
—————————————-
MERCEDES BENZ
C 350 / 08 Kit Amg Pto. 46 m.
Km. n u e v o Dñ o . 1 5 6 -
208070.
V:14/10/2013 T: 14754 A: 1889269
—————————————-
MITSUBISHI L-200 CR
2011 / 55.000 Km. 4x4
(223) 5-926186.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889807
—————————————-
NISSAN Centro 2011
full financiación 70%
pto. La rioja 2164 / 154-
007770
V:14/10/2013 T: 4057 A: 1890520
—————————————-
PALA me c á n i c a
Michigan Clark 75,
motor 1518, turbo,
¡muy buena! Acepto
terreno o/propiedad
TE. 473-4738 / 155-
500566
V:14/10/2013 T: 4031 A: 1889962
—————————————-
PARTICULAR vendo
Partner D 2007 equip. m.
buena $ 65. 000 / 156-
072970
V:12/10/2013 T: 27538 A: 1890485
—————————————-
PARTNER 07 fliar. full
1.9 2 plc. 70.000 K.m 1º
dño. nueva 495-9616
V:12/10/2013 T: 27539 A: 1890487
—————————————-
PARTNER confort HDI
12 - 33.000 km. $ 92.000 /
4827705
V:12/10/2013 T: 4041 A: 1890129
—————————————-
PARTNER furgón 1.9 D
08 155-238986 M/B
V:13/10/2013 T: 309363 A: 1890558
—————————————-
PASSAT 1.8 TSI 2011
dña. (223) 6-043367
V:15/10/2013 T: 27320 A: 1890312
—————————————-
PATAGONI CA VTC
2011 nafta 1.6 financia-
ción 70% pto. La Rioja
2164 / 154-007770
V:14/10/2013 T: 4057 A: 1890519
—————————————-
P E U G E O T 2 0 6
Generation 2010, 5 ptas.
nafta Pocos Km. Colón
7073
V:18/10/2013 T: 2551 A: 1886787
—————————————-
PEUGEOT 207 compact
XT 1.6 5 ptas. pocos km.
Mod. 2011 nafta. Colón
7075
V:18/10/2013 T: 3710 A: 1878609
—————————————-
PLAN Gol basic 44 cuotas
pagas $ 21. 000 / 155-
197150
V:13/10/2013 T: 309312 A: 1890562
—————————————-
P L AN Ov a l o 7 0 / 3 0
Ranger d/cab. Diesel 60
cuotas pagas. Acepto te-
rreno San Juan 967 TE.
155-500566
V:13/10/2013 T: 4031 A: 1889929
—————————————-
PLAN Partner 70-30 ad-
judicada 54 cuotas pagas.
Acepto permuta Tel. 154-
371987
V:06/11/2013 T: 27376 A: 1889615
—————————————-
PUNTO JTD $ 75 M. 154-
467013
V:12/10/2013 T: 309346 A: 1890478
—————————————-
R-9/93 GNC 155-052821
V:14/10/2013 T: 4050 A: 1890525
—————————————-
RANGER 3.0 full XL Plus
2011 nueva hoy a/pta.
471-4943
V:13/10/2013 T: 27432 A: 1889916
—————————————-
RANGER XLPlus 200 S
c/simple 4 x 2 Diesel 2.8
¡impecable! a/terreno San
Juan 967 TE. 155-500566
/ 473-4738
V:13/10/2013 T: 4031 A: 1889927
—————————————-
SCENIC 07 TDI M/B 155-
238986
V:13/10/2013 T: 309362 A: 1890557
—————————————-
SIENA 05 HLX 1.8 nafta
full Colón 3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889561
—————————————-
SIENA 2003 naf. nvo.
partic. acep. men. valor $
37.500 Tel. 154-425052
V:13/10/2013 T: 27562 A: 1890467
—————————————-
SIENA ELX 1.7 TD Full
2005 l/nueva Pocos Km
dueño VTV al día Colón
7073
V:18/10/2013 T: 21477 A: 1850294
—————————————-
STEPWAY 1.6 /11
C o n f o r t 3 8 . 0 0 0 k m.
Impecable Dorrego 2165
V:14/10/2013 T: 4036 A: 1890209
—————————————-
SURAN Plan 50 ctas pa-
gas Dña (223) 5-764180
V:14/10/2013 T: 27483 A: 1890160
—————————————-
SUZUKY Jimny 4x4 M.
2000 Tel. 156-811352.
V:14/10/2013 T: 27451 A: 1890078
—————————————-
S Y M B O L 2 0 1 3
Expresion pack II 7000
Km. 155-571197
V:12/10/2013 T: 27540 A: 1890490
—————————————-
TAXI completo urg. x via-
je. 156-170290.
V:17/10/2013 T: 309247 A: 1889988
—————————————-
Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013 LA CAPITAL / Clasificados / Página 13
—————————————-
ABACO ES
DESTAPONNE
DESTAPE CON
MAQ.ELECTR.SIN
ROMPER PISO NI
PARED CLOACAS
PILETA CAÑERIAS
GRAL.TEL.4879715
URG.155206642
V:06/11/2013 T: 14715 A: 1655737
—————————————-
ABAÑIL en gral. techos y
electricidad precio econó-
mi co 487- 8010 / 155-
186342
V:18/10/2013 T: 27438 A: 1889802
—————————————-
ABEL
TALLER DE
CALZADO
Zapatos, zapatillas, mochi-
las, carpas, teñidos, tapice-
r í a. Mor eno 4050 / 223
156337186
V:30/10/2013 T: 2551 A: 1888558
—————————————-
AFEITADORAS
Service, Afeitadoras Luro
3226 L 149 2º Pi so 156-
877024.
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820466
—————————————-
AIRE ACONDIC
Instalación servicio las 24
hs. urgencias nuevos y usa-
d o s To d a s l a s ma r c a s
155899462
V:06/11/2013 T: 26637 A: 1849627
—————————————-
ALBAÑIL 487-0417.
V:08/11/2013 T: 309287 A: 1890226
—————————————-
ALBAÑILERIA electrici-
dad, pintura, herreria
154568839
V:16/10/2013 T: 26871 A: 1886186
—————————————-
ALBAÑILERIA en gral.
pisos cerámicos refac. con
ref. 155-685194
V:12/10/2013 T: 26767 A: 1885731
—————————————-
ALBAÑIL grl. 481-9177 /
155-171618
V:22/10/2013 T: 309215 A: 1889699
—————————————-
A L B A Ñ I L r e f .
155650039
V:12/10/2013 T: 27477 A: 1890264
—————————————-
ALBAÑIL t/tarea y peón
155-499481
V:13/10/2013 T: 27559 A: 1890435
—————————————-
ALUMINIO
y madera carpintería a me-
dida fáb., reparación, insta-
l aci ón. 471- 2549 / 156-
836030.
V:31/10/2013 T: 16883 A: 1820601
—————————————-
ARMADO de hormigón
peón albañil peón. Darío
156-195548
V:12/10/2013 T: 27386 A: 1889595
—————————————-
ARREGLO techos aleros
tejas chapas lozas imper-
meabilizaciones. Cel.
156-858583
V:20/10/2013 T: 26960 A: 1887021
—————————————-
ATODOVAPOR
Limpiamos techos frentes
grafitis Libertad 5432 / 0223
/ 475-0909 / 155-440559
V:30/10/2013 T: 3901 A: 1885740
—————————————-
AUDIO-ALARMAS
Autos, motos. Venta instal.
rep. servicio técnico. Luro
4844 / 476-1232.
V:30/10/2013 T: A: 1887448
—————————————-
BAULERAS Y
DEPOSITOS
Ponga su candado y llévese
las llaves info@baulerasyde-
positos.com Tel. fijo 6265523
V:30/10/2013 T: 21217 A: 1848637
—————————————-
CALDERAS Repar servi-
ce urg. Tel. 155-899462
V:06/11/2013 T: 26637 A: 1726314
—————————————-
CALEFACCION todos
los sistemas Reparación
servicio Urgencias Tel.
155899462
V:06/11/2013 T: 26637 A: 1858636
—————————————-
CARPINTERO a domic.
arreg. gral. ptas. vent.
481-4883 ó 155-590108.
V:13/10/2013 T: 24277 A: 1828913
—————————————-
CARPINTERO a domicilio
muebles de cocina arreglos
gral. 477-5036 / 156-321531.
V:08/11/2013 T: 309273 A: 1857626
—————————————-
CASERO se of rece Sr.
Daniel 155-128698 Oficios
V:28/10/2013 T: 27172 A: 1888284
—————————————-
CEMENTISTA losa ce-
l e r l o s a y e s c a l e r a
155258707 fijo 5003557
V:07/11/2013 T: 26574 A: 1884403
—————————————-
CERCOS
ELECTRICOS
Seguridad perimetral Casas
dep. e industrias
cercoselectricos@dnservi-
cios.com 0223 154-563355.
V:30/10/2013 T: 21217 A: 1848638
—————————————-
CERRAJERO 155212121
V:10/11/2013 T: 309347 A: 1890572
—————————————-
CHICO 20 años con ganas
de progresar 156802134
V:16/10/2013 T: 27371 A: 1889557
—————————————-
CHICO 22 años busca em-
pleo exp. en mozo curso de
conserje de hotel con ganas
de trabajar 155-855244
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889838
—————————————-
CHOFER auto camineta
para ruta 4933727
V:12/10/2013 T: 309342 A: 1890575
—————————————-
CHOFER se ofrece p/taxi
c/exp. 156-858966
V:12/10/2013 T: 4660 A: 1890513
—————————————-
CHOFER se ofrece p/re-
mis-rural 156-858966
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890514
—————————————-
CHOFER taxi camión re-
parto, etc. 44 años 155-
560841.
V:13/10/2013 T: 27447 A: 1890056
—————————————-
CLAUDIO Construcciones te
hace de los cimientos al techo
todo 155258707 fijo 5003557
V:07/11/2013 T: 26574 A: 1884406
—————————————-
COCINERA prof. c. exp. y
pres. resto bar y/o casa de
flia. Turno noche 154-
982466 (no sms)
V:14/10/2013 T: 309311 A: 1890402
—————————————-
COCINERO pizzero mi-
nutero con exp. y ref. 155-
291978
V:16/10/2013 T: 27245 A: 1888731
—————————————-
COLOCADOR de mem-
brana T. 155672945 /
4705107
V:13/10/2013 T: 26804 A: 1885765
—————————————-
CORTES LASER
Souvenirs, portarretratos,
c aj as, l et r as, per c has.
Belgrano 3573 / 495-1091.
V:30/10/2013 T: A: 1887446
—————————————-
CORTINAS
Arreglos 481-3247 / 155-
298879.
V:26/10/2013 T: 24677 A: 1679898
—————————————-
CUI DO abuel os 473-
0603.
V:16/10/2013 T: 309288 A: 1890224
—————————————-
DESTAPES Cloacas con
máq eléctr, emerg Tel.
155-899462
V:06/11/2013 T: 26637 A: 1705611
—————————————-
ELECTRIC. 4871208 /
155622565
V:15/10/2013 T: 27480 A: 1890261
—————————————-
EXPRESO
MARPLATENSE
Encomiendas diligencias La
Plata - Bs. As. - Miramar -
Tres Arroyos. Rivadavia
3402 y Jujuy 4732390
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820469
—————————————-
FLETE a. barato mudan-
za c/ayud. t/l/días t/l/zona
474-6976
V:19/10/2013 T: 26679 A: 1885089
—————————————-
F L E T E B s . A s .
Mudanzas $ 3.000 combi-
na d a s T. 4 7 9 6 9 8 5 ó
154370394
V:29/10/2013 T: 27475 A: 1890267
—————————————-
FLETES Angel económi-
cos a Bs. As. $ 650 c/M.
Benz a t/el país 487-6363 /
156-841596.
V:26/10/2013 T: 24343 A: 1869901
—————————————-
DURLOCK cielorrasos y
tabiques 156-339779.
V:30/10/2013 T: 308915 A: 1888554
—————————————-
FLETES Bs. As. interior
y local unid. 0 Km. 154-
470884
V:17/10/2013 T: 17 A: 1860420
—————————————-
GASISTA mat. instala-
c i ón, r ep. gr al . 155-
894658.
V:24/10/2013 T: 27036 A: 1887592
—————————————-
GASISTA matri. plomero
trám. planos inst. epoxi y
sigas. albañilería en gral.
c o l . c e r á mi c o s 1 5 6 -
110415 / 483-1329
V:17/10/2013 T: 27144 A: 1888088
—————————————-
GASISTA plomero servi-
ce integral urgencias 155-
110873 Marcelo
V:12/10/2013 T: 26773 A: 1885709
—————————————-
HIDROLAVADO 487-
0417.
V:08/11/2013 T: 309287 A: 1890225
—————————————-
HIDROLAVADO T. 154-
257590
V:09/11/2013 T: 27515 A: 1890370
—————————————-
HOMBRE joven se ofrece
como casero o sereno T.
155568461
V:18/10/2013 T: 26928 A: 1886757
—————————————-
HOMBRE joven se ofrece
con vigilador franquero,
portería o encargado de
edificio Tel. 155568461
V:18/10/2013 T: 26928 A: 1886760
—————————————-
JOVEN 21 años aux. de
farmacia se ofrece para
pasante 155761973
V:13/10/2013 T: 309202 A: 1889509
—————————————-
JOVEN para camarera
con exp. y buena presen-
cia 223 5971180
V:15/10/2013 T: 27188 A: 1888495
—————————————-
JOVEN se ofrece para
trabajo de gastronomía y
de ayudante de parrillero
y como bachero. Cel. 156-
019293 / 487-6696
V:18/10/2013 T: 27438 A: 1889879
—————————————-
LIMPIEZA de alfombras
hoteles of. part. 4938399 /
155806250
V:20/10/2013 T: 26108 A: 1881182
—————————————-
LUSTROMANIA lustrados
y encerados de autos TE:
154-361951 agencias y par-
ticulares y concesinarias
V:18/10/2013 T: 27417 A: 1889862
—————————————-
ME OFR. ayud. coc. minutas
urg. T. 156-322987 o 465-2300
V:12/10/2013 T: 27504 A: 1890291
—————————————-
ME OFREZCO al bañi l
electricista todo tipo de tra-
bajo 487-8010 / 155-186342
V:12/10/2013 T: 27179 A: 1888220
—————————————-
ME OFREZCO c o mo
acompañante de perso-
nas mayores día o noche
ayudo con aseo personal
quehaceres domésticos y
cocina, amplias referen-
cias comprobables. TE:
481-2487
V:02/11/2013 T: 27307 A: 1889060
—————————————-
ME OFREZCO como ca-
marero para fiestas y
eventos T. 155568461
V:18/10/2013 T: 26928 A: 1886759
—————————————-
ME OFREZCO como me-
dio oficial pintor con expe-
riencia T. 155568461
V:18/10/2013 T: 26928 A: 1886758
—————————————-
ME OFREZCO de peón
en trabajos de construc-
ción techista o pintor Cel.
155-839254
V:15/10/2013 T: 27407 A: 1889712
—————————————-
ME OFREZCO para ayu-
dante de construcción T.
155461451
V:12/10/2013 T: 27381 A: 1889655
—————————————-
ME OFREZCO para alba-
ñil trabajo en gral. Adrián
Cel . 156065893 Casa
4876638
V:12/10/2013 T: 27381 A: 1889657
—————————————-
ME OFREZCO para case-
ro de campo y tractorista.
Cel. 154-663668
V:07/11/2013 T: 27428 A: 1889853
—————————————-
ME OFREZCO para lim-
pieza x hora con experien-
cia. Cel. 155-208811
V:13/10/2013 T: 27400 A: 1889763
—————————————-
ME OFREZCO para trab.
de mantenimiento o ayu-
dante albañil, medio ofi-
cial u otro trab. Llamar al
155-798360 / 487-5014
V:18/10/2013 T: 27311 A: 1889031
—————————————-
MOZO (se ofrece) con exp.
en rest. Turno noche T.
155508486
V:12/10/2013 T: 309169 A: 1889537
—————————————-
MUCAMA x hora c/ref.
487-6612.
V:23/10/2013 T: 27449 A: 1890095
—————————————-
PAREJA joven responsa-
ble se ofrecen para case-
ros en MdP y zona con ta-
reas de mantenimiento y
p a r q u e . C e l .
02236015714 / 475-1355.
V:12/10/2013 T: 309267 A: 1890241
—————————————-
PARQUET Pulido plast.
c o l o c a t a r u g . f l o t a
4785092 / 155738004 Sr.
Amarillo
V:18/10/2013 T: A: 1812403
—————————————-
PLOMERO-GAS.
475-2125 / 155-399959
V:14/10/2013 T: 4061 A: 1890570
—————————————-
PLOMERO gasista ter-
mos calefones cocinas
destapes 154-380280 /
489-6421
V:27/10/2013 T: 27379 A: 1889618
—————————————-
PLOM. gas 40 años exp.
hum. rep. Mateotti 3029
TE: 482-0879
V:23/10/2013 T: 27430 A: 1889849
—————————————-
PULIDO plastificados re-
paraciones 155-652304 /
479-5807.
V:15/10/2013 T: 27453 A: 1889870
—————————————-
PULIDOR mosaicos y
marmol T 155010367
V:20/10/2013 T: 26497 A: 1884175
—————————————-
PULIDOS
PLAST. PARQUET
REP. TE.470-3244
V:17/10/2013 T: 25263 A: 1876342
—————————————-
REPARTIDOR de gaseo-
sa o lácteos limpio terre-
nos baldío. Darío 156-
195548
V:12/10/2013 T: 27386 A: 1889593
—————————————-
SE Ofrece albañil de 29
años Tel. 487-8724 Cel.
156-196236.
V:12/10/2013 T: 27267 A: 1888880
—————————————-
SE OFRECE albañil para
cual qui er horari o T.
4875283
V:12/10/2013 T: 27349 A: 1889497
—————————————-
SE OFRECE albañil para
t odo t i po de t rabaj o.
Llamar al 155-939443
V:18/10/2013 T: 27402 A: 1889714
—————————————-
SE OFRECE carpintero
de hormigón celulosa y
peon practico 4652452 /
155824032
V:15/10/2013 T: 27363 A: 1889301
—————————————-
SE OFRECE chica para
limpieza o niñera 0223
155045414
V:29/10/2013 T: 27403 A: 1889766
—————————————-
SE OFRECE chico de 20
años con experiencia pa-
ra ayudnate de albañil y
carpintero. Llamar 478-
7943 / 155-306593
V:18/10/2013 T: 27440 A: 1889786
—————————————-
SE OFRECE chico para
cualquier clase de trabajo
4875283
V:12/10/2013 T: 27349 A: 1889495
—————————————-
SE OFRECE chico para cual-
quier tipo de trabajo 4875283
V:12/10/2013 T: 27355 A: 1889496
—————————————-
SE OFRECE chico para cual-
quier clase de trabajo Tel.
4875283 Cel. 156192111
V:12/10/2013 T: 27388 A: 1889648
—————————————-
SE OFRECE chofer con
experiencia reparto 465-
2774 / 155-694177
V:13/10/2013 T: 27397 A: 1889760
—————————————-
SE OFRECE j oven 22
años para tarea barrial
155-551023
V:12/10/2013 T: 27376 A: 1889612
—————————————-
SE Ofrece joven p/Ayud. de
cocina c/exp. y parrillero o
ayud. de pizzero c/exp. 155-
399688 / 487-6642.
V:12/10/2013 T: 27264 A: 1888890
—————————————-
SE OFRECE joven para
trabajo de cocina pizzero
minutero o ayudante de
cocina 4872596
V:16/10/2013 T: 27371 A: 1889538
—————————————-
SE OFRECE joven para
oficios varios con ganas de
trabajar Tel. 4654908
V:01/11/2013 T: 27381 A: 1889654
—————————————-
SE OFRECE j oven
p/t/tipo de trabajo ba-
chero 500 3965 / 223
154-265592
V:12/10/2013 T: 27550 A: 1890501
—————————————-
SE OFRECE oficial albañil
Tel. 4875283 Cel. 156192111
V:12/10/2013 T: 27388 A: 1889649
—————————————-
—————————————-
APRENDIZ p/cocina y/o
pizzería. Pres. CV c/foto
en Tejedor 28 de 11.30 a
20 hs.
V:12/10/2013 T: 27522 A: 1890307
—————————————-
AVON incorpora reven-
dedoras. Llamar 481-
2966
V:13/10/2013 T: 309353 A: 1890540
—————————————-
AYUD. cocina y cocinero.
Pres. J.B. Justo 1155
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890461
—————————————-
AYUD MECANICO
p/ serv. maquinas jardin
Motores 2 y 4 T Luro 5931
V:16/10/2013 T: 4030 A: 1890263
—————————————-
BICYSHOP incoporará me-
cánico esp. en bicicletas con
exp. y ref.
comprobables únicamente.
24 a 31 años. Enviar CV c/fo-
to a:bicyshop@hotmail.com
V:12/10/2013 T: 14759 A: 1889451
—————————————-
BICYSHOP incorporará
vendedor c/ref. y experiencia
comprobable
únicamente 24 a 30 años.
Enviar CV c/foto a:bicys-
hop@hotmail.com
V:12/10/2013 T: 14759 A: 1889452
—————————————-
BUSCO ayudante (me-
nor 30 A.) empr. manteni-
miento ascendores bom-
bas. Lu. a Vie. de 8 a 12 /
481-9995
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890512
—————————————-
BUSCO peón albañil con
experiencia 482-7666
V:12/10/2013 T: 27555 A: 1890506
—————————————-
CAMARERA p/delivery
c/exp. c. vitae Avellaneda
1356 fdo.
V:12/10/2013 T: 27487 A: 1890319
—————————————-
CAMARERO c/ buena
presencia. Pasteur 989
V:12/10/2013 T: 4050 A: 1890315
—————————————-
CARNICERO completo
J. P. Ramos 865
V:12/10/2013 T: 27487 A: 1890119
—————————————-
CONSERJE recep. p/ho-
tel masc. mayor 28 años
c/idioma y exp. comprob.
(excluy.) CV Mitre 1457
V:12/10/2013 T: 27520 A: 1890304
—————————————-
HERBALIFE
Oportunidad de negocio in-
ternacional Dist. independ.
juanjosecamargo@live.com.
ar
V:30/10/2013 T: 2551 A: 1864302
—————————————-
IMPORTANTE call centers
seleccionará telemarketers,
sexo femenino, de
18 a 30 años. Excelente dic-
ción, buena presencia, agra-
dable ambiente de trabajo.
Horario part time (mañana y
tarde) Sumate a nuestro
equipo de trabajo. Enviar
CV con foto (excluyente)
a: busquedapromot ora-
call@gmail.com
V:12/10/2013 T: 4783 A: 1890598
—————————————-
EMPLEADA p/inst. depi-
lación. Rivadavia 3079 1º
Piso
V:17/10/2013 T: 27520 A: 1890305
—————————————-
LAVADERO de autos ne-
ces.:
SECADORES
Pres. c/C.V. y ropa de traba-
jo. Av. Jara 755
V:12/10/2013 T: 2551 A: 1890469
—————————————-
LOCAL gastronómico ne-
ces.: parrillero c/exper.,
edad hasta 35 años, dis-
ponibilidad horaria, tra-
bajo todo el año. Present.
C . V . e n l o c a l 1 1 9
“Shopping Los Gallegos”
V:12/10/2013 T: 27562 A: 1890465
—————————————-
MOTO mens. 155-816519
V:12/10/2013 T: 309310 A: 1890404
—————————————-
MOZA origen cubana o
e s p a ñ o l a 0 2 2 3 -
155483262
V:13/10/2013 T: 309343 A: 1890574
—————————————-
MUCAMA geri át ri ca
c/refer. Pres. en Marcos
Sastre 445 de 9 a 12 hs.
V:15/10/2013 T: 2551 A: 1890466
—————————————-
NEC. carni cero pres.
a/partir 8 hs. Juramento
2608
V:12/10/2013 T: 4060 A: 1890509
—————————————-
NEC. OPERADOR/ A
p/remisería 155-490044
V:15/10/2013 T: 27518 A: 1890369
—————————————-
NEC PELUQUERO/A
c/Exp. Presentarse 14 de
Julio 1814 de 10 a 18 hs.
V:12/10/2013 T: 27487 A: 1890118
—————————————-
OFICIAL costurero para
camperas 483-2587
V:12/10/2013 T: 4050 A: 1890428
—————————————-
OF. TECHI STA 223
4267894
V:13/10/2013 T: 4035 A: 1889773
—————————————-
PERSONAL call center c/ex-
per. en cobranzas. Enviar
CV y refer. a:
skypecv@yahoo.com.ar
V:13/10/2013 T: 23 A: 1890545
—————————————-
SOLICITO oficial pintor
automotores y prepara-
do r c o mpe t e nt e 223
155353652
V:14/10/2013 T: 27306 A: 1890366
—————————————-
SRTA. p/atención al pú-
blico p/horario cortado.
Pres. CV c/foto en Tejedor
28 de 11.30 a 20 hs.
V:12/10/2013 T: 27522 A: 1890306
—————————————-
VENDEDOR/ A única-
mente, experto e/vta. in-
muebles p/inmobiliaria
156-844530
V:13/10/2013 T: 27561 A: 1890462
—————————————-
VENDEDORAS
Revendedores aromatizado-
res. Aumenta tus ingresos
incorporate a Arbell cosmé-
tica natural 4938448
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820345
—————————————-
VENDEDOR /RA p/atención
público 20 a 27 años c/exper.
Pres. c/CV hoy 10 a 14 hs. en
“Balloon City” shopping Los
Gallegos Pta baja
V:14/10/2013 T: 309224 A: 1889665
—————————————-
BALNEARIO 22
PUNTA MOGOTES
HURLINGHAM 22 S.R.L.
Informa a su personal tem-
porario que las plazas tem-
porada 2013/2014 se en-
cuentran a disposición, de-
biendo informar dentro del
plazo de Ley, su voluntad
de reiterar la relación ante-
rior. (Art. 98 de LCT).
BALNEARIO 23
PUNTA MOGOTES
BALNEARIO CARIOCA S.R.L.
Informa a su personal tem-
porario que las plazas tem-
porada 2013/2014 se en-
cuentran a disposición, de-
biendo informar dentro del
plazo de Ley, su voluntad
de reiterar la relación ante-
rior. (Art. 98 de LCT).
—————————————-
CHOCADOS VOLC.
Compro autos Pick Up camio-
nes pago más 154-242793 Mlo.
2000 en adelante
V:20/10/2013 T: 26964 A: 1887018
—————————————-
COMPRO R. Kangoo full
06-08 a dueño entrego Gol
Country 01 Diesel full di-
fer. contado 155-765770
V:13/10/2013 T: 27553 A: 1890504
—————————————-
GOL COUNTRY Diesel
01 full m/buena pto. 155-
765770
V:13/10/2013 T: 27553 A: 1890505
—————————————-
Toyota RAV 4 4x4 auto. 13
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ 12
Focus 1.6 4 Ptas . . . . . . .12
Kia Sorento 4x4 2.4 EX .11
Stepway confort. . . . . . . 11
Ecosport 1.6 XL Plus . . .10
Cross Fox Highline . . . . .10
C4 2.0 16v 4 Ptas . . . . . . .09
Corsa Rural full 1.4 . . . .09
Astra GL 2.0 . . . . . . . . . . . .08
Gol 1.6 full 3 Ptas . . . . . .08
Logan 1.6 full . . . . .08 y 09
Blazer 2.8 TDi 4x4 . . . . .06
Golf 1.6 5 Ptas . . . . . . . . .06
Megane 1.6 Autentic . . .06
Clio 1.2 Autentic 3 Ptas 05
206 XR Premium 1,6 . . .04
Dorrego 2165
PERMUTAS - CONSIGNACIONES
MERCEDES
C 200
BLUE EFFICIENCY
2012
Línea 2013 1.600 km.
plata paladio,
particular.
156-848498
J.C. EQUIPAMIENTOS
PARTNER O
KANGOO
Asiento + 2 vidrios +
cinturones.
$ 4.000
JUAN A. PEÑA 7445
223-5652429
HONDA
CRV LX
4x2 0 Km.
a retirar de agencia
156-853940
TOYOTA Corolla 2010
XEI cuero $ 100.000 TE:
154-001897
V:12/10/2013 T: 24626 A: 1888732
—————————————-
TOYOTA Hilux 4 x 2 SRD
f ul l 2008, i mpecabl e
80.000 km. particular
155-276001
V:12/10/2013 T: 14759 A: 1889450
—————————————-
TOYOTA Hi l ux SRV
2013 $ 230.000 TE: 154-
001897
V:12/10/2013 T: 24626 A: 1888733
—————————————-
TRANSIT 2000 - 2.5 die-
sel VTV Vigia corta, 4 cub.
nuevas Colón 3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889514
—————————————-
UNO 97 buen etado 155-
962086
V:12/10/2013 T: 27406 A: 1890368
—————————————-
VENTO 06 Luxury Wood
2.5 / $ 84.000 / 155-688518
/ 621*2527.
V:12/10/2013 T: 27279 A: 1888892
—————————————-
VENTO 2.0 T 2011 / 156-
201692
V:13/10/2013 T: 27520 A: 1890308
—————————————-
VENTO 2. 5 / 09 uni co
Colón 3741
V:14/10/2013 T: 4025 A: 1889517
—————————————-
VENTO Luxury TDI DGS
2011 ac ept o per mut a
89.000 Km. 223 5762757
V:13/10/2013 T: 27542 A: 1890497
—————————————-
VENTO TDI 2010 aut.
impec.!! dño. 155-182376
V:16/10/2013 T: 27561 A: 1890463
—————————————-
VOYAGE Conforline Plus
11 $ 78.000 / 155-658006.
V:14/10/2013 T: 309267 A: 1890239
—————————————-
VW TRANSPORTER 99
M/B tapizada $ 69.000
TE: 154-542502
V:14/10/2013 T: 27563 A: 1890476
—————————————-
Página 14 / Clasificados/ LA CAPITAL Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013
Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013 LA CAPITAL / Clasificados / Página 15
—————————————-
AMARRES
DE AMOR
INMEDIATOS
Seguros s/daños. Cartas
Uniones Anulo daños Abro
econom. Ayuda esp. Mar. y
jueves gratis Alta magia ri-
t ual Ab. r e s . 491- 7495
Consulta $ 50. 155493001
V:30/10/2013 T: 25718 A: 1878763
—————————————-
ATRAE Y AMARRA
Ivan: tarot, Buzios, ¿Se fue?
¿Engaños? fuerte y eterno.
Amarre al ser queri do.
Uniones. Destrabe económi-
co. Limpiezas 4722980 /
877*536
V:12/10/2013 T: 27566 A: 1890601
—————————————-
BEATRIZ La Vidente de
MdP 5004395 / 4729289 /
155744120
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890600
—————————————-
¡CARLOS
MONTERREY!
“Logre lo que parece im-
posible” Métodos únicos y
r e v o l u c i o n a r i o s .
Garantía 100% amarres,
destrabes, retornos, tra-
bajos personales y a dis-
tancia. Abona después de
resultados. Te. 491-1866 /
155-323135. Solución in-
mediata.
V:25/10/2013 T: 3464 A: 1705071
—————————————-
ESTRELLA Rodríguez
“Sexto Sentido” declara-
do de i nt . muni c i pal
155130680 / 4944240
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890599
—————————————-
GABRIELA
Vidente natural, tarot sin
m a r g e n d e e r r o r .
Tr abaj os i nf al i bl es .
Liberaciones laborales.
Cura de daños. Retornos.
Amarres. Uniones gtía.
100% abona el resultado.
482-6141 / 155-553241
V:26/10/2013 T: 27106 A: 1887903
—————————————-
KARINA DE OGUM
RUBEN DE OXALA
Buzi os. Tarot Vi denci a.
Baños pomba y Exu. exorcis-
mos Limp. casas,
negocios, campos. Ap. cami-
nos Probl. laborales. Juicios
enemigos. Probl. pareja.
471-3630.pairubendeoxa-
la@yahoo.com.ar
V:12/10/2013 T: 4993 A: 1728610
—————————————-
MARIA Ines vidente na-
tural 155564022
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890121
—————————————-
M. ISABEL. Videncias
155010019
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890602
—————————————-
NO TE COBRO
ES A VOLUNTAD
Angel y Aldana, Tarot, ayu-
da espiritual, unión de pare-
jas, destrabes. Alvarado
322, Tel. 4863786 / 156-
876508 / 156-876517. Lun a
Dom de 10 a 21 hs.
V:02/11/2013 T: 27282 A: 1873085
—————————————-
PROFESORA ELI
MAT. 3572
Parapsicóloga y psíquica,
predicciones sin margen de
error, uniones, destrabes, li-
beraciones, rituales de alta
magia. Cursos intenivos.
Tel. 479-6098 / 156-817712
V:23/10/2013 T: 27032 A: 1853810
—————————————-
SRA. Susana: Sanadora
holística, columna, artro-
sis, psoriasis, importen-
cia, sanación general y
definitiva, astrología per-
sonal. Te. 472-9289 / 155-
344334
V:14/10/2013 T: 26022 A: 1889627
—————————————-
MASAJISTA masculino
4729741 Mat. 153
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890110
—————————————-
MASAJISTA matricula-
do 155165210 Mat. 839
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890104
—————————————-
MASAJISTA matricula-
do 4729741 Mat. 628
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890107
—————————————-
MASAJISTA matricula-
do Tel. 4752867 Mat. 509
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890108
—————————————-
MASAJISTA profesional
a domic. estética terap.
rehabilit. ambos sexos
2234665685 Matr. 1059.
V:16/10/2013 T: 309299 A: 1890185
—————————————-
MASAJISTA, reflex, di-
git 5005331 (Mat. 354)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890604
—————————————-
MASAJ. masc. reflex.
sed. TE: 474-8182 Mat.
252
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890583
—————————————-
M A S A J m a s c u l i -
no155368874 Matrícula
3011
V:05/11/2013 T: 21671 A: 1851864
—————————————-
MASAJ. masculino 156-
227265 (Mat. 1860)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890587
—————————————-
MASAJ. prof. domicilios
156-018749 (Mat. 94695)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890586
—————————————-
masaj. RELAX A DOMIC.
156213145 mAT. 565
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890123
—————————————-
MASAJ. Relax, sedat.
155598179 Mat. 1640
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890606
—————————————-
MASAJ. Terapeut., sedat.
155322139 Mat. 1305
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890605
—————————————-
TANTRA ma s a g g e ,
ori ent. 0223 4244679
(MN 762)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890576
—————————————-
YORKSHIRE 1 año fca.
482-5551 / 156-132503
V:12/10/2013 T: 309282 A: 1890564
—————————————-
Y O R K Y h e m. 1 5 5 -
057105
V:16/10/2013 T: 309211 A: 1889691
—————————————-
—————————————-
ACEITES masajes aro-
mas 156352053 Mat .
9069
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890127
—————————————-
A N T I A G E ma s a j e
4733671 / 6430827
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890126
—————————————-
ANTIEDAD ténicas ma-
saje holístico 1 hora 15
min. $ 180 horario de 9 a
18 hs. 156-160310 Matr.
125/9
V:14/10/2013 T: 26227 A: 1881905
—————————————-
ANTIEST. desc. sed. 156-
234489 (Mat. 3436)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890581
—————————————-
ANTIESTRES, desc. relax
223 6160933 (Mat. 478)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890584
—————————————-
ANTIESTRES desc. re-
l ax 156-018749 (Mat.
94695)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890585
—————————————-
ANTI ESTRES r el ax
155067372 Mat. 958
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890112
—————————————-
ARMONIA masaj. relax
2 2 3 5 3 0 1 7 0 8 ( Ma t .
105593)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890573
—————————————-
DEPILAC P/Homb., ma-
sajes 2236146844 Mat.
74309
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890612
—————————————-
KI NESI OLOGA aux
154470928
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890114
—————————————-
MASAJ. a do mi c i l i o
155811465 Mat. 1641
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890610
—————————————-
M A S A J . d e p i l a c .
156213618 Mat. 2727
V:16/10/2013 T: 27487 A: 1890125
—————————————-
MASAJ. depilac. reflex
154234154
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890111
—————————————-
MASAJ. desc. gab. y dom.
T. 156181384 Mat. 3113
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890608
—————————————-
MASAJ. descont., re-
laj. Tel. 5005331 (Mat.
354)
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890603
—————————————-
MASAJ. descont. sedat.
02235243104
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890609
—————————————-
MASAJ . d e s c . r e l a j
5004621 Mat. 253
V:18/10/2013 T: 27566 A: 1890607
—————————————-
MASAJ. des c . r el aj .
156862490 Mat. 3973
V:18/10/2013 T: 27466 A: 1890611
—————————————-
MASAJ. en camilla, se-
dat. 154-981614 (Mat.
1142)
V:18/10/2013 T: 27568 A: 1890578
—————————————-
MASAJES de la india
155167106
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890113
—————————————-
MASAJES relajantes se-
dativos 480-2602 (Mat.
58204).
V:17/10/2013 T: 17 A: 1871848
—————————————-
MASAJES relax descont.
155312801 Mat. 550
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890109
—————————————-
MASAJES relax domic.
155-171959 Mat. 201
V:12/10/2013 T: 27487 A: 1890321
—————————————-
MASAJES relax sedat.
154476647
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890105
—————————————-
MASAJES relax sedat.
5004266 mat. 550
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890106
—————————————-
—————————————-
BOTE fibra 4,60 / 154-
378494.
V:13/10/2013 T: 309297 A: 1890207
—————————————-
CUATRICICLO “raptor”
Yamaha 0 Km. $ 75.000
Cel. 223-156874510
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890348
—————————————-
HONDA 400 NX Falcon
13 nueva. Regalo hoy 471-
4943
V:13/10/2013 T: 27432 A: 1889915
—————————————-
HONDA Tornado 2010 /
5.800 km. 155-049628
V:14/10/2013 T: 27209 A: 1886295
—————————————-
TRAY Mc. sal v. 154-
378494.
V:13/10/2013 T: 309297 A: 1890208
—————————————-
—————————————-
ADIESTRAMIENTO
Aprenda Ud. junto a su perro
* Carlos Guiridlian esp. en
psicología canina *
Dictado de cursos oficiales.
1 5 5 - 0 2 6 8 2 7 / 4 9 4 -
8732www.elperromiami-
go.com
V:05/11/2013 T: 24292 A: 1853417
—————————————-
CACH. border coli 60 días
/ 155-903638
V:13/10/2013 T: 17 A: 1890459
—————————————-
CACHORRO B. Collie
c / exc . pedr i gee 155-
114330.
V:13/10/2013 T: 309276 A: 1890234
—————————————-
CANICHES $ 1.500 / 479-
0100
V:06/11/2013 T: 26316 A: 1861124
—————————————-
CANICHES 155-892791.
V:20/10/2013 T: 27209 A: 1885328
—————————————-
CANICHES 478-0145
V:14/10/2013 T: 27561 A: 1890460
—————————————-
CANI CHES Mi ni s T
4916199
V:18/10/2013 T: 309341 A: 1890577
—————————————-
SHARPEI c/pap. listos
p/entregar 223 4841242
V:13/10/2013 T: 4050 A: 1890314
—————————————-
SPRINGER M. 491-4134
V:16/10/2013 T: 309211 A: 1889690
—————————————-
VENDO cachorro boxer
excelente 475-4693
V:13/10/2013 T: 4056 A: 1890436
—————————————-
APOYO escolar a domici-
lio 477-5966 / 155-570309
V:04/11/2013 T: 27138 A: 1888114
—————————————-
CULTURAL
INGLESA
Para aprender inglés en se-
rio curso de fonética, dicción
y conversación. San Luis
2498 / 495-6513
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820475
—————————————-
FRIKAHL
CURSOS
Calzados, carteras, biou, len-
cería, mallas, moldería, costu-
ra, ropa, canina camp. de cuer-
po Sarmiento 2530 / 457-2630.
V:30/10/2013 T: A: 1888555
—————————————-
GUSTAVO DAX
Curso del Peluquero 2013
Consul . 480-3139 / 154-
174868 Magallanes 3934.
V:30/10/2013 T: 25718 A: 1878764
—————————————-
LAS PROFESORAS
Todas las materias. Todos los
niveles 486-4647 / 479-9969
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820476
—————————————-
LIGA DE
AMAS DE CASA
Cursos Peluquería dep. ta-
rot angeología, corte y conf.,
tej. compu., pedicuría, yoga.
Salta 1867 / 476-2422.
V:30/10/2013 T: 2551 A: 1854937
—————————————-
MATEMATICAS
Profesora, preparo toda cla-
se de alumnos. 473-7985.
V:25/10/2013 T: 2551 A: 1852336
—————————————-
—————————————-
A DOMICILIO mat./quím.
otras mater. 155-221348
V:09/11/2013 T: 27525 A: 1890330
—————————————-
APOYO ESCOLAR
Co n t a b . Ma t . f í s i c a .
Química. Lengua Inglés.
Maipú 3248 / 474-5895
V:30/10/2013 T: 16819 A: 1820473
—————————————-
APOYO escolar nivel pri-
mario y secundario $ 50 x
2 hs. grupos reducidos cu-
pos limitados 4863885 /
155116172
V:14/10/2013 T: 26865 A: 1885931
—————————————-
MATEMATICA física
química, contabilidad,
inglés $ 50 x 2 hs. grupos
reducidos cupos limita-
d o s 4 8 6 3 8 8 5 /
155116172
V:14/10/2013 T: 26835 A: 1885930
—————————————-
—————————————-
$$ A COMERCIANTES
155-690746
V:09/11/2013 T: 309334 A: 1890340
—————————————-
CHEQUES tit. x terceros
156-859093
V:17/10/2013 T: 307830 A: 1881123
—————————————-
CREDITAR
ayudas económicos sin gas-
tos y en el día. Jujuy 1817
Moreno 2266 Loc. 15 / 496-
0380 / 154-727708
V:30/10/2013 T: A: 1883458
—————————————-
CREDITO $ 1.000 - 12
cuotas de $ 106 Chaco
1962 T. 4743935
V:16/10/2013 T: 27488 A: 1890115
—————————————-
NECESITAS
DINERO?
Ll amanos ya! 6262189 /
6261695.
V:30/10/2013 T: A: 1852340
—————————————-
PAGOS diarios $$$ 154-
564335
V:12/10/2013 T: 308952 A: 1890594
—————————————-
SRA. p/ trab. domést.
p/hora o mes c/ref. 487-
6512
V:22/10/2013 T: 27378 A: 1889617
—————————————-
SRA. se ofr. c/ref. p/lim-
pieza y serv. domést. T.
487-6834
V:13/10/2013 T: 27426 A: 1889842
—————————————-
SRA se ofrece p/serv.
doméstico mucama,
h o t e l , g e r i a t r i c o
4652821
V:12/10/2013 T: 27355 A: 1889493
—————————————-
SRA. x hra. $ 25 hra. ref.
478-1418
V:12/10/2013 T: 27555 A: 1890507
—————————————-
CUIDO abuelos con exp.
ref. comprobables Tel.
155273455
V:08/11/2013 T: 27457 A: 1890252
—————————————-
CUIDO abuelos c/ ref.
155-802375.
V:14/10/2013 T: 309243 A: 1889990
—————————————-
CUIDO Enfermos, abue-
los exp. referencias 155-
727239.
V:18/10/2013 T: 309112 A: 1889087
—————————————-
CUIDO pers. mayores de
noche/día respons. 470-
2689
V:13/10/2013 T: 27491 A: 1890495
—————————————-
MUJER 30 años se ofrece
p/limpieza, cuidado de ni-
ño o personas mayores.
155-480077.
V:16/10/2013 T: 27261 A: 1888867
—————————————-
SE Ofrece Chica de ama
de casa, atención al públi-
co o ayudante de cocina
Tel. 155-399688 / 487-
6642.
V:12/10/2013 T: 27264 A: 1888864
—————————————-
SE ofrece chica para lim-
pieza por hora o cuidado
de abuela con referencias
156-238860.
V:12/10/2013 T: 27274 A: 1888878
—————————————-
SE Ofrece chica p/noche-
ra, camarera, limpieza x
hs. o semanal 487-5380 ó
2234378301.
V:14/10/2013 T: 27332 A: 1889171
—————————————-
SE OFRECE chica para
la bacha. Llamar al 155-
964566
V:07/11/2013 T: 27413 A: 1889722
—————————————-
SE OFRECE chica para
c u i d a r a b u e l o s .
Comuni carse al 155-
964566
V:28/10/2013 T: 27413 A: 1889723
—————————————-
SE OFRECE mujer para
cuidado de señora 477-
1652 o 156-887688
V:15/10/2013 T: 2551 A: 1888286
—————————————-
SE Ofrece señora para
cuidados de personas ma-
yores o servicios domésti-
cos Excelentes referen-
cias 473-0603.
V:13/10/2013 T: 309119 A: 1889117
—————————————-
SE OFRECE Sra para
limpieza o cuidado de per-
sona mayor Solo en casa
de f ami l i a 4877849 /
156160681
V:16/10/2013 T: 27371 A: 1889539
—————————————-
SE OFRECE sra para
limpieza x hra en casas y
locales 4874892
V:17/10/2013 T: 27381 A: 1889656
—————————————-
SE OFRECE sra. respon.
con referencias para cui-
dar ancianos o limpieza
155-235363
V:15/10/2013 T: 27413 A: 1889747
—————————————-
SE Ofrece Srta. para tra-
bajo servicio doméstico x
hs. o mensual Tel. 487-
5939.
V:16/10/2013 T: 27266 A: 1888886
—————————————-
SE OFRE. sra. x h. p.
limp. y plancha cualq. ho-
rario TE: 482-8357 Cel.
155-230778
V:17/10/2013 T: 27376 A: 1889616
—————————————-
SEÑORA de 50 años
p/cuidar abuelos. 470-
5177.
V:19/10/2013 T: 27330 A: 1889167
—————————————-
SEÑORA de 50 años
p/mucama de hotel. 470-
5177.
V:19/10/2013 T: 27330 A: 1889166
—————————————-
SRA. (40 a) se ofrece ser-
vicio doméstico, gastronó-
mico, limpieza en gral.
477-5024 / 155-403883.
V:16/10/2013 T: 27265 A: 1888889
—————————————-
SRA. 50 a se ofrec. d/mañ.
p/limp. o cuidado pers.
may. c/ref. Tel. 478-8700.
V:13/10/2013 T: 27444 A: 1890068
—————————————-
SRA. cuida abuelos 156-
067472
V:14/10/2013 T: 309308 A: 1890405
—————————————-
SRA Joven Dinámica
muy buenas referen-
cias Se ofrece para tare-
as domesticas en gene-
ral planchado, cuidado
de niños y adultos ma-
yores De lunes a vier-
nes 154383788
V:04/11/2013 T: 27348 A: 1889499
—————————————-
SRA. limpieza de mañana
amplias referencia 481-
7517
V:12/10/2013 T: 309199 A: 1889488
—————————————-
SRA. p/mantenimiento
de limpieza c/ref. T. 487-
6834
V:13/10/2013 T: 27426 A: 1889841
—————————————-
—————————————-
BABY Si st er con ref .
Disponibilidad horaria
Tel. 155273455
V:08/11/2013 T: 27457 A: 1890251
—————————————-
CHICA 30 años busca tra-
bajo atención al cliente
cuidado de abuelos de
limpieza o camarera 156-
165944
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889835
—————————————-
SE OFRECE peón de al-
bañil 29 años responsable
Cel. 223 5419570
V:13/10/2013 T: 27305 A: 1889052
—————————————-
SE OFRECE señora para
trabajo doméstico x hora
mensual c/ref. Teléfono
4 8 7 - 1 0 0 6 Ce l . 1 5 5 -
963147
V:17/10/2013 T: 27381 A: 1889622
—————————————-
SE OFRECE soltero para
casero Bacha cuidar an-
c i a no s 1 5 5 8 2 4 0 3 2 /
4652452
V:15/10/2013 T: 27363 A: 1889302
—————————————-
SE OFRECE sra. mayor y
respon. para cuidar abue-
los/as de noche. Llamar
465-5681 / L. a V.
V:13/10/2013 T: 27399 A: 1889758
—————————————-
SE OFRECE sra. p/lim-
pieza cuidado d. abuelo
niño referencia Tel. 470-
2942
V:15/10/2013 T: 27404 A: 1889713
—————————————-
SE OFRE. muchacho se-
guridad priv. empresas
eventos comercios ext.
con curso vigilador 155-
409466
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889828
—————————————-
SE OFR. muchacho ayud.
albañil plomero, pintor
carga y desc. sereno segu-
rid. o todo trabajo 155-
409460
V:13/10/2013 T: 27422 A: 1889829
—————————————-
SRA. c/b ref. p/cuidado
abuelos día noche 470-
0599
V:15/10/2013 T: 27189 A: 1888401
—————————————-
SRA. con movilidad para
hacer trámites o cobran-
zas o preventista TE: 478-
1726
V:17/10/2013 T: 27375 A: 1889611
—————————————-
SRA. excelente presencia
Se ofrece para venta al
público referencias 155-
966428.
V:13/10/2013 T: 27443 A: 1890070
—————————————-
SRA. para atención al
público y administra-
tiva con exp. y ref. TE:
478-1726
V:17/10/2013 T: 27375 A: 1889609
—————————————-
SRA. por hora de L. a V.
Llamar 465-5681
V:13/10/2013 T: 27399 A: 1889756
—————————————-
SRA. resp. c/ref. comp.
p/cuidado abuelos 155-
818459
V:18/10/2013 T: 27431 A: 1889919
—————————————-
SRITA. Excelente pre-
sencia se ofrece atención
al público. Camarera mu-
cama 155-597072.
V:13/10/2013 T: 27443 A: 1890069
—————————————-
SRITA. excelente presen-
cia se ofrece camarera,
mucama promociones.
155-980185.
V:13/10/2013 T: 27443 A: 1890071
—————————————-
TALLER DE
MARCOS
cuadros espejos pátinas, res-
tauración: porcelanas, arte-
factos, luminación Alberti
2986 / 4951050
V:30/10/2013 T: 2551 A: 1881756
—————————————-
TECHOS
ARREGLOS
Chapas, tejas, losas, membr.
c/ alum. , refor. . Garantía.
Héctor Achen e hijo. 4790817
V:31/10/2013 T: 23185 A: 1862554
—————————————-
TECHOS zinguería cons-
trucción reparación 474-
8535
V:23/10/2013 T: 26303 A: 1872121
—————————————-
TRABAJOS de pintura
de obra 155-685194
V:12/10/2013 T: 26767 A: 1885722
—————————————-
YESERIA durlock obras
refacc. 474-3001 / 156-
815450
V:02/11/2013 T: 27298 A: 1889101
—————————————-
YESERI A Gral . 481-
3519.
V:01/11/2013 T: 309084 A: 1888964
—————————————-
Página 16 / Clasificados/ LA CAPITAL Mar de l Plata, sábado 12 de octubre de 2013
GRAN REMATE SABADO 12 A LAS 14,30 HS.-
EN CALLE FUNES Nº 853 - (Por cta y orden de su prop.)
INST. COMERCIALES: Heladeras exhibidora 2 ptas acero inox, carnicera acero 2 ptas.
Inox y vertical.- Freezer horizontal.- Anafe 4 hornallas.-Excte. Cocina acero inox. 6 horna-
llas y doble horno (ideal quincho). Equipo aire acondicionado de 9000 frias YORK (muy
b/estado).- Cant. de mesas y sillas bar.- Mostradores.- Iluminación para negocios.- etc.-
MAT.DEMOLICION: Puerta de entrada americana c/reja.- Ventanas de 1, 2 y 3 hojas.-
Puertas placas - Cant. frentes placard.- Cant. de juegos de postigos 2 hojas.- Ventiluces.-
Cant. hojas ventana.- Escalera cedro.- Sanitarios.- etc.-
MUEBLES: Jgo. Comedor estilo moderno.- Mesas de pino-tea y cedro.- Camas de alga-
rrobo de 1 plaza nuevas.- Mesas tv y ratonas varias.- Cant. mesas de luz.- Cucheta algarro-
bo.- Sillones. Ropero estilo francés.-
Jgo dormitorio luis XV con comoda mármol y alzada de espejos biselados aletados.- Sillas
varias.- Sillón cama.- Heladeras familiares, calefones, calefactores.- Iluminación. Adornos
y muchos lotes más.
VISITAR: viernes de 10 a 12 hs - SABADO DESDE LAS 10 HS
FOTOS Y DETALLE EN NUETRA PAGINA WEB :
( www.danielraimondi.com.ar <http://www.danielraimondi.com.ar>)
Rematará mobiliario de chalet Viamonte esq. Pringles
SÁBADO 15 HS.
Juego de comedor Provensal completo. Sillones de 2 y 3 cuerpos.
Dormitorio español. Excelente estado. Mesa de cocina con sillas.
Art. de cocina. Lavarropa automático. Televisor color. Mesa TV.
Petit muebles. Araña de cobre y bronce. Biblioteca. Art. decora-
ción. Juego de copas. Juego de cubiertos, platos, lámparas. Bici-
cletas. Porcelanas. Importante decoración en metal blanco. Col-
chas. Frazadas, artículos de garaje y más de 150 lotes imposible
detallar. Visitar sábado de 10:00 hs. al remate.
Fotosydetalles: www.bernateneremates.blogspot.com.ar (apartir viernes18hs.)
Móvil: 155-986645
OSCAR BERNATENE
(2169)
HOY SABADO 12 A LAS 10,30 HS.-
REMATARA INST. DIETETICA
EN CALLE CASTELLI Nº 1320
(Por cta y orden de su prop.)
Heladera vidrio curvo exhibidora de 1,50 mts.- Exhi-
bidor rinconero vidrio curvo roble y acero.-
Dos balanzas electrónicas.- Freezer.- Equipo de aire
acondicionado (Split).- Antigua balanza BERKEL de
pie.- Estanterías varias de madera con iluminación
led.- Microondas.- Banco de plaza.-
Televisor color.- Ilumninación.- y varios lotes más.-
VISITAR: DESDE LAS 9,30 HS.-
FOTOS Y DETALLE EN NUETRA PAGINA WEB: (www.danielraimondi.com.ar)
CAPITAL de Mar del
Plata, el Juez en lo Civil y
Comercial, a cargo del
Juzgado Nº 14, Secretaría
N º U n i c a d e l
Departamento Judicial
de Mar del Plata, en los
autos caratulados “REF.
MAR SRL s/CANCELA-
CION DE TITULO EJE-
C U T I V O ( E x p t e .
18.454)”, cita y emplaza a
hacer valer sus derechos a
quien resulte ser legítimo
tenedor del cheque Nº
84898912 por la suma de
PESOS TRES MIL ( $
3.000) librado contra la
c ue nt a c o r r i e nt e Nº
205003069 del Banco
Patagonia S.A. Sucursal
Nº 220. Mar del Plata, 26
de septiembre de 2013.
Bernardo Marcos Diez.
Auxiliar Letrado.
V:17/10/2013 T: 14749 A: 1888845
—————————————-
Po r TRES DI AS e l
Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 3 ,
Secretaría Unica de
Azul, cita y emplaza
por TEINTA DIAS, a
herederos y acreedores
de do n WAI MANN
CLAUDIO FABIAN.-
Azul, 9 de agosto de
2 0 1 3 . F d o . D r .
S a n t i a g o R a mó n
Noseda. Secretario.
V:13/10/2013 T: 27490 A: 1890331
—————————————-
—————————————-
POR CINCO (5) DIAS:
ANIKSE S.A., CUIT
30-71116520-3, con do-
mi c i l i o en Güemes
2383, transfiere a GUI-
LLERMO ANGEL VI-
VAS, DNI 5.451.059,
domiciliado en Moreno
3154 pi so 8º “ A” , el
100% del fondo de co-
mercio rubro “Café-
Restaurant-Pizzas” de
cal l e Al bert i 1278.
Oposi ci ones de l ey
Mitre 1828 Of. 2 (Lunes
a Jueves 17 a 19 hs.)
V:15/10/2013 T: 309313 A: 1890415
—————————————-
Sec. Unica Depto. Jud.
Mar del Plata, hace sa-
ber que el martillero
OMAR ALEJANDRO
SASS Reg. 2204 (0223)
155-364707, rematará
el 16 de octubre de 2013:
Inmueble sito en calle
Luciano Arrué Nº 2189
esq. Av. Colón de Mar
del Plata, Nom. Cat.:
Circ. VI; Secc. A; Manz.
6 6 - c c , P a r c . 1 4 - a ;
Matrícula 107052 (045)
Sup. l ote 215, 10 mc.
Sup. cubierta s/catastro
136 mc. libre de gravá-
menes, impuestos, tasas
y contribuciones hasta
posesión y con todo lo
plantado, edificado y ad-
herido al suelo BASE $
254.496,66 Seña 10%
Honorarios 4% c/parte +
IVA y aportes previsio-
nales a c/comprador.
Sellado de Ley 0,6% c/p
AL CONTADO efectivo
acto subasta. Si no hu-
b i e r a p o s t o r e s e l
23/10/2013 saldrá a la
v e n t a c o n BAS E $
190.872,50 y si tampoco
hubi er e post or es el
30/10/2013 venta SIN
BASE. Todas las subas-
t as en Bol í var 2958
M.d.P. a las 13:00 hs.
Visitar días de subasta
de 11 a 12 hs. Ocupado
por demandada y grupo
familiar s/mand. const.
fs. 182/3. El comprador
constituirá domicilio en
radio del Juzgado, si
compra “en comisión”
denunciará comitente
en acto subasta (art. 582
CPCC) . Ad e u d a a l
0 8 / 2 0 1 3 A R B A $
2. 777, 60 al 06/ 2013:
MGP $ 4.095,03 OSSE $
1.795,27. Autos: “LUSI
GUILLERMO y otro/a
c/MENDIOLA VERO-
N I C A S A N D R A
S / E j e c u c i ó n
Hi p o t e c a r i a ” Ex p .
17582. Mar del Plata, 26
de septiembre de 2013.
Dra. KARINA JUDIT
PIGOZZI. PROSECRE-
TARIA.
V:13/10/2013 T: 2551 A: 1890425
—————————————-
Por el término de 15 días a
publicarse en el Diario LA
1827 / 29 / 33 c/Harrech,
José P. y Harrech, José L.
s/Ejec. Exp.”- M. del Plata,
7 de octubre de 2013. Dr.
Sergio Fabián O. Farrulla.
Prosecretario.
V:13/10/2013 T: 309325 A: 1890427
—————————————-
J u z . C i v . y
Com. N°2, Sec. Unica,
D p t o . J u d . M D P .
C o mu n i c a q u e e l
Martillero Rolando O.
Valentini, Reg.N°1596.
Te-495-0612 subastará
el 16 de Octubre de 2013
a las 13hs. en Bolivar
N°2958 - MDP. lo si-
guiente: Una cochera
u b i c a d a e n c a l l e
Corrientes 1847 - UF: 1
d e Ma r d e l P l a t a
Nomen.Catas.: Circ.I:
Secc.B: Mza133:Parc.4-
a: UF.1;Polígonos:11-
0 1 ;
Matricula:N°148.482/1
d e G r a l . P u e y r r .
( 0 4 5 ) . S u p e r f . :
1 5 . 4 0 m t s . c d s .
Desocupada.Deudas:
MGP. : $16. 265, 24 al
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ; O S -
S E . : $ 8 . 4 7 8 0 5 a l
1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ; A R -
B A : $ 1 . 1 1 6 , 6 0 a l
1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
Expensas:$9.847,27 a
Febrero de 2013; Ultimo
p e r i o d o
informado: Agosto de
2 0 1 3 : $ 3 4 0 ; B A -
SE:$14.690 AL CONTA-
D O . S e ñ a 1 0 % .
Honorarios 4%. a cada
parte y 10% de los hono-
rarios en concepto de
aportes a cargo del com-
prador. Sellado Fiscal
0.5%. Todo dinero efecti-
vo acto subasta. En caso
de no haber postores sal-
drá a la venta con la base
de $11.018 el 18/10/2013
y para el mismo supues-
to saldrá a la venta SIN
BASE el 22/10/2013, to-
das a la misma hora y lu-
gar. Exhibición: 16 de
Octubre de 2013 de 10hs
a 11hs. Venta ordenada
libre de gravámenes, im-
puestos, tasas y contri-
buciones hasta la fecha
de entrega de posesión a
quien resulte adquiren-
te. Si el comprador com-
pra en comisión deberá
denunciar en el acto de
remate el nombre de su
c o mi t e nt e ( ar t . 582
CPC.) y constituir domi-
cilio dentro del radio de
asi ent o del j uzgado
(art.580 CPC.). El saldo
de precio deberá ser de-
posi t ado dent ro del
quinto día de aprobada
la subasta bajo apercibi-
miento de lo dispuesto
por el art.585 del C.P.C.
El comprador en subas-
ta no quedará desobliga-
do con respecto a la deu-
da por expensas que no
se cancelen con el produ-
cido de la subasta. Los
concurrentes a la subas-
ta deberán acreditar su
identidad para el ingre-
s o a l a c t o d e
s u b a s t a . A u t o s :
Co ns o r c i o Edi f i c i o
Leblon c/Sucesores de
Morlachi Juan Antonio
Al ba Omar Eduardo
s / Co br o Ej e c ut i vo .
Expediente N° 115.738.
Mar del Pl ata 26 de
Septiembre de 2013.- El
presente edicto se publicará
por tres días en el Boletín ofi-
cial y Diario La Capital de
Mar del Plata. Dr Guillermo
E. Schab - Secretario.
V:14/10/2013 T: 2551 A: 1890569
—————————————-
Juzg. Civ. y Com. Nº 10,
acreedores de Benigno
F E R R E Y R A M I
5 . 7 2 8 . 3 2 8 y Ama l i a
Ha y d e é B A I Z D NI
555.870. Mar del Plata, 1
de octubre de 2013.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890385
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Co me r c i al Nº 11 de l
Depto. Judicial de Mar
del Plata, cita y emplaza
por treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de
Don Nilson Oscar Charo.
Fdo. Pat r i c i a Noemí
Juarez. Jueza Ci vi l y
Comercial. Mar del Plata,
30 de septiembre de 2013.
DANIEL HARBOUKI.
Auxiliar Letrado.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890397
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Comerci al Nº 9 del
D e p a r t a m e n t o
Judi ci al de Mar del
Plata cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos y acreedores
de JOSE MEZZANOT-
TE. Mar del Plata, 2 de
octubre de 2013. GUI-
LLERMO A. POCATI-
NO. AUXILIAR LE-
TRADO. JUZGADO
CIVIL Y COMERCIAL
Nº 9.
V:13/10/2013 T: 309302 A: 1890409
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Co me r c i a l Nº 1 3 ,
Secretaría Unica cita y
emplaza a herederos y
acreedores del causan-
te ALVAREZ RODOL-
FO por el plazo de 30 dí-
as a fin de que se pre-
senten a hacer valer
sus derechos. Mar del
Plata, 3 de octubre de
2 0 1 3 . FEDERI CO
FONT. SECRETARIO.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890556
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Co me r c i al Nº 9 de l
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por treinta (30)
días a hereeros y acree-
d o r e s d e A r a n d a
Petrona. Mar del Plata,
19 de septi embre de
2013. MARIA MAGDA-
LENA YOUNG. SE-
CRETARIA. Juzgado
Civil y Comercial Nº 9.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890563
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Número 12,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
acreedores de Blas José
D ’ A r c o M . I N r o .
5.318.528. Mar del Plata,
27 de septiembre de 2013.
SABRINA PAULA MAR-
TINEZ. SECRETARIA.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890568
—————————————-
J o s é A l e j a n d r o
Acampora, martillero
Reg. 1847 DJMDP. Santa
Fe 2150-MdP-Tel.: 155-
278212 por orden Dr.
Jorge O. Novelli. Juez tit.
del Juzg. Civ. y Com. Nº
12 Depto. Jcial. M. del
P l a t a , r e m a t a e l
18/10/2013 depto. desha-
bitado en Mitre 1827/33
3º “E” M. del Plata, Nom.
Cat.: I, B, 128, 7, U.F. 23,
Pol. 03-07, Matr. 63092,
sup. 19, 94 m2, base $
20.520.- Si no hay posto-
res, el 25/10/2013, base $
15.390.- Si no hay posto-
res, el 1/11/2013 s/base.
Las 3 fechas a las 12 hs. en
Bolívar 2958 de M. del
Plata: Contado. Seña 10%
- Comisión 4% a c/parte,
aportes 10% a cargo de
compr. Ant. imp. tasas y
contrib. h/posesión. Debe:
OSSE al 16/ 8&2013 $
4.120,52; MGP al cuota
4/2013 $ 17.081,74; Arba
al 14/ 8/ 2013 s/ deuda:
Expensas al 31/7/2013 $
28.882.- (cap. + int.) ju-
l i o 2 0 1 3 $ 4 0 6 , 1 8 .
Comprador debe deposi-
tar saldo dentro del 5º día
de aprob. remate bajo
apercib. art. 585 CPCC,
const. dom. en radio del
Juzg. indicar nombre de
comitente en remate y no
queda desoglibado de ex-
pensas que nos e cancelen
en exp. Concurrentes a
remate deben acreditar la
identidad con DNI co-
rresp. y se hará planilla
de asistencia art. 52 inc. a
y b ley 10. 973. Visita:
18/10/2013 de 10 a 11 hs
Exp. Nº 29818 “Cons.
Prop. Edif. Calle Mitre
06-2012, en los autos ca-
ratulados “DUCK JIBE
S.A. S/CONCURSO PRE-
VENTI VO ( PEQUE-
ÑO)”. Exptdte. Nº 24807,
se ha decretado la quiebra
a DUC K J I B E S . A .
Mat r í c ul a Nº 61. 006
(D.P.P.J., inscripta el
11/07/2002; FS. 11/16),
C.U.I.T. Nº 30-70801091-
6, con domicilio social in-
i s c r i p t o e n A v .
Independencia Nº 891 de
esta ciudad de Mar del
Plata. Y se ha dispuesto
fijar hasta el 04/12/13 pa-
ra que los acreedores pre-
senten sus pedidos de ve-
rificación ante el síndico.
Fijar el día 21/02/14 para
que el Síndico presente el
Informe Individual y el
10/04/14 para la presen-
t a c i ó n d e l I n f o r me
General. Intimar al falli-
do y a los terceros para
que pongan a disposición
del Síndico los bienes de
aquél. Prohibir hacer pa-
gos al deudor, bajo aperci-
bimiento de tenerlos por
no efectuados. Síndico de-
signado CPN DANIEL
ALBERTO CASTRO con
domicilio en calle AVDA.
LURO 3894 1º “A” de Mar
del Plata, de lunes a vier-
nes horario de 18 a 20 hs.
Te./Fax: 410-4706 / 07.
Mar del Plata, 4 de octu-
bre de 2014. Mari ano
Bini. Auxiliar Letrado.
V:14/10/2013 T: A: 1890255
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Número 12,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
ac r eedor es de El i da
M a r í a B L U S D N I
1.442.218. Mar del Plata,
7 de Octubre de 2013.
Sabrina Paula Martínez.
Secretaria.
V:12/10/2013 T: 309277 A: 1890262
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 1 3 ,
Secretaría Unica, cita y
emplaza a herederos y
acreedores de la causante
BERARDOZZI ELSA JO-
SEFA por el plazo de 30
días a fin de que se pre-
senten a hacer valer sus
derechos. Mar del Plata, 1
de Oc t ubr e de 2013.
F e d e r i c o F o n t .
Secretario.
V:12/10/2013 T: 27467 A: 1890273
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 1 2 ,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
acreedores de Silveria
Benedicta GONCALVES
LC 0.942.122. Mar del
Plata, 26 de Septiembre
de 2013. SABRINA PAU-
LA MARTINEZ. SECRE-
TARIA.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890355
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 7 ,
Secretaría Unica cita y
emplaza a herederos y
acreedores del causante
DEGORGUE JORGE
PABLO por el plazo de 30
días a fin de que se pre-
senten a hacer valer sus
derechos. Mar del Plata,
23 de septiembre de 2013.
Dr a . Do mi n i q u e E.
Ar n a u d . Ab o g a d a -
Secretaria.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890361
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Número 12,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
a c r e e d o r e s d e Ra úl
Pa s t o r Pá e z ( DNI . :
7.682.087). Mar del Plata,
3 de octubre de 2013.
SERGIO FABIAN O. FA-
RRULLA. SECRETA-
RIO.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890367
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 1 2 ,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
acreedores de Fortunato
F I O R E N T I N I , MI
398682. Mar del Plata, 13
de septiembre de 2013.
SABRINA PAULA MAR-
TINEZ SECRETARIA.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890373
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Número 12,
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por 30 días a herederos y
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de
Juan Pedro MARTINEZ.
Mar del Plata, 23 de agos-
to de 2013. DRA. STE-
LLA MARIS DOMNE-
LLA. SECRETARIA ITI-
NERANTE S.C.J.B.A.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890550
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
C o m e r c i a l N º 1 0
Secretarí a Uni ca del
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de
Héctor Ernesto CANO y
Susana Martha SINA-
GRA. Mar del Plata, 4 de
octubre de 2013. DRA.
STELLA MARIS DOMI-
NELLA. SECRTARIA
I T I N E R A N T E
S.C.J.B.A.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890567
—————————————-
E l J u z g a d o d e 1 º
Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 6 de Mar del
Plata, cita y emplaza por
treinta días a herederos y
acreedores de DARDO
ALBERTO VILLAGRA.
Mar del Plata, 27 de sep-
tiembre de 2013. Andrea
E . B r o e d e r s .
Proecretaria.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890337
—————————————-
El Juzgado de Familia Nº
2 Secretaría única de Mar
de l Pl at a, c al l e San
Martín 3544, cita y em-
plaza por CINCO DIAS a
JUAN SANTOS MARSI-
LECE para que haga va-
ler sus derechos en el ex-
pediente MP-8760-2013.
“ POLO KARINA AN-
DREA C/MARCILESE
JUAN SANTOS S/AU-
TORIZACION”. Mar del
Plata, 30 de Septiembre
de 2013. Laura Platas.
Secretaria.
V:12/10/2013 T: 27467 A: 1890268
—————————————-
El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 1 3 ,
Secretaría Unica, del
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza a herederos y
acreedores de la causante
MARIA SANTOS ARA-
GON por el plazo de 30 dí-
as a fin de que se presen-
ten a hacer valer sus dere-
chos. Mar del Plata, 7 de
octubre de 2013. Mariano
Bini. Auxiliar Letrado.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890343
—————————————-
El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y
Comercial Nro. 16, del
Departamento Judicial
de La Plata, cita y empla-
za a todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el cau-
s ant e, TAFFI JUAN
CARLOS S/SUCESION
AB-INTESTATO, para
que dentro de los 30 días
lo acrediten.- La Plata, 23
de septiembre de 2013.-
V:13/10/2013 T: 2551 A: 1890403
—————————————-
El Juzgado de Primera
I n s t a n c i a C i v i l y
C o m e r c i a l N º 4 ,
Secret arí a úni ca del
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por treinta días
a los herederos y acreedo-
res de SEBASTIAN RA-
MON ARANDA a fin de
hacer valer sus derechos
en los autos caratlados
“ARANDA SEBASTIAN
RAMON S/SUCESION
A B - I NT E S T A T O” ,
Expte. Nº MP- 29321-
2013 (RGE: MP-29321-
2013). Mar del Plata, 7 de
o c t u b r e d e 2 0 1 3 .
Ma x i mi l i a no J e s ús
Vi l l a l b a . Au x i l i a r
Letrado.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890544
—————————————-
El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y
Comerci al Nro. Once
Secretaría única de Mar
del Plata, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de doña
Ana María Rosa Gómez.
Mar del Plata, 7 de octu-
bre de 2013. SILVINA
CHURRUARIN. ABO-
GADA-SECRETARIA.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890566
—————————————-
El Juzgado en lo Civil y
C o m e r c i a l N º 1 3 ,
Secretaría Unica, hace
saber que con fecha 05-
Judicial de Mar del Plata,
hace saber que con fecha
12 de septiembre de 2013
en autos caratul ados
“LECTON S.R.L. S/CON-
CURSO PREVENTIVO
(PEQUEÑO) (Expte. Nº
27372) se declaró la aper-
tura del concurso preven-
tivo de LECTON SRL,
CUIT 33-70813643-9 con
d o mi c i l i o s o c i a l e n
Lavalle Nº 4144 de la ciu-
dad de Mar del Plata,
Pcia. de Bs. As. En la que
se ha designado Síndico al
CPN Civale, Matías con
domicilio en calle 25 de
Mayo Nº 2980 A tal efecto
se fija el día 27/12/13 has-
ta el cual los acreedores
deberán presentarse ante
el síndico con los títulos
justificativos de sus crédi-
tos a los fines de la verifi-
cación, de lunes a viernes
de 9 a 15 hs. Se establece
hasta el día 28/02/14 fe-
c ha ha s t a l a c ua l e l
Síndico presente el infor-
me individual que pres-
cribe el artículo 35 de la
ley 24522, designándose
el día 18/04/14 para la
presentación del informe
general (art. 39 de la cita-
da ley Señálase el día
03/04/14, a las 10 hs. para
llevarse a cabo la AU-
DIENCIA INFORMATI-
VA que estipula el artícu-
l o 45 pe núl t i mo Dr .
RAUL EDUARDO GA-
RROS. J u e z Ci v i l y
Comercial. Mar del Plata,
4 de octubre de 2013.
Maximiliano J. Villalba.
Auxiliar Letrado
V:14/10/2013 T: 27467 A: 1890146
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
C o m e r c i a l N º 1 0 ,
Secretarí a Uni ca del
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de
Francisco ABBRUZZE-
SE. Mar del Plata, 26 de
Septiembre de 2013. Dr.
Raúl Fabi án Bordet .
Auxiliar Letrado.
V:12/10/2013 T: 27467 A: 1890270
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
Comercial Nº 5, Scretaría
Unica del Departamento
Judicial de Mar del Plata,
a cargo del Dr. Rodrigo
Hernán Cataldo cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores
del Sr. Modicca Blas L.E.
1.291.281 para que com-
parezcan a hacer valer
sus derechos.- Mar del
Plata, 7 de octubre de
2 0 1 3 . Dr . Fe d e r i c o
A d r i á n V i c e n t e .
S e c r e t a r i o d e
Actuaciones.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890379
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
Comercial Nº 5 Secretaría
Unica del Departamento
Judicial de Mar del Plata,
cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores
de DOMINGO BERNAR-
D O R U P P E L M I
10.346.496 a hacer valer
sus derechos. Mar del
Plata, 3 de octubre de
2 0 1 3 . F E D E R I C O
ADRIAN VICENTE. SE-
CRETARIO DE ACTUA-
CIONES.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890391
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
Comercial Nº 5 Secretaría
Unica del Departamento
Judicial de Mar del Plata,
cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO
MOLINA DNI 5.332.594
a hacer valer sus dere-
chos. Mar del Plata, 8 de
octubre de 2013. FEDE-
RICO ADRIAN VICEN-
TE. SECRETARIO DE
ACTUACIONES.-
V:14/10/2013 T: 309349 A: 1890527
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
C o m e r c i a l N º 2 ,
Secretaría única de la ciu-
dad de Mar del Plata, cita
y emplaza por treinta dí-
as a herederos acreedores
de Magdal ena Ar i as
A g u a y o ( D N I
92. 194. 780) . Mar del
Plata, 30 de septiembre
de 2013. DRA. KARINA
A. MINERVINI. AUXI-
LIAR LETRADA.
V:14/10/2013 T: 309336 A: 1890533
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
C o m e r c i a l N º 1 0
Secretarí a Uni ca del
—————————————-
E l J u a g a d o d e P a z
Le t r ado de Ge ne r al
Alvarado cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de JUAN
ARTURO BEHOTATS.
Miramar, 3 de octubre de
2013. Dr. Juan Pabl o
Fe r n á n d e z I b a r r a .
A u x i l i a r L e t r a d o .
Juzgado de Paz Letrado.
Gral. Alvarado.
V:13/10/2013 T: 27492 A: 1890349
—————————————-
El Juez Civ. y Com. Juz.
4. Dto. Jud. MdP. Autos:
“ CONS ORCI O DE
PROPIETARIOS EDI-
FICO CALLE VICEN-
TE LOPEZ 311/ 389
c/TELLO DANIEL ER-
NESTO Y OT. S/ CO-
BRO EJECUTIVO DE
EXPENSAS” . Expt .
24.869, hace saber por 3
días que la martillera
Cid Claudia Mabel. R.
2 5 8 0 , D o m. e n A .
Valentin Nº 2098, rema-
tará en Col. Martilleros
cl l e. Bol í var 2958 el
100% de un Depto. afec-
tado a Ley 13512 de PH
si to en cal l e Vi cente
López Nº 311/389, Piso
1º Dto. “7” de Mar d.
Plata, ocupado s/surge
de mandamiento const.
fs. 242/243; el 17-OCTU-
BRE-2013 CON BASE
de $ 63.098,66 ó el 28-
OCTUBRE-2013 C/BA-
S E r e d u c i d a d e $
47.323,99 ó el 07-NO-
VIEMBRE-2013 SIN
BASE, todos a las 12.30
hs. al ctdo. m/postor.
Nom. Cat. Circ. VI; Secc.
D; Manz. 358-e; Parc. 2;
UF: 15; Políg. 01-07;
Superficie 76 Mts. 79
Dms2, semicubierta: 2
M t s . 5 9 d m s 2 .
Descubierta: 9 Mts. 79
Dms2. Superf. total: 89
mts. 7 dms2. Matríc.
179.499/15 (045) demás
datos surgen del título
agregado a autos; Seña
10%; Com. 4% c/pte.;
más aporte ley; Sell.
0,6% libre t/grav. im-
puestos, tasas y contrib.
hasta posesión a com-
prador; adjudicatario
deberá efectivizar la to-
ma de posesión dentro
de los 10 días de ser de-
clarado adquirente defi-
nitivo a cuyo vto. la tota-
lidad de tributos expen-
sas y contribuciones se-
rán a su exclusivo cargo,
haya sido tomada o no la
posesi ón del mi smo.
D e u d a s : M U N . $
5 . 3 3 2 , 3 3 ; ARBA: $
2 . 1 5 2 , 2 0 ; OS S E $
3.975,97; Expensas al
15-09-13 $ 29.228,90;
abona mens. Agosto $
364,31 + $ 403,15 p/Fdo.
obra edif. Adquirente no
quedará desobligado
con respecto a la deuda
por expensas comunes.
Compra en comisión de-
berá indicarse nombre
comitente acto subasta
(Art. 582 CPC) No se da-
rá curso a la escritura-
ción y/o inscripción re-
gistral de venta judicial
hasta tanto sea acredi-
tado el íntegro pago de
totalidad expensas. pro-
hi bi da l a c e s i ó n de
dchos. y acciones del
comprador en subasta.
Visitar 17-OCTUBRE-
2013 de 10 a 11 hs. Mar
d. Plata, octubre 2 de
2 0 1 3 . M a r c o s R .
Valdettaro. Auxiliar
Letrado.
V:12/10/2013 T: A: 1890103
—————————————-
E l J u g a d o C i v i l y
C o m e r c i a l N º 1 0
Secretarí a Uni ca del
Departamento Judicial
de Mar del Plata, cita y
emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de
Antonia FERRACANO.
Mar del Plata, 2 de octu-
bre de 2013. DRA. STE-
LLA MARIS DOMINE-
LLA. SECRETARIA ITI-
NERANTE S.C.J.B.A.
V:14/10/2013 T: 27535 A: 1890538
—————————————-
El J u z g a d o Ci v i l y
Comercial Nº 4, a cargo
del Dr. Raúl E. Garrós,
d e l De p a r t a me n t o

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->