ΚΩ΢ΣΗ΢ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΠΟΙΗΜΑ
http://www.youtube.com/watch?v=swd6zCCiTys

Η ιέμε γίλεηαη ην πέξαζκα. Οη γξακκέο ηεο αζηξαπήο αθήλνπλ ηα αλαγθαία εθείλα
νπηηθά ίρλε γηα λα δνθηκάζνπκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε. Τν πέξαζκα ηεο
αζηξαπήο ζρεκαηίδεη απνζπάζκαηα από ην έλα ή ην άιιν γξάκκα: ειεθηξνγξαθία. Η
ιέμε ζρεκαηίδεηαη θαη απνζρεκαηίδεηαη ζηνλ ειεθηξηζκέλν αέξα. Ελεξγεηαθή
γξαθή, ε δπλακηθή ηεο ελ δξάζε. Ηιεθηξηθή ελέξγεηα. Τν 1986 ζρεδηάδσ έλα
θύθισκα πνπ κπνξεί λα παξάγεη ην ειεθηξηθό θαηλόκελν ηνπ θεξαπλνύ. Απηό έγηλε
δπλαηό ιόγσ ηεο εκθάληζεο ησλ λέσλ ηζρπξώλ ειεθηξνληθώλ κηθξό-εμαξηεκάησλ.
Η έξεπλά κνπ από ηόηε ζπλδέζεθε κε απηό ην θαηλόκελν θαη ηηο ζεκαίλνπζεο
γξακκέο ηεο αζηξαπήο. Από απηή ηελ έληνλε παξνπζία κα θαη ηελ ηόζν θεπγαιέα,
γελληέηαη ε αλάγθε γξαθήο. Παξαηεξώληαο κε επηκνλή απηέο ηηο γξακκέο, ηηο
αλαγλσξίδσ θαη ηηο απνθσδηθνπνηώ: ειεθηξνγξάθεκα .Εθξεθηηθό δηάκεζν πνπ
γξάθεη. Ηιεθηξηζκέλν πνίεκα κε ιέμεηο ειεθηξνρηππεκέλεο. Η γξαθή έγηλε
απξόβιεπηε, απξόζκελε θαη από ηόηε πξνζηέζεθαλ ζηε δνπιεηά κνπ εηεξνγελή
ζηνηρεία όπσο ην λεξό θαη ν θαζξέθηεο ή άιια ζηνηρεία αγώγηκα ε κε. Όια κνπ ηα
έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ θεξαπλό, ππαθνύνπλ ζε κηα νξηνζεηεκέλε ινγηθή από
ηελ ιεηηνπξγία ηεο πςειήο ηάζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Έηζη θάζε ζύληαμε απηήο ηεο γξαθήο νθείιεηαη ζε ζηνηρεία αγώγηκα ή κε, ζηελ
ειεθηξηθή ηάζε πνπ παξάγεη ην θνπηί-θεξαπλόο, ζην ηπραίν, ζηελ πγξαζία ηεο
αηκόζθαηξαο. Μία γξαθή ζαλ κνλνκαρία αξρίδεη λα ππάξρεη. Μηα γξαθή πνπ κόιηο
θαη γίλεηαη αληηιεπηή, κε ηπραία γξάκκαηα κηαο άγλσζηεο αιθαβήηνπ, ηεο
γξαθήο θεξαπλόο. Γξάκκαηα – απνζπάζκαηα αζηξαπώλ, απνζπάζκαηα γξακκώλ
πνύ δηαρένληαη ε έιθνληαη από ηελ αλαπλνή καο, από ην θνξκί καο. Έηζη ε ελέξγεηα

ηνπ ήρνπ. février 2003. γηα λα δεκηνπξγήζσ κ’ απηέο έλα πνηεηηθό πέξαζκα . Από ηελ κηα ε γξαθή. nice and cool. Δεκνζηεύηεθε ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο Terminal Zone-littérature et nouvelles technologies . αξραίν κέζν επηθνηλσλίαο θη από ηελ άιιε ν ειεθηξηζκόο ηεο αζηξαπήο κέζν ηόζν αξραίν. απηήο ηεο θσηεηλήο αύξαο πνπ κόιηο θαη δηαγξάθεηαη . Απηό βξίζθεηαη ζηελ νπζία ηεο ίδηαο ηεο ηδέαο ηεο γξαθήο –θεξαπλόο.Μηα γξαθή απνζπάζκαηα ζεκείσλ άκεζα ζπλδεκέλε κε ην πεξηβάιινλ. Έλα πνίεκα δελ κπνξεί παξά λα είλαη εθξεθηηθό. παξεκβαίλεη κε ηαρύηεηα ζηελ αηκόζθαηξα πνπ αλαπλένπκε. Οη ιέμεηο δηαπεξλώληαη από ηνλ ειεθηξηζκό γηα λα αληηιεθζνύκε ηηο δπλαηόηεηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ηνπο. δσληαλεύεη ην ζηηγκηαίν απηήο ηεο αλεπαίζζεηεο γξαθήο. απηόο ν λνκάο ηνπ θνξκηνύ καο. Μεηαθξάζηεθε από ηα γαιιηθά από ηελ Επγελία Παπαζσκά.γηα κηα εθξεθηηθή αηζζεηηθή.   Τν θείκελν απηό ζπλνδεύεη ηε ζεηξά ησλ έξγσλ πνπ θέξνπλ κελ ηνλ ειεθηξνληθό θεξαπλό ηνπ Κσζηή πνπ επελεξγεί όκσο ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζε ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί από αγώγηκα πιηθά γηα λα κπνξεί έηζη λα παξαρζεί ην εθάζηνηε πνίεκα . γηα ηελ δεκηνπξγία απηώλ ησλ ελαέξησλ γξακκώλ από αγώγηκεο ιέμεηο. Η ζπλερήο θίλεζε ηνπ θσηόο ηεο αζηξαπήο. ε έθξεμε ηνπ θεξαπλνύ. Arras. Έηζη ν θεξαπλόο δεκηνπξγεί ηηο δηόδνπο ηνπ γηα λα ραξάμεη ηελ δηαδξνκή ηνπ.πνπ κεηαβάιιεηαη ζε γξαθή νξίδεη ην πνηεηηθό λόεκα. Η δηαδηθαζία πνπ πξνθαιείηαη είλαη κία αλάγλσζε ή κία αθαζόξηζηε αίζζεζε. Μεηά από ηόζα ρξόληα εκπεηξίαο αλαθαιύπησ ην έξγν κόλν κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλό. ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο γεο. Πξηλ αθόκα δηαβάζνπκε απηό πνπ κόιηο πνπ πξνιάβακε λα δνύκε.Η ζεκαζία ηεο πνίεζεο είλαη λα αλαπηπρζεί ην πνηεηηθό λόεκα ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα κέζα(médias). Έηζη κόλνλ ην έξγν βξίζθεη ηνλ ξπζκό ηνπ. ρσξίο λα μερλάκε πσο ςάρλεη πάληνηε γηα λένπο δξόκνπο λα θεξαπλνβνιήζεη. όζν θαη πνιύ θαηλνύξην ζρεκαηίδνπλ κηα δηαρξνληθή δηαδξνκή. Απηή ε πνηεηηθή ζπλέρηζε ηελ έξεπλά κνπ: γηα λα αληηιεθζώ θαη λ’ απνθξππηνγξαθήζσ απηέο ηηο θσηεηλέο ζηηγκέο. Κωστής Σριανταυύλλοσ . Ο ζρεκαηηζκόο απηώλ ησλ γξακκώλ θαη ε αληίιεςε απηήο ηεο θίλεζεο νξίδνπλ έλα δηθό ηνπο ρξόλν ύπαξμεο ζηηο ιέμεηο πνπ είλαη αγσγνί ελέξγεηαο. Ζώλε ειεπζεξίαο πνπ ηνικάεη λα είλαη νπζηαζηηθή.Γαιιία. ηα ειεθηξνπνηήκαηα ζε ηπραίνπο δηαδξαζηηθνύο ζρεκαηηζκνύο αλάγλσζεο δηαιύνπλ θη επαλαζπγθξνηνύλ ην πνίεκα δεκηνπξγώληαο κηα ειεθηξηζκέλε πνηεηηθή αίζζεζε. ηνπ θσηόο.σο άιιν ειεθηξηθό θαηλόκελν. Ο ειεθηξηζκόο. δεκηνπξγεί έλαλ θώδηθα πνπ πξνζδηνξίδεη ηα όξηα ηεο δσήο καο. Από απηή ηελ ελεξγεηαθή δώλε μεθηλνύλ όια: λα δώζνπκε λόεκα ζηελ δσή καο ή λα δήζνπκε ην κνληέιν light. Σπλέρεηα ησλ έξγσλ ηνπ ηεο νπηηθήο πνίεζεο.