Νάλνο Βαιασξίηεο

΢πλέληεπμε ζηνλ Αιέμε Γαγιία
More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google
Share on twitter

«Ζ εμνπζία είλαη κπαλάι»
Ο Νάλνο Βαιασξίηεο είλαη ζήκεξα έλαο παππνύο πνηεηήο κε θάηαζπξα,
αγηνβαζηιηάηηθα γέληα θαη ιίγν "κπεξδεκέλν" βάδηζκα. Γηα 25 ρξόληα δίδαζθε
δεκηνπξγηθή γξαθή ζην παλεπηζηήκην ηνπ ΢αλ Φξαλζίζθν. Ήηαλ εθεί, όηαλ ε
αζηπλνκία θπλεγνύζε θνηηεηέο πνπ δηακαξηύξνληαλ γηα ηνλ πόιεκν ζην Βηεηλάκ.
΢ηηο Ζ.Π.Α. δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ αζύινπ. Ζ εηζβνιή ή όρη ηεο
αζηπλνκίαο εμαξηάηαη κόλν από ην όλνκα θαη ηελ νηθνλνκηθή δύλακε ηνπ θάζε
παλεπηζηεκίνπ. «Τπήξμαλ θαη λεθξνί, κέζα ζηα campus ησλ παλεπηζηεκίσλ ή ζηνπο
γύξσ δξόκνπο», κνπ ιέεη. ΢ήκεξα, ζηα 83 ηνπ, ζπλερίδεη λα γξάθεη πνηήκαηα θαη
εθδίδεη ην ινγνηερληθό - εηθαζηηθό πεξηνδηθό «Νέα ΢πληέιεηα». Αγαπά όιεο ηηο
ηέρλεο, ην video art, ηε κηληκάι ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη δεη καδί κε ηελ ακεξηθαλίδα
δσγξάθν γπλαίθα ηνπ, ηε δσγξάθν θόξε ηνπ, ρηιηάδεο βηβιία θαη ην laptop ηνπ, ζην
Κνισλάθη - ζε κηα από θείλεο ηηο παιηέο (ζαλ) bauhaus πνιπθαηνηθίεο, κε ην
ζηδεξέλην, αιιά «δηάθαλν» αζαλζέξ. ΢ην κπαιθόλη ηνπ, ππάξρεη κηα θελή ππνδνρή
γηα ην θνληάξη κηαο ζεκαίαο θαη ηε ζηηγκή πνπ ηνλ θσηνγξάθηδα απ' ην δξόκν,
έλησζα ζα λ' απαζαλάηηδα έλαλ παιηό, καζεκέλν θαπεηάλην ελόο θαξαβηνύ ή θάπνηνπ
αληάξηηθνπ.
Σν θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην απόζηαγκα - ην δπλαηόηεξν ειπίδσ - κηαο
θνπβέληαο πνπ θξάηεζε κέξεο, αλαγθαζηηθά ζπαζκέλε ζ' απνγεπκαηηλά εμάσξα, σο
ην βξάδπ. Βπζηδόκαζηαλ ζε δπν πνιπζξόλεο, ε κηα απέλαληη ζηελ άιιε, κ' έλα κηθξό
ζθακπό αλάκεζα γηα ην θαζεηνθσλάθη θη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο παγθόζκηαο
ζθέςεο, θηιά από πνηήκαηα θαη θείκελα, ζηξηκσγκέλα ζε κηα μύιηλε βηβιηνζήθε, λα
γέξλνπλ από πάλσ καο.
΢αο γξάθσ δπν ιόγηα, εηθόλεο κεηαθέξσ πεξηζζόηεξν, από ηηο ζπλεληεύμεηο κε ηνλ
Νάλν Βαιασξίηε. Γε ζέισ λα πνιπινγήζσ. Θα ζηεξνύζα ρώξν από ηα ιόγηα ηνπ
ίδηνπ, ζα πεηζόθνβα γηα κηα δηθηά κνπ απηντθαλνπνίεζε ην αληηθείκελν ηεο
θνπβέληαο καο, απηόλ δειαδή. Σε δσή ηνπ ζηελ Αζήλα, ην Παξίζη, ην Λνλδίλν, ηηο
Ζ.Π.Α.- ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλάληεζε θαη ήπηαλε καδί θξαζί, ην Μπξεηόλ, ην
Νηύιαλ Σόκαο, ην Γθίλζκπεξγθ, ηνλ Κόξζν θαη ην Μπάξννπδ. Θα απνθιείακε απ' ηε
ζπλέληεπμε ηηο ηδέεο θαη ηα πνηήκαηα ηνπ - θαη πξέπεη λα βξνύκε ρώξν ζην πεξηνδηθό,

θαλέλα λέν είδνο. Θα ζνπ θέξσ έλα παξάδεηγκα. ιέεη «ν Τξειόο»*. κε κ' αγαπάο». ηθαλνπνηνύζαλ νη αξραίνη ιανί κε ηνπο ζακάλνπο θαη ηα ρνξηθά. Σν βηβιίν αληηκεησπίδεη ζήκεξα ηελ ηειεόξαζε θαη ην internet. Τπάξρνπλ ρίιηνη δπν ηξόπνη έθθξαζεο. όρη γηαηί θνβάκαη κε κε δείηε. Κη όκσο. λα κελ πξνηηκήζεη από ηελ πνίεζε κηα πην ζύγρξνλε κνξθή ηέρλεο.. λα θηηάμεη κνπζηθή ζην pc ηνπ.΢ε κηα θνηλσλία πνπ δελ ελδηαθεξόηαλ θαζόινπ γηα ηελ πνίεζε.αο αθνύγεηαη πεξίεξγν. θξαηώ θάκπνζνπο ηέηνηνπο ζηίρνπο δεζηνύο κεο ζην θεθάιη κνπ .». είλαη ν πξώηνο. πνηα επνρή είλαη θαιή ή όρη γηα ηελ πνίεζε. όπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. Σώξα. παξά κόλν γηα ηα ιεθηά. Γηαηί ε πνίεζε ηνπ Βαιασξίηε ζη? απηηά κνπ είλαη παηρλίδηζκα εηθόλσλ ζε βαζηά λεξά.. ηόηε εκθαλίδνληαη πνιύ κεγάινη πνηεηέο.(γειάεη). αιιά ζήκεξα εθδίδνληαη πεξηζζόηεξα βηβιία από πνηέ.. "Βιέπεηο εθεί Καπλνύο πνπ βγαίλνπλε από ηηο θακηλάδεο/ είλαη θσηηέο πνπ άλαςα εγώ κε ηελ θαξδηά κνπ". αιιά γηαηί είκαη ν θαζέλαο. Πνηα βηβιία πνπιάλε ζήκεξα. δηθέο ηνπ θαη δηθέο καο θξαπγέο θαη κεισδίεο πνπ ηνπο έδσζε ιαιηά. ζ' αλύπνπηεο. Ο δεύηεξνο ηίηινο ππάξρεη θηόιαο. γίλνληαη πην ζνθνί. Απ' όηαλ γλώξηζα ηελ πνίεζε ηνπ... ξνέο δσγξαθηζκέλσλ ιέμεσλ από ηα καθξηλά κέξε ηνπ ιόγνπ. ν Ρεκπώ. 1963. Με ηίηινπο όπσο.. εκθαλίζηεθαλ πνιινί κεγάινη πνηεηέο. Αλ γπξίζνπκε ζ' απηό πνπ ιέγακε πξηλ. Αιιά αλ είλαη ζήκεξα κηα θαιή επνρή γηα θάπνηνλ λα αξρίζεη. * από ην βηβιίν ηνπ. θνηλέο ζηηγκέο θαη κνπ ιέλε ηα δηθά ηνπο.. ΢ε κηα θνηλσλία πνπ δηάβαδε θπξίσο πεδά. Γε κπνξεί λα πεη θαλείο όηη ην έδαθνο ήηαλ πξόζθνξν γηα πνίεζε. «ζε είδα γηα δεύηεξε θνξά. ζα ζε μαλαδώ. «Ζ ΑΝΗ΢ΟΡΡΟΠΖ ΜΟΤ΢Α».ΚΔΗΜΔΝΗΚΟΠΟΗΖΣΖ». Καη θαληαζίεο επηθίλδπλεο. Όζα έρνπλ εύθνιν «ραξαθηήξα». λέεο ηέρλεο.. γθξαθίηη. έμσ απ? ην ζηελό εαπηό ηνπ. Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα θξίλεη θαλείο. ν Λσηξεακόλ. πνπ ν Βαιασξίηεο κνπ έιεγε πόζν αγσλίζηεθε πξνζπαζώληαο λα ηνπο γξάθεη αληηθεηκεληθά.». O Μπσληιέξ...ηηλάδνληαη θακηά θνξά.Σα πνηεηηθά βηβιία πνπ βγαίλνπλ ζήκεξα είλαη ειάρηζηα θη ειάρηζηα ζπδεηηνύληαη ή θξίλνληαη. Έρεη εηπσζεί θη απηό. απηά είλαη ηα εππώιεηα. ν 21νοαηώλαο αξρίδεη θάπσο κεησηηθά γηα ηελ πνίεζε... Ο ίδηνο πάλσ θάησ κνληεξληζκόο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Γηαηί όκσο ζήκεξα έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη κόλν λα εθθξαζηεί. «απζύπαξθηα» κέζα ζην ππόινηπν πεδό. Ο 19νο αηώλαο ζεκαδεύηεθε από ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. ην «πνηνη ηα δηαβάδνπλ» γηα κέλα είλαη έλα εξσηεκαηηθό. ή «αλ κ' αγαπάο. αιιά βηβιία βγαίλνπλε κε ην ζσξό. «Μηιάσ κε ην πξόζσπν απνζηξακκέλν. γξάθεη ζηελ «ΑΝΤΗ. έηζη αξρίδεη λα εθθξάδεηαη θαλείο . ζθέςεηο πνπ δε βνιεύνπλ.πεξίεξγεο ηζηνξίεο. Αιιά ν πνηεηηθόο ηξόπνο έθθξαζεο. Να θάλεη videoart. εμαθνινπζεί κέρξη .Μήπσο ήξζε ε ώξα γηα άιιεο. Γελ ην παξαηεξώ απηό. θάπσο μεζπκαζκέλνο κόλν. λα έρεη εθζξνλίζεη έλα άιιν. Κη αλ ηα δηαβάδνπλ.ιίγνπο ζηίρνπο. Καη δελ έρσ παξαηεξήζεη πνηέ.λα βάινπκε πνηήκαηα ηνπ. Απηή ηνπο ηελ αλάγθε γηα έθθξαζε.65 Γε ζέισ λα ζαο ξσηήζσ πσο αξρίζαηε λα γξάθεηε.

Γε κπνξείο λ' αγνξάζεηο έλα πνίεκα.Α. Σν ίδην μαθληθά έζβεζε ζηε Γαιιία ην θίλεκα ησλ «ειεθηξηθώλ πνηεηώλ». Ζ ηειεπηαία «ζρνιή» πνπ ζπκάκαη ήηαλ ησλ «γισζζνθεληξηθώλ». πνπ πξέπεη λα έρεη θαλείο γηα λα γξάςεη. ηόηε ήηαλ ε αθκή ηεο. Έβγαιαλ θη απηνί πνιιά πεξηνδηθά. απηόρεηξεο. θάπνηνη από ηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνύληαλ θαη ζαλ εθδόηεο κηθξώλ πεξηνδηθώλ. εμέδσζαλ δεθάδεο ζπιινγέο. ΢ήκεξα νη άλζξσπνη γξάθνπλ θαηά κνλάο. Σν 19ν αηώλα πνιινί πνηεηέο . δε κπνξεί αιιηώο λα 'λαη πνηεηέο. Οη πεξηζζόηεξνη πνηεηέο είλαη απηνθαηαζηξνθηθνί. ζε κηα άθξαηε κνλνκαλία. παξάμελα πνηήκαηα. δελ θξαηάλε πνιύ.Π. Ζ νκάδα ησλ γισζζνθεληξηθώλ. όπσο ζπκβαίλεη κ' έλαλ πίλαθα ή έλα γιππηό. Γη' απηό θαη νλνκάζηεθαλ «ειεθηξηθνί πνηεηέο». Γηαηί νη πνηεηέο είλαη νη πην θησρνί θαιιηηέρλεο. Απηνί ήηαλ επεξεαζκέλνη από ηνπο «κπηη» θαη γξάθαλε θάησ από ηελ επήξεηα νπζηώλ. Οη αξραίνη ηξαγηθνί θηλδύλεςαλ γηαηί είραλ ηελ ηάζε λα απνθαιύπηνπλ ηα κπζηηθά ησλ ειεπζίλησλ κπζηεξίσλ. θη αλ ππάξμνπλ θάπνηεο νκάδεο. Καη παξνκνίαδαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο κε δσγξάθνπο ή κνπζηθνύο.. πνπ απνηεινύληαλ από ζρεδόλ 100 πνηεηέο. νη ππόινηπνη εμαθαλίζηεθαλ ζα θαληάζκαηα. πξάγκαηη. Πνιινί από ηνπο πνηεηέο είλαη ζην όξην. γηα λα αληηζηαζνύλ ζηελ ηξεράκελε γιώζζα θαη ην ύθνο ησλ media. παξά ζπιινγηθά θαηλόκελα. Ζ πνίεζε κε ηελ εμνπζία όκσο. Πόζν επηθίλδπλε είλαη ε πνίεζε. ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ ειάρηζηνη. Λίγν έιεηςε λα θαηαδηθαζηνύλ.κεηά απ' ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ?60. ΢πγρσλεύηεθαλ κε ην θαηεζηεκέλν. γηα πξάγκαηα πνπ πξνζπάζεζαλ λα γξάςνπλ. παξίεο. ππάξρεη. Σα ίδηα «ξεύκαηα» θαη θακία λέα νκάδα πνηεηώλ. Όια ηέιεησζαλ όηαλ νη πεξηζζόηεξνη ηνπο βξέζεθαλ μαθληθά θη απηνί λα δηδάζθνπλ ζε παλεπηζηεκηαθέο έδξεο. λαξθσηηθώλ ή αιθνόι. Ούηε ηνλ θίλδπλν πνπ. ζην ΢αλ Φξαλζίζθν. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε ίδηα ε πνίεζε δελ είλαη εκπνξεύζηκε.κε θνθηέο δηαηππώζεηο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε γιώζζα ζαλ αθεξεκέλε δσγξαθηθή. ζηακάηεζαλ λα γξάθνπλ θαη μεθίλεζαλ ηηο ζπγθεληξσηηθέο επαλεθδόζεηο. Ννκίδσ ζήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξν αηνκηθέο πεξηπηώζεηο. θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην ππνζπλείδεην ηνπ θαη δηαηύπσζαλ ζαλ αξρή ηνπο πσο ε γιώζζα ε ίδηα ππαγνξεύεη ην αληηθείκελν. Γελ είραλ ζέκα. Πνιινί από απηνύο ήηαλε θνηηεηέο κνπ.85 πεξίπνπ. Μελ ην μερλάκε απηό. Γελ ππήξρε αθήγεκα θαη ινγηθόο εηξκόο. Ζ πνίεζε έρεη θάηη ην παξάινγν ζηελ έθθξαζε. Κη απηό πνιιέο θνξέο κεηαηξέπεη ην θαλαηηζκό ηεο πνηεηηθήο έθθξαζεο. Ήξζαλ ζε ξήμε κε ηνπο ππεξξεαιηζηέο. κνλαρηθνί.ζήκεξα. Ναη..είρε κηα δηθή ηεο ελέξγεηα. απιώο γηαηί δε κπνξείο λα θξεκάζεηο έλα πνίεκα ζηνλ ηνίρν. Έλα από ηα γλσζηόηεξα ζπλζήκαηα ηνπ 20νπαηώλα είλαη «ε θαληαζία ζηελ εμνπζία». πνπ ζεσξνύζαλ όηη όηαλ θάπνηνο γξάθεη. Γελ είλαη ν ίζηνο ιόγνο ελόο επηζηεκνληθνύ ζπγγξάκαηνο. όπσο νη ππεξξεαιηζηέο ζηε Γαιιία ή νη «κπηη» ζηηο Ζ. ΢πλήζηδαλ λα «εμαξζξώλνπλ» ηηο θξάζεηο. Απηή όκσο είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. ηε δεθαεηία 1975. ζην κεηαίρκην ηνπ νξακαηηθνύ θαη πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. γηαηί ππήξρε θάπνηνο επίθηεηνο «ειεθηξηζκόο» πνπ ηνπο βνεζνύζε λα αλαπηύζζνπλ έλα είδνο ελόξαζεο θαη λα γξάθνπλε ζπλεηδεηά. Οη ζπιιέθηεο δελ πνιπελδηαθέξνληαη γηα πνηήκαηα. Οη πνηεηέο έρνπλ ηηκσξεζεί ζπρλά. Ζ πνίεζε κε ηε θαληαζία είλαη ελσκέλεο.

θαπηηαιηζκόο ηνπ ζήκεξα.. νη καύξνη είλαη αλαιώζηκνη.. Ξέξεηο. νξηζκέλεο κεζνδπηηθέο θαη λόηηεο πνιηηείεο ζρεκαηίδνπλ ηε «Εώλε ηεο Βίβινπ». Σν βηβιίν ηνπ θαηαζρέζεθε θαη ηνλ ίδην ηνλ έβγαιαλ ηξειό?Ο Ρεκπώ. γεκίδνπλε ζηάδηα θαη έρνπλ δηθά ηνπο ζόνπ ζηελ ηειεόξαζε. Ζ αζηηθή θνηλσλία είρε αξρίζεη λα έρεη ην ρξήκα σο ζξεζθείαε αληίδξαζε ησλ πνηεηώλ ήηαλ πνιύ έληνλε. δε ζεκαίλεη ηίπνηα.. ηα έβαδε κε όινπο. ζε αληαλαθιαζηηθό ζπλαίζζεκα.. αθξηβώο ην ίδην έθαλαλ θάπνηνη βάξβαξνη ρξηζηηαλνί ζηε Νόηην Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή. κε ην μίθνο. όπσο ε ηλδηθή «καρακπαξάηα» ή ην γηαπσλέδηθν "Noh". Αλ κηα αλάινγε θαηαζηξνθή. Πνιύ ελδηαθέξνπζα αληηζηξνθή. Αιιά θαη νη καξμηζηέο. Δζείο πηζηεύεηε ζην ζεό. Γε κπνξεί λα αλερζεί κηα ηέηνηα θξηηηθή. ή ν ξαηζηζκόο. «ηα Άλζε ηνπ Καθνύ». Αλαθέξαηε ηνλ καξμηζκό. πνπ είλαη δύζθνιν λα μεξηδσζεί από ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν. δειαδή ε ξαρνθνθαιηά ηνπ ακεξηθάληθνπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί ην λα έρεηο ειεπζεξία γηα λα εκπνξεύεζαη απιώο. πάζηνξεο θαη ηεξνθήξπθεο πνπ ζπλεπαίξλνπλ κεγάια πιήζε.αθόκα θαη ν Υξηζηόο πνπ είλαη πνιύ ζπγθηλεηηθόο. γηαηί ηα ρξόληα ηνλ κεηαζρεκάηηζαλ κέζα ζην DNA καο. Απηό πνπ θαηαιόγηζε ν Πάπαο ζην Κνξάλη. νη καύξνη πνπ δνπλ εθεί δε βνεζήζεθαλ από ην θξάηνο. λανύο. νλνκάδεηαη λένθηιειεπζεξηζκόο. Όπσο θαη νη ελδνγελείο αληζόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα ζαο ξσηήζσ γηα ην αληίζεην ηνπ. ηα ίδηα. Αλ ςεθίδνπλ. ζε ηεξά ζέαηξα αηώλσλ."nobody daddy" ηνλ απνθαινύζε. απαγνξεύηεθε. Γίλνπκε έηζη έλα πνιύ θαθό «όλνκα» ζηε ιέμε «ειεπζεξία». Όηαλ ζπλέβεζαλ νη θνβεξέο πιεκκύξεο ζηε Ν. Φαληάδνκαη πσο νύηε ε ζξεζθεία κπνξεί.θαηαπηεζηηθή. όπνπ δνπλ θπξίσο αγγινζάμνλεο θαη εβξαίνη. αλ γίλεηαη θαηαλαγθαζηηθή ε ιαηξεία ηνπ. όπνπ είλαη νη γαιαμίεο. ελαληίνλ ηνπ ςεπηνζενύ. ΢ην θέληξν ησλ Ζ. ζπλέβαηλε ζε κηα πνιηηεία όπσο ε Ν. Πήγε ζηελ Κνκκνύλα. ζεσξνύζε όηη ν ΢αηαλάο είλαη ε αιεζηλή πνηεηηθή δύλακε.Καη ηνπο ζενύο απηνύο ηνπο βξίζθσ κέζα ζε βηβιία. Ο ηζιακηθόο θόζκνο μαθληθά εθξήγλπηαη από κηα θξάζε ηνπ Πάπα ή έλα ζθίηζν ηνπ Πξνθήηε ζε κηα εθεκεξίδα. ηνλ θαπηηαιηζκό.Α. Αο ηα βάδνπκε ινηπόλ κε ηνλ θιήξν. Ζ ζξεζθεία είλαη κέζα ζηελ εμνπζία. Καη θαηαζηξάθεθε. ήηαλ αιήηεο?Ο Μπιέεθ. Δγώ πηζηεύσ ζε πνιινύο ζενύο. από ηδέα θαη ηξόπν ζθέςεο.΢ηα βηβιία θαη ζηνπο κύζνπο καο ππάξρνπλ όινη νη ζενί. Ζ εμνπζία είλαη από θύζε ηεο πνιύ ξαζηνλαιηζηηθή.. κε ηε βία πξνζπαζήζαλε λα μεξηδώζνπλ ηε ζξεζθεία. Ο Λσηξεακόλ ζην έξγν ηνπ θαηαξξίπηεη θάζε εζηθή αμία απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο. εηθνλίζκαηα.Ή ζηελ ηέρλε πνπ παξάγεη ε θάζε ζξεζθείααγάικαηα. Σν πξώην βηβιίν ηνπ Μπσληιέξ... κπαλάι. Οξιεάλε. εηδηθά γηα κηα θπβέξλεζε ξεπνπκπιηθάλσλ. Άξα..Τόξθε.όρη ζηνλ νπξαλό. θζείξεη ηηο έλλνηεο. Γελ έρσ θακία αληίξξεζε ζ' απηό.Π... . παξσδηαθά κάιινλ.θαηαδηθάζηεθαλ γηα αζπξνζηνκία θαη πξνζβνιή ησλ εζώλ. ζηα βηβιία καο δνύλε νη ζενί. ηνπο παπάδεο θαη όρη ηνπο αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπλ ζην ζεό.. Γη' απηό θαη βιέπνπκε όια απηά ηα ζεκεξηλά θαηλόκελα ζξεζθεπηηθνύ θνληακεληαιηζκνύ. όηη δηαδίδεη ηελ πίζηε κε ην μίθνο.. Ζ πνιηηηθή ηξεράκελε γιώζζα. αιιά κε επηπηώζεηο νιέζξηεο. Αιιά νη καύξνη είλαη ακόξθσηνη θαη θησρνί. Δλαληίνλ ηνπ Φινκπέξ έγηλαλ δίθεο. Δίλαη έλα ζύκβνιν αιήζεηα ζπγθηλεηηθό. Δθεί αισλίδνπλ νη ρξηζηηαλνί θνληακεληαιίζηεο. όρη κόλν έλαλ. Ο λέν. ςεθίδνπλ Γεκνθξαηηθνύο. ηεξά ή όρη. αλειεύζεξε. ε αληίδξαζε ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ ζα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή.

πξνζπαζώληαο λα εξσηεπηώ?όπσο θαη έγηλε. ν Μπνπο είλαη έλαο άλζξσπνο ησλ ζπκθεξόλησλ. ΢ηελ Αγγιία ζπλάληεζα κηα ςπρξή απόζηαζε. ηόζν πνιύ ώζηε λα ςεθίδνπλ γηα πξόεδξν ηνπο. ειεύζεξα. αιιά πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη θαη απηή είλαη ε ζεκαληηθόηεξε πνιηηηθή δηαθνξά ησλ δύν θνκκάησλ. Οη ακεξηθαλνί πνπ εγώ γλσξίδσ θαιά. Ο Μπξεηόλ.. κε ην θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνύ. Καη απηόο είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο. ζηελ επεθηαηηθή ηνπο καλία. Σώξα. Μεηά ηελ πξώηε θαρππνςία. αλ ηνπο πείζεηο όηη κπνξείο λα ζπκκεηάζρεηο ζαλ ίζνο απέλαληη ηνπο.. Καη λνκίδσ πσο ε ακεξηθάληθε δεκνθξαηία. Πηζηεύεηε όηη είλαη πξάγκαηη θνβηζκέλνη. Ναη. Εήζαηε ζηε Γαιιία. Ο κέζνο πάλησο ακεξηθάλνο. όηαλ κηιάσ καδί ηνπο. Άξα είλαη θαλεξό πσο δελ ηνλ λνηάδεη.Έρεηε δήζεη 25 ρξόληα ζηηο Ζ. θνβνύληαη.θη αο δέρηεθαλ απηνί ηελ επίζεζε ζηηο 11/09. ζέιεζε λα . Μεηά επέζηξεςα ζηελ Αζήλα. εηδηθά αλ είλαη θαλαηηθόο ηεο Βίβινπ θαη νπαδόο ηεο ιατθήο δεμηάο. λαη.Α. Γηαηί δελ είλαη κεραληθά όληα. όηη ζα πέζεη έλα αεξνπιάλν ζην θεθάιη ηνπο. κηα θπζηθή. Κη απηό ην ρηύπεκα. ΢αλ θπβεξλήηεο ηνπ Σέμαο. ηνλ Μπνπο. ΢εμ βέβαηα όζν ζέιεηο.. ώζηε νη Γάιινη κέρξη ζήκεξα. Γλώξηζα ηε γπλαίθα κνπ θαη κπήθα ζηνλ θύθιν ησλ ππεξξεαιηζηώλ. Δίλαη όκσο ζρεδόλ όινη ηνπο θαζεγεηέο ζε παλεπηζηήκηα.Α. ΢ρεηηθά κε ην αλ θνβνύληαη ζήκεξα νη ακεξηθαλνί. πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίδεηο. Γηα κέλα ήηαλ κηα ρώξα όπνπ δελ κπνξνύζεο λα εξσηεπζείο.. ήηαλ κηα άηηκε αλζξσπνζθαγή. θακέλα ιάζηηρα θαη ζπαζκέλα απηνθίλεηα.Π. πνιύ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη από ην ζπλεζηζκέλν κνληέιν ακεξηθαλνύ. Ταμηδέςαηε από ηελ Διιάδα ζηε δπηηθή Δπξώπε. πσο όηαλ έρεηο κηα ηδέα. εθηέιεζε 147 αλζξώπνπο. θνβάηαη πνιύ. Οη Γάιινη είλαη ξαηζηζηέο θαη επηθπιαθηηθνί πξνο ηνπο μέλνπο.ζηνλ πινπηνθξαηηθό ηεο ραξαθηήξα. εμαξηάηαη από ηελ πεξηνρή θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζελόο. παξά ηα όζα θξηθηά ζπκβαίλνπλ ζην Ηξάθ. ην Γθίλζκπεξγθ. Θέισ λα πσ. αληί γηα εθξήμεηο βνκβώλ θαη επηζέζεηο απηνθηνλίαο. Έδεζα ζην Λνλδίλν. Ο ηλδόο ή αθξηθαλόο κεηαλάζηεο δε ζα ζεσξεζεί «γλήζηνο» άγγινο πνηέ ηνπ.. Γη' απηνύο ε 11/09 ήηαλ ε πξώηε. ζηελ Αγγιία θαη κεηά γηα πνιιά ρξόληα ζηηο Ζ. από θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή πνιέκνπο. δε δείρλνπλ θνβηζκέλνη. νη άλζξσπνη ζε κηα πνιηηεία όπσο ην Σέμαο. ην Άκπνπ Γθξάηκπ.Π. Οη Γάιινη. Πξώηα απ' όια. ΢ηελ αγγιηθή θνηλσλία ν μέλνο δελ ελζσκαηώλεηαη πνηέ. αιιά κε έλα πην «εγθεθαιηθό» ηξόπν. ηηο κπζηηθέο θπιαθέο ηεο CIA. έλαο Κιίληνλ ή έλαο Γθνξ.. αθόκα πεξηζζόηεξν έλαο Κάξηεξ είλαη πξνηηκόηεξνη. όπνπ θη αλ βξίζθεηαη. θάλνληαο δηάθνξεο δνπιεηέο. ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηηο θνβίεο ηεο. Έθπγα από ηελ Διιάδα πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ ην 1943. Ο έξσηαο κνπ θαηλόηαλ δαξσκέλνο από ηε βξνρή. ζε δέρνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν. Πσο βηώζαηε όιεο απηέο ηηο αιιαγέο ζηε δσή ζαο. ζα ιηνληάξη. Παξά ην Γθνπαληάλακν. πνπ θάζε ινγηθόο άλζξσπνο έρεη θαηαδηθάζεη. από απηνύο πνπ δελ έρνπλε ςπρή. Έρεηε ζπλδεζεί θηιηθά κε αλζξώπνπο ζαλ ηνλ Μπξεηόλ. αληηκεησπίδνπλ ηαξαρέο ζηα πξνάζηηα. κνηάδεη πνιύ κε ηελ αζελατθή . θνβνύληαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνπο Νενπνξθέδνπο . ην πόζν θνβνύληαη. Ο Μπξεηόλ ήηαλ έλαο επηβιεηηθόο άλζξσπνο. αλ θάλεη ζθαγή. αιιά απνζηεηξσκέλε επγέλεηα. γίλακε θίινη θη έκαζα από εθείλνλ.΢ην Παξίζη όκσο βξήθα ηνλ εαπηό κνπ.. ην Μπάξννπδ. Δίλαη θαλεξό όηη ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο. Κνηκάηαη θαη ρακνγειάεη ζηηο θάκεξεο. Οη επξσπαίνη είκαζηε ζπλεζηζκέλνη λα βιέπνπκε ηηο πόιεηο καο λα θαηαζηξέθνληαη. γηα επηά ρξόληα. έρεηε δηδάμεη εθεί θαη θαληάδνκαη γλσξίδεηε θαιά ηνπο ακεξηθαλνύο. δπλαηή γξνζηά κέζα ζην έδαθνο ηνπο. ζε δύζθνινπο θαηξνύο.

Φαηλνκεληθά ήηαλ ςπρξόο. ν πλεπκαηηθόο ηνπο εγέηεο. ηνπ «λεζηνύ» πάληα.. ίζσο λα κελ είρε θαλ κηιήζεη. πνπ αληηκεησπίζηεθε κε θνβεξή θαρππνςία από όινπο. πέζαλε από δηόγθσζε ηεο θαξδηάο ηνπ. Σν ίδην απόγεπκα ήηαλε ηέδα ζηελ πίζηα ελόο θιακπ. κε επηρείξεκα όηη δελ πέξαζε πνηέ από παλεπηζηήκην. κε κηα άιιε γπλαίθα. κε ηνπο επίγνλνπο ηνπ Έιηνη θαη ηνπ Πάνπλη θαη μαθληθά βξέζεθαλ πνηεηέο. Απηά είλαη δύζθνια πξάγκαηα. αλ ην βξάζνπκε ζα βγάινπκε όπην». πνπ εθθξαδόληνπζαλ άκεζα. ηνπο άξεζε λα πξνθαινύλ ηνπο πάληεο. από ηε «κπηη» γξαθή. ην λνύκεξν ηνπ θάπσο. πνιύ επράξηζηνο άλζξσπνο. Τν δνθίκαζε θαη κνπ ιέεη.. πνπ ζηήξημε ηελ «ςπρνινγία» αιιά θαη ηα ζπλζήκαηα ηνπ ζηηο ππεξξεαιηζηηθέο ηδέεο. ν Γθίλζκπεξγθ επεξεάζηεθαλ ζίγνπξα θαη από ηνλ ππεξξεαιηζκό..απηό ήηαλ ην πξόγξακκα ησλ ππεξξεαιηζηώλ. από έλα ζεκείν θαη κεηά ηνλ έθαλε δπζπξόζηην.πνιύ αληηθεηκεληθόο θαη κ' έλα ρηνύκνξ dada. είρε κηα εηαηξεία πνπ θαηαζθεύαδε ηακεηαθέο κεραλέο. ίζσο ήηαλ ν πην ζπκπαζήο απ' όινπο.Πέξαζε απ' όια ηα λαξθσηηθά. Καη ζαλ γξαθηάδεο θαη ζαλ άλζξσπνη.. γεινύζε. Καη θάπσο απόκαθξν.. Οη «κπηη» άιισζηε δελ είραλ νξγαλσκέλεο ηδέεο. (γειάεη) Ο Γθίλζκπεξγθ. αιιά ήηαλ πνιύ δπλαηόο άλζξσπνο θαη θαηάθεξε λα ηα μεπεξάζεη.. Ήηαλ κηα επαλάζηαζε. ηνπο ζεσξνύζε πνιύ ζπλαηζζεκαηηθνύο. ην αλέθεξεο πξηλ. ζε κηα γιώζζα δσληαλή. ην πεγηόη θαη ηα καληηάξηα. έιεγε αλέθδνηα. είρε θάλεη κέρξη θαη θπιαθή.. Πείηε κνπ γηα ηνλ Νηίιαλ Τόκαο... Όηαλ έπηλε κπύξεο.. Πήξε κηα θαηζαξόια θαη ην έβξαδε γηα δπν κέξεο. .απειεπζεξώζεη ηνλ άλζξσπν θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζπλδπάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηε θαληαζία. ηνπνζεηώληαο ην ζε θαινύπηα. ην ζέαηξν ηνπ. έθηαζε κέρξη ηελ εξσίλε. ηνλ ζπκάκαη ηόζν ήζπρν. Ζ κεγάιε επηηπρία ηνπ κόλν. Θπκάκαη κηα θνξά πνπ ηξώγακε καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ -ήηαλ ην «θαιό παηδί». ν Μπάξννπδ. Ο Νηίιαλ Σόκαο ήηαλ αιθννιηθόο. Δίρε έξζεη ζην ζπίηη κνπ ζην Παξίζη θαη κνπ ιέεη. ην πώο κεζπζκέλνο ππξνβόιεζε ηε γπλαίθα ηνπ ζην Μεμηθό θαη γιίησζε ηε ζύιιεςε ιαδώλνληαο ηνπο κπάηζνπο.Αιιά κνπ ην 'ιεγε θαη ν ίδηνο. αθνύ είρε ζπλεζίζεη λα βιέπεη ηνπο πάληεο ζαλ «θνηλό» ηνπ. κέρξη πνπ έγηλε ηειείσο καύξν. έθαλε κνλόινγν πάληα.. λα γνλάηηδαλ κπξνζηά ηνπ. ζαλ πξσηνπνξία. ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε ηνπο Ηλδηάλνπο. ΢πδήηεζε καδί ηνπ δε κπνξνύζε βέβαηα λα γίλεη.. Δίρε πξάγκαηη ε ινγνηερλία θαηαληήζεη ειηηηζηηθή.. Σν Γθίλζκπεξγθ θαη ηνπο ππόινηπνπο... νη «κπηη». Πξνθαινύζαλ όκσο θηόιαο νη «κπηη».όπσο ηνλ Μάε ηνπ '68... Οη «κπηη» είραλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έλα ππνλνκεπηηθό ζηνηρείν. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη ν ππεξξεαιηζκόο αληηθαηαζηάζεθε. Καη θαηάθεξε πξάγκαηα. ΢ε έλα πάξηη κπνξεί μαθληθά λα έβγαδαλ ηα ξνύρα ηνπο ή όηαλ ηνπο ζύζηελαλ ζ' έλαλ εθδόηε. αιιά από κέζα ηνπ έβξαδε. δελ θάλεη ηίπνηα». «δπζηπρώο. θηιώληαο ηα παπνύηζηα ηνπ. Σν «πνηεηηθό παξάδνμν» είλαη πσο απηόο ν εμαηξεηηθά παζηαζκέλνο άλζξσπνο. Ο Μπάξννπδ ήηαλ ν «καλδαξίλνο» ηνπο. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ ήηαλ πνιύ πινύζηα.Ζ επαλαθνξά ηεο πνηεηηθόηεηαο ζηελ θνηλσλία . αιιά ν Μπξεηόλ δελ έπαςε λα πξνζπαζεί. Ο Κόξζν ήηαλ ν πην «καθηόδνο» από όινπο. ήηαλ νκηιηηηθόο. αιιά δελ είραλε ηηο ίδηεο ηδέεο. Πίζηεπε πσο ε γιώζζα θαηαζηξέθεη ην ζπλαίζζεκα. βξεηαληθά. «Ζ θαληαζία ζηελ εμνπζία». «ππάξρεη έλα ηζάη πνπ ην πίλνπλ θάηη γξηνύιεο.θπξίσο ήζειαλ κηα επηζηξνθή ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξνθνξηθή γιώζζα. ΢ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή είρε κηα αθέιεηα θαη κηα ακεζόηεηα θαη ηνλ θπλήγεζαλ δηάθνξνη. ΢αλ πνηεηήο ήηαλ πνιύ δπλαηόο. Οη «κπηη» ζπγγξαθείο. Μνπ ηα δηεγηόηαλε όια απηά.

απηό παζαίλνπλ. ηνλ βξήθαλ ζ' έλα δξόκν ηεο Νέαο Τόξθεο. Πέζαλε πνιύ άζρεκα. αιιά ζηνλ εαπηό ηνπο.όηη νη πην ζνβαξέο ζπνπδέο ηνπ ζηελ πνίεζε. πξνο όζνπο πξνζπαζνύλ λα γξάςνπλ. πνπ ηνπ δηάβαδε ν παηέξαο ηνπ. Κύξηε Βαιασξίηε. Θα ήζεια λα θιείζνπκε ην θείκελν. Υάλνπλ ηε ζηηγκή θαη θαηαζηξέθνπλ ην αθήγεκα. ζα λα θάλακε έλα κηθξό θύθιν. ήηαλ ηα πνηήκαηα ηνπ Σαίμπεξ.κε κηα θνπβέληα ζαο. ήηαλ κεγάιε κνπ ραξά πνπ κηιήζακε. Να κελ απνηππώλνπλ θάηη ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη. Σν ζπλαίζζεκα είλαη πνιύ έληνλν θαη νη ιέμεηο δελ κηιάλε ζηνλ άιιν. Δίλαη κόλν θξαπγέο ζην ραξηί. ιηπόζπκν απ' ην πηνηό θαη ηελ πλεπκνλία. . Σν 90% όζσλ γξάθνπλ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful