Sisteme informatice de management al activităŃii urbane

(Baze de date şi GIS)
– suport de curs –

Facultatea de ConstrucŃii Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2013
Michaela Mihăilescu, “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”, UTCN, 2013

atribute.) Lucrarea 3. cloud GIS Infrastructura de date spaŃiale la nivel european. proiectarea bazei de date proprii tematicii alese (model de date. geoportale. hărŃi online). directiva INSPIRE (metadate. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. straturi. Identificarea surselor de date disponibile (surse de date. realizarea unei hărŃi tematice Lucrarea 5. 2013 . Realizarea unor analize spaŃiale pe baza de date proprie. Lucrarea 4. servicii de date WMS/WFS. Generarea datelor spaŃiale (vectoriale) şi încărcarea datelor tabelare corespunzătoare. Documentare pentru realizarea unui mini-proiect GIS dedicat unei activităŃi urbane Lucrarea 2. Crearea unui fişier de metadate şi publicarea hărŃii realizate folosind resurse GIS online Predarea lucrărilor efectuate de studenŃi Michaela Mihăilescu. etc.ConŃinuturi Curs (programa analitică) 1 2 3 4 5 6 7 Sisteme informatice de management: particularităŃi GIS Sisteme de reprezentare a datelor spaŃiale: date vectoriale şi date raster Baze de date spaŃiale: analiza spaŃială (interogare atribut şi spaŃială) Planificarea şi implementarea unui proiect GIS AplicaŃii GIS în activităŃi urbane AplicaŃii webGIS. date şi servicii de date) AplicaŃii (lucrări) 1 2 3 4 5 6 7 Informarea studenŃilor cu privire la modul de lucru şi suportul IT necesar. demonstraŃie privind utilizarea unor soluŃii GIS proprietar şi open source Lucrarea 1. UTCN.

UTCN. 2013 . Baze de date spaŃiale: analiza spaŃială (interogare atribut şi spaŃială) Michaela Mihăilescu.Curs 3. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”.

care grupează interogări spaŃiale. 2. suprafaŃă. Interogări spaŃiale Interogările spaŃiale au ca obiect componenta geografică (reprezentată grafic). Interogări atribut (analize alfa-numerice) Folosirea modelului de baze de date relaŃionale pe scară largă în GIS a impus şi dezvoltarea unor metode de accesare rapidă a datelor stocate tabelar. interacŃiuni intre obiecte de pe straturi diferite. modelate vectorial sau raster. prin care se obŃin noi seturi de date pe baza relaŃiilor spaŃiale dintre obiectele aceluiaşi strat sau prin combinaŃii de pe straturi multiple. 2013 . Această bază de date trebuie “exploatată” pentru a contribui la susŃinerea efortului decizional la nivel de management instituŃional. La acestea se adaugă facilităŃile de geoprocesare. La unii autori. perimetru. 1. Astfel de analize pornesc de la cea mai simplă măsurătoare de tip lungime. căutări de trasee (rute) în mod automat. fenomen sau eveniment localizate spaŃial sunt convertite în date grafice. etc. Michaela Mihăilescu. UTCN. şi ajung până la analize de proximitate.Exploatarea unui GIS S-a arătat anterior că modelarea realităŃii prin GIS implică un grad de simplificare care se reflectă în modul de reprezentare a datelor în format digital. Astfel s-a impus limbajul de interogare SQL (Structured Query Language) pentru metoda de analiză a datelor atribut dintr-o bază de date GIS. interogările bazei de date cu atribute (query) sau combinaŃii ale acestora. Exploatarea sistemului informatic geografic se face prin acŃiuni numite generic analize spaŃiale. care împreuna cu datele atribut asociate formează baza de date geospaŃială. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. geoprocesarea este asimilată interogării spaŃiale. Un obiect. Interogările presupun selectarea din totalul înregistrărilor de tip atribut doar pe acelea care satisfac un criteriu / o condiŃie impusă de utilizator.

Interogări spaŃiale Cea mai simplă activitate de analiză spaŃială este obŃinerea informaŃiilor referitoare la elemente de descriere geografică (amplasare. a suprafeŃelor. 2013) Michaela Mihăilescu. sunt doar câteva din cele mai comune analize spaŃiale. Exemplu de măsurare a distanŃei în aplicaŃia web ArcGIS Online (sursa: www. Măsurarea distanŃelor. valoarea măsurată nu va corespunde realităŃii dacă “în spatele” harŃii nu se regăseşte un sistem de coordonate în care să se fi transpus datele de pe teren în forme digitale geometrice echivalente. Luând ca exemplu calculul lungimii unei entităŃi reprezentate pe o hartă digitală. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”.com. Interogările spaŃiale se fac pe entităŃi grafice localizate spaŃial într-un sistem de coordonate.arcgis. UTCN. relaŃii spaŃiale). 2013 . a incluziunii într-o anumită arie de interes.

Sistem de proiecŃie ETRS LAEA 1989 Sistem de proiecŃie Stereo 70 Zona Metropolitană Cluj în trei sisteme de coordonate / proiecŃii diferite (sursa: ADR Nord-Vest. UTCN. calculele de tip suprafeŃe sau volum nu se pot face înafara unui sistem de proiecŃie prestabilit. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. 2013 . cu date ne-georeferenŃiate.) Sistem de coordonate geografice WGS 1984 Este important de reŃinut că interogările spaŃiale nu se pot face înafara unui sistem de coordonate. Mai mult decat atât. 2013) Michaela Mihăilescu.Interogări spaŃiale (cont.

Interogări spaŃiale (cont.) Una din interogările cel mai des folosite este cea de tip “buffer” (analiză de proximitate). 2013) Michaela Mihăilescu. respectiv a aeroporturilor din Regiunea Nord-Vest (sursa: ADR Nord-Vest. în zona de protecŃie de 100m de-a lungul liniei. 2013 . nu vor putea autoriza construcŃii decât în condiŃii speciale. la o distanŃă mai mică decât o distanŃă specificată (zonă tampon). UTCN. se poate analiza care localităŃi sunt traversate de calea ferată şi care. în raport cu o entitate de referinŃă. Exemplu de zonă buffer în lungul unei linii de cale ferată. În mod similar se poate analiza care sunt bazinele de populaŃie deservite de aeroporturi pe o rază de 50km. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. Luând ca exemplu reŃeaua de căi ferate. prin care se selectează (integral sau parŃial) entităŃi geospaŃiale dintr-o categorie (strat) care se află.

Interogări spaŃiale (cont. localităŃile a căror intravilan se intersectează cu zona de protecŃie vor fi marcate atât pe harta digitală. Odată interogarea finalizată. Extrase din hărŃi digitale de analiză pentru Regiunea Nord-Vest (sursa: ADR Nord-Vest. aceasta pleacă de la selectarea stratului analizat (localităŃi) si apoi a celui de referinŃă (cale ferata). în baza legăturii biunivoce stabilite prin GIS. 2013 . adăugând distanŃa de căutare de 100m.) Detaliind analiza referitoare la calea ferată. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. UTCN. cât şi în tabelul de atribute. 2013) Michaela Mihăilescu.

UTCN. geoprocesată utilizând platforma ArcGIS 10 (sursa: ADR Nord-Vest. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. 2013) Michaela Mihăilescu. 2013 . Pornind de la harta CORINE a Regiunii Nord-Vest.Interogări spaŃiale (cont.) Un alt exemplu des întâlnit este geoprocesarea datelor de pe un strat prin decuparea (clip) datelor aflate într-o zonă determinată de un obiect aflat pe un alt strat. s-a urmărit selectarea doar a datelor referitoare la judeŃul Sălaj. judeŃ central al Regiunii Nord-Vest Harta cu acoperirea terenurilor în standard CORINE.

2013 (sursa: ADR Nord-Vest. s-a extras din harta cu acoperirea terenurilor CORINE. exclusiv pe criterii spaŃiale. zona delimitată de graniŃa judeŃului Sălaj. UTCN.) Prin geoprocesarea de tip “clip”. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. Harta cu acoperirea terenurilor în standard CORINE. 2013) . geoprocesată utilizând platforma ArcGIS 10 Michaela Mihăilescu.Interogări spaŃiale (cont.

Extras din harta digitală “UAT-uri din Regiunea de Nord-Vest” (sursa: ADR Nord-Vest. Expresia care defineşte condiŃia de selectare a unor anumite date se bazează pe operatori logici şi uneori chiar funcŃii matematice Este important de reŃinut că interogările se pot face şi înafara unui sistem de coordonate. iar operatorii sunt cei matematici. cu date ne-georeferenŃiate. din care 43 sunt oraşe şi municipii. Operanzii sunt tipurile de atribute asociate unei date geospaŃiale. se vor selecta acelea care sunt de tip municipiu. Din datele digitale stocate pentru cele 446 unităŃi administrativ-teritoriale (UAT) ale Regiunii Nord-Vest. fiind în fapt expresii cu operanzi şi operatori. apartenenŃă la judeŃ. UTCN. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. pentru toate cele 446 UAT-uri ale regiunii. categorie. 2013) Michaela Mihăilescu. Aceste criterii se compun după reguli aritmetice simple. Baza de date a regiunii conŃine 446 entităŃi grafice cu atributele aferente de tip suprafaŃă. 2013 . populaŃie.Interogari atribut Interogările atributelor stocate în baza de date descriptivă se bazează pe definirea unor criterii de selecŃie a acelor date care sunt de interes. Exemplu: Se doreşte marcarea tuturor municipiilor pe harta digitală a Regiunii Nord-Vest. etc.

În această fereastră.Interogari atribut (cont.) Deschizând tabelul de atribute al stratului cu UAT-urile regiunii şi apelând la facilitatea de selectare după atribut. în tabela de atribute vor fi marcate înregistrările care îndeplinesc aceasta condiŃie Michaela Mihăilescu. utilizatorul compune condiŃia logică de căutare a elementului dorit . în cazul exemplului de faŃă a acelor înregistrări care în câmpul “TIP_UAT” au valoarea “municipiu”. 2013 . se deschide o fereastră de lucru interactiv cu butoane dedicate funcŃiilor logice şi matematice aplicabile. Odată aplicat acest criteriu. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. UTCN.

indicând legătura biunivocă între datele atribut şi cele grafice. 2013) Michaela Mihăilescu. prin facilităŃile oferite de GIS.) EntităŃile selectate în urma interogării vor fi marcate şi hartă. Astfel. i se răspunde utilizatorului la întrebarea: care şi unde sunt localizate municipiile din Regiunea Nord-Vest ? Extras din harta digitală “UAT-uri din Regiunea de Nord-Vest” (sursa: ADR Nord-Vest. 2013 . UTCN. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”.Interogari atribut (cont.

legendă. care să poată fi transmise factorilor decizionali într-un format accesibil. analizele spaŃiale se încheie prin realizarea unor hărŃi tematice. etc. această compoziŃie este denumită “layout”. precum afişarea unor entităŃi geografice geoprocesate şi informaŃii referitoare la entităŃile selectate după diverse criterii. De regula. Când aceste hărŃi sunt destinate tipăririi sau publicării digitale (prin internet.). “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. 2013 . prin slide-show . simbolul de nord. procesate pe categorii. HărŃile tematice sunt compoziŃii grafice bazate pe reprezentări geospaŃiale care focalizează pe o “temă” dată. HărŃile tematice pot conŃine astfel produse ale analizelor spaŃiale. Exemplu de utilizare a GIS pentru realizarea unei hărŃi tematice cu principalele structuri de primire turistică din Regiunea Nord-Vest. rezultată în urma unor analize spaŃiale. UTCN. la nivelul anului 2011 (Sursa: ADR Nord-Vest) Michaela Mihăilescu. în timp ce harta digitală în sine este “model”. precum şi grafice sau tabele.HărŃi tematice De regulă. logo-uri. scară. sugestiv dar şi comprehensiv. pe hărŃi se adaugă elemente auxiliare de tip text.

“Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”. UTCN. 2013 .Exemple de hărŃi tematice Exemple de utilizare a GIS pentru realizare de hărŃi tematice în Regiunea Nord-Vest (Sursa: ADR Nord-Vest. 2012) Michaela Mihăilescu.

părŃile 1. “Sisteme informatice de management al activităŃii urbane (Baze de date şi GIS)”.De consultat: “Introducere în GIS”.3. Ed.2. George Dimitriu. Fundamente practice”. Ed. 2004 “Sisteme Informatice Geografice”.html “GIS Sisteme Informatice Geografice. 2007 Michaela Mihăilescu.Albastră. 2013 . UTCN.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials. Mircea BăduŃ. Universitatea Harvard (MA) http://hcl.Albastra.