ΑΝΑΛΕΚΤΑ

BIBAIO 1
«MEAETAI: KAI...»
1.1 EbtE 6 MEM'taS xal 'tYtv xa'taM:rlA,y[ G'tlrtLYt
vw; O,'tl Et-taBES· ()fv dval av'to XP.Q.a; 'Ano 'tonouS t-taXQlVOUS cp'ta-
vouv oL cpIAm GOU· ()EV dval av'to LxavonoLY[GY[;
Mv GE avajVwQLi;ouv oL fiMm xal ()EV ()uGaVaGXE'tEL<;· ()EV ()ELXVEl
a{n::o ml dGm <'iqlG'tOS;
1.2 ErnE 6 rw: 'DGm rOVEL<; Xl Gnav[ws
anElBoiiv G'tOUS aV(,)'tEQOUS. Na GnOWS ()EV anaM G'touS
aVW'tEQOUS, av'to ()fv EXEl no'tE. '0 aQw'tos CPQOV'tLi;El 'tit
QU;a· mav G'tY[BEI "h QU;a, aVO(rEl "h 'OMs· To G'touS xal
't' ()EV dval "h QLi;a 'tils
1.3 ErnE 6 I1EQ('tEXVES Xl 6lJ>Y[ Gna-
Vl,c,)S 'tYtv
1.4 EbtE 6 TGEYX: KaBrttLEQwwS, 'tQfa nQart-ta'ta fA.EjXw
'tOv eau'to tL0u: ct>QOV'tlSoV'ta,s 't1c; 'tWv fiMwv, lltLOUV 611,6-
tVuxa nw't0S; 1:'tYt GuvavaG'tqocpYt 'touS cplJ\ouS, 'tftQY[Ga 'tOv 11,6-
ro tLOu; 'D,n EXW ()l()aX'tEI, G't1c; tLOu;
1.5 ErnE 6 va XWQa XlA,[wV nOA,EtLlXWV
va CPQOV'tLi;ElS tLE 'ta xaBftxov'ta GOU
xal va 'tY[QEL<; 'tov Mro GOU· va dGal o[XOV0tL0S xal v' aranas
'tOUS avBQwnous· v' 'tOv M6 GOU 'tYtv xa'taJ\J\,Y[A,Y[ - fnoxft.
1..6 ErnE 6 m vEm, G'to Gn('tl 'touS rOVEL<;,
'tltLOVv 'tOUS tLErMV'tEQOUS· nQoGEx'tlxol G'ta 'ta 'tY[Qoiiv nav-
'to'tE· nA,Y[tLtLuQU;ouv arany[ OA,oUS, QG'tOGO uvV()eoV'tal G'teva tL6-
vo tLE 'tOUS 'tEA,EWUS avBQwnous· av, acpoii 'ta fm'tEA,EGOUV oA,a
e'toii'ta, aX0tLY[ tLEM'toiiv 'ta xdtLEVa.
1.7 ErnE 6 TGl 1:la: «TltLa 'tYt Gocpfa nEQlGGo'tEQO ana 'tYt rUvalxELa
0tL0Qcpla: unY[QE'twv'tas 'tov na'tEQa xal 'tYt tLY['tEQa 'tou
133
, I
I
OAES "Cou "CIA; Buva[tw;' UnllQE"CwV"Cas "CoV ftYE[tOVa "Cou nQOUcpEQEL
aXO[tll xal tit Sc.rit "Cou' utit uvvavau"CQocpyt "Cou [tE "COUS cpOlDuS "Cll-
QEL nav"Co"CE "COv Myo nou EBwuE»: '1\.S AEVE oAm oL aMm nws 0
avlJQwnOS au"Co<; BEv EXEL EYW uas AEW nws
EXEL [tEAE"CytUEL.
1.8 ErnE 0 '1\.v 0 aQLU"COS BEv dvaL BEv EXEL XVQOS'
O,"CL [tEAE"Ca BEv "Co u"CEQLWvEL. IIavw an' OM dvaL oA&tjJVxa nLU"CO<;
xal "CllQEL "Cov Myo "Cou. E'JtLBLWXEL CPLA[a [tE 000US BEV dvaL
0ltOw[ "Cou. 'Av BEv BELAL<il;EL, "Co E<JtavoQBwVEL.
1.9 ErnE 0 TUEYX: ME xaBE E'JtL[tEAELa oL "CEAEu"CaIES "CL[tES
u"COUS YOVEI<;, axoAouBoVv oL {Juu[cs u"COUS nQoyovous' "Co-
"CE ft UQE"Cyt 'wD MoD Bvva[tWvEL.
1.10 '0 Tul Tulv QW"ClluE "Cov Tul KOYX: LE OnOLa XWQa XL (iv cp"CauEL 0
naV"CO"CE yw. 'ri[v "Cl[S. Pw"CaEL &QaYE
xal ft "COv nAllQocpoQoDv auBoQ[tll"Ca oL (JAADL; ErnE 0 Tul
KOyx: '0 dvaL nQaos, xaMxaQBos, anEQL"C-
"CO<;, 'JtaQctxwQll"CLXOs' yL' au"Co XU"CacpEQVEL xul '0 "CQonos nou
QCt)WL 0 BLacpEQEL ano "COv "CQono nou QW"COVv oL UJJwL.
1.11 ErnE 0 'Duo SEL 0 na"CEQctS "Cou, <JtaQa"CytQlluE "CIA; nQou-
Box[cS fVO<; avBQwnou' mav nEBavEL, <JtaQa"CytQlluE "CIA; "Cou.
'Eav u"Ca "CQCa XQOVLa BEv "Cytv 'OM "CoD <Jta"CEQa "Cou, [tno-
QovltE va noDltE nw<; dvaL yvWS.
1.12 ErnE 0 fLo: L"CIA; TEAE"CES, nOAv"CL[tll dVaL Yt aQ[tov[a'
au"Cyt ElvaL ft o[tOQCPW. "Cfts 'OBoD "C&)V IIaAaLWV ft nllYyt
'Cwv [tLXQWV xaL [tEyaAwv "Eva o[twS v' anocpEvYEWL: ft
aQ[tovCa YLa "Cytv aQ[tov[a' ft aQ[tov[a nou BEV uUYXQa"CEL"CaL ano
'C1<; TEAE"CES, nQEnEL v' anOCPEVYE"CaL.
1.13 ErnE 0 fLo:
«'1\.v ft unoUXEUyt aunasE"CaL "Co B[XULO
o MyoS [tnoQEL va "CllQllBEL
135
II
!
"Av 6 t-LctS aGnW;E'taL 't1A; TEM'tES,
a'Jt0t-IDxQuvE'taL 6 XLVOUVOS va V'tQOTCLaG'tOU!-tE.
L'tytQLX'tIlXE, Ofv 'JtctQa!-tEAytGE 'taus UVrYEVEU; 'tau,
ainbv xal !-t'Jt0QOU!-tE va 'tL!-tOU!-tE».
1.14 EbCE 6 L1LOaGXaAos: '0 aQLG'tos OEV E'JtLSyt'tEL 'tOV xOQw!-to G'to cpa-
)'Tl'to, G'tltV xa'tOLXLa OEV E'JtLsyt'tEL 'tltV avwyt· EVG'tQOcpoS G't1A; u'Jto-
BEGELS, E'JtLcpVAaX'tLXb<; O[LQS G'ta M'YLa· GvvaVaG'tQEcpE'taL OGOUS xa-
'tEXOUV 'tltV 'OM, 'YL<'x. va 'Jt0QEUE'taL oQBwS xal 6 LOws. '0 avBQ(J)-
'Jt0S ainos, va 'to 'Jtou!-tE, dvaL 'JtQa'Yt-ID'tL CPLAot-IDB1(S.
1.15 Er'JtE 6 TGl Korx: «<I>'t(J)XOS aAM 0XL xOAaxas, 'JtAOUGWS aAAa 0XL
&Jwl,ova<;»· 'tL AE'tE 'YL' av'tov; Er'JtE 6 L1LOaGXaAoS: KMos· 0XL o!-t(J)S
o'Jt(J)S: «<I>'t(J)Xos xal xaQou!-tEvOS, 'JtAOUGLOS XL acpOGL(J)!-tEVOS G'tls
TEM'tES». Er'JtE 6 TGl Korx: 'D'Jt(J)S AEvE xal 'ta
«ME X&tj>L!-tO xal 'tQh.J.>L!-tO
xaQa'Yt-ID xal j'VaALGt-ID».
Av'to Ofv BEM'tE va 'JtET'tE; Er'JtE 6 L1LMGxaA0S: TG[, !-t'Jt0Qw 'JtMOV v'
<lQXLu(J) va !-tLAW t-IDsL GOU 'YL<'x. 'ta "Av GOU a'JtoxaAu't.j.>(J)
ooa EXOUV 'YLVEL, )'V(J)QLSELS OGa 'JtQoXEL'taL va 'YLVOUV.
1.16 ErnE 6 L1LMGXaAoS: Mltv AUMGaL 'Jtou OEV GE )'VC.)QLSOUV oL aMOL·
va AU'JtaGaL 'JtOU Ofv 'taus )'V(J)QLSELS EGU.
137
BIBAIO 2
«Ol1OIm:: KYBEPNA" ,»
2.1 Ebtf 0 &LoacrXaAo<;: 'Dnows [hE(j(,? 'tfls fLQf'tY(S d'VaL mx'V 'to'V
IIol\Lxo 'Acr'tEQa' axh"t'toS cr't11 BEUi( 'tou xal yUQ&) 'tou nl\a'V&wraL 't'
fJ:JWJ, a(J'tEQLa.
2.2 Ernf 6 &Laacrxal\os: TO, IIodUJ,a'Ta nfQLEXoU'V 'tQLaXouLa XO[h[h<i'tLa.
"E'VCtS cr't[XOS 'to, nfQLEXfL ol\a: «LxEtj.>1I nov arv anoxl\['VfL».
2.3 Ernf 0 &LMuxa!\os: 'A'V 'to'V xaBoOllrELS [hE aLa'ta)VJ'X-
'ta, a'V 'to'V nfLBaQXfU; [hE nOL'VES, 6 I\aos nQocrnaBd anl\C:ls 'Va 't'
CWWq:m')'fL, orv aU:iBa'Vf'taL 'V'tQon'fr a'V 'to'V xaBoorrYfU; [hE 't11'V aQf't'f[,
a'V 'to'V nfLBaQXfU; [hE 'tLs TfM'tES, 6XL [hO'Vo aU:iBa'Vf'taL 'V'tQon11 a.I\-
M xal crU[h[..tOQ(P&Vf'taL avBoQ[hIl'ta.
2·4 Ernf 0 &Loacrxa!\os: L'ta oe:xanE'V'tf [..tOU xUQLfv'tllxa an' 't11'V EnLBu-
'Va [hfM't'f[cr&)' u'ta 'tQL<i'V'ta u'taBl!xa u'ta noaLa [..tOu· u'ta uaQa'V-
'ta aE'V dxa ma u'ta nf'Vyt'V'ta ')"V(ilQLsa OVQa'VLa
E'V'tOl\yt· cr'ta 'to av't[ [..tOu dxe: auxlIBd 'Va 't11'V aXoVe:L' u'ta
[hnoQovcra 'V' axol\ouBC:l o;n EnLBu[..tOvcrf it xaqoL<i [..tOu,
X&)QLs 'Va 'tovS xa'VO'VfS·
2.5 '0 ME)'X n TG'l QcJ'tlluf rLrt 'to utLxo . Ernf 0 &LMcrxaAoS: Mytv
anfLBELS· '0 <Pa'V Tcrl 'to'V OOllrOVuf [hE 't11'V 0 &Laauxal\os
'to'\! nl\lIQoepoQllcrf: '0 ME)'X n Tul QcJ'tllG'f ')'Lrt 'to ULLXO XL
ErG 'tov anyt'V'tllcra: M11'V anfLBELS. Ernf 6 <Pa'V Tcr[: T[ EVvooVG'a'tf;
Erne: 0 &LMuxal\oS: 'Dcro sow OL rO'VELS uOU, 'Va 'tovs vnIlQe:'tELS
'tLs TfM'tES' ma'V ne:Ba'VoU'V, 'Va 'tOVS Batj.>fLS crv!h<P&)1Ja [hE
'tLs Tm'tEs' 'Va 'tOVS nQouepEQe:LS 'tLs Buu[eS crV!h<P&)1Ja 'tLs Te:M'tEs·
2.6 '0 ME)'X fov ITo QcJ'tlluf ')'Lrt 'to ULLXO dnf {) &LaauxaAo<;: '0
M'tEQas XL it [h1l'tEQa crou [hOW rLrt 't11'V V')'Lf[a crou 'V' a'VY\uuxow.
2.7 '0 Tul fLb QcJ'tllG'f ')'Lrt 'to ULLXO dnf 0 &Laauxal\os: L'tLs
QfS I\E'Vf nGS 6 ')'ULOS 'tOVS ,),O'VfLS o'ta'V [hnoQt:L xal
139
, I
I
• !
I
I
, I
I
I
: I
'tous 'tQEq:>EL. TQEq:>ELS ETCLuytS 'ta /GaL 't' o)uJ'ya GOV. "Av J\d'¢fL
{) TCOV ft ataq:>oQa;
2.8 '0 TGL Qc.J'tytGE 'to VLLXO dTCE 6 I1LaaGXaAoS: 'R O¢yt
'tOV TCQOGc.JTCOV dvaL 'to OVGXOM. L'tLs EQ'YaGLcS oL VEOL
-\Jom 'tOUS G'to xQaGL /GaL G'to q:>a')'Y['to 'tOUS ESvTCytQE-
'tom TCQc.J'tOVS. Aino xaL dvaL aQa'YE 'to VLLXO
2.9 ErTCE {) I1LMGXaAoS: ME 'tOv XoVL oJ\yt 'tilv aEV
ataq:>(JVE1> xal;os. 'ATCOGVQE'taL xaL ESE'tal;(J TCOLOv 'tQOTCO
EVEQ'YEi mav dvm SExa-\JaQa q:>avEQc.JvE'taL O,'tL 'tOV a LaaSa.
"OxL' 6 XoVL aEV dvaL xa-\JoJ\ov xal;os.
2.10 EhtE {) I1LaaGXaAoS: IIaQa'tftQytGE 'tLs TCQaSELS 'tov, 'ta XL-
'lTfl'tQa 'tov, ESE'taGE TCQawa'ta 'tOv LxavoTCowvV. IIG:lS va
XQVq:>'tEi av'tOs 6 av-\JQ(JTCoS; IIG:lS va XQVq:>'tEi;
2.11 ErTCE 6 I1LaaGxaJ\os: "OTCOWS 'to MJ\LO va ')'V(JQLufL 'to
XaLVoVQ'Yw, va aLMSEL
2.12 EhtE 6 I1La6.Gxai\os: '0 CiQLG'tOS atv dvm GXEVOS.
2.13 '0 TGL KOj'x Qc.J'tytGE va 'tOv aQLG'to. ErTCE 6 I1LaaGXaAoS:
IIQG:l'ta TCQa't'tfL O,'tL MEL XL VG'tEQa 'to VTCOG'tytQLSfL.
2.14 ErnE {) I1LMGXaAoS: '0 CiQLG'tOS XOL'tacL 'to GVvOM xaL 0XL 'to
QOvS, 6 av-\JQ(JTCoS xOL'taEL 'to xaL OxL 'to GVvoM.
2.15 ErnE 6 I1LMGxai\os: Na X(JQLs va GXEq:>'tEGaL, atv ooyt'YEi nov-
-\Jeva' va GXEq:>'tfGaL X(JQLs va dvm ETCLXLVaVVO. _
2.16 ELnE {) I1LMGXaAoS: Na nQoGEIYLSELS 'ta aTCo 'til
aXQyt, av'to dvm
2.17 EbtE 6 I1La6.GxaJ\os. fw! ea GOV aLMS(J 't[ dvaL ft ')'Vc.JGY[: Na SEQELS
nQS SEQELS O,'tL SEQELS /GaL TCQS atv SEQELS o,n atv SEQELS, av'to dvaL
ft ')'Vc.JGyt.
2.18'0 TaL Taarx v' a:rtOx'tftGfL ErnE
{) I1LMGxai\os: N' axovs TCOMa xaL va 'ta
va nQOGEX'tLxa 'ta vnoMLM' J\['Ya 'to'tE 'ta
'tci GOV. Na XOL'to,S nolJJJ. xaL va naQaV-EQLSELS 'ta emxLvi5vva' va
nQci't'tELS nQOGEX'tLXa v-OVO 'ta vnOAmna' rLfl IUra 'to'tE v-e'tavOLcJvELS.
'}\v an' OGa Al:s iUra dvm iiv an' oGa nQci't'tELS rLfl AL-
ra v-emvOLwveLS, i5tv Ba GOV Ad'¢ovv oi
2.19 '0 'jh QW'tY[GE: IIws Ba xcivw 'tov "-ao va v-e vnOG'ty[QLSEL;
Tov dnE 6 '}\v 'touS i5LxaLOvs, 'touS BE'tELS
ncivw ana 'tous 1tOVY[QO'IJS, 0 "-a0s Ge V1tOG'tY[QLSEL' iiv 'touS
nOVY[QO'IJS, 'touS BE'tELS ncivw ana 'tous i5LxaLOvs, 0 "-a0s i5tv Ge vno-
G'tY[Q LSEL.
2.20 '0 TGL Kayx TGL QW'tY[GE: IIws rLVE'taL va xa'twpEQw 'tOv "-ao va v-e
va v-ov dvaL 6M'¢vxa nLG'tos, va Emi5ELXvVEL siiAo; ELnE 6
'}\v 'tov nQoGE'Y'YLSELS V-e aSLOnQEnELa, Ge iiv
dom G'touS rOVELS XL eUGn"-axvLXOs G'touS &MovS, GOV
dvaL oM'¢vxa mG'tos' iiv 'touS ixavous xaL i5Li5ciGXELS
OOOVS VG'tEQOVv, EnLi5ELxwEL SiiAo.
2.21 KanoLOS QW'tY[GE 'tOv rLa'tL i5tv i'waL G't'YpJ XV-
ELnE 0 Ta Xemltxc'x MVE: v-OVO
G'touS roVELs xaL qnALxbs G'tOUS ai5EAqJovs GOV.
G'to EQro OO(,)V dvaL 'to'tE GaV va
n avciyxY[ E)GELS va daaL 0 '((5LOs. G't'Y!v
2.22 ErnE 0 '0 iivBQwnoS nou i5tv 'tY[QEi 'ta MyLa 'tOV, i5ev
SEQW 'tL V-noQd va xa'taq:>EQEL! KciQQO XWQLS nEQovY[ G'tov svro,
XWQL<; xQ(xo G'ta AovQLci, V-noQEL no'te va nQOXWQytGEL;
2.23 '0 TGL TGayx QW'tY[GE: MnoQovv-e va SEQOVv-e 'tL Ba VG'tEQa
ana i5Exa rEVLEs; ELnE 0 'H i5vvaG'tELa 'twv rLv G'tY[QL-
X-&rtXE G'tL<; TEM'tes 'tWv LLci' 't[ nQoGEBwav xaL 't[ aq>aLQwav, 'to st-
QOVv-e. 'H i5VVaG'tELa 'tWv TGOOV G'tY[QLXBrtXE G'tL<; TEAE'tes 'tWv Hv'
't[ nQOGtBEGaV xaL 'tL aq>aLQwav, 'to SEQOVV-E. "OnOLOL XL iiv dvaL
oi i5Lcii50XOL 'twv TGoov, axov-y[ XL VG'tEQa ano Exa'to rEVLEs, v-no-
QOVv-e va 'to SEQOVv-e 'tL 1tQOXEL'taL va nQciSovv.
143
2.24 EbtE 6 Na {hJGul.SnS Gf fJJ\JI.a nVEV[.ill'ta an' atJ'ta 'tGYv
nQO'y6vW'V GO'V, va 'to oLxa,w xal va t-Lltv xa-
'tLno'ta, dvm
145
BIBAIO 3
«OXTQ or I:EIPEL ... »
3.1 EfTc£ () yta 'tOv TSL LL: 'OX'tQ oL u£tq£S 't&Yv XOQ£1J't&Yv
u't11V Avl\f( 't01J xa1 'to aVEX£'taL' 'tL (j).J..,o 6ev {)a av£x{)£Y;
3.2 m TQfLS OLXOL 't£I\ELc.Yvo1JV 'tLs {)vuLes 't01JS 'tytV Q6yt fwyx. Ern£
b L1LMuxaI\oS:
« ••• L10UX£S xaL nQLYXllnES 'tOU naqau'tExOV'tm'
u'tEX£L E'JtL$l\ll'tLXOs () f1JLOs 'tou OVQavou».
IIGlS tLnoQ£Y f( Q6yt av'tyt V' aXaUy£'taL u£ aT{)o1Jua 't&Yv TQLGlV OT-
xcvv;
3.3 Etrc£ () L1LM,uxal\os: 'Av{)Qwnos 6LXWS 'tEI\£La aV{)QW'JtLa 'tL va 'tLs
XaVEL 'tLs T£I\£'tES; 'Avk1Qwnos 6LXWS 'tEI\t:La avk1Qwnta 'tL va 't11v xa-
VEL 't11 tL01JULXf(;
3.4 '0 A1 <Payx QcJ'tllu£ nou QtScJv01JV oL TEAz'tES. Ern£ () L1L6auxal\oc;: T[
tLEyMo EQcJ'tlltL<J.! L'tLs T£l\t:'tES, nQo'tLtLO't£QO va 6dxv£LS I\L'to'tl['ta 'Jtar
Qa XI\L6f(' u'tLs x1l6d£S, nQo'tLtLO't£QO va 6dxv£LS 'tov novo uo1J 'Jta-
qa va 'tllQ£Ys 'to 't1JnLxO.
3.5 Eht£ () L1L600xal\os: m 'tils 'Ava'tol\llS xaL 'tou BoQQfi Ex0VV
fty£tLOva, 6£v dvaL uav 'tLs XC)Q£S t-taS nov 'tOv Ex01JV XOOEL.
3.6 '0 &QXllYOs 'tou oTX01J 't&Yv TSL 'J"tflre va 'JtQOU<jJEQ£L {)vuLa u'to nveUtL<J.
'tou "OQ01JS T(iL. Ern£ () u'tOv ZiJ,v fw: MnoQELS va 'tOv
ano'tQE1jJ£LS; '0 ZiJ,v flo 'tou £tn£: L1£V tLnoQGl. Ern£ () L1LM;uxal\os:
'AMoLtLovo! 8fuLS va nELS nQS 'to 'tou "OQ01JS TaL I\L-
yo'teqa xa1 ano 'tOv A1 <Payx;'
3.7 Ern£ b L1L6ooxaI\os: m <'iQLU'tOL 6ev u£ avatL£'tQf(u£LS' EX'tOs
ano 'tLs 'Exd vnoxl\Lvov'taL xaL naQaxwQouv
't11 {)EGI[ 't01JS, 6'tav yta 'to xaL nL-
vovv 'JtQ0s 'tLtLytv 'tou VLXll'til. 'Ax0tLll xaL u'tytv avatd'tQllull naqa-
tLEv0vv aQLG'tOL.
147
' - - . ,
6 f T
O W 1 3 W t \ , Q l . D " , 1 . ' f ! ' [ O ' X 1 3 d ? 3 q , 0 0 1 u . " l 9
1 L
Q l L ' 9
C } O J . , Q 1 3 ? " l 3 1 £ 1 3 . ' 1 1 . Q l ,
V I i ' 9 D N O W 1 3 W t \ , Q 1 . 0 Q ( \ , " t ) 1 , 0 " £ 1 ' 8
' 0 , 0 9 0 1 < . ? q , 0 , 0 " l 0 ' X ' 9 ( ' ) 1 3 . , i S V r i ! ) 1 1 . 1 " l 0 1 L 1 1
O ( } Q " , 1 . 0 1 L 0 , 1 . 9 d l L ( \ , ' O X 1 3 0 , 0 9 0 1 1 0 Q 3 1 £ 1 3 . 1 7 1 ' 8
( \ , a v : x r J c \ , Q 1 0 1 L 1 0
' 9 ( \ , ' O d \ 1 0 c \ , Q 1 . " 3 ' W 9 0 0 d l L ( \ ' \ 1 . , ' 9 1 . 0 ( 1 ) 0 1 ' 0 ( \ , 1 3 Q 3 1 £ 1 3 .
C } O J . , m l C } 3 i \ . 1 L Q 1 . 0 1 X Q 1 ' X C } O J . , m l C } 3 ( \ ' 1 L Q 1 . 0 1 ' 0 0 3 ? Q
' X ? ( \ , : 9 1 . u . d Q 1 . 1 3 ( \ , ) m l u . 0 ) 1 i \ . q , 0 ' 1 ' X 1 ' X ? o , 0 J 0 , 8 1 ' 8
' ( I ) d ? $ 0 0 d l L ( \ , l t 1 . i \ . l t r l ' X ? i \ . ( \ , ' X ? 0 1 ' O i \ . 1 3 ' O ) 0 a q , l t 1 , 0
' O X o , < t t 9 " l Q ( l ) X ? 1 . 3 r l ( \ , 1 Q ( \ , \ Z , Q 3 1 £ 1 3 . ( \ , m l t 1 0
- 3 q , ] 0 1 ' O ' X i \ . ' 0 1 . l t 1 ' O ' X
' o , O J . , 1 ' X , < ' ? Q ? o r l 0 9 ' X c \ , Q 1 ,
O d u . " l ' X 9 " l Q 1 3 1 L ? " l 9 ' X ? ( \ , i \ . ' X ? 0 1 ' O i \ . 1 3 1 3 d ? 3 Q 1 . ' ( I ) d ? 3 Q 1 . ( \ , 1 V
Q 3 1 L 1 3 , ) 1 r n u . 9 i \ . Q 1 . ' X ? i \ . 1 1 ' 8
Q 1 . ' X ? i \ . ( \ ' ' X ? ' X ( \ , 1 Q
" , 1 . ' X ? 1 . 3 1 1 1 1 . ' Q ' ) 1 ' O ) 0 a q , l t 1 . 1 Q 3 1 £ 1 3 . 0 1 ' 8
' U . ! 3 X 1 0 J . , 0 ( ' ) 1 ? 1 ' X , i \ . ' 0 0 C } O d O l L r l ' X ? q ,
( \ , t } ( \ , 1 Q ] 0 $ 0 0 ] 0 1 ' O ' X ' O i \ . 3 r l ] 3 ' X ' X ? 1 : U . ! 3 X 1 0 1 . 0
1 3 X ? d ' 0 1 L C } O r l ( \ , 1 Q ' X 1 Q 1 Q 1 . ' ( I ) 0 1 ! - " l 1 r l ' X ? ( \ , ' 0 0 C } O d O l L r l ' X ? q , ( \ , 1 J c \ , < J 1 .
V I i , U . ! 3 X 1 0 J . , 0 1 3 X ? d ' O l L C } o r l ( \ , 1 Q 1 0 1 Q 1 . ' ( 1 ) 0
- 1 ! - " l 1 r l ' X ? ( \ , ' 0 0 C } O d O l L r l ' X ? q , V l 1 c \ , < J 1 . V l J Q 3 1 £ 1 3 . 6 ' 8
' m v r i l j . 1 0 1 1 ' X ? 1 . V I i o , o ! ) < . ? " l 1 r l ' X ? i \ . i \ . 0 ? , , £ 1 £ ( l ) 0 ) X d ' 9 , ( \ ' < . ? d O l L W ' ' X 1 m
' 0 , 0 ' 1 1 u . < t t ? ' X 0 l t 1 . Q 3 1 £ 1 3 . ' i \ . C } o q , o , 0 " l o ' X ' 9 ( \ , Q 1 L 1 0 " l
1 0 1 0 1 Q 3 1 £ 1 3 . 0 d : > X > 9 ' P . Q 1 . ' 0 1 . < . ? d l L
H , Q 3 1 £ 1 3 . 1 3 ( \ ' ] ' 0 ' 1 1 0 . 0 ) 1
' X ? 1 . ( \ , C } O ( \ , ' O $ ' X ? q , 0 d : > X > 9 ' P . Q 1 . 0
' O d C } m l Q 1 . I ' l l 1 3 ( } 3 " O J 1 L 0 d 1 L 0 ' P . Q 1 . ' O $ d o r l Q ' X ? 1 . 0
' 0 " l 3 1 Q r l ' O X Q ' X 1 1 . 0 , 3 J . , u . o l Q 1 .
V l 1 1
0
1 0 , 8 ' 8
Nao xal QW'tr[uE 'to xa-lJE 'tL '0 LhoauxaA,os 'to axovuE xal
d'nE: A1J't0 oL TEAE'tES·
3.
16
Et'nE 0 L'tO 'tOSEV[ID 'to 'l'liiv OEv va 'to
u'tyt OEV alJ'tyt ll'tav ft 'OObs 'twv

3.
1
7 '0 Tul Kbyx f(-lJE;\E va M'lj>OVV va {}uutru;OVV £;W'\!'tavo xaw
tirv 'AvaxftQvSr[ 'tits NEas LEA,ftVr[S· Et'nE 0 'Ara'nr['tE
. LO 'Euu q:>Qov't[£;ELS 'to trw q:>Qov't[£;eJ 'tlS
TEAE'tES·
3.
18
Et'nE 0 'D'nowS U%r[QE'tEL 'tOv 'tOV
'tLs TEAE'tES, a'no 'tOUS a,A,A,oVS XOAaXCZS·
3.
1
9 '0 nyx QW'tr[uE: IIwS 0 'tOUS U'nOVQ-
roDs 'tou; 'nwS oL U'nOVQro1 U%r[QE'tOUv 'tOv '0
wv d'nE: '0 'tOUS U'nOVQrous
'tLs oL U'nOVQro1 U'nr[QE'tOUV 'tOv oA.6'll>VXr[ aq:>o-
u[(Jur[.
3.
20
Et'nE 0 11 woyt Kovayx TSv: XaQa 'nou OEv q:>'tavEL wS
'tytv axoAau[a, A,v'nr[ 'nOu OEv q:>'tavEL wS 'tytv oMvyt.
3.
21
'0 QW'tr[UE 'tOv rOVo 'tOv 'tou -lJwu 'tits
fits. '0 rOVo 'tou d'nE: OL 'tWv
'nWXO, oL av-lJQeJ'nOL 'tWv rLv oL av-lJQeJ'nOL 'tWv Tuoov xa-
va eA,qav, oL aV-lJQeJ'nOL a'no 'tov '0
'to axovuE xal d'nE: "Oua exovv OEV 'ta uv-
000. axoA,ov-lJouv 'tOv 'tOVS, OEv 'ta ooa
a,vftxovv u'to %aQM-lJov, OEV 'ta
3.
22
Elm 0 T[ LxaVO'tr['tES dXE 0 Kovav Tuoyx!
El'nE xa'nOLos: '0 Kovav Tuorx OEV ll'tav Et'nE 0
OOuxaAoS: '0 &QxoV'tas Kovav dXE 'tQ[a oL
'tou OEV dxav xa-lJftxov'ta' 'nws va -lJEeJQTt-lJEI
"Hl;EQE Wu'tOuo xaA,a 'tls TEA,E'tES, OEV E['nE 6
--
axMoS: '0 'tfts XcJQru; [.LnQoa'ta a't1l'V nOQ'ta 'tov a't11'VEL eva
t;UAL'VO nQont'taa[.L<J.. '0 Kova'V Ta(yyx Ea'tytm: IGL au'tO<; [.LnQoa'ta a't1l'V
nOQ'ta 'tov t;UAL'VO nQonE'taa[.L<J.. '0 ftrE[.LO'Vru; 'tfts XcJQru;, ma'V n['VEL
'tovS aAAoVS ftrE[.LO'Vcs, ExEL eva'V najIGo rL&. 'tU; a'VanoBo')"UQLa[.LE-
'VES IGOUnES. '0 aQXo'V'tru; Kova'V clXE IGL au'tO<; najIGo rL&. 'tU; a'Vano-
BO')"UQLa[.LE'VES IGOUnES. 'A.'V 0 Kova'V Ta(yyx f#QE lGaM 'tU; TEAE'tES,
nOLO<; 6,A,ytBELa Btv 'tU; i;EQEL;
3.23 '0 Ko[.LCPOVIGLOS, avsyt'tcJ'V'tas [.LE 'to'V 'AQXL[.LOvaLIGO 'tov Aov, dnE:
MnoQEU; 'Va nws naiSE'taL ft [.LovaLlGyt: aQXyt OM
[.L<J.Sl 'to. oQra'Va. ")" a'tEQa [.L[a aQ[.Lo'VLlGyt, M[.LnQyt IGL aBuilGonyt [.LE-
i\.(JB[a an' 'to lGaBt'Va, E(JS 'to CPL'VaA.c.
3.24 '0 [.LEBOQLaIGO<; ai;L(J[.L<J.'touxoS a'to n syt'tytaE 'Va Bd 'tOv KO[.LcpoVIGW·
tlnE: 'AJto movs <lQLG'tovs ecp'taaa'V WS taw, /Ga'VEU; Btv &evft{)ytIGE 'Va
[.LE Bd. at [.L<J.{)yt'tEs 'tOv 'l'taQova[aaa'V. BraL'Vo'V'tru;, dnE: <I>(ilDL [.LOv,
rLa't[ Avnaa'tE nov ExaaE 'to ai;[Q[.L<J.; IIaEL lGaLQO<; nov 'to
BE'V nOQEvE'taL a'tyt'V '066· 0 OUQa'Vos BE'V B' aQiftaEL 'Va XQl[aL[.LO-
nOLytaEL 'tOv aru; rL&. ayt[.L<J.'V'tQo.
3.25 MLAcJ'V'tru; 0 rL&. 'tOv [.LOvaLIGO alGono ilio, clnE: Tti\cLa
O[.LOQCPL&. lGal 'ttAELa lGaA(Jav'VI[. MLAc.'>'V'tru; rL&. 'tOv noi\c[.LLIGO alGono
roo, cinE: Tti\cLa O[.LOQCPui, 9XL o[.L(JS 'tti\cLa lGaA,QaWyt.
3.26 ErnE 0 'D'ta'V lGa'tExEL ai;[Q[.L<J., BE'V BdX'VEL [.L<J.IGQoW[.L[a·
ma'V 'tytQE'i 'tU; TEi\c'ttS, BE'V BdX'VEL ma'V nE'VBd, BE'V Bd-
X'VEL no'Vo! IIws 'Va 'tOv a'VExBw, ma'V 'to. OM au'ta;
153
'I
!
I'
g g r
' D 1 3 Y ? 1 , t t 1 ! - 1 , 9 : n , 1 , a m ) 3 Y Q ' O t t g Y l X l O
- ? ' I i 7 ! l T I ' ( } o u ' ) O u ( ' ) o q , t t ' g ) 0 1 3 " l ? 1 , 1 X l t t 1 3
) 0 1 0 u g c t Q 1 , ' Q t t 1 3 U ? 0 1 , 1 U ? : 0 , 0 1 , ' 1 1 , 1 3 t t c ; > O
- 3 t t X l ( j ) Q 1 , ' D 1 3 " l ? 1 , 1 X l t t 1 3 1 1 , ' Q 1 3 9 1 T I ) m 0 U g , t t ] p , \ 1 X l ( l } ( \ ,
X > 1 . 0 U 1 1 , 1 3 1 . ? q , ' D 1 3 Y ? 1 , t t 1 ! - 1 , ) 0 1 0 l L O "
' D 1 3 " l ? 1 , 1 ' D t t 1 3 1 1 , ' Q 1 3 9 1 T I ' Q . ' \ , 1 ' D X ' D 1 3 " l ? 1 ,
, I \ , q , o u l \ , ' D i \ i l 3 1 . Q - 0 1 3 9 l J . M ' D l \ , a 9 Q 3 l L 1 3 " 9 ' v

a O I \ , c ; t § 1 \ , 1 X ) a o g 9 1 0 3 U 1 \ , 1 ! - 1 , \ 1 ' D ) l J : . X ' D O ' D 1 , n
' a m 9 1 , h l ' D £ b Q 1 , 0 9 Q 3 1 . Q - 0 ' D 1 3 " l ? 1 , 1 \ , 1 ! - 1 , 1 3 1 \ , 1 Y X
- X 3 0 W ) m 9 1 o ' g 0 . , 1 , 1 3 9 C ; > 1 ' D X 1 g ' Q q , ) c , ? U
' D 1 3 " l ? 1 , 1 3 c t t 1 3 " l X l 1 , ' D x A . ? ) m 9 1 0 ' g Q I \ " t , 1 , t t 1 ! - T I ' 9 g o .
, q , , 1 , ' Q i t ' Q 1 1 ) ( , ) T I Q t t t ? , ) o u ( ' ) o q , l \ , t ? Q
1 3 9 1 T I 1 J . , ' Q 1 ' 0 1 \ , 1 3 1 X ' D 1 3 X C ; > 1 , £ b H . ' Q 1 , I \ , 1 ! - T I ' 9 g o .
1 \ , 1 ! - 1 , , q , , 1 , ' Q I \ , 7 ! l 1 ) ( , ) T I Q I \ , t ?
Q 1 3 T I a q , 1 U ? n ' Q 1 X l I \ , 1 3 1 0 1 X U , , 1 , c ; t o y u ' Q l Q 3 l L 1 3 : g · v
' ) o ! > 1 T I ' D 1 3 " l ? 1 ,
1 \ , 1 ! - 1 , 1 ' D 1 , 1 \ , 0 £ b ? o 1 , 9 0 , 0 9 ) 3 1 x o g 9 0 0 U 1 0 t t y ' , Q 3 l L 1 3 " V ' V
) q , m 1 3 9 1 T I ' Q I \ , 1 3 0 0 U T I ) q , 0 1 ,
, I \ , 1 3 0 0 U T I ) o u ( ' ) o q , I \ , ' g ) 0 1 3 Y ? 1 , Q 0 1 \ , 9 W Q 3 l L 1 3 " g , v
' D 1 3 " l ? 1 , 1 X > 1 . 1 3 " l 3 £ b ( ' ) u ? Q ' ' 9 1 l L
' D 1 3 " l ? 1 , ) o u ( ' ) o q , t t t ? ) 0 1 3 " l ? 1 , 0 . ' U , , 9 U , , 1 , 9 1 0
- r . J X \ 1 3 q , y o u 7 ! l 1 , I \ , ' . l 3 0 0 U T I ' U " 9 U , , O ? 1 , 9 1 ! - 1 , Q m ' D x 7 ! l 1
, t t ' . l 3 0 0 U T I ' D 1 3 " l ? 1 , ) ( ' ) X 1 V Q 3 l L 1 3 " ( : ; · v
' . l 3 q ,
- U " o m q , ' Q t t ) c , ? u ) a 0 1 3 " l ? 1 , ) ( ' ) X 1 g O U 9 1 , : n 3 3 ? Y 1 U ? I \ , Y . , ' V ' £ b
- O o T I Q 1 X J I \ , 1 3 1 0 1 3 " l ? 1 , 1 0 ' g Y l 9 1 x 1 0 i \ , Q 1 , 1 Q 3 U 1 3 " I ' V
« " ' I O I H 5 d 8 N V I O I 3 : V 3 : J . 1 0 N O J . : I »
V O I V g H I
Lltv fXW BET OV'tE Eva'V nov oi ChYva[.,1£U; 'tou Btv btaQxoVv YL' o:o'to'
m-&a'VOv 'Va vnaQXEL xanows, tyw o[.LwS BE'V 'to'V fXW uu'Va'V'tytuEL.
4.7 ELnE 6 LlLBauxaAoS: Ta ucpM[.La'ta E'Vbs a'V-&Qc,)nou: 'to xa-&tva fXEL
'Va xa'VEL [.Lt 'to nou avytxEL. IIaQa'tytQY[uE 'ta ucpM[.La'ta 'tou xal l;E-
QEU; tl'V d'VaL 11 6XL 'tfuwS a'V-&QwnoS·
4.8 ELnE 6 LlLBooxaAoS: Tll'V avn axouuES XL f[.La-&ES yLCx. 'tll'V 'OM; 'to
[.LnoQEU; 'Va nE-&a'VEU; YlUUXOS.
4.9 ELnE 6 LlLMuxaAos: ME 'tOv Myw nov t'JtLw[.LET [.Ltv 'V' axoADu-&ft-
uEL 'OM, 'VOLc,)-&EL o[.LCJS 'V'tQonll yLCx. 'ta CP'tWXLXa Qouxa xal 'to
CP'tWXLXO 'tou cpar'l'to, Btv al;U;EL 'Va uuSY['tii[.,1£.
4.
1
0 ELnE 6 LlLMuxaAoS: '0 aQLU'tos, uE O,'tL fxEL 'Va xa'VEL [.Lt 'to
BE'V aunasE'taL 6QLU'tLXWS 't[no'ta, BE'V aQ'VET'taL 6QLU'tLXWS 't[no'ta'
xa'Vo'Vas 'tou d'VaL ft BLxawU1YvY[.
4.11 ELnE 6 LlLBauxaAoS: '0 tlQLU'tOS fXEL u'to [.LUaAO 'tou 'tll'V <lQE'tyt, 6 [.LL-
xQOs a'V-&Qwnos 'tll rYl 'tou' 6 aQLU'tos fXEL u'to [.LUaAO 'tou 'tOv 'Vo[.LO,
6 [.LLXQOs a'V-&Qwnos 'tll'V EV'VOLa.
4.12 ELnE 6 LlwooxaAoS: 'E'VEQri"U; [.LO'Vo yLCx. 'to UU[.Lq:>EQO'V uou; -&a uXO'V-
'tatjJEU; u'to [.L[uOS.
4.13 ELnE 6 LlLMuxaAoS: MnoQEU; xal 'to xQa'tos [.Lt 'tls TEAz'tES
xal 'tls BEOUUES 'JtaQaxwQytUEU;. T[ 6uuxOALEs -&a fxEU;; Lltv [.LnoQEU; 'Va
'to xQa'tos [.Lt 'tls TEAz'tES xal 'tls BEOUUES naQaxwQytUEU;.
U 't[ uOU XQy[UL[.LEVOU'V oi TEAz'tES;
4.14 ELnE 6 LlLMuxaAoS: Mll'V u'tE'V0xwQLEUaL nov Btv fXEU; CPQo'V-
'tLSE 'Va iLuaL ixa'VOs yLCx. al;CCJ[.La. Mll'V u'tE'V0xwQLEuaL nov Btv uE a'Va-
)'VwQU;ou'V oi (J)IAoL' CPQO'V'tLSE 'Va 'uaL al;ws 'Va uE a'Va')'VwQ[uou'V.
4.15 ELnE 6 LlLMuxaAoS: 'kyanY['tE [.LOu, LE'V! 'H 'OMs [.Lou d'VaL vcpa-
U[J.E'Vll [.L' E'Va xal [.Lo'VaBLxo 'V1l[.La. ErnE 6 TUEYX Tu[: IIQaY[.La'tL.
"O'ta'V 6 LlLMuxaAoS fq:>uYE yLCx. A[Yo, oi (J)IAoL Qc,)'tI[ua'V: T[
ft-&EAz 'Va nET; ErnE 6 TUE1X Tu[: 'H 'OBbs 'tou LlLBauxMou: Evnd-
{lELa xal tmdxELa, av'to d'VaL OAD.
157
6 f l r
' 1 J . ! ) ( ' ) t \ ? 3 0 1 £ 7 2 i U } O A h Q Q " 3 9 ] C h < 1 1 £ ? 1 0
( W ! ) 1 . ! - d : > o o J . , ! ) ' D i \ . ' D i \ . ( t ! ) 1 . ! - J . , 1 ' m 3 i \ . ? T I ! ) ( t Q 1 . ! - J . , ! ) i \ . G O A . 1 J . Q Q
" 3 9 ] O X 1 1 £ ? 1 0 ' ' D i \ . q r h A . l ! - i \ . Q J . , 1 \ , ; " 0 1 , 0 . : C ) - J 1 ! ) 1 Q 3 1 £ m

- 1 3 A . 1 3 X l , l } A ' D d : > o Q 1 ' D i \ . 1 3 1 . ! - J . , 3 0 7 2 H . Q 3 1 £ m
" 3 3 ' Q 0 1 £ " , 1 , 9
1 ' D i \ . 1 3 m A . 9 " l 1 m % 1 1 £ ? 0 . Q 3 1 £ m h ' v
' 1 J . ! ) \ J . J . , ' Q O x
- A . ( t ! ) 0 J . , ( t ' D i \ . 1 . ! - J . , , 1 £ 7 2 0 1 i \ . ' 9 1 £ 1 Q 3 1 £ m
' M O ! ) l } . O \ J . J . ,
i \ . ' D i \ . 0 3 d : > ' 9 1 , ' D X i \ . ' Q U : 1 £ O O J . , i \ . , ( ' ) 3 i ! i \ . G O A . g ' Q i \ .
m A . 9 " l ' D " l 0 X Q 3 i \ . ' D i \ . 1 J . d : > ' Q 1 0 Q 3 1 £ m
' 0 9 9 d : > ( 1 0 0
- ? 1 , ? , Q > r ; > ' ' 9 O ' D X , Q > r ; > : ( t o ! ) 9 ' ( D ( t T I Q J . , ! ) " 3 X i ! I U J . . T I ' Q i \ . 1 ' D J . , 3 i \ . 1 A .
( t o ! ) 1 ' O X ' D O ? J . , ' D U G O J . , ' D 1 X 1 " l l ! - 1 l l { . 1 Q 3 1 £ m g ' V
1 ' D i \ . 1 3 m G 0 1 £ m G O O O 1 £ T I ' ( t 0 J . , ' D 0 ? 1 , ' D U
G O J . , Q Q o . i \ . 1 . ! - 1 , m i \ . 9
0 X
' D 1 0 J . , ' Q J . , ! ) i \ . V : , Q 3 1 £ m
' ( t o ! ) 9 ' 1 1 9 1 0 0 0 0 1 £ i \ . Q J . , M O O ? 3 ' Q i \ . ' ' ' 3 1 t ? Q 1 3 ' D J . , ' Q i \ . 1 3 1 , ! ) m 3 0 X i \ . ' Q
, ' 9 1 0 X O O " 3 C ) - 3 Q 1 3 ' D 1 , i \ . 1 . ! - T I ( t o ! ) 1 0 O ! ) O . Q 3 1 £ m 6 1 ' V
i \ . 1 . ! - T I
- ' Q o ( t o x i \ . 1 . ! - T I 3 I \ . 3 T I ' 9 0 ' D 1 £ ' ( t o ! ) " 3 3
- 1 3 Q o 1 £ C } " 3 1 £ ? " l 9 ' ' ' 3 3 l } . ' ' l 1 L 1 U ?
- ' D U ' f } 1 ' D ! ) 1 3 ( t o ! ) i \ . ' D J . , O . Q 3 1 £ m 8
1
' V
' ( t o ! ) ' D ! ) ? T I 3 3 ' 0 1 , 1 0 % ' 0 1 3 ' 9 i \ . 7 2 i \ . ' D i \ ? , , " 3 ! )
- ' 9 1 o T I G 0 J . , ( t o 1 t ? X ! ) ' 0 1 3 ' 9 i \ . ' D i \ ? , Q 3 1 £ m L 1 ' V
1 ' D i \ . 1 3 1 1 , ' Q 1 3 0 i \ . ' D 1 , ' O X
Q ' 0 1 ' D X 1 Q 1 ' D i \ . 1 3 1 J . , ' Q 1 3 0 i \ . ' D 1 , ' D X 0 . Q 3 1 £ m 9 1 ' V
BIBAIO 5
«KOfK fIE TI:AfK ... »
5.1 MLI\W'V'(W; '(ta 'tOV Korx nE Tmi'(x, dnE 0 tH(5aGXal\os: Kavn '(ta
GVSu'(OS. 'Av XL EXn nan qml\axf(, (5EV Yt'tav a1J't0s 0 EVOXOS. Tov
naV'tQE1\>E I\mnOv [.LE 'tytV XOQll 'tou.
5.2 MLI\WV'ta<; '(ta 'tOv Nav ZOrx, dnE 0 tuMGXMOS: LE XWQa nov no-
QEvE'taL G'tytv 'OM, (5EV nQoxEL'taL va 'tov naQa[.LEI\f(GOUV· GE XWQa
nov (5EV nOQEvE'taL G'tytv 'OM, {]' anocpv,(EL 'tU; 'tL[.LWQCES xal 'tov
anoxEcpaI\LG[.Lo. Tov nav'tQE1\>E I\mnov [.LE 'tytv xOQll 'tOU [.Lcral\ou
a&i\cpou 'tOU.
5.3 MLl\wv'tas '(ta 'tov TGl TGLaV, dnE 0 n aQLG'tOS nov
i1:vaL nQa'([.La'tL! 'Av o[.LwS G'to Aov (5EV uni[Qxav XL aMm aQLG'tOL,
nGls {]a 'to i1:XE xa'tacpEQEL;
5-4 '0 TGL Ko'(x Q(J'tllGE: n nw'tEVE'tE '(ta [.LEva; ErnE 0
EtuaL Eva GXEUOS. ErnE 0 TGL Korx: TC c'(5ouS GXEUOS; ErnE 0
GxaI\os: IIoI\V'tL[.LO GXEUOS '(ta Gnov(5Es.
5·5 ErnE xanmos: '0 fLOrX dvaL 'tEl\nos aV{]Qwnos, (5EV EXEL O[.LWS EV-
),I\W't't[a. ErnE 0 n 'tou it ru)'I\W't't[a; "OGm
Ex0m 'tyt )'J\c,)GGa wxOl\ll, GUxva GX?V'ta<:p'tOV'V G'to [.L[uoS 'tQv <'iMwv.
Civ dvaL 'tEl\nos aV{]Qwnos' GE 'tL 'tou O[.LWS it
W,(I\w't't[a;
5.6 '0 'tOv TGL KaL )'L<l
'ExEIVOS wu dnE: Mv [.LnoQGl axO[.Lll va [[.L'l'tLG'tEU'tGl 'tOV £a1J'to [.Lou.
'0 EVxaQLG'tf({}ytXE.
5.7 ErnE 0 'R 'O<50S (5EV Sa [.LnGl G' Eva
nMoV[.LEVO xal {]' avmX'tGl G'tyt {}aI\aGGa' 6 no (5ev dvaL av'tOs nov
{]a [.L' axoi\ou{]f(Gn; '0 TGL Aov 't' aXOUGE xaL xaQllxE. ErnE 6
GXaI\oS: '0 no dvaL 'l'tLO {]aQQMEos ano (5EV {]a O[.LWS 'ta
a'l'taQaC'tll'ta ul\Lxa.
5.8 '0 MErx rov ITo Q&Yt11G'!::: '0 Tul Aov ElVaL 'tEI\EWS Civ-&Qc,)'l'tOs;
ET1tE 6 L\LBauxal\os: [\tv 'to P0't11uE 'J'C6j\,L, EbtE 6 L\lBauxal\os:
'0 no, uE xQa'tos x[I\La aQ[ID'ta, va 'ta u'tQa-
'tLCJ'tLXa sl1'tf([ID'ta' BEV o,v ELVaL 'tEI\ELOS av-&Qw'l'tos. T[ I\E-
'tE 'tov TuL()1); EI'l'tE 6 L\LBauxal\os: '0 TuL()1), uE 'l'tol\l1 x[I\La
u1t['tLa ft uE aQxo'V'tLxO oLxo exa'to aQ[ID'ta, va
'tll rE'VLXll e'l'tLU'tau[a' BEv o,v dvaL 'tWLOs aV-&Qw1tos. T[
I\E'tE 'tov Tu[; EI'l'tE 6 L\LBauxal\os: '0 Tu[, <j:>0Q0v'tas 'tll
1tQll u'tol\f( 'tou, a'l'to 'tyt -&Eu11 'l'tOV EXEL u'tytv Avl\l1 va
I\EL 'tovs V'l{J11MVS aEv o,v ELVaL 'tE-
I\ELOS av-&QW1tOs.
5.9 '0 L\LMuxal\os Q0't11uE 'tOv Tul KOrx: ITOLOs dvaL Xal\V'tEQOS, euv ft
6 XoVL; Tou a'l'ta'V't11uE: ITws va va uurxQ[vw 'tov eau'to
'tov XoVL; '0 XOVL aXoVEL Eva xal [ID-&a[vEL BExa' er
Q
a-
iGoVW Eva iGal [ID-&a[vw Bvo. EI'l'tE 6 L\LBauiGal\os: [\tv duaL uav iGL
av'tov' erQ XL euv BEv EL[IDu'tE uav XL av'tov.
5.10 '0 TuaL rv 01\11 'tllv EI'l'tE 6 L\LBooxal\oS: To ua'l'tLO
l;t)1\o BEv uxal\LSE'taL' 6 'toLXos am) BEv a'V'tEXEL 'to T[
V011[ID EXEL va e1tLxQ[vw 'tov rv; EI'l'tE 6 L\LBauiGal\os: L'tllv aQxf(,
aiGOUra 'ta MyLa 'tWv av-&Q0'l'tW'V xal 'l'tCu'twa 0'tL -&a r[vouv
'twQa axovw 'ta MrLa 'twv aV-&Q0'l'tWV, xOL'tasw 'tLs
'touS. '0 TuaL V'l't0XQEWuE v'
5.11 Er1tE 6 L\LBauxaMS: ITO'tE aEV av't[xQuua al\vrLU'to aV-&Qw'l'to.
K.a1tOLOS QW't11uE: KL 6 LEV TuErx; EI'l'tE 6 L\LBauxal\os: '0 TUErx
a')'E'taL a1to 'ta 'l'tWS va dvaL MVrLU'tOs;
5.12 Er1tE 6 TUL KOrx: 'O,'tL BEv va uE ot &1\-
I\oL, BEv e'l'tCu11S va 'to er
Q
u'tovs &I\I\ous. EI'l'tE 6
L\w6,ux,al\os: 'Ara'1tY['tE L[, BEv E<j:>'taGES exEi.
5.13 Er1tE 6 Tul K6yx: L\LMr[ID'ta 'tou L\LBaux6,l\ou 'tOv x,a,l
'ta aV-&QW1tLVa va iGal va 'ta
A6YLa 0tLwS 'tou yul 't1l qnJuY[ 'twv xal
'tltv OVQavLa 'OM ()E'\! tLnoQOUtLE va xal va 'to,
5.
1
4 '0 Tul Aov, (iv O,'tL d)(E tLaBEL ()EV 'to d)(E ax0tLY[ nQaytLa'tQUEL,
va XL fiJJvJ,.
5.15 '0 Tul Kbyx; QQ'tY[UE: fLa'tC u'tOv Kbyx; BEv Tul ()6BI[XE 6 tLE'taBava-
'tLOS 'tC'tAOS BEV; ErnE 6 Evu'tQocpoS xal cpLAOtLaB"its,
()E'\! EvoLWBE xaBoAou v'tQonll mav QW'tOUuE Evav xa'tQ'tEQo 'tou. fL'
av'to 'tOU ()6BI[XE 6 t-tE'taBava'tws 'tC'tAOS BE'\!.
5.16 MLAhlv'tas 6 yul 'tOv Tul Tuav dnE: 'tLs 'tEuuEQELS
aQE'tES 'tltS 'O()OU 'twv aQCu'twv: LUtLnEQLcpEQov'tav tLE EvnQEnELa,
U1tl[QE'tOuuE 'touS avw'tEQoUS 'tou t-tE CPQo'V'ttSE 'tOv AaO tLE
EVunAa)(v[a, tLE'ta)(ELQU;ov'tav 'tOv AaO t-tE ()LXawuV'Vl[.
5.
1
7 ErnE 6 '0 fulV Inyx Tubyx; dvaL xaMs u'tlt CPLA[a· )(QO-
VLa esaxoAouBEI va 'touS cpCAoUS 'tOU.
5.18 ErnE 6 '0 Tuayx BE'\! Tubyx; ()La'tY[QOUUE uE tL[a a'(Bou-
ua tL[a )(EAQva TuaL· u'tOAU;OUV 'to, xwvoxQava, cpD-
'tet 'to, M'tEQCX». TC E'(()OUS uocp[a Yt'tav it ()LX"it 'tOU;
5.19 '0 Tul Tuayx QQ'tY[UE: '0 nQw:BvnouQYOs Tul BE'\! 'tQEU; CPOQES eYLvE
1tQw{)vnouQYOs xal no'tE ()E'\! e()ELSE )(aQa· 'tQEU; CPOQES anoAvBl[xE xal
()EV e()ELSE ()UuaQEuXELa. 'QS naMOs nQwBvnouQYOs nav'to'tE e'Vl[t-tE-
QWVE 'tOv xaLVoVQYW yul 'to nws n At'tE yL' ainov; ErnE
6 IIw'toS, nQaYt-ta'tL. PQ'ty[UE 6 Tul Tuayx: "H'tav _'tEAzL-
oS a,vBQwnos; ErnE 6 'to SEQW· nws 0tLwS va Bcw-
QY[BEI 'tEAzWS a,vBQwnos;
'0 Tul Tuayx UV'VE)(WE: '0 TUoVL Tul ()OJ\.ocpOVl[uE 'tOv IIQCyxY[na 'tOU
TuC· 6 TuE'\! BE'\! Tut, t-tOAoVO'tL ()LEBE'tE ()EXa 'tEBQLnna 't' acpY[UE OAa
XL ecpuyE. <I>'t6,vo'V'tas uE MAY[ )(QQa dnE: 'E'tOU'tOL e()w dvaL (i(lV 'tOv
5LXO lIDS 'tOv aSLWt-ta'tou)(O TUoVL TuL "EcpDYE XL ano exEI.
<pw.vO'V'tas uE tLul 'tQC'tI[ )(QQa dnE MAL: 'E'tOU'tOL e()w dvm uav 'tOv
()Lx6 lIDS 'tOv aSLWt-ta'tou)(O TUoVL TuL "EcpD')'E XL ano exEI.
I
0
rB!a
MinD

0
T( mE r'" ain:6v; EIm: {) Arvas, 1tQ6.11ill'tL. PcJ'tItUE {) Tut
Tua)'X: "H'tav EInE {) 'to SEQW'
nws va 'tEAzWS
5.20 '0 aQXo'V'tas Tut Btv 'tQELc; q:>oQES UXE(P'tO'taV nQtv nQaSEL 'to {),'tLOft-
nm;E. 'AxotYyo'V'tac; 'to, cInE {) Kat OVO q:>OQES, q:>'tavEL.
5.21 EInE {) '0 Ntv fov TuL, 000 ft XcJQa 'tov
'tl(v 'OM, EOELXVE tit uoq:>ra 'tov' Otav ft XcJQa 'tov otv axoJ\owovuE
nAiov titv 'OM, EonSE Tit uoq:>ra 'tov OnowuoftnmE lJffWQEL va
tit q:>'tauEL, 'tit [.t(JQra 'tov OE'\! [.LnoQEL va 'tit q:>'tooa xaVELc;.
5.22 "O'tav {) It'tav u'to TuEV cInE: 'As 'Y\JQLuOV[.LE! "AS 'Y\JQL-
uov[.LE! OL VEOL u'tOv 'tono [.Lac; cIvaL auv)'XQa'tlt'tOL, anJ\oL' Aa[.LnQit ft
u'toq:>a 'tovS' oEv SEQOV'V O[.LWS va 'titv va 'tit
5.23 EInE {) '0 ITo n xat {) Iov Tut OEv 'to. naAaLG.
[.L
Lu
ll· uMVLa rL' ain:o it OQrft.
5.24 ErnE {) ITOLbs AiEL OtL {) BEL fryx KOO tJ'JtilQSE ru%S xat
a [xaws; Krinows 'tov 1;VOL' bGELvoc; ana 'tOv rEL-
'tova xat 'to EowuE rLG. OLXO 'tov.
5.25 ErnE {) ITEQL'tEXVES fnL't1l0EV[.LE'V1( f[.Lq:>aVLull,
«CiTO noo!,»' {) Tuovo TCiwv Mt)'X 'to. 'V'tQonft· XL
ErG 'to. 'V'tQonft. NO. titv OQrft CiOV rLG. xa-
noLO'\! I'.at va 'tov q:>EQECiaL q:>lALxa' {) Tuovo Tuwv Mt)'X 'to
'V'tQonft· XL frW 'to 'V'tQonft·
5.26 '0 fLG.v fwvav xat {) Tut Aov 'tOv q:>Qo'V'tLSav' cInE {)
fLa'tL va [.Litv [.LOV nET {) uas 'tLc; nQouOOXLES 'tov; ErnE {)
TCit AoV: ea va [.LOLQat;O[.LaL 'tLc; apaSES, 'to. MOra, 'to. Qovxa
xat 'tLc; rOVvEs [.LE 'tOVS q:>fAovs [.LOv· va [.Litv [.LE nELQat;EL nov 'to. xa-
'taCi'tQEq:>OVV. ErnE {) fLG.v novav: ea va [.Litv xO[.Lnat;w rLG.
'titv XaAWuV'V1( [.LOv, va [.Litv fnLOELXWW u' oi\ovs 'to. xa'toc.>&cJ[.La'ta
[-tOV. ErnE {) Tut AoV: eo. v' axoVuov[.LE xat 'tLc; OLXES Cias
nQoCiooXLES, EInE {) NO. OLVW naQllrOQLa
------------------------------
G'tous l'iQouS' va dALXQLV"i1S 'tous <pLA,oUs xaL G'tOQI'LXb<;
'tous vious·
5.27 ErnE 6 "Ol\a 'tEAc[WGav! [XW BEL xavivav nou va
dvaL Lxavos, fuav Bd 'ta 'tou, va BLXaGEL 'tou 'tOv
'CBw 'tou 'tOv eau'to.
5.28 ErnE 6 KaL G' Eva XWQWUMXL Bixa GnL'tL(L
va vnaQXouv aV{]Qwnm 61\6¢uxa nLG'toL xaL EiALXQLVELs, Onws El'cil'
xavtvas 'tOGO DGO El'cil.
r L r
' ( 1 , 0 0 : m "
1 " l 0 1 C r l ( W J q , O J . , 0 ' J e , t O i l m O ( 1 ) X J q , 0 1 , 0 ' J 3 i l O 1 . p A - J q , 0 1 . 0 m , 0 ( J V j 1 V 0 l 3 M , / ?
i l l { . W : J 0 " l V X 0 ' 9 Q 1 V Q 3 1 C 1 3 . ' 3 X U . { } l } . i l O y , ' V 0 1 . ? r l V 1 0 9 X V 1 M ? J Q 1 C O V X
3 X 1 1 { } 9 Q g , 0 : 1 , J 1 1 1 . ' 9 : 1 0 1 1 C ? O 1 X C } O c t m O ) [ i l Q : 1 Q 1 C ' / ? 3 x 1 1 1 . 9 J O q 1 : : i 0 , g ' 9
' J ( 1 0 1 0
- C } O " l 1 C J q , 0 1 , J ( 1 0 0 3 1 . 9 1 0 ( 1 0 " l 1 C 1 3 i l ' 9 X , u . x A - ' 9 i l , / ? J ( 1 0 0 Q 1 3 ' 9 { } U . O g
J 0 1 . 0 1 0 ' 9 Q J < ' . l 1 C J ( 1 ) r l Q < ' . l A - a , ' J 3 i l g , 0 A - J 3 0 Q m " l ' 9 i l V 1 C J V 1 .
- 1 U , ' ) 0 0 0 ' V A - O " l ' 9 V i l ? r l r l 3 0 { } O " l V X 1 0 1 Q 1 .
1 0 1 O . :
J 0
" l V X 0 ' 9 Q 1 V Q 3 1 C 1 3 . ' x A - 1
1 C
3 : 1 i l ? 1 C J \ l . 1 . M f ! Z 0 , ' Q L V i l
R
J u ' : 1 3 1 . 0 ( J V : J 0 " l V X 0 ' 9 Q H , 7 Q 3 1 C 1 3 . ' O O 3 1 . 9 0 0 1 0 3 1 C 3 0 U . : 1 l } . ] 0 . ' e , t 0 0
V i l R J U . 1 . 3 1 . 0 ( J V : J 0 " l V X 0 ' 9 Q 1 V Q 3 1 C 1 3 . ' ( 1 0 1 . V O ? : 1 U . r l l { . 1 . 1 0 e , t 3 ' l l ' / ?
3 0 U . 1 . l } . ] J 0 " l V X 0 ' 9 Q 1 V Q , 1 0 1 Q 1 . 0 l { . " l 0 1 . 0 0 1 C , / ? 3 A - \ l . 1 C 1
0
1 0 . t ' 9
' \ l . { } v r l 0 " l 1 0 0 0 9 1 .
' J o v y " ' 9 V O C ; : > 1 ' 3 i l V { } ? 1 C 1 v X J O r l 0 : 1 i l e , t 0 3 X 1 1 { } 9 Q g , 0 1 .
q , 0 1 C J O i l 9 0 X Q ' : ' 9 0 3 X ( 1 1 . 3 x l J . { } ' 9 1 . 0 ' v r l " l ' 9 0 0 O 1 Q 2 Q 1 .
0 C } Q ' 3 i l C ' m % i l V 1 . Q J q , 0 1 , 0 : J l J . { } v r l O " l
- 1 0 J Q 1 . Q - v ' 1 C } O X 0 . : 3 0 U . M ' 9 1 C , / ? \ } 0 1 , J 0 1 x C } 0 0
r l
O ) [ 0 .
- v r l 0 " l 1 0 1 V i l P ( 1 0 0 J ? 1 . l J . { } v r l J q , 0 1 . Q 1 C ' / ? J q 1 0 I I : 3 0 U . 1 . C ; : > 0 T V " : m x C } O V 0 , 8 ' 9
Q 3 0 U . ' l ] r l : J o y t J X 0 ' 9 Q 1 V
Q 3 1 [ 1 3 . U . 0 1 . 3 r l O ? 1 C Q - 1 3 i l X J 3 Q Q 1 . Q - V ' ( 1 0 0 : " , 1 . O
1 V 0 P 0 0 Q 1 V 0 J . 3 ( 1 0 0 9 1 . ( 1 V ? i l Q 1 . 1 V X i l V , : V 1 .
- U . 1 . 9 i l V X 1 1 1 . v r l A - ' 9 0 1 C 1 3 i l X J 3 Q Q 1 . Q - V 1 V 0 J . 3 J ( 1 ) r l Q ( 1 0 0
: " , 1 . O ' ( 1 0 0 9 1 . ( 1 V ? i l Q 1 . J q O v g 0 0 1 V X J q O U . : 1 0 Q - V 1 V 0 P ' 9 V " l i l Q : 1 : m M c ; : > A -
- U . Q O { } V X ' i l v ; . : x A - 9 ) I x A , q 0 1 Q 3 1 C 1 3 . 1 V i l P , 3 0 \ } 0 0 0 1 C r l : J O " l
- V X 0 ' 9 Q 1 V Q 3 1 C 1 3 . ' ] 0 1 Q I I x A - ' X ! : : i 1 0 1 i l Q : 1 3 0 U . 1 . C ; : > 0 x A , q ) [ x A , q
0
1 0 . 1 ' ; ' 9
' 0 : 1 9 N i l Q 1 . 1 3 ' 9 1 . 1 0 X q , 0 1 C U . 0 ? { }
1 3 { } " l ? i l , / ? , i l 1 3 0 0 1 C r l , v r l A - 1 3 Q ' 9 0 V 1 C 0 . : J O " l V X 0 ' 9 Q 1 V Q 3 1 C 1 3 . 1 ' 9
« " ' V W J E [ V V d V i l V I J ' ) [ J O I J 0 »
9 O I V g H I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, : f i '
' 1 j


,
i l . J t r u j

, f u I
,.-------------------------------- --
6.6 MLi\Qvtru:; rta 'tOV TGOyx Kayx, dnE 6 'J\v 'to tL0GXaQL
arEMBru:; 'tOU ME'tQWU dVaL tLt: '(ma OGO
av Bt:v BEi\ovV oL <'ivBQwnOL va 'to XQT[GLtLOnOL1(GOVV G'tyt WGla,
'trX 'tc0V 'tc0V no'tatLc0v Ba 'to
6.7 ErnE 6 '0 XoUL! MytVES 'to tLvaM 'tOV Bt:v
G'tLrtLyt ana 'tytv 'tEi\ELa avBQwma. OL <'ii\i\OL LGa nov 'to
av'to tLta tLEQa 1'( Evav tL1(va av'to dVaL oi\o.
6.8 '0 TGt Kayx TGt QQ'tT[GE: '0 TGOyx no dVaL va rLVEL tLEi\OS
'tyts ErnE 6 '0 no dvaL 'tL
Ba GVVavt1(GH WS tLEi\oS 'tyts '0 TGt Kayx TGt
QQ'tT[GE: '0 TGt dvaL va rLVH 't"i'ts ErnE 6
'0 no dvaL 'tL Ba GVvav't1(GH
WS tLEi\OS 'tyts '0 TGt Kayx TGt QQ't"flGE: '0 TGWV dVaL
va reVEL tLEi\oS 'tyts Erne 6 '0
TGWV dVaL 'tai\av'touxoS' 't[ Ba GVvav't1(GEL WS tLEi\oS
't"i'ts
6.9 '0 TSL Lt OQLGE 'tOV Mtv TGt TGtayx fnLG'ta'tT[ G'to m. ErnE 6 Mtv
TGt 'AQvT[BEL'tE tLEQOVS tL0v tLt: 'tov 'tQano.
"Av tL0u 'to 1;T['t1(GEL nai\L, B' va nEQaGW 'to no'tatLL
fOVEv.
6.10 '0 110 Nwv l1'tav <'iQQWG'tOS' 6 nytrE va
VEa 'tov. Tou 'to XEQL an' 'to naQawQo dnE: 11aEL, xa-
l1'tav 'to 'tOV! TE'towS <'ivBQwnoS va naBH 'tE'tOLa
aQQQG'tLa! TE'towS <'ivBQwnoS va naBH 'tE'tOLa aQQQG'tLa!
6.11 Erm 6 T[ l1'tav ai\1(BELa 6 XouL! Mta
QU1;L, tLta vEQa, Gt: Eva <'iBi\w ''Ai\i\OL Bt:v
Ba 'tytv <'ivtEXav 'tE'tOLa aBi\w'tT['ta, 6 XoUL 0tLWS Btv 't' <'i<PT[VE av'ta
va 'tou xai\aGovv 'to T[ l1'tav ai\1(BELa 6
XoUL!
6.12 ErnE 6 mv T1;w: "OXL ncJS Btv tLOu <lQEGEL 1t 'OMS 'tou
173
o
o
\
j
1
Ot 5ev cp'tavouv rLa va 'tytV ax,oAou£yt()(,). ELm 6
L1L5aux,aAoS: "Av Ot (01) 5ev cp'tavouv, Eyx,a'taAdreELS u'ta
'tOU EuD XaQa,sELS 'to OQLO areo 'tQQa.
6.13 EIreE 6 L1L5aux,aAos u'tov Tut !:La: Na eLuaL 'tov
'tQoreo 'tou aQLU'tOu X,L &xL 'tOv 'tQoreo 'tOU aV£QQreou.
6.14 '0 Tut flo OQU:i'tllX,E u'tytv reoAll roD. EIreE 6 L1L5auX,aAoS:
BQytX,ES aV£QQreOUS; EIreE 6 Tut rLO: 'YreaQXEL x,areOLOS
Tav TaL MLe MLyx,' reo'te 5ev mav EX,'tOs are'
'tLs UreO£EUELS x,avEvas aAAOS Mros 5ev 'tov 65llrEL u'to
ure['tL
6.15 EIreE 6 L1L5aux,aAos: '0 Meyx, Tut <Pav 5ev rca[VEUE 'tOv eau'to 'tou'
mav x,areo'tE ureoxwQouuav, Yt'tav u'ta A[ro reQtv
u'tytv reoAll, 'to iiAoro 'tou X,L eLreE: "OXL rews X,L
reLuW' 'to aAoyO 5ev reQoXWQOUuE.
6.16 EIreE 6 L1L5aux,aA,os: XWQLs 'tytv EvcpQa5ELa 'tOU 'IEQEa Touo /Cat 'tytv
'tOU reQ[yx,llrca Tuao 'tOU lliyx" Mux,oAa 'ta 5ELva
'twv x,aLQc0v
6.17 EIreE 6 L1L5aux,aAos: MreoQELs va XWQLs va reEQauELS areo
'tytv revAll; rLa't[ AoLreOv x,avELs 5ev ax,oAou{JEL av'tyt 'tytv 'OM;
6.18 EIreE 6 L1L5aux,aAos: ':Av 'ta cpuULx,a reQouov'ta l)reEQvLx,ouv 'tytv
x,aMLEQrEL6. uou, duaL (iv ft x,aMLEQrELa ureEQvLx,a, 'ta cpv-
uLx,a reQouov'ta UOU, eLuaL areAOs rQacpL6.s. ':Av ft x,aMLEQrELa x,at
'ta cpvuLx,a reQouov'ta uou LuoQQoreouv x,at 'to'tE
dual aQLU'tos.
6.19 EIreE 6 L1L5aux,aAoS: '0 aV£Qwreos set X6.QLS u'tytv ruW'tll'ta 'tou' (iv
sEi XWQLs EvW'tll'ta x,aL areO<pEVrEL 'to'US x,LV5vvouS, 'to
OcpEWL u'tytv 'tvXll 'tou.
6.20 EIreE 6 L1L5aux,aAoS: 'OreOLos 'tytv 5ev cp'tavEL ex,Eivov reoD 'tytv
arana' 6rcoLOS 'tytv arana 5ev cp'tavEL EX,eLVOV reOD aV'tAeL are' av'tltv
XaQa.
175
rnf!lz'
Ji ' 1tT t:
6.21 EhtE 6 llLoauxaI\os: L'tOVS av{JQc0novs nov SEJCEQauav 'tyt tLE'tQW'tll-
'ta tLnoQEis va tLLA. l(UELS ')'La 'ta u'4>llA.a· u'tovs av{JQc0novs xa'tw
ano 'tyt tLE'tQW'tll'ta OEv tLnoQELS va tLLA.l(uELS 'ttl, U'4>llM.
6.22 '0 <Pav Tul Qc0'tlluE 'tyt uOCjJla. ErnE 6 llL0auxaA.OS: L'ta xa{Jf(xov-
'ta Evav'tL 'tou MoU uOV, va cIuaL a LXaL0s· va 'ta nVEVtta-
'ta xal 'tovS {JwvS xQa'tc0v'tczs 'tyt OEOVua anou'taull· av'to tLnoQEi
va anOxA.ll{JE[ uOCjJla. '0 <Pav Tul Qc0'tlluE 'tL cIvaL II 'tEA.ELa av{JQw-
mao ErnE 6 llLoauxaA.0S: '0 'tEA.ELOS av{JQwnoS nQw'ta xOL'taEL 'tlS
OVuXOA.LES XL vu'tEQa 'ta OcpEA.ll, aino tLnoQEL va anoxA.ll{JE[ 'tEA.ELa
av{JQwnL<l.
6.23 ErnE 6 llLoauxal\os: '0 uOCjJas xaLqE'taL 'to VEQO, 6 'tEA.ELOS av{JQwnoS
xaLqE'taL 'to '0 uOCjJas cIvaL oQau'tl(QLOS, 6 'tEMLOS av{JQwnos,
a'taQaxos· '0 uOCjJas cIvaL X<lQoVtLEVOS, 6 'tEA.ELOS av{JQwnos, ttaxQo-

6.24 ErnE 6 llLoauxal\os: ME aMaryt 'to Tul {Ja nQouE')")'LuEL 'to AoV·
tLE aMaryt 'to Aov {Ja nQouE')")'LuEL 'tytv '006.
6.25 To xoV nov OEV cIvaL X015, 'tL xoV cIvaL, 'tL X015;
6.26 '0 TuaL rOVO Qc0'tT[uE: 'l\.v nA.llQoCjJoQl(uovv evav 'tEMLO av{JQwJCO nws
evCZS 'tEMLOS av{JQwnos EnWE tLEua u'to nll,),aoL, {Ja 'tOv aXOA.Ov{Jf(uEL,
E'tuL· OEV cIvaL; EInE 6 llLoauxail.os: rLa'tL va 'to nQaSEL; '0 aQLu'tos
tLnoQEL va 'tQESEL GJs 'to nll,),aoL, OEv {Ja nEuEL 0tLwS tLEua· tLnoQEi
va SE,),EA.au'tEL, OEV nQoxEL'taL otLW-S va na,),LOEV'tEi.
6.27 ErnE 6 llLoauxaA.os: '0 aQLu'tos tLEA.E'ta tLEV fmu'tatLEVWS 'ta xcLtLE-
va, uV')'XQa'tEL'taL 0tLwS an' 'tLs TEM'tES· E'tuL no'tE OEV ano
'ta OQLa.
6.28 '0 llLoauxaA.os emuxECjJ'tllXE 'tyt Nav TuC· 6 Tul Aov OEV XaQllXE
xa{Joil.ov. 0 llLoauxaI\os 6Qx(u'tllXE xal cInE: 'l\.v EnQaSa xan nov
OEv EnQEnE, as ttE xa'taQau'tE[ 6 OVQavos, as ttE xa'taQau'tEi!
6.29 ErnE 6 llLoauxal\os: To L'ta{JEQo MEuo, 'tL U'4>llA.yt aQE'tl(! AL')'OL otLWS
av{JQwnOL 'tyt oLa{JE'tOVV, fOw xal 'toua XQOVLa.
177
Jto ' 1fJ'14t:
gJtJt31!tm
HfililA '
6.30 '0 Tot KOrx Q&t"qot:: 'Eav xanows WtMrx,eQa rut:Qyt:'tt:I 'tOv MO XL
avaxov<jJiSa 'ta nA;il&yt, 'tL {Ja Aiya'tt:, tJ-noQoVvz va 'tOv anoxaAoiiVZ
'tfAno av{JQc.:mo; Elm () Awooxa.A.os: fLa'tL anA,(;)(; 'tfAno av{]Q(Jno;
"Evav an' 'toVs IIavaywvs ()(Xpous. '0 ft6.0 xat () lliVv tJl ()uoxo-
ALa 'to xa'tWpt:Qav. '0 't[/\.ews av{JQ(J1tOS {JfAoV'ta.,s va o'tt:QuJot:L ()
wWC;, o'teQuJva vaS'L xat 'toVs iiM.ovs· {JtAovtru; va <jJ'tOOt:L () wWC;,
EnL'tQEmL xaL 'toVS W\Aous va qrW.oouv. NO. tJ-noQt:i.s va 1tQOo<jJfQt:LS
WS im66aYlill 'tOv rnm6 oOV, amo t-t1tOQoVt-Lt: va novvz
nwS OOllyt:I o't1(v 'tEA.eLa av{]QGnta..
179
; 0
BIBAIO 7
«METALlIL'lQ, L'lEN L'lHMIOYPfQ ... »
7.1 ErnE 6 i1l6aGxaJ\os: ME'ta6[6CJ, 6EV nW'tEVCJ Xl aranw
'tOVS IIaMwvs' xa1 GV"{XQ[VCJ 'tOV EaV'tO 'tOV rEQO
IIE"{X.
7.2 ErnE 6 i1lMGxaJ\oS: LVGGCJQEVCJ GlCJnytAa 'tyt "(VWGyt· xCJQLs va
6l6aGxCJ 'tovs xc.)QLs va
't[ an' OM av'ta EXCJ xa'tacpEQfl;
7.3 Elm 6 i1wooxal\os: 'AcpfrvCJ 't7yv IiQITit O,'tl
VCJ 6EV 'to GVsyt'tw "(VCtlQ[SCJ 't[ dvm 6[xaw Xl WG'tOGO
6Ev xa'taCjJEQVCJ va 'to 6Ev xa'taCjJEQVCJ EnWytS v' UJ\Jv1-
'tLs xaxEs Na, 't[ dval av'to nov G'tfVoXCJQfi!
7-4 TLs WQES 'rytS avanavGytS, 6 i1l6aGxaJ\os Xl EvxaQl-

7.5 ElnE 6 i1l6aGxaJ\os: IIOGO IIoJ\vS xmQOs EXfl nEQaGEl xCJQLs
va 6w 'tOv i10Vxa TGOOV G'ta 6VElQa
7.6 ErnE 6 i1l6aGxaJ\os: L'tQE'ljJE 'tLs nQoG6ox[cS GOV G'tytv '066,
CPC:)GOV 'tytv aQE'tyt, G'tytv 'tEJ\fla av'tJ\ytGE 'tyt
xaQa GOV ano 'tLs TEXVES.
7.7 ErnE 6 i1l6aGxaJ\os: LE GnOWV EQXE'tm 'tyt 'tOV, EG'tCJ Xl
liv nQOGcpEQfl CPE'tES xQECkS, no'tE 6Ev 'tyt 6L-
6aGxaJ\[a
7.8 ElnE 6 i1l6auxaJ\oS: 'Onows 6Ev CPJ\ErE'tal an' 'tOv sytJ\o, 6Ev 'tOv CPCJ-
't[SCJ' GnOWS 6EV naGXEl va ExcpQaG'tfi, 6EV 'tOV xa'ta'ton[SCJ. "Av GE
xanowv anoxaJ\v'ljJCJ 'tyt rCJv[a xa1 6EV Enw'tQE'ljJfl 'tLs
fi}.).zs 'tQEU;, 6EV 'tOU 'to
7.9 "O'tav GE 6 i1l6aGxaJ\os nMl GE xanowv nov nEV-
6EV E'tQCJrE wS 'tov ''Av 6 i1l6aGxaJ\os Exdvyt 'tytv
dXE XM'ljJfl, 6EV 'tQarov6ouGf.

J:1 ..
!If$-Wi! ..
f .. -If:tf 1m
I
: fPJ .. ill ..
7.10 '0 ttO,:rtue u'tOv fw.v fLOVCW xal d'J'tE: <<'1\v xaA£uow,
V'J'tytQe'tGr av ttt 'J'taQattEAltUOVV, 'J'taQattEv(,) aq>avfts'" ttOVO t)'w XL
tuv fxaVOL )'L' au'to. '0 TuL Aov Qcimlue: 'Ea.v fiQtZ;av
C)LOLXTl'tit 'tQV TQLQV L'tQa'teVtta't(,)V, 'J'tOtOV {ta. {tEAa'tE u'to 'J'tAaL
. uas; Er'J'tE 6 «IIaAeVeL ao'J'tAOS ttE 'titv 'tCYQyt, 'J'tEQVacL
X(,)QL<; 'J'tAWvtteVO 'tOv IIo'tatto xaL 6EV AV'J'ta'taL av {ta. m:{tavEI.,»·
au'tOv 'tOv {lv-t1Q(')'J'to 6Ev 'tOv {too 'J'tML ttOv. '1\v XQeLamd, {ta. 'Jt<i..
Q(,) xa'J'tOtov 'J'tov u'tEXet ttt'J'tQOs u'ta. 'J'tQawa'ta tte 'tOv 'J'tov
'tOVS 'J'tQE'J'tet, xa'J'tOLOV 'J'tov 'tou aeEuEL va. 'J'te'tvxaLVEL ttE 'tit ()'tQa-
'tyt)'Lxft·
7.11 Er'J'te 6 '1\v )'w. v' a'J'tox'tftu(') nMV'tTl X(,)QL<; v' a6LxltU(,),
&.QXOUue va. xav(,) 'tOv 'J'toQ'tLEQTl, WXaQ[mQS {ta. 'tOv Exam! an-o-
x'tG>v'tat Ot-uJS E'tGL. 'A<:poutW&rtxa AoL'J'tOv ut: O,'tL ttOU aeEuEL.
7.12 '0 ErtaLQVE 'J'tOAV ma Tit 'VTlmECa, 'tOv 'J'tOMttO,
'titv aeQQu'tLa.
7.13 '0 It'tav u'to TUL mav aXOVue 'tOv .Eao· t'J'tL 'tQeU;
6Ev f#Qe 't[)'wGyt etXe 'to XQEa<;. Er'J'te: <:pa'V'ta2;ottOVva
'J'tO'tE 'J'tWS it ttOVGLxit va <:p'taun WS t6w!
7.14 '0 illv fLO QQ'tTluE: '0 u'J'tOu'tytQil;eL 'tOv IIQ[rxTlM 'tou
BEL; ErnE 6 TUL K6rx: ea 'J'tOO va 'tOv Q(,)'tftu(,). Ei.aftA{tE xal QQ'tyt-
uE: TL {lv-t1Q(,)'J'tOL ltuav 6 IIo n xal 6 LoU TuL; Er'J'tE 6
lli<:pol 'tils 'AQxaW'tlt'ta<;. Erne () TuL K&yx: KQ<i'tytuav xaxCa; Erm ()
'Ava1;lt'tytuav 'titv 'tEAELa aV{tQ(,)'J'tLa xaL 'to 'J'tE'tvxav'
yta'tL va xQa'tltuovv xaxCa; B),a[vo'V'ta<; d'J'te 6 TuL KOrx: '0
uxM6<; 6Ev UnOu'tytQil;eL 'tOv IIQ[rxytrta 'tov BEL.
7.15 Er'J'tE 6 AL'tO q>arTl't6, uXE'tO veQ6, 'to
UO ttOV )'w. xal av'ta. Ta nA,oV'tyt XL
of 'J'tOv a'J'tox'tft{1ytxav OOLXCa, dmL )'Lcl uVvveq>a 'J'tov
EQxo'V'taL xaL <:pW)'OW.
7.16 Er'J'tE () '1\v ttOu 6o{1oVv ttEQLxcl XQ6vLa {ta 'x(,)
tt::rt-WT11f


[.LEAE'tftGEL nEvytV'ta XQaVLa 'tU; Mf'TafJOAic;, [.LnoQw Vll [.Lytv BLanQa-
'til !-LEyaAa G<:paA[.La'ta.
7.17 '0 [.Ll/\,oUGE [.LE 'tytv oQBll nQo<:poQIl o'tav anftnEME 'til
IIodltm'Ta xaL 'til Xe0vo-ca, Xl mav GU[.L[.LE'tELXE GE TEAE'tfS. 1:' au-
'tES 'tU; nEQln'tcJGElS [.Ll/\,oUGE nav'ta [.LE 'tytv oQBll nQo<:poQa.
7.18 '0 "'COv II QcJ'tytGE 'tOv TGL Aou 'tOv Ko[.L<:paVxw. '0 TGL
Aou Btv 'tOU anaV'tytGc. ErnE 6 fLa'tL Btv 'tOU cInes: Erval
avBQCJ:JtOS nou ano 'tOv sf[/\,o 'tou va axa[.Lyt xaL Vll
<:paa· ano 'tyt xaqa "'COU ooa f[.La{JE, xa{JE G'tEVOXcJQLa· Btv
fXEL 'tf/\,oS niJs 'til 'tOv nQa<:p'taGav!
7.19 ErnE 6 'DGO [.LEva, 'tyt )'VcJGyt BEV 'tytv fXCJ ano 'til
YEvvo<:paGXLa [.LOU. Aa'tQEvCJ 0[.LCJS 'tOUS IIa/\,awuS xaL 'tytv avaSyt'tw
[.LE sf[AO.
po '0 no'tE Btv [.L[I\,ytGE [.LUG'tftQLa, BVva[.Lyt, {JEaVS·
pI ErnE 6 'Av 'tQELs av{JQCJnOl !-LaS£' xanows a-
va[.LEGa 'touS YLVE'tal BaGxaMs [.LOU: EmAfYCJ 'til nQo'tEQft[.La'ta 'tOU
[v0s xaL 'til axo/\,ou{Jw, 'til G<:paA[.La'ta 'tOU &Mou xaL 'til ano<:pEvyCJ.
p2 ErnE 6 '0 OUQavos [.LE nQoLXlGE [.LE aQE'tft· 'tL [.LnoQci
Vll [.LOv xaVEl 6 XOUIlV TaVl;
P3 ErnE 6 Ma{]yt'tfS [.LOu! IIlG'tEvE'tE niJs GaS xa'tl;
Gas 'tLno'ta· Btv nQa't'tCJ 'tLno'ta nou Btv 'to fXCJ GUsyt'tft-
GEl !-LaSL Gas, [.La{]yt'tfS [.LOU. "E'tGl cI[.Lal E'YcJ, 6 TGwV!
P4 TfGGEQa {Jf[.La'ta BLBaGXE 6 YQa[.L[.La'ta, BLaYCJyft, Eund-
{JELa, dAlXQLVELa.
7.25 ErnE 6 Mv [.LOu B6{]ytxE v' aV'tlxQVGCJ IIavayw Th<:pa· v'
av'tlxQVGCJ aQlG'to av{JQCJno, E[Val O,'tl EAnLSCJ. ErnE 6 MBaGXaAos:
Mv [.LOu B6{]ytXE v' aV'tlxQVGCJ xa/\,Ov av{JQCJno· v' aV'tlxqUGCJ av{JQCJ-
no [.LE G'ta{JEQa'tyt'ta, cIval O,'tl El\nLSCJ: 'D'tav 'to TLno'ta nQOGnOlEL'tal
'to IIav, 'to Kcvo nQoGnOlci'tal 'to III\f[QES, ft "EvBELa nQoGnOlci'tal
'tytv BVGxo/\,o Vll av{JQCJnos [.LE G'ta{JEQa'tyt'ta.
o

l
o
, iL-=f

r
oc·U1$:
o
7. 26 '0 L\LOOuxaAos '4JaeWE, &xL tJl: B[X'tuo; icuvqiOt)uE, &xL 'tit
1W'UAuX nov dxa:v qxvAillun.
7-27 ErnE 6 L\LBauxaAo<;: 'YnaQX0'U'V tUQS a'VBQQnOL nov xal
EvEQiOVv XQQU; 'rit rvOOri· erG Btv ivaL uCt'\! XL amoos- 'AxoVQ noll,.
M: E:JtIAi'YQ 'tel xriJ..iJ. iGal 'tel axoAouBGr no!JJJ, xal 'tel uU'Y-
XQ<l'teJ u'tYt 'R iGa't&tEQTt iGa'tT!'YoQla yvWuTtS·
7.28 ME 'tovS a'VBQwnouS ano 'to Xov Mrx (h)UXOAa rva
naLBl s'il'tTtUE xal dBE 'to'\! L\LBauxaAo· oL rvmQua'V
ErnE 6 L\LBMXaAoc;: 'to'\! EQX0tw 'tou, BE'V
O,'tL 'Vel nQaSn ma'V B' anOXQQ'iluEL· 'YLa'ti 'Vel
'touo avu'tTtQoS; 1\.'V xanolOS ESayvLu'tT!xE 'YuX 'Va t'ABn 'Va tJl:
BEL, 'tOv EsayvLGtw 'tou· Btv BLOOcpaALt;Q 'to 'Jt(l,QEABOv II
'to piMov 'tou.
7.29 ELm 0 L\LBMxaAos: 'il 'tEAzLa avBQQnL<i; <P'ta'VEL va 'rit BE-
A'iluQ iGal 'Va ''tTt'V. L'tfXEL B[nM
7.30 '0 'YnouQ'YOc; L\LiGalOuVvTtS 'tot) Tutv QW'tT!UE: '0 L\ooxas Tuao yvw-
QLSE 'tLc; TEM'tfS; ErnE 0 TLc; yvwQLt;E. "O'ta'V 0
. <pOVXlOS anoxwQTtuE, 0 'YnouQ'YOc; vnfBELSE u'to'V fov Ma Tul 'Va
dUfABEL xal 'tot) dnE: Erxa axouu'tel nGS oL aQLU'tm BE'V
n'toVv· 'Va nov iGal oL aqLu'toLl '0 'Y'4JTtM'ta'tos
'Jta'V'tQEV'tTtXE rvva[iGa ano 'tOv oLxo foo, tJl: 'to WlO 'tils
eBQuE 'to fov TuL "A'V 0 L\0'6xas YVWQLt;E 'tLc; TE-
M'tfS, nOLOc; Btv 'tLc; yvQQLt;n; '0 fov Ma TuL tvrtpiQQUE 'tOv L\LBa-
uxaAo. ErnE 0 L1LBauxaAos: n 'tUXEQOc; nov XL ma'V
u<jJ6.j\lwl, OAo iGal xanolOS Ba 'to
7.31 'O'ta'V 6 L1LBMxaAoS ll'ta'V u'U'V'tQo<PuX tJl: xanolO'V nov 'tQa'YouBot)uE
QqalCt, wV sY(WiJuE m XL VmEQa 'tOv G'lJV6{)WE.
7.32 ErnE 0 L\LBMxaAos: L'tel Btv Vu'tEQeJ an' 'toVS aJ\AouS' 'Vel
nQa't'tQ O,'tL O:n;QS 6 aQLu'tos, av'to BE'V eXQ xa'ta<pfQEL

6 g T
o J 0 1 ( \ ' l J . " l ' D A . J 0 1 ' 1 1 D ' 9 9 3 D
1 X g , m . J < , > d b D ' . . 1 ' D ( \ ' ' D : 1 1 t J o y D ' X D ' 9 Q 1 V 0 , L t : - L
( \ , 1 ! - J . , D J < . > d ' X
- 1 ' 1 1 Q o l L ( \ , l J . " l ' D A . 1 ! - J . , 0 , : J O " l ' D ' X D ' 9 Q 1 V Q 3 : 1 £ 1 3 : 9
t
: -
L
° ' D 1 3 Q ' 9 { } ' . . 1 ' D ( \ , 1 ! - J . , l l - l L d n < , > ' l i 1 1 , 0 0 : 1 £ O D < , > J . , D C ?
( \ , 1 ! - J . , D C ' ! Q m b l l - ' ' D 1 3 Q ' 9 { } ' . . 1 ' D ( \ , 1 ! - J . , D 2 3 W ? R : J 0 " l ' D ' X D ' 9 Q 1 V Q 3 : 1 £ 1 3 : < ' : ; t : - L
° 1 ' D ' 1 i O X ' ) 2 D O O : 1 £ q , o u ' 3 1 , < , > 1 , ' ' D 1 ( \ , < , > o x 3 ( \ , ' Q I I : J O " l ' D ' X D ' 9 Q 1 V Q 3 : 1 £ 1 3 : o J Q D 3 { } ( ' ) 1 ,
1 » ' 1 ' D ' X ( ' ) ( \ , ' 9 : l £ ? J q , m D o , O D l J . X C l 3 D 0 O r r S J } 1 0 1 { ( L : F [ J P D o 1 ' D : 1 3 ( \ , J J
q , O Y 1 D 1 0 , : < , > 1 , ' . . 1 ' 0 1 ' D : 1 3 ( \ ' J J Q 3 : 1 £ 1 3 : ° 2 3 { } l L X 0 , 3
- D O O : 1 £ 7 ! ( \ , C } m q , o y 1 D 1 Q ' Y ! 1 ® 9 ( \ ' ' D : 1 1 t J o y D ' X D ' 9 Q 1 V 0 , 1 7 t : - L
° o , O D J ? J . , l L { } ' D ' I i 1 0 ( \ ' 0 , 0 { }
- ' 9 ' I i 7 ! ( \ , ( \ , C } 0 0 0 : 1 £ ' 1 1 1 1 . , ' 0 , : ' 9 o , 0 X n ' X A . Q ) [ Q 3 : 1 £ 1 3 : 0 c . ? : 1 £ Q J . ,
7 ! ( \ , c . ? 0 0 : 1 £ ' I 1 Q J . , ' . . 1 ' D ' c . ? ' I 1 0 x A , 0 , 0 ' D 9 7 ! ( \ , J ( O ( ' ) X J q , m ( ' ) ' X D ' 9 Q 1 Q 1 1 , Q 1 ' X
Q J . , ' . . 1 ' D , 1 A . 1 1 . , 0 , : c . ? J . , D 1 0 0 , X D 1 Q J . , 7 ! ( \ ,
7 ! ( \ , J c . ? : 1 £ l J . J < . > $ 0 1 J 0 1 A . ' 9 ( \ ' ' D I I 1 ' D ' 1 i p 1 1 . , 0 , : J O " l ' D ' X D ' 9 Q 1 V Q 3 : 1 £ 1 3 : 8 t : - L
1
t
,
I '
I
0
0 0 * 1 #' ; I i :

Illj

frJi lljl }it

IlU fl
BIBAIO 8
«0 TAl ITO ... »
8.1 ELm () L\tOOaxaAo<;: '0 Tal, ITo' va n@c;
avilA.{]E llS 'tltV ihjJw'tll aee:'ti(: TQe:ts <poQtS 7taQEXwQllue: 'to
AELO, XWQU; () Aa6c, 'tov va va 'tOv 'Jta,LvEtlm.
8.2 Erne: () L\LOOuxaAo<;: '0 XWQU; 'tU; Tc:M1;ts xaWvt<ic:L
-it nqaV01('ttXO'tlrro XWQU; 'tU; Tc:M1;ES, ()ElAia' -it yevvctL6'tll
W
XWQU; 'tU;
TEA.c:'tES, av't<1QULa' -it Eu&U'tll'ta XWQU; 'tU; TEAE'ttS, uxaw't1('ta. ot
aQxov'te:s acpoULwvov'taL u'ta uUYlEVLXa 'tovs nQouwna; '0 Aaos
Gad'taL u't'Yrv 'tWLa avtlQwnL6.. L\ev 'tU; :JtaA!is 'tOVs yvw-
QL-llic:s; '0 N:!.0s 5tv ()c:LXVEL ootrupoQLa.
8.3 '0 Tu£rx frmv @o.Qta 5.QQwUWS· x<w::ue: 'toix; tmfurtEs 'to'O
xal 'tOils e:lm;: 'til nOOLa llOV! 'til XEQLa llOv!
'Onw<; AEVE xaL 'tit IIodlpAlTa: «TQEllOV'ta<; ano 'tov ua va
G'ttXOtmL u'to XEiAo<; 'tOD j?GQEllOv, ua va ut CP'tEVO nayo».
Twqa nta 'to StQW reGs YAOOJua an<> 'tU; xaXO'tO'JttE<;, aya'Jt1('ta llO'V
_ 'tt'XVa.!
8.4 '0 L\wooxaAo<; Tutyx It'tav @o.Qta G.QQWG'tOS· () Mtyx Tulyx Tut, nit-
yc:- va t.t6{]n vfu 'tov. '0 Tutrx Tul 'tou dne: airt:a 'to. Myta: «'D'tav
nc:-eaLvn 00 noVAL, AV'Jtlt'tEQO ELva,(, 'to 'tOV' Owv ne:-eai-
VEL Ems aV{]Qwnos, xq1\wuUvrt ElvaL 'to. i\&yta 'to v». 'Nro-
i\ov{]Wv'ta<; 'tltv '050 6 G.QLU'tOS <PQOV'tIl;EL navw an' oN:!. yta 'tQLa
1tQ6:nmw: ot XLvYtuW; xaL of 'tQOnoL 'to'O, 000 riVE'taL ano
'tlt xal "tip! aA.al;ovia· -it EX<PQOO1( u'to nqOOwoo 'tOV, IGoV'to. 000
yiVEWL U'tTrv Ewxqive:La' 'tit Mrta xaL () Wvos 'tO'O, tmXQta 000 yi-
VE'taL ano 'tlt x'05aW'trt'ta xaL 'tltv tVEV'tL6.. 1)uo yta 'tU; OOGic:s xat
W uxWl(, YL' aum <PQOV'tll;o'UV o[ 6.etW5WL.
8.5 EfutE 6 L\tOOaxaAos TUEYX:'IxavOs XL GlU'tOuO QWW 'tOuS avixavo'Os'
. noMa XL Glu'touo QU)'ta. ooovS SEQOVV Aira' Ex,EL IGaL
o
va fXCL' 'ltAftQllS xal va dvm XE'\JOs' 'tOv
xal BEv dxa Evav q:>L/\,o 'ltOV 'to, 'tftQllGE o/\,a
alJ'ta.
8.6 Er'ltE () TGE'YX: M'ltoQcTS va 'tou
oQq:>avo' va 'tou ava{JEGCLS xQa'tos' xal G'tYtv
'YaAll BEv 'tls aQXES 'tou: Ervm ()
av{JQCJ'ltOS alJ'tos; NaL,
8.7 Er'ltE () TGE'YX: '0 BEv va
EUQV'tll'ta 'to q:>OQ'tLo 'tou 6
'tou 'R 'tEACLa 'to q:>OQ'tLo 'tOU, BEv
G't' au'to q:>OQ'tLO; '0 {Java't0S 'tov
BEv dvm G't' aAft{JCLa () 'tou
8.8 Er'ltE () TO, ft GOU' oL TEAE"rfc;, 'to
GOU' ft ft 6AoxAftQCJGft GOU.
8.9 Er'ltE 6 M'ltoQEU; va 1;Ov /\,ao va 'titv aXOAOU-
xaL va 'tYtv xa'tavoftGEL.
8.10 Er'ltE 6 rEVVcCWS av{JQCJ'ltoS xaL a'lta 'tYt q:>'tw-
{Ja 'O'ltoLOGBft'ltO'tE BEv dvm 'tEAnos
av{JQCJ'ltOS xaL 'ltOAV, {Ja
8.11 Er'ltE () MMGxaAoS: '1\.v Xa'ltOLOS, 'tls Lxa-
vo'tY['tES 'tou L10Vxa TGoou, V'ltEQO'lt'tllS xaL 'to' V'ltO-
BEv xav va 'to'
8.12 Er'ltE () E'lt!, 'tQLa XCJQls va
'tls 'tou BEV eVXOAO va 'tE-
'tOLOV av{JQCJ'lto.
8.13 Er'ltE () ME xal 'ltLG'tll ft GOU'
'ltQOG'ta'tE'1VE, &S 'tOv. {Java'to, 'tYtv '060 'tytS xaACJGvvllS·
LE XWQa E'ltLXLvBuVll, dGEA{JCLS' GE XWQa E'Y-
xa'taG'ta{JcTs. '1\.v G'to E'ltLxQa'tcT ft 'OMs, av
G'to BEv E'ltLxQa'tcT ft 'OMs, G'tYtv LE XWQa
193
+ A

:fljt-=
I
---L\
noiJ tmxQa'tEi lt 'OMs, dvm v'tQonyt va <P%)XOS xat
uE XWQa noiJ 5EV tmxQa'tEi II 'OMs, V'tQOn-ft v' ano-
xat nAmnll.
8.14 Erne 6 Mv xa'teXets eva Mytv uXe5uU;eU; 'tytv
'tou.
8.15 Erne 6 'D'tav 6 Tut aQXLSe va nair
set 'to 'tfts w5fts Kovav rsv, 'tC wxwvoL 'to
av'tU
8.16 Erne 6 xat OxL ru-ee'U;· a5ae'U; xaL 6XL tnL-
<pvAaX'tLXO[· ani\o·ixoL xal OxL ' 15oi1, oL av-eQQnOL noiJ
5Ev
8.17 Erne 6 NO, uav va va <p'taueU;
nou-eeva, uav va xaueU; XL O,'tL
8.18 Erne 6 T[ '0 lliiJv 6 fiJ anex'tlluav
'to XQQ1<; va 'to
8.19 Erne 6 TC ft'tav 6 fL<io! Merai\o-
nQen1tS! Movo 6 OVQavOs eTvaL 6 fw 'tou
lt aeml 'tou! '0 AaOs 5Ev va w NYyLa va
. 'tytv MerMonQmft 'to' 'tou!
6 xat oL 'tou!
8.20 '0 lliiJv dXe nMe vnouQ,),oiJS xal t.tE 6Qt7o'tY['ta 'to
uww. '0 foiJ dne: "EXQ 5exa LxavoiJs vnouQ')'oVS. Erne 6
5Ev eTvaL aA,ll-eLVyt av'tyt lt
Qytull; Ka'ta 'tyt ano 'toiJS Tarx. u'toiJS fiJ oL
vouoov. u'toiJS 5exa ftwv xat rvva[xa· oL
aV'tQes. 'Av xal xa'teIXe 'to' BVo 'tQ['ta 'taU 6 foiJ UUVExL-
Se va V1rY[Qe'tEI 'toiJS f.Cv. 'H 'tcJv TuOou, nQa')1.l.a'tL
va nQS ft'wv iY4>w'tY[!
195
ilt$"3J!
r \ ifif iJ 3J2
· £
35,
8.2, Ebr> 0 At&Wxa;\<>;: Ah> [lQ;""", ¢<)tlij, mlJv TV! NTO; mil 1tImb xat
TO '/JarriT6· va" yv"" TOV, Of1<.J<; cr/ilovt"" m nvWVC<1:a ""t TOU,
11w';,. Til 'Dv p,ovXa <j>TGX'x<\.
O/.LwS i[ leQanxi! 'tou £VoCes. To naM'tL 'tou It'tav 'ta-
neWo' sooe1j>e o/.LGJS OAeS 'tou ovva/.LEU; yLit BLc.JQVyeS xai 'tex
CfJQaYIJ-a'ta. Llh; tJQ[uxw 1j>eyaoL o'tOv rul
197
;3J! xz:!f
xz*¥lW(
: =f
'Mz
.
BIBAIO 9
«0 LllilAI:KAAOI: I:IIANIQI: MIAOYI:E ... »
9.1 '0 dLaaGXaAoS GnaVU0S [.LLAoUGe rta GUl-L<PtQOV xat nEnQw[.Lfvo xat
'ttA.ELa aV{}Qwnw,.
9.2 Kanows ano 'to XWQLO Ta LtaV eIne: Mtras nov etvaL 6 K0l-LCPoV-
XWSl OL rvWGELS 'tou etvaL antQaV'teS' o[.LWS aEv fXeL anox'tflGeL Ovo-
[.La GE 't[no'ta. '0 dLaaGXaAoS 'to f[.La{}E XL etne G'tovs [.Laful'tts 'tOU:
II 'tL v' acpOGL(,){}G:J; L't'i1V aQ[.La'toaQO[.LLa; L'tO 'tol;ev[.La; e' acpOGL(,){}G:J
G't'i1v <lQ[.La'toaQO[.LLa, [.LOU cpaLve'taL.
9.3 Erne 6 dLM,GXaAoS: ALVOs 6 GXoucpoS 'tytS -eUGLa<;' an'
'tt<; TeA.e'ttS. LYt[.LEQa XQI[GL[.LOnOLOuV axa'tfQraG'to ErVaL cp'tl[-
voSl L' a1no axoAou{}G:J 'tovs noMoVs. 'Ynox,UveGaL xat nQtv
'ta GXaAW,' an' 'tt<; TeA.e'ttS. LYtl-LEQa vnoxA.LvoV'taL [.LOvo
acpou 't' "E1CaQGI[l 'AV'tL{}e'ta 'tovs noMoVs, ErW
Ao'lJ{}G:J va vnoXA.LVo[.LaL xat nQtv 't'
9.4 '0 dLaaGXaAoS dXe anaAil.areI ano 'tEGGeQa nQar[.La'ta: aEV {}EWQOUGe
. 'tLno'ta a1nOVOI['to, 'tLno'ta anOA.u'to· aEv fanXVe xa{}oAoU aaLaAil,a-
xa{}OA.OU ErWLG[.LO.
9.5 "O'tav 6 dLaaGXaAoS xLVMVeUGE G't'i1v Kouarx, etne: ME'ta 'tOv {}a-
o va'to 'tOU Btv, 'to nVeU[.La XL oL aQxts 'tOU aEv xa'tt<pvrav
G' E[.Lfva; "Av 6 OVQavb<; anwA.ew' 'touS, ErW, £Vas xa'to-
nLVb<; {}vJ['toS, aEv -ea 'xa xa'ta<PtQEL va 'ta aG1CaG{}G:Jl 'l\.v 6 OUQavb<;
aEv em{}u[.LeI 't'i1v anWA.eLa 'tOUS, 'tL [.LnoQouv va p.OU xavouv oL
aV{}QwnoL 'tytS Kouarx;
9.6 '0 IIQG:J'toS QW'tI[Ge 'tov TGt Korx: '0 dLaaGxaMs Gas
etvaL IIavarLOs ThcpoS, f'tGL aEv dvaL; IIG:JS rLVe'taL xat nOMES
'tEXVeS; Erne 6 TGt Korx: '0 OUQavOs 'tov nQoLXLGe va rLVEL IIav-
LOcpOS' WG'tOGO xaL noA.A.Es 'ttxveS. '0 dLaaGXaA.0S 'to
aXOUGe xat etne: '0 IIQG:J'toS nQar[.La'tL [.LE xaM:
199
f !JtZ{f

I fl JlJf it: lit• 0
-
ft[.LOuv CP'twXOS' n' Clil)'tO 'tov i\Oyo EtIDBa nOMES 'tEXVES. '0
va nOMES; "OXL' 6Xd
9.7 ErnE 6 Arw: '0 Ei\cre: Mv GE
au'to EtIDBa 'tOGES 'tEXVES.
9.8 ELnE 6 G't' GOcpoS; OEv dtIDL 'oTaV
o[.LWS oL ani\ol, [.L' EQW'tOiYv 000 xevo (iv 'to
nQOGEXnXa xal ano 'tis ouo 'tou aXQES xal 'to
9.9 ELnE 6 To noui\l, <PE')'X oEv EcpTaGE' 'to OEv (pa-
VEQWGE 'to oi\a 'tEi\ELwGaV t-Lfva!
9.10 'o'tav 6 Guvav'tOUGE avBQwnous [.LE Qouxa xytodru;, av-
BQwnous [.LE GXoucpo xal, 'tEi\E'tf(S, 11 'tucpi\ouS avBQwnous,
mav 'taus aV'tLxQUSE, Gytxwvo'tav a[.LEGWS oQBwS as 'flTaV VEO'tEQOL
'tou' nEQvcJV'tas oLni\a 'taus 'taxmvE 'to 'tau.
9.11 '0 rwuav [.LE aVaG'tEvay[.Lo avacpwvytGE: Tilv XOL'tru;W [.LE
BautIDG[.Lo oi\o 1VytM' va cluOUGW G' av'tilv
oi\o Til [.LnQoG'ta [.LOu'
nCGw [.LOu. TIOGO 6 OOytYEL 'taus &MouS
G'to KaM! 'to [.LuaM [.LOU t-LE 'to, YQa[.LtID'ta· GU')'XQa'tytGE 'til
[.LOU t-LE 'tis TEM'tES· KL {iv ftBEi\a va G'tatID'tytGW, OEv Ba 'to
xa'tacpEQva. 'oGO a.v {,')S 'to 'tEJ\ru'taio 'to, nQoGoV'ta [.LOU,
naV'ta aVTll [.LnQoG'ta [.Lou. eEi\w va nLuW 'tytS, OEV
O[.LWS 'tOv 'tQono.
9.12 '0 lHOaGXai\os 'fl'tav aQQwG'toS' 6 TGl Aou
tIDByt'tES va naQaG'tytGOUV 'taus axoi\ouBouS. "O'tav xai\u'tEQE1VE i\k
dne: ayanyt'tE [.Lou no, xQa'tytGE yt ana'tyt! "Av OEv EXW
axoi\ouBous xal, EXW, nOLOV Ba eo,
'tov OUQavo; Mv aMWG'tE xai\u'tEQa va nEBavw
G'ta 'twv tIDByt'twv [.Lou G'ta axoi\oVBwv; L1Ev Ba
EXW '(uWS t-LEyai\onQmf( XytOECa' Ba [.L' acpytGOUV o[.LWS nEBat-Lfvo G'tilv
aXQyt 'tou 0Q0[.LOU;
201
9.13 ErnE 6 Tot K&yx: 'l\.v EXW; Eva O!:LOQ<j:>o nE'tQa(}L, -&0, 'to xQ'0'Yw; ()'to
XOV'tL xaL -&0, 'to xQa'tftow; ft -&0, aVaSll'tftow; 't1lV iWA1l nQoo<j:>oQa,
yL<l va 'to ErnE 6 eo, 'to novAftGw! eo, 'to
novAftGw! eo, 't1lV xa1\1l nQoo<j:>oQa!
9.14 '0 -&EAlloE va nacL va £;ftGEL MEa
dnE ErvaL -&0, ErnE
6 'Ano 't1l o'tLW1l nov -&0, £;EI &QL-
YLVE'taL va naQa[.tdvovv
9.15 ErnE 6 rVQLOa ano 'to BEL u'to AoiJ xo,L 'ta'tE [.t6vo [.tnytXE
o't1l !:LOVOLXft, Ol 'QOfC; xo,L 'to, "EnYf -&EGll
9.16 ErnE 6 VnY[QE't"flGa !:LOV' G'to on£.-
'tL, vnllQE'tytoa xo,L 'to, MEJ\<j:>La !:LOV' o'ta -&E[.,ta'ta
'tou (}£v 'taA[.tY[oa no't£ va [.t1lv 'to, 6vva'ta !:LOV' no't£
(}£v o'to oLvanvcv[.,ta' yL' aina 'tL (5vuxOA£t:S va dxa;
9,17 '0 Eo'tEXE O't1lV aXQll o'to no'ta[.tL' cIne: "0, 'tL nEQVa
[.t£ 'tou'ta 'to, vEQa: IIo't£ (}£V o'ta[.,ta'touv xaL vVX'ta!
9.18 ErnE 6 ovvaV'tlloa nO'tE!:LOV aV-&Qwno nov v' 0.,1'0,-
. naEL 't1lV aQE't1l 000 ayanaEL
9.19 ErnE 6 lliv va V'¢&vw avaxw[.,ta: (}£v 'tE4[(JoE XL <'1; 4£.-
ntL p.6vo Eva XaM-&L XQ[.,ta' aq>ou EYw, I:av
va LoOnE(}WVW 'to XL <'is GXaQnLGa [.t6vo Eva XaM-&L XQ[.,ta'
-&0, naEL [.tnQoo'ta, &pou Eye'.:> cwvCXLSw,
9.20 ErnE 6 Tou [.tL1\ouoa XL aXOVYE O'tLy[.t1l va xa1\a-
Q0YVEL it nQoooxft 'tOV' ft'tav 6 XOOL!
9.21 yL<l 'tov rL<lV rwvav, dnE 6 TL XQL[.,ta! Tov
d(}a va nQoxwQt:T, (}£V 'tOv ewa va u'ta[.,ta'taEL!
9.22 ErnE 6 'YnaQXovv, vaL, nov (}£V nQaxEL'taL v'
av-&[c;ovv' nov (}£v nQaxEL'taL va (}WoOVV xaQna!
9.23 ErnE 6 nQEnEL va 'tOVS nQS [.tno-
va O'tL 'to (}£v -&0, dVaL 'to naQav 'l\.v
20
3
I
!
I
1.
O[J.lvS (rCa (j(xQavca 'i'l G1;a nEvYtvca 'tOUS Bt\! EXOUV ax,OUG'tEi,
wS BEV XQEuXSE'taL va 'tOUS
9.24 ErnE 6 Tis GUVE'tES x,al 'tis vou{Jwu::S
x,avEis va 'tis BEXE'taL; N' an' aiJ'tES it BLarwrit 'tou,
aino dvaL Tis rAUx,ELES x,al 'tis <:PLAO<:pQOvYtGEL<;
x,avEis va 'tis xaiQE'taL; Na 'tis X,QLVEL, aino dvaL nOAU-
Tis xaiQE'taL x,al Bt\! 'tis x,QLvn, 'tis BEXE'taL x,al BEV aJ\J\.W;n:
ainov 'tOv av{JQwno BEV 'tL va x,avw!
9.25 ErnE 6 L1LBaGx,aAos: IIavw an' oAa 61\6-wuxa EunEL{J1lS x,al 'ty!QEL
'tOv 1\610 'tou. Mv EnLBLcJx,n <:pLALa mous BEV dvaL 'tOU.
'Av BEV BnAuXSn, 'to E<JtaVOQ{JcJvn.
9.26 ErnE 6 L1LBaGx,aAos: MnoQELS v' a<:paLQEGELS ano 'ta TQLa
L'tQa'tov 'tov BLOLX,Y!'tlt 'tOUS' BEV v' a<:paLQEGELS X,L
ano 'tOV nLo anl\O av{JQwno 'tis nQoGBox,u::s 'tou.
9.27 ErnE 6 L1LMGX,aAoS: ME 'tOv MVLVO XL'tWva 'tOU, nAaL
G' av{JQcJnous rOVVEs ano aAmovBES x,al nOLO<; G'tEX,E-
'taL BLXWS va V'tQEnE'taL; '0 arany!'tos no! Lltv neOGOoxCJ xal
/5tv srrraUJ 'fino'fa, 'fi al\..Jw an' 'fO xal\..o {la nea!gUJ; '0 TGl Aou
GUVEXc0S a'JrftrrEMz au'tous 'tOUS G'tLXOUS. ErnE 6 L1LBaGx,aA0S:
WG'ta! 'A{2X,EL au'to va 'GaL x,al\6S;
9.28 ErnE 6 L1LBaGx,aA0S: Movo GaV <:p'taGouv 'ta x,Qua,
nQS 6 x,EBQoS x,al 'to X,U<JtaQLGGL dvaL 'ta 'tEAw'taTa BmQa noV <:pvA-
AOQQOOVv.
9.29 ErnE 6 L1LBaGx,aAoS: '0 GO<:pOS BEV 6 'tEAELOS av{JQwnos
Bt\! aVy!GUXEL' 6 rEwaLos BEV
9.30 ErnE 6 L1LBaGx,aAos: ME x,anoLOus va
Bt\! va G't1lV '066' va
'066, Bt\! va
U>La {JEGy!' va 't1lV '((5La {JEGy!, BEV
va 'ta 'tOv '(BLO 'tQono.
20
5
9.3
1 «Ta av&r( 'tils XEQaGul<;
'Jt(;)S avqLU;ovv m-tJhlS 'JtECjnovv'
va Gt
'tOGO
Er'JtE 6 L\tv 'tyt xa{}ol\ov' aMmc.':mxa, 'Jt(;)S
{}a 'tils Ei\c:')'E 'JthlS
20
7
: Jr)f J.!.1l: ..
1m·t!1 .. J(
.. 1T
-=if II;). Ii
1" .. tB ..
.. Jtfm
i
I
I
I
1
BIBAIO 10
«0 KOM<I>OYKIOL LTO LIUT! ... »
10.1 '0 {no md'tL xal G'to XCJQLO 'tou Yt'ta'V a:JtMs, OLG'tax'tL-
XOS· G<1'V 'Va t-Lll'V 'Va t-LLi\1tGH. 'Vao 'tQ'V TIQO'Y0'VCJ'V xal
G'tll'V Avi\ll t-LLi\oUGE t-LE a'VEGy[, nQOGEXE Ot-LWS noi\u 'ta Mila 'tOU.
10.2 Avi\1t, o'ta'V t-LLi\OUGE G'touS xa'tc,)'tEQoUS Yt'ta'V
E-yxaQOLOS, ruMs' ma'V t-LLi\oUGE G'touS a'V&)'tEQOUS 'tu-
nLxOc; xaL GUIXQa'ty[t-LE'VoS. TIaQouGLq, 'tOU nQLIXy[na,
GUXOS &:Mil., XL a'taQaxos.
10·3 'D'ta'V 6 nQLIXY[MS 'tOU 'Va unooEX'td EnLGY[t-LO EnLGXEn'tY[, it
0tJ>Y[ 'tou iJJJwl,E t-LEt-LUXs, 'ta io'Va'ta 'tou Ga'V 'Va t-Lll'V 'to'\! xQa'touGa'V.
'Ynoxi\('Vo'V'ta'V GE OG01JS EG'tExa'V G'to nML, nEQ'VcJ'V'tas 'to <lQLG'tEQO
'tou XEQL na'VCJ G'to EvQ () XL'tc,)'Vas 'tou xQEt-tO'ta'V t-LnQoG'ta xal
nLGCJ a'ljJ qao LaG'tos. "EGnEUOE Et-LnQos Ga'V 'Va 'XE q.>'tEQa. "O'ta'V ()
EmGXEn'tY[S dXE a'VaXCJQYtGH, E'VY[t-LEQCJ'VE 'to'V nQLIXY[na ita 'tll'V EX-
'tEi\cGY[ 't1ts Ev'toi\i'[s, i\EjO'V'tas na'V'to'tE: ,/0 EmGXEn'tY[S OE'V XOL'tUSH
&i\i\o nLGCJ».
10.4 ELGEQXOt-LE'VOS G'to naMn 'tOU unoxi\L'VO'V'ta'V Ga'V 'Va
t-Lll'V dXE XQQO 'Va nEQaGEL "O'ta'V G'tat-La'tOVGE, no'tE OE'V EG'tEXE
00JLOS xa'tat-LEGfts TIui\ Y[, nO'tE EntGY[s, ma'V OE'\! M'tOUGE
'to xa'tcJq.>i\L. TIEQ'VcJ'V'tas Et-LnQOc; ana 'to'\! 8Qo'Vo it 0tJ>Y[ 'tou (J)J..ol,E
t-LEt-LulS, 'ta io'Va'ta 'tou Ga'V 'Va-t-Lll'V 'to'\! xQa'touGa'V, it q.>CJ'VYt 'tou
Et-LOtaSE 'Va t-LE OUGxoi\La. 'A'VaGYtxCJ'VE Ei\aq.>Qa 'to'\! XL'tc,)'Va ita
'V' G'tll'V 'tQ'V aXQoaGECJ'V, unoxi\('Vo'V'ta'V xal
GUIXQa'toUGE 'til'V a'Van'VoYt 'tou Ga'V 'Va t-Lll'V t-LnoQOUGE 'V' a'VaGa'VH.
t-LE'ta 'to nQQ'to Gxai\onan, it 0tJ>Y[ 'tou t-LO'Vot-LUXs &i\i\a-
SE, EOELX'VE ma xaQoVt-LE'Vos. 'to 'tEi\EU'taTO, EGnevoE
nQOc; 'ta Et-LnQOc; Ga'V 'Va 'XE q.>'tEQa. 'EmG'tQEq.>O'V'tas G'tll 'tOU,
Et-Loux2;E a'\!ftCiUXOS.
1'" to f§ fJJ
f!IJt
#1-
.t{M


I ifilfj 0
J&
;l£
;V


1t
0
r-----
1
10.5 "Otav XQa'rOVCiE 'to Cixfpr'tQo, vnoxi\Lvovrav t3a{J1ix miv
va avrEXE 'to 'tou. To xQa'tovCiE 'IlJ'lAa CiaV va xaLQE'tov-
CiE, CiaV va 'to nQoCiE<pEQL 'R 04>'l 'tou dXE
va ano 'tOv <p0t3o' 'ta 'tou CiEQVovrav CiaV v'
aXOAOU{JOVCiE
L't"i'lV 'tEAE't"i1 'tl[S nQOCi<p0Qru; 'tWv BWQwv, 'to V<POS 'tou It'tav yail.ft-
VW. L'tU;
10.6 '0 no'te Bev nQOCi{JE'tH ft nOQ<rDQa Ci'tOV Xir
'tWva 'tou' anO<PeUYH £nLG'lS 'to XOXXWO xaL 'to nOQ<rDQo Ci'ta xa-
'tou QOiJxa. L'tU; SECi'tES, <pOQaH anM ano XOvtQo
ft AEn'to 'Jravl xaL Evav aMo ano nav{,), mav va t3yd.
Me yoVva AEUXO, yoVva <pav-
vow yoVva aAE'JtOVS. '0 yoVvwoS
dvm xal 'to xov'to.
navra <poQa 'to 'tou. L'tO
Cia <poQaH xovrQes YOVVES ano aAEnov ft
'Dmv 'to ntv{Jos, Bt'V Ci'tEQd aMo 'tOv eau'to 'tou an' 'to.
'Ex'tOs ano 'tovs OM 't' aAAa Qovxa
'tou xo<p'ta. L'tU; Bev YoVva
aQVwv, OV'tE ciXOV<p0.
Ka{JE nQw't'l 'tOV 't"i1 Ci'tOA"i1 'twv aXQOaCif{,)V,
Ci't"i'lV AVAft.
10.7 "O'tav V'lCi'tEVH, <pOQaH 'tOv At'VO Ka{JaQ'tftQw "O'tav v'l-
Ci'teUH Bev 'tQWH 'ta Bev Ci't"i1
{JECi'l.
10.8 Mv EXH avriQQ'lCi'l va 'vaL 'to 'tou Bev EXH
aV'tiQQ'lCi'l va 'vm Ot <PE'tES an' 'to XQEa<; nov
EXEL 'tarr[CiEL ft Bev 'to 'tQWEL' 'IlJ<lQL nov EXH
xaL XQEa<; nov EXH CianLGEL, Bev 'to. 'tQWH. <I>ay'l'to
Bev 'to 'tQWH. <I>ar'l'to nov Bev 'to 'tQcJH.
211
ffilJl z '
' ,

<I>ayrrro nov OEV lillYELQEV'tytXE futwS nQfnn, OEv 'to 'tQcJEL. <I>a'YY['to
nov OEV dvaL 'tf(s Enoxf(S, OEV 'to 'tQcJEL. <I>a'YY['to nov OEV xonytXE
futwS nQfna, OEV 'to 'tQcJa. <I>ay'l'to nov OEv 't"l1 GaA-
'tGa nov nQfnEL, OEV 'to 'tQcJEL. XL o,v 'to XQf<XS dvaL &<:pBo-
VO, OEV naQa(1)QE'taL va Ci)(X,EL nEQLGGo'tEQO ano QVsL. L'tO xQaGL OEV
EXEL oQLa, CiJ'tavEL va xaGEL 'to, AOYLxa 'tOU. Mv neva
xQaG[, OEv 'tQcJn xQfaS nov ayoQaG'tytxav G't"l1v nOAyt. Mv
naQaI\c[nEL 't"l1v fuav 'tQcJEL" OEV 'tQcJEL noAv. L'tLs 00-
G[cS 'tOU IIQlYX;'qna, OEv <iCiJytvn 'to xQf<XS va XQa'tytGEL OAyt 't"l1 vVX'ta.
L'tLs vnol\oL1[ES ooG[cS, OEv aCiJytvn 'to XQfaS va XQa'tytGEL 'tQEU;
QEs' o,v nEQaGOUv 'tQEU; 'to XQfaS OEV 'tQcJYE'taL. L'tO 'tQanfsL
OEV L'tO OEV XL o,v 'tQcJEL SY[Qa
'tQoCiJyt, AaxaVLXa, GaUna ft nmovL, nQOGCiJfQEL xaL G'tovS IIQoyovouS
'tou GaV va nQoxEL'taL yLiL xavOVLx"l1 ooG[a.
10·9 'Av ft 'll>aBa OEv dVaL GWG'ta OEV xaBE'taL.
10.10 'O'tav nlVEL 'tovS avBQcJnouS 'tou X(,)QLOU, avaXWQytGOUV oE
aVaXWQEt XL EXcYVOS. 'O'tav oE &vBQwnoL 'tOU XWQwu 'tE-
AOUV AL'taVE[a 'tOU CiJoQaEL 't"l1 G'tOA"l1 'tf(s AUAf(S
xaL G'tfXEL oQBwS G'ta aVa'tOALXa GXaAOM'tLa.
10.11 G'tfAva &vBQwno, va vfa yLiL xanOLov GE &Myt XcJQa,
vnOXA[VE'taL OUO CiJOQES xaBQS 'tOv
10.12 '0 Kayx TGL 'tOU EG'taAE Eva q,aQlillxo' vnoxA[BytxE, 'to nf(QE xaL
dne: Mv SEQw 'tLs LOw'tyt'tfs 'tOU, OEV va 'to
10.13 '0 'tOU nY(QE CiJW'tLrX. 'Enw'tQfCi)(nrms an' 't"flv AUAyt,
ErnE 0 L'lwaGx;aAos: III\ytycJBytXE /GaVclS; L'lEv QcJ'tytGE yLiL 't' &I\ora.
10.14 'O'tav 0 IIQ[YXyt1r<XS 'tOU G'tcil\a CiJa'YY['to, nQfnEL <iCiJou
'tonoBE'tytGEL GWG'ta 'tYIV 'll>aBa 'tOU, va 'to nQQ'tos. 'O'tav
o IIQCyxytnas 'tOU G'tcli\EL xQfas, nQfnEL va 'to 'll>ytGEL xaL va
'to nQOGCiJfQa ooG[a G'tovs IIQoyovous. 'O'tav 0 IIQryxyt1r<XS 'tOU G'tE[..
i\a OQQo Eva swv'tuvo, nQfnEL va 'to BQf'll>EL. "O'tav vnytQc'tci 'tOV
21
3
,
JtiiJfi
It 0
IIQL')'XT['lTa GE rEV[.ll, tvOGC\l 6 IIQL')'XT(nw; 'lTQOGq.>£QfL 'ta
EIGEL'VO<; 'lTQEnfL 'Va BOIGLtIDufL nQCno<; 'ta q.>a'YT['tci 'D'ta'V et'VaL clQQ(,)-
G'tOS IGL 6 IIQL')'XT[na<; 'lTT[raL'VfL 'Va 'tOv BEL, 'tOv ()QLulGfL sa'lTNJtd'Vo
vl TIt'V IGEq.>aAyt 'lTQO; TYrv 'A'Va'tOAft, GlGfMGtJ-EvO'V vl 'tOv XL't&va TItS
AVAltS lGal 'lTa'V(') 'tou QLrt-LEvT[ BLar(,)'V(Qs 'tyt £;W'VT[. "O'ta'V 6 IIQLr-
IGl(nw; 'to'V BLa'ta£;EL 'Va naQouGLaG'tEL E'VW'lTLO'V 'tOU, BE'V 'lTEQLt-tE'VfL
'Va 'tov 'tyt'V al-illSa, nT[raL'VEL vl 'ta 'lToBLa.
lO.15 G'tOv Mer6.A.o Naa, Q(,)'tOVGE rLcl 'to 'tL.
10.16 'D'ta'V lGanOLOS q.>LAoS 'tOU X(,)Ql<; GUTIE'VfL<;, ['AerE: 8' a'Va-
M{)(,) Er
Q
TIt'V IGT[BECa. 'Ow'V rvw; q.>LAoS 'tOV 'JtQOGEq.>EQE BC>Qo, IGL as
l['ta'V a[.llSa t-LE aAora, aq.>ov BE'V l['ta'V {}VGLt-L0 IGQEW;, BE'V VnoIGA[..
'Vo'V'ta'V .
lO.17 1:'to IGQE{)a'tL Bh Sa'lTA(')'VE Ga'V 'to IGOUq.>aQL· G'to Gn( n BE'\!
W'V Ga'V 'Va 'XE EnLGIGE'lT'tT[. "O'ta'V Gu'Va'V'tOVGE lGanoLO'V vl
Qovxa, IGL as 'tOV l[w'V o LIGEWS , 1t mpT[ 'tou iJXAJJl,E. 'D'ta'V Gu'Va'V-
'tOVGE lGanOLO'V t-LE 'tEAE'tLIGO GlGovq.>o ft eva'V 'tuq.>M, IGL as q.>OQOVGE
'ta 'tou, 'tOUS xaLQE'toVGE vl 'tOv Bfo'V'ta GE{)autJ-6. 'O'ta'V
. Gu'Va'V'tOVGE lGanow'V GE t-LeraAO nEwos, VnOIGAL'Vo'V'ta'V na'V(') ana
'to xa')'XeAalGL TItS al-illSas 'tou· 'to rBLO xaL (l'V lGanoLO<; IGOU{)aAoVGE
'tU; nMIGES 'tltS anorQa<Plts. 'OW'V GE BEL'lT'VO nQOGq.>EQo'V'ta'V
'Va EBEG[.ll'ta, it mpT[ 'tou aAM£;E lGal GT[IG(')'Vo'ta'V 1:'tOv sa-
q.>'VLIGO IGEQaV'Vo ft G'tOv 'lTOAU Buva'to aEQa it mpT[ 'tou aMaSE.
lO.I8 fLcl 'V' a'VE{)EL GTIt'V a[.llSa, eG'tEIGE EtJ-nQos 'tT[S IGL enLa'VE 'to
G)GoL'VL MEGa G'tyt'V a[.llSa BE'\! eG'tQEq.>E 'to IGE<PaA.L, BE'V t-LLAoVGE rQft-
'YOQa, Bt'V eBELX'VE t-LE 'to OOX'tUAo.
lO.19 TQo[.llrt-tE'\io, GT[IGW'VEWL BLarQaq.>fL IGUIGAoUS IGL Ena'VfQXf'taL.
Er'lTE 6 1:'to rEq.>vqaIGL 'tOV {)ou'Vov, 'to 'tOV q.>a-
GLa'VOV· GTIt'V cJQa 'tou! G'tlyv cJQa 'tou! '0 TGl Aou 'to xaLQE'tT[GE vl
GEfJaut-L6. TQfL<; <POQES 'tOv tJ-UQLGE IGL VG'tEQa nfwSE [.llIGQL6..
21
5
o
j{1j L 0


0
BIBAIO 11
«I1PQTA IIPOOi1EYOYN ... »
I 1.1 ErnE 0 ITQC)'ra nQooonJovv G'tU; TEA.E'CES xaL 'C"fl
VG'CEQa anOX'CODV m xmvoL aV{]QCt)nm. ITQOOOEUOVV G'CU;
TEM'CES xaL 'C"fl &<POD aVEA.{]ovV GE m
'CES. "Av va xanowvs {]a 'CODS
nQw'Covs·
11.2 ErnE 0 'An' QGOVS [.I.' axoA.ou{]ytGav G'Co TGEV xaL 'to
xavEU; OEV eqnaGE G'C"flV ITUA.yt.
1 1.3 aQE'C"fl 'CWv 'tOVS: 0 novav, 0 MLV
TGL 0 ffiv ITo NOD xaL 0 TGayx Koyx' 'C"flV EVyA.Ct)'C'CLa
'CovS: 0 rovo xaL 0 TGL Koyx' 'CU; 'CovS
VO'tyt'CES: 0 ffiv no xaL 0 AI, AoU' 'C"flV 'CovS 0
nayx xaL 0 TGL
1l.4 ErnE 0 '0 OEV [.I.E xa{]oA.ov· Q,n /Gal, Civ
A.ECt), 'COv
I 1.5 ErnE 0 T[ yvwS, 6 MLV TGL TGayx! KaVEU;
OEV [.tE o,n I\iVE av'COv YOVELs xal 'C' 'Cov.
1l.6 '0 Nav Zoyx -rQELs CPOQES anytnaA.E 'CO'V G'C[Xo «A.CVXO
Gxytn'CQo». '0 KO[.l.CPOUXLOS 'COD EOCt)GE GUSvyo 'C"flV xOQyt 'COD
aOEA.cpov 'COV.
I 1.7 '0 TGL Kayx TGL QW'CytGf: ITmOs ano 'CODS [IDByt'CES GOV
[ID{]Y(S; '0 Ko[.tcpoUxwS 'COD anaV'tytGE: '0 av'COs Yt'Cav cplr
A.o[ID{]Y(S· OVG'CVXCJS 0 XQOVOS nOD 'COD 06BytxE Yt'Cav GUV't0tws xaL
nE{]avE. TWQa OEV &/\/\oS.
1l.8 "O'Cav nE{]avE 0 rwvav, 0 nav AOD Syt'CytGE ano 'Cov
GxaA.o 'C"flV 'Cov, v' 'Co CPEQE'CQO.
ErnE 0 ft 0 xa{]Evas 'Co nmo[ 'Cov 'Co
anOXaA.EL 'Cov' o'Cav nE{]avE 6 AL, 'COD dxa anM CPEQE'CQO,
21
7
o

ltJE?#,o
6)GL xaL M'V Ba 'J't'itym'Va eyQ 'ta 'J'toi5La 'Vei ')GEL
'EYQ axoAovB(;) 'tOVS aSLW-
i5Ev e'J'tL'tQE'J'tE'tm va 'J'tYlI'a[vw 'ta 'J'toi5La.
11.9 "O'tav 'J'tEBavE 0 fwvciv, EL'J'tE 0 L\Li5eiGXaAos: '0
OVQavo<; xa'tM'tQEtj>E! '0 OVQavo<; xa'teiG'tQEtj>E!
11.10 'D'tav 'J'tEBaVE 0 fwveiv, 0 L\Li5eiGXaAOS 'tov BQT(VOUGE aGvy-
xQei'tT(w. OL dnav: L\Li5eiGxaII£, BQT(VEL<; aGvYXQei'tT('ta! Er'J'tE
6 L\Li5MxaAoS: 8QYlV(;) aGvyxQci'tT(W; 'Al) i5Ev BQT(vytGW aGvYXQei'tT(W
E'tou'tov, 'J'tOLOv iJ)Jwv va BQT(vytGW;
11.11 'Dwv 'J'tEBavE 0 fwveiv, oL ftBEAaV va 'tOv Beitj>ovv
Er'J'tE 6 L\Li5eiGXaAoS: Mv y[vE'taL. OL 'tov matj>av
Er'J'tE 6 L\Li5eiGXaAos: '0 XOUL <jJEQov'tav GaV vei
'J'ta'tEQa<; 'tov· eyQ i5EV va 'tOU <jJEQB(;) GaV vei ''tav rmos
L\Ev <jJw[(J eYG)" oL <jJ'taLVE.
1 1. 1 2 '0 TsL AoiJ QW'tT(GE ']t(;)s va V'JtT(QE'td xavEl<; 'tovS BwvS xaL 'ta 'J'tvru-
Er'J'tE 6 L\Li5eiGXaAoS: Mv va V'J'tT(QE'tEU; 'tOVS a'VBQw-
'J'tovs· 'J't(;)S va va V'JtT(QE'tytGEL<; 'ta va
Qw'tytGEL xaL 'tOv Beiva'to. Er'J'tE 6 L\Li5MxaAo<;: Mv SEQEL<; 'tL dvm
"it sw'it· 'J't(JS va SEQEL<; 'tL dvaL 6 Beiva't0S;
11.13 '0 MLv TGL, WS 'tOU L\Li5aGxeiAov, ft'tav
xaL 6 TGL AoU, i5QaG'tytQLO<; XL aGvYXQei'tT(WS· 0 ffiv no
xaL 6 TGL <jJLALxoL xaL 'JtQom. '0 L\Li5eiGXaAoS Yt'tav E'v)GaQLG'tT(-

Er'J'tE: 'DGO 'tOv no, i5Ev Bei ')GEL <jJVGWAoyLXO Beiva'to.
11.14 OL <lQ)GOV'tES 'tOU Aov Savei)G'tLSav 'to MqciAo 8T(GavQo<jJVMxw. Er'J'tE
6 MLv TGL TGLciyx: fLa'tL va e'J'tLGxruMovv 'to naA.lO; fLa'tL va
'to sava)G'tLuovv; Erm 0 L\Li5eiGxaAo<;: Av'tO<; 6 avBQw'J'tos (5Ev
'J'tOAV· mav GXO'J'tEVEL 'to XMQO.
11.15 Er'J'tE 0 L\Li5eiGxaAoS: To Aaou'to 'tou flO, 'J't(;)S EYLVE XL EtuiiABE G'tO
G'J'tL'tL OL (j)JwL i5E'll G$ovwv 'J'tAEOV 'tOv TGL AoU. Er'J'tE
21
9


o
to z fllJJt M

.5(.,f£ )jt

txm
() '0 WS 'tOV Btv EXEL 0WvS
ax0t-Lll G'ta EvM'tEQa.
11.16 '0 TGL Koyx Qw'tllGE: TIm os () n ft () Iayx;
ErnE () '0 n nQOGnEQVa, () llirx Btv qnavEL. ErnE () TGL
Koyx: '0 IOyx Amnov dVaL xaAv'tEQOS. ErnE () "Av
nQOGnEQVas dvaL GaV va t-Lytv
11.17 '0 'AQXllYOs 'tOU otxou 'twv T£;'L Yt'tav nAoumo'tEQos ano 'tOv
TGoou' () T1;LO 0WvS va dGnQa't'tEL 'touS cpoQouS xaL va
'ta nAoV'tll 'tou. ErnE () Mv dVaL nl\Eov tJ-a&fl-
'tits [.LOU' 'tExva [.LOU, t-LnoQEL'tE va X'tun'1(G'tE 'ta 'tvt-Lnava xaL va 'tou
'tE.
11.18 '0 xaSos, () TGav &QYOG'tQocpoS, () IL dVaL t-LEQoAll-
() no MG'tQonos.
11.19 ErnE () '0 GXEBOv 'tytv [.LOAovon GUXVa
'ta nav'ta. '0 TGL Btv anoBEX'tllxE 'to 'tou,
XE G'to xai oL 'tou GUXVa anoBd-
X'tllxav
11.20 '0 TGL TGayx Qw'tllGE 'tytv '060 'tou KaAO'll dnE ()
. Mv G'ta Btv nQoxEL'taL va G'ta
tvM'tEQa.
11.21 ErnE () '0 MyoS 'tou Gvt-Lct>evvm. ErVaL 0t-LevS
nQaytJ-an ft anAws
11.22 '0 TGL Aou Qw'tllGE: nQEnEL va 'to nQa't'tev at-LEGevs;
ErnE () '0 na'tEQas xaL 'ta t-LEyaAa GOU 1;ouv'
nwS o,n va 'to at-LEGevs; '0 ffiv no QW-
'tllGE: "O,'tL nQEnEL va 'to nQa't'tev at-LEGevs; ErnE ()
GXaAOS: 'D,n va 'to nQa't'tELS at-LEGevs. ErnE {] Kayx Ii
Xoua: "O'tav () no Qw'tllGE: "O,n nQEnEL va 'to nQa't'tev
a[.LEGevs; () anaV'tllGE: '0 na'tEQas /GaL 'ta t-LEYaAa
GOU 1;ouv' nwS O,'tL va 'to at-LEGevs;
221
'-ra'-lf
xC!I"'fA


=fa'fA-lf
-tiL ' to
'f*z

In n -tiL ' -;k
, tOnA
,
' 1,1

mii1:'fi

li1\A,tt
, -;k -r"PI
'D'tex,v {) TGLOV QQ't/(GE: lID{JaL'V(J nQEnEL 'Va 'to nQa't't(J
{) aM'V'tytGE: 'D,n 'Va 'to nQa't'tELS
'ErQ, {) TGL, aino 6rv 'to 'Va sytTItG(J ano 'tOv
'Va 'to ErnE {) '0 XaOOG'tE-
QEL nol\v, {XPECI\Q I\mnOv 'Va 'tOv naQaxLvitG(J· {) no EXEL ')'L<l
6Vo, av'to {xpdl\(J 'Va 'tOv G1J')'XQaTItG(J.
11.23 '0 xwM'VE1VE G'ril'V n61\yt Kouayx· {) rL<l'V rLOUa'V
nLG(J. ErnE {) IHG'tE1Va nws nE{Ja'VES. Erm {)
'Ev6G0 SEL {) nCx; 'Va 'Va nE{Ja'V(J;
11.24 '0 TG1 TG1 Za'V QQ'tytGE: 'Va {) TGo')'x rLO
xa1 {) Za'V d'VaL vnOUQrOL; ErnE {) llL6aGxal\os:
nws {Ja Q(J'tytGE'tE 'tw[Qs fiJWJ. nQa,),lID'ta XL Q(J'tO;'tE
rL<l 'to'V m'V xa1 'tOv "OGm vnouQ,),oL,
vnytQE'tou'V 'to'V nQLrXytna 'touS G'tyt'V 'OM· a'V 6E'V
anoX(JQou'V. '0 m'V xa1 {) TSLo 'Va nws
d'VaL vnouQ,),o1 XE'VCYv {JEGEQ'V. ErnE {) TGt TGt ffi'V: "AQa axol\ou-
{Jou'V 'tLs E'V'tOAES. ErnE {) llL6aGxal\os: "A'V 'tOVS syt'tyt{Jd 'Va Gxo'tQ-
G01J'V 'tOv na'tEQa ft 'tOv nQLyxytna 'touS, OV'tE XL av'to1 6E'V {Ja v'Jta-
XoVGOu'V.
11.25 '0 TGt Aov 'ta xa'tacpEQE 'Va OQLG'tEL {) TG1 Kao 'tou <PEL
ErnE {) llLMGxal\os: 'tOv ')'VLO E'VOs (j).)uju a'V{JQQnou.
ErnE {) TG1 Aov: Ma VnaQXEL {) l\a6s· vnaQXou'V Ot 'tou
{Jwu 'tytS TIS xa1 wD {Jwu xaQnCYv· a'V
GE {JE(JQOVv Ot (j)JwL ErnE {) NO"
'tL 'toVS Qyt'tOQES.
11.26'0 TGl AoV, {) TGEYX n, 6 m'V no {) K&yx L1 Xoua Yt'ta'V
6Lnl\a 'tou. ErnE {) Myt'V GXEqJ'tEG'tE ')'La AL')'O
nws dlIDL EG't(J Gas. LUX'Va Gas aXoV(J 'Va
l\E'tE: Ka'VELs 6E'V a'VarV(JQLSEL. 'A'V XanOLOS l\oLnOv a'Va')"VQQLsE
'ril'V Gas, 't[ {Ja Xa'Va'tE;
223
g c ; c ;
: 3 U P 1
X l X
3 i \ . 1 3 r l i ) X J U 9 1 f . Y V Y J ] ' . ! 3 < h 1 0
j i \ . ' 9 1 1 t l Q 1 . ( J 1 W l d : > r l ( W O D 9 I l
l X ' J 0 " l X J
X D
' 9 Q 1 V n
1 1 . ) U D C ' l 0 ) o e v l X l O
- 3 1 . D O - l X ' J \ , b X o o g ' J \ , b 1 . C } O O O X C } 0 l . Q r l C ' l g t l Q 1 . D Q 1 . ( J O X l X ' 1 J
Q r l X l 1 . 0 U i \ . Q 1 . D ( J 1 . D C t O " l I f . . 3 1 . i \ . ? U 1 X l X ' J C t O i \ . ? r l
- l L C t r l I f . . X J " l 3 { } , ' 9 { } ' X l X C } O O ' J X J r 1
1 ! - i \ . X l 1 . O " 9 : l U m ' X l ) X O Q D O O U
C t O l . l J . X 1 Q 1 + 1 . 1 : l ? " l ) ' l ) i \ . ? { } X l X 9 · 9 1 . c ; t X l 1 1 : ' J O " l X l X D ' 9 Q 1 V 9 : l u 1 3 :
· ' . ! : l O 1 . 1 0 m 1 0 i \ . X J U p X l 1 X l O C ? 0 0 9 1 . X l D Q
1 : l 0 ? d : > X J 1 Q ( J U 1 1 . ' 0 " : : l W P 1
X l X
' : l D l L d : > r , > Q 1 . X l O 3 1 . D o - ' n ' 9 r 1
- r l o x Q 1 . ' C t O l . 0 l . C } 0 X l " l Q 1 . 0 1 ) " l n n
) 1 . ' i \ . ' 9 1 1 \ w : ; ' L
· ' j O i \ . o x ' 9 1 Q
' J Q i \ . 1 : l U X l 1 . ' J C ? ( J 1 . : l o l L u c , t O d : > C } O X D C t o r l 9 X l 1 . D X J 1 D C t { } i \ . Q 1 . 1 X l X
o O C } X J r 1 t l Q 1 . : l 0 : l o r , > C } o r l ' ' J 1 : l D ' 9 0 0 X Y , ) 1 , 1 . D I f . . 1 W l i \ . 9
1 o O
i l
i \ . ( J 1 . Q X l N t l Q 1 . D ' J : l ) 1 0 C t O l . l : l " l ' J C ' l r 1 Q O D 9 1 . X l " l : l { } , ' 9 8
· ' 9 1 . c ; t X l X l " l Q ) q i \ . X l X l l X J r 1 p ' J C ' ? u ( ' ) ? " l : 3 U P C } 0 l . x A - Q ) [ n
) 1 . ' ) D 1 ' 0 , 0 1 I , -
· ' J 0 1 . 0 1 0 r , > 9 p i \ . X l d : > C ' l i \ . ? r l l 0 : l U 1 + X 1 D C t o r l 1 + 1 . 1 X l X ' J C ' l r l Q
' 1 1 . , 1 . 1 : l X , ' 9 { } C t O l . ' J 9 X l " l 9 ' X J 1 i \ . 9
0 X
X l ) 0 1 . i \ . C t O D
- ' 9 0 : l U i \ . 1 0 U Q 1 . i \ . ' £ ! I f . . ' X l M Y . i \ . : l U ' C t O l . ' 9 0 C t : l " l U
: l { } ' 9 x i \ . 1 + 1 . D 1 " l X l M l J . r l O Q 9 ? I f . . o Q ( W ? d : > X l i \ . i I " : : l U P C } 0 l . ) o i \ . P X I I ,
) 1 . ' C ) D 1 D 1 ' 0 , 0 1 I , -
' : l D X l " l ? l ' J O " l X l X D ' 9 Q 1 V n
· ' 9 1 . D C ' l D l m : l O ? d : > 1 : l { } ' 9 r 1 C } 0 l . C t O l . 9 X l " l
t l Q 1 . 1 3 i \ . ' 9 X ' X J 1 i \ . 9 0 X X l ) 0 1 . i \ . C t o D ' 9 0 : l U i \ . 1 0 U ' l L D U A O ? 9
C t X
i \ . l J . . 1 . C ' l 9 W
i \ . v , . : X l ) X m D C t Q 1 + 1 . 1 X l X X l i \ . ) 3 U i \ . 1 + 1 . l m : l ] 1 . D X J r 1 1 X l x
1 : l " l ' 9 9 D P C t O U Q I f . . ' l L 1 . ' 9 o x X l " l ' 9 1 : l r l 0 i \ . ? r l D 1 X l 0 1 . D
- 1 0 : l U ' X l 1 . X J r 1 0 r , > X J 1 " l ) X ' J 0 l . ' 9 O : : > I : : l U P C } 0 l . q , o v 1 D 1 n
T
,
, m 1 i l - 9 t : t t i

' i i '

m ,
l i u ± - ¥ '
I I ' Y ¥ ! f ·
.
f i . ' ; i j M ;
i i j ' \ f / ' " ! m
! m ' t = f ;
j i I t ' !
¥ ! f ' .
¥ ' 1 i l - . ( ( t l r
,
? * - : h ' '
' 1 i l - * :
1 i r a , t = f ± -
L r ; r ;

J Q 1 0 1 C 1 3 r l c t { } 1 1 C ? 1 0 1 O .
' ( \ , ( l ) ( \ , 9 1 o O I I ( \ , < : ? : 1 Q ' X ) N ( \ , Q : 1 0
1 0 Y ' l P . 1 0 1 0 I I Q 3 1 C m
1
0
1 Q 0 ( \ , 9 W : 1 1 Q 3 1 C 1 3 :
1 ' X ) ( \ , 1 3 ' D M 1 } A 3 1 C
o g o , O ? $ 0 , 0 0 ? : 1 0 1 C Q 3 1 C 1 3 :
: ( ) D 0 1 Q 3 0 U . " O r 1 : 1 : i Q 3 1 C 1 3 :
Q : 1 ( 1 ' X ) , 1 1 ( \ , ' X ) X 1 3 Q 1 J G O : 1
Q : 1 Q 3 1 C 1 3 :
: 9 1 J i \ , Q : 1 1 : 1 m 1 : 1 1 Q 3 1 C 1 3 :
' 0 , 0 : 1 c t 4 : L 3 1 C 1 3 : r o n O . Q 3 1 C 1 3 :
1 o v : v J ) 1 0 ( \ , ' X ) : l [ , 1 3 1 : 1 ' Q 0 , 0 0 U . r 1 < ; l M 1 ' X ) ( \ , 1 3
T
I
I
I
·a%Btl
, Minf
o/J It ' ;Jf
:.'
:
, ;(f*f«t
. 0
, Jttf-tJ1

! '
,
BIBAIO 12
«0 fIAN fIOYAN ... »
12.1 '0 fLav fwvav Qc.':l'tytCiE 'tL f( n:l\aa aV-lJQCJ'Jtut. EI'JtE 6
Cixal\OS: Na 'tov eav'to CiOV xal va E'JtavEQXECim Ci'tls
TEI\E'tES, av'to f( 'tEl\aa aV-lJQCJ'Jtut. 'Eav ECi'tCJ xal tLEQa
'tov eav'to CiOV Ci'tls TEI\E'tES, 6Mxl\ytQo
'to Ci'tytV aV-lJQCJ'Jtut. 'R
a'Jto 'tov eav'to CiOV, tL'JtoQEi 'Jto'tt va a'Jto 'touS
&MovS;
EI'JtE 6 fwvav: IIaqaxal\C) 'TOv va 'JtEL
EI'JtE 6 Mytv XOl'tas 6,'tL Ci'tls TEI\E'tES· tLytv
axoDs Ci'tls TEI\E't[s· tLytv Ci'tls
TEI\E'tES· tLytv tLt 'tQo'Jto 'Jtou Ci'tls TEI\E'tES. EI'JtE 6
fLav fwvav: "Av xal aQ'YoCi'tQO<pOS, 'JtaQaxal\(j as tLoD E'JtL-
'tQa'JtEL va U<JtY[QE'tftCiCJ av'to 'to owa'YtID.
12.2 '0 TCiOYX Ko'Yx QW'tytCiE 'tL f( aV-lJQCJ'JtLa. EI'JtE 6
Cixal\oS: "El;CJ a'Jto 'to Ciav va EtL'JtQOs Ci' E'JtLuyttLOVS
'JtQOCiXEXl\yttLEvOVS· a'JtaCixol\Eis 'tOv /\ao CiOV Ciav va 'Tyt tLE'Ya-
I\yt WCiLa. 'D,'tL OEv E'JtLwtLEis ECi{" otv 'to Ci'tOUS &MovS.
KatLtLLa 'to'tE Ci'tyt XWQa, xatLtLLa Ci'tO Ci'Jt£-
'tL. EI'JtE 6 TCiOyx Koyx: 'J\.v xa,j, aQ'YoCi'tQO<pOS, 'JtaQaxal\(j as
tLOD va U<JtY[QE'TytCiCJ av'to 'to a Loa'YtID.
12.3 '0 n Ma Nwu QW'tY[CiE 'TytV av-lJQCJ'Jtut. Erm 6 L1waCixal\os:
'0 'twws av-lJQCJ'JtOS va tLlAftCin. Erm 6 n Ma NtOU:
va av'to CiyttLaLva 'tEl\aa aV-lJQCJ'Jtut; EI'JtE 6
MJCiXO/\a nqa'YtID'tWvEwr OOS va tL1rv va
12.4 '0 n Ma Nwu QW'tytCiE 'tOv Er'JtE 6 '0
Ci'tOS otv avytCivXEL, otv Er'JtE 6 n Ma N : L1tv avytCiv-
XEL, otv av'to CiyttLaLVn Er'JtE 6
229

..
.. ti':r- fll} Atl
.. -=fa
.. ..
::ffPJ;e ..
o
.. ..
xJtw -tiL ..
GOV xaL (5tv VOLhlBEU; amx{}na' 'tL va Ge aVfl-
ft va Ge
12.5 '0 n Ma Nwv cInE {}A.Ltl>Tt: 'DA.OL oL (iv{}Q(,)nOL EX0V'V
fyw (5fv E:xp. Ebt::c: 6 TGL Lui: 'Axovoo xanmc ttoiYta too w AD-
,(0 {}am'tos xaL "h s(')l1 exoV'V va xavovv w ni\oV-
'tit oL aTG 'tOv OUQa'VO». '0 <'iQW'tOS avm
xaL 'tOV, G'tO'vS dIV\ovS xaL
'tTtQeY 'tLs TW'tiS' OA.OL 01: (iv{}Q(,)nOL 'too avaL 'tov.
II(;)(; t-WWQEY 6 va noV (5fv exn
12.6 '0 TGl TGarx Q&nTtGE 't11 ErnE 6 'Av (5ev
'tOv enTtQEasoV'V oL GvxocpaVrLES -nov GaV 't11
OV'tE oL xawTIeA.Les -noV 'tQvnoVv GaQxa GaV nA.Ttrts-
va nws {) (iv{}Q(,)nos alJ'tOs Exn cpc0'tLGTt. 'Av (5tv 'tOv tnTtQE-
asovv oL Gvxocpa'V'tLeS -nov GaV 't11 OV'tE oL
xa'taTIeA.Les -noV 'tQVnouv 't11 GaV nA.TtriS-
G'ta va niJs
12·7 '0 TGL KOjrx QW'tTtGE ErnE 6
. 'tQO<Pits, OnA,(,)v, niG'tTt 'tou MoU G'tOv (iQxo'V'ta
'tov. ErnE {) TGL K6rx: 'Av (5rv [.tnoQeY va reVEL aMotiJ>S xaL xanow
nQinEL va naQa[.tEQLG'tEY, nma ana 'ta 'tQLa nQw'to; ErnE {)
GxaA.oS: Ta OnM. ErnE {) TGl KDrx: 'Av (5tv [.tnoQeY va aMotiJ>S
xal xanow nQinEL va nOLa ana 'ta liMa (5vo nQw'to;
ErnE 6 1I 'tQoCPyt. 'Ana 'ta 'ta oL (iv{}Q(,)-
nE{}a[voV'V' fvClS MOs x(,)QLs niG'tIt G'tOv <'iQxo'\J'W 'tov (5ev
EXEL nou va aw{}eY.
12.8 ErnE {) Tal Tal TGirx: '0 dvaL an' 't11 cpVaTt 'tov
't[ 'tou "h ErnE {) Tal KDrx: T[ nov [.tL-
A.ytaa'tE E'taL, 'tOv (iQLG'tO! TiaaEQa MOra no'te (5t'V
cp'tavoV'V 't11 A.ESTt nov 'H xaA.ALiQrEui 'tov asU;n 000 "h
cpVGTt 'tov' "h cpVGTt 'tov <XSLSeL 000 "h 'tov. X(,)QLs 'to 'tQL-
23
1
zfPJ' flli
tuzfPJJtMi

o
'to 1) , 'to ft AWnaQ()aA l1S P,QLaSEL
GXUAOV ft
12.9 '0 'ih QG:>'t11GE 'tOV fLo ZOVO: XQOVta 'ta EGO()a ()Ev
qnavovv' va xav(,); '0 fLo Zovo 'tOU dne: 0XL 't1( ()Exa't11;
ErnE 6 Mo {)ExO,W; xat ()Ev qnavovv, nws va q:>w-
GEL it '0 rLO ZOVO 'tou dnE: 'Av q:>'tavovv 'YLa OAO 'tov Aao,
nwS xa1 ()EV q:>'tavovv 'Yta 'tOv 'Av ()EV q:>'tavovv
'Yta OAo 'tOv AaO, nwS xat q:>'tavovv 'Yta 'tOv
12.10 '0 TG1 TGayx Q(0't11GE «nws nQoa'YE'taL it aQE'tyt, nwS ana
't1(V nMvY[». ErnE 6 KUQLa aQXyt: 'OM1)JUxa EVnEL{J1(s
XL dALXQLVytS· axoAovBEL<; 'to "E'tGL nQoa'YE'taL it aQE'tyt. 'A-
'YaMS xanoLOv; BEML<; va SytGEL' xanoLOv; BEML<; va nEBaVEL.
'Av BEAEL<; va SytGEL xa1 BEML<; va nEBavEL, dGaL
'tits nMVytS·
«"OXL, 't1(V MytBELa, 'Yta 'ta nAoV't11 't11S,
anAWS xa1 'Yta 't1(V (iNIAI/rfp>.
12.11 '0 TG1'Yx 'tou TG1 Qw't11GE 'tov 'YLa 't1(V oQB1(
. '0 'tou dnE: '0 va dVaL
x11nas' 6 vnovQ'Y0S, vnovQ'Y0S' 6 na'tEQas, na'tEQas xat 6 'YVLOS,
'Y1.JL0S. ErnE 0 'ta MS! 'Av 0 ()Ev dvaL
x11nru;' 6 Vn01JQ'YOs ()EV dVaL vnovQ'Y0S' 0 na'tEQru; ()Ev dvaL na'tE-
Qru; xa1 0 'YlJLOs ()EV dvaL XL (iv vnaQXEL q:>a')'ll'to,
QW va GL'YOVQoS nciJs Ba 'to q:>a(,);
12.12 ErnE 6 ME xa1 'taX'tonoLd ()LXa-
G'tLX1( vnOBw11' a1J't0s dvaL 6 rw! '0 TGt Aou no'tE ()EV &q:>l1VE 't1(v
vnoGXwyt 'tov va
12.13 ErnE 0 EX()[xaG11 Gav 'tOUS
&MovS. Na a1J'to nQEnEL va xa'taq:>EQ(,).
12.14 '0 TGt TGayx QW't11GE 'Yta 't1(v 6Q&Yl ErnE 0
X(,)Q1<; avanavAa 'ta xaBytxOV'ta GOV' 'ta auXEU;
233
itfl)l fPI

0

I
I
12.15 Er'JtE 6 Mc:AE'to, E'JtWWl-LEV(,)S 'ta uU)?GQa'tEi'taL
a'Jto 'tLs TEAe'tE<;' E'tuL 'Jto'te Btv a'Jto W OQLa.
12.16 Er'JtE 6 '0 aQw'tos 'JtQoaYEL 'tLS xal\es 'Jtl\wQeS 'twv
aveQ&)'Jt(,)V, Btv 'JtQooyn 'tLs auX1[l-LES 'JtI\c:vQES 'tovS. '0 l-LLXQOs aV{JQ(,)-
'JtoS 'JtQa't'tEL 'to aV'tL{1E'to.
12.17 '0 TuL Kayx TuL QQ't1[UE 'tov KolJ4JoVxw YL<l 'tytv
'0 KOlJ4JoVxLQS 'toii anaV't1[uE: 'JtOQELa. 'Av
EuELS 'JtOV OB1[YEi'tE, axoJ\ou{Ju'tE 'tytv 'JtOQELa, 'JtOLO<; {Ja 'tOI\l-Lll-
un va l-Lytv 'tytv
12.18 '0 TuL Kayx TUL aV1[uuxoiiuE yL<l 'tOVS 'JtOMOVS xl\r<t>'tES' QQ't1[uE
'tOv KOl-L<t>oVxw. '0 KOl-L<t>oVXWS 'toii a'JtaV't1[uE: "Av EuELS Bev ftua-
u'tav 'touo a'Jtl\1[u'tos, XL (Xv 'tovS 'Jt1\1[QcJva'tE, Bev {Ja
12.19 '0 TuL Ka)?G TuL QQ't1[UE 'tov K0l-L<t>ovxw yL<l 'tytv
u1[' d'JtE: "Av uxo't(,)va OuOUS Bev axol\ou{Joiiv 'tytv 'OBO YLa va
v'JtOu't1[Q[S(') ouous 'tytv axoJ\ou{Joiiv, 't( {Ja I\rya'tE; '0 KOl-L<t>oVxwS
'toii a'Jtav't1[uE: rLa va 0Q{Jws, XQELasov'taL <t>ovm;
"Av oL Em{1vl-L(c:S uas c:lvm 6 Mas uas dvaL EvaQE'tos. 'R
aQE'tyt 'toii 'JtQ[yx1['Jta dvm uav 'tov aVEl-L0' it aQE'tyt 'tWv a'Jtl\wv
av{JQQ'Jt(,)v uav 'to XOQ'taQL' o'tav <t>uuaEL 6 aVEl-L0S, 'to XOQ'taQL

12.20 '0 TuL Tuayx Q&)'t1[uE 'JtW<; 'JtQr'JtEL va dvm 6 MywS
yL<l va {JE(,)Qu'tm SEX(,)QLU'tOS . .EI'JtE 6 I10LOv a'Jtoxal\ELS
SEX(,)QW'tO; '0 TuL Tuayx 'toii anaV't1[uE: 'AxoVyE'taL u'tyt XQQa, axoV-
yE'taL (nOv aQxoV'tLxO oIxo. Er'JtE 6 Av'tO<; dvm Saxou-
u'tOs av{1Q(,)'Jtos, 6XL SEX(,)QLu'tOS. '0 SEX(,)QW'tOs av{JQ(,)'JtoS dvaL a'Jto
'tyt cpVu1[ 'tou EUooS xaL <t>Ll\oB[mwS. ZUY[SEL xaM 'ta MyLa 'twv
av{JQQ'Jt(,)V xai 'l'taQa't1[Qu 'JtQ0uEX'tLXa 'tytv Ex<t>Qctull 'touS. WQOV't[SEL
'JtaV'ta va 'ta'JtELvos. Au'tO<; SEX(,)Q[SEL u'tyt XQQa, SEX(,)Q[SEL
u'tov aQxov'tLXO otxo. '0 saxouu'tos av{JQ(,)'Jtos EXEL l-Lev 'tytv &tj>1[
'tfAeWU av{JQQ'Jtou, o[ 'JtQaSc:LS 'tou 'tOv BLa1VEVBouv. L[YOUQOS
235
,
'fifijfYHm
I

ft
yu'x, 'tOv euv'to 'tov, i5tv 'Jto'tE. AiJ'tOs 6 avBQwnoS (X,WV-
G'ty( XWQu, G'tOv oTxo.
12.21 '0 <Pav TG[, nEQM'tWv'tUS 'tov G'tOv Bw[.Lo 'to'v XOQov 'tfts BQo-
X1lS, dnE: Tol\!JA0 va QWTI(GW t-.tf nmOv 'tQono f(
f( ai5l.x[u, cjJUVEQwvE'tm f( GVrxVGYl! ErnE () tHi5aGXul\os:
EQW'tY(GT(! IIQwm xm'tfu; 'to xUBftxov VG'tEQU 'ty(V aV'ta-
i5tv f'tGL f( aQE'tf(; 'ta i5Lxa GOV EM't'tW-
[.Lam 5XL 'ta OO't'tW[.La'tU 'tWV iiMwv' i5tv f( ai5lr
XLa; IIavw G'tOv Bv[.L6, xwi5VvE'ljJES 6 ti5ws, xul
01, GOV' i5tv cjJUVEQWVE'tUL f( GVrxvuf( GOV;
12.22 '0 <Pav TGl QW'tY(GE 'tL dvm f( 'tEl\au dnE 6 L1Li5aGXal\oS:
'Ayunas 'tOUS avBQwnovs. P(;)'ty(GE 't[ dVUL f( YVWGY(' cInE 6
Gxal\oS: rvwQLSEtS 'tOUS avBQwnovs. '0 <Pav TGl i5tv 'to
ErnE 6 'tOUS aXEQuwvS XUQux'tftQES xul
'touS G'touS aVEVn[.LOvs· [.LnoQovv xul 01, aVEvnpm
va y[vovv '0 <Pav TGl anoxwQT(GE' &wv GVvaV'tY(GE 'tOv TGl
dne: IIQlv I\[ro 'tOv xul 'tOv Q(,)'tY(GU 't[
. f( rvWGT(. ErnE 6 'tOUS aXEQuwvS XU-
QUX't1lQES xul 'tOUS G'tOUS avEv'tL[.LOVS· [.LnoQovv xul
va y[vovv T[ YlBEM va nET; ErnE 6 TGl
n nl\oVGLU 'ta 'tOV! "O'tuv 6 LOUV anEx'tY(GE 'to
Eml\Eyov'tUS ano 'to nl\ftBos 'tOv Kao fum i5tv Yt'tuv
ano[.LaxQvvBytxuv. "O'tuv 6 Tayx anEx'tY(GE 'to
G[I\EtO, Eml\Eyov'tUS ano 'to nl\ftBos 'tov n rev' OGm i5tv
Yt'tuv 'tEMWL avBQwnm ano[.LaxQvvBytxuv.
12.23 '0 TGl Koyx QW'tY(GE nws GV[.LnEQLcjJEQEGm G'tOUS cjJ[I\OVS. ErnE 6
L1Li5aGxal\os: TouS VOVBE'tEU; 6l\&tjJvxu' 'tOUS xuBoi5YlYEU; [.Lt
xo'tY('tu. 'l\.v i5tv MY(v G'tOv
12.24 ErnE 6 TGEYX: '0 t-.tf 'tLs 'tov
cjJ[I\ovS' [.Lt 'tOUS cjJ[l\ovS nQoaya 'ty(v
237
, '

••


! 1m to

Ii1 fftJ

JiJf tj ifif E
I
BIBAIO 13
«0 Tn Aoy ... »
13.1 '0 Tut Aov Qu)'t'lue yta 'tlt'V <'>Q&l1 Erne 6
'Euv 'to uIGA'IQiiS eeYcw£ro;. 'Dm'V 'tov S'l-
neQLCiuo'teQa, dne: 'AmmnO'V'I'tos .
13.2 '0 TuOyx KOylG, nQQ'tos aSL<vl-La'tOVXoS nAto'V u'tO'V olIGO 'tQ'V TuL,
QtJ't'lue yta 'ri(v <'>Q&l1 Erne a 'Euv 'to na-
u'tOVS V<jJiU'tal-Le'VoUS UOV' 'Va uVYX<JQeu; 'ta l-LiIGQou<jJaA-
'Va nQ0<J{Jeu; 'tOVS LlGa'VoUs. Erne a TuOyx K.6yIG: IIQS {Ja 'to
SEQ<J an elvai Lxa'VOL; Elne 6 l1Qo(,){]eu; OOOVS jV<JQ[SeiS
lGaM' ouovs ()E'V 'tovs jV<JQ[SeiS EuV, AEs 'Va 'tovs Eyxa'tMehpov'V
ot fiAJI,oi;
13.3 Erne a Tut AoU: 'A'V 6 nQLYX'l'1taS 'tov BEi uE n£QLl-L£'Ve yta 'Va uOV
a'Va{JEuei 'tlt'V nOio {Ja 1t'ta'V 'to nQQ'to l-LEA'Il-La uOv;
Erne a 'D,'ti anai'tiCmi yta 'Va anoxa'tcw'tytu<J 'ta 6v6-
Erne 6 Tut AoU: "E'tui i\Es; 8E<pvyeS 0lMVS an' 'to yla-
'tL {Ja nQEneL 'V' anoxa'tau'ta{JoVv 'ta Erne a
TL asw'tos '1tOV eloai, riO! '0 aeLCi'tos yta O,'ti ()E'V stQeL, u(,(,)-
nnMs· 'A'V w ()E'V dmi 6Q{Ja, Tt yJ\(,)uua ()E'V
W 'w'V it yJ\(,)uua ()E'V W oL n¢-
seiS ()E'V ne'tvxaL'VoV'V. M'V OL ()E'V '1te'tVXaL'VoV'V, OL
TeJ\e'tEs lGi it l-LOVUilGlt ()E'V W()OXil-LOVv. 'w'V ot TeJ\e'tEs IGL it l-LOVUilGlt
()E'V W()OlGil-LOVv, oL 'tilMVQLeS xat oL '1tOWES ()E'V 'to'V u'toxo
'tovS. 'Ea'V oL 'tLlMVQLeS xat oL '1tOi'VES ()E'V 'to'V u't0Xo 'tovs,
a Mas ()E'V SEQn nov 'V' alGoVl-Lnf[uei XEQia /GaL nO()ia. '0 aqiU'tOS
AOinO'V XQ'IUip.onoLeI 'ta a'V l-LnoQiC p: avw va l-LiAf[-
uei yul 'ta nQaYl-La'ta' EnLU'lS l-LiMn l-Lo'Vo yta 'ta nov
l-LnOQiC 'Va neaseL. 'tfts yJ\(,)uua,s a aeLCi'tOs ()E'V <l<Pf[-
'Vei 'tLnom u'tlt'V 'tVX'l!
239

,Att '
, au
to i! ' au [Q
o
1
13.4 '0 <:f>av Tul syt'tytuE va t-LEAz'tytuEL 'tyt u'JtoQa. ErnE {) Mv
oua Evas YEQOS YECVQYOS. ZytTYlUE va t-LEI\E'tytuEL 'tytv iGyt-
ErnE {) M:v oua Eva<; YEQOS iGytnou-
QOS. "O'tav {) <:f>av Tul anoXcJQTluE, dnE 6 n
&vB"Qcvnos, {) <:f>av TuL! "Av {) aVcJ'tEQoS 't1<; TEAz'tES, {) MDs
6tv va t-Lytv 'tOv {iv {) aVcJ'tEQoS 'tyt
uvvyt, {) MDs 6tv va t-Lytv 'tOv unytQE'tE1> {iv {) aVcJ'tEQoS 'tyt-
QEi 'tOv Myo 'tou, {) MDs 6tv va t-Lytv 'tytv "Av
f'tuL fXOUV 'ta nQaYt-LU'ta, an' OM 'ta t-LEQyt CiUQQEOUV ot
t-Lt 'ta 'touS u'tOVS wt-LOUS. n avarxyt fXEL I\omOv va t-LEAz'tyt-
'tyt unoQa;
13.5 ErnE {) an' 'ta "Av
uOU ava{}Euouv ot-LCVS iGal 6tv va XELQL-
sEGaL 'ta {}Et-La'ta, (iv ut u'tdl\ouv anou'tol\yt u'ta nEQa'ta 'tOl) iGO-
ut-Lou iGal 6tv t-LnoQELs va 't1<; uOU anav'tytuELS, 'tL uOU
'ta noMa nov
13.6 ErnE {) ErVaL {) xaQaiG'tytQa<; 'tou 0Q{}6S; "OM
iGMWS xcvQ1<; va Mv {) xaQaiG'tytQa<; 'tOU 6q{}OS;
'DuES {iv 6 LVEL, iGavE1<; 6tv 't1<; aiGoI\oU{}EL.
13.7 ErnE {) To Aov iGal 'to u'tyt 'touS
{) t-LEyaI\oS {) a6El\cpOs·
13.8 '0 el\qE 'tov Tulv 'tou nc,)s va
iGaI\a 'to 'tOU: anEiG'tytuE 'ta nqw'ta nqaY[ID-
'to" dne:: "Oua "Omv it 'tOU
cIne:: Mv &I\I\a. 'D'tav nl\oVnuE, dnE: IIol\v wQaia».
13.9 "O'tav {) EnWiGEcp'tTliGE 'to 6 Ziw fLo 06ytyouuE 'tytv
ErnE {) n nl\i({}os, al\yt{}ELa! ErnE {) Zav
'Aq:>ou unaQXEL 'to nl\ i({}oS, 'tL &MO va ErnE 6
Na 'to ErnE {) ffiv rw: 'to
'tL (j)..)uj va ErnE {) Na 'to
e r r ;
i \ , l p , f ) l { . 1 , 2 3 1 U . Q Q
1 m 3 i \ , ) ' X X b 0 i \ , Q ' Y l U . 0 ' 9 0 W ' D ) r l ' 1 3 ? ' l 1 l . ' Q ' t
3
i \ , ' D X 1 ' D X
Q V J J ' X m i \ , 1 3 1 3 ? , , { 1 1 , ' Q i \ , y . , ' 1 3 ? , , { 1 l . ' Q
Q - O O C Q V J J ' X 1 ' O i \ , 1 3 1 l . ' O r l 1 ' 9 f u r , ' W f J ' X 1 ' O i \ , 1 3 Q 1 3 ? ' l 1 l . ' Q i \ , y . , ' « ( ! ) ? ' l
1 l . ' Q ' t 3 i \ , ' O ' X Q - O O C 0 i \ , Q ' Y l 1 ' O r l 0 0 ] ' O X 1 ' O r l 1 3 Q - O O C
1 ' O r l 0 0 ] ' O X : 1 3 ? ' l Q O W 1 3 r l 0 0 9 1 ,
r ; > i \ , 2
3 0 0 0 c r l
' D ) W Q , m 0 ,
i \ , l { . 1 , 0 ' D ) r l 1 3 0 1 0 u . g q 1 ? i l 2 3 0 0 1 £ r l ' D ) r l i \ , t ! 0 ,

2 3 1 U . Q Q r ; > i \ , 1 m 3 i \ , 1 ' O W 0 i \ , Q ' Y l U . 0 ' 9 0 W r ; > 1 r l ' 0 , , { 0 ' X 0 c ; t Q
1 ' O i \ , 1 3 a m Q l , Q i \ , y . , 0 0 9 1 , 1 ' O I t 1 3
1 ' X j ' 0 1 £ u ' ' X 1 ] 0 1 £ m 0 , ' 9 i \ , 0 , , { 0 ' X 0 c ; t V » : 1 3 ? ' l
Q O W 1 3 r l 0 0 9 1 , r ; > i \ , p o o o c r l l L D ' 9 o w ' D ) W
Q , m 0 , ' ' D ) i \ , o r l m Q c ; t 3 1 3 0 1 0 u . g q
r ; > i \ , p o o 1 £ r l Q - 0 1 £ U . 0 ' 9 0 W ' O ) r l 1 3 X 0 ' 9 1 £ q , i \ , t ! ' X 1 u . , 0 , £ 1 " 8 1
' ' 9 1 , ( 1 ' 0 , 1 1 ' O X p r ; > q . r ; > 1 1 £ ( ! ) X ? l , ' D X 1 1 , 9
r ; > ' X 1 1 , u . M 3 9 a ' X i \ , ' 0 1 , l [ . i \ , t ! a m ' 9 ' X 1 1 £ ( ! ) 0 0 O u
Q 3 1 £ 1 3 : r ; > ' X 1 1 , M 0 3 9 a ) l Q , 0 1 0 0
- 9 1 , ) l , V l J Q 3 1 £ 1 3 : · l j . " { ( 1 V 1 0 1 i \ , ' f ( l 0 , h ' 8 1
r ; > i \ , ' a m i l Q l ,
- 0 0 1 Q r ; > i \ , p o o 1 £ r l i \ , y . , m i \ " ' 9 q . i \ , ' O J . , Q 1 3 X ,
' 9 i \ , ) 1 , ' a m i l Q l , i \ , y . , Q 3 1 £ 1 3 : 8 1 " 8 1
V l 3 " l ? l , 1 3 0 l j . 1 , v O ' X 1 U ? r ; > i \ , r ; > 1 1 ' ' 9 1 i \ , 3 1
' D ) r l 2 3 1 . 0 V l 3 0 X r ; > q . ' ' 9 1 ' ' { 1 0 ' O S : Q w o : r 1 J 1 1 ' D X U . r l 9 ' X V , Q 3 1 £ 1 3 : z ; 1 ' 8 1
r ; > 1 , r ; > 1 , ( 1 ' O i \ , a o l l ? r l ' O O ' O u q , 0 1 £ r ; > i \ , 1 q . U . W 1 1
' « 1 0 i \ , 9 W 1 0 ' ' D ) 9 P q . W
1
3 " l ' 0 3 ? r ; > i \ , 3 0 Q , o o o u r l
r ; > q . ' ) O V J J ' X 1 0 i \ , ' 0 0 Q ,
o M 3
9
a
' X V l i \ , 9
0 X
1 1 £ ? i \ , y . , " Q 3 1 £ 1 3 : 1 1 " 8 1
, , { ' X O " { Q
' O X 1 3 r ; > q . V l i \ , 9
0 X
' D ) O l , U . Q l } . . ' O X p r ; > q . 0 i 1 9 o X i \ , ' O i \ ? , , 0 ' 0 0
- ; m ' 3 0 Q , 0 1 0 1 £ o r l 1 0 U . O X 1 J 1 i \ , y . , Q 3 1 £ 1 3 : 0 1 " 8 1
T
o .
'
' .

,
, _ . t t l
,
o ? D l f
,

,

:tl$ifi)
'
I, fiBfl"

;,Ft'iltim
11j, , 1ttJ
1'-rFt,
13.16 '0 Q0.Yt'lGE ita 'tytv Er'ltE 0
'DGm xoV'ta XaLQo'v'tm, lIDxQta G'ltE'UOOUV.
13.17 'D'tav 0 TGL OQiG't'lXE G'tytV 'ltoi\'l TSu c[:>oU, QW't"flGE
ita 'tytv oQ{)yt Er'ltE 0 Mytv [.Lytv
G'ta 6cpEi\'l. "Av OEv 'tOv G'to-
XO GOU· iiv G'ta 6cpti\'l, OEv {)a 'ta G'tLs

13.18 '0 U [.L[i\'lGE G'tOv Ko[JApoUXW XaL d'ltE: [.LtQ'l [.LOU v<Jt<iQ-
Evas aXEQaws av{)QQ'ltOS· Xa'lto'tE 0 'lta'tEQas 'tOU va
xMllm Eva ExdvoS 'tOv xa'tEOQGE. Er'ltE 0 Ko[.LCPoUxws:
[.LEQ'l [.LOU OL aXEQmm aV{)QQ'ltm dvm 0 'lta'tEQas
'tOv iULO 6 'tOv 'lta'tEQa. Av'tyt ft aXE-
Qmo't'l'ta 'tOUS.
13.19 '0 c[:>av TGL QW't'lGE 'ti ft 'tEi\ELa aV{)QQ'ltLa. Er'ltE 0
i\oS: G'tLs V'ltO{)EGELS, [.Lf
'touS aMoUS, 'ltLG'tOS. 'Axo[.L'l iiv G'touS
n xal Ti, av'ta OEv va 't'
13.20.'0 TGL KOiX QW't'lGE: Ti cLOOUS aV{)QQ'ltoS [.L'ltoQd v'
MiwS Er'ltE 6 'D'ltowS G'tLs 'tou
a'lt' 'tytv v'tQO'ltyt, o'ltmos Gf a'ltOG'toi\fS G'ta 'ltEQa'ta
'tOU XOG[.LOU Of v 'tytv Moi\yt 'ltOU [.L'ltoQd v' a'ltoxa-
MiWS
Er'ltE 6 TGL Korx: M'ltoQQ va QQ'tytGQ 'ltmOs axoi\ou{)d a[.LtGQS [.LE'ta;
Er'ltE 6 'D'ltowS a'lto 'to Yow 'tou 'to GE-
ruws, 6'ltOwS G'tOv '(Ow 'tou 'tOv 'to'ltO
aoci\cpos. Er'ltE 0 TGL K6jX: M'ltoQQ va QQ'tytGQ axoi\ou{)d a[.Lt-
GQS [.LE'ta; Er'ltE 0 "O'ltOLOS ctVaL 'ltLG'tOS G'ta
G'tLs aV{)QQ'ltoL! "OGO
o[.L{.)S iiv dVaL [.L'lt0Qouv v' axoi\ou{)ftGOUV a[.LtGQS
[.LE'ta. Er'ltE: OGOUS Gyt[.LEQa, 'ti i\E'tE; Er'ltE 6
245


I 0
, ' * 1t]'·tiL '

JI '

JJtftli
o
o
uxaMx;: 'AMoC[Wvo, dVaL 'tOuo M:v asU;n va 'tous ()L-
VELS
13.21 Erm 6 dWooxaAos: 'Aqx)'u ()fv xa'trupEQa va OOOVS no-
QEVOV'taL u'to vnoXQE<J'tLXa Sa u'tQa<pw u'tous
xat 'touS tmqroi\aX'tLxoVS: OL On(Ju()yt1tO'tE Sa nQoX(J-
Qytuovv, oL tmqroi\aX'tLxol Sa 'ttt; anoqrurovv.
13.22 ErnE 6 dL()auxai\os: m avSQ(JnOL 'tou No'tov exovv
«"OnoLOS ()fv E)GEL u'taBEQ0't'l'ta, ()fv rLVE'taL OV'tE OV'tE SEQa-
nEV'tyts». 'QQaTa <<'OnoLOS ()fv dvaL (naSEQOs u'titv aQE'tyt,
lWVO V'tQOn1t va ErnE 6 dLMuxai\oS: M:v 'tou XQELIlsE'taL
av'to dvaL oi\o!
13.23 ErnE 6 dL()auxai\os: '0 clQLu'tOS tm()L(:JxEL 't'i'(v aQ[WvLa xal 0XL 'titv
'tav'tLu'l. '0 avSQ(JnoS tm()L(:JxEL 'titv 'tav'tLull xal 6XL 'titv
aQ[WvLa.
13.24 '0 Tul KOjx QW'tlluE: "Oi\OL oL avtlQ(JnOL 'tils XWQas 'tov aranoVv' 'tL
nLu'tEvE'tE rL' av'tOv; ErnE 6 dL()auxai\os: dfv aQxE'i.
'Oi\OL oL avtlQ(JnOL 'tils XWQas 'tOv 'tL mu'tEvE'tE rL' av'tov;
. ErnE 6 dLM,uxai\oS: M:v aQxE'i. Kai\v'tEQa va 'tOv aranoVv oL
xaMl avtlQ(JnOL 'tils XWQas xal ot xaxol va 'tOv
13.25 ErnE 6 dL()OOxaMS: TOv clQLU'tO ruxoi\a 'tOv V1tytQE'tELt;, BVuxoi\o
va 'tOv eUxaQLU'tytuELt;: 'Av rLiL va 'tOv EVX(lQLU'tytuELS ()fv axoi\ovSELt;
't1(v 'OM, 'tOv (h)U(lQW'tEU;. OOOVS 'tOv V1tytQE'tOVv aML'tEL
0,'tL dvaL Lxavot va 1tQOO<llEQOVV. TOv avtlQ(Jno BVuxoi\a 'tOv
V1tytQE'tELt;, ruxoi\o va 'tOv eUX(lQLU'tytUELt;: 'Av rLiL va 'tOv eUxa-
QLU'tytUELt; ()fv axoi\ovSEU; 't'i'(v 'OM, 'tOv eUX(lQLU'tEU; 0V't<Js. 'AJ'C OOOVS
'tOv V1tytQE'toVv aML'td va dvaL xai\ol uf: 0Aa.
13.26 ErnE 6 dLM,uxai\oS: '0 c'iQLU'tOS dVaL 0XL vnEQO-
n'tyts' 6 avSQ<.mDS clvaL vnEQOn'tllS, 0XL
13.27 ErnE 6 dLM,uxai\os: 'A'taQaxos, an0<llauLu'tLXOs, anMs, aQrOs u'titv
1tOi\u xoV'ta u't1(v 'tEi\ELa avtlQ(JnLll.
247

"
, 0
------------ -- ----------
13.28 '0 TGL Aou Q&Y[:/(GE: llwS nQETIH va xanoLOS va v'
M')'LOS; ErnE 6 GUVE'tOS, ytnLOS' 'to-
'tE v' M')'LOS: xaL GUVE'tO; 'tOUS <9L-
/\oUS, ytnLOS 'tOUS ai5EA<900S 'tOU.
13.29 ErnE 6 'Av 01, xaJ\oL 'tOv AaO E<9'ta 'tOv
EXOUV
13.30 ErnE 6 Llli5aGXaAOS: 'Av ana[i5Eu'toUS avBQcJnous G'tOv no-
Gav va 'tous G'tOv
249
r
o
BIBAIO 14
«0 LIAN PQTHLE ... »
14.1 '0 LIAlV Q(il't'lue YIAl 'tytv v'tQO'ltll. Er'lte 0 'l\v ft XWQa
axoi\ov5-CL 'tytv 'OM, EU>'JtQU't'tELS 'tOv uOV' (iv ft XWQa Btv axo-
i\ov{JCL 'tytv 'OBO XL EU>'ltQa'teLS 'tOv UOV, dvaL V'tQO'Jt1!.
14.2 L'tU; uOV xa{J6i\ov <jJlAaQXla, E'ltL{Je'tLX6'tI['ta, AaL-
av'to EtvaL ft 'ttJ\na av{JQQma; Er'lte 0 Av'to
dvm ftB'l BVuxoi\o' (iv ElvaL xal ft 'tWLa av{]QQ'ltLeX., Btv 'to
14.3 Er'ltE 0 '0 MyWS 'ltOV xaiQe'taL va U5lQ'teUEl, Btv eTvaL
va {JeQQCL'tm Myws.
14.4 Er'ltE 0 'l\v ft XWQa axoi\ov{JCL 'tytv 'OM, uw M-
YLa, u'tlS (iv ft XWQa Btv axoJ\ov{Jc'i: 'tytv 'OM,
u'tU; u'ta MyLa
14.5 Er'ltE 0 '0 EvaQE'tos Etvm O'ltQUBll'lto'tE evyJ\Q't'toS, 0
E'iJyJ\Q't'toS Bev dvaL QnQuBll'ltO'te Xl EvaQE'tos' 0 'ttJ\eWS av{JQQ'ltoS
dvm QnQuBll'ltO'te yevvawS, 0 yevvawS Btv eTvaL QnQuBll'lto'tE xal 'tt-
J\eWS av{]QQ'ltos·
14.6 '0 Nav Kbyx Kovo QW'tI[ue 'tOv '0 rv ft'tav BetVOs
'tI[S' 0 '1\.0 fueQVe 'to, u'tytv Xl oL 006 'tovS Btv
ant<jJvyav 'tov {Java'to. '0 rv xal 0 Tsl fu'ltEQvav of tBWl
'tOv XaQ'lt6' xtQBLUav '0 Btv anaV't'l-
uE. 'D'tav 0 Nav Kbyx Kovo a'ltOxwQ'lue, d'lte 0 '1\.Ql-
u'tos, 'ltQawa% 0 &v{]QQ'ltOS av't6s. I16uo 'tytv
1
4.7 'AQLU'tOS OxL 'teAeWS &v{]QQ'ltOS, va vnUQ-
MlXQOs XL &lu't6uo 'tWWS &v{]QQ'ltOS, Btv {Ja 'ltO'tt.
14.8 Er'lte 0 TOv aya:rrfu;! M'ltOQeU; va 'tOv va Bov-
J\t'¢H; To{) EtuaL oM'¢vxa 'ltLU't6S! M'ltoQeu; va 'tOv VOV{Jet1!ueLS;
14.9 Er'ltE 0 'D'tav E'ltQ6XH'tO va uUV'tax{JCL eva BLeX.'tawa, 0
ITt fu 'to 'ltQOuxtBw, 0 n ThiJ 'to UXOJ\laSe xaL 'to ava{JeQ-


,

'
'


QOUGE, 6 TGt, fu, 6 vneUevvOS, G'tOi\U;E "riyv EXCPQWITl xat,
6 TGt, TGav ano 'to Tayx. At, 'tllv anoXQwGIl.
14.lO Kanows Qc0'tytGE 'tov TGt, TGav' cInE 6 'Ei\Ey([.L(,)V
Pc0'tytGE yta 'tOv TGt, n· cInE 6 "AX, aiJ'tos!
AiJ'toS! Pc0'tytGE yta 'tOv Kouav TGoyx.· cInE 6 T[
nos: 'MEG:JtaGE 'to ITtaV n, ano 'tOv aQxoV'ta 'tOU
OLXOU ITo EXETvoS, [.Loi\ovon nEQaGE [.Lqai\ES WS 'to'
YEQa[.ID'ta, OEv acpytGE va 'tOU nO'tE [.Lta OUGa-

14.11 ErnE 6 <P't(,)XOs xat, va [.Lllv oUGaVaGXE'tETs, aiJ'to cIvm
'to OVGxoi\o' xat, va P,llv aiJ'to cIvm wxoi\o.
14.12 ErnE 6 '0 MEyx. Kayx. TGOUO (JS Enw'ta'tyts 'tWv o'(x(,)v
TGao xat, ll'tav OEV [.LnoQEL o[.L(,)s va cIvm
[.ID'touxoS OU'tE GE xQa'tyt O:rt(,)S 'to TEyx. ft 'to LoUE.
14.13 '0 TGt, AOD Qc0'tytGE yta 'tov 6i\oXi\ytQ(,)[.LEVO cInE 6
Gxai\os: "Onmos 'tll Gocp[a 'tOU TGayx fOD TGoyx, 'tllv
'tOU Koyx TGouo, 'tll YEvvmo'tyt'ta 'tou TGouayx
. TG[, 'tllv 'tEXVyt 'tOU mv no E:JtLni\Eov 'tllv nOD xaQ[-
souv 01, TEi\E'tES it aiJ'tos, va[, [.LJtoQEL va 6i\o-
xl\ytQ(,)[.LEVOS ErnE [.LE'ta: L'tLs [.LEQES [.IDS, o[.L(')S, 't[ 'to,
aSE'tm oi\a aiJ'ta 6 6i\oxi\ytQ(,)[.LEVOS 'Gnows [.LnQOG'ta G'to
XEQOOS GXEcp'tE'tm 'to onows [.LnQOG'ta G'tOv x[vouvo
v' 'tll S(,)Y( 'tou' onoLOS, as nEQaGE xmQos,
OEV 'tov Myo nOD Exa Oc0Ga, aiJ'tos [.LnoQET va
6i\oxi\ ytQ(,)[.LEvos.
14.14 '0 Qc0'tytGE 'tOv Kayx. M1yx. TGta yta 'tOv Kayx. LoD BEv
TG[: NO, 'to nCJS 6 KUQwS GOU «OEV OEv YEMa xat,
OEV '0 Kayx. TGta 'tOU anav'tytGE: "Onows Gas ni\yt-
QOCPOQytGE, xava [.LEyMO '0 KUQwS [.LOu omv it
wQa 'tou' 01, OEV an' 'to' i\6yw 'tou.Rf*

rWMffilltz
fcMn mav dVCXL hUL oL avBQG1toL Bev xouQ<U;ovtaL an'
'to. rt/\'La 'tou. 'A1taL'tET O,'tL BLxawu'taL' e'tuL oL avBQGnOL Bev xou-
QtU;OvtaL an' 'tu; aML'tftUEU; 'tou. ErnE 6 Au'to
va; Au'to CiQayc;
14.15 ErnE 6 '0 Tuayx fov Tuoyx 'to <I>ayx xa1
ano 'to AO'lJ va 'tOv BLaBCX'tEL 6 aBENpOs 'tou, 6 BtL. 'Duo XL
Civ I\evE nwS Bev nLECiE 'tOv itrEl-wva, trw Bev 'to nLCi'tEVG.
14.16 ErnE 6 hLBauxaAos: '0 Bev 'tou Tu1v Yt'tav nDV"flQOs xa1 OxL
axtQCtLO<;' 6 hoVxas Xouav 'tou Tu1 lj'tav axtQaLO<; m1 OxL nDV"flQOs.
14.17 ErnE 6 T61 AoV: '0 Xouav m1 uxo'tGuav 'tOv aBeA-
q:>6 'tou, 'tOv 1tQLYXllM '0 TOOo Xov m-&avE 'tOv 1tQLYXllM,
6 Kouav OxL. ErnE 6 Tu1 AoV: Yt'tav 'ttMLO<; avBQG-
nos, e'tuL BEV dvaL; ErnE 6 '0 Xouav tvvLa
<POQES m1 uUyxaI\EUE 'tovS nQLYXllnES' OxL 'to' MM xa1
'to' 'tou 0./\'/\'0, 'tYlV tmQQoYl nov auxouuE 6
Kouav Tuoyx. Au'tYl lj'tav it 'tt/\'ELa aV-&QGnLci 'tou. Au'tYl Yt'tav it
'tWLa avBQGnLci 'tou.
14.18 ErnE 6 Tu1 Korx: '0 Kouav Tuorx BEV lj'tav 'ttAnoS aV-&Qwnoe;,
e'tuL BEV dvaL; "O'tav 6 Xouav xa1 uxo'twuav 'tov
aBEi\(pO 'tou, 'tOv nQLYXllM BEV LxavOs va nE-&ava
'tou a/\'/\'o' erLVE 6 nQw-&unouQroe; 'tou ErnE 6
uxa/\'oe;: '0 Kouav Tuorx, Qe; nQw-&unouQroe; 'tou, 'tov
Xouav va vnmcU;EL 'tOVS nQLYXllnEe;, va tMVwptQEL 'ta-
u'to WS 'tU; 6 MOs 'tove; xCtQ-
nove; 'tCni 'tou. XGQU; 'tOv Kouav -&a
'to' aX'ttVLU'ta, 'tOVS XL'tCniES 6.QLU'tEQa.
eo. BllMBft, nLu'tOs uav aV-&QWMXL 11 yvvmxoVM, va
'XE nVLrEL u' Eva xaVML 11 XGQU; va 'tOv xavELe;;
14.19 '0 LOV BEv Tu1 tnt'tQE't»E va nQoaX-&ET uE
'tils Au/\,fte; 'tou au'tOv xa1 6 tnLU'ta't"fle; 'tou, 6 Tuouav.
255
IJ!
,ft**z
o
I
j
'AxmJyov'tas 'to 0 dnE: Tou ast1;E 'to 6vo[ID
BEV.
14.20 "O'tav 0 'tous dnE nwS 0 A1yx 'tOU i5t:v axo-
AovBET 'rilv '0<56, 0 Kayx TG1 Qci)'tllGE: 'A<jJOu i5ev
xa'taG'tQacjJEI 'to xQa'tos 'tOV; '0 anav'tllGE: '0
TGOyx LOU fu qJQoV'ta;EL ytiL 'tOUS SEVOVS, 0 TGOU Tovo
ytiL 'tOv Nao 'tG:>v IIQoyovwv, 0 B<'w LOVev Ti;tiL qJQov'tL-
ytiL 'to' i;ll'tft[ID'ta. 'AqJou nG:>s 'to xQ6r
'toS 'tOV va xa'taG'tQaqJET;
14.21 ErnE 0 'Av 'to, GOV Gt: SEnEQvouv, MGXOAo va
YLVOVV EQya.
14.22 '0 TGt:v TGt:yx TG1 i50A.oqJOVllGE 'tov '0
'tLs 'tEA.Enxt:s vhj>ELS G'tytv AvA.yt
GE 'tov A.Eyov'tas: '0 TGev Xt:yx i50A.oqJoVllGE 'tOv
va 'tov' naQaxaA.G:> qJQOV't[G'tE va ErnE 0 NO,
'touS 'AQXOV'tES. ErnE 0 IIaA.mO'tEQa
xa'tEIxa i5t:v va Gas 'EGETS
A.E'tE va 'touS 'tQETS 'AQXOV'tES! IIftYE xa1 'touS
Mv EnQasav 't[no'ta. ErnE 0
xwrETxa as[w[ID' i5t:v va 'tov
14.23 '0 TG1 Aou Qc0'tllGE nG:>s vnllQE'tETs 'tov dnE 0
ADs: Mytv 'tOv as GVYXQoVG'tELs av'to 'tOV.
14.24 ErnE 0 '0 G't0XEVEL '4>llM' 0 avBQwnos

14.25 ErnE 0 IIaAtiL oL avBQwnm ytiL va
GOVV 'tOv Eav'to 'tovS' ytiL va 'touS
iiMOVS·
14.26 '0 TGOU IIo fu EG'tELA.E anEA.laqJoQo G'tov '0
qJOVXLOS 'tov va xaBllGEL xa1 'tov Qc0'tllGE: IIG:>S 'to' 0
KVQwS GOV; 'EXETvoS 'tOU anav'tllGE: '0 nQoGnaBET va
257
"
}I·tiL 0
1
'ta 'tOV' cJG'tOGO BE'V 'to fXEL xa'ta<jJEQEL
'Dm'V f<jJV')'E () anEi\La<jJOQOS, EL1tE () flLBaGxai\os: n anEi\La<jJOQOS!
n anEi\La<jJOQOS!
14.27 EbtE 6 llLBaGxai\os: !lE'V xa'tEXELS E'Va Mit'V uXEBulSELS 'tyt'V
1toi\mxyt 'tOV.
14.28 Er1tE () flLB6.uxai\os TGErx: '0 aQLG'tOS OV'tE G'tyt uXE1Vll 'tOV Btv SE-
<jJEV')'EL a1to 'tit -5"Eull 1tOV xa'tEXEL.
14.29 Er1tE () flLBauxai\os: '0 aQLG'tos 'VOLW-5"EL 'V'tQ01tit a'V 'ta M')'La 1tQoxw-
Q0iYv 1tEQa a1t' 'ta fQ')'a 'tOV.
14.30 Er1tE () flLBauxai\os: TQL1ti\it ft 'OMS 'tou CiQLG't01)' E')'Q BE'V
'Va 'tit'V TEi\ELoS a'V-5"Qw1tOS, BE'v SEQEL 'tL d'VaL ft a'V"f[-
GVXla' uO<jJoS, Btv SEQEL 'tL d'VaL ft uVrxVull' ,),E'V'VaLoS, ()tv SEQEL 'tL
d'VaL () Er1tE () TGl Korx: flLBauxai\E, ft 'OMs 1tOV axoi\ov-
-5"ELS!
14.31 '0 Tul Karx E1tEXQL'VE 'tovS &i\i\ovS' d1tE () flLBauxai\os: TOGO aSws
fxEL ')'L'VEL 1tLCt () TGL; 'DGO ')'LCt Bev XQOv0S ')'L' aino.
14.32 Er1tE () flLBauxai\os: Mit'V i\V1to,GaL 1tOV BE'V GE a'Va')"VwQ[1;ov'V oL
&i\i\ov 'Va i\v1t&GaL ')'LCt 'tLs GOV.
14.33 Er1tE () flLBaGxai\os: flE'V V1tO-5"E'tEL EX 't&)'V 1tQO'tEQW'V 1tQS -5"a 'to'V
ESa1ta'tytGov'V, BE'V -5"EWQEi 1tQS BE'V -5"a 'tOv XL ma'V
cJu'tOGO av'to d'VaL 6 1tQw'tOS 1tOV 'to aiu-5"a'VE'taL: Btv d'VaL
aSws;
14.34 '0 BEL I:Erx Mov d1tE u'tOv TGoV, ,),La'tL XOQ01tllBils a1tO
XAaQl uE XAaQ[; ')'LCt 'Va Ev'tV1twuulSELS 'tit ')'AWGua
GOV; Er1tE 6 flE'V -5"a 'Va MV1tWGL6.G(,.) 'tit
')'AWGGa a1ti\ws 'tit G'tE'VOXE<jJai\L6..
14·35 Er1tE () flLBaGxai\os: To ai\o')'o Tul BE'V ')'LCt 'tit
aMa ')'LCt 'tit'V aQE'tyt 'tOV.
14.36 Ka1tOWS QW'tllUE: «I:'tit'V aBLXla 'tOVS 'tit'V aQE'tyt
'tL 1tLG'tEVE'tE ')'L' aino; Er1tE 6 flLMGxai\oS: ME 'tL 'to'tE u'tyt'V
259
-l--UL

,

i1r-t!1
, fl JD


aQE'tyt 'tovS; L'tytV 'tovS 'tytv EuW'tyt'ta
'tytv aQE'tyt (J'tytv aQE'tyt 'tovS.
14-37 ErnE 0 xavEU; i5EV avayvCJQLSEL! ErnE 0
TCiL K6yx: i\ES nws xavEU; i5EV CiE avaYVCJQLSEL; ErnE -0
uxai\os: Mv 'tov OUQavo, i5Evxa'trryoQC> 'tovS av{JQc.)-
novs. MEM'tC> 'ta u'ta l)'l+>YtM. '0 OUQavOs wCJS

14-38 '0 Koyx ITo Civxocpav'tytuE 'tov TuL Aov Ci'tOV TuL LOVV. '0
TuL wov TuLYX ITo 'to avecpEQE MyOV'ta,s: '0 KVQwS va
ana 'tOv Kbyx ITo EYW EXCJ 'tyt C5V-
va 'to 'tou uvxocpaV'tyt Ci'tytV ayoQa. ErnE 0
8a EmxQa'tytuEL Y( 'OMs; EV'tOi\yt 'tou OUQavou.
8a Eyxa'tai\ELcp{JEI Y( 'OMS; Ervm EV'tOi\yt 'tou OUQavou. MnoQEI 0
Kbyx ITo AL<io v' aV'tL'tax{Jd u'tytv EV'tOi\yt 'tou OUQavou;
14-39 ErnE 0 OL mo anouvQov'tm an' 'tov oL
xa'tc.)'tEQm anouvQoV'taL ana evav 'tono· oL xa'tc.)'tE-
QOL ExcpQauyt· oL anouvQov-
. 'taL ErnE 0 'ECP'ta av{JQCJnm 'to EnQa-
au'to.
14.40 '0 TuL Aov u'tytv ITvi\yt. '0 cpVi\a-
xa,s 'tf(s ITvi\ytS Qc.)'tytuE: 'Ano nou; ErnE 0 TuL AoV: 'Ano 'tOv
cpoVxw. ErnE 0 cpVi\axa,s: Mv EtyaL au'tOs nov «<lV xuL nws i5EV
Qu'touo
14.41 '0 EnaU;E Ci'tO xanows nov
Eva xai\a{JL neQauE an' 'tytv nOQ'ta xaL cInE: ITaLSEL
'tytv 'tov "YCi'tEQa ana i\Lyo cInE: TL
'tovo au'to 'to 'tuax, 'tuax! 'J\.v xavEU; i5EV CiE avayvCJQLSEL, {Ja nQe-
nEL xano'tE va
«Baw 'to va 'to {Ja 'ta QouXa uov.
Pytxo 'to ani\C>s va 'ta
fPJiHl1 '

toWTffil E

·jtJltfl1iift 0
fttUdDi
EbtE 6 TL ol--tQS 'tCno'ta ot\!
!--tOuXSa OVuxoi\o.
14.42 ErnE 6 Tul Tua:yx: TO, XeCYJJoax aVa<jJEQovv: «'0 K6,o TuOyx nEWov-
uE u'tYtv KaI\:v(1a' OEV l--tG\:(tuE Enl 'tQ[a TL l--tnoQOVl--tE va
at'J'to; ErnE 6 !1wauxaAoS: na'tL 6 K6,o Tu6jx;
01, 'It<7.II.awl EnQa't'tav 'to l:Ow: 'O'tav 6 01, exa'tov-
'taoES 'twv vno 'tov nQQ{JvnovQro, v'
auxovv 'to, xaB-itxovW 'tovS Enl 'tQLa
14.43 ErnE 6 'Av 01, aVu)'tEQm aranovv 't1<; TEAz'tES, evxoM 6
Mas 'tOVS
14.44 '0 TuL Aov Qu)'tlluE 'tOv ErnE 6
'tOv eav'to 'tov va uE(1E'taL ErnE 6 TuL AoV: At'J'to Elvm
01\0; ErnE 6 'tov eav'to 'tov va <jJEQEL
raJ\1(VTt u'tovs Mi\ovS. ErnE 6 Tul AoV: At'J'to oi\o; ErnE 6 !1wa..
uxa1\os: 'tov eav'to 'tov va ra1\1('vll u'tovs
an1\ovs av{JQu)novs· 'tOv eav'to 'tov va raJ\ 1(-
VTt u'tovs an1\ovs av{JQu)novs: '0 xaL 6 llivv OEV
. no1\v va 'to nE'tVXovv;
14.45 '0 rwvav tiw ll'tav xal nEQLl--tEVE.
ErnE 6 !1wauxaJ\os: ot\! uE(10V'taV 'tovS
av{JQQnm, OEV xa'ta<jJEQav 'tLno'tE 'to reQm, OEV
AiVE va nE{Javovv: Ka{JaQa M' Eva 'tOv X'tv-
nlluE u'ta rova'ta.
14.46 "EVa<; an' 'to TuOVE n"itraLVE 'to, u'tOv Ko!1r
<jJoVxw' xanows Qu)'tlluE re av'tov: xa{Joi\ov; ErnE 6
oauxaAoS: TOv (1AinQ va u'tQoyyui\oxa{JE'tm uE 'tOv (1AinQ
va (1ao[SEL u'tovs l--tEr6i\ovs. Mv va nQoooEVuEL"
an1\w<; va rQ1(roQa.

, WTilffi* 0

, if. ' J{Ij J!
'
BIBAIO 15
«0 AIfK Tor BEY ... »
15.1 '0 L10vxas Aliyx 'Cou BEl Qc.'nytCiE 'Cov K0!-Lcpovxw rta 'C"flV 'CaX'ClX"fl
'Cou 'JtOA,El-LOV' {) 'Cou anaV'CytCiE: rta 'COVS BvCilaCinXOVS
nayxovs xal 'Co, anEta 'CWv Ci'JtOV()Wv xa'Cl fXW aXoVCiH' 'Co, 'JtOM!-Llxa
Syt'Cftt-ta'Ca ()EV 'Co, fXW !-LEM'CftCiEl. T"flV aMyt t-tEQa fcpvrE.
15.2 'D'CaV fcp'CaCiav Ci'CO TCiEV, dxav CiwBET OL 'JtQO!-LftBElES' OL t-taByt'CES
ll'Cav aQQwCi'COl, ()EV !-L'Jt0QouCiav va Ci'CaBouv Ci'Ca 'JtO()la 'Covs. '0
TCil Aov aravax'ClCi!-LEv0S 'COv E'JtlCiXEcp'CytXE xal d'JtE: M'JtOQET Aol'JtOv
xal {) &QlCi'COS va rvWQLuU 'COCiO l-LEraAyt CP'CQXEla; Er'JtE {) L1lMCiXMoS:
'0 aQw'Cos 'C"fl cp'CQXEla 'C"flV aV'CEXEl' {) !-LlXQOS avBQw'JtoS a'Jto 'C"fl
CP'CQXEla 'ltaQaCiVQE'Cal {)AoCiXEQWS·
15.3 Er'JtE {) L1l()aCiXMoS: 'JtlCi'CEVElS 'JtWS l-LEA,E'CytCia 'JtOA,V Xl fXW CiVr-
XQa'CftCiH 'JtOMa Ci'CO !-LvaM !-L0v; 'ExETvoS 'Cou a'Jtav'CytCiE: <PvCilxa,
f'CCil ()EV dvm; Er'JtE {) L1l()aCixaAoS: "OXl, ()Ev dval f'CCil' a'JtAilJs t.tE 'Co
Eva 'JtQoCi'ltaBw va CiVQQa1.J.>w 'Co MV.
15·4 Er'JtE {) L1l()aCiXMoS: no, dval ft aQE'Cft·
15.5 Er'JtE {) L1l()aCiXMoS: "Evas a'Jt' OCiOVS «Ev 'JtA,ftQll a'CaQa-
()EV ll'Cav xal {) LoVV; T[ fxavE Xl EVBv-
'Cevl"tS Ci'COv BQovo 'tov, !-LE 'to 'JtQOCiW'JtO Ci'CQa!-L!-LEvO 'JtQOs 'Cov No'Co
- av'Co ll'Cav OA,O!
15.6 '0 TCil TCiayx QQ'CytCiE 'JtOta 'JtQE'JtH va dval ft ()larwrf( 'Cov' d'JtE 0
L1l()aCiXaA,0S: L'ta Mrla CiOV 'JtlCi'COs xal dA,lXQlvltS' Ci'Cls CiOV
a'JtOcpaCilCinxOs xal 'Axo!-Lyt xal Ci'tls XWQES 'tou
BOQQa xal 'Cou No'Cov av ft ()larwrft CiOV dvm f'CCil aV'C"fl
'Jtov 'JtQE'JtEl. "Av Ot-LWS Ci'Ca Mrla CiOV ()EV ETCial 'JtlCi'COs xal dA,lXQl-
vltS, Ci'Cls CiOV ()EV ETCial a'JtocpaCilCi'ClxOs xal axo-
!-Lyt xal Ci'C"fl rH'tOVta 'Jtov !-LEvElS, 'JtWS va BEWQytBET ft ()lar(Jrft CiOV
aV'C"fl 'Jtov 'JtQE'JtEl; "OQBws, va 'Jtav'CO'CE !-L'JtQOCi'Ca CiOV av-
o
-.
0
..
.. fti
'tES 'tis (h)o aQxEs· G'tltV va 'tis flA.E1tELS
G'to av 'tis axoJ\ov{JELs GVVEXG:lS, it 6Laj'wyft GOV {Ja
cLvaL nov nQEnEd
'0 TGL TGaj'IG 'ta fj'QCX'lJ>E av'ta G'to 'tOV.
15.7 ErnE 6 LiL6aGXaAoS: n EvMS, ciAfl{JELa, 6 L1 Put 'O'tav it XQQa axo-
J\oV{JOUGE 'titv '066, w{}iJS Gav 'to flE'J\oS· mav fl XQQa 6EV axoJ\ov-
{JOUGE 'tltV '066, Ev{}iJS ()(lV 'to flEJ\oS. n aQLG'tos, ciAfl{JELa, 6 TGOV
ITo fu! 'D'tav it XQQa axoJ\ov{JoUGE 'tltV '066, 6ExoV'tav v' avriJ..lJ,-
flEL OtaV it XQQCX 6tv axoJ\owOUGE 'titv '066, 'tUi\Lj'E 'ta nQOG-
oV'ta 'tov xaL 'to' 'XQVflE G'tOv xOQCPO.
15.8 ErnE 6 LiL6<iGxaAoS: '1\v GE xanoLOv asf2;EL va xaL 6EV 'tOU
XaVELS 'tOv av{JQwno· av GE XanOLOV 6tv asf2;EL va
GELS xaL 'tOU XaVELS 'ta Mj'La GOV. '0 GOCj)Os 6tv XaVEL 'tOv
av{}QCt)no xaL flEflatwS 6EV XaVEL 'ta Mj'La 'tOV.
15.9 ErnE 6 LiL6aGXaAoS: '0 Mj'LOS XL 6 'tEi\cLOS av{JQwnos,
6tv {}vGLcisouv 'tltV 'tEi\ELa av{JQwnLci 'tovS j'Lcl va sflGovv· {Ja nQo-
va nE{JaVOVV j'Lcl va 'tltV xQa'tflGouv
15.10 '0 TGL Koj'X nG:ls j'(vwm 'tEi\ELOS av{JQwnos. ErnE 6 LiL6a-
GXaAoS: '0 nov {JEi\cL va XaVEL xr:iJ\iJ, 'tit 6ovi\cLci 'tOV, 'JtQE-
'ltEL v' axovCuEL nQG:l'ta 'ta EQj'a.J\CLa 'tov: MOLa XQQa XL av flQE-
{JCLS, va 'tOVS asw'tEQOVS vnovQj'OOS va elGaL cP[,i\,os
OGOVS an' 'tOVS Mj'wVS cLvaL 'tEAELOL av{JQwnOL.
15·11 '0 fLclv fovav nG:ls 6LOLXEi'tm it xQQa. ErnE 6 LiL6aGXaAoS:
Ba6LSE 'to 'tWv 66flj'a 'tltV 'tWv rev· cpo-
Qa 'tov LEQCX.'tLXO GXoucpo 'tG:lv TGoov· j'Lcl EnE'tQE'lJ>E 'tovS
ilia xaL fOO· anayoQE'lJ>E 'ta 'tQayoo6La 'tOU TGEj'IG· xQa'ta GE
'tovS 6ELVOVS Qfl'tOQES: 'ta 'tQaj'oo6La 'tOU TGEj'IG 6Lacp{}d-
QOvv, oL 6ELVoL Qfl'tOQES cLvaL EnLxLv6vVOL.
15.12 ErnE 6 LiL6aGXaAoS: 'DnoLOS 6tv GXEcp'tE'taL 'ta GxoV'taCP'tEL
OnwG6flno'tE GE XOV'tLVES Gxo'touQCS.
o
o
15.13 Erne: {) 'te:i\c:[&)uc:! M'V EX{,) uv'Va'V'tytUEL aX0tLyt a'V-
{JQ(,)no nou 'tlt'V aQe:'tlt Ouo 'tU; OtLOQq:>e:s ytJ'Vaixe:s.
15.14 Erne: {) '0 Tuarx BE'V Tuayx ua'V 'Va 'to EXI\e:'ll>e: 'to as[&)-
'tov: YVWQtl;e: nouo aSws "fl'ta'V {) Awu Xo{n, aE'V
'tou Ea{')ue: 'tlt {JEuyt.
15.15 Erne: {) '1\.'V ano 'to'V eav'to UOV anm'te:is noMa xat ano
'touS iiMovS I\L')'a, xQa'tru; uE anou'tauyt 'tlt'V Ex{JQa 'tovS·
15.16 Erne: {) Onow'V aev uV'Ve:XWS: <<'tL 'Va xa-
'V{'), 'tL 'Va xa'V{')), E')'Q aE'V SEQ{,) 'tL 'Va xa'V{,)!
15. 17 Erne: {) 'DuaL 01\'1 Trrv X{,)QU; u'tlr
Wlt 'Va CJ.nl\Ws oL nQIil;ELS 'tovs
ac:[x'VoV'V 'tovs ... 'tL oouxol\yt ne:QLn't{,)Uyt, al\yt{JELa!
15.18 Erne: {) '0 'tov 'tlt
'Vyt' 'tlt'V auxe:i 'tw'V Te:i\c:'tW'V, 'tlt'V EXq:>EQEL 'tane:L'Vo'tyt'ta, 'tlt'V
A1J't0s al\yt{JELa d'Vm
15.19 Erne: {) '0 aQLU'tos 'tlt'V 'tov'
aE'V nou aE'V 'to'V a'VaYV{,)QU;oV'V oL &I\I\oL.
15.20 Erne: {) '0 a'V, q:>e:v')'o'V'ta,s an' 't1'( s{,)yt,
aE'V EXEL xa'VEL 'to 'tov.
15.21 Erne: {) 'D,n a'VaSyt'tEL {) u'tO'V eav'to 'tov, {) tLlr
xQOs a'V{JQ{')noS 'to a'VaSyt'te:i u'touS iiMovs.
15.22 Erne: {) '0 ne:Qytq:>a'Vos xat
xat
15.23 Erne: {) '0 aev xanow'V t-t6'Vo xat t-t6'Vo
'to o,n aev xat t-t6'Vo alJ'tO'V
nou 'to MEL.
15.24 '0 Tut Kayx Qw'tytue:: aQa')'e: tLLa I\ESyt Lxavi( 'Va xa{Joayt,),e:i
'tU; 'tOU a1J{JQ(;)nov uE 01\'1 'tov 't1'( s{,)yt; Erne: {)
NaC, ft MSyt "O,n aE'V 'to'V eav'to UOV, tL1'('V
'to u'touS &I\I\ovS.
fix. it ;tt
ffij ff -t!!. 0
!t15.25 EhtE 6 dLBooxa.i\.oS: 'EnrnA;rlsa evav &vlJQ01CO, E'1taLVEGa evav a:fJ.JJv;
EnaLVEGa, nQo,!,),ov[.,tEV0S 'tov mEGa vno L't'!-
GE avlJQGm;ovs Gll.V amOv oi TQEU; xaL
G'rip; '066.
15.26 ErnE 6 'AxO[.,t'! E')'(') 'tOv nov oi iG'to-
QW,),Qacpm &cp'!vav xEva G'ta ')'Qacp'ta 'tovS fum dXav CiAD')'a 'to'
&cp'!vav GE a:fJ.JJvs va 'to, innEVGOVV 't"Ylv nQcJ't'! cpoQa. L'tL<; [.,tEQES
av'ta
15.27 ErnE 6 TO, nEQL'tExva vnovo[.,tEvOVV 'tytv aQE'tyt·
oi a6taiUaSLES 'to' !-LE')'aAa
15.28 ErnE 6 Oi nOMoL xanowv; IIQEnn va ESE'ta-
GOV[.,tE xaM 'tOVS M')'ovS. Oi nOMoL Aa'tQEVOVV xanowv;
va ESE'taGOv!-LE xai\a 'tOVS M')'ovs·
15-29 ErnE 6 '0 &v{JQ0nos [.,tnoQEi xaL !-LE,),McJvn 'tytv 'OM,
BEv ft '060S 'tOv &vlJQ01CO.
15.30 ErnE 6 nov BEV BWQBcJBIlxE, [.,tnoQEU; va 'to

15.31 ErnE 6 IIEQaGa oi\,,! 'tytv X0QL<; q:>a'Y'l'to, oi\,,! 'tyt
vUx'ta X0QL<; vnvo, va 6EV WCPEi\,,!GE GE 'tLno'ta.
Kai\v'tEQa va dxa [.,tEi\,E'tytGEL!
15.32 ErnE 6 '0 G'ta 'tOV cpQov'tU;n 'tytv
'066, BEv cpQovtU;n 't"Yl 'tOV. ''Gnows 'tyt ')ii,
[.,tnoQEi xa1CO'tE va nEwoon' Onows [.,tnoQEi xa1CO'tE va ELGnQa-
'R aV'lGvXLa 'tOV EXn va xavn
't"Ylv '066, BEv EXn va xaVEL 'tyt
15.33 Erm 6 dLBOOxaAo;: 'Av7ti\,BE G'rip; ESOVGLa mL<; 'tOV, BEv
va 't"Yl 'rip; 'tov: as 'rip;
xa'tEX't'lGE, Ba 't"Yl XOOEC 'Av7ti\,BE G'rip; ESoVGLa G'tL<; 'tOV,
xaL 't"Yl 'rip; 'tOV, 6Ev 'rip; MxEi
6 Aaas BEv 'tOv 'Av7ti\,BE G'ripJ ESOVGLa
27
1
1M-tiL
1
0
i
1
xciQll G'tU; yvWGEU:; 'tOU, ll-JtOQEt: xal 't1l 'ritv 'twta av-
{JQwnt6, 'tOU, 't1lv &oxa oo;wnQfnEta, oev xa{JOO"flrel' 'tov NJfJ
'tou 'tU; TeAz'tfc;: oev XIiJJx;
15-34 ErnE 0 '0 oev SEXC,)QU;a 'tLs YVWGEU:; 'tOU G'ta
ll-JtOQEt: all-WS v' 0 ll-lr
xQOs av{JQwnos o!::v ll-noQa va ll-er
6Aa
SEXW-
all-WS 'tLs rVWGEU:; 'tOU G'ta
15-35 ErnE 0 'tovS av{JQwnous it 'tfi\eta
nOl\unll-o'tEQll an' 'to VEQO xal 'tlt CjJw'tt6,. To VEQO xal 'tlt
doa av{JQwnous va 'ta nooona'touv xal va nE{Ja[vouv· o!::v doa
all-WS no't!:: va nE{JaLvouv oL nov nooona'tllGaV 'tltV 'tf-
i\eta av{JQwnt6,.
15.36 ErnE 0 nQaSas 'tfl\EtaS av{JQwnLfu; ll-ltv unoXWQEt:c;
OV'tE G'tOv GOu.
15-37 ErnE 0 '0 G'ta{JEQOs rta'tl aQXfS,
rta'tl
15-38 ErnE 0 "O'tav unllQE'tEt:c; 'tOv itrEll-OVa, nQG>'ta
G'ta xa{JftxoV'ta GOU VG'tEQa 'tLs
15-39 ErnE 0 XWQLs otaXQ[oEU:;.
15-40 ErnE 0 "OGOl oev axol\ou{Jouv 'tltV Lata 'OM, oev xa-
vouv xOlva Gxeota.
15-41 ErnE 0 m I\fSEU:;; 'AQxa va eXCjJQa,souv xa{JaQa 'tit Gll-
av'to ol\o!
15-42 '0 nilre va 'tOv OEt:· OwV ECjJWGaV ll-1tQ0GW
G'ta Gxal\onana, dnE 0 Lxal\ona'tta. "O'tav ECjJ'tauav
ll-nQoG'ta u'to elnE 0 'D'tav
0 'tOv nl\llQocpOQlluE: '0 WOE elval eOG>, 0 oava
exa. 'D'tav 0 anexwQlluE, 0 Tul Tuayx. QW-
'tlluE: M' av'tOv 'tOv 'tQano nQfnEl va ll-U\fu; u'tOv
ErnE 0 ll-' av'tOv 'tOv 'tQono 'tou 1{;a,Qau'tfxwaL
273
.T ' f1 ' *
'

If=
'

,GJiflift
,l '
,Ta ' )j{ ,
,M:ffllfl"*

' RIJ
,
W1 gl ffi

BIBAIO 16
«0 TZ1 LI...»
16.1 '0 Tst n 'va bn1:dkt: G1:0 TGav rv. '0 mv no xat 0
TGt Aou 1:0V KOl-L<poVxw xaL 1:0U dnav: '0 Tst n
EXG1:Qa1:Ela xa1:a 1:0U TGav rv. ErnE 0 TGtO,
6Ev aea')'E Gas 1:0 Gq>AAl-L<1; nou 0 aexoVtas
1:aU TGav fu OQLG1:'lXE uno 1:aUS TIaAawus vnr&Bvvos 'tits
-&uGLas G1:0 ME'YX' E'JtLnAEOV 1:0 TGav ru EVtOs
'tits XQQa,s xat 1:aUS l-Las' AmnOv va 1:0U
ErnE 0 mv ft.6: '0 l-Las 1:0 aV1:0, El-LEU; oL 6vo
6Ev 1:0 ErnE 0 TGW, dnc xa001:E 0 TG60v Zfv:
«'Dnows EXH 1:il Mval-L'l, as G1:ts l-Las'
6Ev dvm ixavoS, va 1:a 'JtaQa'tTtGEL».
AOLnOv xat 6EV 1:Ov nQOG1:a1:EVE1:E, GXOVtWp1:H xat 6EV
1:0U nQOG<pEQE1:E GE 1:( 1:0U dG1:E 'AA.i\.(,)G1:E 1:a 1\6-
GOV 'Av it 0 QWOXEQOS SEq>'\J')'OVV urr
.1:ltv 1:0VS, av 1:0 OG1:Qaxo XEAQvas ft 1:0 nOAV1:tl-LO
xa1:aG1:QUq>oVv G1:0 taw 1:0 XOV1:( 1:0VS, nOLOs liQa,),E ')'L' aV1:o;
Er%E 0 mv rw: L1:ts l-LEQES l-Las 1:0 TGav ru LGxvQo xat
xOVta mo TIL 'Eav (5Ev 1:0Al-LytGH 1:QQa, UQr01:EQ(l oL ')'UWL xat
1:a 1:0V nEQaGOVV l-LE')'aAa ErnE 0 K0l-L<PoVxws:
TGtO, 0 UQLG1:OS ooovS 6Ev AEvE 1:( xat
')'L<l mvovv nLGu) ano 1:a 1:0VS. 'Eji:> AOLnOv ExU)
UXovG1:a nws 6 it,),El-LOVW; tvoS xQa1:ovs ft 6 uQX'l,),Os tvos orXOV
«6Ev UVflGVX0Vv ')'L<l 1:ft a:;.;;..a ')'L<l 1:il l-Lil
l-Lyt. 6Ev UVflGVX0Vv ')'L<l 1:ft a:;.;;..a ')'L<l 1:ftv EWL'4>'1 ')'aldlVflS»·
'Dnov it 6Ev Vn<iQXH Onov
1:d it ,),aA;ipJ'l, 6Ev V'Jt<iQXH futov
6Ev it uVtaQGla. 'Av EXOVV 1:a nQ<1'Yl-L<11:a wG1:oao OL
275
B 'xl'mt

;trr
F:ff bl ' alJ 1t
: ' ,
:f! ft( , tiif
AaoL 't&Yv ne:Qwx&Yv 6fV vno'taxBrtxav (nOv nQt-
nn va 'tous nQOGe:J\xVGU lLf 'tov xaL 'tytv aQE'tyt. 'ACjJou
0W0S 'touS nQOGe:J\XVGn, nQtnn xaL va 'to us I,XaVonOLytGe:L 'EGe:'U;,
no xaL T0Lo, vnytQe:'te:'L'te: xaL 01, Mo 'tov Ga<;. m MOL
'twv ne:Qwxwv 6fV EXOUV vno'taxBe:T, oiS'te: dvm I,xavos
exc:Tvos va 'tous 'R XWQa 'tou ana 'tyt
'tytv naQaxlLyt, 'tL<; 'tOUS xa1 6fV
Gf BtGyt va 'tytv nQoG'ta'truGn. Gxe:6uil;e:L evtQ-
lLtGa G'ta 'tyts. IIoJ\u nws 'ta 't&Yv ano-
'Y0vwv 'tOU o'(XOU 'twv TG1 6fV Ba nQotl\:&ouv ano 'to TGav fv' yt
aL't1a 'tOUS XWAas lLtGa G't1(v AvJ\yt 'tou.
16.2 Erne: 6 KOlLCjJ01JXWS: "O'tav 'to axoJ\ouBc:T 'tytv 'OM, ot,
Te:J\e:'tts, yt ot, eXG'tQa'te:Te:s exnoQe:vov'tm ana
'tOv fmo 'tOU OVQavou. "O'tav 'to 6ev axoJ\ouBe:T 'tytv 'OM,
ot, Te:J\e:'ttS, yt Ot, eXG'tQa'te:Tc:s exnoQe:voV'tm ano
'tous nQ[rxytne:s. 'D'tav exnoQruoV'tm ana 'tous nQ[rxytne:s, Gnav[ws
va lLytV xaGouv av't01 'tytv 'touS Gf 6txa
'D'tav ana 'tous vnouQ'YoVS, Gnav[ws
va lLytv xaGouv av'toL 'tytv 'tOUS lLtGa Gf ntv'te:
'D'tav ot, 't&Yv vnouQ'Ywv eJ\trxouv 'tL<; ev'to-
J\ES, Gnav[ws va lLytV xaGouv 'tytv 'touS lLEGa Gf
'tQe:'U; "O'tav 'to axoJ\ouBe:T 'tytv 'OM, yt
BfV G'ta 'twv unouQ'Ywv. 'D'tav 'to axo-
J\OUBET 'tytv 'OM, .01, anJ\o1 avBQwnOL 6ev emxQ[vouv.
16.3 ErnE 6 KOlLCjJoVxwS: '0 oTxoS 'tOU L10Vxa EXaGe: 'ta nQo-
'tou nQ1v ano nEv'tE 'R G'ta xt-
'tC)V vnouQ'Ywv nQLv ano Luvmws 01, anorovOL
'twv XOuav xavouv GUVEXWS 'tyt 6VvalLyt 'tous.
16.4 ErnE 6 KOlLCjJovxwS: TQIa d6yt QCjJEJ\OUV' 'tQIa d6yt
'R 'tOUS aXEQawuS, yt 'tOUS
277

:113 '
.' MlAz

IZt" ' IX
R;WTtt-r
cj:>LAia 'roVe; Bta$aUtW0ve;, &xpEAoVv. 11 <pLAia 'roiJS ana't'Yt-
i\mJS, -it <pLAia 'rOVS BOVAO'JtQe1teU;, -it <pLAia t-tt 'rOVS XOA.aXee;,

16.5 Erne 6 Kot.t<PoUxWC;: TQia dBll an6i\.avGY[S W<pEAoVv' 'tQia eWll an6-
A.avullS 'H anoAavull an' 'tit uvt-tt-t0Q<p(,)u"il uOV 'rU;
TEAztts xal t.tOVULxYt, -it an6A.a
vu
ll an' tirv fSUt-tVrtGY[ 'tils
uVvY[S 'rQv (j}.J.J;yv, -it an:6i\.avGY[ an' 'rOVS 1tO/J\.oVs xal ru;LOVS <piAove;
uov, w<peAoVv. 'R anoi\.avGY[ ano 'rU; SLnnaUt.ttvee; Bt.aUxeBaUeLS, -it
a1coMvGY[ ano 'tU; auxones 1Ct:QLnMvTtUEL<;, -it anoA.avGY[ ano m <fJa-
')'Tl'ta xal 'rU; OLV01CouID;,
16.6 Erne {) Kot.t<fJOVxWC;: 'Evc.YllwV 'rO'O -itiet-tO'va, 'rQia u<fJdi\vaw tvBExE-
WI, va BLanQaseL<;: Na t.tLA.ltueL<; nQlv uon OO{]c'i {) MiOS' aino xa-
A,eL'raL aneQWXe'tjJta. Na uon BO{}d {) Mros xai va t-titv t-tLA"ilueL<;'
av'ro iGaAiimL an:6XQV¢ll. Na t-tiAltuEL<; 1CQlv XOL'raseL<; '£:ltv EX<fJQ<W"il
'rov' av'to IGaAeLWL f{}EAo'rV<pAia.
16·7 '0 liQW'rOS ano 1::Qia 1tQ6rvaW <fJVMYEWL: 'Omv eLVaL axOt-tll Vro;
xal 'rO alva 'rov <fJVMyewt ano uaQXLXit -ftBovTt. 'Owv
. <fJWueL axt-t"il 'rOV xal 'rO alva 'rov ExeL nitSeL, <fJVMjE'raL ano
<PtAoVLXia. 'Omv <fJWuEL um ')'llQa'reta xai 'rO alva wv ExEL fSa-
u{}EVftuEL, <fJVMyEWi ano 'rit MLt-taQiia.
16.8 Erne 6 Kot.t<fJOVxtO<;: '0 liQw'ro<; yta 'rQia 1tQ6rvaw 'VOuJ{}eL BtOS: Bt-
OS rta OVQavLa MOA"il' B!OS ita 'tOVS tnt,<fJaVeU;' BiOS rta m
AOrta '!;Qv uO<fJQv aveQ<JnG>V. '0 t-tLXQOs aveQ<J1CO<; ayweL tirv OVQ6-
VLa MOA"il, EWL Bfv 'VOL<J{}EL BtOS' nEQLyeAii 'rOVS fnt,<fJavEU;' XArua-
Set 'ta AOrta 'rQv uO<fJQv aveQ<J1t(,)V.
16·9 Erne {) Kot.t<fJOVxWC;: 'Dum yevvLOiYvwL ')'1JQGY[ dvaL oi av&tEQOL"
oom anoX'roVv ')'1JQGY[ eLvaL 01. En:Ot.tE'VOL· oom
y.aWqJeVyoV'V tIDvo mu; 1tEQuroiueL<;, dvaL axO-
t-t1l nw Xat.tll
M
· oom 'rtAos axOt-tll xai mu; MulGOA,ec; 1Ct:QtGt<lueL<; (3er
xa't(l(jJWyoV'V elvaL 01. 0M.Jv 'rQv
279
I tfJ!JtAJ1: ffij

rJ:l, = M
16.10 EbtE 6 Ko[.LCPoVxwS: flO, MEa nQur[.tU'ta cpQov'tt,Sn 6 aQL()'tOS: O,'tL
XOL'tUSn, va 'to [.Lt BLal"YELa· O,'tL acpoUrxQUSE'taL, va 'to axoV-
EL [.LE it ffiJJI( 'tou va dvaL it G'tUGI( 'tou
va dvaL 'to, MrLa 'tou va dvaL dl\LxQLvr!" av BLaXELQt,SE-
'taL VnMEGELS, va dvaL nQOGEX'tLXOS· av va
Qw'tUEL· nQlv va GXEcp'tEi 'tLs GUVEnELES· nQlv anox'tytGEL 'to
naQa[.LLxQo, va ESE'tUGEL av dvaL
16.11 ErnE 6 Ko[.LCPoVxwS: «BI\Enw 'to XaA,O XL dvaL GaV va [.Lilv 'to CP'tu-
vw· 'to xaxo XL anocpEVrW va 't' an[sw GaV 'to xau'to VE-
120». "Exw BET 'tE'tOLOUS aVlJQc0nous, EXW aXOVGEL av'ta 'to, MrLa.
«'AGXI('tEVW xal aVaSI('tC> O,'tL nQoGBoxC>· nQu't'tw 'to xal [.LE-
'tilv '066». "Exw aXoVGEL av'ta 'to, MrLa, BEv EXW BET O[.LWS
'tE'tOWUS avBQc0nous.
16.12 '0 i\oVxru; TGlv 'tou TGL dXE 'tEBQLnna· mav O[.LWS nE{}avE, 6
l\abs BEv OV'tE c1QE'tyt 'tou va ESv[.LvytGEL. '0 ITo n xal 6
LOV TGl nEBavav an' ndva G'tovs nQonoBES 'tOU LOOU rLci.v· 6
l\abs o[.LWS 'tOVS ESv[.LvET ws 'tLs [.LEQES !-Las. Av'to BEV BEML va nET;
16.13'0 TGErx Karx Qc0'tl(GE 'tOv ITo rv: 'Qs ruws 'tou BLBuX'tl(XES XU'tL
BLaCPOQE'tLXO; '0 ITo rv 'tou anuv'tl(GE: "OXL" [.LLa [.LEQa o[.LWS nov
EG'tEXE [.LOVOS XL ErW nEQaua BLaxQL'tLxa an' 'tilv avl\yt, [.LE Qc0'tl(GE:
MEI\E'tl(GES 'to, II "OXL, 'tou anuv'tl(Ga. '1\v BEV [.LEI\E'tytGELS
'to, BEv Ba va EXCPQaG'tETs. 'AnoGvQB'lxa xal
I\E'tl(Ga MLa aMI( cpoQa nov EG'tDGE [.LOVOS XL ErW
nEQaua BLaXQL'tLxa an' 'tilv avl\yt, [.Lt Qc0'tl(GE: MEI\E'tl(GES 'tLs TEI\E'tES;
"OXL, 'tou anuv'tl(Ga. '1\v BEv [.LEM'tytGELS 'tLs TEM'tES, BEV Ba [.LnoQE-
Gns va G'tEQLc0Gns. 'AnoGvQBI(xa xal [.LEI\E'tl(ua 'tLs TEI\E'tES. Av'ta
'to, 6V0 nQur[.tU'ta BLBuX'tl(xa. '0 TGErx Karx anEXc0QI(GE xaQoV[.LE-
vos, AiroV'tru;: Pc0'tl(Ga eva xal E[.tUBa "E[.tUBa rL<1 'to,
Ta, E[.tUBa rL<1 'tLs TEI\E'tES XL EnLnAiov E[.tUBa mL 6 aQLG'tOS xQa'tu-
EL GE anoG'taGI( xal 'to 'a5w 'to 'tou.
16·14 Til (Jv!;vro 'tou 1CQirx1pra XWQro;, 6 wW<; 6 1CQ[rxll'JtO.S 'tilv ana-
xakL «it MmooLVa 'H Wta anoxaAeL 'tOv roV'to 'tllS, <<it MLXQ-it
(Jov !1oVNJ,». 01, iGa:totiGOL 'tits X@Qro; 'tilv a1toiGaAOUV, «it M(J1COLVa
'tOU IIQ[rx1pra». U s£vrt X@q<l 'tilv a1COiGaAoUV, «it IIQLYiGll1C01toVA.a».
01, U1C-itiGOOL stvllS X@QaS 'tilv a1COiGaAOUV, «it M(J1CoLVa 'tOU
IIQiYiGll1Ca»·
iff jt


' a
0r
BIBAIO 17
«0 flArK Xoro ... »
17-1 '0 fta')'X Xouo syt'tYlGE va 61i 'tOv Ko[JApooxw, ExlivoS 0tJ.UlS 6tv nYt'Yf.
"EG'tH/\.c 6wQo G'tOv Ko[JApOOXw £Va 'Y0uQovvaxL. '0 Ko[JApOOxws EnE-
/\.cSE 'ril G'tL'Y[tlt nou EXEivoS EAnnE an' 'to GnL'tl xal SExLVY[GE 'tltv
euxaQlG'tytQla EnLGXE1Vll. L'tOv 6Qo[to ErnE G'tOv
Ko[JApOOxw: llAllGLaGc! 8E1\CJ va GOV nw xa'tL. ErnE: 'tOv &r!-
GauQo G'tOv XOQCPO 'tOU Xl acpytVEl 'ril XWQa G'to XOOCj>· [tnoQOV[lf va
'tov anoxa1\oV[tE 'tE1\no av{JQ(.)no; ErnE: Mv [tnoQov[tf. «ITo{JEi va
asLCJtta, xavH 0tJ.UlS GUVCXWS 'tls EuxalQLcs va
'to anOX'tytGH»· [tnOQOV[tE va 'tOv anoxai\oV[tE GOcpo; ErnE: Mv [tno-
QOV[lf. «OL yt[tEQES xal oi [tytVES nEQvovv, 'to. XQOVla 6tv [tfu; nEQl-
[tEvovv». ErnE 6 Ko[JApOOxWS: 'EV'ta,sH· {J' asLCJtta!
17-2 ErnE 6 LllMGxai\oS: 'Ex cpUGECJS oi av{JQCJnOl cIval xoV'ta 6 EVas [tE
'tOv &Mo· 'to. f(&r! 'touS anottaxQVvOUv.
17.3 ErnE 6 LllMGxai\oS: Movo oi mo Gocpol xal oi mo it1\L{JWl 6tv aMa-
sovv yvW[tll·
17-4 Kano'tE 6 LllMGxai\oS EnlCixEcp'tY[xE 'rilv no1\ll roo· axoo'YoV'tas f(xous
OQ'YavCJV xal 'tQa')'Ou6lClv xa[tarEAaGE xal cInE: va GcpaSElS XO'tO-
noui\o, XQElcisfGal xaGano[tcixmQo; '0 TGl no 'tOV anaV'tllGE: Lll6a-
GXal\.c, nQlv xalQo GE cIxa va MS: 'Av 6 Yt'YEttOvas [If/\.c'tftGH
'tltV '066, a'YaMEl 'touS av{JQwnous· av 6 an1\bs no1\L'tllS
'ti(v '066, vnaxoDH ruxoi\a G'tls Moi\Es. ErnE 6 Lll6ciGxai\os: Ma&r!'tES
[tau! '0 ExH 6Lxw, nQlv 1\L'Yo ani\CJs aG'tEtzU'tllxa.
17.5 '0 KOj'X lliv cDou ilio G'taGLaGE G'to ITL Kal\.cGE 'tOv Ko[JApOOxw Xl
EXEivos f({Jw va MEl. '0 TGl Aou 6UGaQwtyt&r!XE xal 'tOV cInE: Mv
EXOU[lf nov va na[lf, EG'tCJ. rla'tL o[tCJS va na[lf G'tOv KOj'X lliv; EI--
nE 6 Ll16ciGxai\os: ME x;6,I\.cGE, dval 6vva'tOv va [tytv ExH 'touS M'YouS
'tOU; 'Av [tE XQllGl[tanOlytGEl, {Ja 'touS TGOOU cn-'rrv 'Ava'to1\yt.
L 8 ( ;
1 3 1 £ ? 0 1 £ : ' ( ' ) l ! Q 1 % : ' 2 3 0 0 1 £ ' 1 1 ' : , a o m : , q , 0 1 , 1 V 0 1 3 1 V % : ' 2 3 0
- 0 1 C ' l i " 1 3 0 l u V ® 1 C 1 m ' p O ( Y . L , " l ' l ' m 0 3 1 9 1 A r : > $ 1 V % ' : 1 3 0 0 1 £ ' 1 1 ' l J . 2 m 1 l ; . 1 0 I I
: ' l J . 2 m 1 l ; . 1 0 I I 3 1 . ' 1 ] 1 . 3 ' I @ i ' i J 1 . ' D 1 , t , ' a o T I V c U < ? l . < } 3 1 £ 1 3 : 6 ' L I
1 r : > 1 .
: ' U . 1 . r o T I ) : o ( ' ) X : ' l b 1 . 1 J . 1 C
I f . 1 r : > 1 . 3 ] " t a $ % ? ) : O ( ' ) X ) r : > 1 . l u
- 9 1 r : > M 2 , t , : ' l b 1 . I f . . r : > J Q ( ' ) t W . 1 . % 1 r : > 1 . 3 ] " t a $ % ? : ' U . 1 . r o T I : ' 1 1 : - 1 .
1 \ , 1 { . 1 . : ' 1 0 ( ' ) X : ' \ b 1 . I f . . v 1 3 Q O ? % 0 0 X 0 1 V 1 r : > 1 . 3 ] " t
- a $ % ? : , t u r o n ' 1 Q ( ' ) X - ) m 3 1 \ . J 0 % 1 " Q 3 I f .
0
9 1 1 0 1 1 £
- 0 % 0 0 0 1 V % 1 r : > 1 . 3 ] " t a $ % ? : ' l u ? " t 3 T I : ' \ b 1 . ' 1 0 ( ' ) X
I f . : ' U . 1 . ? " t 3 r 1 : ' \ b 1 . 1 \ , 1 { . 1 . ' 1
0
( ' ) X
) ' I ) 1 3 " t ? 1 . : ' \ b 1 . l L : ( , ) 0 l . J l . 1 8 ? ( } 0 0 1
V
% 3 0 l J . Q - ' 9 ) I
° 1 X O " ( } 0 1 , Q 1 J 0 , : « : ' ' ) . O ' I i 0 1 ' ' t a $ % ? ·
: , q , 0 1 , 1 ' l J % ' 1 1 . ' Q 1 J < } 3 1 £ 1 3 . 8 ' L I
1 { . 1 . 1 X g ' : 1 3 0 0 1 £ ' 1 1 q , 0 1 £ V W , 1 %
- O " t 0 % ' ' D 1 3 Q - I ! - W ' < ; l , t , ? m r 1 p J l ' I ! - d . > v g 4 1 . 0 Q 1 . 1 \ , ' 9
1 % 0 ! . l Q ' O " t 1 1 £ 0 ' t } Q l " : : , ( ' ) ' r ] g 1 r : > 1 . 3 A . ? " t Q 1 . Q 1 .
1 \ , ' 9 1 % 0 ! . l Q ' 0 3 0 ? 1 . 0 Q J ; > : : ' ( ' ) T I Q 1 ' l J 1 . 3 , t , ? " t ° 9 1 . c ; t ' l J r : > 1 C p Q 1 .
: : , o y m < £ l W 1 V < } 3 1 £ 1 3 : Q 1 . 1 \ , ' 9 o a 0 9 W r l Q
0
1
4 1 . 0 3 0 r : > J 0 r : > 1 . 0 1 1 i l l 0 , 0 « 1 3 1 \ , ] r : > 1 C T I ) o 1 . 0 1 0 ' t } < }
a 0 1 0 l ! Q 1 1 . J 1 £ 0 Q 1 . 1 " : : ' ? " t V 0 a O % ' 9 : 9 - Q V 1
0
J .
< } 3 1 £ 1 3 : 3 " t 3 ® ) o ( \ , 2 3 % ? 1 % 0 1 % 9 - Q $ T I 0 ) I i \ , Q 1 . 1 1 i l l 0 , L ' L I
a 0 0 r : > J 0 3 0
- 1 J . 1 C £ } ' r ? l , t , Q 1 . c ; t ' l J : : ' 9 % 1 I \ , X ' l J " t l L 0 Q - 3 . ° m 0 1 £
- 1 1 £ ? ° 1 0 u O O Q < t ' t } 1 0 1 ' l J 1 A O £ ) . 3 1 . 0 1 1 £ r 1 ? , 0 : : , q . l U O % 1 " Q 3 . o ) o Q - \ b " t l L Q 1 .
: ) O O ( ' ) 9 Q 1 ' l J M 3 J : : ' 9 % 1 W V 9 3 1 : r : > J I \ ,
X
' D ' l 1 £ 0 Q - 3
' ' D 1 3 1 \ , ] 0 % 1 ' ' l P ' r : > J O ( ' ) Q 0 1 V t I i \ 3 A . ' ' 9 I i 0 " 0 9
3
1 < } 3 1 C 1 3 :
) : 1 . ) m 3 " t ? 1 . 1 ' l J 1 \ , 1 3 ' : ' ? 1 . 3 ( J y , 3 1 A ? I l
) : 1 . n 0 1 £ I ! - Q a o 1 £ < } 1 3 1 \ , < ; l 1 . v T I , t , V 0 1 £ 2 3 0 0 1 £ ' 1 1 : ' 0 1 0 1 £ 0 " : : ' 0 1 % < ; w d . > T I O ) I < }
3 1 £ 1 3 ' D 1 3 " t ? 1 . 1 \ , 4 1 . ' r ? l , t , 0 1 % 9 - Q $ T I 0 ) I i \ , Q 1 . 3 0 U . 1 . < ; l 0 1 0 1 0 , 9
0 L
I

f u ' i t Y i t k
,
J i '
¢ r a t f l . , '

n l l i f ' f { t J i


:-U1W 0

0
>t!1 '
..
E
"'CYtv 6Qy{[ GOV. L"'CO Gf va V7C1(Qe"'CCU; "'COVS rOVeLs' ESW,
"'CO'\! nQ[j'X'l'JID. 'E[.tnl\.ov"'CU;ovv en[G'lS "'CU; ')"VQGeU; GOV [.tf 6vo[.ta"'Ca
n"'C'lvWv, sQWV, cptJ"'CQV xal otv"'CQWV.
17.10 '0 [.tG\'lGe G"'COV no rv xal etne: MeA.e"'C'lGeS "'Co Tuoov
Nav xaL "'Co Tuao Nav; 'Dnows of'\! EXEL "'Co Tuoov Nav
xaL "'Co Tuao Nav aV1JQwno nov G"'CEXe"'Cm [.tf "'Co nQ0GW-
no "'Cov XOM'l[.ttvo G"'CO'\! "'COLXO.
17.11 ETne 6 m TeAz"'CES, I\EVe' oL TeAz"'CES! Movo xal
oL Tel\e"'CES; 'H I\tve' it Movo xa[.t-
naveS xal "'Cv[.t'JIDva etvm it
17. 12 ETne 6 'Dnows G"'CYtv 0tJ>'l aounax"'Cos, "'Cov
o[.tWS etvm -Eva aV1JQQnov-, Of v
Onowv ft GxaQ<pa/\,QvEL va xMllm;
17.13 ETne 6 OL «Evn[.tm GV[.tnol\["'CeS» XI\E<p"'CeS "'CytS
aQe"'CytS·
17-14 ETne 6 Na I\fS G"'CO aXOVGeS
G"'C'11 etvaL Gav va ne"'Cfu; "'CYtv aQe"'Cl( GOV.
17·15Etne 6 m xvoaTm aV1JQwnm! MnoQCu; [.t' alJ"'Covs va
vn'lQe"'CeLs "'CO'\! aQxo'V"'Ca GOV; 'DGO of'\! exom as[Ci)t.ta, "'COVS
GavU;EL it v' anox"'Cl(Govv' an' "'CYt Gnr[.tYt nov "'C' anox"'Cl(-
GOVV, "'COVS 6 [.tYtv "'Co xaGovv. KaL va [.tYtv "'Co
xaGovv, EWS nov Of v etvm E"'Cm[.tm va <p"'CaGovv!
17_16 Erne 6 Ta "'Ca oL aV1JQwnm etXav "'CQ[a
el\a"'C"'CQt.ta"'Ca nov Gl([.LEQa alJ"'Ca <pa[Ve"'Cm va EXOVV xa1JeT. Ta na-
"'Ca oL v'4>'lM<pQoveS It'''Cav el\a<PQQS Gl([.LE-
Qa oL v'4>'lM<pQoveS etvm axa/\,[vw"'Cpv "'Ca "'Ca oL av"'Ca-
QeGxm It'''Cav GVrXQa"'C'l[.tEvm, Gl([.teQa oL av"'CaQeGxoL etvm
G"'Cm xaL "'Ca "'Ca oL It'''Cav "'CovMxw"'Cov
eV1JeLs, G1'([.LEQa oL aVO'l"'COL ana"'C'll\.ol av"'Co 01\.0.
r .. 1{1j!j \ -r fJ1]
..

Wftl!£&"
.. 't:x
::lr: I{Ij Z ..
; ..
:ili .. -=fa ..
.. :x

17.17 Erne 0 XL 0lpT[, GTCa-
VUJS 'tltv 'tEAELa avBQcvnui.
17.18 ErnE 0 MLGC> 'to nOQ<:puQo nov G<pE'tEQU;E'taL 'to XOXXL-
VO· 'tOVS i'(xovs 'to'u TGEiX nov vo{}euovv 'tit 'tits Av-
Ails' 'ta nov ava'tQEnovv xaL
OLXOVS·
17.19 ErnE 0 Sa '{]EJ\a va OO'4>CV va ErnE 0 TGL KoiX:
(iv na'4>ELS va 'tL {]a oL va
ErnE 0 M[J\T[GE no'tE 0 OVQavoS; KL
oL 'tEGGEQELS e1COXES GVVEXU;OVV 'tYtv nOQELa 'tovS, 'ta 6vta 6tv nav-
ovv va rEVVwiYvtm. M[J\T[GE no'tE 0 OVQavoS;
17.20 '0 Zov TIEL {]EJ\T[GE va BET 'tOv '0
XE 'tOv aQQcvG'to. 'D'tav 0 arrEALa<pOQOS ana
'tYtv nOQ'ta, nilQE 'to J\aOt)'tO XL aQXLGE va 'tQarovBaEL, <PQoV'tU;ov-
'tas va 'tOv aXoVGEL 0 enLGXEn'tT[S.
17-21 '0 TGaL fovo QcJ'tI!GE rL<l 'ta 'tQLa XQOVLa 'tov nEv{]ovs: "Evas XQo-
vos UQXEI. 'Av enL 'tQLa XQOVLa 0 <lQLG'tOS Btv 'tI!Q1tGEL 'tL<; TEAE'tES, oL
. Tw'tE<; {]a SEnEGOVV· (iv enL 'tQLa XQOvLa Btv TCa[l;EL 1t
GLxYt {]a xa'taQQwGEL. L' evav XQOvo 0 naALOs GnoQOS
o .mLvoVQrWS EXEL ft6T[ <:pu'tQcJGEL· 'ta SUJ\a 'tils <pcv'ttW; EXAELGaV 'tOv
xvxJ\o 'tovS. "Evas XQovoS aQxET.
ErnE 0 'Av G'to 'tQC>S aGnQo QV£;L xaL <poQaS
Qovxa, {]a VOLc,){]ELS aVE'ta; ErnE 0 TGaL fovo: sa
'Av avE'ta, 'to'tE BLG'ta£;ELS! '0 <lQLG'tOS 000 XQa-
WL 'to nEvBos, (iv q>aEL <Pa1'l'tO, Btv xaCQE'taL 'tit reUGT[ 'tov·
(iv naCl;EL Btv (iv Gn[n, Btv
VOLcJ{]EL aVE'ta' rL' av'to 'tOv Mro Btv 'to enLXELQEI. 'Av eGv
{]a aVE'ta, BLG'ta£;ELS!
"O'tav 0 TGaL fovo dnE 0 '0 fv
dvm anav{]Qcvnos. 'Av BEV nEQaGOVV 'tQLa XQOVLa 'to naLBL

0

. M1t

o
OEV <:pEVrEL a'lt' titv ayxal\yt 'twv rOVLWV 'tOV' DI\OS () iGOu[.LOS 'tOVS
'ltEvBEi E'ltL 'tQla XQOVLa. '0 fv OEv X6.QytiGE <lQarE E'ltL 'tQla XQOVLa titv
ara'ltyt 'tWv rOVLWv 'tOV;
17.22 Er'ltE () 'Dum 'tQWvE a'lt' 'to 'ltQ(,)L CJS 'to X(,)QLc; va
'to [.LvaM 'tovs va oOVI\E'¢EL' 't[ OVuiGol\yt 'ltEQ['lt't(,)uyt! Mv
vmx,QXovv <lQarE 'ltaLxv[OLa UCl,V titv V'ta[.La iGaL 'to uiGaiGL; 'AS E'ltm-
1;av, iGMv'tEQa aino a'lto 'to va [.Lytv uiGE<:p'tEUaL 't['lto'ta .
17.23 Er'ltE () TuL AoV: '0 <lQLU'tOS tit revvaw'tytw; Er'ltE ()
'0 <lQLu'tOS 'ltav(,) a'lt' Dl\a -8E'tEL 'tyt o LiGaLOuvvyt. '0 <lQLU'tOS 'ltOV
ETvaL rEvvaTos iGaL OEV ETvaL o[iGawS, -8a u'tauL6.uEL· () [.LLiGQOc; <lv-8Q(')-
'ltOS 'ltOV ETvm rEvvaTos iGaL OEV ETvaL o [iGaWS, -8a iGl\E'¢EL.
17.24 Er'ltE () TuL Koyx: "EXEL, &yt-8ELa, iGaL () <lQLu'tOS 'to' [.LLuyt 'tOV; Er'ltE
() "EXEL. MLuEi DuOVS iGavovv 'ta EI\a't'tw[.Law
'twv <l1\1\(,)v' [.LLuEL DuOVS, av iGaL iGa'tw'tEQOL, uViGo<:pav'tovv DuOVS
ETvaL avw'tEQo[ 'tovS' [.LLuEi 'tovS revvawvs 'ltOV OEv uVYXQa'toVv'taL
a'lto 'tLS TEI\E'tES' [.LLuET 'tovS a'ltOoo'tLiGOVS iGL a'lto<:pauLu'tLiGOVS 'ltOV
ETvaL tuxvQorvwt-LOVCC;. Tu[, 6Ayt-8ELa, ExELS iGL Euv 'ta [.LLurt uov; Erm ()
TuL Koyx: MLuW 'tovS I\oroiGM'ltOVS 'ltOV -8E(,)QOVV 'ltWS ETvaL uo<:po[·
[.LLuW 'tovS auvYXQa'tyt'tovs 'ltOV -8E(,)QOVV 'ltWS ETvm rEvvaTov [.LLUW
'tOVS iGa'taoo'tES 'ltOV -8E(,)QOVV 'ltWS ETvaL aOEiGau'tOL.
17-25 Er'ltE () va <:PQOV't[uELS 'tLc; yvvaTiGES iGaL 'tOVS
v'ltO'taiG'tLiGoVS UOV: 'tovS; _ MaiGQL6. 'tOVS; arava-
iG'tovv.
17.26 Er'ltE () 'D'ltows u'ta uaQaV'ta 'tov ETvaL aiGo[.Lyt aV'tL'lta-
-Byts, -8a 'ltaQa[.LdvEL hUL CJS 'to 'tEI\oS·
293

. 1L-i'-lT 0
fPJf!z
JEW
IW fJ$z
BIBAIO 18
«0 yrrOKOMHI: TOY BEL.»
18.1 '0 WU BEL ()!i<fW)'E ano titv Avi\yt W1J, 6 wU Tul
EJ1,VE 't01J, 6 m Kav {Java't(,){Jrp<.e ,),La'tL 'tOv Erne 6
11 OOvau'tela !LV ()!i{Jm 'tQetc; 'tEAeW1Je; av{]Q@ro1Je;.
18.2 '0 Awv Lta XoVL nav't'flXe areO 'to 't01J 'tQetc;
<pOQEe;. Kanowe; 'tou erne: Mv fti\{Je it cJQa, 'AQxoV'tO, va q:>V-
')'e'te; Erne 6 Awv Lta XoVL: '1\v ')'ta va V1t'flQe'tft()(J 'tOVe; av{]QGm01Je;
axoi\01J{JW 'tytv 'OM, On01J XL aV no'CJ ()EV {Ja t-tE naVu01JV 'tQeie;
<pOQEe;; '1\v ')'ta va vn'lQe'tytuCJ 'tove; aV{JQQn01Je; axoi\o1J{Jw nOV'flQa
,),La't( va MCJ ana 'tyt XQQa 'tWv ')'OVLWv
18.3 '0 Tulrx 'tou Tu(, aVat-tEVOV'tac; 'tOv dne: Mv
t-tnoQW va 'tOv ()eX'tW uav tu6nt-to 'tou aQxov'ta 'twv TS(' {Ja 'tov
()CX'tw uav va dvaL xanowc; 'tWv TSl xaL 'tWv ME)'i<.. Erne
'to': ')'EQOe; nLct· ()EV t-tnoQW va 'tov XQ'lULt-tonOLytuCJ. '0 KOt-t-
<PoVXLoc; eq:>vre an' 'to TuL
18.4 OL av{]QCJnOL 'tou Tul eu'teLAaV ()wQo t-tta 6QXytu'tQa ano ')'1JvdCxee;. '0
TSL X01JaV TuL 'tic; ()Ex't'flXe' tnl 'tQELc; it Avi\yt
xc:. '0 Kot-t<poVxwe; eq:>v')'e ano 'to AoV.
18.5 '0 TSLt rv, 6 'tQeMbc; 'tou TuoV, neQV(Mac; t-tnQouw an' 'tOv
<poVxw, 'tQa,),o1J()OUue XL fi\e')'e:,
"{), cI>oCVtxa! YQ, CPoCVtxa!
IICx; eufJYJu£ iJ aeITiJ UOU!
'V,Tt ni(!CZu£ nuX, [..t1[v TO xaxoJwy£U;'
O,'it eex£Tal, xoCm va xVVYJrr1u£L<;.
IIaectra m, 'lUJ..(!&ca Ta!
I:TU; OuOt Xea'iOVv Ta iJvfaxwovv£vouv !
'0 xa'tEfJ'lXC xaL {JEi\'lue va tou t-tLi\ytueL' txeivoe;
WXVVe 'to 't01J xal 'tOv anEq:>vre. va 'tou t-tlAytueL.
295

,Ii a iI:.

a il:.f:-:fL

.z±-U1

.z tE J! ifil


, ll:-=fn
P)j a -=f n
J!z


:rr
18.6 '0 TG<lYX TGOV xaL 0 NL oQywvav '0
'ltEQVOVGE a'lto [xc:'[ EG'tELAE 'tOv TGL Aov va Qw'tytGEL 'to

ET'ltE 0 TGayx TGoV: [xc:'[VOS 'ltOV O()rlYc:'[ 'tytv
ET'ltE () TGL AoV: '0 Kbyx
ET'ltE: '0 Kbyx a'lto 'to AoV;
ET'ltE: NaL
ET'ltE: To alJ'tbs 'to
'0 TGL Aov G'tQaCjJllXE 'ltQbs 'tOv NL ET'ltE () N[: 'EGV 'ltmbs
ET'ltE: '0 TGbyx flo.
ET'ltE: '0 'tov Kbyx a'lto 'to AoV;
'0 TGL Aov 'tov aMV'tllGE:
ET'ltE: «Ta 'tov Xaovs 'to 'ltmbs <'tQa-
yE {la 'to 'Av'tL v' axoAov{lEU; xa'ltowv 'ltOV
a'lto 'tov Eva ft 'tov <'tAAO, BEV axoAov{lEU; aGOVS CjJEV-
yovv a'lt' aAovs 'tOVS av{lQcJ'ltOVS; va 'tOv
G'ltoQo XWQLs
'0 TGL Aov 'lti'tYE 'tOv 'ExELvOS a'ltOYOll'tEV-
d'ltE: Mv va SW 'ta xaL 'ta swa, Gav va
'to rBw' iiv BEV 'tOVS av{lQcJ'ltOVS,
{la 'ltOQEV'tW; '1\v 'to axoMv{loVGE 'tytv 'OM, Bev {la f[{lEAa
'ltO'tE va 'to MAaSw.
-
18.7 '0 TGL Aov axoMv{loVGE 'ltWW' GvvaV'tllGE Evav YEQO 'ltOV
Eva Eva G'tytv aXQll. '0 TGL Aov
QcJ'tllGE: mBa'tE 'tov ET'ltE 0 YEQOS:
xaL G'tl'[
'tovS 'ltME G'lt6QOVS BEV va SEXwQWELS»·
TImbs va () GOV; 'to G'to
va '0 TGL Aov EVWGE 'ta 'tov
EG'tEXE 'tov, '0 YEQOS 'tOv xQa'tllGE va 'tyt
297
, *iP-r
t '
' ff
' .!t
0
r
vOleta· eucpaSE eva XO'tonovAo, 'tou e<pXtaSE nA;frYoVQL, 'tou e<5wuE va
<pan xal 'tou naQoVuLauE 'touS <5vo YVLOVS 'tov. Titv En0l-tEVT[ 6
TuL Aou E<PVYE XL 'tov ElnE 6
"Eu'tnA.E nLuW 'tOv Tul Aou va nan va 'tOv (}QEt> atav
e<p'tauE, 6 YEQOS dXE <pvyn. ElnE 6 TuL AoV: Mv dvaL <5LXaLO v'
aQvT[BCLS 'to ot vnoXQEQUELS 'tou (nov
<5tv YLVE'taL va 'tT[QT[Bouv, nws 6 va l-titv
'tT[QltUEL 'to xaBi'(xov evaV'tL 'tOt) fL& va XQa'tltuH
'tOv WV'to 'tOV, ava'tQEnEL 'til LXEuT[. '0 UQLU'tOS aVMal-t(}a-
VEL 'to yL& va 'to <5 Lxaw. 'D'tL it 'OMS <5tv nQo-
XEL'taL va EnLXQa'tltuH, 'to SEQEL EX 'tWv nQO'tEQWV.
18.8 'ta xOLva: 6 ITo fL, 6 Lou TuL, 6 fu Tuoyx, 6 n fL, .
6 Tuou Tuayx, 6 Awu LL& XoVL xal 6 LLOO ALciv.
ElnE 6 Eyxa'tEA.EL'ljmv 'tLs nQou<5oxLES 'tovS, <5EV
V'tQOntauav 'touS Eav'toVS 'tovS»: '0 ITo n xal 6 LOU TuL
fL& 'tov Awu LLa XOVL xal 'tov LLcio ALciv, dnE:
'tLs nQou<5oxLES 'tovS, V'tQontauav 'touS wv'toVS 'tovS, 'ta Myta 'tovS
It'tav l-tE 'tLs LXEuns, 'ta EQya 'tovS It'tav uvvE'ta·
av'to ELVaL OAo».
fL& 'tOv fu Tuayx xaL 'tov n fL, ELnE: 'AvaXQQT[uav ano'tov xo-
MLQvOV'ta<; xal 'ta Myta 'tovS· nEV'taxaBa-
QOL, 'tOv yta'tl e'SuL 'ta
'Duo ErcJ <5La<PEQw a% av'ta6s: <5tv exw netnn il (5iv ne
tnn
.
18.9 '0 TuL, 6 )G(l'tEq>vYE u'to TuL· 6 Kav, 6 'tou
<5ru'tEQOV xa'tEq>vYE u'to TuoV· 6 ALOO, 6 'tou 'tQi-
'tov xa'tEq>vyE u'to TuaL· 6 TuovE, 6 'tou 'tE'taQ-
'tov xa'tEq>vyE u'to TuLv· 6 <Dav LoU, 6 'tVl-tMVLU'tltS, <5Lt-
uXLUE 'to 6 foV, nou EMt1;E V'tE<pL, <5LEuXLuE 'to Xav·
6 fLciyx, 6 (}OT[Bbs 'tou xal 6 LLciyx, nou EMt1;E A.LBO-
<pwvo, <5LtuXLUav. 'til BMa,uua.
299
18. 10 '0 L1alll-Gas T GOOU d'ltE G'tOV 'YtnO 'tOU, 'tOv 'ltQ C ')'Xyt'lta 'tOU Aov: '0
aQLG'tOS atv 'ltaQatLEAEi 'tOUS GUTIEVE"i<; 'tOU· atv
'tOUS 'tOU, 'ltaQatLEAwv'tas 'tOUS· atv a'ltOAVEL XCilQU;
Mro OGOUS 'tov V'ltytQE'tOUV a'lto 'ltaALa: atv a'ltaL'tEi va
dVaL X<l'ltOWS 'ttAELOS Gt om.
18.11 m TGOOU dxav Ox'tw AOrWUS: 'tOv ITo TO"
'tOv ITo Kouo,
'tOv TGO')'X To{),
'tOv TGO')'X XO{),
'tov Lou nt,
'tOv LOU LLcl,
'tOv TGl Lour,
'tOv TGl Koua.
3
01
S o S
' D 1 3 " l ? 1 .
J o , m 0 0 1 A ? , { Q 1 . 9 S g r l 9 V X m 9 Q r . > 1 A O X Q l £ , ' Q 1 X M m 1 ] l £ , ?
S 3 ] X O g 9 0 0 1 £ , 1 0 1 X > : x l J A ? T I m n x a . 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . 9 " 6 1
" J l J . Q - r n l 0 ' \ l 1 $ n r n l A . ' 9 0 l £ , 1 V I I . , p J < ' ; l l £ , J Y 1 g , 0 1 £ , r . > i 1 . J Y 1 g , O O O l £ , r l
' 1 3 Q - ' 9 r l l J . g l J . q , 0 1 £ , Q l . c ; t V 1 V i l . 1 3 ] 1 . ' Q i l . X 3 3 i \ . : ? g V i l . l j . r l 3 Q - ' 9 X 1
V X
1 3 0 M ' Q
l J . r l Q X ' Q q , 0 1 £ , Q l . c ; t V 1 V i l . 1 3 ] 1 . 1 3 0 ? 3 V 0 ? r l 3 Q - ' 9 X J 0 1 O l £ , O , 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . g " 6 1
" J m 9 1 O p
Q 1 3 A . ' } 3 $ 0 1 £ , ' Q Q l . c ; t V , 1 J " J 1 3 i 1 . < , ' > 1 . " l V 9 J < ' ; l l £ , 1 X > r l ' Q 9 0 $ ' ' 9 1 0 x v r l J 1 3 9
- ' 9 W r . > i 1 . , r l J i 3 0 1 3 X 1 1 L ? J ( I ) r J Q i 1 . t } " J i 3 g r . > l . r . > i 1 . 1 3 ] 3 ' Q q , 0 1 £ , m r n l A .
- ' 9 0 1 £ , i \ . c t O X 0 ' 9 1 L Q - J 3 0 n < , ' > 1 . X > : x 1 X > : x l J . r l Q X V . 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . V " 6 1
: < , ' > A . ? i 1 . 0 1 0 1 £ , ' 9 X C . ? Q - M O ' Q , I I . 1 m 3 i 1 . ] A . J C . ? I I " 1 0 1 1 . 1 3 ' : Q
1 X > 1 A g , O i l . 0 ' Q : J o , 0 " l " l ' Q J q , O l . J 0 1 3 ' Q 0 1 g 1 Q l . 1 r n l 1 3 : 1 r n l O X ? i 1 . ' Q
i l . Q l . i \ . : ? g q , 0 1 £ , r . > i 1 . 1 m 3 i 1 . ] A . J C . ? I I J q , m Q l £ , ' Q .
1 r n l 1 3 . " J o , O i l . V X ] i 1 . ' Q J q , O l . 1 V l . ' Q 1 £ , 0 , " l 1 V X J q , o y n X J q , m 1 3 i 1 . r l c t 3 ?
S , } O " l " l O l £ , J q , O l . 1 X > 1 . 3 X ? i 1 . ' Q 1 X J o , 0 1 3 ' Q J q , m 1 X > 1 . 3 9 ? 9 J 0 1 . 9 1 0 ' Q 0 , : < , ' > A . ?
1 3 9 ( } O X ' Q f . Y V : ' N , . : r l ' 9 9 1 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . " n 1 3 Q - M O ' Q ' 1 3 1 £ , ? 0 1 £ , i \ . : ? g J o , o n g
" ] V i I . ' 1 3 1 £ , ? 0 1 £ , J o , 0 9 Q : 3 1 £ , 1 3 r . > 1 1 1 9 1 0 , : i 1 . V 9 l J . M ' 9
1 £ ,
' Q g , o l : ' 9 1 1
1 9 1 Q 1 3 1 £ , J ' Q 9 J l , : r l ' 9 9 1 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . J q , m 4 - $ 0 0 1 . 9
- V i l . V i l . 0 , 9 4 - 1 . r . > 1 A . r l r . > 9 1 1 9 1 i l . Q l . i 1 . V 9 l J . 1 . < , ' > 0 r . > 1 1 1 9 1 g , m 1 0 8 " 6 1
: 1 3 0 ? d > ' D l g i l . ? J ' Q r l ] 1 . l J . 1 3 X 0 ' 9 l £ , Q -
' ' 9 1 g 0 V X 1 1 . 4 - 1 . 0 , 0 1 . l J . " l Q Q g O , 1 1 . 4 - 1 . 1 3 Q - o , 0 " l 0 X ' Q J 0 1 0 1 £ , Q ' 0 , 0 1 .
l j . 1 . 3 0 ' Q 1 1 . 4 - 1 . 1 3 i 1 . ' } 0 c t 3 1 g r . > i 1 . 1 3 0 1 3 X 1 1 L ? J 0 1 0 1 £ , 0 , : r l ' 9 9 1 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . [
" J r n i i l . Q l . 1 1 . r n i A , ' 9 0 1 £ ,
1 3 ] 3 ' Q J Q 1 0 1 £ , ' 9 N : l J . c t t ] " l Q - 0 , 0 1 . l j . x n r n l A . V O l £ , 1 1 . 4 - 1 . J O Q - i 1 . ? l £ , Q 1 . 9 1 V X o , m
Q r l 9 v 9 3 9 i l . Q l . 1 3 i U J l " l l J . g X ? X l ] 9 C 1 , Q - 4 - 1 . 9 " 0 1 V X ] 9 1 X > i 1 . 1 3 i 1 . t } m C . ? 0 l £ , 1 V l . n $
- ? X 9 ' J O " l 3 < D Q Q 1 . 9 r . > 1 . 9 0 0 1 £ , r l " o , m l j . ( ' ) ] 4 - 1 . r . > i 1 . 1 V i l . 1 3
O i l . o , g i l . ] X i l . Q 1 . 9 r . > 1 . 9 0 0 1 £ , r l J m A . 9 " l 0 , : r l ' 9 9 1 1 9 1 Q 3 1 £ , 1 3 . 1 " 6 1
« " " n l 0 »
6 1 0 I V H H I
T
I
t l 1 : ) t ; f j =
* i l l f k '
f f '
,

J f f i ± '
f l . '
'
,
o
o
rt4lmalJltf
IMz,
'Aft


I
19.7 ErnE 6 TG!, Lui: 0[ 'tEXV['tES naeatLEVOVV G'to yta va 'tE-
I\EwnOLYtGOVV 'tytv 'tEXVYj 'tovs. '0 tLEI\E'ta GVVEXWS, yta va
G'tl,s EGxa'tLfS 'tits 'Qi50U.
19.8 ErnE 6 TG!, Lui: '0 aVlJQcvnos 'ta G<jJal\tLa'ta 'tov nav'to'tE
'ta
19.9 ErnE 6 TGt Lui: '0 'tQEU; a:AJw.,yES: ana ttaxQta
omv 'tov nI\YjGuiGELS, ftnws' G'ta 'tOV,
aVG'tYjQos·
19.10 ErnE 6 TGt Lui: '0 nQw'ta XEQi5LSEL 'tytv EtLnLG'tOGvvYj 'tWV
avl7Qwncvv vG'tEQa 'tOUS va i5ovMtjJovv' av i5tv 'tytv
'tovS, 'to'tE Ba V0tL[uovv nQS 'touS EXtLE'taMEV-
E'taL IIQ(0'ta XEQi5[sEL 'tytv EtLnLG'tOGvvYj 'tou nQ[yxYjna VG'tEQa
'tOv av i5tv XEQi5[uEL 'tytv 'tOV, EXEivoS 'to'tE Ba
nLG'tE't)m nQS 'tOv Gvxo<jJaV'tu.
19.11 ErnE 6 TGl Lui: 'Dnows G'tLs tLEYMES aQE'tEs i5tv 'to 6Qw,
G'tLs tLLXQES tLnoQu va
19.12 ErnE 6 TGL fw: 0[ tta-&Yj'tES xaL oL 'tou TGL Lta EXOVV tL<i-
xaM va 'tjJEXW;OVV, va GXOVnLSOvv, v' anaV'toVv, va naQovGui-
sov'taL xaL va vnoxcvQouv' av'ta otLCVS tL0VO 'ta xl\ai5ui, i5EV
EXOVV 'tyt QLSa' nws dvaL i5vva'tov; '0 TGl Lta 'to aXOVGE
xat dnE: 'AM,o[tLOvo] '0 ftav no tLEyMo MBOS] 'An' 'tytv
'oao 'tou 'tL tLE'tai5Li5E1S nQw'to xaL 'tL a<jJYtvElS Yla 'tytv
QQltt6'tYj'ta; lliv 'to' <jJv'tO, xal 'ta i5Ev'tQa, xcvQLSE'tal GE xa'tYjroQLcs.
IIwS Gvxo<jJaV'tu E'tGl 'tytv 'oao 'tou aQlG'tov; 'An' 'tytv <lQXyt &S 'to
'tEI\oS OtLCVS tt6vo 6 IIavayws Lo<jJOs tLnoQEi va 'tytv axol\ov{]ftGEd
19.13 ErnE 6 TGL Lui: "Onows G'to 'tOV, tLnoQEi xa'to-
nLV va tLEI\E'tYtGEL' MOLOS G'tyt tLEl\e'tYj, tLnoQU xa'tOnLv
v' anOX'tYtGEl
19.14 ErnE 6 TGL flO: L'to nEvBos 'tyt GOV I\vnYj xal
G'tatta'tas·
o
, 1tt&
:1!L 0

f1t-k1l '
,
19.15 EbtE 6 Tut, fL6: '0 cp[J\,OS [.Lou 6 Tua')'iG [.L'JtOQEL xat, 'JtQcl't'tEL «o,'tL
dvaL (h)uxOAo»' MoD'tOU; Bev d'VaL ax.6[.LY[ 'tEi\t:WS &vt1QW'JtOS.
19.16 Er'JtE 6 TUE')'iG: T[ 6 Tucl')'iG!
B['JtA.a 'tou 'Va re'VEU; 'twLo<; &vt1QW'Jtos.
19.17 ELm 6 TuE')'iG: 'Ax,ouua xcl'Jto'tE 'tOv va MEL:
'0 &vt1Qw'JtOS 'Jtov Bev cpa'VEQwuE QS 't6'tE O,'tL EXEL 'tou, v'Jto-
XQEW'tLXa 'to cpa'VEQ&vEL ma'V 'Jtcved 'tovs rO'VErs 'tou.
19.18 Er'JtE 6 TuE')'iG: 'A.xouua xcl'JtO'tE 'tOv 'Va MEL:
To ULLXO uE€3ru; 'toV Me')'iG TULft')'iG Tut, XL (j).}.J)L [.L'JtOQOVv 'Va 'to e'JtL-
BEU;OU'V' 'Va [.Llt'V O[.LwS, O'JtWS Be'V exd'Vos, 'tOVS
v'JtouQrOVS xat, titv 'JtoAmxlt 'tov 'J'ta'tEQa 'touS, BVuxoAo 'Va 'to xa-
WCPEQOU'V.
19.19'0 &QXO'VWS 'toV Me')'iG n OQWE <lQXLBLx.amyt 'tOv fLft')'iG <PoD.
'ExeLWS uvWlouA.E1J'tytxe 'tOv Tueyx. TuL EfutE 6 Tueyx. Tu[: m mvY[A.a
w'tcl[.LE'VOL Bev axoAou&oVv 'tlt'V 'OM' MEL xaLQOs 'JtOV 6 A.ao.; Bev
EXEL uU'VOXlt. Ka{JE cpoQa 'JtOV [.LLft V'Jt6{}EUyt, 'Va 'VOu,){}EU;
A.V'Jty[, oIx'to, XL OxL XaQa 'JtOV w xaWcpEQES.
19.20 EL'JtE 6 TuL K6')'iG: '0 'tvQa'V'VOS Tuov Bev ftw'V 't6uo [.LOX{}ytQ6S, 000
'to AEEL 6 {JQVAOS. fL' atno 6 &QLU'tOS «[.Llt'JtwS xaL 'JtEuEL
xa[.LY[Ari.>,' eXEL M[.L'Vill;oU'V oi\t:s oL xax[cs 'tov xoo[.LOU.
19.21 Er'JtE 6 Tut, K&yx.: Ta uqxXAlIDW 'tov &Qw'tou dvaL ua'V 'tl,s ex.i\t:[1l>EU;
'tov ilAWU xaL 'tltS uEA;itvllS: o:a'V ucpaAAEL, OAoL 'to ma'V
BWQ{}WUEL 'to uqxXAlID 'tou, OAoL U'tQEcpoU'V 'to 'touS u' am6'\!.
19.22 '0 KOyx. ThiJ'V TuM 'tov BEL QW'tytuE 'tOv TUL KO')'iG: Me 'JtOLOv
'tytuE 6 TuOyx. N[; ELm 6 Tut, K&yx.: 'H 'OBo.; 'tCYv Bev xaL
fov Bev Xcl{}ytxE 'twCwS a'Jt' 'tyt rft· VMQXEL ax6[.LY[ u'tOVS a'V-
{JQw'Jtous. OL xa'ta'VooV'V 'tl,s V'4>w'tE<; <lQXES 'ty[S' oL 'tl,s
[.LLXQES. 'A.'V{JQw'Jtos 'Jtov a')"Vod MOOS 'tyt'V '050 'tov Bev xaL 'tov
foD, Bev vooQXEL. Kat, 'JtOLOv AoL'JtOv Bev 6 KVQWs lIDS!
U 't[ {Ja 'tov XQy[u[t-LEUE rL' av'to 6 xa'Vo'VLxo.; BLBaux.aJ\.os;
f* JE. '
H5i'

z-m '
, f* JE. '
1iTij)"tiL '
'

,
Jt]' m ffil 7l
.' mzWT
: '
-------------------- ---
19.23 '0 Lou Louv rou Lou, tLE &MOUS G'tllV
AVAyt, fhtf: '0 TGl KCryx 'J"tLO an' 'tov T6<)'0 Nt '0 TGl
<Pou TG1rx ITo 'to avaXO[VWGf av'to G'tov TGl Korx. Erne 6 TGl
Korx: "AS tLaS GUrxQ[vouv tLE 'touS CPQaX'tfS 6 <hxoS
tLO
u
CPQaX'tllS cp'tavEl tLOvo (})S 'touS wtLOUS' {iv
nelS 'to cJQaw nou tLECia. '0 'tOLXOS 'tou
nOMES '4>llMS' {iv OEv va 'tllV ITuAll,
no'tE Of v B-a 'tllV 'tG:>v xal 'tG:>v vaG:>v
'tou naAa'twu, 'tlS G'tOAfS 'tG:>v Exa'toV'taowv
Xwv 'tou. A[rm 'tllV ITuAll! av'to 'to'
'tits 'tou OEV tLE xaB-oJ\ou.
19.24 '0 Iou Louv rou Iou tL[AllGf 'tOv TGCryx Nt Ernf
6 TGl Koyx: KatLtL[a Mv va
'tOv TGCryx NL 'YnctQXouv &vB-Qwnov
0tLwS GaV 'touS McpouS xal 'to, OAm tLnoQouv v'
(})S EXfi. '0 TGorx Nl 0tLwS dVaL GaV 'tov xal 'to
xavfls Of v tLnoQfi v' (})S Exfi. 'ltv xanows B-EAn v' anoxonfi
an' 'to cpG:>s 'touS, Gf 't[ B-a 'tOv T[AW xal 'to
anAG:>S OEv 'to, oQtri 'tOU.
19.25 '0 TGEv TGl TGlyx dm G'tOv TGl K&yx: noAU Gf 't[
'J"tLO 6 TGOyx ano GOO; Ernf 6 TGl K6yx: '0 (iQw'tos tLE
tL[a cpaVfQWvEl Gocp[a 'tOU, tLE tL[a M'Sll tirv &rvotri 'tov' OEv
J\oLnOv va tLYrv 1CQOG'ExEl W 'tau. KavdS OEv tLnOQfi
'\J(x, 'tOv Onws xavfls OEv mOv OVQavo ana
tL[a GxMa. 'ltv G'tOv dXf ava'tfB-fL it Evex; K¢-
'touS ft EVOS orXOU B-a OGa 'to Qll'tO:
«TouS Syt'tllGf va oQB-wB-ouv oQB-wB-T[xav' 'touS 'OOb
xal 'tOv axoJ\oVB-T[Gav' fCPfQf raAytVll fGnCVGaV G' av'tov' 'touS
[B-Wf GE x[VllGll xal "OGO SOUGf, 'tov
Owv nEB-avf, 'tOv B-Q1tvllGav». IToWs tLnOQfi va 'tOv
JfI '
.. Jj'-T


, *AJ!:
,
..
.. p)f
, .JlIJ fl
BIBAIO 20
«EIIIE 0 frAO ... »
20.1 Ehre 0 fuio:
«"'Q! lliVv! L'tOVS OOV fl OUQ<lVta L\uWoxft·
'JtU)'tll XL EiALXQLVEta V' axoi\ov{Ji'L<; 'to MEoO.
'1\.v Bvo'tvX£a evoXft1l>EL 0'tU; TEooEQEL<; E>6ArumES
ai@vta rta of oi OVQ<lVLES anoAa?E<;».
'0 LoiJv [.-tLA,T[oE W Wta iWrta, Owv e()WE 't1{v MOAit o'tOv fv.
Er'JtE 0 T<lYX: 'ErG, 0 Av, 'to 'ta'Jtewo OOV 'tEXVO, 'tOAt-tW xal £vota-
seJ [J.avQo 'tavQo· xal evG'Jtwv LoV xal OQxi-
SO[J.aL, lJ-EyME XL 'AQxovw:
«"OoOVS EyxAT[[J.a'toVv, ()Ev 'JtQOXEL'taL va OVU(,)QftoeJ"
'tQv ()oVA,(,)v LoV 'tU; ()Ev {Jel XQV'4>eJ a'Jto u,
o'tytv xa(?()ta LoV ro; yLVEL 0 iliUOs 'tOVS·
'1\.v EyG, va [.-titv 'to <POQ't(J{}O'6v oL [.-tVQLES XWQE<;,
(iv oi [.-tVQLES XWQES, va 'to <POQ't(J{}w ErG».
Oi To60v X<lQLOaV 'tel o'Jtov()aLa ()wQa 'tovs, 'JtA.oV'tLGaV e'toL oL xa-
i\oL
«'1\.v XL ExeJ 'tOoOVS oVTIEVEU;,
iGaAV'tEQOL oL tv<iQE'tOL.
'1\.v 'JtaQM'tQa'tftoovv oL exa'to OLXoytvELES,
ro; XQE(J{}d of
'0 fov lJ-EQL[.-tVT[oE aVo'tT[Q0'tllW yta 'tel xal 'tel
E'JtL[.-tEi\ws 'tovs xavovES xal 'tovs vo[.-tOVS· E'JtavEcpEQE 'tel
Eyxa'taN:AeL[.-ttUva a'JtQooxo'Jt'tTt fl 'tov
o'tel 'tEoGEQa OT[lJ-ELa 'tOV
1\.VEu'tTt0E 't1<; XWQE<; nov dxav emQe'4>E va anoxawuw&i
fl oVVfxEta 'tQv rEVEQv· aVEovQE OOOVS Etxav muEL o't"frv aq:xivEta"
XEQ()LOE E'tuL 't1<; xaQ()Lts wV AaoV 0' OAD 'to
3
11

fllJll Ii

lJ 11m
it

ffil

lJl1
<l:>QOV'tWE oo,VUl ana OAn rlh 'tytv 'tQOCPyt 'tou AaoU, rlh 'tytv 'tftQ'lG'l
'tou nEvBous xal rlh 'tU; OOGLeS.
ME 'tyt ')'EvvawoUlQla 'tou xa'tEx't'lGE 'to nl\:7lBoS' [.LE 'tytv dALXQLVW:X
'tou XEQOLGE 'tytv E[.LnLG'tOGVV'l 'tou' [.LE 'tytv EVG'tQOCPla 'tou xa'tacpE-
QE nONw: t-tE 'tyt OLXaWGvVI( 'tou GXoQnLGE naV'tou xaQ(l,.
20.2 '0 TGl TmlrX Qw'tTlGE 'tov Ko[.Lcpovxw: T[ nQEnH v' axoAouBftGH
xavEU; rlh va ErnE 6 Kol-LCfJoVxwS: NO,
'to' TIME 'AraBa xal v' anoq.>V')'EL 'tU; TEGGEQELS KaXLeS' 'to'tE Ba xu-
oQBC:JS. '0 TGl Tm'trx QW't'lGE: TIOLa anoxaAouv'tm TIEV'tE
'AraBa; ErnE 6 L1LOaGxai\os: '0 &Qw'tOS ftrE[.LOVaS dvm EVGnl\axvL-
xoS, XUlQU; va dvaL Gna'tal\oS' EQraGLeS, XUlQU; va nQoxa-
AcT oQrft· EXH EnLOO[.LLES, XUlQU; va dvm AaL[.LUQros· dvaL nEQftcpa-
vos' XUlQU; va dvaL CiJIfJl,6vo,s' dvaL XUlQU; va dvaL arQUJ-
nos. ErnE 6 TGl TGayx: TIO'tE M[.LE nQS xanows dvaL EVGnAnXVLXOS,
XUlQU; va dvaL Goo''tal\os; ErnE 6 L1LOaGxaI\os: 'Av EnL'tQEnEL G'tOv AnO
'tou va XEQoLSEL an' O,'tL dvaL XEQOOCPOQo, OEV dvm EVGnl\axvLxos
XUlQU; va dvaL Goo''tal\os; 'Av G'tODS avBQwnous 'tU; EQra-
GLES nOD [.LnoQouv va EX'tEAEGOUV, nC:Js rLVE'tm va nQoxaAEGH 'tytv
6Qrft 'touS; 'Av O,'tL EnLOO[.LEL dvaL ft 'tWLa avBQUlnla XL av'to 'to xa-
'taCPEQEL, nOLOs Ba 'tOv BEUlQftGH AnLt-LUQro; '0 &QLG'tOS ftrE[.LOVo,s, EhE
noMaDS f( ALrOUs, EhE aGxoMT'taL t-tE [.LLXQa f( [.LEraAa S'l-
'tY(t-LU'ta, no'tE OEv OdXVEL 'tytv MQa[.LLxQyt OEv dvaL AOLnOv
nEQftcpavoS XUlQU; va dvaL CiJIfJl,ovo,s; '0 &Qw'toS ftrE[.LOVo,s CPQOV'tLSH
'tyt G'tOAyt xal 'tOv GXoucpo 'tou, nQOGOLOEL G'to
'tou, WG'tE QuOL 'tOv XOL'ta,sO'UV va vOLwBouv OEOS G'tyt BEa 'tou' OEV
dvaL 'to'tE XUlQU; va dvaL arQLUlnoS;
'0 TGl TGayx QW't'lGE: TIOLES anoxaI\ouv'taL TEGGEQELS KaXLeS; ErnE
6 L1LOaGxai\os: 'Av xa'taoLxa,sEL avBQwnous GE Bava'to, XUlQU; nQo'l-
va 'tODS EXH av'to anoxaAEL'taL &>[.Lo't'l'ta. 'Av
XUlQU; nQoELoOnOL'lG'l S'l'to, an' 'tODS avBQwnous va 6AOXA'lQWGOUV
3
1
3
r ------
eva EQ'YO, amo "Av ()LvEL
moAB; 'tytv {i!-tfU1( ex'tti\£uf( 'touS, atno au-
£-al,QeuLa. "Av o,n ()c:LXVEL amo
'tov v'JIXiMft/\,oU».
20.3 Erne: () 'Gnows ()Ev JV(J)Qli;EL 'tU; moAB; 'tov ouQavov,
nO'tE ()Ev £-0, liQLU'tOs· Onows ()Ev 'tU; Tc:Ac:'ttS, no'tE ()Ev
£-0, uw£-e:T u't'Y( £-tull 'tou· Onows ()Ev JV(J)Qa;EL 'tu; nmE ()Ev £-0,
'tovs a'V-B-Q
W1tOU

alpha mi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful