Osnove elektrotehnike I-4

STRUKTURA MATERIJE Pod pojmom materije podrazumeva se sve ono što objektivno i nezavisno od posmatrača postoji. Najbitnije karakteristike materije su njena energija i masa Atom je najmanja čestica koja u hemijskim reakcijama ostaje nepromjenjena Atom sačinjavaju : elektroni, protoni i neutroni Elektron je negativno naelektrisana čestica i nosi najmanje negativno naelektrisanje koje se može naći u prirodi Naelektrisanje elektrona naziva se elementarni kvant negativnog elektriciteta i obilježava se sa : e Proton je pozitivno naelektrisana čestica. Naelektrisanje protona je po apsolutnoj vrednosti jednako naelektrisanju elektrona Naelektrisanje protona naziva se elementarni kvant pozitivnog elektriciteta i obilježava se sa : p Masa protona je oko 1840 puta veća od mase elektrona Neutron je čestica koja nema naelektrisanje, obilježava se sa: n Masa neutrona je približno jednaka masi protona Neutroni i protoni obrazuju kompaktnu grupu koja se naziva jezgro atoma Atom se sastoji od jezgre i elektronskog omotača Elektroni, kružeći oko jezgra istovremeno rotiraju i oko sopstvene ose ( spin elektrona) Atom je električki neutralan kada je broj elektrona jednak broju protona POJAM NAELEKTRISANOG TIJELA Pozitivan jon je atom koji ima više protona od broja elektrona A atom koji ima manje protona od broja elektrona je negativan jon Svako tijelo koje ima “višak” ili “manjak” elektrona u svojim atomima naziva se naelektrisano tijelo Naelektrisanje tijela opisuje se količinom elektriciteta: Q [C] – vremenski nepromjenjiva količina elektriciteta
Osnove elektrotehnike Page 1

raspored elektriciteta na tijelima.1602*10-18C Svaka količina elektriciteta. a obrnuto srazmjeran kvadratu njihovog rastojanja i zavisi od sredine u kojoj se tijela nalaze. elektrostatička sila: Q1 * Q2 F k* [N ] 2 r Page 2 Osnove elektrotehnike . naelektrisanje tijela i uzajamno dejstvo naelektrisanih tijela pod pretpostavkom da nema električne struje KULONOV ZAKON Dva naelektrisana tijela se privlače ako su im naelektrisanja suprotnog znaka. koja se može naći u prirodi može se iskazati kao: Q=±N*e N – cio broj ELEKTROSTATIKA Elektrostatika je dio nauke o elektricitetu koja obuhvata proučavanje elektriciteta u stanju mirovanja. a odbijaju ako su im naelektrisanja istog znaka – što znači da u stanju mirovanja deluju uzajamno silom koja se naziva elektrostatička. pozitivna ili negativna.vremenski promjenjiva količina elektriciteta Apsolutna vrednost količine elektriciteta jednog elektrona iznosi: e=0.Osnove elektrotehnike I-4 q [C] . Kulonov zakon glasi: Intenzitet elektrostatičke sile direktno je srazmjeran proizvodu količine elektriciteta oba tijela.

onda je ukupna električna sila kojom ta opterećenja deluju na posmatrano jednaka vektorskom zbiru sila kojima ta tijela deluju ponaosob.Osnove elektrotehnike I-4 ovo je konstanta čija vrednost zavisi od sredine u kojoj se nalaze naelektrisana tijela dielektrična konstanta za vakum  0  8. Osnove elektrotehnike Page 3 .854 *10 12 C2 Nm 2 Nm 2 k [ 2 ] 4 0 r C 1 relativna dielektrična konstanta neke sredine je neimenovan broj r Ako se naelektrisana tijela nalaze u vazduhu ili u vakumu konstanta k ima vrijednost: Nm 2 k  9 *10 [ 2 ] C 9 Ako posmatramo dejstvo više punktualnih opterećenja na jedno tačkasto naelektrisanje.

Osnove elektrotehnike I-4 1. Naelektrisanja Q1=4*10-6C. Osnove elektrotehnike Page 4 . 2. Odrediti jačinu sile koja deluje između naelektrisanja i odrediti njen smer delovanja. Dva tačkasta naelektrisanja Q1=18*10-19C. Naći jačinu i smjer sile kojom ova dva tela deluju jedno na drugo. Q2=5*10-19C nalaze se na udaljenosti od 3*10-12cm u vakumu.Q2=8*10-7C nalaze se u dva suprotna tjemena kvadrata stranice a=2cm u vazduhu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful