A rózsaszín múmia

Csönge Tamás Irodalomtudományi Doktori Iskola (PTE) IV. Pszichoanalitikus filmkonferencia 2012 november 22-24.

Időbűnök (Los Cronocrimenes, 2007) r.: Nacho Vigalondo

.2 óra 10 perc Hector 1 ídősíkja Ich Hector 2 ídősíkja Es Hector 3 ídősíkja Über.30 . = A múlt nem változik.Ich Nincsenek párhuzamos ídősíkok.40 mp 1 .

és álljunk ellen a kísértésnek. Los Angeles Times) .Mi a baj a filmmel? (negatív kritikák) • "Azt tanácsolom. ami érdekes is lehetne. IMDB kommentelő) • "Frusztráló módon a film egészében mindig inkább a szerkezetről [structure] szól mint a tartalomról. s mindegyik a fickónak egy oldalát képviseli. hogy a filmet nézzük akként ami.de nem tudunk. az efféle kérdésfeltevés csak időpocsékolás." (Gary Goldstein. Mivel a film nem tesz kísérlet a jellemábrázolásra. [substance]" (The Hollywood Reporter) • "[Az időutazás+ valahogyan három egymással versengő Hectort eredményez. hogy megkérdőjelezzük a karakter viselkedését. ha tudnánk róla valamit a kezdetektől fogva ." (aimless-46.

struktúrák segítségével mutatja be hagyományos pszichologizálás / dramatizálás helyett (akció van. utalások / 2.Szelf-olvasat • „Nincs értelme?” – paradoxonra épülő proceduralitás (gondolati ív nélkül) • A cselekmény problémátlanul kerek. az egyes jelenetek szimbolikája azonban reflektálatlan marad • Interpretációm ebből fakad: a film a szubjektív tartalmakat 1. nem lélektan és merengés) • Ezek vizsgálatával egy „reflexív személyiségmodellt” vázolok fel .

Narratív szerkezet . Intertextualitás 2. amennyiben befolyásolja tárgyát a visszacsatolás által (az önreflexió már csak ilyen) • Tükrös struktúrák (filmszerkezet. motivika) Közvetett szubjektív tartalmak: 1.„reflejo de ti” • Az egyes Hectorok interakcióját az „önreflexió” szó szerintivé (referenciálissá) tételeként olvasom • A reflexió „aktív”. Szituatív dinamika 3.

G: Wells: Time Machine (1895) The Invisible Man (1897) . Pszichológiai ok: megváltozott szituációja – anonimitás. nyelvi szubj. Intertextualitás The Invisible Man (J. Whale.1. hatalom 3. Racionális ok: „monocane” nevű hatóanyag (láthatatlanság + őrület)  felelősség. emberkép 2.)  fordított logika (vö. 1933) • Mitől válik szörnnyé Jack Griffin? 1. Metaforikus ok : a néző zavaró felismerése – a kinézet ténye maga (a filmnyelv a vizualitás nyelve: képi obj.: miért félelmetes a sötét?) H. vs.

létrehozója • Időbűnök: A külső megváltozása maga is metaforikus. (csupán jelölő) • Hector arra döbben rá. tehát én vagyok az.1. amire a néző is Jack Griffin kapcsán: a jelölő „uralja” a jelöltet („így nézek ki. az okozat helyett okként kell működnie • A folyamat iránya: látszat  lényeg • Külseje nem a belsőjét (a személyiséget) tükrözi. Intertextualitás • Az Időbűnök fényében: az eredeti (szubjektum) eltűnésével a „maszk” válik az eredetivé.”) . külseje lesz a belső helyettesítője.

Szituatív dinamika Mi változik meg az ismétlődő jelenetek során? • intencionalitás / véletlen szerepe? • ösztönösség / tudatosság faktora? • Inkább: A szituációban betöltött szerep (a perspektíva megváltoztatja a jelenetek összefüggéseit) szubjektum • • objektum Nem kezelhetők abszolút fogalmakként (felcserélhetők) Dinamikus – temporális struktúrák vetületei .2.

Žižek: A Plea for a Return of Differance) • Pszichológiai relevancia? • A tiszta különbség által létrehozott virtuális felszín szemlélése = self? („mintha egy olyan Belső lenne.Žižek The Parallax View 2006.206) • Antimetafizikus (nincsen központi mag) és reflektív (a részei kölcsönösen függnek egymástól) .2.ként) – Hogyan különböztethetek meg valamit saját magától? > idő > tudás • „minimális differencia” (S. a különbség definiálja a 2 pozíciót (sz. ami csak akkor jelenik meg. Szituatív dinamika • A „struktúrát” egyetlen elem önmagától való különbözővé válása hozza létre • A különbséget nem a két elem tulajdonságai konstituálják.ként és o. ha Kívülről szemléljük” .

értelemszervezés 1. A befogadás felől a művészi megalkotottság kívánalma (a történet koherenciája. 1981) A történet mint kettő logika: tények vs. Culler (Story and Discourse in the Analysis of Narrative. jólformáltsága) (diegézis) • • Következtetése: a „történet” logikája nem biztos.3. Narratív szerkezet Feltevésem: diskurzus működésmódja tükröződik a történet szintjén: Egy retorikai fogás a fiktív világ törvényeként jelenik meg • J. hogy elsődleges a diskurzuséhoz képest (vö.: Oedipus király elemzés) Értelmezésemben ellentétes logikai irányultságok: fabula: ok  ok(ozat)  ok(ozat)  ok(ozat)  okozat (analitikus log.) szüzsé: okozat  ok(ozat)  ok(ozat)  ok(ozat)  ok (holisztikus log.) . A fikció szintjén az események egymásra következése (mimézis) 2.

1998) Példa .” (G. S. hanem a jövőbeliek is. szerepváltás strukturális : o felismerhetetlenség (a feszültségkeltéshez szükséges) o mert így látta magát korábban (történet és diskurzus) . hogy elvezessenek ezekhez az eseményekhez. hiszen arra lettek tervezve.3. Prosaics and Process. Narratív szerkezet "A karakterek által végrehajtott cselekvéseknek nemcsak múltbeli vagy jelenbeli események a kiváltó okai. így egy jól megalkotott munkában minden cselekvésnek az egész harmóniájához kell hozzájárulnia.amikor a diskurzus logikája túl feltűnő: Miért kötözi be Hector az egész fejét? • • • mimetikus ok: kétséges (?) metaforikus ok: arc eltűnése . Morson: Contingency and Freedom.

3. Narratív szerkezet fabula: okozat  ok(ozat)  ok(ozat)  ok(ozat)  ok szüzsé: okozat  ok(ozat)  ok(ozat)  ok(ozat)  ok Discourse logika a történetben: • Az időutazás metaforája lehetővé teszi a temporális megfordítást (a későbbi események hatása a korábbiakra) • Folyamatos interakció „visszafelé” • Determinizmus: nincsen változtatási lehetőség Mit jelent mindez az én-felfogásra nézve? Van-e pszichológiai relevanciája? • A vezérlőelv a személy életéhez / világához képest egy „külsődleges” szabályrendszer szerint működik Hector mégis felelős? (Az Időbűnök etikája) Nincs idő rá! .

• Hector cselekedeteiben a külsőségek (nem akart erőszakolni. Látszat / lényeg felcserélése (intertextuális / tematikus érv) Szubjektum / objektum helyettesítések (szituációdinamikai / mimetikus érv) Diskurzus / szüzsé logika érvényesülése (narratológiai / szintetikus érv) 3. kívülről. 2. betörni) > mégis valami igazságot közölnek róla • A szubjektumot nem lehet belülről megismerni (feltárva intencióit.Reflexív személyiség Alapvetően három komponenst vizsgáltam: 1. „látszata” felől közelíthető meg igazán • Nem homogén és nem transzparens • Antimetafizikus. dinamikus • Reflexív (tükröződésében megragadható) . üldözni. okait csak egy mechanikus gépezetet kapunk).

THE END Köszönöm a fegyelmet! .

hogy feloldjuk ezt az antinómiát. 203) . de saját maga determinálja (mintha tudattalan det lenne) Ezért érvényes az etika? Ödipális univerzum + determinizmus? „*H+a a cselekedetet teljes mértékben meghatározzák az azt megelőző okok.Deleted scenes: Szabadság és etika • • • • A már említett „aktív reflexió” és a fordított logika effajta kombinációját nevezi Žižek (2006) a „reflexív okozatiságnak” elvének (avagy hol rejlik a szabadság?) ahol a cselekvések determinizmusa és az egyén "szabadsága" kompatibilis Az egyén minden cselekvése determinált. hogy elfogadjam ezt a felelősséget. ugyancsak nem szabad. reflexív okozatiság bevezetésével lehetséges: Okok határoznak meg engem (legyenek az ok közvetlen. Azonban. Az egyetlen módja. ha tiszta véletlenen nyugszik." (Žižek: The Parallax View 2006. hogy megválaszthatom/eldönthetem mely okok határozzanak meg engem. Az "etika" a legalapvetőbb szinten a bátorságot jelenti. nyers természetes okok vagy motivációk) és a szabadság tere nem egy varázslatos hézag az okozati lánc első szintjén. hanem az a visszamenőlegesen érvényesülő képességem. ami hirtelen megszakítja az okozatiság láncát. csak egy második szintű. természetesen nem szabad.

202)  FANTÁZIAJELENET ÉRTELMEZÉSE: A felesége meggyilkolásával nem sikerül. amit nem szeretne. Ez a kapocs a szabadság és freudi "halálösztön" között. hogy ellenáll egy ösztönzés önkéntelen megvalósulásának. hanem fogadjam el azt…) "A szabadság alapvetően nem a szabadon cselekvés szabadságát jelenti (vagyis nem azt. de Hector feladja ezt a nő meggyilkolásával . hanem • egy ösztönzésnek való ellenállásként. 202) "[A]z alapvető etikai gesztus egy negatív mozzanat. vágyait). egy „etikai gesztusként” (202) > vagyis csak „belülről” törhetjük meg ezt a rendszert. hogy valaki minden külső kényszer nélkül kövesse hajlamait. hanem.Deleted scenes: Szabadság és ellenállás • a szabadság így nem egy „aktív cselekvésként” értelmezendő (egy új okozati lánc elindítójaként) . hogy azt teszi. ami szintén az öröm/gyönyör [pleasure] elleni belső késztetésként nyilvánul meg. sajátosságaiból adódóan (ne a sorsomon akarjak változtatni.” (Žižek 2006. amikor valaki közvetlen ösztönzése ellen cselekszik" (Žižek 2006.

" (Zizek 2006.szüleinek éppen az ezek elkerülésére irányuló kísérletein keresztül valósul meg: a végzet elkerülésének megkísérlése nélkül a sors nem tudja realizálni magát.Deleted scenes: Szabadság és lemondás "A szabadság kérdése alapvetően annak a kérdése. hogy szabadságunk kijelentésére és a sors/végzet elől való elmenekülésre tett kísérletek maguk is a sors eszközei. mert túlzárt [overclosed]. A válasz természetesen az. 207) "Ez azt jelenti. hogy kitörjön belőle. hogy nem azért törhető meg. már eleve a rendszer része.)" (Zizek 2006. így az egyetlen igazi mód. mint kérlelhetetlen hatóerőt. mert repedések vannak a szövetén. ha lemondunk ezekről a próbálkozásokról és elfogadjuk a sorsot.apjának meggyilkolása és anyjának feleségül vétele . hanem éppen ellenkezőleg. hogy miként törhető meg a sorsnak ez a zárt köre. 207) . (Oedipus végzete . mert >>nem is igazán zárt<<. hogy elkerüljük a végzetet az lesz. vagyis mert a szubjektum törekvése.

THE END 2 Köszönöm a fegyelmet! .

Deleted scenes: Fantázia . az erdőben a meztelen nő (Hector 1 számára) rendező: Hector 2 • B.screen 2 fontos fantázia-jelenet kiemelése: • A. a „nő lezuhanása/halála” (Hector 2 számmára) rendező: Hector 3 • Értelmezéseik? • (Mindkét jelenet intertextus is – hitchcock utalások) • Miért lényegesek ezek a fantáziák? .

Deleted scenes: Hitchcock és fantázia • • • • • Filmes archetípusok (leginkább hitchcock szerintem) Hátsó ablak (leskelődés – ki a gyilkos?) Szédülés (feleség – szerető felcserélése halálkor) Psycho (freudi személyiségmodell > tér: Motel – itt: idő) Hogyan értelmezhetjük ezeket a párhuzamokat? • Látszat / szubjektivitás természetéről szólnak .

THE END 3 Köszönöm a fegyelmet! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful