Lietuvos valstybė šiandien

Pamokos motyvacija : ši pamoka skirta , kad mokiniai suprastų Lietuvos valstybingumą, bei kokia Lietuva yra šiandien. Pamokos didaktinis tikslas : supažindinti mokinius su nauja medžiaga ir ją itvirtinti. Pamokos tipas : žinių perteikimo ie įvertinimo. Pamokos tikslai : Mokomieji:
a) po pamokos mokiniai turėtų žinoti kokie yra valstybės požymiai.

b) po pamokos mokiniai turėtų žinoti kaip valstybės požymiai reiškiasi dabartinėje Lietuvos

valstybėje. c) Po pamokos mokiniai turėtų žinoti apie Lietuvos pilietybę. Lavinamieji: a) Po pamokos mokiniai turėtų gebėti apibūdinti Lietuvą kaip demokratinę valstybę. Auklėjamieji: a) Po pamokos mokiniai turėtų suvokti, kad Lietuva vejasi išsivysčiusias pasaulio šalis ir lygiaverčiai su jomis bendradarbiauja. Pamokos uždaviniai: 1.Paaiškinti mokiniams apie pagrindinius Lietuvos valstybingumo požymius. 2. Paaiškinti mokiniams kas yra pilietybė. 3. Paaiškinti mokiniams kas yra etninė teritorija. 4. Papasakoti apie Lietuvos teritoriją. 5. Padėti mokiniams suvokti,kad Lietuvos politika daro įtaką netik valdžios sprendimams, bet ir valstybės raidai. Pamokos mokymo metodai: pasakojimas,aiškinimas, diskusija, aiškinamasis sakitymas.

Mokymo priemonės : S.Bitlieriūtė „Pilietiškumo pagrindai“ 10klasei, LR konstitucija. Tarpdalykiniai ryšiai : ši teorija padės istorijos, politologijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų pamokose, pravers gyvenime. Vertinimas : per šią pamoką mokiniai vertinami nebus. Pamokos eiga : Pamokos pradžia (apie 3-4min.) Prieš pradedant nagrinėti naują teoriją, pasikartojame praeitos pamokos temą. Užduodu keletą klausimų iš tos temos : kada ir kodėl atsirado valstybė? Kaip valstybė apibūdinama? Kokie pagrindiniai valstybės požymiai? Prisiminus senąją temą , pristatau naują ir užrašau ją ant lentos „Lietuvos valstybė šiandien“. Pamokos plėtojimas (apie 35min.) Lietuvos valstybė turi giliais istorines šaknis. Kiekviena valstybė turi turėti tris pagrindinius požymius.Tai teritorija , valdžia ir gyventojai. Dabartiniai valstybei būdingi dar du papildomi požymiai:suverenitetas ir tarptautinis pripažinimas. Per šią pamoką aptarsime, kaip šie valstybės požymiai reiškiasi dabartinšje Lietuvos valstybėje. Lietuvos valstybė yra Baltijos jūros pietritinėje pakrantėje. Jos teritoriją sudaro apie 65 300km2. Lietuva turi bendras sienas su Latvija, Gudija, Lenkija ir Rusija, net 90,7 km jos krantų skalauja Baltijos jūra. Lietuvos teritorija nevisuomet buvo tokia. Laikui bėgant ji labai keitėsi: išatskirų žemių XIII amžiuje Mindaugo suvienitos valstybės teritoriją sudarė apie 120 tūkst.km2, kuri dar labiau plėtėsi valdant Gediminaičių dinastijai. Didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymo laikotarpiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės plotas buvo apie 1 mln.km2. Tačiau jau po Liublino unijos Lietuvos plotas ėmė mažėti, kol pasiekė dabartinį teritorijos dydį.Čia jau Mindaugo laikais gyveno giminingos lietuviams gentys, kurios ir sudarė valstybės pagrindą.Taigi dabartinė Lietuvos valstybė yra toje teritorijoje, kuri ir senovėje buvo valstybės pagrindas, tai yra etninėje(tautinėje) teritorijoje. Savo teritorijoje valstybė tvarkosi kurdama įstatymų ir institucijų, valdymo sisemą ir taip vykddama valdžią. Valsybės valdymo formą apibrėžia pagrindinis įstatymas – Lietuvos

Respublikos Konstitucija, kurios privalo laikytis kiekvienas privatus asmuo ar organizacija. Lietuvos pilietybė – tai ne tik asmens teisinė padėtis Lietuvoje, bet ir atsakomybė už savo valstybę. Lietuva kaip valstybė turi ir trečią požymį – gyventojus, arba tautą. Tai Lietuvių tauta nes čia gyvena daugiausia lietuvių tautybės gyventojų. Tačiau lietuvių tautą sudaro netik lietuviai, bet ir kitl tautybių žmonės: rusai,lenkai,žydai,romai,gudai ir kiti, gyvenantys Lietuvoje ir save laikantys Lietuvos gyventojais. Lietuvos Konstitucija reikalauja, kad visi Lietuvos gyventojai apsisprestų tapti ar ne valstybės piliečiais. Nuo to priklauso jų teisės ir pareigos valstybėje. Taigi jie turi priimti Lietuvos pilietybę. Tai asmens teisinė padėtis, reiškianti priklausomybę Lietuvos valstybei.Kas ir kaip gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiu, kokias teises ir pareigas jis turi, apibrėžiama Lietuvos Konstitucijoje ir Pilietybės įstatyme. Svarbiausia žinoti , kad Lietuvos Respublikos piliečiu gimstama. Vadinasi,Lietuvoje gimęs kūdikis iš karto tampa Lietuvos piliečiu. Tačiau yra ir kitų įstatymo numatytų būdų,kaip įgyti Lietuvos pilietybę. Žinoma,įstatymuose numatyta ir kokiais atvejais pilietybė prarandama. Tai būna jos atsisakius ar įgijus kitos valstybės pilietybę. Šiandien Lietuva – teisinė valstybė, kurioje gerbiama įstatymo valdžia. Tikimasi,jog visos valdžios institucijos ir piliečiai vadovausis ne tik moralės normomis,bet ir įstatymu. Dabar Lietuvoje įsitvirtinusi rinkos ekonomika, o tai sudaro prielaidas sparčiai ūkio plėtrai. Kiekvienas pilietis turi teisš dalyvauti plėtojant šalies ekonomiką. Turi rūpintis netik savo, bet ir visos valstybės gerove, pavyzdžiui, sąžiningai mokėti mokesčius. Lietuvos politikoje įvairių interesų grupės daro įtaką ne tik valdžios sprendimams,bet ir visos valstybės raidai. Kartais tai sukelia ir politinę įtampą. Pavyzdžiui vykęs prezidento R.Pakso apkaltos procesas. Tačiau šie politinio aktyvumo ženklai reiškia,kad valstybė vaduojasi iš nesenps istorinės praeities palikimo. Tai rodo,kad politikoje vis didesnę reikšmę įgyja kiekvieno politiko ir piliečio asmeninė atsakomybė už valstybės likimą. Lietuva stengiasi teikti demokratijos garantijas visiems savo piliečiams. Tai lygių galimybių vyrams ir moterims garantija, socialinės atskirties mažinimas, ekonominio šalies gyvenimo reguliavimas ir daugybė kitų problemų.kurias, remdamiesi savopatirtimi,galite išgryninti patys. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Išsprendus senas problemas kyla naujos. Galbūt kai jūs

mokysitės iš šio vadovėlio,jame minimos problemos jau nebebus tiek aktualios. Pabaigus teoriją, užsirašius svarbiausius dalykus pereiname prie užduoties (dalomoji medžiaga), kuri yra įdomi ir reikalauja loginio mąstymo. 1 užduotis:Pradėkite įgivendinti projektą „Lietuva dešimtokų akimis“. Šio projekto tikslas – pristatyti dabartinę Lietuvos valstybę. Pagrindiniai uždaviniai yra yvairios informacijoas apie Lietuvą rinkimas,parengiant meniškai apipavidalintus stendus – plakatus ir pristatant juos mokyklos bendruomenei. Susiskirstikite grupėmis ne daugiau kaip po 5 kiekvienoje grupėje ir pasiskirstikite temomis.Temų sąrašą galite papildyti ir pasirinkti patys: „Lietuvos menas“, „Sportas Lietuvoje“ , „Lietuviškoji mokykla. Kokia ji?“, „Lietuvos žmonės: tikėjimas ir viltis“, „Modernioji Lietuva“ , „Miškų ir pievų šalis - Lietuva“, „Pagrindinis Lietuvos įstatymas – Konstitucija“ ir kt. Pasiskirste temomis apgalvokite, kur galima rasti informacijos jūsų pasirinkta tema. Tai galėtų būti internetas ir spauda, reklaminiai bukletai. Pasiskirstykite grupėse, kas ir kur ieškos informacijos ir pateiks kitai pamokai. Pateikite siūlimų , kaip turėtų atrodyti jūsų stendas. Laikykitės šių reikalavimų: - medžiaga turi atitikti pasirinktą temą. - surinkta medžiaga turi atspindėtikokią nors pasirinktą temos idėją. - medžiaga ir stendas turi būti vaizdūs. -medžiaga ir stendas turi būti estetiški. - medžiagos ir stendo kalba turi atitikti kalbos kultūros reikalavimus. - stendas turi būti originalus, kūrybiškas. - stende panaudota informacija turi būti etiška. - teksto ir iliustracijų santikis turi būti 1:5. Per kitą pamoką pratesite šį darbą: naudodamiesi atrinkta medžiaga sukonkretinsite darbo idėjas. Apibendrinimas (6-7min.) Aptariame išeitą temą, pakartojame svarbiausius dalykus ir naujas sąvokas. Pažymiu ko nėra klasėje ir liepiu namuose dar kartą pasikartoti šią temą, bei kad kitai pamokai bėtu apgalvota projekto tema.

Dalomoji medžiaga

1 užduotis:Pradėkite įgivendinti projektą „Lietuva dešimtokų akimis“. Šio projekto tikslas – pristatyti dabartinę Lietuvos valstybę. Pagrindiniai uždaviniai yra yvairios informacijoas apie Lietuvą rinkimas,parengiant meniškai apipavidalintus stendus – plakatus ir pristatant juos mokyklos bendruomenei. Susiskirstikite grupėmis ne daugiau kaip po 5 kiekvienoje grupėje ir pasiskirstikite temomis.Temų sąrašą galite papildyti ir pasirinkti patys: „Lietuvos menas“, „Sportas Lietuvoje“ , „Lietuviškoji mokykla. Kokia ji?“, „Lietuvos žmonės: tikėjimas ir viltis“, „Modernioji Lietuva“ , „Miškų ir pievų šalis - Lietuva“, „Pagrindinis Lietuvos įstatymas – Konstitucija“ ir kt. Pasiskirste temomis apgalvokite, kur galima rasti informacijos jūsų pasirinkta tema. Tai galėtų būti internetas ir spauda, reklaminiai bukletai. Pasiskirstykite grupėse, kas ir kur ieškos informacijos ir pateiks kitai pamokai. Pateikite siūlimų , kaip turėtų atrodyti jūsų stendas. Laikykitės šių reikalavimų: - medžiaga turi atitikti pasirinktą temą. - surinkta medžiaga turi atspindėtikokią nors pasirinktą temos idėją. - medžiaga ir stendas turi būti vaizdūs. -medžiaga ir stendas turi būti estetiški. - medžiagos ir stendo kalba turi atitikti kalbos kultūros reikalavimus. - stendas turi būti originalus, kūrybiškas. - stende panaudota informacija turi būti etiška. - teksto ir iliustracijų santikis turi būti 1:5. Per kitą pamoką pratesite šį darbą: naudodamiesi atrinkta medžiaga sukonkretinsite darbo idėjas

Pamokos „Lietuvos valstybė šiandien“ analizė

Pagrindinė pamokos dalis užėmė didesnę laiko dalį ir buvo padalinta į dvi mažesnes dalis – aktyvus medžiagos perteikimas ir individualus mokinių darbas. Taikant individualų darbą vyko naujos medžiagos įsisamoninimas ir pritaikymas. Mokiniai aktyviai dalivavo atliekant užduotį, šis projektas juos sudomino. Pamokos struktūra atitiko pamokos turinį ir tikslus. Pamokos laikas panaudotas efektyviai, pamokos turinys logiškai susietas su ankstesnia pamoka, nauja medžiaga perteikta prasmingai.