You are on page 1of 3

LANOVI/ARTICLES

U hrvatskom jeziku nemamo lanove, ali su u engleskom jako vani i esti. lanove koristimo ISKLJUIVO ispred IMENICA. Imamo NEODREENE (INDEFINITE) i ODREENE (DEFINITE) lanove. Neodreeni lanovi (A i AN) A i AN koristimo ISKLJUIVO ispred imenica u JEDNINI. esto se moe prevesti kao JEDAN. Kad se imenica spominje po prvi put u tekstu tj. reenici, tada koristimo neodreeni lan (A/AN). Zato? Neodreeni lan se s razlogom zove tako. Kad se imenica spominje po prvi put u reenici ili tekstu onda o njoj nita ne znamo, tj. NIJE NAM POBLIE ODREENA (objanjena). Ako kaemo: (Neki) ovjek je na ulici A man is in the street Znai koristimo neodreeni lan ispred imenice ovjek (man) jer ne znamo tko je taj ovjek, ni kako izgleda, ni koliko mu je godina, niti ita da nam objasni tko je taj neki ovjek o kojem nita ne znamo osim to da je na ulici. im se u sljedeoj reenici ili u nastavku iste taj ovjek ponovo spomene bit e odreeni lan ispred te imenice jer tada ve znamo tko je taj ovjek, tj. To je onaj ovjek iz prve reenice, nije nam vie ne odreen pa lan mijenjamo u odreeni (THE): (Neki) ovjek je na ulici A man is in the street . The man is waitting for bus. A koristimo ispred imenice koja u IZGOVORU poinje suglasnikom (a man), AN kad imenica u IZGOVORU poinje samoglasnikom (an e-mail; an hour jer se hour ita ''aur'') Odreeni lanovi (THE) Odreeni lan THE se koristi ispred imenica u JEDNINI I MNOINI. Koristi se ispred imenica koje su ve jednom spomenute ili su u toj reenici ve nekako opisane ili objanjene pa o njima znamo neto i nisu nam nepoznanica. Auto je crno - The car is black. Znai da mi znamo o kojem se autu govori kad ve znamo i koje je boje. Nije neko auto o kojem ne znam o nita, jer da ne znamo o kojem autu govorimo ne bismo mu mogli znati ni boju. Naravno, uz tu imenicu onda ide ODREENI lan (THE). Ispred imenice koja poinje suglasnikom u IZGOVORU THE se ita ''D'' the car - ''d car'' a ispred imenica koje poinju samoglasnikom u IZGOVORU THE se ita ''DI'' the end - ''di end''; the hour - ''di aur'' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NE KORISTITE lanove s zemljama, dravama, okruzima, pokrajinama, jezerima, planinama, Osim kad je drava zbir drava, npr. "The United States". He lives in Washington near Mount Rainier. KORISTITE lanove s oceanima i morima: My country borders on the Pacific Ocean NE KORISTITE lanove kad govorite o stvarima openito: I like Russian tea. NE KORISTITE lanove kad govorite o jelima, mjestima i prijevozu: He has breakfast at home.

NASTAVAK DOKUMENTA JE ZA NAPREDNIJRE ZNANJE, TJ. DRUGI DIO ZA UENJE LANOVA!!!!

LANOVI / ARTICLES DOPUNA / NASTAVAK


Ve znamo da imamo ODREENI lan THE (ita se ''d'' ispred imenica koje poinju suglasnikom, a ''di'' ispred imenica koje poinju samoglasnikom U IZGOVORU), i neodreeni lan A / AN (''A'' koje itamo '''' koristimo ispred imenica u jednini i koje poinju suglasnikom U IZGOVORU, a ''AN'' itamo ''en'' i koristimo ga ispred imenica u jednini koje poinju samoglasnikom U IZGOVORU). Dalje emo vidjeti detaljnije kad uope trebamo lanove ispred imenica i koje kad trebamo staviti.

upotrebljavamo:

UPORABA LANA: THE (odreeni lan) ne upotrebljavamo:


1. ispred osobnih imenica: Jack gave me an apple (Jack mi je dao jabuku); 2. bez lana su imenice koje oznaavaju porodine odnose, a lanovi su porodice: mother called me back (majka me je pozvala da se vratim); 3. imena dana, mjeseci i godinjih doba: I shall come by Monday (doi u do ponedjeljka); 4. imena vrhova planina: Maglic is the highest mountain in Bosnia (Magli je najvea planina u Bosni); 5. man i woman se upotrebljavaju bez lana kada oznaavaju cijelu vrstu, tj. ljudski rod: man is mortal (ovjek je smrtan); 6. gradivne imenice su bez lana: the table is made of wood (sto je napravljen od drveta); 7. misaone imenice su bez lana: I prefer music to poetry (vie volim glazbu nego poeziju); 8. imena obroka su bez lana: children, come, dinner is ready (djeco, doite, ruak je spreman); 9. imenice kao to su: school, college, market, court, prison itd, idu bez lana ako oznaavaju rad koji se tamo obavlja: after school children go home (poslije kole djeca se vraaju kui), he was put in prison (stavljen je u zatvor); 10. uz superlativ priloga lan se ne upotrebljava (uz superlativ pridjeva ide lan): he runs best (on najbolje tri), she writes quickest (ona pie najbre); 11. lan se nikad ne upotrebljava u nekim izrazima: to be at work (biti u poslu) to catch fire (zapaliti se) to take breath (odahnuti) to set sail (isploviti) to shake hands (rukovati se) to lose courage (izgubiti hrabrost) by land (kopnom) hand in hand (ruku pod ruku) by heart (napamet) on board (na brodu).

1. kada se govori o odreenom licu, stvari ili pojmu: send me the book (poalji mi knjigu) 2. kada je rije o imenici koja je blie odreena ili poznata licu koje slua ili ita: I saw the teacher (vidio sam uitelja), she gave the letter to her mother (dala je pismo svojoj majci); 3. ispred imenica koje po naem shvaanju postoje u samo jednom primjerku: the Earth moves round the sun (Zemlja se okree oko Sunca); 4. ako imenica u jednini odreuje cijelu vrstu, a ne samo pojedinu stvar koja pripada toj vrsti: the Earth-satellite is faster then the aeroplane (Zemljin satelit je bri od aviona); 5. pred superlativima (pravilo komparacije pridjeva): this is the best thing you can do (to je najbolja stvar koju moe uiniti); 6. ispred rednih brojeva: it is the second day of my arrival here (drugi je dan otkako sam stigao ovamo); 7. ispred "same": the same to you (isto i vama); 8. ispred imena zgrada, ustanova, brodova i sl: The Houses of Parliament (parlament), The Ministry of Defence (ministarstvo obrane), 9. ispred imena listova, asopisa, magazina: the Times; 10. ispred osobnih imena koja se sastoje od pridjeva i imenice: The Black Sea (Crno more), The Pacific Ocean (Tihi ocean); 11. ispred imena naroda u mnoini the English (Englezi); 12. ispred imenica poslije kojih dolazi "of": we signed the treaty of Locarno (potpisali smo sporazum u Lokarnu); 13. ispred imena rijeka, planinskih lanaca, jezera i mora: we climbed the Alps (popeli smo se na Alpe);

14. ispred pridjeva koji su uporabljeni kao imenice:


the poor of London (sirotinja Londona);

15. u nekim stalnim izrazima i frazama:


he made a joke at the expense of this old woman (naalio se na raun ove starice)

UPORABA LANA: A / AN upotrebljavamo:


1. upotrebljava se samo sa imenicama koje imaju mnoinu. Misaone i gradivne imenice koje nemaju mnoine i koje se ne mogu brojati, nemaju neodreeni lan: I have a book (imam knjigu), ali I have time (imam vremena). 2. Neodreeni lan nema mnoinu i ne moe se upotrijebiti ispred imenice u mnoini: a house (kua), houses (kue). 3. uz imenicu koja je izdvojena iz cjeline ili mnotva ali koja nije posebno odreena: the boy saw a bird in the tree (djeak je vidjeo pticu na drvetu). 4. Neodreeni lan moe odrediti itavu vrstu: a cat is an animal (maka je ivotinja); 5. stavlja se uz razlomke: a half (polovina), a third (treina). 6. stavlja se ispred rijei koje oznaavaju vrijeme, broj, teinu i mjeru: I see him two times a week (viam ga dvaput sedmino). 7. sa rijeima: many, such, quite, rather, what, no less, so, too, as - ako je imenica u jednini: we have seen him many a time (vidjeli smo ga mnogo puta), he is quite a good doctor (on je poprilino dobar doktor). 8. stavlja se ispred rijei: dozen (tuce), gross (dvanaest tuceta), score (dvadeset), hundred, thousand, million: a hundred balls (stotinu lopti). 9. s imenskim predikatom: he is a school-teacher (on je uitelj u koli). 10. moe se upotrijebiti uz apoziciju koja se dodaje nazivima knjievnih dijela: "Rivals", a comedy by Sheridan ("Suparnici", Sheridanova komedija). 11. upotrebljen iza "not" pojaava negaciju: I have not a single penny (nemam niti jedan jedini peni). 12. u mnogim idiomatskim izrazima, dok se u nekim isputa: to have a pain (imati bolove) to be in hurry (uriti se) to be at loss (biti u neprilici) as a rule (po pravilu) on an average (prosjeno).

(neodreeni lan)

ne upotrebljavamo:
1. kad se neto nabraja: my brother is a runner, swimmer and jumper (moj brat je trka, pliva i skaka); 2. uz misaone i gradivne imenice koje se ne mogu brojati: he put wood on fire (stavio je drva na vatru), we have confidence in you (imamo povjerenja u vas); 3. u sluaju kada neku titulu moe imati samo jedno lice u isto vrijeme: he is President of the Republic (on je predsjednik republike); 4. poslije izraza kao to su: the title of, the post of, the office of, the rank of: he holds the post of secretary (on zauzima poloaj tajnika); 5. poslije glagola to turn (kada znai stati): he was unable to obtain a civil post he turned soldier (poto nije mogao dobiti mjesto u civilu, postao je vojnik); 6. kada je predikat dio objekta u aktivnoj konstrukciji, i dio subjekta u pasivnoj konstrukciji: the called him fool, madman (nazvali su ga ludim, ludakom), he was made prisoner (zarobili su ga); 7. kada je rije "part" upotrebljena u smislu "partly": part of the ceiling came down on people (dio stropa je pao na ljude);