You are on page 1of 32

Μ. Καραγάτςθσ Η κυρία Νίτςα

Σχεδιάγραμμα βοθκθτικό τθσ διδαςκαλίασ – κείμενο

Γυμνάςιο Κουνουπιδιανϊν Αςπαςία Τςουρλάκθ

Η πρϊτθ μου αγάπθ – Πλατωνικι

αγάπθ

Η πξώηε κνπ αγάπε, ήηαλ δέθα ρξόληα κεγαιύηεξε

από κέλα, ίζσο θαη πην πνιύ. Ακέζσο ζα

θαληαζηείηε ην αηώλην εηδύιιην, ηνπ ακνύζηαθνπ έθεβνπ θαη ηεο ώξηκεο γπλαίθαο, ή κάιινλ ρήξαο, γηα λα θπλεγήζσ κε κεγαιύηεξε επηηπρία, ηηο ππεθθπγέο* ηεο θαληαζίαο ζαο.

Λνηπόλ, όρη. Η πξώηε κνπ αγάπε, ηελ επνρή πνπ ηελ αγάπεζα, δελ ήηαλ παξά είθνζη ρξνλώλ. Εγώ ήκνπλ νθηώ.

ΞΗΗΘΥ

Ποιοσ ήταν ο Πλάτωνασ;

Ο κφριοσ που βλέπετε!

«Ο έρωηας είναι μίγμα από μέλι και τολή. Μερικές θορές είναι γλσκός, αλλά ηις πιο πολλές θαρμάκι.»

«Οι άνθρωποι ονόμαζαν ηον Έρωηα θηερωηό, γιαηί

έτει θηερά. Οι Θεοί ηον ονόμαζαν έηζι, γιαηί έτει ηη

δύναμη να δίνει θηερά.»

ΠΛΑΤΩΝ

Ο Χρόνοσ

Η δηαθνξά ηεο ειηθίαο καο απηή θαζ' απηή δε ζα

ήηαλ κεγάιε, αλ νη αξηζκνί ησλ ρξόλσλ κνπ δελ

ήζαλ ηόζν ρακειά. Μα απηό δελ έρεη ζεκαζία. Εθείλε ηελ επνρή ν ρξόλνο ήηαλ θάηη ηη ην αλώηεξν

κέλα.

Ήμεξα

όηη

ήκνπλ

νθηώ ρξνλώλ, αιιά

γηα ήκνπλ
γηα
ήκνπλ

βέβαηνο

όηη

απηό ην λνύκεξν ήηαλ έλα

ζπκβαηηθό ζεκείν πξνο ηαμηλόκεζε ηεο ειηθίαο κνπ,

απέλαληη

ηεο ειηθίαο ηνπ δηπιαλνύ κνπ. Δελ

κπνξνύζα όκσο λα ελλνήζσ, όηη κόιηο νθηώ ρξόληα

έρνπλ πεξάζεη από ηελ εκέξα πνπ

είδα ην

θσο.

Χσξίο άιιν έπξεπε λα δνύζα πνιύ θαηξό, είθνζη,

ηξηάληα

ρξόληα,

μέξσ

θαη

γσ...

[...]

Η κυρία Νίτςα

Ήηαλ έλα ιεπθό δηάθαλν αζζεληθό θνξίηζη, έλα

όκνξθν θνξίηζη. Μηα δεκηνπξγία ηεο θαληαζίαο ηνπ Μπζζέ,* θαη ηεο ξνκαληηθήο πιεηάδαο. Μηα εηθόλα ηνπ Γθξεδ,* ρσξίο αθέιεηα όκσο. Κάηη ην πην ζύγρξνλν. Απηή ηε κνξθή ίζσο ηε βξείηε θαη ζηνλ Φξαπηέ,* θαη

ζηνλ

Η

ή

ε Νηαβηληέ Μπηξό.* Ήηαλ δαζθάια. Δαζθάια

κνπ,

γηα

λα

ελλννύκαζηε.

Το ςχολείο

Επήγαηλα ζηελ Σξίηε ηνπ δεκνηηθνύ, ζ' έλα κεηθηό επαξρηαθό ζρνιείν. Η κεγάιε απιή ηνπ κόλν ζηηο γσληέο είρε ιίγε ριόε ηελ άλνημε. Δπν ηξεηο αθαθίεο θαη κεξηθά βξνκόδεληξα ήηαλ ην κνλαδηθό ηεο ζηνιίδη. Σν ρεηκώλα ην λεξό ηεο βξύζεο πάγσλε, θαη ε θξπζηαιιηαζκέλε ιάζπε έζπαδε θάησ από ηα ρνληξά

παηδηθά

παπνπηζάθηα

καο.

Η θπξία Νίηζα -απηό ήηαλ η' όλνκα ηεο πξώηεο δαζθαιηθήο κνπ αγάπεο- δελ εξρόηαλε πνηέ ζηελ ώξα ηεο. Η δηεπζύληξηα έθιεηλε ηα κάηηα ζ' απηό ην κηθξό πεηζαξρηθό παξάπησκα. Ο ρεηκώλαο ηνπ θάκπνπ είλαη ηόζν θαθόο γηα ηα θαθόκνηξα ηα

θνξίηζηα πνπ βγάδνπλ ην ςσκί ηνπο. Ο βνξηάο μερύλεηαη από ηηο θνξθέο ηνπ Οιύκπνπ παγεξόο, θαη θνθαιηάδεη ηνπο ζβόινπο ζηα

ρσξάθηα

Θεζζαιίαο.

ηεο

Η ηάμε καο ήηαλ έλα γσληαθό δσκάηην, πάληα γηνκάην ήιην,

κε

όηαλ δελ ήηαλ ζπλλεθηά. Η ζόκπα ζηε γσληά ηξαβνύζε ζόξπβν, θαη θάπληδε όιε ηελ θάκαξα.

Σχζδια των μακθτϊν ςε περίπτωςθ

που δε κα ερχόταν θ δαςκάλα!

Οη ζύληξνθνί κνπ δίπια θάλαλ σξαία ζρέδηα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζα 'ξρόηαλ ε «θπξία». Πξώηα ζα βγαίλαλ ζηελ απιή λα παίμνπλ «ακπάξηδα». Όζηεξα ε «θπξία» δηεπζύληξηα ζα ηνπο έδησρλε γηαηί ζα θάλαλ ζόξπβν, θαη ζα ελνρινύζαλ ηηο «κεγάιεο». Απηό ήηαλ ε ύζηαηε ηθαλνπνίεζε ηνπ νξκέκθπηνπ ηεο ειεπζεξίαο, πνπ βιάζηαηλε κέζα ζηηο λέεο αλζξώπηλεο ςπρνύιεο ηνπο. Καη ύζηεξα ε εθδήισζε απηνύ ηνπ νξκέκθπηνπ. Η άζθνπε πνιπζόξπβε πεξηπιάλεζε ζηνλ θάκπν. Καη νη νπηαζίεο πεξλνύζαλ κπξνο από ηα

κάηηα

καο.

Θα πεγαίλακε ζην ζηαζκό. Ο δξόκνο είλαη γηνκάηνο ιάζπε, κα απηό δελ έρεη ζεκαζία. Είλαη ηόζν σξαίν λα ληώζεηο ην έδαθνο λα ππνρσξεί θάησ από ηα πόδηα ζνπ, ζα κηα γιηζηεξή καιαθή κάδα. Απνθεί ζα παίξλακε από ην κεραλνζηάζην αζεηπιίλε·* - είρακε ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθό- θαη κε ην πνιύηηκν απηό αληηθείκελν ζηα ρέξηα, ζα πεγαίλακε ζηε κεγάιε «Μαγνύια»* ηελ Οξκάλ καγνύια, όπνπ ζα εθζθελδνλίδακε ηνλ πξώην ηπρόληα ηελεθέ γάιαθηνο Νεζηιέ ζην ζηεξέσκα, κε ηε βνήζεηα ησλ αεξίσλ ηεο

νξγαληθήο

απηήο

νπζίαο.

Ίζσο παξαηεξήζεηε όηη κεηαρεηξίδνκαη ζηελ πην απάλσ πεξίνδν ηε ιέμε «ζα» πνιιέο θνξέο εηο βάξνο θάζε ζύληαμεο θαη θάζε ζηηι. Καη όκσο, απηή ε ιέμε είλαη όιε ε πεξίνδνο. Γηαηί ζπλήζσο απάλσ ζην θόξηε* ηνπ αιήηηθνπ νλείξνπ καο, άλνηγε ε πόξηα, θαη έκπαηλε, σρξή, παγσκέλε, ηπιηγκέλε ζην θησρηθό δαζθαιηθό παιηό ηεο, ε θπξία Νίηζα.

Οι αναμνιςεισ

Θα κνπ πείηε, πώο ζπκάκαη ύζηεξα από ηόζα ρξόληα, ηα γεγνλόηα ηεο πξώηεο παηδηθήο κνπ δσήο. Ψάμηε θαιά ζηηο αλακλήζεηο ζαο. Με ιίγε θαιή ζέιεζε, ζα βξείηε παιηέο εηθόλεο γεκάηεο δξνζηά θαη αζσόηεηα. Σα κηθξά καο ρξόληα είλαη ηόζν ιίγα, θαη ηόζν ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λ' αλαθαηεπηνύλ, κε ηνλ άραξν ζπξθεηό ηεο κεγάιεο καο δσήο. Είλαη έλα ζύλνιν ζαθέο θαη θαζαξό, κηα γξακκή επζεία θαη πξνζδηνξηζκέλε. ΢αλ πεξάζνπλ πηα, αξρίδεη ν ιαβύξηλζνο θαη ηα δηγθ δαγθ ηεο αγσληώδνπο θαη απαηηεηηθήο ππόζηαζήο καο. Είκαζηε κεγάινη. Θέινπκε, ζέινπκε, ρσξίο λα μέξνπκε ηη ζέινπκε. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο είλαη ε αγσληώδεο πξνζκνλή, όζν είκαζηε παηδηά, θάπνηνπ θαινύ, θαη όηαλ κεγαιώζνπκε θάπνηνπ θαθνύ. Ψάμηε θαιά ζηηο αλακλήζεηο ζαο. Θα βξείηε έλαλ άιιν άλζξσπν, αιιηώηηθν από ζαο, μέλν, έλα θίιν, ίζσο θαη ερζξό. ΢εηο δελ είζηε εθείλνο. Ο Αλαηόι Φξαλο* δελ είλαη ν «Μηθξόο Πέηξνο». Είλαη ν ιεπηόο λνζηαιγόο, ν παηξηθόο δηάδνρνο ηνπ παηδηνύ πνπ είρε η' όλνκά ηνπ. Θπκεζείηε ηα παιηά ζαο. Είλαη ζαλ κηα πλνή θαζαξνύ αέξα

Σα κηθξά καο ρξόληα είλαη ηόζν ιίγα, θαη ηόζν ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λ' αλαθαηεπηνύλ, κε ηνλ άραξν ζπξθεηό ηεο κεγάιεο καο δσήο.

Σα κηθξά καο ρξόληα είλαη ηόζν ιίγα, θαη ηόζν ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λ' αλαθαηεπηνύλ,

Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο είλαη ε αγσληώδεο πξνζκνλή, όζν

είκαζηε παηδηά, θάπνηνπ θαινύ, θαη όηαλ κεγαιώζνπκε θάπνηνπ θαθνύ.

Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο είλαη ε αγσληώδεο πξνζκνλή, όζν είκαζηε παηδηά, θάπνηνπ θαινύ, θαη όηαλ κεγαιώζνπκε

Το μάκθμά τθσ

Σν κάζεκα ηεο θπξίαο Νίηζαο ήηαλ ηεξνηειεζηία. Η αδπλακία ηνπ εύζξαπζηνπ απηνύ αλαηκηθνύ θνξηηζηνύ, είρε απάλσ καο κηαλ επηβνιή κεγαιύηεξε από κηαλ πειώξηα επλντθή δύλακε. Να κηα πεξίεξγε απόδεημε ησλ δύν αθξνηήησλ. Η απαιή θαη γιπθηά θσλή ηεο, κηινύζε κέζα ζηηο άγνπξεο ςπρέο καο. Σν κάζεκα ην ξνπθνύζακε ζαλ κέιη από ην ζηόκα ηεο. ΋ηαλ ζπιινγηέκαη ηηο παιηέο απηέο ώξεο, πξνζπαζώληαο λα

μεδηαιύλσ ιίγν από ην κπζηήξην ηεο παηδηθήο ςπρήο κνπ, βγάδσ ην ζπκπέξαζκα όηη κάιινλ ππνβνιή, παξά επηβνιή, ραξαθηήξηδε απηήλ ηε γπλαίθα. Σν θέξηλν σξαίν πξόζσπό ηεο, πνπ ην θόβνπλ θόθθηλα ρείιηα, ζθνησκέλα βιέθαξα κε πειώξηα καύξα ηζίλνξα, πάλσ από κελεμεδέληα θαζαξά κάηηα, ήηαλ έλα κείγκα αζώνπ θνξηηζηνύ, θαη femme fatale.* Μέζα ζην κηζνζθόηαδν ελόο ζπλλεθηαζκέλνπ πξσηλνύ, είρε κηα πειώξηα ράξε, θαη κηα άδνιε,* άζειε γνεηεία.

Ο ϊριμοσ αφθγθτισ

Βζβαια, εκείνο τον καιρό δεν ιμουν ςε κζςθ να κάνω τζτοιεσ κρίςεισ. Μόνο εικόνεσ ςϊηονται μζςα μου, εικόνεσ που ξαναηωντανεφουν κάτω από τθν πίεςθ τθσ νοςταλγίασ. Και είτε τότε τισ ζηθςα, είτε τϊρα τισ ηω, είναι το ίδιο.

Τα γράμματα – Η αγωνία των

μακθτϊν

Τα άμακα χζρια μασ γλιςτροφςαν αδζξια ςτο ριγωμζνο χαρτί. Η καρδιά μασ χτυποφςε μιπωσ δεν κάνουμε τα γράμματα καλά. Τόςα κεφαλάκια, ςκυμμζνα με άφατθ προςοχι, τραβοφςαν γραμμζσ ςτο ανοιχτό μπλε τετράδιο. Ένασ ελαφρόσ μονάχα κρότοσ τριβισ ακουγόταν ςτο άςπρο δωμάτιο. Η κυρία Νίτςα πάνω ςτθν ζδρα

φάνταηε πιο άςπρθ παρά ποτζ κάτω από τον όγκο των καςτανϊν

μαλλιϊν

τθσ.

Η αγωνία φϊλιαηε μζςα ςτο ςτικοσ μου. Τα γράμματα, παρ' όλθ τθ χτθνωδϊσ παιδικι επιμονι μου, αραδιαηόντανε άτακτα και χοντρά πάνω ςτο χαρτί. Η απελπιςία μου ζφτανε ςτο κατακόρυφο. Σικωνα τα μάτια μου γιομάτα τρόμο και ικεςία προσ τθν ζδρα. Τι ςυλλογιηότανε; Ποφ ταξίδευαν τα διαφανι μενεξεδζνια μάτια κάτω από τα

μαυριςμζνα βλζφαρα; Γιατί αναςτενάηει; Μιπωσ είναι άρρωςτθ; Γιατί δε μασ κοιτάει; Μασ ξζχαςε;

Η ηιλια για το λοχαγό

Σν ιεπθό θεθάιη ζεθώλεηαη. Με είδε, κε θνηηάεη. Σα καιιηά ηεο είλαη πην κνπληά παξά πνηέ.

- Ση είλαη, Γηαλλάθε;

Ση είλαη. Μα είλαη ηόζν πνιιά πξάκαηα κπζηεξηώδε, γηα ηε κηθξή ςπρή καο πνπ έπξεπε λα ηα είρεο θαηαιάβεη, αέξηλε κηθξή δαζθάια. Μέζα ζην θάζε παηδί θξύβεηαη έλαο άληξαο, έλαο άληξαο όπσο όινη νη άιινη, όπσο ν όκνξθνο ινραγόο παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ πεξλάεη κε η' άινγό ηνπ ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα, θάησ από ην παξάζπξν ηεο ηάμεο. Απηό ηνλ θξπκκέλν παηδηθό άληξα, έπξεπε λα ηνλ είρεο αλαθαιύςεη, έπξεπε λα ηνλ είρεο δακάζεη κε ηε γπλαηθεία ηέρλε ζνπ. Μα δελ είρεο θαηξό. Σνλ δηθό ζνπ ηνλ άληξα, ηνλ ώξηκν άληξα, ηνλ αλαθάιπςεο, θαη αλ δε δάκαζεο απηόλ, δάκαζεο ρσξίο άιιν ην άινγό

ηνπ, γηαηί δελ εμεγηέηαη αιιηώο, πσο ζηεθόηαλ πάληα θάησ από ην αλνηρηό παξάζπξν, ζθάβνληαο κε ην πόδη ηε γε θαη ριηκηληξώληαο. Εμέραζεο ηειείσο ηα παηδηά ζνπ, θαθή θπξία Νίηζα.

Το «ψ» - αφθγθματικό παρόν

Η θσλή κνπ όηαλ ηεο απαληνύζα ήηαλ θιαςηάξηθε. - Δελ κπνξώ λα θάλσ ςη ... Σν ςη. Ο ηύξαλλνο ηνπ λενθώηηζηνπ καζεηή. Ο ηξόκνο ηεο θαιιηγξαθίαο. Σν ρεξάθη κπεξδεύεηαη θαη ηξέκεη όηαλ αξρίδεη

λα ραξάδεη ην κεγάιν θόκπν, ην γόξδην απηό

δεζκό ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ. [

...

]

Το τζλοσ του ειδυλλίου

Σν ηέινο ηνπ εηδπιιίνπ ήηαλ νηρηξό. Η θπξία Νίηζα κε πξνβίβαζε. Καη ηελ άιιε ρξνληά ζηε κεγαιύηεξε ηάμε παξαθνινπζνύζα ην άραξν

κάζεκα κηαο άζθεκεο γεξνληνθόξεο, πνπ ην καξακέλν ηεο κνύηξν

ήηαλ γηνκάην θαθόρξσκα ζππξηά, εθδήισζε κηαο αξγνπνξεκέλεο θαη

αληθαλνπνίεηεο ληόηεο. Σν όλεηξν έζβεζε από ηα κάηηα κνπ θαη ζηγά

ζηγά

από

θαξδηά

θαη

ηελ

κνπ.

Η θπξία Νίηζα παληξεύηεθε ην ινραγό. Ήκνπλ παξώλ ζηνπο γάκνπο ηεο. Κακηά δήιηα δελ ηάξαμε ηελ ςπρή κνπ. Σα δέθα ρξόληα πνπ

ρσξίδνπλ

δελ

απνηεινύλ

αλππέξβιεην δηαλνεηηθό θαη

καο

πηα

θνηλσληθό εκπόδην. Ο θνζκνπνιηηηζκόο κάο έρεη θέξεη ζε ίζε κνίξα. Είλαη αθόκα σξαία, κνινλόηη έρεη ράζεη ην ζέιγεηξν ηεο κηζνζθόηεηλεο ηάμεο. Είλαη κηα γπλαίθα, θαη όρη νπηαζία. Ο άληξαο ηεο είλαη πηα ζπληαγκαηάξρεο πνπ έρεη ιάβεη κέξνο ζε ηξία θηλήκαηα. Ζεη επηπρηζκέλε, θαη έρεη κηα θόξε πνπ ηεο κνηάδεη πνιύ. Δε καο ρσξίδνπλ

παξά δέθα ρξόληα, κα απηή ηε θνξά εγώ είκαη ν κεγαιύηεξνο. Σν

κπαιό ζαο ίζσο πάεη καθξηά. Απηό είλαη άιιν δήηεκα. Ήζεια κόλν λα

ζαο

ηελ πξώηε κνπ αγάπε...

πσ

γηα

Πεξηηηό λα πξνζζέζσ όηη δελ ηελ αγαπώ πηα.

ηελ άιιε ρξνληά ζηε κεγαιύηεξε ηάμε παξαθνινπζνύζα ην άραξν κάζεκα κηαο άζθεκεο γεξνληνθόξεο, πνπ ην καξακέλν ηεο κνύηξν ήηαλ γηνκάην θαθόρξσκα ζππξηά, εθδήισζε κηαο αξγνπνξεκέλεο θαη αληθαλνπνίεηεο ληόηεο.

ηελ άιιε ρξνληά ζηε κεγαιύηεξε ηάμε παξαθνινπζνύζα ην άραξν κάζεκα κηαο άζθεκεο γεξνληνθόξεο, πνπ ην καξακέλν

Το ςχολείο ςιμερα…

Το ςχολείο ςιμερα…

Προςοχή !!!!!Να μη γίνουμε έτςι!!!!

Οφτε κι έτςι!!!!

Ο καλόσ δάςκαλοσ …

είναι ευγενικόσ είναι γενναιόδωροσ ςε ακοφει ςε ενκαρρφνει πιςτεφει ςε εςζνα κρατάει μυςτικά του αρζςει να διδάςκει ςε παιδιά του αρζςει θ δουλειά του αφιερώνει χρόνο για να εξθγιςει ςε βοθκά όταν ζχεισ κολλιςει

ςε ενθμερώνει πωσ τα πθγαίνεισ

ςου επιτρζπει να ζχεισ το δικό ςου λόγο δεν παραιτείται με εςζνα φροντίηει να ζχεισ τθ γνώμθ ςου ςε κάνει να νιώκεισ ζξυπνοσ

διαχειρίηεται τουσ μακθτζσ χωρίσ διακρίςεισ

κάνει παραχωριςεισ λζει τθν αλικεια ςυγχωρεί.