You are on page 1of 5

Okvirna ispitna pitanja iz predmeta EKONOMIKA PODUZEA

PRVI KOLOKVIJ: 1. Pojam i podjela ekonomike poduzea (ekonomska znanost, makroekonomika, mikroekonomika, ekonomika poduzea kao znanost i nastavni predmet, opa i posebne ekonomike poduzea, kriteriji za podjelu posebnih ekonomika poduzea) 2. Predmet ekonomike poduzea (prouavanje pitanja poslovnog uspjeha, kljuna pitanja funkcioniranja poduzea, prouavanje poslovnih odluka, pojam i aktivnosti proizvodnje) 3. Racionalistike metode ekonomike poduzea (pozitivna i normativna analiza, sinteza, indukcija, dedukcija i komparacija) 4. Tehnike metode ekonomike poduzea (promatranje, ispitivanje i eksperiment, postupci ispitivanja intervju, upitnik i ankete) 5. Teorije poduzea (zaetnici teorije poduzea, kriteriji za podjelu teorija, neoklasina, bihevioristika, menaderska, etatistika, o ilirskom poduzeu) 6. Pojam i znaajke poduzea (gospodarski subjekt, sloeni sustav, tri bitne sastavnice poduzea) 7. Vrste poduzea (prema djelatnosti, veliini, prednosti i nedostaci velikih poduzea, poduzea prema kljunom resursu, vlasnitvu i pravnom obliku, vrste trgovakih drutava) 8. Pojam poduzetnitva (obiljeja i vanost poduzetnitva, bitne aktivnosti poduzetnitva) 9. Obiljeja i sposobnosti poduzetnika 10. Problemi malih poduzea 11. Pojam, naela i oblici lokacije poduzea (naela lokacije, teorije lokacije, makrolokacija, mikrolokacija i unutarnji razmjetaj) 12. imbenici lokacije poduzea (ekonomski, izvanekonomski, lokacijska analiza korisnosti) 13. Udruivanje poduzea (motivi udruivanja, sinergijski uinak, oblici udruivanja, kooperacija, koncentracija, konglomerat i holding poduzee) 14. Ciljevi poduzea (razlozi definiranja, vrste i obiljeja ciljeva) 15. Pojam i funkcije menadmenta (poduzetnik i menader, uloga menadera, menaderske funkcije) 16. Pojam planiranja (metodika planiranja, bitna obiljeja planova, pojedinani planovi, redoslijed izrade planova, politike, strategije i taktike) 17. Organiziranje u poduzeu (pojam organiziranja, pojam strukture, tri faze procesa oblikovanja organizacijske strukture, kriteriji razvrstavanja poslova, raspon kontrole i raspon odgovornosti, optimalna i suboptimalna organizacija) 18. Centri odgovornosti (centri trokova, prihoda, profita i investicija, prednosti i nedostaci decentralizacije, raunovodstvo odgovornosti) 19. Funkcija izbora kadrova (aktivnosti upravljanja ljudskim resursima) 20. Funkcija voenja (skupine aktivnosti voenja, vodstvo, radni timovi, motiviranje, komuniciranje) 21. Kontroliranje u poduzeu (elementi kontroliranja, vrste menaderske kontrole, upravljaki informacijski sustav) 22. Upravljanje rizikom (pojam rizika, dinamiki i statiki rizici, vrste poslovnih rizika, stavovi prema riziku) 23. imbenici proizvodnje (pojam proizvodnje, zemlja, kapital, rad, poduzetnitvo, pojam tehnologije, sredstva za rad i predmeti rada) 24. Pojam i oblici stalnih sredstava

25. Oblici vrijednosti stalnih sredstava (struktura i oblici vrijednosti stalnih sredstava) 26. Pojam i vrste kapaciteta stalnih sredstava (izraavanje kapaciteta) 27. Stupanj iskoritenosti kapaciteta 28. Pojam i oblici obrtnih sredstava 29. Brzina obrtanja sredstava, likvidnost i solventnost (koeficijent obrtanja i vrijeme vezivanja) 30. Ukupni, prosjeni i granini proizvod (grafiki prikazi, zakon opadajuih prinosa) 31. Slojevi racionalne i neracionalne proizvodnje 32. Pojam proizvodne funkcije (matematiki odnos, tehnoloka ogranienja, izraavanje i tumaenje) 33. Oblici proizvodne funkcije (linearna, degresivna i progresivna, grafiki prikazi, klasina proizvodna funkcija) 34. Primjena proizvodne funkcije (podruja primjene, algebarski oblici, predvianje prinosa) DRUGI KOLOKVIJ: 35. Trokovi, izdaci, rashodi i ulaganja (dvije sastavnice trokova, izdaci, rashodi, ulaganja, gubici) 36. Vrste trokova prema porijeklu i sastavu (elementarne vrste trokova, jednostavni i sloeni trokovi) 37. Pojam i nain utvrivanja materijalnih trokova (osnovni i pomoni materijali, normativi materijala, stopa konverzije hrane, cijene materijala, trini i netrini materijali, nabavna cijena, neto prodajna cijena) 38. Trokovi stalnih sredstava (amortizacija, odravanje, osiguranje, kamate, trokovi uvanja) 39. Pojam i funkcije amortizacije (predmet amortizacije, tri znaenja pojma amortizacija, polazne veliine za procjenu amortizacije) 40. Utvrivanje osnovice za amortizaciju (poetna i krajnja vrijednost, jednokratna i viekratna ulaganja) 41. imbenici visine amortizacije i izbor metode izraunavanja (vanjski i unutarnji imbenici, fiziko i ekonomsko troenje, skupine metoda izraunavanja amortizacije) 42. Vremenska amortizacija (linearna, degresivna i progresivna, aritmetika i geometrijska, digitalna metoda, prednosti i nedostaci) 43. Funkcionalna amortizacija (postupak izraunavanja, prednosti i nedostaci) 44. Znaenje i primjena stope amortizacije (porezno doputene stope, vijek koritenja) 45. Ubrzana amortizacija 46. Pojam i metode revalorizacije (svrha, vrste prema uestalosti i nainu provedbe, koeficijent revalorizacije) 47. Pojam, vrste i trokovi tehnikog odravanja (svrha, korektivno, preventivno, tekue i investicijsko) 48. Kvaliteta i organizacija izvoenja poslova odravanja (odreivanje optimalne razine kvalitete odravanja, struktura trokova i organizacija izvoenja odravanja) 49. Vremenski raspored trokova investicijskog odravanja (procijenjeni i stvarni trokovi, problem procjene vijeka koritenja) 50. Trokovi rada (nadnice i plae, planiranje trokova rada, izravni i reijski rad, sadraj bruto plae) 51. Kamata kao stavka trokova (pojam kamata, jednostavne i sloene kamate, prosjena osnovica za raunanje kamata, prosjeni kamatnjak) 52. Ovisnost trokova o promjeni opsega proizvodnje i mjerenje promjenljivosti trokova (kratki i dugi rok u ekonomici, koeficijent promjenljivosti, struktura ukupnih trokova) 53. Stalni trokovi (pojam, kretanje, prirodne vrste, grafiki prikazi ukupnih i prosjenih

trokova, jalovi stalni trokovi) 54. Razmjerno-stalni trokovi (pojam, kretanje, zone pripravnosti, grafiki prikazi ukupnih i prosjenih trokova) 55. Proporcionalni trokovi (pojam, kretanje, prirodne vrste, grafiki prikazi ukupnih i prosjenih trokova) 56. Neproporcionalni trokovi (pojam, kretanje, degresivni, progresivni i regresivni, grafiki prikaz ukupnih i prosjenih trokova) 57. Remanencija trokova (remanentni i reverzibilni trokovi, pravna i ekonomska ogranienja) 58. Granini trokovi (pojam, izraunavanje, obiljeja, oblici kretanja, grafiki prikaz, marginalna analiza) 59. Ukupni i prosjeni trokovi (pojam, izraunavanje prosjenog troka, nelinearna funkcija ukupnog troka, grafiki prikazi) 60. Linearna funkcija ukupnih trokova (mijeani trokovi, formula ukupnih trokova, grafiki prikaz) 61. Funkcije ukupnog i prosjenog prihoda (pojam prihoda, formula ukupnog prihoda, linearna i nelinearna funkcija, grafiki prikazi) 62. Prijelomna toka (pojam, grafiki prikaz, izraunavanje koliine i prihoda u prijelomnoj toki, druga prijelomna toka) 63. Utvrivanje optimalne razine opsega proizvodnje (pravilo maksimalizacije dobitka, grafiki prikaz) 64. Trokovi u dugom roku (kratkorona i dugorona krivulja trokova, grafiki prikaz, ekonomija i neekonomija razmjera) TREI KOLOKVIJ: 65. Pojam, vrste i namjena kalkulacije (naela izrade kalkulacije, model kalkulacije, prema vremenu, prostoru i sadraju, sintetike i analitike kalkulacije, makroekonomske i mikroekonomske kalkulacije, 66. Utvrivanje izravnih i opih trokova (izravni u uem i irem smislu, pojam i vrste opih trokova, izravna i zajednika stalna sredstva) 67. Raspodjela opih trokova na proizvode i usluge (naela izbora kriterija raspodjele, koliinski i vrijednosni kriteriji) 68. Stope i koeficijenti prijenosa opih trokova (pojam, izraunavanje i primjena, predraun opih trokova) 69. Elementi i metode kalkulacije (djelidbene i dodatne, kombinirane kalkulacije) 70. ista djelidbena kalkulacija (sadraj, postupak izraunavanja cijene kotanja) 71. Ralanjena djelidbena kalkulacija (skupine trokova, postupak izraunavanja) 72. Viefazna djelidbena kalkulacija (postupak, izvorni i izvedeni trokovi) 73. Kalkulacija srodnih proizvoda (srodni proizvodi, ekvivalentni brojevi, ekvivalentne jedinice, postupak) 74. Kalkulacija vezanih proizvoda (pojam i vrste vezanih proizvoda, metoda raspodjele, metoda razlike i kombinirana metoda, omjerni brojevi, uvjetne jedinice, postupak) 75. Skupna dodatna kalkulacija (postupak, jedinstveni kriterij) 76. Ralanjena dodatna kalkulacija (postupak, posebni kriteriji) 77. Kalkulacija na temelju varijabilnih trokova (pojam, struktura kalkulacije, ukupni i prosjeni doprinos za pokrie, stopa doprinosa za pokrie, skalarni obraun financijskog rezultata) 78. Svrha i metode razdvajanja trokova (pretpostavka linearnog tijeka trokova, formula ukupnog troka, vrste mjeovitih trokova, aproksimacija i razdvajanje trokova, analitika i statistike metode razdvajanja trokova, prosudbe strunjaka)

79. Analitika metoda razdvajanja trokova (pojam, inenjerska analiza utroka) 80. Metoda procjene (postupak, gruba procjena, procjene po vrstama trokova) 81. Metoda grafike interpolacije (potrebni podaci, pokretni prosjeci, izrada i primjena dijagrama rasipanja) 82. Metoda raunske interpolacije (postupak izraunavanja promjenljivog i stalnog dijela troka, ekstrapolacija) 83. Metoda varijatora (pojam, nain iskazivanja, koeficijent promjenljivosti, koeficijent stalnog troka) 84. Metoda najmanjih kvadrata (potrebni podaci, izraunavanje stalnog i promjenljivog troka, pravac regresije, skraeni postupak izraunavanja) 85. Pojam i sadraj obrauna poslovanja (pojam i sadraj temeljnih financijskih izvjea, raun dobiti i gubitka, bilanca, izvjetaj o novanim tokovima, biljeke uz financijska izvjea, bilanna ravnotea) 86. Prihodi poduzea (izraunavanje i oblici prihoda) 87. Rashodi poduzea (pojam i oblici rashoda) 88. Poslovni rezultat poduzea (oblici dobitka, izraunavanje pojedinih oblika dobitka, raspored dobitka, problem rasporeda u ortakom drutvu) 89. Analiza i revizija poslovanja (pojam i vrste analize, pojam, vrste i svrha revizije) 90. Pojam i oblici analize financijskih izvjea (faze analize, vodoravna i okomita analiza) 91. Relativni pokazatelji strukture financiranja (pokazatelji strukture izvora sredstava, izraunavanje pokazatelja i prosjenih sredstava poduzea) 92. Procjenjivanje vrijednosti poduzea (razlozi procjene, statike i dinamike metode procjene) 93. Poslovni uspjeh i naela racionalnog poslovanja (ekonomsko i tehniko stajalite, izraavanje naela, apsolutna i relativna mjerila) 94. Apsolutna mjerila uspjenosti (oblici i nain usporedbe apsolutnih mjerila) 95. Proizvodnost rada (pojam, vanost, izraunavanje, ukupna proizvodnost) 96. Ekonominost poslovanja (pojam, vanost, izraunavanje koeficijenta ekonominosti) 97. Rentabilnost (profitabilnost, rentabilnost prometa, rentabilnost kapitala, koeficijent obrtanja, rentabilnost proizvodnje, meusobni odnosi relativnih mjerila) ETVRTI KOLOKVIJ: 98. Resursi poduzea i oblici uinkovitosti (podjela, oskudnost, tehnoloka, ekonomska i alokacijska uinkovitost, promjene cijena resursa, vrste razvojnih resursa) 99. Pojam i vrste rada (vanost rada, prostorna i profesionalna pokretljivost, fluktuacija radnika) 100. Prouavanje rada (ergologija, ergonomija, studij rada, studij vremena i studij pokreta) 101. Vrednovanje i plaanje rada (pojedinani zadaci vrednovanja rada, ciljevi sustava plaanja rada, osnovni i dodatni oblici plaanja rada, obiljeja uspjenog sustava plaanja rada, financijski i nefinancijski poticaji) 102. Radne norme (pojam, vrste prema nainu izraavanja, nainu utvrivanja, vrsti rada i broju osoba) 103. Gospodarenje sredstvima za rad (podruja gospodarenja, usklaenost kapaciteta, otklanjanje grla proizvodnje i vika kapaciteta, oblici fleksibilnosti kapaciteta, tehniki i ekonomski optimalni kapacitet, ekstenzivno i intenzivno koritenje kapaciteta) 104. Optimalni vijek koritenja sredstava za rad (izraunavanje na temelju zbroja trokova odravanja i gubitka prodajne vrijednosti) 105. Zamjena sredstava za rad (analiza uinka zamjene stalnog sredstva na ukupne trokove, procjena razlike priljeva i odljeva novca) 106. Pojam i vrste predmeta rada (glavni oblici predmeta rada, gubici na predmetima rada,

imbenici racionalnog koritenja predmeta rada) 107. Normativi troenja predmeta rada (normativi materijala za izradu i reijskog materijala, vrste normativa prema nainu utvrivanja, nainu izraavanja i karakteru proizvoda, normativi gubitaka na predmetima rada, primjena normativa) 108. Pojam i sadraj ekonomike funkcija (pojam i podjela poslovnih funkcija, kljuna podruja istraivanja, funkcionalna analiza vrijednosti, koliinska i vrijednosna mjerila uspjenosti funkcija) 109. Ekonomika nabave (zadatak nabave, zadaci ekonomike nabave, vanost cijene, popusti na cijeni, analiza trokova nabave, mjerila uspjenosti nabave) 110. Ekonomika skladitenja (poslovna logistika, funkcija skladitenja, stalni i promjenljivi trokovi funkcije skladitenja, mjerila uspjenosti) 111. Vrste zaliha (podjela prema trenutku utvrivanja i koliini materijalnih vrijednosti) 112. Optimalna zaliha (utvrivanje optimalne veliine narudbe i optimalnog broja narudbi, pretpostavke modela optimalnih zaliha, grafiki prikaz optimalne veliine narudbe i kretanja zaliha pri konstantnoj potronji) 113. Brzina obrtanja zaliha (koeficijent obrtanja zaliha, vrijeme dranja zaliha, posljedice sporog obrtanja zaliha) 114. Ekonomika proizvodnje (kljuni dijelovi proizvodne funkcije, zadaci, trokovi proizvodne funkcije, mjerila uspjenosti, gubici u proizvodnom procesu) 115. Izbor oblika proizvodnog procesa (podjela prema metodi proizvodnje, tijeku proizvodnog procesa, razmjetaju radnih mjesta, razmjetaju radnih mjesta, kljunom proizvodnom resursu i koliini proizvoda, analiza praga korisnosti) 116. Optimalna veliina serije (utvrivanje optimalne veliine serije i optimalnog broja serija, grafiki prikaz odreivanja optimalne veliine serije) 117. Ekonomski zakoni proizvodnje (ekonomske teorije, apstrakcije, vrste ekonomskih zakona prema nainu otkrivanja i postojanosti djelovanja, najpoznatiji zakoni proizvodnje) 118. Ekonomika prodaje (marketing i prodajna funkcija, trokovi prodaje, uspjenost prodaje, odluivanje o metodi prodaje, odreivanje potrebnog broja prodavaa) 119. Ekonomika transporta (transport i promet, vanjski i unutarnji transport, trokovi transporta prema prirodnim vrstama i ovisnosti o opsegu poslova, mjere racionalizacije transporta, mjerila uspjenosti) 120. Pojam i vrste investicija (aktivne i pasivne investicije, investicijski proces, financiranje investicija, glavne vrste investicija, investicijski elementi, tehniki sastav investicija) 121. Investicijska kalkulacija (pojam, namjena, sadraj i postupak izrade, investicijska razdoblja, novani tokovi, investicijski program) 122. Vremenska vrijednost novca (pojam, postupci diskontiranja i ukamaivanja) 123. Vrste, obiljeja i usporedba dinamikih metoda investicijske kalkulacije 124. Metoda neto sadanje vrijednosti (pojam i postupci izraunavanja neto sadanje vrijednosti) 125. Metoda anuiteta (pojam i postupci izraunavanja) 126. Metoda interne kamatne stope (pojam interne kamatne stope, postupak linearne interpolacije, postupak pokuaja i pogreke) 127. Statike metode investicijske kalkulacije (obiljeja, izraunavanje rentabilnosti investicije i razdoblja povrata investicije) 128. Planiranje otplate investicijskog kredita (pojam i elementi anuiteta, izraunavanje godinjeg anuiteta, interkalarne kamate, plan kreditiranja investicije, plan otplate kredita)