You are on page 1of 1

Atatürk, Türk Tarihi ve diğer yayınlara buradan adlarını tıklayarak ulaşabilirsiniz Nutuk 1927 baskısındandan Eski Türkçe ilk

s!n say"alar
Atatürk'ün eserinden ön ve arka kapak damgalarının ardından ilk ve son sayfa tıpkı basım verilmektedir.

Nutuk #$ %e&al Atatürk 1927 Nutuk ekleri bel'eler ve #illi #ü(adele haritaları Nutuk M. K. Atatürk 19 ! . . "n. #edii $a%ı&ı dü%enlemesiyle' elektronik i(indekilerle dü%enlenmi) *+,. Atatürk)ün *kuduğu %ita+lar ,istesi Atatürk)ün *kudu'u -aban(ı %ita+lar .$/$Tü"ek(i

Atatürk)ün *kudukları /izini ve 0ili& Tarih %ita+larından 1rnekler Atatürk)ün *kuduklarından bir 2rnek 3 0ili& ve Tarih 4 5$.$6ells 4 1921 ilk yayın tarihi Atatürk'ün okuduklarından Nutuk'ta ge(en 1 -- sayfalık ../. 0ells119 1 #ilim ve 2ari3 kitabının aslıdır.
A0/)nin 7nredible #üthiş Türk /edi'i Atatürk 8a"er)den s!nra N- Ti&es #$%e&al 9aşa -!ru&u A#+ /örü)ü 4 56n&redible 2urk 7 Müt3i) 2ürk Atatürk8 1.1-. tari3li 3aber1yorum ve 91 ya)ında portresi

*s&anlı)dan %alan #iras ve Atatürk /2ne&i #$%$9aşa #illi #ü($1n(esi .2r$ ve 0aşarısı :smanlı'nın Mirası; ekonomik' askeri ve toplumsal (ökü)ün ardından gelen Atatürk +önemi anlatılıyor. 1n(esi ve :!nrasıyla Atatürk, /e&!kras i ve Nutuk Atatürk'e göre +emokrasi irdelenerek' 19< yılında A#+ 3alkına 3itabının görüntülü kaydı da veriliyor. Atatürk)ün 0izzat 5azırlayı+ -azdığı .e!&etri %itabı 19;7 Atatürk'ün tüm gerekli =dörtgen' a(ıortay gibi> terimleri türeterek bi%%at 3a%ırladı?ı /eometri kitabıdır. Türklerin ve 0üyük 0!zkırın Eski Tarihi $$$ 2ürklerin ve Avrasya'da #o%kırın @ski 2ari3i 1 Murad AdAi' Moskova' 1999 kitabından (eviri ve ö%et.
$a%arın --B1-! yıllarından &ilt olarak yeniden ya%dı?ı kitaplar ingili%&e olarak 3emen altta verilmektedir.

Turks, Eur!+e and :te++e, #$ Ad<i v 7 Turks and 6!rld, :e(ret :t!ry, #$ Ad<i v 77 Cus 2ari3(i Murad AdAi' @rmenistan'dan Datikan'a belgelerle gi%lenen 2ürk 2ari3ini anlatıyor =ingili%&e>.
5uns and Turks "r!& 1=== 0> t! 1=== A/ %ur'an >ulture .!ddess >ivilizati!n #$.i&butas #elirtilen dönemdeki .un ve 2ürk 2ari3i Cus ya%ar tarafından Kurgan kültürü1uygarlı?ı anlatılıyor
%utad'u 0ili')de /evlet, 0irey ve Eski Türklerde #e(lis Eski Türklerde 5ukuk E'iti& ve *rdu

Kutadgu #ilig ve dii?er bilgilere dayanarak 2ürklerde devlet ve toplum dü%eni ü%erine bilimsel ya%ılar. /ünyada *rtak %ültürün %2kenindeki Türk /ili$$$ Asya'dan $ayılan :rtak Kültürün Kökenindeki 2ürk +ili +r..aluk #erkmen /NA Tarihine .2re Avru+a ve ?usya dahil 1$@ &ilyar Ansan %azak Niyaz!v %2kenlidir Ensanlı?ın dünya ü%erinde yayılımı +NA esaslı genetik1antropoloAik (alı)maya dayanarak *rof. ". 0ells tarafından a(ıklanıyor. Afrika'dan (ıktıktan sonra geldikleri :rtaasya'da (o?alıp 3er yöne yayılmı)lar. 17BC -ılından bir Asveçli di+l!&at :$,a'enbrin' 3 Asveç dili Türkçe ile aynı k2ktendir Flkedeki masallar ve eski me%ar ta)ları ü%erindeki /öktürk ya%ıtlarıyla beraber (evirisini okuyunu%. 2=1= -ılından bir ,atviyalı dilbili&(i .$ :huke 3 ,atviya dili Türkçe ile aynı k2ktendir +il ve yeradlarında 3alen bulunan kelimeler ve gramerdeki ben%erlikleri =ingili%&e ö%et> okuyunu%. Danakkale ve Tuna)nın .eçil&ezliği Turki( :ubstrate in En'lish N$%isa&!v 2=1; Atatürk Ganakkale'yi ge(irtmemi)tir ama 1H!! 2una'dan sonra 1H9B'te 9< gemiyle #o?a% i)galdeydi I Avru+a)nın @= yıl 1nündeki Takiyüddin ve *s&anlıda 0ili& Ada&ı *l&ak ,ati3'in kurmaya (alı)tı?ı Estanbul Casat3anesi' 1B!-'te kurulup 1BH-'de yıktırılmayla biten öyküsü. Eski Türk Al"abesi ve *rhun -azıtları Eski Türk Al"abesi ve /iğer -azıtlar :r3un $a%ıtları'nı ve Kültigin $a%ıtını aslını1beraber verilen (evirisi. +i?er ta) ya%ıtlar örnek1(evirileri Elukışla ve %uvayı #illiye Kuvva&ı Müftü ve di?er ka3ramanlarıyla birlikte Milli Mü&adele'ye katkılarını okuyunu%.