You are on page 1of 28

ARHITEKTONSKI FAKULTET | UNIVERZITET U SARAJEVU

VODI
za polaganje prijemnog ispita
sarajevo, 2013.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 3
Sadraj
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 1
KARAKTER STUDIJA ARHITEKTURE 2
OPIS STUDIJA I PREDUSLOVI ZA STUDIJ 3
UVJETI ZA UPIS NA ARHITEKTONSKI FAKULTET 3
NASTAVNI PREDMETI PRVOG CIKLUSA STUDIJA 5
NASTAVNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA 8
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ LIKOVNE I GRAFIKE SPOSOBNOSTI 10
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ PERCEPCIJE PROSTORA 13
PRIMJER ZADATKA BR. 1 14
PRIMJER ZADATKA BR. 2 16
PRIMJER ZADATKA BR. 3 18
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ OPE KULTURE - POZNAVANJE ARHITEKTURE I UMJETNOSTI19
PRIMJER ZADATKA 19
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ MATEMATIKE 23
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !
ARHITEKTONSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1949. g. kao prvi Arhitektonski
fakultet u BiH. Kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu Arhitektonski fakultet
obrazuje mlade inenjere arhitekture. Do danas je na njemu zvanje diplomiranog
inenjera arhitekture steklo preko 4000 studenata. Na fakultetu je trenutno upisano
oko 600 studenata. Angairano je oko 50 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika,
koji uestvuju u izvoenju nastavnog procesa putem predavanja, vjebi, konsultacija i
seminara.
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu sarauje sa vie evropskih univerziteta
i arhitektonskih fakulteta u obliku razmjene studenata i nastavnika, kroz radionice,
posjete, izlobe i izvoenje nastave na postdiplomskom studiju.
Nastava se izvodi u okviru est organizacionih jedinica - katedara:
Katedra za prostorno i grako prikazivanje;
Katedra za teoriju i historiju arhitekture;
Katedra za arhitektonsko projektovanje;
Katedra za urbanizam i prostorno planiranje;
Katedra za konstrukuvne sisteme;
Katedra za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju graenja.
Fakultet ima pet velikih predavaona sa amteatrom, opremljenih savremenom
tehnikom potrebnom za izvoenje nastave, veliku crtaonu, vie manjih sala za vjebe,
biblioteku i raunski centar dostupan svim studenuma. Studentska sluba je ukljuena
u Univerzitetski informacioni sistem, te studenu svoje administrauvne obaveze mogu
obavljau i elektronskim putem.
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 2
KARAKTER STUDIJA ARHITEKTURE
Studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu se ve desetu godinu za
redom izvodi po principima Bolonjskog procesa kao redovni studij opeg smjera. Studij
je usklaen sa evropskim kreditnim sistemom prenosa bodova (ects).
Dodiplomska/diplomska nastava se izvodi u dva ciklusa. Ukupno trajanje cjelokupnog
diplomskog studija je pet kolskih godina (3+2).
Prvi trogodinji ciklus studija vodi do zvanja inenjer arhitekture - bakalaureat
arhitekture. Vrednovan je sa 180 ECTS bodova.
Drugi dvogodinji ciklus studija vodi do zvanja diplomirani inenjer arhitekture - magistar
arhitekture. Vrednovan je sa 120 ECTS bodova.
Nastava je organizirana semestralno. Na kraju semestra student dobiva zakljunu
ocjenu za svaki predmet, koja ukljuuje bodove steene u toku redovne nastave i
bodove steene na zavrnom ispitu.
Nastava koja ukljuuje obavezne i izborne predmete, odvija se u vidu predavanja, vjebi,
seminara i konsultacija. Upis na svaki pojedinani ciklus objavljen je javnim konkursom,
u kome su denirani uslovi i kriteriji upisa.
Profesionalni status kvalikacije po zavravanju II ciklusa studija arhitekture na
Arhitektonskom fakultetu:
Uz polaganje dravnog ispita (gdje kandidat upoznaje legislauvu iz oblasu arhitekture i
urbanizma) kandidau koji zavre drugi ciklus su osposobljeni da samostalno projekuraju,
vode gradilite, odnosno da budu odgovorni inenjeri.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 3
OPIS STUDIJA I PREDUSLOVI ZA STUDIJ
Arhitektura je kreauvni spoj umjetnosu, nauke i tehnike primijenjen u dizajniranju
prostorne sredine koja slui ljudima.
Interdisciplinarnost arhitekture podrazumijeva njenu povezanost uz humanisuke,
drutvene i prirodne nauke, tehnologiju i kreauvne umjetnosu.
UIA/UNESCO Povelja o obrazovanju arhitekata:
Vizija arhitekture budunosu, ukljuuje sljedee ciljeve:
Zadovoljavajui kvalitet ivota za sve stanovnike ljudskih naselja;
Primjenu tehnologije koja e potovau drutvene, kulturne i estetske potrebe ljudi;
Ekoloki uravnoteen i odriv razvoj graene sredine;
Arhitekturu, koja je vrednovana kao javno vlasnitvo i odgovornost.
Studij arhitekture je kreauvan studij sa dosta prakunog rada, irokog obima oblasu koje treba
savladau , od tehnikih, do umjetnikih disciplina. Potrebno je imau iroko obrazovanje kako u
tehnikom domenu tako i u opoj kulturi i umjetnosu.
Arhitektura zahujeva solidno znanje i vladanje racionalnim naukama kao to je matemauka,
uz kreauvan pristup i estetske sklonosu s druge. Prol arhitekte je osoba sa irokim spektrom
interesovanja, sposobna da sinteuzira racionalnu i iracionalnu komponentu svoga intelekta,
idejnu zamisao i prakunu izvedbu.
Arhitekt mora imau dobro razvijenu percepciju, sposobnosu predoavanja prostornih odnosa i
sposobnosu snalaenja u prostoru. Zbog este komunikacije s drugim ljudima vano je da svoje
misli i stavove moe jasno i ekasno izraziu, kako verbalno tako i slikovno, sluei se i svim
savremenim mulumedijalnim tehnikama.
Obzirom da savremena arhitektura zahujeva usklaen rad cijelog uma specijalista, poeljno je
da arhitekt bude osoba sklona umskom radu.
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 4
UVJETI ZA UPIS NA ARHITEKTONSKI FAKULTET
Uvjeu za upis na Arhitektonski fakultet su:
Zavrena etverogodinja srednja kola,
Poloen prijemni ispit;
Prijem se vri na osnovu rang liste po ukupnom broju osvojenih bodova (srednjokolski
uspjeh + uspjeh na prijemnom ispitu), u kvou broja studenta koju odobrava Ministarstvo
obrazovanja i nauke.
Na prijemnom ispitu kandidau polau oblasu:
1. LIKOVNA I GRAFIKA SPOSOBNOST max 16, min 8 bodova
2. PERCEPCIJA PROSTORA max 14, min 7 bodova
3. OPA KULTURA-POZNAVANJE ARHITEKTURE I UMJETNOSTI max 6, min 3 bodova
4. MATEMATIKA max 4, min 2 boda
Najvei broj bodova nose prve dvije oblasu, koje su vezane za specine preferencije prola
arhitektonske profesije. Kandidat iz svake oblasu mora osvojiu minimalnu deniranu kvotu
od 50 % bodova da bi bio uvrten na rang listu. Svi posebni uslovi upisa su dau u zajednikom
Konkursu za upis u prvu godinu studija, koji objavljuje Univerzitet u Sarajevu u dnevnim
novinama.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 3
NASTAVNI PREDMETI PRVOG CIKLUSA STUDIJA
Nastavni plan moe doivjeu i neke korekcije u procesu reforme nastavnih planova.
I GODINA
I SEMESTAR
II SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
SLOBODNO CRTANJE _ (+z) z
NACRTNA GEOMETRIJA _ (+z)
TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE _ (z+)
OSNOVI PROJEKTOVANJA _ (+z) _
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE _ (+z)
STATIKA ARHITEKTONSKIH KONSTRUKCIJA _ (z+) _
MATEMATIKA z (+) _
ENGLESKI JEZIK z (z+o) z
RAUNARI z (z+o) _
OSNOVE URBANE EKOLOGIJE z (z+o) z
TJELESNI ODGOJ z (o+z) o
z6 _o
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
SLOBODNO CRTANJE z _ (+z) z
NACRTNA GEOMETRIJA z (z+z)
TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE z _ (z+)
OSNOVI PROJEKTOVANJA z _ (+z)
ARHITEKTONSKE KOMPOZICIJE _ (+z)
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE z _ (+z)
MATERIJALI U ARHITEKTURI z (z+o) z
STATIKA ARHITEKTONSKIH KONSTRUKCIJA z _ (z+) _
MATEMATIKA z z (+) _
TJELESNI ODGOJ z z (o+z) o
z6 _o
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 6
II GODINA
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
III GODINA
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
SLOBODNO CRTANJE _ _ (+z) z
PERSPEKTIVA _ (+z) _
HISTORIJA UMJETNOSTI (+o) z
TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE _ z (z+o) _
OSNOVI PROJEKTOVANJA _ _ (+z)
ARHITEKTONSKE KOMPOZICIJE z _ (+z)
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE _ (+z) _
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE _ _ (+z)
PROJEKTOVANJE ORGANIZACIJE I PLANIRANJE GRAENJA z (+) z
STATIKA ARHITEKTONSKIH KONSTRUKCIJA _ _ (z+) z
z6 z
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
SLOBODNO CRTANJE _ (+z) z
HISTORIJA UMJETNOSTI z (+o) z
TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE z (z+o) _
PROJEKTOVANJE TEORIJA I METODOLOGIJA PROJEKTOVANJA _ (+z)
PROJEKTOVANJE z z (+) z
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE z _ (+z) _
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE _ (+z)
PROJEKTOVANJE ORGANIZACIJE I PLANIRANJE GRAENJA z z (+) z
PROJEKTOVANJE INSTALACIJA z (+) z
STATIKA ARHITEKTONSKIH KONSTRUKCIJA z (+) z
OPA SOCIOLOGIJA (+o) z
ENCIKLOPEDIJA INENJERSTVA z (z+o) z
z _
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 7
III GODINA
V SEMESTAR
VI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
OSNOVI RESTAURACIJE (+o)
PROJEKTOVANJE z (+) _
PROJEKTOVANJE 6 (+_)
PROJEKTOVANJE 8 JAVNE GARAE z (+) _
ENTERIJERI I DIZAJN z (+) _
REGULACIONONIVELACIONI PLAN _ (+z) _
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 6 (+_)
ARMIRANOBETONSKE ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE z z (+) z
DRVENE I METALNE KONSTRUKCIJE z (+o)
IZBORNI PREDMETI* _
SINTEZNI STRUNI RAD BAKALEURAT** _
_o
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
PROJEKTOVANJE _ (+_) 6
PROJEKTOVANJE z (+) _
URBANO PLANIRANJE z (z+o) z
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE _ _ (+z) _
TEORIJA I HISTORIJA URBANIZMA z (z+o) z
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE _ (+z)
ARHITEKTONSKA FIZIKA z (+) z
PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE GRAENJA _ (+z) z
PROJEKTOVANJE INSTALACIJA z (+o) z
ARMIRANOBETONSKE ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE z (+) z
DRVENE I METALNE KONSTRUKCIJE z (+) z
z; _o
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 8
NASTAVNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
I GODINA
I SEMESTAR
II SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
ZATITA GRADITELJSKOG NASLIJEA z (+) _
PROJEKTOVANJE ; z (+) _
PROJEKTOVANJE (+_) 6
ENTERIJERI I DIZAJN z (+o) z
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE z (+) _
PROSTORNO PLANIRANJE z (z+o) z
ARMIRANOBETONSKE ARH. KONSTRUKCIJE _ z (+) z
DRVENE I METALNE KONSTRUKCIJE _ z (+) z
IZBORNI PREDMETI* ;
_o
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
METODOLOGIJA I FENOMENOLOGIJA AKTIVNOG PRISTUPA GRA
DITELJSKOM NASLIJEU
(z+z)
HISTORIJA ARHITEKTURE BIH (+o) z
PROJEKTOVANJE o z (+) z
ENTERIJERI I DIZAJN _ _ (+z) _
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE (+_) 6
URBANISTIKO PLANIRANJE z z (z +o)
URBANE TRANSFORMACIJE (+o) z
IZBORNI PREDMETI*
_o
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 9
II GODINA
III SEMESTAR
IV SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
URBANISTIKO PROJEKTOVANJE 6 (+_) 6
ARHITEKTONSKA FIZIKA z (+o) z
SOCIOLOGIJA NASELJA z (z+o) z
*IZBORNI MODUL 6 (z+) o
*IZBORNI PREDMETI o
_o
NAZIV PREDMETA
NASTAVNI SATI
(P+V)
ECTS
*IZBORNI PREDMETI o
MAGISTARSKI DIPLOMSKI RAD zo
_o
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU !0
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ LIKOVNE I
GRAFIKE SPOSOBNOSTI
Cilj provjere znanja je otkrivanje likovnih sposobnosu neophodnih za kvalitetno praenje
nastave tokom studija.
Arhitektura kao struka i nauka koja se prvenstveno bavi prostorom, zahtjeva od
kandidata kvalitetno razumijevanje fenomena prostora posmatranog sa svih aspekata.
Kroz ovaj test otkriva se sposobnost sagledavanja prakunog ina prelaska svijeta
trodimenzionalnog okolia u svijet dvodimenzionalnog prostora. Ove potrebne
sposobnosu kandidata otkrivaju se kroz transpoziciju vie jednostavnih geometrijskih
ujela od kojih se formira apstraktna kompozicija.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !!
Poziuvno rjeenje ovog zadatka zahujeva od kandidata razvijen
osjeaj za orijentaciju u prostoru, osjeaj za perspekuvu i
perspekuvna skraenja, meusobni odnos jednog geometrijskog
ujela u korelaciji sa drugim kao i u odnosu sa okolinom.
Osnovni elemenat prostora u arhitekturi ini mobilijar. Crtajui
mobilijar (stol, stolica i sl.), kandidat treba da pokae smisao za
uoavanje arhitektonskih rjeenja detalja mobilijara, prepoznavanje
ugraenih materijala kao i konstrukuvnih i nekonstrukuvnih
elemenata i na kraju da pravilno uoi meusobne odnose isuh.
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU !2
Arhitektura kao pojava uvijek je predstavljala sintezu inenjerskih
i umjetnikih sadraja. U tom smislu je vrlo vano da kroz ovaj test
kandidat pokae da posjeduje odreene kreauvne naklonosu
i da je u mogunosu da svaki likovni problem interpreura kao
rezultat svog likovnog i umjetnikog senzibiliteta.
Spomenute sposobnosu kandidat pokazuje kroz transpoziciju
gipsanih modela starih klasinih bista koje se sastoje od glave,
poprsja i postamenta.
Ispit traje dva sata i trideset minuta: prvi zadatak 40, drugi 50 i
trei 60 minuta.
Potreban pribor: olovka br. 2B, mekana gumica i selotejp.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !3
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ PERCEPCIJE
PROSTORA
Lat. percepuo, onis f. razumjevanje; shvatanje, tumaenje, poimanje; doivljavanje;
osjeanje; opaanje; predstavljanje; ali i: prijem; sakupljanje; sabiranje; dobijanje; ...
U psiholokom smislu pod PERCEPCIJOM PROSTORA podrazumjevaemo ulne
doivljaje kojima odraavamo predmetni/objekuvni svijet, s um to sloenije objekte ne
doivljavamo parcijalno, kao prostu sumu pojedinanih osjeulnih podataka o njihovim
sastavnim djelovima, nego su svi oni, u osjeulni podaci, organski povezani i sjedinjeni,
pa posmatrani predmet doivljavamo kao jedinstvenu, organizovanu, cjelinu.
Mi se bavimo grakim prikazima (trodimenzionalnih) objekata na ravni (crtanja), kojoj
nedostaje trea dimenzija. I to u oba smjera: iz prostora na crte i sa crtea u prostor.
Na ovladanju ovom sposobnou temelji se sva materijalna proizvodnja (projektovanje,
konstruisanje, dizajniranje .... a zaum izvoenje, graenje, ....).
U svrhu informiranja o karakteru testa PERCEPCIJA PROSTORA, koji e se sastojau iz tri
zadatka bie predoeni openiu primjeri upa zadataka.
Smisao prva dva zadatka je u provjeri sposobnosu razumjevanja (prepoznavanja)
karakterisuka jedne jednostavne trodimenzionalne-prostorne strukture.
U prvom zadatku se predvia postupak transformacije zadane strukture (prostornog
sklopa). Postupak transformacije u prvom zadatku se sastoji u promjenama po principu
TRANSLACIJE (promjena poloaja elemenata prostornog sklopa po pravcu ili ravni).
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU !4
PRIMJER ZADATKA BR. 1
Napomena: u prva dva zadatka, na primjerima su koritena dva trostrana (otvorena)
prostorna elementa. Primjer jednog takvog elementa prikazan je na slici.
Nakon obavljenog postupka translacije, prema zadatku, utvujemo novi poloaj
elemenata i konaan izgled prostornog sklopa.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !3
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU !6
PRIMJER ZADATKA BR. 2
Jedina razlika u drugom zadatku je u tome to se transformacija zadanih elemenata
prostornog sklopa deava na principu rotacije (zaokretanje elemenata oko zadane osi).
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !7
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU !8
PRIMJER ZADATKA BR. 3
Neka prostorna cjelina, obino arhitektonska, stavi se na uvid kandidauma u trajanju
od 3-5 min, a oni su duni da skicom, po sjeanju, pokau ta su bitno uoili. Jasno da
je u pitanju test provjere razvijenosu moi zapaanja kod kandidata, te memorisanja
zapaenog, uz istovremenu sposobnost da se uoi ono to je u datom sluaju
karakterisuno, odnosno sposobnosu odvajanja bitnog od nebitnog, uz naglaavanje
onog bitnog u grakoj predstavi pokazane cjeline.
Za sva tri zadatka kandidat e dobiu listove formata A4 (21 x 29.7 cm) i na njima e
iskljuivo radiu zadatke.
Za prva dva zadatka u zaglavlju lista je tekst zadatka. U sredinjem dijelu je nacrtana
postavka zadanog prostornog sklopa tankom linijom.
Zadatak se crta iskljuivo na zadanoj postavci na nain da se rjeenje prikazuje
podebljanom linijom i to samo vidljive dijelove prostornog sklopa. Radiu iskljuivo
mekom olovkom.
Za trei zadatak, kandidat dobije prazan list.
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | !9
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ OPE KULTURE
- POZNAVANJE ARHITEKTURE I UMJETNOSTI
Arhitektura je jedna od najkompleksnijih djelatnosu za ije obavljanje je potrebno
ire obrazovanje i poznavanje aktuelnih i historijskih prilika u drutvu. Cilj testa je
da utvrdi opte znanje kandidata koje je produkt srednjekolskog obrazovanja, ali i
zainteresiranost i upuenost kandidata za osnovne pojmove iz arhitekture i umjetnosu.
Test je koncipiran kroz 24 pitanja sa ponuenim opcijama/odgovorima. Kandidat treba
da ih paljivo razmotri i da u toku 30 minuta predvienih za test ispuni kvadrau pored
odgovora (iskljuivo hemijskom olovkom ili omasterom).
PRIMJER ZADATKA
1. PORTIK je:
rimski vojskovoa
natkriveni trijem sa stubovima
vrsta posude za objedovanje
2. FRAZA je:
skup rijei sa ustaljenim znaenjem
arhitektonski dekorauvni mouv
knjievna forma
3. MIHRAB je:
arapski mislilac iz XIII vijeka/stoljea
sredinja nia u zidu damije
moneta u Maroku
4. TOKATA je:
vojna formacija anukog rima
grad u sjevernoj Italiji
kraa kompozicija za klavir ili orgulje
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 20
5. TUKATURA je:
reljefna dekoracija u arhitekturi
jelo spremljeno od tuke
pomagalo za osobe sa oteanim kretanjem
6. TROMB je:
engleska rije za grobnicu
krvni ugruak
ime anukog boanstva
7. PARAVAN je:
pomini zaslon koji uu od pogleda
prikolica za stnovanje koju vue automobil
povorka ivounja i zaprenih kola
8. POSTAMENT je:
zakonski akt
postolje
odjevni predmet
9. SKIPTAR je:
srednjevijekovni crkveni dostojanstvenik
spis u doba Starog Egipta
palica simbol kraljevske vlasu
10. STEAK je:
srednjevijekovni kameni nadgrobni spomenik
vrsta kamene klupe
vjerski slubenik srednjevijekovnih hriana
11. PILASTER je:
vrsta maltera
dio drvene krovne konstrukcije
polustub unutar zida
12. VARAN je:
vrsta gutera
ilirski vojskovoa
mljijeni proizvod
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 2!
13. KONSTANTINOPOLJ je:
staro ime za Kairo
staro ime za Istanbul
staro ime za Aunu
14. OBELISK je:
lik iz crtanog lma
verukalni stub iz arhitekture Starog Egipta
nain grakog prikazivanja u slikarstvu
15. MAUZOLEJ je:
sinonim za muzej
predsoblje u rimskoj kui
monumentalna grobnica vladara
16. PAGODA je:
vrsta hrama na dalekom istoku
vrsta egzounog voa
anuki bog mudrosu
17. ROKOKO je:
dio u izvoenju operne skladbe
izrazito dekorauvan sul u arhitekturi
vrsta puce iz june amerike
18. PONTIFEX MAXIMUS je:
naziv za Papu poglavara rimokatolike crkve
veliki prekookeanski brod s poetka XX vijeka/stoljea
plemika utula
19. ANTAGONIZAM je:
ravnodunost prema ivounjama
prouvrijenost/suprotnost
ornament u arhitekturi
20. IMPRESIONIZAM je:
pravac u likovnoj umjetnosu
tenja ka izgradnji monumentalnih objekata
nain odjevanja na francuskom dvoru
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 22
21. OTVORITI PANDORINU KUTIJU je:
izraz za ispusuu svo dobro
izraz za ispusuu svo zlo
izraz za ispusuu svu magiju
22. VIKTORIJANSKO RAZDOBLJE je:
vrijeme pobjednika u ratu
period u srednjem vijeku u Italiji
umjetnost i nain ivota u Engleskoj u XIX vijeku
23. PANTEON je:
hram svih bogova u Rimu
naziv za sve grke hramove
prvi jevrejski hram
24. VELIKA JABUKA je:
drugi naziv za London
drugi naziv za Amsterdam
drugi naziv za New York
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 23
PROGRAM KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ
MATEMATIKE
Kvalikacioni ispit iz matemauke sadri nie navedene oblasu.
Algebra
1. Realni brojevi. Koordinate. Skup prirodnih , cijelih, racionalnih i iracionalnih brojeva.
Brojna prava. Koordinate take u pravougaonom koordinatnom sistemu u ravni.
2. Stepeni i korjeni. Stepeni iji je izloitelj cio ili racionalan broj. Osnovne operacije sa
stepenima i korjenima.
3. Algebarski izrazi. Monomi i polinomi. Pojam algebarskog izraza. Idenune
trasnformacije algebarskih izraza. Sabiranje polinoma i mnoenje polinoma
polinomom. Rastavljanje polinoma na mnoitelje.
4. Algebarski razlomci. Idenune transformacije algebarskih razlomaka. Sabiranje,
mnoenje i dijelenje algebarskih razlomaka.
5. Linearna funkcija i njen grak. Linearna jednaina i nejednaina. Sistemi linearnih
jednaina.
6. Kvadratna funkcija y = ax
2
+ bx + c i njen grak. Kvadratna jednaina - rjeavanje,
priroda rjeenja, odnosi izmeu rjeenja i koecijenata. Rastavljanje kvadatnog
trinoma na linearne faktore. Sistem od jedne linearne i jedne kvadratne jednaine.
Kvadratne nejednaine.
7. Eksponencijalna funkcija i njen grak. (osnova 0 < a 1). Jednostavnije
eksponencijalne jednaine i nejednaine.
8. Logaritamska funkcija i njen grak (osnava logaritma 0 < a 1). Logaritam proizvoda,
kolinika i stepena. Jednostavnije logaritamske jednaine i nejednaine.
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 24
Planimetrija i stereometrija
1. Likovi u ravni i njihove povrine i obimi (tougao, paralelogram, trapez, krug itd.)
2. Podudarnost i slinost trouglova
3. Povrine i zapremine ujela (kocke, prizma, valjak, lopta).
Elemen trigonometrije
Radijan. Trigonometrijska krunica. Denicija trigonometrijskih funkcija. Vrijednosu
trigonometrijskih funkcija nekih posebnih uglova. Osnovni trigonometrijski idneuteu.
Adicione teoreme. Trigonometrijske jednaine. Graci funkcija y = sinx; y = tgx; y = ctgx.
Sinusna i kosinusna teorema. Rjeenje trougla. Primjena trigonometrije na rjeavanje
zadataaka iz planimetrije i stereometrije.
Analika geometrija u ravni
Prava (razni oblici jednaine prave). Ugo izmeu dvije prave. Uvjeu paralelnosu i
normalnosu dvije prave. Udaljenost take od prave. Krunica (jednaina krunice i
tangente na krunicu). Elipsa (jednaina elipse).
Literatura
Svi udbenici matemauke i odgovarajue zbirke Zadataka za I i II razred srednjeg
usmjerenog obrazovanja.
Dopunska literatura
Dr Marcel najder i Dr Stjepan Tomi: Metodina zbirka zadataka iz matemauke (za
srednje usmjereno obrazovanje).
VODI ZA PRIJEMNI ISPIT | 23
Svaki zadatak ima etiri ponuena odgovora: a, b, c, d.

OBAVEZNO :
1. rijeite postavljeni zadatak, a zatim
2. zaokruite SAMO taan rezultat.
Ako ne zaokruite taan rezultat ili zaokruite vie od jednog ponuenog rezultata (a, b, c, d), smatra se da
niste rijeili taj zadatak.


1. ZADATAK

1a) Odrediti sva rjeenja jednaine:
2 2
sin sin cos 0. x x x Zatim zapisati samo rjeenja iz
0,2 .
Zaokruiti samo taan rezultat:
a) b) c) d) nijedan od navedenih.
1b) Odrediti sva rjeenja jednaine: .
Zaokruiti samo taan rezultat:
a) x
1
= 1, x
2
= 3; b) x
1
= 1, x
2
= 3; c) x
1
= 1, x
2
= 3; d) nijedan od navedenih.


2. ZADATAK

Podijeliti polinome: , tj. odrediti kolinik Q i ostatak
dijeljenja R tih polinoma.
Zaokruiti samo taan rezultat:
a) b
c) d) nijedan od navedenih.


3. ZADATAK

Dat je istokrani trapez ije se dijagonale sijeku pod pravim uglom, a odsjeci na
dijagonalama su 15 i 8. Izraunati obim O i povrinu P trapeza. (Nacrtati skicu).
Zaokruiti samo taan rezultat:
a) O = 34 + 23 , P = 60; b) O = 34 + 23 , P = 60; c) O = 34 + 23 , P = 60;
d) nijedno od navedenih.
| ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU 26
UNIVERZITET U SARAJEVU | ARHITEKTONSKI FAKULTET
ul. Patriotske lige, broj o | )ooo Sarajevo
kontakt AFS telefoni: +387 33 226 33u [centrala]
+387 33 226 334 [dekanat]
fax: +387 33 2!3 404
web stranica: htp://www.af.unsa.ba
dekan: Prof.dr. Rada ahtarevi, d.i.a.
prodekan za nastavu: Doc.dr. Nerman Rustempai, d.i.a.
prodekan za meunarodnu saradnju: Doc.dr. Denana Bijedi, d.i.a.