P. 1
Status [broj 7, mart-april 2005.]

Status [broj 7, mart-april 2005.]

|Views: 32|Likes:
Published by Tiskarnica
Status [broj 7, mart-april 2005.]
Status [broj 7, mart-april 2005.]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

PREDGOVOR IZLOŽBI MATKA VEKIĆA: ŽIVOTINJSKI KRUG – ZODIJAK, UMJETNIČKI PAVILJON, VELJAČA / OŽUJAK 2005., ZAGREB

1

V. Kosarić, Osnove arhetipologije, privatno izdanje

Likovnost

STATUS, BROJ 7, OŽUJAK/TRAVANJ 2005. | 159

hovni svijet onaj svijet u kojem pojmovi žive u svom čistom
obliku, a pojmove u čistom obliku naziva prauzorima, pra-
likovima ili arhetipovima. Pojam je misaoni doživljaj biti
stvari, a samu bit označavamo riječju prauzor.

Prauzor kao i svaku cjelinu možemo raščlanjivati. Ali, raš-
članjivanje ima svoj kraj kada dođemo do nedjeljivog u pra-
uzoru, kada dođemo do atoma prauzora. Atom prauzora je
bit prauzora koja se objašnjava samo sama sobom i ničim
drugim. Istinsko poznavanje životnih činjenica nas uči da
ima točno sedam atoma prauzora, sedam duhovnih sup-
stanci. Sav svijet je građen i gradi se kroz sedam osnovnih
duhovnih supstanci, sedam atoma prauzora. Sedam ele-
mentarnih prauzora su zapravo duhovne snage koje mi u
čulnom svijetu možemo prepoznati u određenim kvaliteta-
ma, u određenim oblicima kakvoće. Stoga se stvari, bića ili
pojave u kojima se ti kvaliteti naglašeno ističu uzimaju kao
simbol/znak spomenutih sedam elementarnih prauzora, ili
sedam duhovnih snaga. Tih sedam stvari/bića/pojava koji
predstavljaju/simboliziraju sedam elementarnih prauzora
u skladu s ezoternom tradicijom nazivamo: Sunce, Mjesec,
Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn.

Ukratko ćemo iznijeti neke karakteristike (simbole) prva
dva elementarna prauzora..

Sunce – se ispoljava kao snaga sažimanja, samosvijesti,
centralizacije, moći. U tijelu je to centralni organ – srce, a
kod metala je to kralj metala, metal sjaja – zlato. Sunce je
područje svijesti sebe.

Mjesec – se ispoljava kao snaga razlijevanja, intuitivnosti,
osjećajnosti, plodnosti. Anatomija: tjelesne tečnosti. Metal
osjećajnosti: srebro. Područje svijesti: okolina.

Zodijak

Atomi prauzora su duhovne snage koje opisujemo pokre-
tnim/živim predodžbama. Ove snage mogu se ispoljavati
na različite načine. Postoji ukupno 12 načina ispoljavanja
spomenutih 7 elementarnih duhovnih snaga

I kao što se atomi prauzora opisuju pokretnim predodžba-
ma, tako se i ovih 12 načina objave atoma prauzora opisuje
pokretnim predodžbama koje možemo stvoriti promatra-
jući životinjsko carstvo, i to:

I.

Prvi način ispoljavanja analogan je sunčevom prauzoru.
Kada se atom prauzora ispoljava na ovaj način dobivamo
snagu centraliziranja, samosvijesti, moćnosti, ... Ova sna-
ga opisivala se simbolom pijetla, konja, zmaja, to je kul-
minacija ljeta u kolovozu, ali ostade simbol kralja životi-
nja – LAV.

II.

Drugi način izražavanja analogan je mjesečevom prauzoru.
To znači objavljivanje prauzora na način intuitivnosti, osje-
ćajnosti, onostranosti, romantike. Slika puža, izvora, spira-
le, ostade životinja koja se kreće unatrag - RAK.

Ostalih 10 načina objave analogno je utjecaju preostalih
pet planeta objavljenih kroz Sunce ili Mjesec.

Merkur kroz Sunce – BLIZANCI, Merkur kroz Mjesec –
DJEVICA; Venera kroz vanjsko (Sunce) – VAGA, Venera
kroz unutarnje (Mjesec) – BIK; ...

Likovnost

160 | MAGAZIN ZA (POLITIČKU) KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA

Likovnost

STATUS, BROJ 7, OŽUJAK/TRAVANJ 2005. | 161

Ovih 12 načina objavljivanja elementarnih duhovnih sna-
ga, po unutarnjoj zakonomjernosti možemo poredati u
krug. Tako dobivamo Životinjski krug – Zodijak koji pred-
stavlja sliku pravilno raspoređenih načina objave atoma
prauzora.

Prauzore smo do sada opisivali kao kvalitete, a kako su boje
i tonovi također kvaliteti, prauzore možemo prikazivati i
kao određene boje i tonove. Jer, prauzori se u duhovnom
svijetu objavljuju kao stvaralačke boje i stvaralački tonovi.
Izravna posljedica te činjenice je da u čulnim bojama i to-
novima možemo imati neposredan utisak prauzora. Prau-
zori se nalaze u cijeloj prirodi, ali ih tu ne možemo doži-
vljavati neposredno, jer nemamo čula koja bi nam dala ne-
posredan doživljaj prauzora. O njima možemo razmišljati,
to jest, doživjeti ih posredno pomoću kvalitativnih pojmo-
va koje stvaramo mišljenjem. Neposredno – prauzore do-
življavamo u svijetu boja i tonova. Prauzori se u duhovnom
svijetu objavljuju kao stvaralačke boje i stvaralački tonovi.
S tih polazišta možemo jasnije razumjeti zašto su pitago-
rejci duhovna iskustva označavali riječima Muzika sfera, ili
o čemu Goethe govori kada govori o bićima boja.

Intuitivno osjećamo, a arehtipologijskim metodama bi mo-
gli dokazati, da između 12-tonske ljestvice i 12 znakova zo-
dijaka, te 7 duginih boja i sustava 7 planeta, postoji određe-
ne veze. S druge strane znamo da između kvaliteta planeta
i zodijaka postoji međuovisnost. Slično je i s bojama i to-
novima. Tako je moguće uspostaviti uzajamna preslikava-
nja, odnosno, slijedeće oblike odnosa/veza: boje – tonovi,
tonovi – zodijak, zodijak – planete, planete – boje.

Simboličku sliku ili shematski prikaz prauzora nazivamo
horoskopom. Horoskop možemo tumačiti kvalitativnim i
kvantitativnim pojmovima

Na istim principima daljnjim analogijama mogli bi govo-
riti i o vezi sustava 7 planeta i 7 dana u tjednu (subota/Sa-
turday – “Saturnov dan”, nedjelja/Sunday – “Sunčev dan”,
ponedjeljak/Monday – “Mjesečev dan”, ...), ili vezi zodija-
čkih znakova i tjelesnih organa, ili o vezi 7 stanja svijesti i
7 članova ljudskog bića,... No, to bi uveliko nadišlo okvire i
mogućnosti ovog teksta, čija je osnovna nakana, ipak, biti
pred-govor izložbi Životinjski krug – Zodijak Matka Veki-
ća, odnosno pokušaj misaonog uvoda u doživljaj i razumi-
jevanje ove izložbe i njenih djela.

Planetarni generator

Već i letimičan, a osobito podroban i sustavan uvid u ovu
izložbu može nam potvrditi da je Matko Vekić bio svje-
stan principa i modela arhetipologije o kojima je bilo riječi
u prethodnom dijelu teksta, i da prikazani izložbeni kon-

cept, kao i likovne karakteristike djela, upućuje ne samo na
izvanjsko poznavanje nego i svojevrsno razumijevanje i tu-
mačenje simbola, činjenica i pojava na koje se ova izložba,
njezini (pod)ciklusi i pojedinačna djela pozivaju i referira-
ju. Ovaj interes za određene duhovne spoznaje i učenja nije
u likovnoj umjetnosti ni nov ni rijedak. Wassily Kandinsky,
Piet Mondrian, TeovanDoesburg,JosephBeuys,Yves
Klein - spomenimo samo neke od najpoznatijih likovnih
umjetnika koji su svoje stvaralaštvo dovodili u više ili ma-
nje izravan odnos s određenim učenjima i sustavima ono-
ga što obično skupnim imenom nazivamo zapadna ezote-
rijska tradicija.

Spomenimo još jedan zanimljiv i donekle aktualan pri-
mjer. Postoje određeni tekstovi koji su, prije tsunami-
ja dan brownovskog pseudoezoterizma, govorili o sim-
bolici 12 apostola na Da Vincijevoj slici Posljednja veče-
ra. Po toj teoriji, 12 apostola predstavljaju 12 makroko-
zmičkih principa, ili, rječnikom arhetipologije rečeno,
12 načina ispoljavanja elementarnih stvaralačkih prau-
zora/arhetipova, simboliziranih s 12 znakova Životinj-
skog kruga – Zodijaka. Petar tako, na primjer, ima ka-
rakteristike Strijelca, Juda Škorpiona, itd. Na primjeru
Posljednje večere najlakše je objasniti ne tako rijetke za-
blude u koje upadaju razni tumači prethodno iznesenih
iskaza. Poznavanje određenih principa i činjenica ono-
ga što u ovom tekstu nazivamo arhetipologijom, ili po-
znavanje određenih ezoterijskih učenja nije dovoljno, a
veoma često niti potrebno, da bi netko bio (dobar) sli-
kar/umjetnik. Leonardo nije veliki slikar zato što je po-
znavao i moguće na slici primijenio spomenute analogi-
je i simbolička značenja. I neki drugi slikari vjerojatno su
bili upoznati s takvim učenjima, ali u svome opusu nisu
napravili nešto ni približno tako vrijedno kao Leonardo-
va Posljednja večera.

Ali, s druge strane, nije nužno da jedno takvo znanje bude
smetnja kvaliteti i značaju djela. Uz ostale likovne i estet-
ske karakteristike Posljednje večere, mogućnost da su u Le-
onardov način prikaza 12 apostola ucrtane karakteristike
12 znakova zodijaka, i da ti prikazi i karakteristike na neki
način korespondiraju s arhetipskim strukturama i slika-
ma našeg kolektivno-nesvjesnog, nešto je što ne umanjuje,
nego povećava vrijednost i značaj spomenutog djela.

Nesumnjivo, ukoliko već postoji, odnos pojedinog autora
prema spomenutim shemama i teorijama/učenjima utječe
na kvalitativno određenje njegova djela, i kreće se u raspo-
nu od pasivnog kopiranja i ilustriranja do kreativne i ino-
vativne prerade.

Pokušaji bilo kojeg oblika izvanjsko-racionalističko-doslo-
vnog tumačenja i prenošenja tih znanja i uvida na bilo koje
od umjetničkih i životnih područja daju nezanimljive, na-
karadne i karikaturalne rezultate.

Likovnost

162 | MAGAZIN ZA (POLITIČKU) KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA

Yves Klein je jednom prilikom zapisao da svatko tko sli-
ka svemirski prostor mora stvarno i zakoračiti u njega, ali
to mora učiniti posredstvom vlastitih umjetničkih sred-
stva i individualne snage. Na tragu te izjave mogli bi kaza-
ti da razne kozmološke teorije, ikonografske sheme i sim-
bolički sustavi mogu u umjetnosti, s jedne strane, biti tek
koncept ili misaona konstrukcija djela/izložbe koja različi-
te elemente i mnogostruka značenja povezuje u jednu cjeli-
nu, a s druge, na primjer, ono što je skela jednoj građevini -
ono izvanjsko, ono što u konačnici nema ništa zajedničkog
sa samom stvari, odnosno građevinom. Ono što se, kada je
proces gradnje završen, mora demontirati i maknuti kako
bi se građevina/slika mogla ukazati.

Upravo je to jedna od osnovnih kvalitativnih značajki ove
izložbe. Vekić je napravio izložbu čija se struktura/she-
ma/koncept izravno referira na jedan izvanjski kontekst
(zodijak, odnosno horoskop), ali, istovremeno likovni i
estetski elementi djela nisu u funkciji ilustriranja tog su-
stava simbola/znakova i značenja. Na strukturi kosmolo-
škog koncepta horoskopa, poznavajući i uvažavajući nje-
gove temeljne principe i odnose, Vekić kreira vlastiti sim-
bolički univerzum koji bismo mogli analizirati kroz neko-
liko ikonografskih•

metoda transpozicije znak/značenja
u sliku, odnosno koncepta u izložbu. U ciklusu slika koji
predstavljaju znakove zodijaka očito je da se, ikonološkim
i ikonografskim jezikom govoreći, radi o govoru simbo-
la, odnosno “prevođenju” simboličkog značenja u vidljivi

svijet likovnog i slikovnog. Svaki znak Zodijaka po sebi je
već jedan simbol koji, s jedne značenjske razine, upuću-
je na određenu zvjezdanu konstelaciju, a s druge, na skup
osobina (kvalitativnih određenja) karakterističnih za taj
znak. Dok u samom Zodijaku imamo izrazitu dominaci-
ju značenja nad znakom (naglasak je na onim kvaliteta-
ma i osobinama koje, na primjer, predstavlja i simbolizi-
ra horoskopski znak raka, a ne na raku kao životinji –
rak je dakle jedan zoomorfni simbol), Vekić radi svojevr-
sno osamostaljivanje znaka, i njegovo prevođenje u drugi
znak kombinirajući kriterij sličnosti slika/znakova s krite-
rijem preklapanja značenja. Tako Škorpion postaje rovo-
kopač, Jarac viličar, Lav automobil marke Peugeot, Vaga
građevinska dizalica, a Vodenjak koji se negdje predsta-
vlja i slikom ptice koja leti u daljinu, postade skupina sa-
telitskih antena.

U središnjem ciklusu nazvanom Okrutnosti kruga, Vekić,
u odnosu na ostale slike ove izložbe, radi jedan veliki po-
mak i uvodi dimenziju (o)kretanja. Shematski prikaz kon-
cepta izložbe u paviljonskom prostoru opet nam je od veli-
ke pomoći , i gotovo da se nameće kao sastavni dio izložbe.
Na njemu je uočljivo da je u središnjem dijelu Paviljona kao
kućištu instaliran jedan planetarni generator, kako smo ga
već nazvali. Pojednostavljeno, simbolika bi mogla biti slije-
deća: svako kretanje/djelovanje je transformacija energije
koja za posljedicu ima i stvaranje energetskog/značenjskog
polja, odnosno prostora u kojem su tako nastale i oslobo-

ikonografija–slik-o-pis,opisslike

“-”, “Manekenke”, 2004., ulje+lak na platnu; 270 x 510 cm

Likovnost

STATUS, BROJ 7, OŽUJAK/TRAVANJ 2005. | 163

đene snage/energije djelatne. Na kosmološkoj razini to bi
značilo da stanja na pojedinim planetima, kao i promje-
ne njihovih međusobnih položaja i odnosa djelatno utječu
na njihovu okolinu - ona su generatori promjena u sferama
svoga utjecaja. S druge strane, imamo određene zvjezdane
konstelacije unutar čijeg kruga, ili bolje reći sfere, se nala-
zi sustav planeta, odnosno planetarni generator. Te kon-
stelacije, taj nebeski Životinjski krug, također je nešto što
svoj specifičniutjecajodašiljeuokolniprostor.Sveteener-
gije zajedno čine jedan energetski/značenjski vrtlog koji se
širi prostorom. Na rubovima, na polovima toga vrtloga, sli-
kovito bi se moglo reći: gotovo kao njegovi pupoljci (ili či-
revi), nalaze se dvije slike: Plus i Minus, Jang i Jin, Sunce i
Mjesec, Zlato i Srebro, Prvaci od svijeta i Manekenke. Slike
u koje uvire cijela izložba.

Ako smo na početku kazali da je ova izložba konceptual-
na, nakon ovog dijela, morali bi nadodati da je i ambijen-
talna, da je u odnosu s okolinom, prostorom. Umjetni-
čki paviljon tako, poput srednjovjekovnih crkvi, posta-
je svojevrsna maketa svijeta, omeđena vizija Vekićevog
simboličkog univerzuma. Ali, pri tom ne smijemo izo-
staviti još jednu činjenicu važnu za ovu izložbu. A to je
da se i mi posjetitelji nalazimo u prostoru Paviljona. I ne
samo da se nalazimo, nego se i krećemo, pričamo, zra-

čimo,... I s ostalim posjetiteljima stupamo u prostorne i
razne druge odnose. A ono što nas orijentira u prosto-
ru, i što, na neki način, usmjerava naše kretanje i odre-
đuje naše trenutno stanje i ponašanje – što je to? Čime
smo to navođeni? Pa jasno, slikama, odnosno izlošcima,
...odnosno, sustavom sedam planeta i dvanaest znako-
va Zodijaka.

Kao pokušaj svojevrsnog konceptualnog uvoda u razumi-
jevanje i doživljaj izložbe Matka Vekića , ovaj tekst više se
bavio narativnom, tematskom pa i idejnom interpretaci-
jom izložbe nego njenim likovnim i estetskim odrednica-
ma. Ipak, na kraju želim naglasiti da sve ovo ovdje izreče-
no treba poslužiti samo kao što skela služi jednoj građevini,
kako je to prethodno u tekstu već spomenuto. Kao misao-
na shema koja se poput Wittgensteinovih ljestava na kraju
mora odbaciti da bi se došlo do žive umjetničke istine ove
izložbe i njezinih djela.

Ovdje se ipak radi o jednom potpuno autonomnom umje-
tničkom području koje u konačnici ne potrebuje izvanj-
ska objašnjenja, o snažnom i autentičnom likovnom stilu
i izrazu koji s posjetiteljem izravno komunicira, ukratko, o
jednoj po svim likovnim i estetskim karakteristikama izvr-
snoj izložbi.

MATKO VEKIĆ ROĐEN JE U ZAGREBU 6. STUDENOGA
1970. GODINE. DIPLOMIRAO JE SLIKARSTVO NA AKADE-
MIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U ZAGREBU 1995. GODINE, U
KLASI PROF. ĐURE SEDERA. OD 1996. DO 1999. RADIO JE
KAO NASTAVNIK CRTANJA I SLIKANJA U ŠKOLI ZA PRIMI-
JENJENU UMJETNOST I DIZAJN U ZAGREBU, A OD 1999. DO
2003. HONORARNO PREDAVAO SLIKARSTVO U STATUSU
ASISTENTA, ZATIM DOCENTA NA AKADEMIJI LIKOVNIH
UMJETNOSTI NA ŠIROKOM BRIJEGU PRI SVEUČILIŠTU U
MOSTARU. ČLAN JE HDLU-A I HZSU-A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->