You are on page 1of 4

p.8 Maraming kaugaliang kapuri-puri ang mga Pilipino. Isa na rito ang mabuting pagtanggap sa mga panauhin.

Kabilang din ang paggalang sa matatanda at sa kababaihan. Ang mahigpit na pagkakabuklod ng mag-aaral at ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan ay mga kapuri-puring kaugaliang dapat manatiling buhay.

p.9 Sina Marie at Ana, bagamat magkasama, ay magkaribal sa klase. Kapwa sila matalino kaya laging nagpapataasan sila sa marka. Sa kabila ng pagiging magkaribal nila sa klase, sa mata ng lahat, sila ay magkaibigang matalik at matamis ang kanilang pagsasama. Isang araw, nakatanggap ng pasabi ang guro nila na may trangkaso si Marie. Dahil sa pagliban, hindi siya nakakuha ng pagsubok na ibinigay ng guro. Pagkaraan ng isang linggo, pumasok na rin si Marie bagamat nanghihina pa.May pagsubok pala tayo noong liban akosabi ni Marie kay Ana. Oo, at mahalaga raw ang pagsubok na iyon sagot ni Ana. Maari bang mahiram ang notbuk mo para mapag-aralan ko ang mga liksyon noong liban ako? pakiusap ni Marie sa kaibigan. Naisip kaagad ni Ana na kapag ginawa niya ito, baka mataasan pa siya ni Marie. Umisip kaagad siya ng dahilan. Ha...E..nawala ang notbuk ko.ang pagkakaila ni Ana. Nagdamdam si Marie ngunit hindi siya nagpahalata. Nanghiram na lamang siya sa iba nilang kamag-aral. Nang magbigay ng pagsubok ang guro, mas mataas nga ang nakuhang marka ni Marie.

p.10 Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa hindi lamang sa mga mamamayan niyang malikhain, kundi pati na rin sa mga yamang kalikasan. Dahil ito ay archipelago at napaliligiran ng tubig, pinagpala ito ng mga masasaganang katubigan. Tumutugma rin ang kanyang mga lupain sa pagsasaka. Binabagayan pa ito ng klima na angkop din sa mga gawaing agrikultura. Dahil dito, tinatagubilin ang lahat na ingatan at alagaan ang mga ito.Tungulin din nating panatilihing malinis ang kapaligiran.

p.10 PANGKAT I: Alisin ang mga dahong tuyo ng mga halaman. Tipunin at ilagay sa basurahan. Pagkatapos, kumuha ng kahit anong bagay na matulis at paluwagin ang lupa sa paligid ng pinakapuno ng halaman at pagkatapos, diligan ang mga halaman. PANGKAT II: Humiram sa guro ng mga kalaykay. Linisin ang mga duming nakuha at itapon sa basurahan. PANGKAT III: Walisin ang bakuran. Tipunin ang dumi ng daspan at ilagay sa basurahan. Kung may hukay na sunugan ng basura, isalin ang laman ng basurahan at sigaan. Bantayan ang siga hanggang masunog ang lahat ng basura.

PANGKAT IV: Kunin sa punlaan ang mga punlang ililipat sa lupa. Pagtulung-tulungang itanim ang mga punla. Takpan ng dahon ng saging o niyog ang mga bagong punla upang hindi malanta sa matinding init ng araw.

PAGPAPAHALAGA: Mahalaga ba na ingatan at alagaan natin ang mga likas na yaman? Bakit?

p.12-1 May Red Tide Nanaman! Ipinagbabawal nanaman ang pagkain ng mga tahong at iba pang uri ng kabibe mula sa Bataan, Cavite, at Manila Bay. May red tide nanaman kasi sa mga lugar dito. Ayon sa Red Tide Task Force, ang pagkuha, pagbebenta at pagkain ng mga lamang dagat tulad ng tahong at talaba sa mga nasabing lugar ay mahigpit na ipinagbabawal. Mabilis na kumalat ang red tide na dala ng mga nakakalasong organismo na sanhi ng mga kemikal at dumi na nangggagaling sa mga pabrika at mga itinatapong mga basura ng mga tao sa ilog at dagat. Bunga nito,ang dating asul na kulay ng dagat ay naging kalawang na ngayon.Naaapektuhan ng red tide ang mga mangingisda na nakatira sa mga baybayin ng Cavite, Bataan, at Manila Bay; gayundin ang mga nagtitinda sa palengke ng mga lamang dagat tulad ng tahong at talaba.

p.12-2 Punan ang patlang ng angkop na sagot. Piliin ang sagot sa ibaba.

1. _______________ na naman ang pagkain ng tahong at iba pang uri ng kabibe. 2. Ayon sa _______________ ,ang pagkuha,pagbebenta at pagkain ng lamang dagat tulad ng tahong at talaba sa nasabing lugar ay mahigpit na ipinagbabawal. 3. ________________ na kumalat ang red tide na dala ng mga nakalalasong mga organism na sanhi ng mga kemikal at dumi na nangggagaling sa mga pabrika at mga itinatapong basura sa ilog at dagat. 4. Bunga nito,ang dating asul na kulay ng dagat ay naging ______________ na ngayon. 5. Naaapektuhan ng ________________ ang mga mangingisda na nakatira sa mga baybayin ng Cavite,Bataan, at Manila Bay.

Red Tide

Ipinagbabawal Mabilis Kalawang Red Tide Task Force

p.15 A.PAGGANYAK Tumawag ng dalawang batang gaganap sa dayalogo. DINA: Hello. BETH: Ikaw ba iyan Dina? DINA: Oo Beth, ako nga. Nakapanood ka ba ng T.V kagabi? BETH: Naku, pinag-usapan nga ang tungkolsa P.P.A! Hindi pa nila alam kung babawasan ito o kaya ay aayusin na sa ating bill. DINA: Oo nga Beth. O sige, akala ko hindi mo pa alam ang tungkol dito.

B. PAGLALAHAD Tumawag ng dalawang bata. Ang isang bata ang gaganap na Mang Kulas at ang isa ay gaganap na Aling Cecilia. MANG KULAS: Naku! Madalang na talaga ang mga puno sa ating kabundukan. Bakit mahilig magputol ng mga puno ang mga nakapaligid diyan? ALING CECILIA: May nagtotroso kasi riyan sa malapit na bundok. MANG KULAS: Bukas, sabihan mo ang mga anak mo na aakyat tayo sa bundok at magtatanim tayo ng mga halaman.

p. 16

PAGLALAHAD 1. Tumawag ng dalawang bata upang basahin ang dayalogo sa ibaba. Babasahin ng unang bata ang papel ng A at ng ikalawang bata naman ang papel ng B. A: Masaya na ang pakiramdam ko ngayon. B: Oo nga. Natalo na ng mga Amerikano ang mga Hapones.

2. Itanong: Tungkol saan ang dayalogo sa ibaba? Anu-anong uri ng mga pangungusap ang ginamit dito? A: Mayroon na tayong ganap na kalayaan ngayon at nasasabi na natin ang gusto natin. B: Noon, lagi lamang tayong sumusunod sa mga gusto nila dahil tikom ang ating mga bibig.

3. Pagpapangkatin ang mga bata sa apat. Bawat pangkat ay magsasalaysay ng isang pangyayaring napapanahon. Ipasulat ang mga pangungusap na babanggitin at ipauri ang kayarian ng mga ito.