P. 1
Postupak Dobijanja Dozvola Za Gradjenje

Postupak Dobijanja Dozvola Za Gradjenje

|Views: 166|Likes:
Published by Real House

More info:

Published by: Real House on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2009

pdf

text

original

POSTUPAK DOBIJANJA SVIH DOZVOLA ZA GRAĐENJE 1.

korak: Podnošenje zahteva za izdavanje Akta o urbanističkim uslovima uz koji se prilaže: - kopija plana za predmetnu parcelu; - dokaz o pravu svojine, ne stariji od 6 meseci; - Uplatnice i to:
model i poziv na broj: 97 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Gradske administrativne takse primalac: Gradska administrativna taksa iznos: 100.00 račun primaoca: 840-742241843-03 20-511 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

Predmet se prosleđuje u JP ’’Urbanizam’’ na izradu urbanističkih uslova na osnovu kojih će biti izrađen Akt o urbanističkim uslovima ili Izvod iz urbanističkog plana. U okviru tog dokumenta investitor će biti uslovljen ukoliko treba da se obrati Zavodu za zaštitu životne sredine, Zavodu za zaštitu spomenika ili nekoj drugoj instituciji za dobijanje saglasnosti. 2. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju uz koji se prilaže: Akt o urbanističkim uslovima ili Izvod iz urbanističkog plana; Dokaz o pravu svojine za predmetnu parcelu; Idejni projekat u 3 primerka i to: 1. za objekte bruto površine manje od 400 m2 prilaže se idejni arhitektonskograđevinski projekat sa blok šemama instalacija; 2. za objekte bruto površine od 400 do 3000 m2 prilaže se idejni arhitektonski projekat; 3. za objekte bruto površine preko 3000 m2 prilaže se idejni arhitektonsko-građevinski projekat sa idejnim projektima instalacija: vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, instalacija grejanja, instalacija lifta i dr.). Poslovni objekti, kolektivna stanovanja, rekonstrukcije objekata i promene namene objekata prosleđuju su u JP ’’Urbanizam’’ na stručno mišljenje. - Prethodne saglasnosti Javnih i Javno-komunalnih preduzeća na čiju će se infrastrukturu objekat priključiti: JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’, Elektrovojvodina, ’’Novosadska Toplana’’, ’’Novi Sad-Gas’’, ’’Telekom Srbija’’ AD, ’’Radio-Televizija Srbije’’, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova- Odeljenje protivpožarne policije (samo ako objekat ima poslovni prostor ili ako je spratnost objekta veća od P+3). 4. drugi dokazi određeni urbanističkim planom , odnosno aktom o urbanističkim uslovima; 5. Uplatnice i to:
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 720.00 račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

1

3. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde o prijavi radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju a to su: 1. izgradnja pomoćnog objekta; 2. investiciono održavanje objekta; 3. uklanjanje prepreka za invalidna lica; 4. adaptacija; 5. sanacija; 6. tekuće održavanje objekta; 7. promena namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvođenja radova. dokaz o pravu svojine , odnosno pravu korišćenja objekta se prilaže za sve navedene radove; - za radove pod tačkom 1. pored dokaza iz prethodnog stava prilaže se i kopija plana sa naznakom mikrolokacije pomoćnog objekta; - za radove navedene pod tačkom 1., 2. i 3. prilaže se idejni projekat, za radove pod tačkom 4. i 5. prilaže se glavni projekat sa tehničkom kontrolom, a za radove po tačkom 6. i 7. podnosi se samo prijava sa popisom radova. - za radove na objektima iz tačke 1., 2., 3., 4. i 5. od kulturno-istorijskog značaja, i objektima za koje se pre obnove i rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski uslovi, podosi se saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, na idejni , odnosno glavni projekat. - uplatnice i to: Napomena: Prijava se popunjava zaokruživanjem rednog broja u zavisnosti od vrste radova, navođenjem adrese objekta, broja parceli i radova koji se vrše.
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne primalac: Republička administrativna taksa iznos: 400.00 račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

4. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde o prijemu dokumentacije za početak izvođenja pripremnih radova uz koji se prilaže: - Pravosnažno rešenje kojim se izdaje Odobrenje za izgradnju; - Izjava o roku početka i završetka pripremnih radova; - Overen ugovor sa izvođačem radova; - Projekat pripremnih radova; - Tehnička kontrola za glavni projekat pripremnih radova; - Uplatnice i to:
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 400.00 račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1200.00 račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

5. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova uz koji se prilaže: 2

Pravosnažno rešenje kojim se izdaje Odobrenje za izgradnju; Ugovor kao dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta ( zaključen sa JP ’’Zavod za izgradnju grada’’); - Izjava o roku početka i završetka izvođenja radova; - Ugovor sa izvođačem radova; - Glavni projekti ( arhitektonsko-građevinski projekat i glavni projekat svih instalacija koje će objekat imati: vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, telefonskih instalacija, instalacija grejanja, RTV instalacija, instalacije lifta i dr.) - Tehničke kontrole za sve glavne projekte sa objedinjenom tehničkom kontrolom; - Geomehanički elaborat o karakteristikama tla ( za objekte sa dva i više spratova); - Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na glavne projekte (samo ukoliko je u Odobrenju za izgradnju bilo postavljenih uslova); - Potvrda o uplati naknade za izgradnju i održavanje skloništa od Ministarstva odbrane (samo ukoliko je to bio postavljen uslov u Odobrenju za izgradnju).
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 400.00 žiro račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1500.00 žiro račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

-

6. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde da su temelji izgrađeni uz koji se prilaže: - Potvrda o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova; - Pravosnažno rešenje kojim se izdaje Odobrenje za izgradnju; - Geodetski snimak izgrašenih temelja; - Glavni arhitektonsko-građevinski projekat, na uvid; - Uplatnice i to:
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 520.00 žiro račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 žiro račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

7. -

korak: Podnošenje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole uz koji se prilaže: Pravosnažno rešenje kojim se izdaje Odobrenje za izgradnju; Potvrda o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova; Na zahtevu naznačen institut koji će izaći na teren da utvrdi da li je objekat izgrađen po odobrenoj projektnoj dokumentaciji i koji će sačiniti Zapisnik o tehničkom prijemu objekta; Kopija plana parcele sa ucrtanim objektom (ukoliko se radi o rekonstrukciji postojećeg prostora u okviru postojećih gabarita potrebno je priložiti i Nacrt posebnih delova zgrade); Sve konačne saglasnosti na izvedene radove od Javnih i Javno-komunalnih preduzeća na čiju se infrastrukturu objekat priključio i od Ministarstava ukoliko je na početku bilo postavljenih uslova koji su trebali da se ispoštuju;

3

-

Izjava investitora i izvođača radova da je objekat izgrađen prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji; Glavni arhitektonsko-građevinski projekat, na uvid.
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 žiro račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 550. 00 žiro račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223

8. korak: Podnošenje zahteva za izdavanje Odobrenja za rušenje objekta (ukoliko je u Aktu o urbanističkim uslovima ili Izvodu iz urbanističkog plana jedan od uslova rušenje postojećeg objekta ili objekata) uz koji se prilaže: - Dokaz o pravu svojine za predmetnu parcelu i predmetne objekte; - Kopija plana; - Glavni projekat rušenja; - Tehnička kontrola za projekat rušenja; - Šemu regulisanja saobraćaja u neposrednom okruženju objekta koji se ruši.
uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: uplata Republičke administrativne takse primalac: Republička administrativna taksa iznos: 550.00 račun primaoca: 840-742221843-57 model i poziv na broj: 97 11-223 uplatilac: Ime i prezime svrha uplate: Prihodi Gradskih organa uprave primalac: Prihodi Gradskih organa uprave iznos: 1000.00 račun primaoca: 840-742341843-24 model i poziv na broj: 97 20-511

Napomena: Obrazce možete preuzeti na sajtu JP „Informatika“ www.nsinfo.co.rs => online servisi => Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove. Ustanove u kojima se podnose zahtevi za saglasnosti i mišljenja: 1. 2. 3. 4. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad – Masarikova 17; Javno preduzeće „Novosadska toplana“ – Vladimira Nikolića 1; Društveno preduzeće „Novi Sad – Gas“ – Teodora Mandića 21; Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad – „Elektrodistribucija Novi Sad“ – Bulevar oslobođenja 100; 5. „Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada“ – Bulevar Mihajla Pupina 22; 6. Gradska uprava za zaštitu životne sredine – Rumenačka 110 a; 7. Društvo arhitekata Novog Sada – Svetozara Miletića 20.

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->