You are on page 1of 0

1

STPM 900/2 [ Lihat sebelah


* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *

900/2 GERAK GEMPUR STPM 2012PENGAJIAN AM
SET 1 KERTAS 2


GERAK GEMPUR STPM 2012
DAERAH KINTA UTARA

Arahan kepada calon :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.

Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D dan E, dan dua
soalan dalam Bahagian C.
Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Disediakan oleh :
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am
Daerah Kinta Utara 2012Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
2

STPM 900/2 [ Lihat sebelah
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *

Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga
300 patah perkataan. [ 25 ]

1. Fenomena tumbuk rusuk atau makan suap dalam kalangan kakitangan kerajaan dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Perbuatan yang menjijikkan ini menjejaskan imej negara dan mengundang
implikasi besar terhadap masyarakat .
Bincangkan.

2. Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air, yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik
atau sistem perparitan disebabkan hujan lebat, air pasang dan halangan pada sistem perparitan.
Bincangkan punca dan cara mengatasi masalah ini.

Bahagian B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga
300 patah perkataan. [ 25 ]

3. Pencemaran tanah adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh
mendatangkan kesan kepada kehidupan manusia.
Bincangkan.

4. Fenomena peningkatan suhu dunia secara berterusan adalah manifestasi perbuatan manusia
sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan yang memudaratkan kepada kita. Bincangkan.


Bahagian C
Jawab dua soalan dalam bahagian in : satu daripada soalan 5 ( a) atau 5 (b) dan satu lagi
daripada soalan 6(a) atau 6(b). [20]
5 (a) Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengandaikan 10 peratus daripada penduduk sesebuah
negara terdiri daripada orang kelainan upaya. Hal ini bermakna 2.7 juta rakyat Malaysia tergolong
dalam kumpulan ini, walaupun didapati hanya segelintir yang mendaftar diri di J abatan Kebajikan
Masyarakat. Kebanyakan mereka beranggapan bahawa adalah memadai jika kerajaan dan agensi
korporat membuka peluang untuk mereka berjaya dalam kehidupan seperti manusia normal yang lain,
bukan sekadar menghulur simpati dan wang ihsan. Banyak dalam kalangan mereka yang
berkelayakan dari segi kelulusan wajar diberikan peluang untuk berkhidmat di sektor awam dan
swasta.
(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, J anuari, 2012)

(i) Apakah harapan golongan orang kelainan upaya?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan dilemma yang
dihadapi oleh orang kelainan upaya.
ATAU
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3

STPM 900/2 [ Lihat sebelah
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *


5 (b) Rakyat Perak menerima hadiah paling berharga apabila Pertubuhan Pendidikan,
Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu mengiktiraf Lembah Lenggong sebagai
tapak warisan dunia. Kegembiraan turut dikongsi seluruh rakyat negara ini kerana pengiktirafan itu
memberi status dan jenama besar kawasan itu sebagai khazanah warisan dunia. Ia juga memberi nilai
tambah bagi kawasan itu yang terkenal sebagai tapak penempatan manusia purba dan menjadi
tumpuan penyelidik dan ahli arkeologi
(Disesuaikan daripada Berita Harian, 2012)

(i) Nyatakan hadiah yang turut dikongsi bersama dengan rakyat seluruh negara.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kesan
pengiktirafan yang diperoleh ini kepada masyarakat setempat.


6 (a) bayangkanlah daripada 186 batang sungai utama di negara ini, 17 batang sungai
dikenalpasti teruk tercemar dan dikategorikan sebagai tidak selamat untuk kegunaan manusia. Proses
pemuliharaan semula pula sudah tentu memerlukan jangka masa sehingga 10 tahun atau lebih.
Laporan Kualiti Alam Sekitar yang dikeluarkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar,
jika kita terus rakus dan membangun tanpa perancangan yang betul, senarai sungai-sungai yang teruk
tercemar akan menjadi lebih panjang. Hal ini bermakna air tidak lagi selamat untuk digunakan
manakala hidupan akuatik lain di dalamnya akan pupus. J usteru, sumber makanan protein dan
sumber minuman akan turut terjejas
(disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, J ulai, 2007)

(i) Bilakah sumber air dan sumber makanan protein akan terjejas?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan
sungai kepada kemandirian kehidupan sejagat.ATAU


6 (b) Senario ini mungkin biasa kita dengar. Sama ada tahu atau tidak ambil kisah, segelintir
ibu bapa tidak memberi perhatian serius terhadap kepentingan sarapan pagi untuk anak-anak mereka.
Pensyarah Kanan J abatan Pemakanan dan Dietetik, Universiti Putra Malaysia, Dr Barakatun Nisak
Mohd Yusof, berkata sarapan pagi amat penting bagi memulakan hari individu dengan lebih
bertenaga selepas lebih lapan jam tidur terutama otak
(Disesuaikan daripada Berita Harian, 2012)

(i) Apakah tanggapan ibu bapa terhadap sarapan pagi?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan signifikan
pengambilan sarapan pagi kepada kanak-kanak.

Bahagian D

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
4

STPM 900/2 [ Lihat sebelah
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
[15]

7. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf bar yang sesuai untuk
menunjukkan bilangan kes kemalangan jalan raya mengikut jenis kecederaan dan kematian dalam
tempoh yang dinyatakan.

Saban tahun, kemalangan jalan raya merupakan suatu fenomena yang menyebabkan kehilangan
nyawa dan harta benda. Mengikut sumber Kementerian Pengangkutan Malaysia, kebanyakan
kemalangan yang berlaku berpunca daripada kecuaian manusia.

Mengikut statistik, jumlah kes kemalangan jalan raya yang menyebabkan kesan kecederaan
dan kematian amat tinggi pada tahun 2004 iaitu sebanyak 54,088 kes yang seterusnya telah merosot
sebanyak 18,663 kes pada tahun 2006. Pada tahun 2008, jumlah kes terus merosot sebanyak 3,131
kes berbanding tahun 2006 sehingga mencatat 28,269 kes pada tahun 2010.

Pada tahun 2004, bilangan kes kemalangan ringan mencatatkan sebanyak 38,631 kes. Pada
tahun 2006, bilangan kes kemalangan ringan terus merosot sebanyak 18,747 kes berbanding tahun
2004. Pada tahun 2008, kes kemalangan ringan masih menduduki tempat pertama berbanding kes
kemalangan parah dan kemalangan maut dengan mencatatkan 16,901 kes. Walau bagaimanapun,
pada tahun 2010 bilangan kes kemalangan ringan telah merosot sebanyak 3,285 kes berbanding tahun
2008.

Sungguhpun kes kemalangan ringan merosot dari tahun 2004 hingga 2010 tetapi bilangan kes
kemalangan parah menunjukkan pola yang tidak konsisten. Pada tahun 2004, bilangan kes
kemalangan parah yang dilaporkan ialah sebanyak 9,229 kes. Dua tahun kemudian bilangan kes
kemalangan parah telah meningkat sebanyak 25 kes. Bilangan kes kemalangan parah telah merosot
sebanyak 388 kes dan 1,473 kes masing-masing pada tahun 2008 dan 2010 berbanding tahun 2006.

Namun begitu, bilangan kes kemalangan maut telah mengalami peningkatan berterusan
sepanjang tempoh 2004 hingga 2010. Kebanyakan kes kemalangan maut melibatkan penunggang
motosikal dan juga pemandu kereta serta penumpangnya. Pada tempoh 2004 hingga 2010, bilangan
kes kemalangan maut meningkat daripada 6,228 kes kepada 6,287 kes ataupun 0.95%. Pada tahun
2006 dan 2008, bilangan kes kemalangan maut telah meningkat sebanyak 299 kes dan 644 kes
masing-masing berbanding tahun 2004.

Kejatuhan jumlah kes kemalangan jalan raya yang menyebabkan kecederaan dan kematian
menampakkan sedikit sebanyak kejayaan usaha yang diambil oleh kerajaan. Namun begitu, kempen-
kempen keselamatan jalan raya melalui media massa dan di sekolah serta penguatkuasaan undang-
undang jalan raya oleh pihak berkuasa perlu diteruskan untuk menyedarkan pengguna jalan raya yang
malang itu tidak berbau. Perubahan sikap pengguna jalan raya penting untuk mengubah keadaan ini.

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Statistik Kementerian
Pengangkutan Malaysia 2001-2010)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
5

STPM 900/2 [ Lihat sebelah
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf garis yang
sesuai untuk menunjukkan jumlah pelaburan asing di Malaysia mengikut sektor-sektor yang terpilih
bagi tempoh yang dinyatakan

Pelaburan asing merupakan sumber pendapatan negara yang penting dan nadi penggerak ke arah
pembangunan negara. Lantaran itu, kerajaan telah melipatgandakan usaha untuk menggalakkan
pelaburan asing di negara itu .

Pada tahun 2008, pelaburan dalam sektor pembuatan bernilai RM12,368 juta daripada jumlah
keseluruhan pelaburan asing bagi sektor-sektor terpilih di negara Malaysia yang sebanyak RM27,396
juta . Pelaburan bagi sektor kewangan negara juga agak besar iaitu mencecah RM11,694 juta pada
tahun yang sama.Sektor perlombongan dan kuari pula mencatatkan nilai pelaburan sebanyak
RM2,296 juta manakala yang selebihnya merupakan pelaburan untuk sektor perdagangan, borong
dan runcit.

Pada tahun 2009, nilai pelaburan dalam sektor pembuatan dan sektor kewangan masing-
masing berkurangan sebanyak RM1,742 juta dan RM7,447 juta berbanding tahun 2008. Walau
bagaimanapun, bagi sektor perlombongan dan kuari nilai pelaburan asing meningkat sebanyak
RM974 juta berbanding tahun 2008. Hal ini juga sedemikian bagi nilai pelaburan asing dalam sektor
perdagangan, borong dan runcit yang mencapai sebanyak RM2,688 juta pada tahun yang sama.

Bagi tahun 2010, sektor pembuatan terus kukuh dengan mencatatkan pelaburan sebanyak
RM16,107 juta daripada jumlah keseluruhan pelaburan asing. Bagi sektor-sektor terpilih yang
sebanyak RM28,495 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah keseluruhan pelaburan asing
sebanyak RM7,664 juta berbanding tahun 2009.Pelaburan asing dalam sektor kewangan
menampakkan peningkatan sebanyak RM2,397 juta berbanding tahun 2009 manakala sektor
perlombongan dan kuari pula menyumbang nilai pelaburan asing sebanyak RM3,138 juta. Nilai
pelaburan yang selebihnya ialah pelaburan untuk sektor perdagangan, borong dan runcit.

Pada tahun 2011, nilai pelaburan asing bagi sektor pembuatan terus meningkat sebanyak
RM215 juta berbanding 2010. Namun begitu, bagi sektor kewangan nilai pelaburan telah
berkurangan sehingga mencapai RM5,400 juta. Nilai pelaburan asing bagi sektor pelombongan dan
kuari pula telah meningkat sebanyak RM4,214 juta ataupun sebanyak 134.29% berbanding tahun
tahun 2010. Nilai pelaburan asing bagi sektor perdagangan, borong dan runcit juga telah meningkat
sebanyak RM719 juta berbanding tahun 2010.

(Sumber:Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia, 2011)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
6

STPM 900/2 [ Lihat sebelah
* Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT *

Bahagian E
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

9. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, ulaskan jumlah kemasukan pekerja asing
berdaftar di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008

Jumlah Pekerja Asing Berdaftar di Malaysia Mengikut Sektor dan Negara Asal, 2008
Sektor
Perkerja Asing (orang)
Indonesia Bangladesh Thailand Filipina Pakistan J umlah
Pembantu Rumah 195418 316 23 13357 39 209153
Pembuatan 314841 101248 4424 4808 8086 433407
Perladangan 130279 88592 5056 801 5068 229796
Pembinaan 325697 31640 3558 2671 2553 366120
Perkhidmatan 21713 56952 3792 1870 3830 88157
J umlah 987949 278749 16852 23507 19576 1326633
(Sumber : Disesuaikan daripada Laporan Kementerian Dalam Negeri, 2009)10. Carta di bawah menunjukkan pelbagai kesan akan berlaku jika sisa pepejal tidak diurus
dengan sempurna. J elaskan kesan-kesan tersebut dan huraikan peranan masyarakat dalam pengurusan
siasa pepejal harian.( Disesuaikan daripada Era Hijau 3-2007)

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 1


PENGAJIAN AM KERTAS 2
SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

1. Fenomena tumbuk rusuk atau makan suap dalam kalangan kakitangan kerajaan dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Perbuatan yang menjijikkan ini menjejaskan imej negara dan mengundang
implikasi besar terhadap masyarakat .
Bincangkan.

Cadangan Skema Jawapan :

Bil Idea/Isi Huraian

1
A .PUNCA
Kelemahan
kepimpinan dan
pengurusan
organisasi

Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan
pembangunan kerohanian
Projek bercambah, pengaliran wang juga meningkat
Kerajaan tidak mempunyai satu sistem yang telus dalam aspek
pemberian tender dan projek-projek lain.
Golongan yang terlibat mengambil peluang mengaut keuntungan
akibat Ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan
Masalah ini berleluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam
dalam sistem pentadbiran awam Negara.
2 Sikap masyarakat
yang tidak ambil
peduli
Masyarakat merasa perkara ini adalah asam garam dalam
pentadbiran sesebuah negara
Menganggap tindakan mengambil rasuah sudah menjadi
kebiasaan
Tindakan mengambil dan memberi rasuah tanpa rasa malu pada
sesiapa.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah
menjadikan amalan ini berleluasa terutama di Bandar-bandar
besar.
3 Sikap individu Rasuah bermula dengan keputusan peribadi yang digerakkan oleh
kemiskinan dan sifat tamak.
Seseorang mula mengambil kesempatan apabila berpeluang untuk
mendapatkan kesenangan atau kemewahan melalui jalan pintas
Mendapat didikan awal agama yang baik tetapi mengenepikan
pegangan demi mengejar kebendaan
4 Penguatkuasaan
undang-undang yang
lemah
Tindakan mahkamah yang dianggap tidak setimpal dengan
kesalahan perasuah
Hukuman yang ringan berbanding jumlah rasuah yang diberi
ataupun diambil
Memberi pandangan negatif masyarakat terhadap usaha kerajaan
membanteras rasuah
Hukuman yang ringan merangsang rasa ingin melakukan perkara
jijik ini terhadap pihak tertentu kerana masih mampu menikmati
hasil rasuah setelah keluar dari penjara.


5.
B. KESAN
Menjatuhkan imej

Amalan rasuah merupakan satu pengkhianatan terhadap amanah
yang diberikan
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 2

negara Pegawai yang mengamalkan rasuah akan menyebabkan kredibiliti
sesuatu kementerian atau jabatan terhakis
Masyarakat dan pihak luar akan mempersoal akauntabiliti serta
integriti sesuatu jabatan apabila berurusan
Pembangunan negara boleh terbantut dan rakyat menilai agensi
kerajaan dengan perspektif yang negatif

6.

Wujud ketidakadilan
sosial
Amalan rasuah mampu mempengaruhi pentadbiran sesebuah
organisasi.
Amalan ini membuka peluang kepada pegawai yang tidak jujur
untuk menafikan kelayakan seseorang untuk mengisi kekosongan
jawatan di sesebuah jabatan.
Pemberian jawatan tanpa mengira kelayakan akan mengurangkan
produktiviti negara kerana penjawat jawatan yang tidak
berkelayakan tidak berupaya mengembangkan potensi sesebuah
syarikat .
Hasilnya tahap kecekapan menjadi rendah
7. Agihan ekonomi
tidak seimbang

Amalan pilih kasih akan menyubur dalam masyarakat.
Pemberian tender dan kontrak kerajaan hanya bertumpu kepada
pihak yang mampu memberikan laba yang besar sahaja.
Keupayaan sesuatu syarikat terutamanya dari segi kemahiran dan
pengalaman dalam mengurus dan menyiapkan sesuatu projek
tidak dipentingkan
Akhirnya agihan ekonomi hanya berkisar dalam kelompok yang
sama sahaja.
Kualiti tidak dihiraukan sebaliknya kroni yang diutamakan.
8. Menjadi amalan
dalam masyarakat
Masyarakat menerima amalan rasuah sebagai satu cara untuk
berurusan dengan jabatan kerajaan atau swasta.
Setiap urusan akan menyebabkan individu terjebak dengan rasuah.
Pemberian kepada seseorang yang telah membantu urusan
seharian kita menjdi biasa sahaja.
Masyarakat menjadi biasa dan tidak merasa jijik dengan perbuatan
rasuah.
Tanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan amanah tidak
diutamakan lagi.
Kesimpulan:
Kesimpulannya, kemelut sosial ini perlu diteliti dan dipantau oleh semua pihak dengan lebih baik dan
berkesan. Masyarakat perlu dididik agar membenci rasuah demi membanteras rasuah sehingga ke
akar umbinya.

Skema : 2 + 22. Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air, yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik
atau sistem perparitan disebabkan hujan lebat, air pasang dan halangan pada sistem perparitan.
Bincangkan punca dan cara mengatasi masalah ini.

Cadangan Skema Jawapan :

Pengenalan :
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 3

Negara kita memang sering dilanda banjir dan sering dikategorikan sebagai bermusim, banjir kilat
atau banjir pasang surut. Terdapat banyak faktor yang mendorong keadaan ini dan ada banyak
langkah yang boleh diambil untuk membendungnya daripada terus berlaku.

Bil Idea/Isi Huraian


1
A. FAKTOR-
FAKTOR
Perubahan iklim


Fenomena La Nina yang kerap kali berlaku semenjak beberapa tahun
kebelakangan
Hujan yang turun sangat lebat dan bertumpu di sesuatu kawasan
Sistem perparitan yang sedia ada tidak dapat menampung isipadu
air yang tinggi
Sungai tidak mampu menampung isi padu air yang banyak sehingga
melimpah
Sampah sarap yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggungjawab
telah menyebabkan sungai tersekat.
2 Kemusnahan
alam sekitar
terutamanya
hutan belantara
Pembalakan dan penyelenggaraan sungai yang tidak praktikal.
hutan merupakan pelindung atau penahan berlakunya kejadian banjir
kerana keupayaannya untuk menakung air dan menyalirkan air
dengan baik.
sikap tamak manusia yang hanya mementingkan keuntungan
semata-mata.
rakus dalam mengeksploitasi segala hasil hutan tanpa memikirkan
padah yang bakal menimpa pada masa depan
Bencana akan terus menimpa jika kita gagal dalam menguruskan
hutan kita dengan baik.

3 Pembukaan
kawasan bandar
baru, industri dan
kawasan
perumahan
Penerokaan hutan telah menyebabkan gangguan pada ekosistem
Ekologi asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian
bencana alam daripada berlaku
Perbandaran mengubah permukaan hutan kepada kawasan kalis air
seperti jalan berturap dan konkrit yang kurang daya susupan air.
Air akan terus mengalir dan meningkatkan pemusatan air larian
kedalam saluran
Perbandaran juga menyebabkan kekurangan kawasan telap air yang
mempengaruhi keupayaan alur sungai
4 Sistem perparitan
yang kurang
sempurna
Pembangunan yang tidak mapan menjadikan kejadian banjir semakin
serius
Projek pembangunan tidak dirancang dengan baik dari segi sistem
perparitan
Sikap masyarakat juga tidak mengambil peduli kepentingan menjaga
sistem perparitan di tempat masing-masing menjadikan isu ini
semakin parah.
Sistem perparitan yang tidak terurus dan tidak diselenggarakan
dengan baik akan menyebabkan aliran air tersekat
Hujan yang lebat akan menyebabkan banjir5.
B. CARA-CARA
MENGATASI
BANJIR
Memasang sistem
amaran awal
banjirPersatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia
( AWER ) menyokong cadang aTimbalan Perdana Menteri agar
Malaysia memasang sistem amaran awal banjir
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 4

Menurut kajian , Malaysia akan mengalami keadaan kemarau dan
banjir yang ekstrem akibat perubahan iklim dan pembangunan yang
pesat.
Sistem amaran awal boleh mengesan banjir banjir dan mengelakkan
kejadian yang tidak diingini
Pengurusan bencana secara sistematik dapat membantu agensi
kerajaan dan swasta merancang persediaan secara profesional
6. Merancang
perbandaran
secara lestari

Pembangunan lestari merupakan gabungan antara pembangunan
yang maju dengan pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Kita
perlu menitikberatkan pembangunan yang seimbang.
Program kitar semula memainkan peranan yang penting dalam
menyokong dasar strategik kerajaan bagi pengurusan alam sekitar
dan sumber semula jadi yang mapan dan lestari.
Secara spesifik, program ini bertujuan untuk mengurangkan intensiti
pencemaran dan sisa daripada aktiviti pembandaran dan
perindustrian, di samping memastikan alam sekitar bersih dan sihat
supaya dapat memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat.
Semua pihak perlulah menjadikan kitar semula sebagai amalan
hidup.

7. Memperdalam
sungai dan
meningkatkan
aspek pengurusan
sistem perparitan
Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana kecetekan sungai. J ika
dahulu sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam
sesuatu masa,kini pengaliran telah berkurangan
Hal ini disebabkan proses pemendapan dan pembuangan bahan-
bahan buangan.
Menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua
lumpur dan kotoran yang terapat di dalam sungai.
Pendalaman sungai patut dilakukan dengan lebih kerap untuk
memastikan sungai-sungai ini dapat mengalirkan kuantiti air yang
banyak pada sesuatu masa.

8. Mengekalkan
kawasan tadahan
air dan kawasan
yang mampu
menakung air di
bandar.
hutan-hutan yang diterokai menyebabkan tanah yang dilindungi
terdedah kepada pelbagai bencana alam dan hutan tidak lagi dapat
berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan.
Apabila hujan lebat melanda sesuatu kawasan,air yang turun tersebut
terus menghakis permukaan bumi yang gondol tersebut lalu
membawa hakisan tanah-tanah ini ke dalam sungai
. Kejadian ini berlaku kerana ketiadaan akar tumbuhan yang
meneengkam tanahterutamanya tebing atau tanah tinggi.
Sungai pula akan menjadi semakin cetek sebagai akibat pemendakan
tanah lumpur di dasarnya. Keadaan ini akan menyebabkan banjir
kilat lebih mudah melanda.
Keadaan dan kejadian ini membuktikan bahawa penerokaan kawasan
hutan menyebabkan manusia terdedah kepada kejadian bencana
alam .
Dalam merancang pembukaan kawasan baru, kawasan tadahan hujan
perlu dikekalkan.
Kesimpulan:
Semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan projek mengatasi banjir perlu menggembleng sumber
dan memberi keutamaan kepada pelaksanaan usaha mengatasi bencana banjir dan dapat
mengurangkan kerosakan yang dialami oleh mangsa banjir.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 5

Skema : 2 + 2

Bahagian B

3. Pencemaran tanah adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh
mendatangkan kesan kepada kehidupan manusia. Bincangkan.

Cadangan Skema Jawapan :

Pengenalan :
Pencemaran tanah sering dikaitkan dengan perbuatan manusia yang sering membuang bahan-bahan
buangan ke sesuatu kawasan tanah. Perbuatan ini akan menukarkan warna, kesuburan dan hakisan
tanah dan seterusnya menghapuskan habitat semulajadi banyak spesies tumbuhan dan haiwan.

Bil Idea Utama Huraian

1.
A: PUNCA
Pembuangan
sampah-sarap.

Pembuangan sampah merata-rata.
Tempat yang berlonggokan sampah-sarap akan menarik perhatian
serangga dan haiwan yang membawa penyakit.
Timbunan sampah-sarap juga menghasilkan gas nitrogen dan asid
sulfida.
2. Penyemburan racun
serangga.
Penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan semasa aktiviti
pertanian.
Bahan kimia berlebihan menyebabkan keasidan kapada tanah.
3. Aktiviti pembinaan,
perlombongan dan
pembalakan.
Pokok-pokok akan ditebang dan akan meninggalkan tanah yang
terdedah kepada cuaca.
Tanah ini akan terhakis apabila berlaku hujan yang lebat.
Tanah yang subur akan dihanyutkan semasa proses hakisan berlaku.
4. Pembuangan bahan-
bahan buangan
daripada kilang.
Kilang membuang bahan-bahan pencemar daripada aktiviti-aktiviti
yang dijalankan.
Bahan pencemar yang dibuang tanpa melupuskannya secara
sistematik, akan merosakkan kesuburan tanah.

5.
B. KESAN
Membunuh haiwan
di bawah tanah.

Racun serangga yang disembur meresap masuk dan berkumpul di
dalam tanah.
Haiwan yang hidup di bawah tanah akan mati akibat pengumpulan
racun ini.
6. Menjejaskan
kesihatan.
Sampah-sarap yang dibuang di kawasan-kawasan terbuka menjadi
tempat pembiakan kuman penyakit.
Tikus, lipas dan lalat tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan
kuman-kuman penyakit ke tempat lain.
J ika makanan kita dihinggapi lalat atau dimakan lipas, kita mungkin
diserang penyakit.
Pembuangan sampah-sarap ini juga akan menjadikan tanah beracun
dan tidak sesuai untuk didiami.
7. Kekurangan tanah
subur.
Penerokaan tanah-tanah baru dan pembinaan rumah-rumah dan
bangunan-bangunan menyebabkan kekurangan tanah tanah subur.
Selain itu, tanah menjadi gersang kerana penggunaan tanah secara
berlebihan dan tidak terkawal. Manusia akan menghadapi
kekurangan tanah subur untuk pertanian.
Penutup:
Pencemaran tanah merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius dan segera. Aktiviti
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 6

pembangunan manusia telah memusnahkan tanah, selain dari menjejaskan kesejahteraan manusia dan
hidupan lain.Oleh itu, kita seharusnya bekerjasama dan memainkan peranan masing-masing untuk
mengekalkan kesuburan tanah di sekeliling kita.

Skema: 2 + 2


4. Fenomena peningkatan suhu dunia secara berterusan adalah manifestasi perbuatan manusia
sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan yang memudaratkan kepada kita. Bincangkan.

Cadangan Skema Jawapan :

Pengenalan:
Fenomena peningkatan suhu dunia dikaitkan dengan penghasilan gas rumah hijau seperti karbon
dioksida dan metana hingga menjadikan bumi kita semakin panas. Fenomena ini adalah berpunca
daripada perbuatan manusia sendiri dan akan memberikan kesan yang memudatkan kepada manusia.Bil Idea Utama Huraian

1.
A. PUNCA.
Pertambahan
bilangan
kenderaan.

Bilangan kenderaan yang banyak akan menghasilkan asap kenderaan
yang banyak.
Pembakaran bahan api fosil seperti petrol yang membebaskan karbon
dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon dan nitrium oksida ke
atmosfera terutamanya ketika kesesakan lalu lintas akan menyebabkan
suhu dunia semakin meningkat.
2. Penggondolan
hutan.
Aktiviti penggondolan hutan untuk pembinaan bandar, lebuh raya,
empangan dan sebagainya menyebabkan pokok berkurang serta tidak
dapat menyerap karbon dioksida untuk ditukarkan kepada oksigen
melalui proses fotosintesis.
Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara karbon dioksida yang
dibebaskan dan karbon dioksida yang diserap kerana karbon dioksida
lebih banyak dibebaskan.
Akibatnya suhu dunia akan terus meningkat.
3. Pembebasan
bahan kimia dari
kilang.
Industri kimia, pelarut, pendingin udara, pemadam api dan sebagainya
menghasilkan nitrogen oksida, sulfur plumbum, hidrokarbon dan
klorofluorokarbon.
Aktiviti ini akan menambah karbon dioksida di atmosfera dan seterusnya
meningkatkan suhu dunia.
4. Ujian senjata
nuklear.
Terdapat negara-negara tertentu yang menjalankan ujian senjata nuklear.
Ujian ini akan membebaskan radio aktif/rediaksi akan menyebabkan
berlakunya peningkatan suhu dunia.
5. Pembakaran
terbuka.
Peningkatan pembebasan gas-gas yang terhasil daripada pembakaran
seperti karbon monoksida, hidrokarbon dan sebagainya menyebabkan
haba daripada matahari terperangkap.
Gas rumah hijau akan memerangkap haba yang sepatutnya dihembus
bumi ke atmosfera atau angkasa lepas bagi mengekalkan keseimbangan
haba dan menyejukkan bumi.
Akibatnya suhu bumi semakin meningkat.

B. KESAN.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 7

6. Menjejaskan
kesihatan
manusia.
Peningkatan suhu menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Pancaran ultra
ungu akan terus sampai ke bumi.
Pancaran ultra ungu menyebabkan gen-gen dalam kromosom mengalami
mutasi dan berlaku pembahagian sel-sel manusia yang tidak teratur yang
mengakibatkan penyakit barah kulit.
Radiasi ultra ungu juga merosakkan sistem imunisasi manusia yang
menyebabkannya tidak mampu menentang ancaman penyakit seperti
radang paru-paru, penyakit katarak dan buta.
7. Bekalan air
terjejas.
Kenaikan suhu atmosfera, daratan dan lautan akan menjejaskan sistem
hidrologi.
Akibatnya kawasan tadahan air menjadi kering dan bekalan air akan
berkurangan.
8. Kekurangan
bekalan
makanan.
Kawasan pertanian menjadi kering kontang, kandungan air dalam
tumbuhan berkurangan dan proses fotosintesis terjejas.
Tumbesaran tanaman akan mengambil masa yang panjang untuk matang.
Kualiti dan hasil tanaman akan terjejas.
Penutup:
Fenomena peningkatan suhu dunia boleh dikurangkan jika semua negara di dunia ini memainkan
peranannya masing-masing.

Skema : 2 + 2


Bahagian C

5 (a) Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengandaikan 10 peratus daripada penduduk sesebuah
negara terdiri daripada orang kelainan upaya. Hal ini bermakna 2.7 juta rakyat Malaysia tergolong
dalam kumpulan ini, walaupun didapati hanya segelintir yang mendaftar diri di J abatan Kebajikan
Masyarakat. Kebanyakan mereka beranggapan bahawa adalah memadai jika kerajaan dan agensi
korporat membuka peluang untuk mereka berjaya dalam kehidupan seperti manusia normal yang
lain, bukan sekadar menghulur simpati dan wang ihsan. Banyak dalam kalangan mereka yang
berkelayakan dari segi kelulusan wajar diberikan peluang untuk berkhidmat di sektor awam dan
swasta.
(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, J anuari, 2012)

(i) Apakah harapan golongan orang kelainan upaya?
Kerajaan dan agensi korporat membuka peluang untuk mereka mencapai kejayaan,
bukan hanya belas kasihan dan memberi sumbangan wang .

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan dilemma yang
dihadapi oleh orang kelainan upaya.

Dilema orang kelainan upaya;
Akses kepada bangunan awam merupakan halangan utama bagi penyertaan mereka
dalam masyarakat.
Sistem pengangkutan awam sedia ada tidak mesra orang kelainan upaya.
Menghadapi masalah untuk mendapat pekerjaan yang produktif dan pendapatan
bagi menyara hidup.
Kemudahan yang disediakan khas untuk mereka disalahgunakan oleh pihak yang
tidak bertanggungjawab.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 8

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 tahun 1988 hanya memperuntukkan peluang
sebanyak 1 peratus peluang pekerjaan bagi mereka di sektor awam.

5 (b) Rakyat Perak menerima hadiah paling berharga apabila Pertubuhan Pendidikan,
Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu mengiktiraf Lembah Lenggong sebagai
tapak warisan dunia. Kegembiraan turut dikongsi seluruh rakyat negara ini kerana pengiktirafan itu
memberi status dan jenama besar kawasan itu sebagai khazanan warisan dunia. Ia juga memberi nilai
tambah bagi kawasan itu yang terkenal sebagai tapak penempatan manusia purba dan menjadi
tumpuan penyelidik dan ahli arkeologi
(Disesuaikan daripada Berita Harian, 2012)

(i) Nyatakan hadiah yang turut dikongsi bersama dengan rakyat seluruh negara.
Pengiktirafan tersebut memberi taraf atau kedudukan dan imej yang tinggi.

(i) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kesan pengiktirafan
yang diperoleh ini kepada masyarakat setempat.

Kesan terhadap masyarakat setempat;
Imej di peringkat antarabangsa.
Gah di peta pelancongan dunia/ tarikan pelancongan.
Menikmati pembangunan Lembah Lenggong.
Peningkatan prasarana penginapan, kemudahan pengangkutan dan pusat
informasi yang lebih sistematik.
Membuka peluang pekerjaan/menambah pendapatan tingkatkan taraf hidup.

Nota :
1. Pilih mana-mana dua idea sahaja.
2. J awapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan.

6 (a) bayangkanlah daripada 186 batang sungai utama di negara ini, 17 batang sungai
dikenalpasti teruk tercemar dan dikategorikan sebagai tidak selamat untuk kegunaan manusia. Proses
pemuliharaan semula pula sudah tentu memerlukan jangka masa sehingga 10 tahun atau lebih.
Laporan Kualiti Alam Sekitar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam
Sekitar, jika kita terus rakus dan membangun tanpa perancangan yang betul, senarai sungai-sungai
yang teruk tercemar akan menjadi lebih panjang. Hal ini bermakna air tidak lagi selamat untuk
digunakan manakala hidupan akuatik lain di dalamnya akan pupus. J usteru, sumber makanan protein
dan sumber minuman akan turut terjejas
(disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, J ulai, 2007)

(i) Bilakah sumber air dan sumber makanan protein akan terjejas?
Apabila manusia semakin tamak dan menjalankan pembangunan yang tidak
seimbang.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan sungai
kepada kehidupan sejagat.

Kepentingan sungai kepada kehidupan sejagat:
Membekal sumber air domestik dan sumber protein.
Bekalan air untuk empangan bagi menjana tenaga elektrik.
Aktiviti riadah / sukan air. http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 9

Lokasi pelancongan
Bekalan air untuk kegiatan pertanian.
6 (b) Senario ini mungkin biasa kita dengar. Sama ada tahu atau tidak ambil kisah, segelintir
ibu bapa tidak memberi perhatian serius terhadap kepentingan sarapan pagi untuk anak-anak mereka.
Pensyarah Kanan J abatan Pemakanan dan Dietetik, Universiti Putra Malaysia, Dr Barakatun Nisak
Mohd Yusof, berkata sarapan pagi amat penting bagi memulakan hari individu dengan lebih
bertenaga selepas lebih lapan jam tidur terutama otak
(Disesuaikan daripada Berita Harian, 2012)

(i) Apakah tanggapan segelintir ibu bapa terhadap sarapan pagi untuk anak-anak mereka?
Tidak menghiraukan atau mengambil berat terhadap sarapan pagi.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan signifikan
pengambilan sarapan pagi kepada kanak-kanak.

Signifikan pengambilan sarapan pagi kepada kanak-kanak:
Memastikan anak-anak dapat menumpukan perhatian pengajaran di dalam kelas.
Mempengaruhi kecergasan/tenaga kepada individu.
Meningkatkan prestasi pembelajaran.
Memaksimumkan potensi anak-anak di sekolah.
Membantu merendahkan tahap kolesterol.

Nota :
1. Pilih mana-mana dua idea sahaja.
2. J awapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan.


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 10


Bahagian D

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 11

7. Bar Komponen

MALAYSIA: BILANGAN KES KEMALANGAN J ALAN RAYA MENGIKUT J ENIS
KECEDERAAN DAN KEMATIAN DARI TAHUN 2004 HINGGA 2010
J enis Kes
Bilangan Kes
2004 2006 2008 2010
Kemalangan Ringan 38,631 19,884 16,901 13,616
Kemalangan Parah 9,229 9,254 8,866 7,781
Kemalangan Maut 6,228 6,287 6,527 6,872
J umlah 54,088 35,425 32,294 28,269
( Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Statistik
Kementerian Pengangkutan Malaysia 2001-2010)


8. Garis Komponen

Malaysia: J umlah Pelaburan Asing di Malaysia Mengikut Sektor-Sektor Terpilih bagi Tempoh 2008
hingga 2011
Sektor
Nilai Pelaburan Asing (RM J uta)
2008 2009 2010 2011
Pembuatan 12,368 10,626 16,107 16,322
Kewangan 11,694 4,247 6,644 5,400
Perlombongan dan Kuari 2,296 3,270 3,138 7,352
Perdagangan, Borong dan Runcit 1,038 2,688 2,606 3,325
J umlah 27,396 20,831 28,495 32,399
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia, 2011)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 12


9. J adual

Cadangan Skema Jawapan :
Bil Idea Huraian

1
A. Mengikut Sektor
Pekerjaan
Paling banyak pekerja
asing menceburi sektor
pembuatan

Bukti :
433 407 orang / 32.67% daripada jumlah 1326633 orang
kemasukan pekerja asing
Sebab :
Malaysia berkembang pesat dalam sektor industri, memerlu
banyak pekerja asing yang bekerja sebagai operator kilang.
2 Paling sedikit
menceburi sektor
perkhidmatan
Bukti :
88157 orang / 6.65% daripada jumlah 1326633 orang kemasukan
pekerja asing
Sebab :
Pengambilan pekerja asing kurang dalam sektor perkhidmatan
kerana penduduk tempatan lebih suka menceburi sektor ini.
keadaan tempat kerja dan tugas yang lebih senang dan selesa
menarik banyak rakyat tempat menceburi sektor ini, oleh itu
hanya kerja-kerja tertentu sahaja dibenarkan mengambil pekerja
asing dalam sektor tersebut.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 13

3. B. Mengikut Negara
Paling banyak
kemasukan pekerja
asing dari Negara
Indonesia
Bukti :
987949 orang / 74.47% daripada jumlah 1326633 orang kemasukan
pekerja asing
Sebab :
Kedudukan Indonesia yang dekat dengan Malaysia, kos
pengangkutan murah, menggalakkan kemasukan pekerja asing
ke Malaysia
Kadar pengangguran yang tinggi di negara asal
Ketidakstabilan politik di negara asal
4 Paling sedikit
kemasukan pekerja
asing dari Negara
Thailand
Bukti :
16852 orang / 1.27% daripada jumlah 1326633 orang kemasukan
pekerja asing
Sebab :
Ekonomi mula berkembang pesat, peluang pekerjaan di negara
asal mula meningkat, gaji tidak banyak beza dengan Malaysia,
penduduk Thailand kurang masuk ke Malaysia.
Penduduknya lebih berminat bekerja di negara-negara di Asia
Timur dan Asia Barat yang menawarkan gaji yang lebih tinggi.
Skema : 2 + 2
Idea : 2 x 1%
Huraian : 4 x 2%
Bahasa : 1
Rumusan : 2
Nota : 1m bukti mesti lengkap dengan bilangan, % dan jumlah serta unit
1m sebab ( boleh terima mana-mana sebab yang relevan)


10. Carta Aliran

Cadangan Skema Jawapan :
Bil Idea Huraian

1
A. Kesan
Kesihatan manusia

Pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna akan menjejaskan
kesihatan penduduk
Penduduk akan terdedah kepada pelbagai penyakit bawaan vektor
dan air
Penduduk terpaksa menanggung kos rawatan dan kos
pembersihan yang tinggi
2 Alam sekitar Pencemaran tanah kerana sampah sarap tidak diurus dengan baik
Sisa-sisa bahan buangan boleh mencemarkan air sungai dan air
bawah tanah
Pembakaran sisa-sisa pepejal pula akan membebaskan gas metana
yang membahayakan kesihatan penduduk.
3 Bencana alam Penduduk yang membuang sisa-sisa pepejal ke dalam longkang
akan menyebabkan longkang tersumbat
Banjir kilat akan berlaku apabila hujan lebat.
Penduduk terpaksa membersihan rumah atau kawasan
persekitaran selepas banjir
Pelbagai kos baik pulih terpaksa ditanggung oleh penduduk
mahupun pihak berkuasa.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 14


4
B. Peranan
Masyarakat
Menjaga kebersihan
persekitaran


Masyarakat perlu sentiasa menjaga kebersihan persekitaran
Sisa pepejal hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang
disediakan dan bukannya di merata-rata tempat supaya tidak
menimbulkan penyakit bawaan vektor.
Pengusaha premis-premis makanan perlu memastikan saki-baki
makanan tidak dibuang ke dalam longkang dan mengganggu
aliran air longkang.
5 Mengubah gaya hidup Gaya hidup seseorang mempunyai hubungan rapat dengan
penghasilan sisa-sisa pepejal.
Gaya hidup yang suka membeli-belah akan menyumbang kepada
penghasilan lebih banyak sisa-sisa pepejal
Masyarakat perlu merancang pembelian supaya barang-barang
yang dibeli dpat digunakan sepenuhnya dan tidak membazir.
Perlaksanaan 3R perlu dipraktikkan
6 Mendidik generasi
akan datang
Masyarakat juga perlu sedar akan pentingnnya pendidikan alam
sekitar kepada generasi yang akan datang
Ibubapa harus menjadi teladan kepada anak-anak dan mendidik
mereka tentang tanggungjawab dan peranan setiap orang dalam
pengurusan sisa pepejal
Amalan 3R perlu dipupuk sejak kecil
Masyarakat juga perlu mendidik generasi akan datang supaya
sentiasa mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan
pengurusan sisa pepejal. Pembuangan secara haram perlu
dielakkan.
7 Menjadi pengguna
yang bijak

Masyarakat perlu menunjukkan keperihatian sebagai seorang
pengguna yang bijak
Semasa membeli barang keperluan, kuantiti dan kualiti barangan
perlu dititikberatkan
Harus memilih barangan yang mesra alam
Mengutamakan barang-barang yang mempunyai label boleh
dikitar semula

Skema : 2+2
Idea : 2 x 1%
Huraian : 4 x 2%
Bahasa : 1
Rumusan : 2


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
1
900/2 GERAK GEMPUR STPM 2012PENGAJIAN AM
KERTAS 2
(LATIHAN TAMBAHAN)

GERAK GEMPUR STPM 2012
DAERAH KINTA UTARA

Disediakan oleh :
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am
Daerah Kinta Utara 2012
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
2
Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]


1. Sejak kebelakangan ini, masyarakat menyedari akan kepentingan skim insurans dalam
kehidupan.
Bincangkan.

2. Dasar 1 Murid 1 Sukan berkepentingan mendokong dasar sukan untuk semua yang
menitikberatkan penglibatan semua murid dalam pelbagai jenis aktiviti dan peringkat sukan.
Namun begitu, berlaku permasalahan dalam bidang sukan negara yang semakin
membimbangkan kerajaan. J elaskan penyataan di atas.Bahagian C

Jawab dua soalan dalam bahagian in : satu daripada soalan 5 ( a) atau 5 (b) dan satu lagi
daripada soalan 6(a) atau 6(b). [20]

5. (a) Keberkesanan sistem pengangkutan awam tidak dapat dipertikaikan lagi sebagai satu
komponen penting dalam lanskap sesebuah bandar. Namun penggunaan kenderaan persendirian
memberikan cabaran dalam usaha meningkatkan kadar penggunaan pengangkutan awam. Apa
pun, dari sudut pandangan pengguna, pengangkutan awam tidak seharusnya mencari ruang
untuk mengurangkan jurang ini, namun penyedia pengangkutan awam harus mempunyai sistem
yang berkesan, boleh diharap dan selesa
(Dipetik dan diubahsuai Berita Harian, Mac, 2012)

(i) Apakah cabaran yang dihadapi oleh pengangkutan awam?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, bagaimanakah penyedia
pengangkutan awam dapat mengalih persepsi pengguna kenderaan persendirian untuk
menggunakan kenderaan awam bagi mengelakkan kesesakan jalan raya.


ATAU


5 (b) Penutup tirai 2010 membawa rakyat Malaysia sekali lagi berasa bangga apabila
skuad bola sepak negara berjaya menjuarai Piala AFF Suzuki buat julung kalinya. Bangga dan
megah disebabkan pasukan negara berjaya mengajar pemain dan penyokong fanatik pasukan
lawan. Ketika itu juga, bagai badai tsunami melanda negara ini kerana setiap detik, setiap minit
dan setiap masa semua pihak hanya bercerita tentang kejayaan pasukan negara
(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Mac, 2012)

(i) Apakah yang menjadi kebanggan dan kemegahan peminat sukan Malaysia?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan impak positif
sukan kepada negara.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3

6 (a) Gigi umpama mutiara. Tiada sesiapa pun yang mahu kehilangan gigi, apatah lagi
menderita kerana terpaksa menanggung sakit gigi yang menyeksakan. Kebimbangan ini walau
bagaimanapun berakhir apabila teknologi dalam bidang perubatan menjadi penyelamat kepada
penampilan seseorang, iaitu, dengan kejayaan menghasilkan gigi tiruan atau implan gigi. Lebih
membanggakan, penyelidikan yang dijalankan pada tahun 2009 merupakan hasil titik peluh
saintis tempatan yang sekaligus melakar sejarah penghasilan implan gigi pertama di
Malaysia
Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Mac. 2012

(i) Apakah kebimbangan yang dihadapi oleh seseorang individu?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kelebihan
menggunakan implan gigi ciptaan saintis tempatan.


ATAU


6 (b) Kesedaran perlu dipupuk dalam kalangan rakyat di negara kita supaya tidak takut
dan kedekut menderma organ mereka bagi memenuhi tuntutan kemanusiaan serta
tanggungjawab sosial mereka terhadap insan lain yang kurang bernasib baik. Persepsi negatif
tentang pemindahan dan pendermaan organ harus dihapuskan daripada pemikiran masyarakat
kita. Dengan kemajuan dalam bidang perubatan, pendermaan organ tidak lagi mendatangkan
mudarat dan menjejaskan kesihatan
Disesuaikan daripada Dewan masyarakat, J un 2004

(i) Apakah kekuatan yang ada dalam usaha pemindahan dan pendermaan organ terhadap
kesihatan?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan peranan
pendermaan organ dalam kehidupan manusia.


Bahagian D

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
[15]


7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan carta yang
sesuai untuk menunjukkan perbandingan perolehan negeri Sabah bagi dagangan antarabangsa
minyak sawit bagi tahun-tahun yang dinyatakan.

Perolehan negeri Sabah bagi dagangan minyak sawit antarabangsa mengikut negara pengimport
adalah sangat menggalakkan bagi tahun 2006 dan tahun 2009.

Pada tahun 2006 dagangan minyak sawit dengan negara India menyumbang perolehan
eksport berjumlah RM1075 juta. J umlah ini kemudiannya telah bertambah kepada RM1143 juta
pada tahun 2009.

Negara Amerika Syarikat dan Filipina pula, masing-masing telah menyumbang
perolehan 19.05 % dan 6.66 % kepada negeri Sabah daripada jumlah perolehan keseluruhan
dagangan antarabangsa minyak sawit pada tahun 2006 yang berjumlah RM5368 juta. Pada tahun
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
4
2009 pula, jumlah perolehan dagangan Amerika Syarikat dan Filipina meningkat masing-
masing kepada RM1364 juta dan RM423 juta. Negara Korea Selatan pula, merupakan negara
yang paling sedikit membeli minyak sawit negeri Sabah. Pada tahun 2006, perolehan daripada
dagangan minyak sawit dengan Korea Selatan berjumlah RM353 juta. Pada tahun 2009, jumlah
ini meningkat sedikit iaitu sebanyak RM26 juta berbanding dengan tahun 2006 menjadikan
perolehan dari negara Korea Selatan sebanyak 5.91 % daripada jumlah keseluruhan tahun 2009
yang berjumlah RM6403 juta.

Pasaran minyak sawit negeri Sabah juga meluas sehingga ke negara China dan United
Kingdom. Pada tahun 2009, perolehan dagangan eksport minyak sawit ke China mencatatkan
jumlah RM2066 juta dan jumlah ini merupakan peningkatan berbanding dengan perolehan
eksport minyak sawit ke China pada tahun 2006 yang hanya merupakan 37.79 % daripada
perolehan keseluruhan dagangan minyak pada tahun 2006. United Kingdom pula, walaupun
mengimport dengan kadar yang sedikit, tetapi telah menunjukkan pertambahan nilai bagi tahun
bandingan 2006 dengan tahun 2009. Pada tahun 2006, nilai perolehan dagangan minyak sawit
dengan United Kingdom ialah RM530 juta dan jumlah perolehan ini telah meningkat sebanyak
RM498 juta pada tahun 2009.

Secara keseluruhannya, perolehan negeri Sabah bagi dagangan antarabangsa minyak
sawit menunjukkan peningkatan sebanyak RM1035 juta pada tahun 2009 berbanding dengan
jumlah perolehan pada tahun 2006.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jadual Perangkaan Malaysia, 2010)Bahagian E

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

9 Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan pola perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan
mengikut sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Berikan sebab mengapakah berlakunya
keadaan yang sedemikian.

Malaysia: Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan pada tahun 2008 hingga 2010
Sektor
2008 2009 2010
RM juta Peratusan RM juta Peratusan RM juta Peratusan
Keselamatan 13 ,357 13.30 13,476 12.47 14,299 12.84
Perkhidmatan sosial 34,627 34.48 36,073 33.38 36,999 33.22
Perkhidmatan
ekonomi
7,683 7.65 8,289 7.67 8,898 7.99
Pentadbiran am 13,839 13.78 8,310 7.69 9,566 8.59
Perbelanjaan lain 30,921 30.79 41,920 38.79 41,608 37.36
J UMLAH 100,427 100.0 108,068 100.0 111,370 100.0
(Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Ekonomi 2010)


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
5
10 Berdasarkan carta aliran di bawah, huraikan kesan pencemaran udara terhadap alam
sekitar dan organisma yang hidup di bumi. Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang
wajar diambil untuk menangani masalah pemanasan global.

Kesan Pencemaran Udara
( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Era Hijau 2006 )
Hujan Asid
Manusia
Hidupan Akuatik
Tumbuh-tumbuhan
Pencemaran
Udara
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 1

PENGAJIAN AM KERTAS 2 (LATIHAN TAMBAHAN)
SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

1. Sejak kebelakangan ini, masyarakat menyedari akan kepentingan skim insurans dalam kehidupan.
Bincangkan.

Cadangan Skema Jawapan :

Kebaikan Skim Insurans
bil Idea/isi Huraian
1. Perlidungan J ika berlaku kemalangan, pencarum boleh meminta ganti rugi
Contohnya kemalangan kereta: pencarum boleh memohon syarikat
insurans membayar kos kerosakan yang dialami. Begitu juga dengan
insurans perumahan.
Selain itu, kemalangan yang melibatkan diri sendiri juga boleh dituntut
dengan nilai tuntutan yang telah dinyatakan oleh pihak syarikat insurans.
Skim Insurans Bencana Pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja
yang mengalami Bencana Kerja. Bencana Kerja ertinya bencana berlaku
pada seorang pekerja sendiri disebabkan oleh kemalangan atau suatu
penyakit khidmat yang terbit daripada dan dalam masa menjalankan
pekerjaannya dalam sesuatu perusahaan yang terhadapnya, Akta
Keselamatan Sosial Pekerja, 1969 terpakai.
2. Pendidikan tabungan pendidikan sehingga umur 18 tahun
membantu meringankan beban kewangan untuk melanjutkan pelajaran
ibu bapa tidak perlu risau untuk menghantar anak-anak belajar
anak-anak dapat meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
3. Perubatan Membantu meringankan pembiayaan bil-bil perubatan yang tinggi
nilainya.
Hanya perlu membayar pada kadar minimum ataupun 10% daripada bil
perubatan.
4. Tabungan
hari tua
Ada pencarum yang membuat caruman untuk simpanan hari tua.
Caruman digunakan untuk keselesaan hidup dan membiayai bil-bil klinik
dan hospital ketika mendapatkan rawatan.
Wang caruman hanya akan matang apabila pencarum berumur 56 tahun
ke atas.
5. Membantu
ahli keluarga
mangsa
J ika berlaku sesuatu kemalangan jiwa, ahli kelurga boleh menuntut
insurans daripada syarikat insurans
Wang tersebut boleh digunakan dalam urusan seharian.

Skema : 4 + 0

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 2

2. Dasar 1Murid 1 Sukan berkepentingan mendokong dasar sukan untuk semua yang
menitikberatkan penglibatan semua murid dalam pelbagai jenis aktiviti dan peringkat sukan. Namun
begitu, berlaku permasalahan dalam bidang sukan negara yang semakin membimbangkan kerajaan.
J elaskan penyataan di atas.

Cadangan Skema Jawapan :

Pendahuluan:
Dasar 1 murid 1 sukan merupakan satu dasar yang pro aktif bagi melahirkan insan yang cemerlang
dalam bidang sukan kerana menekankan aspek penglibatan setiap murid dalam segala aktiviti sukan.
Pelbagai manfaat boleh diperoleh melalui program ini, namun terdapat cabaran-cabaran yang harus
ditempuhi dalam bidang sukan agar hasrat untuk meningkatkan mutu sukan negara tercapai.
Bil Idea/Isi Huraian


1
A. Manfaat/
kepentingan
membangunkan
modal insan


Melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid
Dapat membentuk sahsiah, jati diri, disiplin, dan nilai murni dalam
kalangan murid sekolah
Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar
penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan
Kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna
kepada bangsa dan Negara melalui sukan.
2 memupuk budaya
bersukan
Memupuk menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup
sihat dan cergas
Sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang
Membentuk masyarakat Malaysia yang cergas sepanjang masa
3 memupuk
perpaduan antara
kaum
Perpaduan merupakan kunci utama kejayaan Malaysia pada
peringkat antarabangsa.
Kerjasama dan toleransi antara kaum menjana kepada kejayaan
sukan
Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama
mereka semasa menjalani aktiviti bersukan.
4. memberikan
keseimbangan
antara keperluan
akademik dengan
keperluan fizikal
Akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada
penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau
tidak aktif
Murid lebih cenderung menjadi ulat buku kerana terlalu
mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik
Beranggapan sukan hanya membuang masa.
5. Mewujudkan
landasan ke arah
kecemerlangan
sukan
Memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan potensi
untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi
Murid boleh menyertai lebih daripada satu sukan mengikut
kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah.
Ahli sukan yang berjaya dikenali ramai dan menyumbang kepada
pendapatan Negara kerana mampu meraih pendapatan sehingga
jutaan ringgit. Menjadi duta kecil untuk meningkatkan imej negara


6
B. Masalah/
Cabaran
Kekurangan
sumber kewangan


Kekurangan sumber penajaan
Tidak berminat untuk menaja sesetengah jenis sukan
Tidak menguntungkan kerana penajaan tidak menarik pengguna
untuk membeli produk keluaran mereka
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 3

7 Atlit pelapis Negara ketandusan atlit muda yang mampu menggantikan atlit sedia
ada seperti sukan badminton
Atlit muda kekurangan semangat juang yang tinggi-kepentingan
material lebih diutamakan daripada pengorbanan untuk Negara
Galakan yang kurang kerana menganggap sukan boleh menjejaskan
akademik.
8 Kurang
penyertaan
Murid lebih menumpukan kepada akademik
Kurang pemantauan dari pentadbir sekolah
10 Persatuan/ kelab Pihak pengurusan lebih mementingkan jawatan dan kedudukan
berbanding usaha untuk meningkatkan mutu sukan
Pilih kasih dalam pemilihan atlit
Sifat kenegerian
11 Permasalahan
moral
Terdapat segelintir atlit terbabit dalam penyalahgunaan dadah untuk
menambah kekuatan atau tujuan pengagihan
Ada yang terlibat dengan masalah rasuah/sogokan wang-menjejaskan
kualiti atlit
12 Kekurangan
penonton
Hilang minat untuk menyokong acara sukan negara dan lebih
memberi perhatian kepada pasukan luar
Hilang keyakinan terhadap kemampuan atlit negara kita
Atlit kurang bersemangat kerana kurang sokongan penonton.
Kesimpulan :
Dasar 1 Murid 1 Sukan mampu melahirkan generasi yang lebih sihat dan cergas

Skema : 2 + 2


Bahagian C

5. (a) Keberkesanan sistem pengangkutan awam tidak dapat dipertikaikan lagi sebagai satu
komponen penting dalam lanskap sesebuah bandar. Namun penggunaan kenderaan persendirian
memberikan cabaran dalam usaha meningkatkan kadar penggunaan pengangkutan awam. Apa pun,
dari sudut pandangan pengguna, pengangkutan awam tidak seharusnya mencari ruang untuk
mengurangkan jurang ini, namun penyedia pengangkutan awam harus mempunyai sistem yang
berkesan, boleh diharap dan selesa
(Dipetik dan diubahsuai Berita Harian, Mac, 2012)

(i) Apakah cabaran yang dihadapi oleh pengangkutan awam?
- Penggunaan kenderan milik sendiri, sistem yang efektif, boleh dipercayai dan selesa.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, bagaimanakah penyedia pengangkutan
awam dapat mengalih persepsi pengguna kenderaan persendirian untuk menggunakan kenderaan
awam bagi mengelakkan kesesakan jalan raya.
Cara-caranya ialah :
- Menyediakan sistem pengangkutan awam yang boleh diharap, berkesan dan selesa.
- Kerajaan melabur modal besar bagi inisiatif NKRA Pengangkutan Awam Bandar.
- Meningkatkan keupayaan pengangkutan bas, monorel dan komuter.
- Pelaksanaan piawaian perkhidmatan yang baik.
- Jadual perjalanan yang tepat.
- Terminal dan kemudahan yang bersih, selamat dan papan tanda yang jelas.


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 4

5 (b) Penutup tirai 2010 membawa rakyat Malaysia sekali lagi berasa bangga apabila skuad
bola sepak negara berjaya menjuarai Piala AFF Suzuki buat julung kalinya. Bangga dan megah
disebabkan pasukan negara berjaya mengajar pemain dan penyokong fanatik pasukan lawan.
Ketika itu juga, bagai badai tsunami melanda negara ini kerana setiap detik, setiap minit dan setiap
masa semua pihak hanya bercerita tentang kejayaan pasukan negara
Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Mac, 2012

(i) Apakah yang menjadi kebanggan dan kemegahan peminat sukan Malaysia?
- Mengalahkan pemain dan peminat sukan tegar negara yang ditentang.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan impak positif sukan kepada
negara.
Impak positif sukan kepada negara ialah;
- Satu platform terbaik untuk memupuk semangat perpaduan rakyat pelbagai kaum dan
agamadinegaraini.
- Menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat.
- Saling menghormati dan perhubungan antara pemain yang berbilang kaum
bertambah baik.
- Menerapkan kecintaan terhadap negara.


6 (a) Gigi umpama mutiara. Tiada sesiapa pun yang mahu kehilangan gigi, apatah lagi
menderita kerana terpaksa menanggung sakit gigi yang menyeksakan. Kebimbangan ini walau
bagaimanapun berakhir apabila teknologi dalam bidang perubatan menjadi penyelamat kepada
penampilan seseorang, iaitu, dengan kejayaan menghasilkan gigi tiruan atau implan gigi. Lebih
membanggakan, penyelidikan yang dijalankan pada tahun 2009 merupakan hasil titik peluh saintis
tempatan yang sekaligus melakar sejarah penghasilan implan gigi pertama di Malaysia
(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Mac. 2012)

(i) Apakah kebimbangan yang dihadapi oleh seseorang individu?
- Tiada gigi dan terpaksa menahan rasa sakit gigi yang teruk.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kelebihan menggunakan
implan gigi ciptaan saintis tempatan.
Kelebihannya ialah;
- Bersifat mesra pengguna.
- Pemasangannya cukup ringkas.
- Menguatkan gusi yang dipasang dengan implan.
- Pengguna boleh menikmati makanan sejuk atau panas tanpa perlu berasa risau.
- Berfungsi seperti gigi asal.


6 (b) Kesedaran perlu dipupuk dalam kalangan rakyat di Negara kita supaya tidak takut dan
kedekut menderma organ mereka bagi memenuhi tuntutan kemanusiaan serta tanggungjawab social
mereka terhadap insan lain yang kurang bernasib baik. Persepsi negatif tentang pemindahan dan
pendermaan organ harus dihapuskan daripada pemikiran masyarakat kita. Dengan kemajuan dalam
bidang perubatan, pendermaan organ tidak lagi mendatangkan mudarat dan menjejaskan
kesihatan
Disesuaikan daripada Dewan masyarakat, J un 2004

(i) Apakah kekuatan yang ada dalam usaha pemindahan dan pendermaan organ terhadap kesihatan?
- Tidak lagi membawa masalah dan merosakkan kesihatan.

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan peranan pendermaan organ
dalam kehidupan manusia. http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 5


Peranan pendermaan organ ialah;
- Menyelamat dan memanjangkan nyawa seseorang.
- Meningkatkan tahap kesihatan seseorang penerima.
- Menutup kecacatan yang dialami.
- Memenuhi tuntutan kemanusiaan sejagat.


Bahagian D
7. Carta pai perbandingan

Sabah : Perbandingan Perolehan Dagangan Antarabangsa Minyak Sawit bagi
Tahun 2006 dengan 2009
Tahun
Negara
2006 2009
Nilai
(RM juta)
% sudut
Nilai
(RM juta)
% Sudut
India 1075 20.03 72.09 1143 17.85 64.26
Amerika Syarikat 1023 19.06 68.61 1364 21.30 76.69
Filipina 358 6.67 24.01 423 6.61 23.78
Korea Selatan 353 6.58 23.67 379 5.92 21.31
China 2029 37.80 136.07 2066 32.27 116.16
United Kingdom 530 9.87 35.54 1028 16.05 57.80
J umlah 5368 100.00 360.00 6403 100.00 360.00
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jadual Perangkaan Malaysia, 2010)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 6Bahagian E

9. J adual

Pengenalan
J adual menunjukkan perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan pada tahun 2008 hingga 2010.
Sektor-sektor yang terlibat antaranya ialah sektor keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan
ekonomi dan lain-lain.

Isi Huraian
A.Pola perubahan
1. J umlah keseluruhan
- pola meningkat
berterusan

Pada tahun 2008, jumlah perbelanjaan mengurus sebanyak
RM100,427 juta meningkat kepada RM111,370 juta pada tahun
2010 dengan peningkatan sebanyak RM20,072 juta. Peratus
perubahan sebanyak 10.89%.
Alasan:
o banyak projek dan kemudahan infrastruktur disediakan untuk
kemudahan rakyat..
o kenaikan kos mengurus / luar jangka
2. Pola meningkat
berterusan

- sektor keselamatan,
perkhidmatan sosial dan
perkhidmatan ekonomi

Sektor keselamatan:
Pada ahun 2008, perbelanjaan mengurus sebanyuak RM13,357 juta
meningkat kepada RM14,299 juta pada tahun 2010 dengan
peningkatan sebanyak RM 942 juta. Peratus perubahan sebanyak
7.05%.
Alasan : Pembelian senjata moden bagi menggantikan peralatan
lama yang sedia ada.
Sektor perkhidmatan sosial :
Pada tahun 2008, perbelanjaan mengurus sebanyak RM34,627 juta
meningkat kepada RM36,999 juta pada tahun 2010 dengan
peningkatan sebanyak RM 2,372 juta. Peratus perubahan sebanyak
6.85%.
Alasan : Banyak projek kerajaan seperti pembinaan sekolah dan
makmal komputer dijalankan.
Sektor perkhidmatan ekonomi:
Pada tahun 2008, perbelanjaan mengurus sebanuyak RM7,683 juta
meningkat kepada RM 8,898 juta pada tahun 2010 dengan
peningkatan sebanyak RM 1,215 juta. Peratus perubahan sebanyak
15.81%.
Alasan : Langkah kerajaan untuk memantapkan lagi pertumbuhan
ekonomi Negara.
3.Pola tidak konsisten

- Pentadbiran am dan
Perbelanjaan lain

Pentadbiran am:
Pada tahun 2008, perbelanjaan mengurus sebanyak RM13,839 juta
menurun kepada RM8,310 juta pada tahun 2009 dengan penurunan
sebanyak RM 5,529 juta. Peratus perubahan sebanyak 39.95%.
Pada tahun 2010, perbelanjaan mengurus meningkat kepada RM
9,566 juta dengan peningkatan sebanyak RM1,256 juta. Peratus
perubahan sebanyak 15.11 %.
Alasan : Bergantung kepada keperluan semasa.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 7

B. Pola perbandingan
4.Tahun 2008
-paling tinggi
Sektor perkhidmatan
sosial
-paling rendah
Sektor ekonomi
(Sektor paling tinggi dan
paling rendah sama bagi
tahun 2009 dan 2010)

Perbelanjaan mengurus paling tinggi dalam sektor perkhidmatan
sosial iaitu sebanyak 34.48% atau RM 34,627 juta daripada RM
100,427 juta.
Alasan : Pembinaan infrastrutur sosial diutamakan.

Perbelanjaan mengurus paling rendah dalam sektor ekonomi iaitu
sebanyak 7.65% atau RM7,683 juta daripada RM 100,427 juta.
Alasan : Banyak projek telah berjaya dilaksanakan pada tahun
sebelumnya.
5.Tahun 2009
-paling tinggi
Sektor perkhidmatan
sosial
-paling rendah
Sektor ekonomi

Perbelanjaan mengurus paling tinggi dalam sektor perkhidmatan
sosial iaitu sebanyak 33.38% atau RM 36,037 juta daripada RM
108,068 juta.
Alasan: pembinaan infrastrutur sosial diutamakan.
Perbelanjaan mengurus paling rendah dalam sektor ekonomi iaitu
sebanyak 7.67% atau RM8,289 juta daripada RM 108,068 juta.
Alasan : banyak projek telah berjaya dilaksanakan pada tahun
sebelumnya.
6.Tahun 2010
- paling tinggi
Sektor perkhidmatan
sosial

- paling rendah
Sektor ekonomi


Perbelanjaan mengurus paling tinggi dalam sektor perkhidmatan
sosial iaitu sebanyak 33.22% atau RM 36,999 juta daripada RM
111,370 juta.
Alasan : Pembinaan infrastrutur sosial diutamakan.
Perbelanjaan mengurus paling rendah dalam sektor ekonomi iaitu
sebanyak 7.99% atau RM8,898 juta daripada RM 111,370 juta.
Alasan : Banyak projek telah berjaya dilaksanakan pada tahun
sebelumnya.
Skema : 2A + 1B
Idea : 3 x 1 = 3 markah
Huraian : 3 x 3 = 9 markah
Bahasa : = 1 markah
Rumusan : = 2 markah
------------------
15 markah

10 . Carta Aliran
Isi Huraian
A Kesan-kesan
pencemaran udara
1.Membantut
pertumbuhan tumbuhan


Pencemaran mengganggu proses fotosintesis / menghalang
pancaran cahaya matahari.
Gangguan ini menjejaskan tumbesaran tumbuhan.
Kepupusan flora berlaku dan memusnahkan rantaian makanan dan
menyebabkan gangguan ekosistem.
2.Kepupusan hidupan
akuatik
Pencemaran mengurangkan kandungan oksigen dalam air dan
seterusnya menjejaskan petubuhan fitoplankton yang menjadi
sumber makanan ikan.
Mengakibatkan kemusnahan sumber makanan yang kaya dengan
protein.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
GERAK GEMPUR PPD KINTA UTARA 2012 900/2
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pengajian Am PPD Kinta Utara 8


3. Masalah kesihatan
manusia
Menghirup udara kotor; penyakit batuk dan asma
Terdedah udara kotor kegatalan kulit dan mata

4.Terjadi hujan asid Pembebasan gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida oleh kilang-
kilang kimia menyebabkan berlaku hujan asid
Gas beracun ini akan sebati dengan oksigen dan wap lalu
membentuk hujan asid.
Darjah keasidan yang tinggi boleh menjejaskan manusia,
merosakkan tanaman dan ekologi persekitaran.
B Langkah-langkah
menangani
4. Kaedah saintifik
pembebasan asap kilang


Kilang-kilang yang banyak membebaskan asap dikawal dengan
menggunakan kaedah baru yang tidak mencemarkan alam sekitar.
Penggunaan bahan mentah yang kurang mengeluarkan asap perlu
untuk mengatasi masalah ini
5. Penggunaan bahan
bakar yang mesra alam
Sumber bahan bakar sama ada untuk kenderaan atau industri perlu
menggunakan bahan yang tidak mencemarkan atau membebaskan
asap yang banyak seperti petroleum tanpa plumbum.
Menggunakan sumber alternatif yang tidak mencemarkan
6. Program penyelidikan
dan pembangunan (R&D)
Pihak yang berkenaan membuat R & D dalam mengatasi masalah
ini.
Penyelidikan tentang cara dan bahan yang digunakan untuk
pembangunan negara.
Memerlukan kaedah terkini supaya alam sekitar dapat dipelihara.
Skema : 2A + 2B
Idea 4 x 1 = 4 markah
Huraian 4 x 2 = 8 markah
Bahasa = 1 markah
Rumusan =2 markah
---------------
15 markahhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly