P. 1
צור ארליך על השקנאי מאת רועי צ'יקי ארד, מעריב

צור ארליך על השקנאי מאת רועי צ'יקי ארד, מעריב

|Views: 4|Likes:
Published by Roy Chicky Arad
ביקורת על השקנאי, חרגול פלוס, אוקטובר 2013
"רומן פיקרסקי מהנה ורב המצאות"
ביקורת על השקנאי, חרגול פלוס, אוקטובר 2013
"רומן פיקרסקי מהנה ורב המצאות"

More info:

Published by: Roy Chicky Arad on Oct 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

ווצ ךילוא טופיש ריהמ ווצ ךילוא

יאנקשה
יעור ״יקי׳צ״ דרא
//
לוגרח ןרומו // nu 222
יןירפש ילהואב האחמה
ילוא זעונ
ידצמ ילואו ,םימת ילוא םמתימ ילואו ,סכנמ
ךא הבה
:עיצאו
ןמורה בתכש
יעור
יקי׳צ דרא תארשהב
תאחמ םילהואה לש
ץיק
ןווכמ תא ויצח םידחה רתויב
,המינפ לא .םילהואה אל לא ,םיחמנה אלא לא .םיחומה אל
לא תורטמה ,תויטמוטואה ,תושקבתמה תלשממ דוכילה
ילעבו
ןוהה תויגוגזו םיקנבה הרטשמהו
ילעבו
תורידה
ינרציו ,םי׳גטוקה אלא אקווד לא היגיהנמ לש התוא תיירטפ
ץיק
,תיתרושקת ויליפכ
ויתימעו לש .דרא
ומכ ביטרנב יביבא־לתה לש ,האחמה םג ןמורב יקסךןליפה
הנהמה תואצמהה־ברו לש דרא שי ןוטלש
ער
םינכפהמו
.םיבוט ןמורב יהוז הנידמ תינקירפא תינוימד אצוממ ,ינמור
האלכה לש ,הבוק הםשניק־וגנוק האירוקו ,תינופצה הנותנה
ןוטלשל תוצירע ינמחג .ינחצרו רוביגה אוה דקפמ תרתחמה
תשקבמה ררחשל תא הנידמה הבכשהמ תטלשה תקשועה
.התוא אוה ףדרנ
לע
,וראווצ קתונמ וידוקפ־וירבחמ וניאו
עדוי
םא םה
דוע
םנשי ,ללכב לצינ
םעפ
רחא םעפ תווממ
לשב הרדס לש תוישות ,תויושפיטו
ישעמ
םיםינ ישעמו
,הסונמ םגו לשב ונוצר לש רטשמה רמשל תא ביואה
זקנלו וילא תא ותאנש לש .םעה
ןוטלשה תחשומה אוה
עור
,טלחומ לבא םג החידב
.תטלחומ אוה בייחמ תא םיחרזאה תאשל תומש לש
םירוביג ,םייריפםקש רשפאמ םיחטבאמל םישומח להנל
תוברק ירי םניב ןיבל
םמצע
וא ץפצפל םישאר ,םתאנהל
םיקמ םיגאלוג ןנוכמו ןחלופ ,תוישיא
דועו עפש
תואצמה
תוינועבצ תודיחפמו תוחדבמו דיכ ונוימד לש דרא הבוטה
.וילע ךירצ תויהל ןציל ידכ תופצל ,ארוקהש לקידר לככ
,היהיש ץלחי ןאכמ הרימא יהשלכ לע ןוטלשה .לארשיב
רכינ דראש םכחותמ .רתוי
לעו
ןכ םינפה תובסומ לא .תרתחמה ןאכ הרוטקירקה
העונצ רתוי תונחבאהו תוקד
.םייתעבש
ןאכ רבודמ םישנאב
םיבוט
םע
םירצי םיקזח תושלוחו .תוקיחצמ דקפמ תרתחמה
אוה לדח םישיא הנמתהש טושפ יכ היה ,הביבסב תורטמ
תרתחמה ןניא תורורב הל
,המצע
היתוחלצה תודיחיה ןה
םיעוריא
רטשמהש סחיימ הל אלש .הנוצרב הארנ דראש
ץימשה לודגב תא ויליבקמ לש ״ביוא״ה קר ידכ ץירפשהל
,ןטקב ,קיודמבו יפוצרפב םהיליבקמ לש הרבחה .ולש
לצ םלשה
הקבר םירמ
//למרכ//
nu 119
קוידב המ אלש תשגרה
־תפצה״ הךךי םואתפ לא ףכ די שיאה ימורממ ץעה
רחאל
העשש
הכרא וב התפצ ןמ דצה ,אוהו לכש וימי
שקב ,'ץיצל
«ע־ק
,תחא־תבב .״דציכ
וא ילוא :הז ימד׳׳ ,יתומל הכ איקב ףוצחו ,זא תנכושכ
רפרפכ לא
עצפה
יבש תוצמל ונמ .״ףוצ
וא ךלנש לע :הז לצ״
רבכעה
לבךכתה לצב לותחה
.םדרנ•[
םג לצ רמנה לבךכמ',םךךנ ולצב לקי .יךגה
"לצו ןאמ והד אלש ויתיאר
םלוהל
אל חילצה לצב םדה
םרטש שב
לע
.״ידגב
וא אמש ,הה" ךיא ונייה ילב ףוס םישגפנ ינא התאו
ןכושה לכב םדא התא ינאו תנכושש לכב םישנה /-
,לןיאו ידמ ,תוצח
:ןדועב
םדרנ יתייה המק יובךה הל תירכ
ונמצמצל םינשל םהבש דוס ."תירבה
דועו .דועו םימעפל
םירצק תצק ,תוחפ םימעפל םייוזה
תצק ;רתוי םימעפל
םיטמוש תא הפצרה וניתחתמ םימעפלו
םיחתופ
לעמ
ונשאר תא הרקתה
םימעפלו
םירגוס ונתוא
העבראב
תוריק לש ;דרוסבא ,םימעפל
הברה ,םימעפ לע
שגפמה ,תויגוזבש
,םימעפלו
ןומה ,םימעפ לע
.הניש דימתו
דימת ילב לקשמ ,רדסומ םעו .םיזורח יפוסב תורוש וא
ףא .ןכותב
המל בתוכ ררושמ ?םיזורחב ידכ תקצל רישב ,תוילקיזומ
ידכ רבחל וא ידכ ,דיגנהל ירכ רגסמל וא ירכ ,קיחצהל ירכ
לקהל לע ןורכיזה וא ידכ ףיסוהל דממ .יטויפ הקבר םירמ
תבתוכ םיזורחב ידכ תייבל תא .דרוסבאה ירכ שיבלהל תא
יתלבה ירשפא
רועב
.שבכ ידכ ךופהל תא היזהה ,םתכמל
תא םימודמדה .הנינשל ידכ רידסהל תא .יטסילאירוסה
ידכ ריכזהל ונל הלצאש ובזכ לש רישה אוה בטימ .ותמא
שי םיררושמ םחוכש ךכב םהש םישמממ םילימב תא
המ ארוקהש .שיגרמ שי םיררושמ םחוכש ךכב םהש םירז
םירזומו .םיריזמו הקבר םירמ תשמממ םילימב תורכומ
,תוידסומו
תונויערבו
םירז ,םירזומו תא המ ארוקהש אל
.שיגרה םואתפו אוה שיגרמ .דואמ
טסימיטפואה :ילנויצרה החל האמה ו־ה
היהת הבוט ?רתוי
טאמ ילדיר // :תילגנאמ ידע סה־הזוקרמ // תרנכ הרומז
//ןתיב /1494 ־מ
המדק
$TS1$המדקמ$TS1$
$DN2$המדקמ$DN2$ הז בוט
ךיא םיררוב המגוד תחא ךותמ
עפש תורבועה
םינותנהו
רפסהש ץצופתמ ?םהמ שושת
עסמהמ
ךוראה לא תוימיטפואה
?ש יתכ־
םע
טאמ ,ילדיר יתישרה ימצעל תא תטיש הלרגהה
לש
:םינלצעה
יתחתפ ןכיה ,אציש יתפלש תא טפשמה
ייניעש
וחנ
.וילע
האצי יל המגוד :תניוצמ דוביע״ ןוזמ
תועצמאב
םירמוח ,םירמשמ םיקוריהש םיזב ,ול תיחפה הדימב הלודג
תא תומכ ןוזמה ךלשומה .״הפשאל
תומכ הרידא לש
תודבוע
תשמשמ תא ילדיר חיכוהל תא
המ רומאש תויהל ןבומ ,וילאמ ךא דגונ תא תויציאוטניאה
ונתרבחש ןהילא םירושעב :םינורחאה ןובשחב ,ללוכ טבמבו
ירוטסיה ףאו ,ירוטםיה־הרפ ונייח םירפתשמ .הדמתהב
,ערמה
,שועיתה ,רויעה ,תונכרצה ,היצזילבולגה המזויה ,תיטרפה
הסדנהה תיטנגה ,םלוכ םע לכ םיישקה תורמלו רסוח
תויטנמורה ,רברבש
םישוע
ונל ,בוט
םידיתעו תושעל
ונל
דוע רתוי .בוט
רפסה הזה אוה רנ דרוב הלפאב לש תואובנ
.םעז
ילוא אל
דימת אוה ,קדוצ ילוא רשפא גיצהל ולומ םינותנ ,םידגונ
חטבלו אוה זירפמ תומכב תוטטיצה רזוחו
דע
ארז לע ונועיט
יזכרמה תוחתפתההש תיגולונכטה ,תיתוברתהו שממ ומכ
היצולובאה ,תיגולויבה
תישענ לע ידי תוגוודזה תורבחתהו
תרשפאתמו תוכזב .תונושה לכבו ,תאז הז רפס ררחשמ חקופו
.םייניע
ןכתיי וליפא אוהש ןמסמ .המגמ ,הנה הז התע ועיפוה
תירבעב
ינש םירפס :םימילשמ ״היצזיליביצ״ לש ליג ןוסוגרפ
םע( ,)דבוע
ריבסמה תא הינומגהה תיברעמה תואמב תונתחאה
תרזעב ןתוא
תועפות
ילדירש
עיבצמ ,ןהילע
ןיווגניפה״ו
״ןתייוולהו תאמ יאחוי רלקנב תרנכ( )ןתיב־הרומז רמזמה
לע ךמס תועפות לש ןוצר בוט ןוגכ הירפיקיו תונכותו רוקה
חותפה תא ותליהת לש םזילטיפקה יתליהקה
.יכרעה
ילדיר שיגרמ תא םתובישח לש תונויער םיכרעו םודיקב
תושונאה ךא םודיק הז דדמנ ולצא קר תוחלצהב תויגולונכט
,תוילכלכו אלו םיגשיהב םיינחור .םייתונמאו רבדה רכינ
לשמל תרעהב םיילוש תננואתמה ך״נתהש דקמתמ תורוקב
םע
ילוש רגתסמו לארשי( )המודקה אלש םרת ,תושונאל לידבהל
וינכשמ םירחוסה םיקינפה .לשמל זא המ םא ונאצמה תא
םזיאיתונומה .ירסומה םג ילדירשכ טיבמ הווהב אוה
םלעתמ
םיטביהמ םייטילופ .םייתוברתו אוה הארמ ךיא לכות תושונאה
רבגתהל לע ימויא
ינועה
,תוממחתההו ךא חכוש םימויא
םיימויק םירחא ןוגכ םאלסאה ינוציקה וא קשנה
.יניערגה
,ןיידעו יצח סוכ האלמ הז ירמגל אל
.ער

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->