ΑΡΓΙΛΕ 1960

Αρέζεη ζηοσς Cafeouzeri Xamouzas, Kwstas Papas, Bobtje Blues Rebetika θαη ζε 17 ακόμη.


Johny Bikerboy Εεεεεεεεεεεεεεεεεεηζηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη.!.
27 Ασγούζηοσ 2011 ζηης 8:18 κ.κ. · 1


MPOYZOYKI KAI MPOYZOYKSIDES!!!! Ο Ναργηιές είλαη ζσλεζηζκέλος ζηα κοσζοσικαληθά θράηε ελώ
ζτεηηθά δηαθοροποηεκέλος απαληάηαη θαη ζε άιιες αζηαηηθές τώρες όπφς ε Ιλδία. Σηελ Ειιάδα ε τρήζε ηοσ
ήηαλ δηαδεδοκέλε θαηά ηελ εποτή ηες ηοσρθοθραηίας ελώ ζσλετίζηεθε θαη ζηης αρτές ηοσ 20 αηώλα...
- Το θάπληζκα ηοσ αργηιέ έτεη περάζεη ζηελ Ειιεληθή παράδοζε κέζα από ηραγούδηα, θσρίφς ρεκπέηηθα..
- Οη "ζερηαθιήδες" ηες εποτής, ηολ λαργηιέ ηολ αποθαιούζαλ ταραθηερηζηηθά θαη "βάζαλο", ιόγφ ηες
ποισζύλζεηες δηαδηθαζίας ηοσ...
- Σεκερα ο λαργηιές ζε δηακέρηζκα, κόλο φς δηαθοζκεηηθό είδος ζσλεζίδεηαη,... ε δε τρήζε δελ θαζίζηαηαη
απαγορεσηηθή...
- Η οροιογία ποσ ζτεηίδεηαη κε ηο λαργηιέ:
ιοσιάς (θερακηθή, δηάηρεηε εζηία) ηοσκπεθί (υηιοθοκκέλος θαπλός) καρθούηζη ή ηζηκπούθη (εύθακπηος
ζφιήλας ποσ θαηαιήγεη ζηο επηζηόκηο)......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful