You are on page 1of 1

Duminic dup Voscreasn, glas 3

Preabinecuvntat eti , glas 3 T


i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A mi in

P rea bi ne cu vn ta t eti Ns c toa a re de Dum ne

zeu Fe cioa a r c prin Cel ce S-a n tru pat din ti ne ia

dul s-a ro bit A dam s-a che mat bles te mul s-a pier dut E e va

s-a iz b vi it moar tea s-a o mo rt i noi am n vi a at
'
pen tru a ceas ta cn tnd stri gm bi ne cu vn tat eti Hris

toa se Dum ne ze u le Cel ce bi ne ai vo it a a sla v
T

i i e e e e
www.stavropoleos.ro
1
Macarie,
Fericiri
Virgil
Nanu