C«ng NghÖ Thùc TÕ ¶o (Virtual Reality Technology

)

Iasas ** * **

Teacher’s name:Ng« Thị H­¬ng HuÕ Student’s name: Đỗ Thị Kh¸nh KT3 - Estih

Môc lôc
1.LÞch Sö VR 2.VR lµ g× 2.1C¸c yªu cÇu ®èi víi mét hÖ thèng VR 2.2§Þnh nghÜa 3.§Æc tÝnh cña VR 4. C¸c thành phần một hệ thống VR 4.1,Phần cứng (Hardware) 4.2, Phần mềm (Software) 5. Một số ứng dụng chÝnh của VR

1.LÞch sö VR
->C¸ch ®©y trªn 40 n¨m, VR ®· ra ®êi ->Ng­êi më ®­êng vÒ VR chÝnh lµ Ivan Sutherland, Michael Noll, vµ Myron Krueger ->V¨n minh nh©n lo¹i cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc viÔn t­ëng ®· ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Ðn sù ph¸t triÓn mang tÝnh x· héi cao cña VR

2.VR lµ g×
2.1 C¸c yªu cÇu ®èi víi mét hÖ thèng VR:
VR ®­îc sö dông ®Ó t¹o ra mét thÕ giíi nh­ thËt vµ lu«n ph¶n øng qua l¹i theo ý muèn cña ng­êi sö dông(nhê hµnh ®éng, lêi n¬I,..) chÝnh v× vËy mµ ng­êi sö dông bÞ thu hót vµ cã c¶m gi¸c nh­ ®ang tr¶i nghiÖm. Hä ko nh÷ng nh×n thÊy ®èi t­îng trªn mµn h×nh mµ cßn sê, xoay,®iÒu khiÓn chóng nh­ thËt.Ngoµi kh¶ n¨ng nh×n(thÞ gi¸c), nghe(thÝnh gi¸c), sê(xóc gi¸c), c¸c nhµ nghiªn cøu còng ®· nghiªn cøu ®Ó t¹o

Và ®©y lµ mét trong những website vÝ dô vÒ VR trong Gi¸o Dôc vµ gi¶i trÝ, ta cïng xem và cảm nhận:
http://www.youtube.com/watch?v=9xGJNQZ3wCA http://www.giaovien.net/content/view/829/48/

2.2 §Þnh nghÜa:
Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ thÊy ®Þnh nghÜa sau cña C.Burdea vµ P. Coiffet vÒ VR lµ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c:VR lµ mét hÖ thèng giao diÖn cÊp cao gi÷a Ng­ßi sö dông vµ M¸y tÝnh. Hệ thống này m« phỏng c¸c sự vật và hiện tượng theo thời gian thực và tương t¸c với người sử dụng qua tổng hợp c¸c kªnh cảm gi¸c. Đã là ngũ gi¸c gồm: thị gi¸c, thÝnh gi¸c, xóc gi¸c, khøu gi¸c, vÞ gi¸c.

3.§Æc tÝnh cña VR:
->Interactive : t­¬ng t¸c ->Immersion : ®¾m ch×m ->Imagination : t­ëng t­îng

4. C¸c thµnh phÇn mét hÖ thèng VR
4.1,Hardware
-PC hay Workstation -Input devices -Output devices

4.2,Software: AutoCAD, 3D Studio, …

5. Mét sè øng dông chÝnh cña VR
-VR ®­îc øng dông trong mäi lÜnh vùc: Khoa häc kü thuËt, qu©n sù, gi¶i trÝ… vµ ®¸p øng mäi nhu cÇu: Nghiªn cøu, gi¸o dôc, th­¬ng -Trong thêi gian gÇn ®©y, VR cßn ®­îc øng dông trong s¶n xuÊt, trong ngµnh robot, trong hiÓn thÞ th«ng tin(th¨m dß dÇu má,…) ->VR cã tiÒm năng ứng dụng v« cïng lín. Cã thÓ nãi tãm lại một điều: mọi lĩnh vực "cã thËt " trong cuộc sống đều

The end!
thanks for your lisening! :)*–*(:

Mac OS X (Phiên âm quốc tế: /mæk.oʊ .ɛs.tɛn/) là một dòng hệ điều hành đồ hoạ, độc quyền, được phát triển và phân phối bởi công ty Apple, bản mới nhất được cài đặt sẵn trên các máy tính Macintosh. Mac OS X là thế hệ kế tiếp của Mac OS, hệ điều hành ban đầu của Apple từ năm 1984. Không như Mac OS, Mac OS X là một hệ điều hành kiểu Unix được xây dựng trên công nghệ được phát triển tại NeXT trong nửa đầu những năm 1980 và cho đến khi Apple mua công ty này vào đầu năm 1997. Trước năm 2005, hệ điều hành Mac OSX dường như chỉ dành cho các máy tính PowerPC (do chính Apple sản xuất), nhưng giờ đây, với việc chuyển đổi sang sử dụng chip Intel Duo Core, các máy tính PowerPC cũng có thể chạy được hệ điều hành Windows và ngược lại, một số máy PC chạy được Mac OSX với bản vá đặc biệt

07/23/09

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful